Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2010. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Občine Bled, stran 5850.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/95), odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 13. seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Bled in določa pogoje za oskrbo uporabnikov s plinom (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
Distribucija zemeljskega plina iz lokalnega javnega omrežja je v Občini Bled gospodarska javna služba.
Gospodarska javna služba iz prvega odstavka tega člena obsega:
– vzdrževanje in upravljanje lokalnega javnega omrežja za distribucijo zemeljskega plina in hišnih priključkov (v nadaljnjem besedilu: distribucijsko omrežje),
– dobava plina uporabnikom na tem omrežju,
– nakup plina od izvajalca javne službe transporta plina in prodajo plina uporabnikom na distribucijskem omrežju,
– izdajanje pogojev in soglasij v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
3. člen
Izvajalec javne službe transporta plina je v smislu tega odloka pravna oseba, ki v skladu s predpisi izvaja to javno službo in v tem okviru dobavlja plin izvajalcu javne službe distribucije plina (distributer plina), na območju Občine Bled.
Distributer plina je pravna oseba, ki v skladu s predpisi in splošnimi akti Občine Bled, opravlja gospodarsko javno službo distribucije plina na območju ali delu območja Občine Bled.
4. člen
Porabnik plina v smislu tega odloka je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji distributer plina dobavlja plin iz distribucijskega omrežja ob pogojih, predpisanih z zakonom ali drugimi predpisi in tem odlokom.
Uporabniki plina na distribucijskem omrežju so pravne in fizične osebe, ki jih določa 4. člen uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 77/96).
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA DISTRIBUCIJE PLINA
5. člen
Distribucijo plina se lahko opravlja v vseh organizacijskih oblikah, predvidenih v zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Praviloma se za distribucijo plina podeli koncesija, in sicer tako, da mora distributer zgraditi tudi distribucijsko omrežje.
Če je tako določeno v koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi, sodeluje kot soinvestitor pri izgradnji distribucijskega omrežja tudi koncedent.
6. člen
Koncesija se podeli za določeno oskrbovalno območje, ki obsega del ali celotno ozemlje občine in se določi z odlokom občinskega sveta.
Če v odloku o podelitvi koncesije (koncesijski akt) oskrbovalno območje ni določeno, se šteje, da je oskrbovalno območje tisto, ki ga določa odlok o lokacijskem načrtu za distribucijsko omrežje.
Že podeljena koncesija se lahko razširi brez razpisa tudi na druga oskrbovalna območja.
Podrobneje, v skladu s tem odlokom, pogoje koncesije določi koncesijski akt in v skladu z njim, koncesijska pogodba.
7. člen
Na oskrbovalnih območjih je priključitev obvezna za objekte, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko 50 KW.
Za nove objekte in za obstoječe objekte, ki se jih dograjuje na oskrbovalnem območju, nastane obveznost priključitve na javno plinovodno omrežje ob dograditvi oziroma ob začetku uporabe objekta.
Za obstoječe objekte, ki jih je v smislu določil prvega odstavka tega člena obvezno priključiti na distribucijsko omrežje, je končni rok priključitve tri leta po izdaji uporabnega dovoljenja za del omrežja, na katero se mora uporabnik priključiti.
Za objekte, v katerih je potrebna vgraditev ali obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči do 50 KW, nastane obveznost priključitve le, če je to predvideno s prostorskimi izvedbenimi akti ali s programi sanacije stanja okolja, ki jih sprejme Občinski svet občine Bled.
Obvezna priključitev se nanaša na objekte, za katere je urejena oziroma je s projekti predvidena uporaba virov energije, ki po veljavnih standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja preko dovoljenih meja.
Postavljanje sistema z jeklenkami, sistema z malimi rezervoarji ali kontejnerji pri potrošnikih je dovoljeno, če naprave ne služijo za distribucijo omrežnega plina za komercialne namene večjim uporabnikom, vendar le kot rezerva, skladno s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).
8. člen
Zavezanec za priključitev objekta na distribucijsko omrežje je lastnik, upravitelj ali investitor objekta, če ga za priključitev zavezuje ta odlok.
9. člen
Distributer plina ima pri opravljanju gospodarske javne službe javna pooblastila, določena v zakonu, in sicer:
– izdajanje soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje,
– dovoljenje za priključitev,
– izdajanje predhodnih pogojev in soglasij k posegom v prostor.
Distributer plina ima pravico začasno omejiti tlak, prekiniti ali ustaviti dobavo plina pod pogoji, določenimi v zakonu, predpisu državnega organa in tem odloku.
III. INFRASTRUKTURNI OBJEKTI IN NAPRAVE
10. člen
Infra strukturni objekti in naprave za distribucijo plina (v nadaljevanju: infrastruktura) sestavljajo distribucijsko omrežje.
Distribucijsko omrežje obsega primarne in sekundarne plinovode, hišne priključke ter objekte in naprave, ki so namenjeni oskrbi uporabnikov plina na tem omrežju, vključno z glavnim zapornim elementom hišnih priključkov (požarno pipo).
Hišni priključek je priključni cevovod za dovod plina do posamezne zgradbe z glavnim zapornim ventilom in napravami na omrežju. Hišni priključek je dolžan zgraditi koncesionar.
Notranja plinska napeljava zajema vso plinovodno omrežje, napeljavo od glavne požarne pipe do posameznih plinskih trošil.
Plinska trošila so naprave, ki so priključene na plinsko inštalacijo in trošijo plin.
11. člen
Če se opravlja distribucija plina na podlagi koncesije, da občina distribucijsko infrastrukturo v njeni lasti v najem distributerju.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primeru, če je distribucijska infrastruktura v solastnini koncesionarja in koncedenta.
Koncesionar stvari, ki sestavljajo infrastrukturo, ne sme odsvojiti: pogodba, sklenjena v nasprotju s to odločbo, je nična.
Koncesionar je dolžan distribucijsko omrežje tekoče in investicijsko vzdrževati, kar je sestavni del izvrševanja javne službe.
12. člen
Distribucijsko omrežje je last občine in le-ta ga lahko da v upravljanje javnemu podjetju, ki opravlja distribucijo plina.
Javno podjetje lahko zgradi distribucijsko omrežje tudi z vlaganjem javnega ali zasebnega kapitala.
Javno podjetje stvari, ki sestavljajo infrastrukturo za distribucijo plina, ne sme odsvojiti; pogodba, sklenjena v nasprotju s to odločbo, je nična.
Javno podjetje je dolžno distribucijsko omrežje tekoče in investicijsko vzdrževati, kar je sestavni del izvrševanja javne službe.
13. člen
Na stvareh, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali okupacijo.
Stvari, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče obremeniti s hipoteko ali jih dati v zastavo.
Služnosti in druge stvarne pravice je mogoče ustanoviti na nepremičninah, ki sestavljajo infrastrukturo le, če to ne nasprotuje njihovemu namenu v okviru izvrševanja javne službe.
IV. PRIKLJUČEVANJE NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
14. člen
Uporabnik se priključi na distribucijsko omrežje na način in pod pogoji, določenimi s tem odlokom ne glede na to, ali se priključuje na lastno zahtevo ali je k temu zavezan s tem odlokom.
15. člen
Pri pridobitvi uporabnega dovoljenja mora distributer obvestiti uporabnika o možnostih priključitve objekta na plinovodno omrežje.
Uporabnik mora pri distributerju plina vložiti zahtevek za priključitev objekta na javno plinovodno omrežje. Zahtevek mora vsebovati vse potrebne podatke za odločanje o možnostih in pogojih priključitve.
16. člen
Distributer plina je dolžan na podlagi pravilno sestavljenega zahtevka izdati zavezancu za priključitev soglasje za priključitev v roku 30 dni.
Soglasje za priključitev mora vsebovati tehnične, finančne in organizacijske pogoje in obveznosti, ki jih mora uporabnik izpolniti za priključitev objekta na javno plinovodno omrežje.
Distributer je dolžan dati investitorju ali uporabniku pisno soglasje za priključitev, če so pogoji v zahtevi za soglasje usklajeni s pogoji iz tega odloka, in če to dopuščajo zmogljivosti distribucijskih infrastrukturnih objektov in naprav.
17. člen
Uporabnik je dolžan nositi del stroškov izgradnje hišnega priključka.
Plačilo stroškov v zvezi z ureditvijo priključka in izvedbo priključitve (cene priključka) se ureja s pogodbo med distributerjem in uporabnikom na podlagi koncesijske pogodbe.
18. člen
Po končanih preizkusih notranje plinske napeljave mora izvajalec izdati pisno poročilo o tlačnem preizkusu in izjavo o sposobnosti hišne plinske napeljave za obratovanje.
O priključitvi in funkcionalnem preizkusu plinski trošil mora izdati pisno izjavo pooblaščeni serviser.
19. člen
Uporabnik mora, ko je izpolnil vse pogoje iz soglasja za priključitev, pridobiti od distributerja plina dovoljenje za priključitev objekta na javno plinovodno omrežje.
Zahtevku za izdajo dovoljenja za priključitev mora priložiti potrebno dokumentacijo iz prejšnjega člena, iz katerega je razvidno, da so vsa izvedena dela na notranji plinski napeljavi v objektu izvedena v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi ter v skladu s pogoji soglasja za priključitev.
20. člen
Distributer plina mora izvesti priključitev potem, ko je na podlagi predložene dokumentacije in pregleda izvedenih del ugotovljeno, da priključitev objekta na plinovodno omrežje ne predstavlja nevarnosti glede požara, prometa ter življenja in zdravja ljudi v objektu in v njegovi okolici.
Distributer plina lahko zavrne priključitev, dokler niso izpolnjeni pogoji iz predhodnega odstavka tega člena. Pred izdajo dovoljenja za priključitev mora distributer plina vročiti uporabniku navodila glede ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina. Uporabnik mora podpisati prejem navodil in se obvezati, da bo poskrbel za seznanitev morebitnih drugih uporabnikov plina v objektu z navodili.
21. člen
Stroški prvega in vseh nadaljnjih rednih in izrednih pregledov, preizkusov in atestov plinske napeljave in plinskih trošil v objektu bremenijo lastnika, upravljalca ali investitorja objekta in se zaračunajo v skladu z odlokom o tarifi.
Stroški rednih in izrednih pregledov hišnega priključka po priključitvi objekta na javno plinovodno omrežje bremenijo distributerja plina.
22. člen
V dokumentaciji za priključitev, ki ga izda distributer plina potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji, mora navesti imena odgovornih oseb, ki so izvedle pregled plinske napeljave in plinskih trošil v objektu.
Dokumentacijo za priključitev mora distributer plina trajno hraniti v svojem arhivu.
23. člen
Neposredno priključitev objekta na javno plinovodno omrežje sme opraviti le distributer plina ali podizvajalec, ki ga je distributer zato pooblastil. Distributer objektivno odgovarja za delo podizvajalca.
24. člen
Določbe tega odloka o priključitvi se uporabljajo tudi v primeru povečanja priključne moči pri uporabnikih.
V. CENA PLINA IN PLAČEVANJE PORABLJENEGA PLINA
25. člen
Cena plina se določa v skladu z zakonom in drugimi predpisi tako, da pokrije vse stroške distributerja v zvezi z distribucijo plina.
Cena plina ne sme presegati cene lahkega kurilnega olja glede na pridobljeno toplotno energijo in način uporabe.
26. člen
Podrobneje ureja način določanja cene plina za različne kategorije uporabnikov in način obračunavanja ter plačevanja plina odlok občinskega sveta (tarifa).
27. člen
Ceno plina določa v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter na podlagi tarife pristojni organ občinske uprave na predlog distributerja ali po uradni dolžnosti.
28. člen
Uporabnik je dolžan plačati uporabljeno količino plina v določenem obdobju (obračunsko obdobje), ki ne sme biti daljše od treh mesecev.
Količina dobavljenega plina se ugotavlja s predpisanim plinomerom. Distributer plina mora plinomere redno pregledovati in jih zamenjati v skladu s predpisi, ki urejajo kontrolo meril.
Uporabnik je dolžan distributerju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja, vzdrževanja ali zamenjave plinomera.
Če distributer zaradi odsotnosti uporabnika ni mogel odčitati plinomera, je uporabnik dolžan po distributerjevem obvestilu javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga le-ta določi. Če uporabnik ne javi odčitka plinomera, mu distributer obračuna dobavljene količine plina glede na dobavo plina v preteklem obdobju z upoštevanjem dinamike dobave.
Redne preglede plinomerov v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih plinomerov opravlja distributer plina na svoje stroške z veljavnimi predpisi.
29. člen
Uporabnik in distributer se lahko v skladu s tarifo dogovorita, da plačuje uporabnik plin v enakih obrokih glede na povprečno porabo v preteklem letu ali ocenjeno porabo v tekočem letu.
Višina obroka mora biti določena realno in ne sme biti očitno v korist uporabnika ali distributerja.
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da se odčita in obračuna njegova dotedanja poraba. Ukrep ustavitve dobave iz 34. člena tega odloka lahko distributer uporabi le v primeru, da uporabnik ne plača po dejanski porabi obračunanega plina.
30. člen
Prepovedan je kakršen koli neupravičeni odjem plina. Za neupravičen odjem plina se šteje vsak odjem plina, ki je speljan mimo plinomera ali nedopusten poseg na plinomer. Neupravičen odjem plina se odjemniku plina obračuna iz polne priključne moči plinskih trošil ob upoštevanju naslednjih ur dnevne porabe plina:
– 6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike,
– 4 ure dnevno za vodne grelnike,
– 24 ur za hladilnike,
– 10 ur dnevno za razsvetljavo,
– 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do 1. maja za vsa trošila, ki služijo ogrevanju prostorov,
– pri drugih trošilih v industriji v odvisnosti od števila delovnih izmen 8, 16, 24 ur, razen če ni drugače dogovorjeno v pogodbi o dobavi plina.
Obračunana neupravičena poraba plina ne odvezuje uporabnika odškodninske ali kazenske odgovornosti.
VI. DOBAVA PLINA
31. člen
Distributer je dolžan dobavljati plin uporabniku nepretrgoma in mu zagotavljati pogodbeno dogovorjeni tlak na plinomeru.
Distributer sme zmanjšati tlak ali prekiniti dobavo plina le v primerih, določenih v zakonu, drugem predpisu in tem odloku.
Distributer mora dobavljati plin tudi v primeru, če ima zaradi cene plina, določene z ukrepom državnega organa ali Občine Bled, z oskrbo s plinom izgubo.
Distributer mora dobavljati plin tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, če je le-to objektivno mogoče.
V primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ima distributer pravico zahtevati od Občine Bled povračilo dokazane izgube oziroma dodatnih stroškov, ki so nastali z dobavo plina.
32. člen
Distributer sme začasno znižati običajni tlak plina ali prekiniti dobavo plina v naslednjih primerih:
– pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na distribucijskem omrežju,
– pri priključevanju novih delov plinskega omrežja,
– pri okvarah na oskrbovalnem plinskem omrežju,
– če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji cest in drugih komunikacij, gradbenih objektov in drugih komunalnih naprav.
Znižanje tlaka plina ali prekinitev dobave plina sme trajati le toliko časa, kolikor je nujno, da je odstranjen vzrok, zaradi katerega je prišlo do teh ukrepov.
Distributer mora, razen v primeru nepredvidenega nujnega posega, predhodno obvestiti uporabnike o znižanju tlaka plina ali prekinitvah dobave plina.
Obvestilo mora biti objavljeno v sredstvih javnega obveščanja ali poslano pisno, neposredno uporabniku, najmanj 24 ur pred zmanjšanjem tlaka ali prekinitvijo dobave. V obvestilu morajo biti podani vsi ukrepi za zagotovitev varnosti.
33. člen
Distributer ustavi uporabniku dobavo plina po predhodnem pisnem obvestilu, če le-ta v roku, ki je določen v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti v naslednjih primerih:
– če uporabnik moti dobavo plina drugim uporabnikom,
– če uporabnik, na opomin dobavitelja, ne zniža porabe plina na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku (ne velja za individualne hiše),
– če uporabnik odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo distributerja, dostop do vseh delov priključka in do objektov, naprav in napeljav distribucijske infrastrukture,
– če uporabnik v primeru pomanjkanja plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju porabe plina,
– če uporabnik namerno poškoduje naprave dobavitelja,
– če pride do neupravičenega odjema plina,
– če uporabnik ne dovoli dobavitelju dostopa do plinomera,
– če uporabnik v celoti ne plača dobavljenega plina.
34. člen
Distributer ustavi uporabniku dobavo plina brez predhodnega obvestila:
– če uporabnik z obratovanjem svojih plinskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– če uporabnikove naprave presegajo pogodbeno dogovorjene količine in ovirajo dobavo plina drugim uporabnikom in uporabnik tega noče preprečiti,
– če uporabnik namerno poškoduje naprave distributerja.
35. člen
Uporabnik plina mora vzdrževati plinske napeljave in plinska trošila v objektu v tehnično neoporečnem stanju.
Distributer plina ima pravico in dolžnost redno pregledovati plinsko napeljavo in plinska trošila na objektu, izvajati preizkus brezhibnosti plinske napeljave ter izvajati funkcionalni preizkus priključenih plinskih trošil.
Distributer plina ima pravico do izrednega pregleda ali preizkusa plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi, kadar obstaja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski napeljavi, o brezhibnosti plinskih trošil ali o neupravičenem odjemu plina.
36. člen
Redne in izredne preglede in preizkus izvajajo pooblaščeni predstavniki distributerja plina, ki imajo za ta opravila pisna pooblastila.
Uporabnik je dolžan omogočiti pooblaščenim predstavnikom distributerja plina dostop v prostore objekta zaradi izvajanja pregleda ali preizkusa plinske napeljave ali plinskih trošil.
Redni pregledi se opravljajo po predhodnem obvestilu.
37. člen
Uporabnik plina je dolžan distributerju plina nemudoma javiti vsako zaznano okvaro na distribucijskem omrežju ali na plinski napeljavi na objektu ter izvesti potrebne nujne ukrepe.
38. člen
Distributer je dolžan organizirati dežurno službo tako:
– da na vsak telefonski klic odgovori najkasneje v 30 sekundah,
– da usposobljeni delavci distributerja pridejo k uporabniku, ki je sporočil neobvladano izhajanje plina najkasneje v 60 minutah po obvestilu,
– da usposobljeni delavci distributerja pridejo k uporabniku, ki je sporočil okvaro, pri kateri ni neobvladanega izhajanja plina, najkasneje v dveh urah po obvestilu.
Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, da sporoči izhajanje ali okvaro na distribucijskem omrežju tretja oseba.
39. člen
V primeru pomanjkanja plina, ki nastane zaradi nepredvidljivih razmer, katerih posledic ni mogoče preprečiti, lahko pristojni občinski organ odloči, da se določenim uporabnikom začasno zmanjša tlak ali prekine dobava plina.
Pri tem mora upoštevati naslednji vrstni red uporabnikov:
– industrijski uporabniki, ki uporabljajo plin za ogrevanje in imajo na razpolago rezervni način ogrevanja,
– drugi industrijski uporabniki,
– vsi drugi poslovni uporabniki, razen vrtcev, šol, domov ostarelih, zdravstvenih zavodov, kar se nanaša na prostore oseb, ki opravljajo to dejavnost na podlagi koncesije,
– vsi drugi uporabniki.
Prekinitev dobave ne sme trajati več kot 8 ur. V primeru daljše prekinitve dobave so uporabniki upravičeni do povrnitve nastale škode.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
40. člen
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz omrežja na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 40/97).
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-9/00
Bled, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost