Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2021. Odlok o lokacijskem načrtu za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza), stran 5867.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 14. redni seji dne 9. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III: faza), ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije aprila 1998 pod številko 1988.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
– besedilo odloka o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev odloka,
– oceno stroškov za izvedbo načrta,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– grafične priloge:
– kopijo katastrskega načrta              M 1:2880,
– ureditveno situacijo                 M 1:500.
3. člen
Odlok o lokacijskem načrtu vsebuje:
– mejo območja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posega,
– urbanistično oblikovanje območja,
– prometne ureditve,
– komunalne ureditve,
– etapnost izvajanja lokacijskega načrta,
– obveznosti investitorja, izvajalcev in upravljalca deponije,
– dovoljena odstopanja.
II. MEJA OBMOČJA
4. člen
Lokacijski načrt za razširitev deponije komunalnih odpadkov obsega del parcel št. 1533/1 in 1533/2 v k.o. Vranoviči.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO POSEGA
5. člen
Lokacijski načrt določa razširitev obstoječe deponije komunalnih odpadkov proti jugu za III. fazo odlaganja (del parcele št. 1533/1), zapolnitev vrzeli med I. in II. fazo odlaganja (del parcele št. 1533/2) ter spremljajoče prometne in komunalne ureditve, ureditve za varstvo okolja ter ureditve za sanacijo in rekultivacijo območja.
Izjemoma je dopustno odlaganje ustrezno pripravljenih in nevtraliziranih posebnih odpadkov III. kategorije po pravilniku o ravnanju s posebnimi odpadki (Uradni list SRS, št. 20/86) po predhodnem soglasju pristojne inšpekcije.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
6. člen
Pogoji za razširitev deponije (III. faza):
– deponija se poveča proti jugu,
– območje za povečanje deponije se ogradi z žično ograjo višine 2 do 2,5 m,
– tlorisne dimenzije III. faze deponije so 80 x 90 m. Dopustne so manjše tlorisne dimenzije,
– vrh deponije je na koti 116 do 118 m,
– tlorisne dimenzije platoja za deponijo humusa in prekrivnega materiala na jugovzhodni strani deponijskega prostora so 22 x 31 m. Dopustna so odstopanja zaradi ustreznejše ureditve deponije, platoja in prometnih površin,
– dno deponije mora biti izvedeno vodotesno in odporno na odložene odpadke,
– predvidena so tri polja za odlaganje odpadkov,
– odpadki se odlagajo za obodnimi nasipi iz inertnega materiala visokimi 1 do 2 m. Naklon obodnih nasipov so v razmerju 1:1,5. Dopusten je večji naklon pod pogojem, da se s tehničnimi sredstvi zagotovi stabilnost bokov deponije.
7. člen
Pogoji za zapolnitev vrzeli med I. in II. fazo odlaganja:
– obstoječ vhod na deponijo se ukine, uredi se nov glavni vhod na južni strani II. faze odlaganja,
– tlorisne dimenzije območja zapolnitve so 41 x 50 m. Dopustna so odstopanja glede na dejanske dimenzije na terenu,
– zgornja višinska kota območja zapolnitve je 110 m. Dopustna so odstopanja zaradi ustreznejše rekultivacije in odvodnjavanja deponije
– obstoječi objekt za zaposlene, garaža za mehanizacijo in skladišče se prestavijo na plato ob glavnem vhodu. Dopustna je zamenjava dotrajanih objektov z novimi,
– tla garaže in plato za mehanizacijo morata biti za vodo in olje neprepustna, opremljena z lovilci olj.
8. člen
Drugi pogoji za urejanje in obratovanje deponije:
– vmesno prekrivanje odpadkov z inertnim materialom se izvaja po potrebi, končno prekritje vrha deponije in berm se izvede s 30 do 40 cm debelo plastjo inertnega materiala in po potrebi z zapornim – neprepustnim slojem,
– vrh deponije mora biti izveden v ustreznem naklonu za odtok meteornih vod,
– sprotna rekultivacija se izvede z najmanj 20 cm debelo plastjo humusa in zatravitvijo,
– odplinjevanje deponije je predvideno z vertikalnimi jaški,
– izcedne vode iz deponije se odvajajo po drenažnih ceveh in kanalu na zahodni strani deponije v dva bazena za izcedne vode. Bazena morata biti ustrezno dimenzionirana in neprepustna,
– predvideno je razprševanje izcednih vod po deponiji. Po potrebi se izcedne vode odvažajo v komunalno čistilno napravo,
– čiste zaledne in padavinske vode z bokov deponije, saniranega in rekultiviranega vrha deponije ter površin, ki niso zasedene z deponijo se odvajajo po koritnicah, preko peskolovov na teren,
– čiste meteorne vode z deponije humusa in inertnega materiala ter manipulativnega platoja se odvajajo v ponikovalnico,
– okoli deponije je določen protipožarni pas širine 10 m.
V. PROMETNE UREDITVE
9. člen
Obstoječa dovozna cesta na vzhodni strani zemljišča se podaljša proti jugu do sekundarnega vhoda na območje deponije. Na območju glavnega vhoda na deponijo je potrebno ustrezno nadvišanje obstoječe ceste.
Dovoz do deponije humusa in inertnega materiala ter bazenov za izcedne vode je po interni cesti na južni in zahodni strani deponije.
Dovoza in vhod na deponijo, določeni v lokacijskem načrtu so obvezni. Vzdrževani morajo biti do umiritve deponije.
Interne ceste morajo biti ustrezno utrjene, široke 4 m, vzpon ne sme presegati 13%. Izvajajo se skladno s fazo odlaganja in lokacijo delovnega čela.
Interne ceste morajo omogočiti intervencijski dostop do odloženih odpadkov.
VI. KOMUNALNE UREDITVE
10. člen
V bivalnem objektu so garderobe in sanitarije za zaposlene. Za oskrbo s sanitarno vodo je predvidena cisterna. Fekalije in odpadne vode se morajo odvajati v dvoprekatno greznico na praznjenje.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
11. člen
Izvajanje lokacijskega načrta je predvideno v dveh etapah:
– 1. etapa obsega zapolnitev vrzeli med I. in II. fazo deponije in ureditve za povečanje deponije,
– 2. etapa obsega III. fazo odlaganja ter končno sanacijo in rekultivacijo deponije.
Etapno in fazno urejanje deponije mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota, skladno z določenimi gabariti.
Objekti, ureditve in ukrepi za varovanje okolja morajo biti dokončno urejeni pred pričetkom deponiranja odpadkov.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV IN UPRAVLJALCA DEPONIJE
12. člen
Obveznosti investitorja, izvajalcev in upravljalca deponije so predvsem:
– predvideti, izvesti in izvajati vse ureditve in ukrepe za varovanje okolja do umiritve deponije,
– opredeliti, izvesti in izvajati ureditve in ukrepe protipožarne zaščite,
– sočasno in usklajeno z urejanjem odlagališča izvajati komunalno infrastrukturo,
– izvajati sprotno sanacijo in rekultivacijo deponije, po zaključenem odlaganju izvesti končno sanacijo in rekultivacijo,
– izvajati kontrolo in evidenco o vrstah in količinah pripeljanih in odloženih odpadkov,
– preprečevati odlaganje posebnih odpadkov brez soglasja pristojne inšpekcije,
– v primeru prekoračenja škodljivih vplivov od dopustnih je potrebno izvesti takojšnjo sanacijo, po potrebi tudi zapreti deponijo.
IX. DOVOLJENA ODSTOPANJA
13. člen
Odstopanja od določil tega lokacijskega načrta so dovoljena v zmanjšanju gabaritov deponije.
Brez spremembe lokacijskega načrta je dovoljeno uporabiti drugačno tehnologijo ali ureditev na deponiji, če ta pomeni zmanjšanje vplivov na okolje v primerjavi s predpisanim ravnanjem v tem lokacijskem načrtu.
X . KONČNE DOLOČBE
14. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri Občini Črnomelj, Upravni enoti Črnomelj in pri Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o lokacijskem načrtu za sanacijo in razširitev deponije komunalnih odpadkov Vranoviči (SDL, št. 7/91 in Uradni list RS, št. 37/93) v delu, ki ga obravnava ta odlok.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-18/97
Črnomelj, dne 9. maja 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost