Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2051. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenih v letih od 1986 do 1999 (za območje krajevnih skupnosti Stopiče in Dolž), stran 5899.

Na podlagi statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 ter Uradni list RS, št. 71/93) je župan Mestne občine Novo mesto dne 4. 4. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenih v letih od 1986 do 1999 (za območje krajevnih skupnosti Stopice in Dolž)
1. člen
Javno se razgrne osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenih v letih od 1986 do 1999 (za območje krajevnih skupnosti Stopice in Dolž).
2. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin občinskih planskih aktov obravnava novelacijo obstoječih prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, predvsem za naslednja področja:
A) Spremembe, ki jih predlagajo občani in pravne osebe:
– spremembe namenske rabe prostora glede na pobude občanov in pravnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe individualne gradnje, proizvodnje, servisnih in poslovnih dejavnosti, rekreacije, infrastrukture...
B) Spremembe, ki so širšega pomena za celo občino:
– določitev novih oziroma širitev obstoječih ureditvenih območij naselij,
– določitev območij razpršene gradnje,
– določitev novih območij, kjer naj bi se izvajale agromelioracije,
– določitev novih vodnih virov in varstvenih pasov zanje.
V spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se vključi tudi tiste prostorske sestavine, za katere se pri pregledu obstoječih gradiv ugotovi, da jih je potrebno in smiselno dopolniti.
3. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin občinskih planskih aktov za območje Krajevnih skupnosti Stopice in Dolž bo javno razgrnjen v prostorih
– Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure),
– Krajevne skupnosti Stopice, Družbeni dom Stopiče, 8322 Stopice in
– Krajevne skupnosti Dolž, Gasilski dom, Lipnica 5, 8000 Novo mesto
30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS. V času javne razgrnitve bosta organizirani tudi javni obravnavi v obeh krajevnih skupnostih. Obvestilo o času in kraju javnih obravnav bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na krajih javnih razgrnitev ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Oddelek za prostorsko planiranje, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Št. 015-05-14-99-1906
Novo mesto, dne 3. maja 2000.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost