Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2015. Sklep o začasni razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik, stran 5862.

Na podlagi 14. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto je župan Občine Brežice dne 20. 4. 2000 sprejel
S K L E P
o začasni razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in estetske vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj, razglašam Banovo domačijo, Artiče 16 za kulturni in zgodovinski spomenik z lastnostmi umetnostnega, arhitekturnega in urbanističnega spomenika.
2. člen
Današnja domačija je bila zgrajena v letih od 1850–1900.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču na parceli št. *74 in 883/2 (k.o. Volčje), ki predstavlja ožje območje kulturnega spomenika in se varuje kot celota v njegovi avtentični pričevalnosti.
4. člen
Lastnik spomenika je Ban Marija oziroma KS Artiče.
5. člen
Lega spomenika in meja območja je označena na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880.
Utemeljitev tega odloka je v strokovnih podlagah, ki jih je izdelal ZVNKD Novo mesto (november, 1999).
Strokovne podlage in katastrski načrt (z vrisom), ki sta sestavni del tega odloka, hrani pristojni organ za okolje in prostor Občine Brežice.
6. člen
Spomenik varuje v njegovi izvirni in neokrnjeni podobi. Vsi posegi temeljijo na varovanju in ohranjanju spomeniške pričevalnosti, sanaciji in prenovi spomenika.
7. člen
Za posege, ki niso v skladu z varovalnim režimom in spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj kazensko odgovoren. Škodo ali spremembe, ki so nastale na spomeniku, mora povzročitelj odstraniti in vzpostaviti prejšnje stanje na lastne stroške.
8. člen
Na podlagi akta o razglasitvi izda pristojni organ občine lastnikom odločbo o začasnem varstvu spomenika.
9. člen
Na podlagi akta o razglasitvi pristojni organ občine v 60 dneh od njegove uveljavitve predlaga zaznambo spomenika v zemljiški knjigi.
10. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat za področje kulturne dediščine in pristojni inšpektorati za okolje in prostor.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 617-2/99
Brežice, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost