Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2036. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, stran 5879.

Na podlagi 75. in 78. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 17. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, s popravki Uradni list RS, št. 4/96 in 61/96) se 8. člen spremeni tako, da glasi:
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti, ki so pogoj za življenje in delo občanov, drugih podjetij, državnih organov in drugih upravnih organov:
A 01.411  Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih 
      športnih površin,
E 40.20   Proizvodnja plina: distribucija plinastih goriv po 
      plinovodni mreži,
E 40.30   Oskrba s paro in toplo vodo,
E 41.00   Zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
I 60.24   Cestni tovorni promet,
K 74.40   Ekonomska propaganda,
O 90.001  Zbiranje in odvoz odpadkov,
O 90.002  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini 
      odstranjevanja trdnih odpadkov,
O 90.003  Ravnanje s posebnimi odpadki,
O 90.004  Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
O 90.005  Druge storitve javne higiene,
O 93.04   Pogrebne storitve.
2. člen
Doda se nov 8.a člen, ki glasi:
Druge dejavnosti podjetja so:
A 01.12   Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
A 01.412  Druge storitve za rastlinsko predelavo,
CB 14.21  Pridobivanje gramoza in peska,
DN 37.1   Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov,
DN 37.2   Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov,
F 45.11   Rušenje objektov in zemeljska dela,
F 45.21   Splošna gradbena dela,
F 45.23   Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov,
F 45.33   Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
F 45.34   Druge inštalacije pri gradnjah,
G 50.20   Vzdrževanje in popravilo motornih vozil,
G 52.482  Dejavnost cvetličarn,
G 52.483  Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi,
G 52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
G 52.62   Trgovina na drobno na tržnicah,
H 55.302  Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
H 55.401  Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
I 60.30   Cevovodni transport,
I 63.21   Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
J 65.21   Finančni zakup (leasing),
K 70.20   Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K 73.10   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in 
      tehnologije,
K 74.20   Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje,
K 74.30   Tehnični preizkusi in analiza.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-46/95
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost