Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2008. Odlok o ustanovitvi sosveta za varnost občanov Občine Bled, stran 5842.

Na podlagi 21. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98), 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 13. redni seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sosveta za varnost občanov Občine Bled
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v Občini Bled ustanavlja Sosvet za varnost občanov Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: sosvet za varnost občanov), ki kot organ župana in občinskega sveta, v skladu s tem sklepom opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti.
II. DELOVNO PODROČJE
2. člen
Sosvet za varnost občanov skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:
1. varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
2. javnega reda in miru,
3. varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu,
4. na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
III. NALOGE
3. člen
V okviru svojih pristojnosti sosvet za varnost občanov opravlja zlasti naslednje naloge:
1. preučuje, spremlja, obravnava, analizira obstoječo problematiko s področja naštetih v 2. členu, ter druge varnostno-vzgojne pojave in dogodke; ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja navodila, ukrepe oziroma morebitne rešitve nastalih težav v lokalni skupnosti;
2. sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, katerih cilji so usmerjeni k zagotavljanju večje varnosti in strpnosti med občani.
3. spodbuja k varnostnemu samo organiziranju občanov;
4. sodeluje, spremlja in spodbuja delovanje in izvajanje različnih preventivnih programov, namenjenih vsem občanom, ki iščejo pomoč;
5. organizira problemske konference, okrogle mize, posvete, predavanja in druge akcije, katerih namen je osvestiti, informirati ter spodbuditi občane k zdravemu, ustvarjalnemu in na različnih področjih dejavnemu življenju, ob upoštevanju varnostne kulture in strpnosti med ljudmi;
6. opravlja druge zadeve s področja preventive na področju, javnega reda, zatiranju kriminalitete in drugih oblik patoloških stanj.
IV. SESTAVA IN POSLOVANJE
4. člen
(1) Sosvet za varnost občanov ima sedem stalnih članov, ki jih imenuje župan.
(2) Mandat članov traja štiri leta.
(3) Sosvet za varnost občanov sestavljajo:
1. župan Občine Bled, kot predsednik sosveta za varnost občanov,
2. komandir policijskega oddelka Bled,
3. direktor javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja,
4. direktor Centra za socialno delo Radovljica,
5. direktor LTO,
6. predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
7. direktor Zdravstvenega doma – enota Bled.
(4) V delovanje sosveta za varnost občanov se kot nestalni člani lahko vključujejo tudi drugi organi, organizacije in društva, ki neposredno ali posredno lahko vplivajo na varnost občanov.
5. člen
Delovanje sosveta za varnost občanov je javno in se ureja s poslovnikom, ki ga sprejme svet za varnost občanov.
6. člen
(1) Občinski svet določi na podlagi programa dela v vsakoletnem proračunu Občine Bled, sredstva za izvajanje nalog sosveta za varnost občanov.
(2) Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu, uporablja sosvet za varnost občanov na podlagi sprejetega finančnega načrta.
7. člen
Strokovno pripravo gradiva opravljajo strokovne službe posameznih javnih zavodov in drugih služb, administrativno-tehnične naloge za sosvet opravlja Občinska uprava občine Bled – oddelek za splošne in normativno pravne zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-5/00
Bled, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost