Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2050. Poslovnik dela Nadzornega odbora občine Mirna Peč, stran 5897.

Na podlagi 45. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na 1. redni seji dne 17. 3. 2000 sprejel
P O S L O V N I K
dela Nadzornega odbora občine Mirna Peč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela Nadzornega odbora občine Mirna Peč (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in s statutom občine, strokovno, pošteno in nepristransko.
3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine, deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.
4. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.
5. člen
Nadzorni organ zastopa in predstavlja predsednik. Nadzorni odbor z večino glasov izvoli občinski svet.
6. člen
Naloga predsednika je:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela odbora in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z občinskim svetom, županstvom in občinsko upravo,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa najstarejši član odbora. Nadzorni odbor na sejah obravnava in sprejme svoje načrte dela in vsa poročila, priporočila in stališča, ki jih pripravi za občinski svet ali druge organe Občine Mirna Peč.
Za ugotavljanje zakonitosti, namembnosti in smotrnosti uporabe proračunskih sredstev uporablja nadzorni odbor navodila Računskega sodišča RS Usmeritve za delo nadzornih odborov občin št. 1515-17/95-13 z dne 27. 6. 1996.
8. člen
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik; predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko poda vsak član nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan ter zadeve, ki jih predlagajo člani nadzornega odbora.
9. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju članov in v nujnih primerih, je lahko ta rok tudi krajši.
10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje;
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlogom za odsotnost ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in zapisnikar.
11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotna, oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov odbora. Odločitev je sprejeta, če zanj glasuje večina navzočih članov nadzornega odbora.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno. Pri javnem glasovanju so lahko prisotni le člani nadzornega odbora.
12. člen
Zapisnik in ostala gradiva za seje nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi.
Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisnik in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa v skladu s predpisi.
13. člen
Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe nadzornega odbora opravljajo delavci občinske uprave.
III. POSTOPEK NADZORA
14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je nadziranje zakonitosti, namenskosti in smotrnosti razpolaganja s premoženjem občine, porabe sredstev občinskega proračuna in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.
15. člen
Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledarskega leta načrt dela za tekoče leto. Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno obravnavati zadeve, ki sta jih s sklepom predlagala občinski svet in župan občine oziroma, če kakršenkoli indic vzbudi nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamensko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.
Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma poslovanje občine.
16. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke druge organizacije in društva, ki je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne sodelavce posameznih strok, ki jih na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zunanjega izvedenca, ustanove ali strokovnjaka občinske uprave.
18. člen
Za izvajanje nadzora se vsakemu članu nadzornega odbora določi interesno področje, ki ga pokriva. Interesna področja so praviloma: proračunski prihodki, zavodi družbenih dejavnosti, javna podjetja, investicije, plače in zaposlenost in drugi odhodki.
19. člen
Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi pisno poročilo v katerem je navedena nadzorovana oseba in predmet pregleda, ugotovitve in zapažanja odbora ter morebitna priporočila.
Poročilo dostavi nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
Če nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti župana, občinski svet, pristojno ministrstvo in Računsko sodišče RS.
Če nadzorni odbor pri pregledu ugotovi, da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, je dolžan podati ovadbo pri pristojnem državnem organu. Obenem z ovadbo, ki se poda pristojnemu državnemu tožilcu, mora navesti dokaze, za katere ve, poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti na katerih, ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno.
20. člen
Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nadzorovane osebe v ožjem sorodstvu (vključno 1. koleno), če je član upravljanja javnega zavoda, ali podjetja nadzorovane osebe, ali če je v obdobju enega leta, računano od datuma pregleda za nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po pogodbi.
21. člen
Nadzorni odbor je dolžan najmanj dvakrat letno poročati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
IV. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z dvetretjinsko večino članov; veljati pa prične z dnem sprejema.
S poslovnikom se seznani Občinski svet občine Mirna Peč.
Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
23. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.
Št. 015-03/01-2000
Mirna Peč, dne 17. marca 2000.
Predsednik
Nadzornega odbora
občine Mirna Peč
Jože Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost