Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2017. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2000, stran 5863.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), ter 25. člena statuta Občine Cerkno, (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 13. redni seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja občinskega proračuna za leto 2000 in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, premoženja ter dolgovi.
2. člen
Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja Občina Cerkno.
Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje tekočih obveznosti, tekočih transferov, investicij in investicijskih transferov.
3. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov          (v 1.000 SIT)
Prihodki                         617.947
Odhodki                         615.947
Proračunski presežek oziroma primankljaj          2.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       2.000
Prejeta – dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev                    -2.000
Skupni presežek                        0
C) Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga                       700
Neto zadolževanje                      -700
Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev
na računih                         -700
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov iz občinskega proračuna (razen prihodkov KS) se v proračunsko rezervo izloči 0,5% prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za namene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru odloča župan do višine 500.000 SIT.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna proračunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov. Splošna proračunska rezerva se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v zakonu o financiranju občin in zakonu o javnih financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve do višine 500.000 SIT odloča župan.
6. člen
Neposredni uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati sredstva le za namene in do višine, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnosti neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O povečanju ali zmanjšanju odloča župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prenese na drugega neposrednega uporabnika, se neporabljena sredstva prenese v splošno proračunsko rezervo.
8. člen
Če se v izteku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se dodatna sredstva namenijo iz druge postavke proračuna.
Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki prerazporeditvi župan.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog finančno-računovodske službe začasno zadrži izvrševanje proračuna, in sicer največ za 45 dni. Z ukrepi začasnega izvrševanja proračuna lahko župan:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanj obveznosti.
O odločitvi mora župan obvestiti občinski svet takoj po njenem sprejemu.
10. člen
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna, predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki ponovno uravnovesijo. V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
11. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
12. člen
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo se nakazujejo trimesečno.
13. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati 30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60-dnevni plačilni rok. Plače in drugi osebni prejemki se izplačujejo enkrat mesečno do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
Podrobnejše navodilo o izvrševanju proračuna izda župan.
14. člen
Neposredni uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena, se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezerve,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi občinskega proračuna, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o prerazporeditvi sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in projekti, ter posameznimi porabniki.
16. člen
Župan odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 2,000.000 SIT.
17. člen
Občinski svet odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
18. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
19. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
20. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
21. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Cerkno v premoženjski bilanci v skladu z zakonom. Premoženjsko bilanco občine sestavi občinska uprava na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
22. člen
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti, ki jih morajo le-te predložiti v potrditev v 30 dneh po sprejemu proračuna.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS.
Št. 40302-01/00
Cerkno, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost