Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2056. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Sevnica in Občino Škocjan ter delitvi premoženja bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1994, stran 5916.

Na podlagi 51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 – odločbe US), 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) in 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99), sta občinska sveta Občine Sevnica na seji dne, 5. 4. 2000 in Občine Škocjan na seji dne, 22. 2. 2000, sprejela
S P O R A Z U M
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Sevnica in Občino Škocjan ter delitvi premoženja bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1994
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr. in 69/94) s 1. 1. 1995 na območju bivše Občine Sevnica (v nadaljevanju: bivša Občina Sevnica) ustanovljeni dve novi občini, kot samoupravni lokalni skupnosti, in sicer Občina Sevnica (v nadaljevanju: Občina Sevnica) in del Občine Škocjan (v nadaljevanju: Občina Škocjan).
Premoženje bivše Občine Sevnica se razdeli med novonastali občini in uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega sporazuma.
Za razdelitev premoženja je podlaga premoženjska bilanca bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1994 in delitveni ključi ter merila, določena s tem sporazumom.
2. člen
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila in delitveni ključi, navedeni v nadaljevanju:
1. po legi (lastnik je občina, na območju katere nepremičnina leži),
2. po namenu (lastnik je občina, katere prebivalstvu ali območju premoženje služi – eni ali obema občinama),
3. število prebivalcev oziroma
4. sporazumni dogovor.
3. člen
Premoženje bivše Občine Sevnica se razdeli po naslednjih načelih:
1. Nepremičnine – delitev po legi:
Med nepremičnine po tem sporazumu spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture,
– ceste in prometna infrastruktura,
– stanovanja in poslovni prostori,
– kulturni spomeniki in drugi objekti, ki služijo kulturni dejavnosti oziroma so objekti javne infrastrukture na področju kulture,
– športni objekti,
– zaklonišča.
2. Premičnine – delitev po namenu:
Med premičnine po tem sporazumu spadajo:
– osnovna sredstva,
– zaloge materiala,
– drobni inventar,
– umetniška dela,
– premični kulturni spomeniki.
Premičnine, ki so jih uporabljali bivši občinski upravni organi in ki jih po 1. 1. 1995 uporabljajo državni organi in organi Občine Sevnica, ter premičnine krajevnih skupnosti, na območju Občine Sevnica, ostanejo premoženje Občine Sevnica.
Občina Škocjan postane lastnik premičnin, ki jih uporablja Krajevni urad na Bučki.
3. Ustanoviteljske pravice:
a) Ustanoviteljske pravice v javnih gospodarskih službah:
stranki, podpisnici tega sporazuma, soglašata, da je Občina Sevnica 100% ustanoviteljica vseh javnih gospodarskih služb na svojem območju.
b) Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih družbenih dejavnosti:
javni zavodi bivše Občine Sevnica so bili na podlagi nove sistemske zakonodaje in nove lokalne samouprave v času od 31. 12. 1994 do sklenitve tega sporazuma preoblikovani z ustanovitvenimi akti novih občin. Stranki, podpisnici tega sporazuma, soglašata, da je Občina Sevnica 100% ustanoviteljica in v celoti izvršuje vse ustanoviteljske pravice za vse javne zavode družbenih dejavnosti na svojem območju.
Nadalje se podpisnici strinjata, da je 100% ustanoviteljica in da v celoti izvršuje ustanoviteljske pravice na podružnični šoli Bučka, Občina Škocjan, kakor to opredeljuje odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan (Uradni list RS, št. 17/99).
4. Lastniške pravice – kapitalski upravljalski deleži:
premoženje oziroma kapital javnih zavodov, ki služi izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena od novonastalih občin, pripada tej občini.
Podpisnici soglašata, da Občina Sevnica prevzame vse lastniške pravice javnih gospodarskih služb in javnih zavodov družbenih dejavnosti na območju Občine Sevnica.
5. Denarna sredstva:
a) Pravice do dohodkov iz koncesij:
podpisnici sta sporazumni glede ugotovitve, da v času bivše Občine Sevnica ni bila podeljena nobena koncesija.
b) Vrednostni papirji, terjatve:
podpisnici sporazuma soglašata, da Občina Sevnica prevzame:
– kratkoročne naložbe,
– naložbe v vrednostne papirje,
– dolgoročne naložbe,
– terjatve.
6. Pasiva – bremena in terjatve upnikov:
podpisnici sporazuma soglašata, da Občina Sevnica prevzema celotno pasivo – bremena in terjatve upnikov.
Obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino, prevzame občina, ki postane lastnik nepremičnine.
4. člen
Občina Sevnica in Občina Škocjan se s podpisom tega sporazuma soglasno dogovorita, da se delitvena bilanca realizira na način in v roku, kakor je navedeno v nadaljevanju: Občina Sevnica se zaveže, da bo v celoti zagotovila potrebna sredstva za izvedbo obnovitvenih del na lokalni cesti, ki je last Občine Škocjan, L 3916 Dolenje Radulje – Brezje pri Raki po projektu PGD št. 150/97, marec 1997, ki ga je izdelal F.G. Inženiring d.o.o., Pongrac 9 b, 3302 Griže.
Stranki sta sporazumni, da bodo navedena obnovitvena dela zaključena najkasneje do 30. 9. 2000.
Podrobnejši dogovor o izvedbi določb prvega odstavka 4. člena določita in medsebojno podpišeta župan Občine Sevnica in župan Občine Škocjan, takoj po sprejemu na obeh občinskih svetih in je priloga tega sporazuma.
5. člen
Vsaka od podpisnic lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem sporazumom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta, samostojno predlaga ustrezne zemljiškoknjižne vpise občinske lastnine in drugih stvarnih pravic na nepremičninah, ki ležijo na območju njene občine.
Občina Sevnica, kot pravna naslednica bivše Občine Sevnica, izrecno dovoljuje, da se Občina Škocjan kot pravna naslednica dela bivše Občine Sevnica, vknjiži kot lastnica pri vseh nepremičninah v katastrskih občinah na območju Občine Škocjan (k.o. Bučka in del k.o. Krsinji Vrh).
Prav tako Občina Škocjan, kot pravna naslednica dela bivše Občine Sevnica, izrecno dovoljuje, da se Občina Sevnica kot pravna naslednica bivše Občine Sevnica, vknjiži kot lastnica pri vseh nepremičninah v katastrskih občinah na območju Občine Sevnica.
6. člen
Vse stroške vpisa v zemljiško knjigo, ki bodo nastali iz naslova realizacije predmetnega sporazuma, nosi Občina Sevnica.
7. člen
Z realizacijo 4. člena tega sporazuma je delitvena bilanca dokončna in nepreklicno zaključena.
8. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko jo potrdita oba občinska sveta novonastalih občin Sevnica in Škocjan.
Sporazum je sestavljen v šestih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po tri izvode.
Sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Občine Sevnica: 46100-0001/99
Št. Občine Škocjan: 41601-2/2000
Sevnica, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost