Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

1990. Odredba o dopolnitvah odredbe o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu, stran 5805.

Na podlagi 9. in 13. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) in na podlagi šeste alinee 2. člena in osemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99, 98/99, 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvah odredbe o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu
1. člen
V odredbi o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu (Uradni list RS, št. 16/99) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
“Za oplojevanje se lahko uporabljajo le ocenjeni in odbrani plemenjaki, ki so priznani z odločbo, izdano v upravnem postopku, uvedenem po uradni dolžnosti.“.
2. člen
V 4. členu se črtajo besede “in izdajo odločb“.
3. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Plemenske merjasce iz selekcijskih središč (testnih postaj) za prodajo v naravni pripust imetnikom živali sprotno ocenjuje in odbira komisija, ki jo imenuje minister. Ta priloži imetniku plemenjaka predpisan zapisnik, ki skupaj z drugimi dokumenti spremlja žival ob prodaji iz selekcijskega središča in se predloži matični UE kupca. Postopek teče naprej tako, kot to določa 11. člen te odredbe.“.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V prilogi 1 se drugi odstavek dopolni tako, da se glasi:
“Imetnik živali lahko prijavi le tiste plemenjake, ki ustrezajo predpisanim pogojem in so oštevilčeni, klinično zdravi ter imajo dokument o znanem poreklu (ob prijavi mora obvezno priložiti fotokopijo tega dokumenta).“.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-28/99-1
Ljubljana, dne 15. maja 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

AAA Zlata odličnost