Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2047. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 1999, stran 5891.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) na 11. seji dne 19. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 1999
1. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1999 so naslednji:
I. PRORAČUN                       SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki            1.300,422.157,29
II.  Skupaj odhodki            1.243,281.612,54
III. Proračunski presežek           57,140.544,75
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil      10,273.680,51
V.  Dana posojila
VI.  Prejeta minus dana posjila
   in sprem. kapit. deležev         10,273.680,51
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna              0,00
IX.  Odplačilo dolga             85,296.623,60
X.  Neto zadolževanje            –85,296.623,60
XI.  Zmanjšanje sredstev na računih      17,882.398,34
   Stanje sredstev
   na računih 31. 12. 1998         50,924.190,11
   Stanje sredstev
   na računih 31. 12. 1999         33,041.791,77
I. REZERVNI SKLAD
   1. Prihodki                10,999.999,60
   2. Razporeditev prihodkov         10,713.577,27
   Presežek prihodkov              286.422,33
2. člen
Sestavni del tega odloka je prikaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja proračuna Občine Laško za leto 1999.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 402-002/98
Laško, dne 19. aprila 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost