Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2023. Sklep o začasni razglasitvi spomenika padlim v I. svetovni vojni za kulturni spomenik, stran 5869.

Na podlagi 14. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 14. redni seji dne 9. 5. 2000 sprejel
S K L E P
o začasni razglasitvi spomenika padlim v I. svetovni vojni za kulturni spomenik
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne vrednosti ter zagotovi nadaljnji obstoj, se spomenik padlim v I. svetovni vojni (EŠD 9676) začasno razglasi za kulturni spomenik.
2. člen
Spomenik padlim v I. svetovni vojni stoji na vzpetini pod osnovno šolo Mirana Jarca v Črnomlju, ob Kolodvorski cesti, na parc. št. 82/2, k.o. Črnomelj. Vplivno območje spomenika obsega vso nepozidano površino med Kolodvorsko cesto in stavbo osnovne šole ter zelenice od stopnic, ki vodijo od Kolodvorske ceste na ulico Otona Župančiča.
3. člen
Varstveni režim in način varovanja
Za območje spomenika velja režim varovanja, ki določa:
– varovanje kulturnih, zgodovinskih in arhitekturnih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– ohranjanja spomenika v njegovi prvotni obliki;
– vsi posegi morajo biti podrejeni ohranitvi kvalitete spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v območju spomenika, ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti ter širjenju muzejske in kulturne namembnosti;
– omogočanje predstavitve spomenika ter dostopnosti javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– celotno vplivno območje spomenika ostane nepozidano.
4. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine, ki daje tudi smernice oziroma določa pogoje za vse posege na vplivnem območju spomenika.
5. člen
Občinska uprava in inšpekcijski organi morajo preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti po tem sklepu opredeljene lastnosti spomenika. Za posege, ki niso v skladu z varstvenim režimom in s presojo strokovne službe spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj odgovoren po zakonu.
6. člen
Občinska uprava poda predlog za vpis spomenika v zemljiško knjigo po parcelnih številkah z lastniki oziroma imetniki pravice upravljanja v skladu s 3. in 4. členom tega sklepa.
7. člen
Sestavni del sklepa je izpisek iz preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000 z vrisanimi mejami varovanega območja.
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS in velja za obdobje enega leta.
Št. 660-00-8/2000
Črnomelj, dne 9. maja 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost