Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

1988. Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, stran 5800.

Na podlagi petega odstavka 11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
1. člen
Ta odredba določa funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov (v nadaljnjem besedilu: funkcionalna klasifikacija) neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: neposredni in posredni uporabniki), kot so določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00).
2. člen
Funkcionalna klasifikacija predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov (enot, ki se razvrščajo v institucionalni sektor država). Funkcionalna klasifikacija je določena v prilogi te odredbe in je njen sestavni del.
Izdatki neposrednih in posrednih uporabnikov se v skladu s funkcionalno klasifikacijo delijo na:
– področja funkcionalnih dejavnosti, ki so označena z dvomestnimi šiframi,
– oddelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s tromestnimi šiframi in
– pododdelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s štirimestnimi šiframi.
3. člen
Funkcionalna klasifikacija se uporablja pri:
– analiziranju in prikazovanju tokov porabe javnofinančnih sredstev po funkcionalnih namenih izdatkov neposrednih in posrednih uporabnikov,
– pripravi predloga državnega in občinskih proračunov ter finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
– in pripravi predlogov finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ostalih javnih skladov, katerih ustanovitelj je država ali občine.
4. člen
Pri pripravi predlogov finančnih načrtov je potrebno oblikovati proračunske postavke ali druge strukturne enote izdatkov tako, da se proračunska postavka ali druga strukturna enota izdatkov enoznačno opremi samo z eno šifro pododdelka funkcionalne dejavnosti.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-42/2000
Ljubljana, dne 15. maja 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
    FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV
             ( C O F O G )

-----------------------------------------------------------------
Šifra  Področje, oddelek in pododdelek
COFOG  funkcionalne dejavnosti 
-----------------------------------------------------------------
01   JAVNA UPRAVA

011   Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter
    dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih
    zadev

0111  Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

0112  Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev

0113  Dejavnosti s področja zunanjih zadev

012   Gospodarska pomoč drugim državam

0121  Gospodarska pomoč drugim državam 

0122  Gospodarska pomoč preko mednarodnih organizacij

013   Splošne zadeve

0131  Splošne kadrovske zadeve

0132  Razvojno načrtovanje in statistične storitve 

0133  Druge splošne zadeve in storitve

014   Temeljno raziskovalno delo

0140  Temeljno raziskovalno delo

015   Raziskave in razvoj na področju javne uprave

0150  Raziskave in razvoj na področju javne uprave

016   Druge dejavnosti javne uprave 

0160  Druge dejavnosti javne uprave 

017   Servisiranje javnega dolga

0170  Servisiranje prevzetega javnega dolga  

0171  Servisiranje javnega dolga države 

018   Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na
    različnih ravneh države

0180  Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na
    različnih ravneh države

02   OBRAMBA

021   Vojaška obramba

0210  Vojaška obramba

022   Civilna zaščita

0220  Civilna zaščita

023   Vojaško sodelovanje in pomoč drugim državam

0230  Vojaško sodelovanje in pomoč drugim državam

024   Raziskave in razvoj na področju obrambe 

0240  Raziskave in razvoj na področju obrambe

025   Druge dejavnosti na področju obrambe

0250  Druge dejavnosti na področju obrambe

03   JAVNI RED IN VARNOST

031   Policija

0310  Policija

032   Protipožarna varnost

0320  Protipožarna varnost

033   Dejavnosti sodišč in drugih pravosodnih organov

0330  Dejavnosti sodišč in drugih pravosodnih organov

034   Dejavnosti zaporov

0340  Dejavnosti zaporov

035   Raziskave in razvoj na področju javnega reda in varnosti

0350  Raziskave in razvoj na področju javnega reda in varnosti

036   Druge dejavnosti s področja javnega reda in varnosti

0360  Druge dejavnosti s področja javnega reda in varnosti

04   GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

041   Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter
    zadev, povezanih z delom 

0411  Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in
    trgovinskih zadev

0412  Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom
    in zaposlovanjem

042   Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov

0421  Kmetijstvo

0422  Gozdarstvo

0423  Ribištvo in lov

043   Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

0431  Pridobivanje premoga in drugih trdnih goriv

0432  Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina

0433  Pridobivanje jedrskih goriv

0434  Pridobivanje drugih goriv

0435  Pridobivanje in distribucija električne energije

0436  Pridobivanje in distribucija druge energije

044   Rudarstvo, industrija in gradbeništvo

0441  Pridobivanje rud in mineralov, razen energetskih

0442  Industrija

0443  Gradbeništvo

045   Promet

0451  Cestni promet

0452  Vodni promet

0453  Železniški promet

0454  Zračni promet

0455  Cevovodni in drugi promet

046   Komunikacije

0460  Komunikacije

047   Druge gospodarske dejavnosti

0471  Trgovina in skladiščenje

0472  Gostinstvo

0473  Turizem

0474  Večnamenski razvojni projekti

048   Raziskave in razvoj s področja gospodarskih dejavnosti

0481  Raziskave in razvoj na področju splošnih gospodarskih
    zadev ter zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem

0482  Raziskave in razvoj na področju kmetijstva, gozdarstva,
    ribištva in lova

0483  Raziskave in razvoj na področju pridobivanja in
    distribucije energetskih surovin 

0484  Raziskave in razvoj na področju rudarstva, industrije in
    gradbeništva

0485  Raziskave in razvoj na področju prometa

0486  Raziskave in razvoj na področju komunikacij

0487  Raziskave in razvoj na področju drugih gospodarskih
    dejavnosti

049   Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

0490  Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 

05   VARSTVO OKOLJA

051   Zbiranje in ravnanje z odpadki

0510  Zbiranje in ravnanje z odpadki

052   Ravnanje z odpadno vodo

0520  Ravnanje z odpadno vodo

053   Zmanjševanje onesnaževanja

0530  Zmanjševanje onesnaževanja

054   Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine

0540  Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine

055   Raziskave in razvoj na področju varstva okolja

0550  Raziskave in razvoj na področju varstva okolja

056   Druge dejavnosti s področja varstva okolja 

0560  Druge dejavnosti s področja varstva okolja 

06   STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 

061   Stanovanjska dejavnost 

0610  Stanovanjska dejavnost 

062   Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in
    razvoja

0620  Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in
    razvoja

063   Oskrba z vodo

0630  Oskrba z vodo

064   Cestna razsvetljava

0640  Cestna razsvetljava

065   Raziskave in razvoj na področju stanovanjske dejavnosti
    in prostorskega razvoja

0650  Raziskave in razvoj na področju stanovanjske dejavnosti
    in prostorskega razvoja

066   Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in
    prostorskega razvoja

0660  Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in
    prostorskega razvoja

07   ZDRAVSTVO

071   Oskrba z zdravili, drugimi farmacevtskimi izdelki in
    ortopedskimi pripomočki

0711  Oskrba z zdravili

0712  Oskrba z drugimi farmacevtskimi izdelki

0713  Oskrba z ortopedskimi pripomočki in opremo

072   Izvenbolnišnične zdravstvene storitve

0721  Splošne zdravstvene storitve

0722  Specialistične zdravstvene storitve

0723  Zobozdravstvene storitve

0724  Druge izvenbolnišnične zdravstvene storitve

073   Bolnišnične zdravstvene storitve

0731  Storitve splošnih bolnišnic

0732  Storitve specializiranih bolnišnic

0733  Storitve zdravstvenih centrov in porodnišnic

0734  Storitve ustanov za bolniško nego in rehabilitacijo

074   Storitve splošnega zdravstvenega varstva

0740  Storitve splošnega zdravstvenega varstva

075   Raziskave in razvoj na področju zdravstva

0750  Raziskave in razvoj na področju zdravstva

076   Druge dejavnosti na področju zdravstva

0760  Druge dejavnosti na področju zdravstva

08   REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH
    ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

081   Dejavnosti na področju športa in rekreacije

0810  Dejavnosti na področju športa in rekreacije

082   Kulturne dejavnosti

0820  Kulturne dejavnosti

083   Dejavnosti radia in televizije ter založništva

0830  Dejavnosti radia in televizije ter založništva

084   Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in
    drugih institucij

0840  Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in
    drugih institucij

085   Raziskave in razvoj na področju športa, kulture ter
    neprofitnih organizacij in institucij

0850  Raziskave in razvoj na področju športa, kulture ter
    neprofitnih organizacij in institucij

086   Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter
    neprofitnih organizacij in institucij

0860  Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter
    neprofitnih organizacij in institucij

09   IZOBRAŽEVANJE

091   Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

0911  Predšolska vzgoja

0912  Osnovnošolsko izobraževanje

092   Srednješolsko izobraževanje

0921  Srednje poklicno izobraževanje

0922  Srednje strokovno izobraževanje

0923  Srednje splošno izobraževanje

093   Višješolsko izobraževanje

0930  Višješolsko izobraževanje

094   Visokošolsko izobraževanje

0941  Visokošolsko izobraževanje 

0942  Podiplomsko izobraževanje 

095   Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah

0950  Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah

096   Podporne storitve pri izobraževanju

0960  Podporne storitve pri izobraževanju

097   Raziskave in razvoj na področju vzgoje in izobraževanja

0970  Raziskave in razvoj na področju vzgoje in izobraževanja

098   Druge dejavnosti na področju izobraževanja

0980  Druge dejavnosti na področju izobraževanja

10   SOCIALNA VARNOST

101   Varstvo obolelih in invalidnih oseb

1011  Varstvo obolelih oseb

1012  Varstvo invalidnih oseb

102   Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov

1020  Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov

103   Varstvo preživelih družinskih članov

1030  Varstvo preživelih družinskih članov

104   Varstvo otrok in družine

1040  Varstvo otrok in družine

105   Varstvo brezposelnih oseb

1050  Varstvo brezposelnih oseb

106   Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij
    prebivalstva

1060  Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij
    prebivalstva

107   Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in
    socialno izključenih kategorij prebivalstva

1070  Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in
    socialno izključenih kategorij prebivalstva

108   Raziskave in razvoj na področju socialne varnosti

1080  Raziskave in razvoj na področju socialne varnosti

109   Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

1090  Druge dejavnosti na področju socialne varnosti
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost