Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1-Šiška, stran 5839.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1-Šiška
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1-Šiška (Uradni list SRS, št. 28/89, Uradni list RS, št. 24/91-II., 58/92, 5/94, 24/96, 40/97) se 1. člen dopolni tako, da se na koncu besedila pika spremeni v vejico in doda besedilo: “in spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Š1, ki jih je izdelala MOL, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje pod št. 3521-227/99 v juniju 1999”.
2. člen
V 45. členu se v točki a) v alinei, ki določa posege v morfoloških enotah 2A/3, 2A/5 in 2A/8 in 2A/9, na koncu besedila doda nova vrstica, ki se glasi:
“v morfoloških enotah 2A/3, 2A/5 in 2A/8 so dovoljene tudi novogradnje”.
3. člen
V 47. členu se v točki a) vrste posegov v prostor v alinei, ki določa posege v morfoloških enotah 3C/1, 3C/3, 3C/6 in 3C/12, doda nova vrstica, ki se glasi:
“v morfološki enoti 3C/12 je dovoljena gradnja parkirnih mest in poslovno-garažnih objektov max. višine 2K+P+2+T (M).”
V alinei, ki opredeljuje posege v morfoloških enotah 3C/2, 3C/5 in 3C/10, se doda nova vrstica, ki se glasi:
“v morfološki enoti 3C/10 je dovoljena gradnja poslovno-garažnih objektov max. višine 2K+P+1”.
Za določili, ki veljajo za morfološki enoti 3C/8 in 3C/9, se doda nova alinea, ki se glasi:
“Morfološka enota 3C/13
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja stanovanjskih objektov z delno poslovno-trgovsko-gostinskim programom,
– maksimalna etažnost je 2K+P+ME (mezanin)+2+T,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, nadzidave, dozidave, rušitve in nadomestna gradnja,
– gradnja ploščadi, ramp, dovozov in parkirišč,
– urejanje zelenic in otroških igrišč,
– spremembe namembnosti”.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-21/99-4
Ljubljana, dne 27. marca 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost