Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

1989. Odredba o funkcionalno-programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna, stran 5803.

Na podlagi petega odstavka 11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o funkcionalno-programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
1. člen
Ta odredba določa funkcionalno-programsko klasifikacijo (v nadaljnjem besedilu: programska klasifikacija) izdatkov državnega proračuna in neposrednih uporabnikov državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki).
2. člen
Izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s programsko klasifikacijo razvrščajo v:
– področja porabe državnega proračuna in
– glavne programe.
Področja porabe državnega proračuna in glavni programi so določeni v prilogi te odredbe in so njen sestavni del.
3. člen
Programska klasifikacija se uporablja pri pripravi predloga državnega proračuna ter predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri njihovem izvrševanju.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-43/2000
Ljubljana, dne 15. maja 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
       FUNKCIONALNO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
         IZDATKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA

-----------------------------------------------------------------
Šifra področja porabe, naziv
Šifra glavnega programa, naziv
-----------------------------------------------------------------
01 POLITIČNI SISTEM

 0101 Politični sistem

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

 0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodišče)

 0204 Davčna in carinska administracija

 0205 Privatizacija in nadzor

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

 0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve

 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

 0303 Mednarodna pomoč

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

 0401 Kadrovska uprava

 0402 Informatizacija uprave

 0403 Druge skupne administrativne službe

 0404 Upravne službe na lokalnem nivoju

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

 0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja

 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

 0503 Programi v podporo znanosti

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

 0602 Transferi občinam

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

 0701 Splošne in skupne funkcije

 0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost

 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

 0801 Notranje zadeve

 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

 0803 Obveščevalno varnostna dejavnost

09 PRAVOSODJE

 0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve

 0902 Delovanje sodstva in organov za postopek o prekršku

 0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva

 0904 Uprava in delovanje zaporov

 0905 Poprava preteklih krivic

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

 1001 Urejanje sistema zaposlovanja in nezaposlenosti

 1002 Varstvo nezaposlenih

 1003 Aktivna politika zaposlovanja

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

 1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

 1104 Gozdarstvo

 1105 Ribištvo

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

 1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin

 1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije električne energije

 1203 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije jedrske energije

 1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

 1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi premogovništvo)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

 1301 Urejanje in nadzor na področju prometa

 1302 Cestna infrastruktura

 1303 Železniški promet in infrastruktura

 1304 Letalski promet in infrastruktura

 1305 Vodni promet in infrastruktura

 1306 Telekomunikacije in pošta

14 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarske dejavnosti in varstva potrošnikov

 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

 1404 Urejanje in nadzor na področju bančnišva in zavarovalništva

 1405 Urejanje in nadzor iger na srečo

 1406 Tehnološki razvoj

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

 1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve

 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

 1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki

 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA IZGRADNJA

 1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve

 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

 1603 Podpora privatne stanovanjske izgradnje

 1604 Gradbena regulativa in nadzor

 1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

 1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva

 1702 Primarno zdravstvo

 1703 Bolnišnično zdravstvo

 1704 Nadomestila, povračila in odškodnine

 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška

 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

 1707 Drugi programi na področju zdravstva

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

 1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti

 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

 1803 Programi v kulturi

 1804 Podpora posebnim skupinam

 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

19 IZOBRAŽEVANJE

 1901 Urejanje izobraževalnega sistema

 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

 1904 Terciarno izobraževanje

 1905 Drugi izobraževalni programi

 1906 Pomoči šolajočim

20 SOCIALNO VARSTVO

 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

 2002 Varstvo otrok in družine

 2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu

 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

21 POKOJNINSKO VARSTVO

 2101 Urejanje sistema pokojninskega varstva

 2102 Pokojnine

 2103 Druge pravice iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

 2201 Servisiranje prevzetega javnega dolga

 2202 Servisiranje javnega dolga države

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

 2301 Blagovne rezerve

 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

 2303 Splošna proračunska rezervacija


AAA Zlata odličnost