Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2042. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Kočevje, stran 5886.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena in 62. zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek ) je Občinski svet občine Kočevje na 13. redni seji dne 17. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Kočevje
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov ter drugih posegov v prostor na območju Občine Kočevje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del, ki jo izda pristojni upravni organ.
2. člen
Za objekte oziroma posege v prostor, pomožne objekte, druge objekte in naprave ter dela (v nadaljevanju: pomožni objekti), za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje temveč le odločba o dovolitvi priglašenih del, se štejejo:
1. tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, tako da se omogoča njihova normalna uporaba, da se ne spreminja zunanjost, zmogljivost, velikost ali namembnost obstoječih objektov in se z deli tudi ne posega v konstrukcijske elemente objekta in naprave;
2. adaptacije s katerimi se bistveno ne spreminja zunanjost (vertikalni in horizontalni gabarit in izgled objekta), zmogljivost, konstrukcijski elementi objekta, namen obstoječih objektov, ter da ne terjajo novih komunalnih in drugih priključkov;
3. začasni objekti in naprave, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, če ti objekti in naprave z gradbeno izvedbo in komunalno opremljenostjo ne spreminjajo namenske rabe zemljišča in da je z njihovo odstranitvijo možno vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje;
4. pri družinskih stanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, površine do 30 m2 v sklopu ali na robu funkcionalnih površin stanovanjskih ali gospodarskih objektov;
– nadstrešek, pokrita terasa, pokrit parkirni prostor (za osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske prikolice), s površino do 35 m2, s tem da so izvedeni iz lesnih in kovinskih elementov na točkovnih temeljih;
– dozidava in povečava dimnikov, sončni kolektorji, sončne celice, satelitske antene;
– zasteklitev balkonov, vetrolov, zunanje stopnice ob stanovanjskem objektu;
– frčade in strešna okna, če ne obsegajo več kot 20% strešne površine in ne segajo preko obstoječih slemen;
– pergole v leseni, zidani ali kovinski izvedbi brez pokritja na točkovnih temeljih;
– lesene ali zidane pritlične drvarnice, shrambe, vrtne ute, zaprti cvetličnjaki, steklenjaki, lope do površine 20 m2;
– zimski vrt tlorisne površine do 20 m2, tople grede in montažni rastlinjaki do površine 20 m2;
– leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali (pesjaki, kurniki, zajčniki, in drugi objekti), površine do 12 m2, kjer reja ni prepovedana s posebnim predpisom;
– montažni plavalni bazeni za individualno uporabo, če ležijo v sklopu funkcionalnih površin;
5. v sklopu kmetij:
– svinjaki, hlevi za drobnico, skedenj, kašča, lope za shranjevanje sena, poljščin, stelje, strojev in orodja, če skupna površina ne presega 30 m2 in če so pritlični, leseni, praviloma simetrično dvokapni, pravokotnega tlorisa v sklopu gospodarskih objektov;
– leseni nadstreški za spravilo kmetijske mehanizacije in orodja;
– prestavitev in postavitev enojnih kozolcev in prestavitev ali postavitev novih, v celoti lesenih tipološko ustreznih toplarjev brez omejitve površine in toplarjev z betonskimi stebri, če niso večji od dveh polj, s točkovnimi temelji;
– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom, če ne presega 90 m3 prostornine;
– tople grede in zaprti rastlinjaki, površina do 40 m2;
– zbiralnice za mleko do 15 m2;
– gnojna jama in gnojišče za potrebe kmetijskih gospodarstev v nepropustni izvedbi do velikosti
– 30 m3, če niso locirane v neposredni bližini stanovanjskih objektov;
6. pri večstanovanjskih (bloki, stolpnice) in več družinskih hišah:
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno zgradbo;
– oblikovanje zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celotno zgradbo;
– postavitev rezervoarjev za tekoči naftni plin, en skupen na funkcionalnem zemljišču večstanovanjskega objekta (velja tudi za vrstne hiše);
– okoli blokov, stolpnic in drugih večstanovanjskih objektov se ne dovoli postavitev dvoriščnih ograj razen žive meje;
7. drugi pomožni objekti:
– kolesarnica (stojala za kolesa z nadstrešnico);
– kioski do velikosti 5 m2, stojnice;
– mali tipski kontejnerji za utekočinjen naftni plin do prostornine 5 m3 oziroma do 2000 kg;
– postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, korita za rože in grmovnice...) ter dopolnilna oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč, objektov in naprav za rekreacijo;
– plakatna in oglasna mesta, neprometni znaki, jumbo plakati, če lastniki objektov ali zemljišč soglašajo s postavitvijo;
– pri poslovnih objektih se dovoljuje postavitev pomožnih objektov do velikosti 30 m2 , ki ustrezajo pogojem iz 4. in 5. člena tega odloka, so namenjeni nemotenemu opravljanju dejavnosti in so po namembnosti zajeti v 4. točki 2. člena tega odloka;
– cisterne za lahko kurilno olje v neprepustnem lovilnem bazenu in izvedba potrebnih priključkov ter postavitev v objektu;
– tople grede in montažni rastlinjaki do velikosti 300 m2 bruto površine, na zemljišču pravnih ali fizičnih oseb, ki imajo registrirano dejavnost A/01.12 – pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik in A/01.13 – pridobivanje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač, če objekti ne potrebujejo temeljenja in nimajo nobenih komunalnih priključkov in je možna hitra vzpostavitev v prejšnje stanje brez gradbenih posegov;
– zaščitne in varovalne ograje ob poslovnih, obrtnih, industrijskih in komunalnih objektih, do višine 2,5 m, kolikor takšno ograjo predpisujejo varnostne ali druge zahteve pogojene z dejavnostjo, ki se izvaja v teh objektih, odmik ter višina ograje ob javnih prometnih površinah mora biti v skladu s soglasjem upravljavca oziroma lastnika javne površine;
– senčila, tende za zastor izložbenih površin;
8. zunanje ureditve in drugi posegi:
– nadstrešnice na avtobusnih postajališčih;
– zamenjava kotlov centralnega ogrevanja na trdo gorivo v obstoječih objektih s kotli na okolju prijazen energent z ureditvijo odvodnih dimnih plinov;
– greznice in higienske kapnice, locirane neposredno ob obstoječih objektih; greznice morajo biti triprekatne, v neprepustni izvedbi, brez izpusta v teren;
– čebelnjak do 15 m2 površine (samo točkovni temelji), ki niso namenjeni bivanju in ob soglasju čebelarskega društva;
– postavitev spominske plošče, nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del;
– podporni in oporni zidovi (zložena škarpa) do višine 1,5 m; kolikor so zidovi odmaknjeni od javnih prometnih površin 3 m, od posestne meje s sosednjim zemljiščem pa 1m, s tem da je temeljna peta zidu v minimalnem odmiku 0,5 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem; izvedeni so lahko vertikalno ali v naklonu, zidani ali suhozidani (zloženi); ne smejo povzročati izliva meteornih voda na sosednja zemljišča; upoštevati je potrebno pogoje za odmik, ki jih podajo v soglasjih upravljavci javnih površin, namenjenih za vodnogospodarske ureditve, komunalnih ter drugih infrastrukturnih naprav; odmiki so v soglasju z lastnikom ali upravljavcem lahko manjši;
– vrtne in dvoriščne medposestne ograje in žive meje do višine 1,2 m; z odmikom 0,5 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem, upoštevati pogoje za odmik upravljavcev cest in drugih infrastrukturnih objektov; odmik od posestne meje je lahko manjši, če investitor predhodno pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča oziroma je ograja lahko v meji. Ograje morajo biti prilagojene tipologiji naselja; uporaba odpadnega gradiva je prepovedana;
– ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo, kolikor se nahajajo izven naselij na kmetijskih zemljiščih;
– posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za ljudi z omejenimi možnostmi gibanja;
– gradnja gozdnih vlak in poljskih poti (soglasje pristojne gozdarske službe in službe za varstvo narave);
– ureditev manjših smučišč z vlečnicami;
– balinišča, ki ne zahtevajo novih in dodatnih priključkov na komunalno in drugo infrastrukturo;
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi, javnimi in drugimi objekti;
– ureditev prostora za smetnjake ter postavitev nadstrešnic nad zabojniki in posodami za komunalne odpadke, ob predhodnem soglasju upravljavca predmetne javne gospodarske službe;
– vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na občinskih in drugih cestah v skladu s predpisi o javnih cestah in drugo zakonodajo, v skladu s pogoji, ki jih določa tudi njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec;
– ureditev cestnih naprav za umirjanje prometa;
– lovske preže in naprave, v soglasju s pogoji pristojne gozdarske službe in lastnika zemljišč.
3. člen
Pomožne objekte, navedene v 4., 5., 6. in 7. točki 2. člena, lahko gradi občan na funkcionalnem zemljišču to je stavbnem zemljišču osnovnega stanovanjskega ali gospodarskega objekta in kmetije opredeljenem s prostorskim planom, kolikor ni s tem odlokom drugače določeno.
Skupna površina več pomožnih objektov, lociranih na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati 50 m2.
Pomožnih objektov ni mogoče dograjevati s priglasitvami.
Postavitev čebelnjakov, rastlinjakov, lesenih kozolcev, lesenih lop na organiziranih površinah za vrtičke, ograj pašnikov ter ograj za zaščito pred divjadjo se dopušča graditi tudi povsem samostojno na 1. in 2. območju kmetijskih zemljišč.
Postavitev lovskih prež in naprav se dovoljuje na območju gozda in kmetijskih zemljišč.
4. člen
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati, da pomožni objekti:
– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na javne komunalne objekte in naprave;
– ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav.
5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih gradbenih materialov ter oblikovani v skladu z okoljem oziroma krajinsko arhitekturo ter z arhitekturnimi in urbanističnimi kriteriji in pogoji, kot jih določajo posamezni veljavni PIA. V primeru neskladja med največjo dovoljeno velikostjo pomožnega objekta, ki jo določajo prostorski ureditveni pogoji oziroma ta odlok, veljajo določila tega odloka.
Pomožni objekti morajo biti pritlični in skladni z:
– namensko rabo zemljišč v prostorsko izvedbenem aktu,
– zahtevami varstva okolja,
– zahtevami predpisov o varnosti cestnega prometa,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahtevami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine in
– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov drugih oseb.
V primeru da stoji pomožni objekt oziroma naprava v razdalji manjši od 4 m od posestne meje si je potrebno pridobiti soglasje mejaša.
6. člen
Priglasitev del po tem odloku je obvezna za celotno območje Občine Kočevje. Investitor, ki namerava postaviti ali zgraditi objekt po 2. členu tega odloka mora le-to priglasiti na Upravni enoti Kočevje.
Priglasitev nameravanih del vsebuje poleg vsebine določene v 62. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, še soglasje o primernosti in skladnosti predvidenega posega, ki ga izda Občina Kočevje na zahtevo investitorja posega, oziroma lastnika zemljišč, za vse posege določene v tretji, četrti, peti, šesti in sedmi alinei 2. člena tega odloka.
Vlogi za pridobitev soglasja Občine Kočevje je potrebno predložiti:
1. opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem bi stal objekt, ki naj vsebuje tehnični opis, višino objekta, naklon strešin, uporabljene materiale ter konstrukcijske elemente;
2. idejno skico objekta z dimenzijami, vrisanimi odprtinami ter položajem na obstoječ objekt (naris, tloris, stranski ris);
3. kopijo katastrskega načrta z vrisom lokacije objekta in odmikom od sosednjih parcel;
4. če gre za začasni objekt pa tudi datum, do katerega naj bi objekt tudi stal.
Upravni organ, ki odloča o vlogi stranke, pošlje izdano odločbo v vednost pristojni občinski službi za urejanje prostora.
7. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja skladno z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Kočevje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 57/98).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 18. aprila 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost