Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2007. Odlok o priznanju Občine Bled, stran 5840.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 13. redni seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Bled, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen
Občina Bled podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Bled.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja Občine Bled so:
– Zlata plaketa Občine Bled,
– Srebrna plaketa Občine Bled,
– Bronasta plaketa Občine Bled,
– naziv častni občan,
– častni znak Občine Bled.
4. člen
O podelitvi priznanj Občine Bled odloča Občinski svet občine Bled (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Župan občine lahko podeli priznanje v primerih, ki jih določa odlok.
II. ZLATA PLAKETA OBČINE BLED
5. člen
Zlata plaketa Občine Bled je najvišje priznanje Občine Bled. Podeljuje jo Občinski svet občine Bled:
1. za večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
2. za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
6. člen
Zlata plaketa Občine Bled je reliefni odtis grba občine Bled, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi kovinska ploščica (pozlačena medenina) z vgraviranim napisom: Zlati grb Občine Bled, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
III. SREBRNA PLAKETA OBČINE BLED
7. člen
Srebrno plaketo Občine Bled podeljuje Občinski svet občine Bled ob izjemnih enkratnih dosežkih, ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubileju in drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
8. člen
Srebrna plaketa je reliefni odtis grba Občine Bled, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi tudi kovinska ploščica (srebrna medenina) z vgraviranim napisom Srebrna plaketa Občine Bled, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
IV. BRONASTA PLAKETA OBČINE BLED
9. člen
Bronasto plaketo Občine Bled podeljuje Občinski svet občine Bled za dosežke in uspehe na področju izobraževanja, kulture, znanosti, tehnike, ekologije in športa ter za dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do sočloveka.
10. člen
Bronasta plaketa občine Bled je reliefni odtis grba Občine Bled, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi kovinska ploščica (baker) z vgraviranim napisom: Bronasta plaketa Občine Bled, ime in priimek prejemnika in datum podelitve.
V. ČASTNI ZNAK OBČINE BLED
11. člen
Častni znak Občine Bled podeljuje župan posameznikom, skupinam občanov, društvom za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih družbenega življenja ter uglednim gostom in delegacijam.
12. člen
Častni znak Občine Bled je barvni reliefni odtis grba Občine Bled, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi kovinska ploščica z v graviranim napisom: »Častni znak Občine Bled«, ime in priimek prejemnika in datum podelitve.«
VI. NAZIV ČASTNI OBČAN
13. člen
Občanom Občine Bled in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Bleda, lahko občinski svet podeli naziv častnega občana.
Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Bled.
VII. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
14. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Bled so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
15. člen
Priznanja Občine Bled se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi komisija, na ustrezen način v javnih glasilih, enkrat letno – najkasneje tri mesece pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog ter
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
16. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
17. člen
Komisija obravnava pobude za podelitev priznanj najkasneje v 60 dneh po prejemu pobude.
Komisija lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
18. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep za podelitev in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
19. člen
Priznanja po tem odloku se enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
Priznanja se izroči na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.
VIII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
20. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava občine Bled.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled na občinski upravi.
21. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– datum izročitve priznanja.
22. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu občine za vsako leto posebej.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Celostno podobo priznanj Občine Bled iz 3. člena tega odloka izbere komisija, določena v 4. členu odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-4/00
Bled, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost