Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2058. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žalec, stran 5925.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 24., 36. in 76. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) in skladno z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 30. 3. 2000 na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi predstojniki organov občinske uprave ali drug delavec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti,
– oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora,
– oddelek za finance,
– oddelek za premoženje in splošne zadeve.
7. člen
Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti je pristojen za:
– izvajanje upravnih, strokovnih, organizacijskih, razvojnih nalog, pripravo aktov, postopkov javnih naročil, izdajanje koncesijskih aktov, programov, finančnih načrtov: s področja izobraževanja, otroškega varstva, kulture, zdravstva socialnega skrbstva, športa, urejanja in vzdrževanja grobišč in drugih negospodarskih in gospodarskih dejavnosti razen komunalne dejavnosti,
– izvajanje upravnih, strokovnih, organizacijskih, razvojnih nalog, priprave aktov, izvajanje postopkov javnih naročil, izdajanje koncesijskih aktov, programov, finančnih načrtov, mnenj, soglasij, predkupne pravice: s področja gospodarskih dejavnosti razen komunalne dejavnosti,
– odločanje o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji iz pristojnosti oddelka,
– vodenje uradnih in drugih evidenc s področja negospodarstva in gospodarstva,
– opravljanje nalog, ki jih oddelku naloži občinski svet, župan in direktor občinske uprave.
8. člen
Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora je pristojen za:
– izvajanje upravnih, strokovnih, organizacijskih, razvojnih nalog, pripravo aktov, prostorskih aktov, planov, postopkov javnih naročil, koncesijskih aktov, programov, finančnih načrtov: s področja varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, urejanja prostora, stavbnih zemljišč, stanovanjskega gospodarstva, gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti in dejavnosti prometa in zvez, ki se nanašajo na kategorizacijo, vzdrževanje, upravljanje, nadzorstvo, evidence, financiranje, prometno signalizacijo in ureditev cest ter občinsko redarstvo,
– opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– koordiniranje dela s krajevnimi skupnostmi,
– odločanje o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji iz pristojnosti oddelka,
– vodenje uradnih in drugih evidenc na področju rabe prostora in posegih v prostor,
– opravljanje nalog, ki jih oddelku naloži občinski svet, župan in direktor občinske uprave.
9. člen
Oddelek za finance je pristojen za:
– pripravljanje proračuna, zaključnega računa in premoženjske bilance občine,
– vodenje poslovnih knjig, izdelavo letnih poročil in računovodskih izkazov,
– izvajanje postopka zadolževanja občine,
– predlaganje izterjave taks in drugih dajatev,
– opravljanje popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev,
– pripravo dokumentacije za računsko sodišče in nadzorni odbor občine,
– opravljanje nalog, ki jih oddelku naloži občinski svet, župan in direktor občinske uprave.
10. člen
Oddelek za premoženje in splošne zadeve je pristojen za:
– izvajanje upravnih, strokovnih, organizacijskih, razvojnih nalog, priprave aktov in izvajanje postopkov javnih naročil, evidenc, ki se nanašajo na premoženje občine in na organizacijske zadeve občine,
– odločanje o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji iz pristojnosti oddelka,
– izvajanje premoženjsko pravnih postopkov, razen postopkov, ki se nanašajo na stavbna zemljišča in stanovanjske zadeve,
– opravljanje strokovnih in administrativnih del za potrebe občinskega sveta in župana,
– opravljanje nalog s področja delovnih razmerij za občinsko upravo,
– zagotavljanje strokovne pomoči volilnim organom pri njihovem delu,
– izvajanje nalog v zvezi s financiranjem volilne kampanje,
– zagotavljanje podatkov in informacij za državne organe,
– opravljanje protokolarnih zadev,
– vodenje uradnih evidenc iz pristojnosti oddelka in posredovanje teh v skladu z zakonom,
– izvajanje tehničnih in drugih manipulativnih nalog za potrebe občinske uprave,
– izvajanje nalog, ki niso v pristojnosti drugega oddelka občinske uprave,
– opravljanje nalog, ki jih oddelku naloži občinski svet, župan in direktor občinske uprave.
11. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
12. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in je organiziran v oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora.
13. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
14. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
15. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, razen če za to ne pooblasti vodjo oddelka,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– koordinira delo organov občinske uprave (notranjih organizacijskih enot) ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave predstojnike teh organov, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo.
16. člen
Organe občinske uprave vodijo predstojniki, ki jih imenuje in razrešuje župan. Predstojniki organov občinske uprave odločajo v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ občinske uprave v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Predstojniki organov občinske uprave sodelujejo z drugimi organi občinske uprave pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodelujejo z državnimi organi.
Predstojnik organa občinske uprave je za svoje delo odgovoren direktorju občinske uprave in županu.
17. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih predstojnika organa občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni predstojniku organa občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
18. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj enkrat na teden.
19. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
20. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Župan Občine Žalec v roku enega meseca po sprejetju odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žalec izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Žalec, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 49/95 in 16/96).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504/00001/2000
Žalec, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost