Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2045. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje, stran 5889.

Na podlagi 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 98. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 13. redni seji dne 17. 4. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu, pogojih in postopku prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način, pogoje in postopek prodaje ali oddaje (v nadaljevanju: prodaje) stavbnih zemljišč, ki so last Občine Kočevje.
2. člen
Obliko gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v lasti občine ureja poseben odlok.
II. PRODAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
3. člen
Stavbna zemljišča, ki so last Občine Kočevje se lahko proda pravnim osebam, registriranim v RS ali fizičnim osebam, ki imajo slovensko državljanstvo.
4. člen
Stavbno zemljišče se proda na podlagi javnega razpisa, brez javnega razpisa pa v primerih, ki jih določa 48. člen zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97).
5. člen
Javni razpis se izvede z zbiranjem pisnih prijav za ustno javno dražbo. Javni razpis objavi župan v sredstvih javnega obveščanja, ali na drug krajevno običajen način vsaj 15 dni pred obravnavo in izbiro pisnih prijav.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež občine,
– označbo in opis stavbnega zemljišča – katastrske in zemljiškoknjižne podatke,
– ceno stavbnega zemljišča, ki jo oceni zapriseženi sodni cenilec, določen s strani lastnika zemljišča,
– višino prispevka stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča,
– podatke o stopnji komunalne urejenosti stavbnega zemljišča,
– podatke o namembnosti objektov, ki jih bo dovoljeno graditi na stavbnem zemljišču v skladu z urbanističnimi pogoji ter posebne pogoje za graditev objektov na stavbnem zemljišču, ki jih določa zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi,
– čas in kraj predhodnega ogleda zemljišča,
– pogoje za pridobitev stavbnega zemljišča,
– rok za predložitev pisnih prijav,
– čas in kraj javne dražbe,
– najnižji znesek višanja,
– način revalorizacije vrednosti zemljišča do sklenitve pogodbe,
– druge pogoje in zahteve, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati na podlagi zakona in tega pravilnika.
7. člen
Vsi interesenti morajo pisno prijavo za javno dražbo poslati v zaprti kuverti in ji priložiti zahtevana dokazila, kakor tudi potrdilo o plačani varščini, ki znaša najmanj 10% od celotne izklicne vrednosti zemljišča.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa se varščina vrne brez obresti v roku petih delovnih dni.
V primeru, da uspeli dražitelj brez upravičenega razloga odstopi od nameravanega nakupa, varščina zapade v korist občine.
8. člen
Javno dražbo opravi imenovana vsaj tričlanska komisija za oddajo stavbnih zemljišč s strani župana občine, v kateri morata biti vsaj dva člana komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine Kočevje.
Če je v razpisu udeleženih večje število ponudnikov za pridobitev stavbnega zemljišča, izdela komisija za oddajo stavbnih zemljišč vrstni red ponudnikov na podlagi vrstnega reda prijav.
Ponudniki oziroma dražitelji licitirajo zemljišče na podlagi vrstnega reda prijav iz prejšnjega odstavka tega člena.
O izvedbi dražbe se sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– kraj, kjer se dražba opravlja, datum in uro,
– imena članov komisije,
– predmet dražbe,
– imena navzočih ponudnikov, oziroma njihovih zastopnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo,
– vrstni red ponudnikov in ugotovitev, da prijavljeni ponudniki izpolnjujejo zahtevane pogoje,
– ugotovitev, kdo je uspeli dražitelj oziroma kupec.
Proti opravljenemu postopku je mogoče vložiti ugovor, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Ugovor reši komisija, ki je vodila postopek, pred končanjem zapisnika. Rešitev se zapiše v zapisnik.
Če takojšnja rešitev ugovora ni možna, mora komisija ugovor rešiti v treh delovnih dneh. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija pri rednem sodišču.
9. člen
Dražitelj, ki je uspel pridobiti zemljišče mora skleniti pogodbo o nakupu zemljišča najkasneje v 15 dneh od izvedbe javne dražbe.
Stroški postopka prodaje zemljišč, ki bremenijo kupca, se določijo s pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za primere, ki jih ta pravilnik ne navaja, se smiselno uporabljajo določila zakona o stavbnih zemljiščih.
11. člen
Ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati odlok o urejanju, načinu, pogojih in postopku oddaje stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 16/87).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 462-21/98-144
Kočevje, dne 18. aprila 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost