Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2038. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid, stran 5880.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste, zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov, obračunavanje stroškov teh storitev in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen
Na celotnem območju Občine Kobarid je obvezno zbiranje, odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov.
V sistem ravnanja s komunalnimi odpadki so vključeni lastniki, uporabniki in upravljalci stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju občine (v nadaljnjem besedilu povzročitelj odpadkov).
3. člen
Dejavnost javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki izvaja javno podjetje, ki opravlja gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
4. člen
Na območju občine se postopoma vzpostavi sistem ravnanja z odpadki:
a) ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, njihov prevoz, sortiranje, pretovarjanje, skladiščenje in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
b) vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
c) kompostiranje bioloških odpadkov v domačem vrtu, odlaganje na gnojišče ali v posebne kompostnike,
d) odlaganje ostankov odpadkov na urejenem odlagališču,
e) saniranje divjih odlagališč.
Izvajalec v roku enega leta po sprejetju odloka predloži občinskemu svetu v potrditev program postopnega uvajanja sistema ravnanja z odpadki.
5. člen
Komunalni odpadki so odpadki, ki so v klasificiranem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki razvrščeni kot komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.
Določbe tega odloka ne veljajo za odpadke iz industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
Komunalni odpadki so:
Oznaka
odpadka   Opis odpadka
20 01 00  Ločeno zbrane frakcije
20 01 01  Papir in lepenka
20 01 02  Steklo
20 01 03  Manjši kosi plastike
20 01 04  Drugi odpadki iz plastike
20 01 05  Manjši kosi iz kovin (npr. pločevinke)
20 01 06  Drugi odpadki iz kovine
20 01 07  Les
20 01 08  Organski kuhinjski odpadki,
      primerni za kompostiranje, ločeno zbrane
      frakcije (vključno z olji iz fritez in kuhinjskimi odpadki iz menz in 
      restavracij)
20 01 09  Olja in maščobe
20 01 10  Oblačila
20 01 11  Tekstil
20 01 12  Barve, črnila, lepila in umetne smole
20 01 13  Topila
20 01 14  Kisline
20 01 15  Baze
20 01 16  Pralna sredstva
20 01 17  Fotokemikalije
20 01 18  Zdravila
20 01 19  Pesticidi
20 01 20  Baterije
20 01 21  Fluorescentne cevi in drugi
      odpadki, ki vsebujejo živo srebro
20 01 22  Aerosoli
20 01 23  Oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
20 01 24  Elektronska oprema (npr. tiskano vezje)
20 02 00  Odpadki iz vrtov in parkov
      (vključno z odpadki s pokopališč)
20 02 01  Odpadki, primerni za kompostiranje
20 02 02  Zemlja in kamenje
20 02 03  Drugi odpadki, neprimerni
      za kompostiranje
20 03 00  Drugi komunalni odpadki
20 03 01  Mešani komunalni odpadki
20 03 02  Odpadki iz živilskih trgov
20 03 03  Odpadki iz čiščenja cest
20 03 04  Greznične gošče
20 03 05  Nerabna in opuščena motorna vozila
II. VRSTE ODPADKOV
6. člen
Komunalni odpadki, primerni za odlaganje v tipiziranje posode za odpadke so:
– odpadki iz gospodinjstev – trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, konzerve, steklo, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki),
– odpadki iz poslovnih prostorov, skladišč, igrišč, avtobusnih postaj in postajališč, parkov in parkirišč ter drugih javnih površin,
– odpadki iz gostinskih lokalov, trgovskih poslovalnic in podobno.
Komunalni odpadki, ki jih zaradi velikosti, teže in podobnih lastnosti ni mogoče zbirati v tipizirane posode za odpadke so:
– kosovni odpadki: pohištvo, gospodinjski stroji,
– ostanki vozil in koles,
– drugi kosi stanovanjske in hišne opreme,
– večji predmeti iz pločevine, kovine, lesa, gume, stekla in podobno.
V tipizirane posode za odpadke je prepovedano odlagati:
– gradbeni material, kamenje, zemlja,
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– neodcejene in odpadke v tekočem stanju,
– kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
– tleče, lahko vnetljive, eksplozivne snovi, posebne odpadke ter druge nevarne snovi,
– neohlajene ogorke,
– vejevje, odpadke obrezovanja živih mej,
– poginule živali ali dele živali in kože,
– embalažo sredstev za varstvo rastlin (embalažo zbirajo trgovci, kjer je bilo sredstvo nabavljeno).
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, izvajalec ni dolžan odpeljati odpadkov.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
7. člen
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v:
– tipizirane plastične ali kovinske posode volumna 120, 240, 500, 700, 900 litrov
– tipizirane kovinske kesone volumna 5 in 7 m3
– kompostnike s prostornino 1 m3
– druge posode, ki jih določi izvajalec, če ni možno uporabljati prej navedenih posod,
– plastične vrečke le v krajih, kjer je po programu izvajalca zaradi nedostopnosti z vozili za odvoz odpadkov organiziran drugačen odvoz odpadkov.
Vrsto in število posod za odpadke določi izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja, dostopnostjo ter strukturo in vrsto odpadkov.
8. člen
Posode za odpadke nabavi in namesti izvajalec na stroške povzročiteljev. Posode za odpadke so lahko nameščene za posameznega povzročitelja ali za več povzročiteljev skupaj. V večnamenskih stavbah, kjer se opravlja dejavnost z različno količino in strukturo, izvajalec lahko odredi posamične posode za posamezne povzročitelje.
Posoda za odpadke mora biti nameščena takoj, ko se objekt začne uporabljati ali se prične z rednim odvozom odpadkov.
9. člen
Posoda za odpadke mora biti postavljena na primerno urejen prostor, da je izvajalcu omogočen dostop z vozilom (v nadaljevanju: zbirno mesto). Lokacija posode za odpadke se določi v lokacijski dokumentaciji, pri obstoječih objektih jo določi izvajalec skupaj s povzročiteljem. Lokacije posod za več uporabnikov določi izvajalec skupaj s povzročitelji ali predstavniki vaških ali krajevnih skupnosti.
V primeru, da se v prejšnjem odstavku navedeni udeleženci ne morejo sporazumeti o lokaciji posode za odpadke, jo na predlog enega izmed njih določi občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.
10. člen
Zbirno mesto mora ustrezati estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah.
V primeru, da je posoda nameščena tako, da ni dostopna z vozilom za odvoz odpadkov, je povzročitelj dolžan posodo na dan odvoza namestiti na zbirno mesto.
11. člen
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih mestih, ter omogočiti dostop do zbirnega mesta z vozilom za odvoz odpadkov.
12. člen
Izvajalec je dolžan prazniti posode za odpadke tako, da ne onesnaži prostora, sicer je dolžan očistiti zbirno mesto. Zbirna mesta za več povzročiteljev je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
13. člen
Če so komunalni odpadki takšni, da jih ni mogoče odlagati v tipizirane posode, mora povzročitelj skleniti pogodbo z izvajalcem za drugačen način odlaganja.
14. člen
Kosovne odpadke se zbira dvakrat letno. Izvajalec je dolžan obvestiti povzročitelje o lokaciji in času zbiranja z letnim razporedom ali predhodnim obvestilom.
V času med obema akcijama občani zbirajo in hranijo kosovne odpadke doma.
15. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem morajo pri prijavljanju prireditve priložiti dokazilo o opremljenosti prireditvenega prostora z ustreznimi posodami za odpadke in dogovoru o odvozu odpadkov.
Po končani prireditvi, najkasneje do 7. ure zjutraj morajo povzročitelji iz prejšnjega odstavka tega člena poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in izvajalec odstrani zbrane odpadke najkasneje v 24. urah.
Organizatorji taborov v naravi so dolžni pred izvedbo tabora skleniti pogodbo o odlaganju in odvozu odpadkov z izvajalcem.
16. člen
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so dolžni k vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti priložiti potrdilo izvajalca, da je povzročitelj prijavljen za odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom.
17. člen
Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti izvajalcu najmanj 8 dni pred datumom izvedbe in z izvajalcem skleniti dogovor o načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokritja stroškov.
IV. ODVAŽANJE ODPADKOV
18. člen
Komunalne odpadke zbrane v posodah na zbirnih mestih odvaža izvajalec v skladu z razporedom odvoza.
Razpored odvoza mora biti takšen, da je optimalen glede stroškov odvoza, vendar s takšno tehnologijo in pogostostjo, da ni motečih vplivov na okolje.
V primeru izpada odvoza zaradi praznikov, višje sile ali večjih ovir na dovozu je izvajalec dolžan opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
19. člen
Izvajalec mora odvažati odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
20. člen
Izvajalec mora odpadke odlagati na za to dejavnost določeno odlagališče odpadkov v skladu s poslovnikom odlagališča.
21. člen
Odlagališče komunalnih odpadkov vzdržuje in ureja izvajalec v skladu s tehnično dokumentacijo in poslovnikom odlagališča.
22. člen
Obratovalni čas odlagališča določi izvajalec. Vstop na odlagališče je dovoljen samo v času obratovanja in v spremstvu pooblaščene osebe izvajalca.
23. člen
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje odpadkov. Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov. Če tega ne stori, jih na stroške povzročitelja odstrani izvajalec.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke izvajalec na stroške proračuna občine, kjer se odpadki nahajajo.
24. člen
Odpadne inertne gradbene materiale se proti odškodnini deponira na za to določenem občinskem odlagališču gradbenih odpadkov. Odlaganje gradbenih materialov ne sme ogrožati podtalnice, vodotokov in virov pitne vode.
25. člen
Odpadke, ki so odloženi v tipizirane posode v okviru ločenega zbiranja odpadkov in ne spadajo na odlagališče komunalnih odpadkov, izvajalec začasno deponira na za to določenem mestu ali poskrbi za praznjenje s strani drugega izvajalca.
26. člen
Zbrane kosovne odpadke izvajalec sortira in glede na vrsto odpadka deponira na odlagališču gradbenih materialov ali odda drugemu izvajalcu ki opravlja dejavnost zbiranja tovrstnih odpadkov.
27. člen
Avtomobilske karoserije in gume ni dovoljeno odlagati v posode za kosovne odpadke, ampak jih je povzročitelj dolžan oddati izvajalcu, ki opravlja dejavnost zbiranja tovrstnih odpadkov.
VI. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI
28. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
Pristojbina za ravnanje z odpadki povzročiteljem zaračunava izvajalec. Stroški se obračunavajo in plačujejo za pretekli mesec.
29. člen
Cena storitve ravnanja z odpadki se določa na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca in skladno z veljavnimi predpisi. Cene potrjuje občinski svet.
30. člen
Cena storitve se oblikuje tako, da se upošteva prostornina posode za odpadke, določena v litrih in število odvozov na mesec.
Pri obračunu se kot najmanjši volumen pri individualni postavitvi posod upošteva 200 l/osebo/mesec, da se prepreči neplačevanje storitve in neprimerne načine odlaganja odpadkov.
Pri skupnih posodah se volumen posod deli s številom povzročiteljev, ki posodo uporabljajo ali so jo dolžni uporabljati.
31. člen
Do izpolnitve vseh pogojev, ki omogočajo obračun po določbah 30. člena se pri obračunu storitve uporablja dosedanji pavšalni obračun na osebo pri občanih in po m2 uporabne površine s faktorjem glede na količino odpadkov pri poslovnih prostorih. Poslovni prostori se razvrščajo:
1. Skupina – faktor 0,3 x m2
Telovadnice, knjižnice, muzeji, kulturni domovi, gasilski domovi, lesna industrija, gradbena industrija, garaže, cerkve, grosistična skladišča, ostale dvorane, prostori KS.
2. Skupina – faktor 0,5 x m2
Šole, vrtci, dom upokojencev, dijaški dom.
3. Skupina – faktor 1,0 x m2
Apartmaji, turistične sobe, industrija, pisarniški prostori, proizvodni prostori in skladišča, ambulante, lekarne, bencinske črpalke, ribogojnice, kemične čistilnice, avtobusne in železniške postaje, ostale delavnice.
4. Skupina – faktor 1,5 x m2
Hoteli, trgovine, bifeji, frizerski saloni, pošte, banke, prehrambena industrija, usnjarska industrija.
5. Skupina – faktor 2,0 x m2
Gostilne, restavracije, kioski
Odvoz odpadkov iz stanovanjskih objektov, ki se občasno uporabljajo, se obračunava tako, da se upošteva pavšalni obračun za eno osebo na mesec.
32. člen
Povzročiteljev, ki sami pripeljejo odpadke na odlagališče se stroški odlaganja zaračunajo po m3 pripeljanih odpadkov v skladu z veljavnim cenikom.
33. člen
Povzročitelji so dolžni v roku 30 dni po prejemu poziva izvajalca sporočiti le temu zahtevane podatke za obračun. Če povzročitelji v 30 dneh po pozivu ali spremembi ne sporočijo podatkov, si izvajalec pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc na stroške povzročiteljev.
34. člen
Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane s prvim dnem naslednjega meseca, ko prične izvajalec za povzročitelja opravljati dejavnost, se povzročitelj vseli v stanovanje ali prične uporabljati poslovne prostore.
Povzročitelji, katerih zaradi narave dejavnosti ni moč vključiti v redni odvoz, sklenejo z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se na kraju samem kaznuje delavec izvajalca, če takoj ne očisti zbirnega mesta, ki ga je onesnažil pri praznjenju posod za odpadke.
36. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
– ne počisti zbirnega mesta, ki ga onesnažijo njegovi delavci pri praznjenju posod,
– ne prazni posod skladno z razporedom odvoza,
– ne opravi odvoza odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile,
– odlaga odpadke izven odlagališča,
– ne ugotavlja nepravilnega ravnanja z odpadki in kršiteljev ne prijavi pristojni inšpekciji.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT do 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
Z denarno kaznijo 10.000 do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznike, z denarno kaznijo 30.000 do 100.000 SIT pa pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ne vzdržuje zbirnega mesta, skrbi za čistočo in dostop v zimskem času,
– ne odlaga odpadkov v posodo za odpadke,
– odlaga odpadke v nasprotju s 6. členom odloka,
– ne sklene pogodbe o ravnanju z odpadki.
Z denarno kaznijo 10.000 do 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz tega člena.
38. člen
Z denarno kaznijo 30.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek organizator čistilne akcije, ki z izvajalcem ne sklene dogovora o izvedbi akcije in organizator kulturne, športne ali druge prireditve, če ne skrbi, da je prireditveni prostor v času prireditve opremljen s posodami za odpadke in po končani prireditvi ne poskrbi za čiščenje prireditvenega prostora in odvoza odpadkov in organizator tabora, ki ne sklene pogodbe z izvajalci.
Z denarno kaznijo 10.000 do 20.000 SIT se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe organizatorja, ki stori prekršek iz tega člena.
VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo občinska uprava, izvajalci javnih služb in pristojni inšpekcijski organ.
Izvajalec in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom in nepravilno ravnanje prijaviti pristojnemu občinskemu organu.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Izvajalec dejavnosti je dolžan:
– namestiti potrebno število posod glede na potrebe povzročiteljev,
– vzpostaviti in voditi evidenco povzročiteljev za prehod na nov način obračuna po volumnu posod v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka za pravne osebe in samostojne podjetnike, v roku 36 mesecev za gospodinjstva.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o odstranjevanju in odlaganju odpadkov (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 12/81, 9/88 in 7/91).
42. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu.
Št. 352-13/00
Kobarid, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost