Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2054. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 1999, stran 5902.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 15. seji dne 17. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 1999
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 1999, ki izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT:
1. Prihodki                      1,254.120
2. Odhodki                       1,515.352
3. Primanjkljaj                     –261.232
B) Račun finančnih terjatev in naložb v 000 SIT:
1. Prejemki                        61.633
2. Izdatki                           0
3. Presežek                        61.633
Račun financiranja v 000 SIT:
1. Zadolževanje                     215.615
2. Odplačevanje dolga                   23.527
3. Neto zadolževanje                   192.088
4. Zmanjšanje sredstev na računih             –7.511
2. člen
Zmanjšanje sredstev na računih iz prvega odstavka tega odloka se krije s prenosom sredstev, izkazanih po zaključnem računu za leto 1998 v višini 7,549.000 SIT. Tako se izkazuje po zaključnem računu za leto 1999 neporabljena sredstva iz preteklih let na računih v višini 38.000 SIT.
3. člen
Sredstva proračunske rezerve izkazujejo zaradi izpada prihodkov iz naslova primerne porabe po zaključnem računu za leto 1999 stanje 0. Do sredstev proračunske rezerve izkazuje proračun obveznost iz preteklih let v višini 6,481.000 SIT in obveznost za leto 1999 v višini 86.000 iz naslova vračunanih odhodkov poravnanih 3. 1. 2000 za leto 1999. Sredstva proračunske rezerve, ki po odloku o proračunu Občine Postojna za leto 1999 v letu 1999 niso bila odvedena, se prenašajo kot obveznost v višini 14,127.000 SIT v proračun za leto 2000.
4. člen
Ker tudi v letu 1999 Občina Pivka ni poravnala Občini Postojna sorazmernega deleža obveznosti iz naslova postavk, ki so predmet delitvene bilance in ki je Občina Pivka še ni sprejela, tudi Občina Postojna ni poravnala Občini Pivka sorazmernega deleža iz naslova terjatev bivše Občine Postojna.
Višina posameznih obveznosti, ki jih dolguje Občina Pivka Občini Postojna, se izkazuje v naslednjih zneskih:
v 000 SIT
– plačilo kuponov št. 13 bivše
Občine Postojna                      5.918
– plačilo obveznosti iz naslova zamudnih
obresti po izvensodni poravnavi Stanovanjskemu
skladu RS                         3.297
Skupaj (obveznosti Občine Pivka
do Občine Postojna)                    9.215
Višina posameznih obveznosti, ki jih dolguje Občina Postojna Občini Pivka iz naslova posameznih terjatev bivše Občine Postojna, se izkazuje v naslednjih zneskih:
v 000 SIT
– kredit »Plutal«                     3.111
– kredit »Telekom«                      790
– kredit »Slovenske železnice«                653
– prihodki od prodaje delnic SKB Banke, d.d.         404
– kupnine od prodanih stanovanj –
obročno odplačevanje                    2.139
Skupaj (obveznosti Občine Postojna
do Občine Pivka)                      7.097
Ob upoštevanju medsebojnih obveznosti obeh občin, s tem da ni upoštevana obveznost Občine Postojna do Občine Pivka iz naslova prihodkov od izplačanih dividend s strani Cestnega podjetja Koper, d.d. v višini 724.000 SIT, ker ni opredeljen ključ delitve, znašajo neporavnane obveznosti Občine Pivka do Občine Postojna za leto 1999 2,118.000 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/00
Postojna, dne 17. aprila 2000.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost