Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2040. Odlok o razglasitvi župne cerkve sv. Jerneja v Kočevju za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 5884.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 27. in 51. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek), 74. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) ter na predlog Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, je Občinski svet občine Kočevje na 13. redni seji dne 17. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o razglasitvi župne cerkve sv. Jerneja v Kočevju za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik razglašamo enoto dediščine: EŠD 1564 Kočevje – Cerkev sv. Jerneja.
Enota ima zaradi zgodovinskih, kulturnih in estetskih vrednot poseben pomen za Občino Kočevje. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik z lastnostmi umetnostnega in arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: župna cerkev sv. Jerneja je neoromanska arhitektura, dograjena leta 1903 po načrtih dunajskega arhitekta Freirherra von Schmidta iz leta 1887. Triladijsko baziliko s prečno ladjo, križnim obokom osrednje ladje in mrežastim obokom stranskih ladij je dekorativno poslikal Peter Železnik leta 1938. Figuralna poslikava abside je delo Slavka Pengova iz leta 1938, ki je tudi avtor Križevega pota iz leta 1931. Orgelsko omaro je leta 1927 načrtoval arhitekt Ivan Vurnik.
3. člen
Za kulturni spomenik velja varstveni režim: spomenik varujemo v njegovi izvirni in neokrnjeni podobi. Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti in funkciji in morajo služiti ohranjanju, sanaciji in prenovi spomenika.
V območju spomenika so dovoljeni le posegi in razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in katerih cilj je nadaljnji obstoj spomenika. Dovoljeni so strokovni posegi, ki so namenjeni raziskavam, ohranjanju in sanaciji spomenika in izboljšavi estetskega stanja.
Za posege, ki niso v skladu z varstvenim režimom in spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj kazensko odgovoren. Škodo ali spremembe, ki so nastale na spomeniku, mora povzročitelj odstraniti in vzpostaviti prejšnje stanje.
4. člen
Spomenik stoji na zemljišču k.o. Kočevje na parcelah št. 1282/1 in 1283.
5. člen
Lastnik spomenika je po stanju v zemljiški knjigi na dan 2. 6. 1999 naslednji:
----------------------------------------------------------------------------
Št.    Kultura    Št. vložka   Lastnik
parcele
----------------------------------------------------------------------------
1282/1   stavbišče   116       Rimskokatoliško župnijstvo Kočevje
1283    dvorišče   116       Rimskokatoliško župnijstvo Kočevje
----------------------------------------------------------------------------
6. člen
Lega spomenika je označena na katastrskem načrtu v merilu 1 : 1000, ki je sestavni del odloka.
7. člen
Pristojni organ občine izda na podlagi akta o razglasitvi lastniku odločbo o varstvu spomenika na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine.
Varstveni režim omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
8. člen
Na podlagi akta o razglasitvi pristojni organ lokalne skupnosti v 30 dneh od njegove uveljavitve predlaga zaznambo spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-1/99-153
Kočevje, dne 18. aprila 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost