Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

1999. Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja, stran 5820.

Na podlagi 77. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja
1. člen
Minister za finance s tem navodilom določa vrsto, vsebino, obliko, roke in enotne obrazce finančnih zavarovanj, ki jih mora v postopkih javnega naročanja predložiti ponudnik za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti.
Obrazci bančnih garancij so sestavni del tega navodila.
2. člen
V postopkih javnega naročanja se uporabljajo vrste finančnih zavarovanj, kot na primer:
a) bančne garancije,
b) poroštvo,
c) menice,
č) hipoteka,
d) zastava premičnin ali vrednostnih papirjev,
e) denarni depozit.
Naročnik sme v razpisni dokumentaciji določiti tudi drugo vrsto finančnega zavarovanja, če meni, da nudi zadostno zavarovanje za izpolnitev naročnikovih obveznosti. Naročnik ne sme dovoliti predložitve različnih vrst finančnih zavarovanj v istem postopku oddaje javnega naročila.
Vrsto finančnih zavarovanj in način predložitve, višino, roke ter vzorec finančnega zavarovanja mora naročnik določiti že v razpisni dokumentaciji, skladno s 1. členom odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97 in 84/99).
Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca, vendar pa predložena garancija ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremenjene krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.
Vrsto finančnega zavarovanja naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži zahtevanega instrumenta finančnega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, se šteje njegova ponudba kot nepopolna in se obvezno izloči iz nadaljnjega postopka.
3. člen
Trajanje finančnega zavarovanja mora biti najmanj toliko, kolikor traja rok za izpolnitev ponudnikove obveznosti. Naročnik ne sme vrniti ponudniku instrumenta finančnega zavarovanja pred potekom roka trajanja, razen če je ponudnik v celoti izpolnil svojo obveznost, ki je zavarovana.
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
V primeru dogovorjenega predplačila naročnik ne sme izplačati nobenega zneska, preden ne prejme zahtevanega instrumenta finančnega zavarovanja za vrnitev predplačila.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, mora naročnik vnovčiti instrument finančnega zavarovanja.
4. člen
Če ocenjena vrednost javnega naročila presega znesek, naveden v tretjem odstavku 10. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00), mora naročnik zahtevati od ponudnikov, da zavarujejo izpolnitev svoje obveznosti:
– v javnem razpisu za izbiro izvajalca brez omejitev,
– v javnem razpisu za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 49. členu zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97),
– v drugi fazi dvostopenjskega postopka po 52. členu zakona o javnih naročilih,
– pri zbiranju ponudb,
– pri oddaji javnega naročila brez javnega razpisa po 2., 3., 4. in 7. točki prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih,
– pri zbiranju predlogov.
Naročnik ne zahteva:
– bančne garancije za resnost ponudbe, če se naročilo oddaja po sklopih in je vrednost posameznega sklopa ali sklopov nižja od zneska, ki je določen v 10. členu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ponudnik pa predloži ponudbo le za en sklop ali več sklopov, katerih vrednost je nižja od zneska, ki je določen za posamezno proračunsko obdobje v predpisu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
– bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti in bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, če je pogodba sklenjena za nižjo vrednost od vrednosti, ki je določena v 10. členu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Če je naročnik od izvajalca že pridobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, istemu izvajalcu ni treba predložiti istemu naročniku za drugo naročilo nove bančne garancije, ampak se lahko ta bančna garancija uporabi tudi za to drugo naročilo, kar mora biti v bančni garanciji posebej navedeno. Določbo glede veljavnosti že pridobljene bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi mora vsebovati že razpisna dokumentacija.
Predložena bančna garancija mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.
5. člen
Naročnik mora, upoštevaje vrsto in višino vrednosti predmeta javnega naročila, zahtevati naslednje vrste bančnih garancij:
– garancijo za resnost ponudbe,
– garancijo za vrnitev predplačila,
– garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti,
– garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
Naročnik sme po svoji presoji zahtevati tudi druge vrste bančnih garancij, glede na vrsto posameznega javnega naročila.
Vsaka bančna garancija mora imeti naslednje obvezne sestavine:
– naziv banke – garanta,
– naziv naročnika (ponudnika oziroma izvajalca) garancije,
– naziv upravičenca (naročnika v javnem naročilu) bančne garancije,
– datum izdaje garancije in številko garancije,
– podlago za izdajo bančne garancije (javni razpis ali pogodba),
– maksimalni garantirani znesek,
– zavezo banke za izpolnitev garancije,
– trajanje garancije,
– navedbo prava, po katerem se ravna izdaja garancije, če garancijo izda tuja banka.
Če ponudnik predloži garancijo tuje banke, mora naročnik obvezno preveriti boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Tuja banka mora imeti najmanj IBCA rating AA-.
6. člen
Garancija za resnost ponudbe se izda v višini do največ 10% od vrednosti javnega razpisa ali dela javnega razpisa, na katerem konkurira ponudnik. Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki je določen za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Naročnik sme zahtevati tudi še dodatno, da mora v roku trajanja te garancije ponudnik skleniti pogodbo in izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
7. člen
Garancijo za vrnitev predplačila mora zahtevati naročnik v primerih, ko naročnik predvideva predplačilo. Garancija se izda v višini plačanega predplačila in mora trajati vse do dokončne dobave ali izvedbe posla. Izjemoma se lahko zmanjšuje, če pokriva delne ali sukcesivne dobave ali situacijske izvedbe del, kadar so le-te dovoljene, pri čemer mora biti naveden način zmanjševanja vrednosti garantiranega zneska.
8. člen
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora zahtevati naročnik vedno v višini do 10% od vrednosti pogodbe, pri čemer se upošteva rok trajanja izvedbe posla. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla. Garancija za dobro izvedbo posla lahko pokriva tudi pravočasnost izvedbe, kadar je pravočasna izvedba fiksno določena. Trajanje garancije za dobro izvedbo posla je še vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Naročnik mora pri tem opredeliti, kaj pomeni dokončna dobava oziroma izdelava: montaža, zagon, preizkusno delovanje, komisijski pregled, naknadno odpravljanje napak, vendar še pred dokončno primopredajo ipd., glede na vsebino pravnega posla. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.
Če poleg glavnega izvajalca sodelujejo v izvedbi javnega naročila tudi njegovi podizvajalci, mora glavni izvajalec za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem izročiti naročniku bančno garancijo, določeno v 5. členu odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99 in 78/99).
9. člen
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora naročnik zahtevati v primerih, kjer predmet pogodbe zahteva še garancijo za brezhibno delovanje. Garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Garancija mora pokrivati primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ni izvršil svoje obveznosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v osnovni pogodbi. Garancijski znesek znaša do 10% vrednosti posla, za katerega se daje.
10. člen
Druge instrumente finančnih zavarovanj naročnik vnovči v enakih primerih, kot veljajo za vnovčitev bančne garancije. Pri vnovčitvi drugih instrumentov se naročnik ravna po predpisih, ki urejajo vnovčitev instrumenta finančnega zavarovanja, ki ga je sprejel.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 73/97, 84/99).
12. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-54/2000
Ljubljana, dne 10. maja 2000.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.
1. GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
naziv banke

kraj in datum

upravičenec

Garancija št. ...........

V skladu z javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu RS,
številka ......, z dne ......, za nabavo naslednjega blaga
(izdelavo naslednje storitve):

1. .............. .............

2. ............................

3. ............................

za potrebe naročnika ..................... ............. je
ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu,
priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini ....% od vrednosti
blaga (storitve) kar znaša .............. SIT.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih
primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudo v času njene
veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe
obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami
navodil ponudniku

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro
izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega
pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez
kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku
navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega
ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer
ali primera gre.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po
zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali
delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro
izvedbo posla, vendar pa najkasneje 40 dni po sklepu o izbiri
najugodnejše ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo
garantiranega zneska do ........., ta garancija preneha veljati
ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.


               Banka
             (žig in podpis)

2. GARANCIJA ZA VRNITEV PREDPLAČILA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Banka

...............................
...............................

Kraj in datum ...........

Upravičenec
...............................
...............................

Garancija št.: .......

V skladu s pogodbo ................, z dne ..........., sklenjeno
med upravičencem ............................................. in
.................................... (naziv prodajalca oziroma
izvajalca) za .................. ..... ...... ............. .
               (predmet  pogodbe)       v
vrednosti ............. SIT, je uporabnik dolžan plačati po
pogodbi .....% avans od skupne pogodbene vrednosti, to je
................ SIT, proti predložitvi avansne garancije, s
katero banka garantira vračilo avansa v celoti ali delno, če
prodajelec (izvajalec) ne izpolni pravilno ali pravočasno svoje
pogodbene obveznosti v celoti ali delno, kot je določeno v
pogodbi.

Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno
in nepogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne
glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačati
znesek avansa v višini največ ................ SIT, ki vključuje
znesek prejetega predplačila in pripadajočih obresti, če pogodba
ne bo izpolnjena v roku, kvaliteti ali količini, navedeni v
zgoraj citirani pogodbi. V primeru, da je dopustna delna ali
sukcesivna izpolnitev pogodbenih obveznosti, se vrednost avansa,
ki ga mora vrniti prejemnik avansa, sorazmerno zmanjša.

Ta garancija velja najkasneje do ..................... in se
avtomatično zmanjša za odgovarjajoči znesek opravljenih dobav
(storitev), če so le-te dopustne. Po poteku navedenega skrajnega
roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne,
ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.


                      Banka
                    (žig in podpis)

3. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
naziv banke

kraj in datum

upravičenecGarancija št. ...........


V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum ...),
sklenjeno med naročnikom ..................................
................................. in ............................
..................... . (naziv izvajalca) za nakup (izdelavo,
dobavo) . . . . . . . . . (predmet pogodbe) v vrednosti
.............., je prodajalec (izvajalec) dolžan dobaviti
naslednje blago (opraviti naslednje storitve):

1. ..............

2. ..............

3. ..............

v skupni vrednosti ............... SIT, z besedo ...............,
v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni
v citirani pogodbi.

Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno
in brezpogojno obvezujemo, da bo prodajalec (izvajalec) svojo
pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in
rokih, v nasprotnem primeru bomo na vaš prvi pisni poziv plačali
............... SIT, če blago (storitev) ne bo izročeno v roku,
kvaliteti ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene
obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno
ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Ta garancija velja najkasneje do ............. . Po poteku
navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.


               Banka
             (žig, podpis)

4. GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

naziv banke


kraj in datum


upravičenecGarancija št. ...........


V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum ...),
sklenjeno med naročnikom ..............................
............................. in ................................
............... (naziv izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo)
............................. (predmet pogodbe) v vrednosti
.................., je prodajalec (izvajalec) dolžan po
opravljeni primopredaji v garancijskem roku servisirati opremo in
dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj
citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo
na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor
naročnika garancije izplačali znesek ................... SIT, če
prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko
velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz
naslova garancijske obveznosti.

Ta garancija velja še 1 dan po poteku garancijskega roka,
določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do
................... Po poteku tega roka garancija ne velja več in
naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je
garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.


                    Banka
                  (žig in podpis)


AAA Zlata odličnost