Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

1993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 5811.

Na podlagi 59. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US RS in 69/98) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat, ki se izobražuje v tujini, lahko uveljavi pravico do republiške štipendije, če v Republiki Slovenije ni ustrezne smeri in stopnje oziroma ustreznega izobraževalnega programa z javno veljavnostjo, ali je izobraževanje v tujini primernejše zaradi bližine izobraževalnega zavoda, kandidat pa ima stalno prebivališče na območju Republike Slovenije«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri ugotavljanju pogojev iz drugega odstavka 56. člena zakona se dohodek na družinskega člana po tem pravilniku izračuna iz vsote vseh bruto dohodkov in osebnih prejemkov, ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine, izdanim družinskim članom kandidatove družine, kot tudi njihovi neobdavčljivi dohodki in osebni prejemki, razen prejemkov iz 19. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 1/95, 7/95, 11/95, 11/96, 14/96 – odločba US RS, 18/96, 44/96, 10/97, 82/97, 87/97, 13/98 in 15/00) in prejemkov od občasnih in začasnih del dijakov in študentov, izplačanih preko pooblaščenih agencij, ki ne presegajo 51% povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se v dohodek kandidatove družine po tem pravilniku vštevajo prejemki iz 13. in 17. točke 19. člena zakona o dohodnini.
Dohodek ali osebni prejemek, pri katerem je v skladu z zakonom o dohodnini osnova za davek znižana za normirane ali dejanske stroške, se kot bruto dohodek ali osebni prejemek po tem pravilniku upošteva višina davčne osnove, ugotovljena v odločbi o dohodnini«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V dohodek kandidatove družine se vštevajo pokojnine in nadomestila v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter osebni prejemki in katastrski dohodek, ne glede na to, ali je zavarovanec zavezanec za plačevanje dohodnine«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo »preživnine« doda besedilo: »in nadomestila preživnine«. Za drugim odstavkom se doda še nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Podatke o prejetih preživninah oziroma o prejetih nadomestilih preživnine in o preživninskih obveznostih, ki jih plačuje član kandidatove družine, posreduje zavodu pristojni Center za socialno delo«.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri ugotavljanju materialnih pogojev za kandidata v rejništvu se kot dohodek na družinskega člana upošteva višina pripadajočih materialnih stroškov za otroka, določenih s sklepom Vlade RS v preteklem letu«.
6. člen
Drugi odstavek 8. člena se črta, dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek tega člena.
7. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedilom »katastrski dohodek preteklega leta« doda vejica in besedilo: »brez upoštevanj znižanj in olajšav, ugotovljen v letnem obvestilu davčne uprave o višini katastrskega dohodka«.
V drugem odstavku se za besedo »gospodinjstvo« doda vejica in besedilo; »kot je to določeno v 24. členu zakona o dohodnini«.
8. člen
V 11. členu se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– otroci oziroma posvojenci vzdrževalcev tudi po 18. letu starosti, če se izobražujejo v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle oziroma so prijavljeni pri zavodu kot brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev in živijo z vzdrževalci v skupnem gospodinjstvu ter nimajo lastnih sredstev za preživljanje«.
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo druge alinee »do 30% zajamčene plače« nadomesti z besedilom: »do 40% zajamčene plače«.
10. člen
V prvi alinei 18. člena se za besedo »dijaki« dodata besedi: »in vajenci«.
V drugem odstavku se besedilo: »brez upoštevanja dveh najnižjih ocen« in vejica pred tem besedilom črtata.
11. člen
V 20. členu se za besedilom: »razen kandidata iz četrte« dodata besedi; »in pete«.
12. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za umetniško nadarjenost na določenem umetnostnem področju šteje prejem državnega priznanja ali nagrade, uvrstitev do vključno 3. nagrade na državnem tekmovanju, mednarodno priznanje ali nagrada oziroma uvrstitev v finale mednarodnih tekmovanj, po predhodnem izboru na državnem tekmovanju.
Če gre za nastope v duetu ali triu, se upošteva le prva nagrada na državnem tekmovanju oziroma uvrstitev do vključno 3. mesta na mednarodnem tekmovanju.
Pri odločanju o podelitvi štipendije kandidatom, ki so bili predlagani zaradi umetniške nadarjenosti, lahko zavod upošteva mnenje vsaj dveh neodvisnih strokovnjakov z ustreznega umetnostnega področja«.
13. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna višina Zoisove štipendije znaša za vajenca in dijaka 26% in za študenta 40% zajamčene plače, za zvišanje štipendije se uporabljajo določbe 14. in 16. člena tega pravilnika, za upravičenost do dodatkov k Zoisovi štipendiji se uporabljajo določbe 17. in 18. člena tega pravilnika.
Zoisova štipendija z dodatki ne more biti nižja od republiške štipendije z dodatki, kot bi jo prejemal Zoisov štipendist.
14. člen
V prvem odstavku 36. člena se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:
»– zaradi upokojitve oziroma nastopa brezposelnosti vzdrževalca družine, če je ostal brez zaposlitve brez svoje krivde ali proti svoji volji«.
15. člen
Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendist lahko za posamezni letnik prejema štipendijo le eno leto, razen, če je z izobraževalnim programom v skladu s statutom izobraževalnega zavoda določeno, da je za prehod na višjo stopnjo izobraževanja potrebno uspešno odpraviti tudi predhodni letnik«.
Drugi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža, vse do diplome, vendar v celotni dobi študija le eno študijsko leto«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Štipendistu, ki predčasno uspešno konča izobraževanje se izplačajo preostale štipendije v enkratnem znesku v višini štipendije za mesec, v katerem je zaključil šolanje«.
16. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendija preneha štipendistu pred potekom roka, določenega z odločbo o dodelitvi štipendije, če je štipendist:
– pridobil, ali neupravičeno odklonil kadrovsko štipendijo,
– pridobil posojilo za študij iz 58.a člena zakona,
– če mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu z določbami prejšnjega člena, razlogi za mirovanje pa obstojajo tudi v tem šolskem oziroma študijskem letu,
– če je po svoji volji ali krivdi izgubil status vajenca ali dijaka oziroma študenta,
– spremenil izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
– navajal neresnične podatke«.
17. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendist, ki mu je štipendija prenehala pred potekom roka, razen po določbi tretje alinee prejšnjega člena, mora vrniti štipendijo za letnik, v katerem je nastopil razlog za prenehanje štipendije, skupaj z obrestmi po temeljni obrestni meri.
Zoisov štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanje štipendije, skupaj z zamudnimi obrestmi, če se po zaključenem izobraževanju v tujini zaposli pri tujem delodajalcu v tujini«.
18. člen
Postopek za uveljavitev pravice do republiške oziroma Zoisove štipendije, ki se je začel pred uveljavitvijo tega pravilnika se dokonča po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega pravilnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-013/96
Ljubljana, dne 10. maja 2000.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost