Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2019. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989, 1995 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, dopolnjenega leta 1991 in 1995, stran 5865.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 14. redni seji dne 9. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989, 1995 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990, dopolnjenega leta 1991 in 1995
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000, dopolnjen leta 1989 in 1995 (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90, Uradni list RS, št. 45/95 in 57/95) – v nadaljevanju: dolgoročni plan in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990, dopolnjen leta 1991 in 1995 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91, 11/91, Uradni list RS, št. 45/95 in 57/95) – v nadaljevanju srednjeročni plan, ki se nanašajo na:
– postavitev centralne čistilne naprave Črnomelj,
– zgraditev nove dovozne poti do čistilne naprave,
– povečanje deponije komunalnih odpadkov pri Vranovičih (III. faza).
2. člen
Tekstualni del dolgoročnega plana se spremeni in dopolni v poglavju 3.5.5 Komunalno gospodarstvo:
1. Prvemu odstavku točke “Odvajanje in čiščenje voda” se doda naslednje besedilo: Za območje centralne čistilne naprave Črnomelj in dovozne ceste se opredelijo nova stavbna zemljišča na 1. območju kmetijskih zemljišč, trajno namenjenih kmetijski proizvodnji na naslednjih parcelah v k.o. Loka: 2105/2, 2105/1 del, 2104 del, 2103 del, 2110 del, 2111 del, 2109/1 del, 2109/2 del, 2107 del, 2106 del, 2099/2 del, 2474 del, 2111/3 in 2114 del. Za čistilno napravo se na 2. območju kmetijskih zemljišč namenijo naslednje parcele v k.o. Loka: 2116, 2115, 2102/2 in 2102/1.
2. V točki “Ravnanje z odpadki” se črta besedilo v oklepaju na koncu drugega odstavka in doda naslednje besedilo: Na obstoječi deponiji komunalnih odpadkov pri Vranovičih bomo povečali deponijski prostor z razširitvijo deponije (III. faza) na delu zemljišča parc. št. 1533/1 in z zapolnitvijo prostora med I. in II. fazo na delu zemljišča parc. št. 1533/1 in 1533/2, vse k.o. Vranoviči.
3. člen
Kartografski del dolgoročnega plana se dopolni:
1. Kartografski del:
V karti I Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev (merilo 1:25.000) se dopolni z območjem centralne čistilne naprave Črnomelj in deponijo komunalnih odpadkov pri Vranovičih. V karti VII Zasnova sanacij (merilo 1:50.000) se spremeni zmogljivost centralne čistilne naprave Črnomelj do 10.000 EE, karta VIII, Zasnova prometnega omrežja (merilo 1:50.000) se dopolni z dovozno cesto do čistilne naprave.
2. V kartografski dokumentaciji, PKN 1:5.000 se dodajo območja za sanacijo: centralna čistilna naprava Črnomelj z zmogljivostjo 9.500 EE in deponijo komunalnih odpadkov pri Vranovičih (III. faza) ter prometno omrežje: lokalna cesta (javna pot št. 554120 Vojna vas – čistilna naprava).
4. člen
Tekstualni del srednjeročnega plana se spremeni in dopolni tako, da se drugi odstavek točke 2.8.3 nadomesti z besedilom:
Na obstoječi deponiji komunalnih odpadkov pri Vranovičih bomo povečali deponijski prostor z razširitvijo deponije (III. faza) na delu zemljišča parc. št. 1533/1 in z zapolnitvijo prostora med I. in II. fazo na delu zemljišča parc. št. 1533/1 in 1533/2, vse k.o. Vranoviči.
5. člen
K programskim zasnovam se dodata dve novi:
Programska zasnova za centralno čistilno napravo Črnomelj
1. Območje: Območje centralna čistilne naprave bo na parcelah v k.o. Loka: 2105/2, 2105/1 del, 2104 del, 2103 del, 2110 del, 2111 del, 2109/1 del, 2109/2 del, 2107 del, 2106 del, 2099/2 del, 2474 del, 2111/3, 2114 del, 2116, 2115, 2102/2 in 2102/1.
2. Organizacija dejavnosti: Čistilna naprava je namenjena za čiščenje komunalnih odpadnih vod ureditvenega območja mesta Črnomelj.
3. Tehnološki pogoji in omejitve: Čistilna naprava naj obsega mehansko in biološko stopnjo, zmogljivost naj bo 9.500 EE. Izpust iz čistilne naprave naj bo v reko Lahinjo.
4. Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave: Odpadne vode se kanalizirajo v čistilno napravo po kanalu S. Predvidi se naj nova dovozna pot, ki naj poteka po parcelah št. 2099/2 del, 2474 del in 2111/3 in 2116 del, vse v k.o. Loka.
5. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje: Objekti čistilne naprave naj bodo na enotnem platoju in enotno oblikovani, skladno s funkcijo.
6. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine: Posegi v brežino Lahinje naj bodo minimalni, zasadi se naj avtohtono drevje in grmičevje, vodni režim ne sme biti moten. Omogočeno mora biti nemoteno vzdrževanje brežin.
7. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja: Predvidijo in izvedejo se naj ukrepi za preprečevanje emisij smradu in hrupa.
Programska zasnova za povečanje deponije komunalnih odpadkov pri Vranovičih (III. faza)
1. Območje za povečanje deponije: Območje urejanja (III. faza) bo na delu parcele št. 1533/1 k.o. Vranoviči, zapolnitev prostora med I. in II. fazo bo na delu parcele št. 1533/1 in 1532/2 obe k.o. Vranoviči,
2. Organizacija dejavnosti: Območje se nameni za razširitev deponije komunalnih odpadkov ter spremljajoče prometne in komunalne ureditve, ureditve za varovanje okolja ter ureditve za sanacijo in rekultivacijo območja.
3. Tehnološki pogoji in omejitve: Območje je namenjeno za odlaganje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami po pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).
4. Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave: Glavni vhod se naj prestavi proti jugu. Objekt za zaposlene in garaža za mehanizacijo in skladišče se prestavita ob glavni vhod.
5. Usmeritve za urbanistično in krajinsko oblikovanje: Višina vrha deponije naj ne presega kote 118 m n.m., naklon obodnih nasipov naj bo v razmerju do 1:1,5. Po zaključenem deponiranju se deponija prekrije s humusom in zatravi. Predvidi se naj rekultivacija v gozd.
6. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja: Izvede se naj odplinjevanje deponije, nepropustno dno, zajemanje in čiščenje izcednih vod, sprotno prekrivanje odpadov, sprotna in končna sanacija in rekultivacija.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-26/98
Črnomelj, dne 9. maja 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost