Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2028. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 1999, stran 5871.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 12. in 17. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na 9. redni seji dne 21. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 1999
1. člen
Občinski svet Občine Dobje sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 1999 z naslednjimi postavkami:
Bilanca prihodkov in odhodkov:                SIT
– skupni prihodki                   83,037.000
– skupni odhodki                   67,535.000
– proračunski presežek                15,502.000
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev            11,539.000
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                  19,500.000
– prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev           –7,961.000
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje                         –
– odplačila dolga                       –
– neto zadolževanje                      –
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 1999
– vrednost aktive                   97,700.000
a) dolgoročna sredstva in sredstva
v upravljanju                     73,438.000
b) kratkoročna sredstva                24,262.000
– vrednost pasive                   97,700.000
a) kratkoročne obveznosti               2,291.000
b) lastni viri in dolgoročne obv.           95,409.000
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/00
Dobje, dne 21. aprila 2000.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost