Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

1987. Uredba o načinu določanja plačila za rudarsko pravico, stran 5796.

Na podlagi desetega odstavka 14. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu določanja plačila za rudarsko pravico
1. člen
S to uredbo se določa povprečna cena na enoto pridobljene mineralne surovine, merila in pogoje za zmanjšanje in oprostitev plačila, način odmere, obračunavanja in plačevanja, ter način nadzora nad plačevanjem in izpolnjevanjem koncesijske pogodbe.
DOLOČITEV POVPREČNE CENE ENOTE PRIDOBLJENE MINERALNE SUROVINE
2. člen
Povprečna cena enote pridobljene mineralne surovine je znesek izračunan na podlagi podatkov o vrsti, obsegu in razširjenosti posamezne mineralne surovine v Republiki Sloveniji in z upoštevanjem podatkov o njeni povprečni tržni ceni v preteklem koledarskem letu.
TABELA CEN MINERALNIH SUROVIN
-----------------------------------------------------------------
Mineralna surovina  Enota  Povprečna  % plačila   V
               cena enote         točkah
               v raščenem
                 stanju
               (v točkah)
-----------------------------------------------------------------
PREMOG: 
šota         m3      200     20     40
lignit, površinsko  m3      1400      2     28
lignit, podzemsko   m3      1400     0,5      7
ksilit, površinsko,  m3      1600      2     32
ksilit, podzemsko   m3      1600     0,5      8
rjavi, površinsko,  m3      2000      2     40
rjavi, podzemsko   m3      2000     0,5     10
črni, površinsko,   m3      2400      2     48
črni, podzemsko    m3      2400     0,5     12
NAFTA:  
surova        tona     1250     20     250
kondenzat       tona     1500     20     300
plin         m3      2,5     20     0,5
RADIOAKTIVNE
SUROVINE:  
uran-ruda       m3      500     10     50
KOVINE:  
cink-ruda       m3      300     10     30
svinec-ruda      m3      300     10     30
Hg-ruda        m3      350     10     35
PLIN:  
zemeljski       m3       2     20     0,4
VODE iz katerih se
pridobijo min. sur.:  
sladka        m3       5      2     0,1
morska        m3       5      2     0,1
NEKOVINE:  
grafit        m3      300     10     30
žveplo        m3      300     10     30
magnezit       m3      300     10     30
fluorit        m3      300     10     30
barit         m3      300     10     30
sljuda        m3      300     10     30
sadra         m3      300     10     30
kalcit        m3      380     10     38
kreda         m3      1900     10     190
bentonit       m3      4300     10     430
roženec        m3      1750     10     175
kremen        m3      1400     10     140
kremenčev pesek    m3      680     10     68
kaolin        m3      4200     10     420
ognje odporna glina  m3      400     10     40
industrijski lapor  m3      100      6      6
industrijski apnenec m3      325      6    19,5
industrijski dolomit m3      375      6    22,5
glinenec       m3      200      6     12
diatomejska zemlja  m3      150      6      9
pucolan - tuf     m3      140     10     14
disten        m3      250     10     25
levcit        m3      250     10     25
zeolitski tuf     m3      140     10     14
NARAVNI KAMEN:  
okrasni
arhitektonski     m3      950     10     95
kamen-lomljenec    m3      280     10     28
monoliti       m3      9400      5     470
POLDRAGO
in DRAGO
KAMENJE (ruda):    m3      300     20     60
SOLI:  
soli         m3      100      1      1
solne vode      m3       5      2     0,1
TEHNIČNI KAMEN:  
apnenec        m3      320     20     64
dolomit        m3      380     20     76
jalovina       m3       50     10      5
prod         m3      150     20     30
pesek         m3      175     20     35
mivka         m3      900     20     180
ilovica        m3      100     20     20
fliš         m3      110     20     22
lapor         m3       80     20     16
lončarska glina    m3      300      5     15
keramičarska glina  m3      240      5     12
opekarska glina    m3      200      5     10
geotermični en. vir  m3       5      2     0,1
SEKUNDARNE SUR.    m3       50      6      3
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Vrednost točke po tej uredbi znaša 1 SIT.
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) uskladi vrednost točke iz prejšnjega odstavka za tekoče leto sorazmerno z rastjo cen življenjskih stroškov na območju Republike Slovenije.
4. člen
(plačilo za raziskovalni prostor)
Plačilo za raziskovalni prostor znaša:
1. pri raziskovanju trdnih mineralnih
surovin na območju, na katerem se izvajajo
rudarska dela                    100.000 točk/ha;
2. pri raziskovanju trdnih mineralnih surovin,
na območju, na katerem se rudarska
dela še ne izvajajo                  1.000 točk/ha;
3. za ogljikovodike (blok) se plačuje         1.000 točk/ha;
4. za geotermične energetske vire (blok) se plačuje   500 točk/ha.
5. člen
(plačilo za pridobivalni prostor)
Plačilo za pridobivalni prostor znaša:
1. pri površinskem izkoriščanju, na območju, na katerem 
se izvajajo rudarska dela                  20.000 točk/ha;
2. pri površinskem izkoriščanju na območju, na katerem 
se rudarska dela še ne izvajajo                1.000 točk/ha;
3. pri podzemnem izkoriščanju, na območju, pod katerim 
se izvajajo rudarska dela                   5.000 točk/ha;
4. pri podzemnem izkoriščanju, na območju, pod katerim 
se rudarska dela še ne izvajajo                 500 točk/ha;
5. za ogljikovodike                     100.000 točk/ha;
6. za geotermalni energetski vir               30.000 točk/ha;
7. za prostor za morske soline                 100 točk/ha.
MERILA ZA POSAMEZNA PLAČILA IN ZMANJŠANJE ALI OPROSTITEV PLAČILA (OLAJŠAVE)
6. člen
(merila in pogoji za zmanjšanje in oprostitev plačila)
Nosilec lahko zaprosi za zmanjšanje ali oprostitev plačila, če:
1. se pridobivanje mineralne surovine zaradi objektivnih razlogov ali vpliva višje sile bistveno poslabša glede na geološko-rudarske pogoje, predvidene v revidiranem rudarskem projektu po katerem zavezanec izvaja izkoriščanje mineralne surovine;
2. je utrpel rudarsko ali drugo nesrečo v pridobivalnem prostoru in je ta nesreča povzročila materialno škodo oziroma izgubljeni prihodek v višini najmanj 70% prihodka iz preteklega leta;
3. prične z delovanjem na novo, za prvo leto delovanja po podpisu koncesijske pogodbe, če nosilec doslej ni obratoval nelegalno;
4. je koncesija podeljena za sanacijo opuščenega površinskega kopa ali rudnika z rudarskimi metodami dela in se mineralna surovina proizvedena v času sanacije porabi v celoti za sanacijo;
5. je pri zaključevanju in opustitvi odkopavanja po revidiranem rudarskem projektu v predzadnjem in zadnjem letu proizvodnja zmanjšana za 50 % ali več;
6. se pridobiva mineralno surovino iz posebno neugodnih geoloških formacij – marginalnih polj.
Plačilo za koncesijo se lahko v primerih od 1. do 6. točke zmanjša za 50 % ali v celoti oprosti.
Zmanjšanje plačila za koncesijo se uveljavlja, kadar nastopijo pogoji po eni od šestih točk prvega odstavka tega člena, oprostitev pa, če nastopijo pogoji najmanj po dveh točkah. Oprostitev preneha veljati takoj, ko nista več izpolnjena najmanj dva pogoja.
Zmanjšanje ali oprostitev lahko traja pri točkah od 1. do 3. za čas do vzpostavitve normalnega stanja, vendar največ eno leto, pri 4. točki do konca sanacije, pri 5. točki zadnji dve leti, pri 6. točki pa do opustitve izkoriščanja takega polja.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka, nosilec ne more več koristiti zmanjšanja ali oprostitev plačila iz istega naslova, tudi če niso odpravljeni vzroki, zaradi katerih je bilo plačilo zmanjšano ali oproščeno. Za zmanjšanje ali oprostitev plačila lahko nosilec zaprosi le v primeru, ko mu je koncesija podeljena za 20 let ali več.
Za raziskovalni prostor ni olajšav.
7. člen
(vloga za zmanjšanje ali oprostitev plačila )
Vlogo za zmanjšanje ali oprostitev plačila za koncesijo naslovi nosilec na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
Vloga za zmanjšanje ali oprostitev plačila mora vsebovati opredelitev zmanjšanja in obrazložitev razlogov za zmanjšanje ali oprostitev, poročilo neodvisne institucije, ter podatke in dokaze iz katerih je mogoče ugotoviti obstoj pogojev iz 6. člena te uredbe.
Vlogo obravnava komisija, pooblaščena za nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe, ki jo imenuje vlada (v nadaljevanju besedila: komisija). Komisija, ki jo vodi predstavnik ministrstva, pristojnega za rudarstvo, sestavlja pet članov in deluje po poslovniku. Komisijo sestavljajo:
– predstavnik ministrstva, pristojnega za rudarstvo,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje in prostor,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
– neodvisni strokovnjak s področja površinskega pridobivanja mineralnih surovin,
– neodvisni strokovnjak s področja podzemeljskega pridobivanja mineralnih surovin.
Komisija si lahko za svojo odločitev priskrbi strokovno mnenje komisije za ugotavljanje, evidentiranje in zbiranje podatkov o rezervah rudnin in talnih voda.
Komisija pošlje svoj predlog vladi, ki odloči o zmanjšanju ali oprostitvi plačila.
V primeru, da po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe nastanejo dejstva ali pogoji, s katerimi se lahko uveljavlja zmanjšanje ali oprostitev plačila za koncesijo po določbah te uredbe, se sklene aneks h koncesijski pogodbi.
8. člen
(neodvisna inštitucija)
Neodvisna inštitucija, v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe je univerza, javni zavod, inštitut ali gospodarska družba, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti, projektiranja in drugih inženirskih storitev na področju rudarstva in geotehnologije in ni za zavezanca izdelala nobene rudarske, geotehnološke, geomehanske ali geološke dokumentacije, po kateri se izkorišča mineralna surovina, v zvezi s katero je bila dana vloga za zmanjšanje ali oprostitev plačila za koncesijo.
NAČIN ODMERE PLAČILA KONCESIJE
9. člen
(način odmere)
Plačilo za koncesijo se odmeri posebej za raziskovalni prostor, posebej za pridobivalni prostor in posebej za vsako mineralno surovino, ki se raziskuje ali izkorišča, na podlagi koncesijskega akta in določi v koncesijski pogodbi.
Plačilo za koncesijo se po posameznih postavkah sešteva.
10. člen
(predlog odmere)
Višino plačila iz 2., 3., 4. in 5. člena te uredbe odmeri ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
OBRAČUNAVANJE
11. člen
(osnova za obračun)
Osnova za obračun plačila za koncesijo sta velikost prostora in količina pridobljene posamezne mineralne surovine.
Količina pridobljene mineralne surovine iz nahajališča in raba raziskovalnega ali pridobivalnega prostora se ugotavlja skladno z določbami zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99).
Velikost raziskovalnega ali pridobivalnega prostora se ugotavlja z geodetsko izmero območja.
12. člen
(priglasitev osnove o proizvedeni mineralni surovini)
Nosilec rudarske pravice (v nadaljnjem besedilu: nosilec) mora enkrat letno do 30. januarja v tekočem letu priglasiti ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo osnove za izračun plačil določenih v 3., 4. in 5. členu te uredbe za preteklo leto. Priglasitev mora vsebovati podatke o velikosti in rabi prostora ter vrsti, količini in faktorju raztresenosti pridobljene mineralne surovine v preteklem koledarskem letu na obrazcu iz priloge k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Nosilec mora jasno prikazati velikost prostora in izračun količine pridobljene mineralne surovine iz nahajališča v preteklem koledarskem letu.
Pravilnost izračuna mora biti dokazljiva z ustrezno merilno napravo.
Nosilec mora predložiti tista dokazila o izmerah, ki jih je mogoče, glede na način izkopavanja, tehnično izvesti.
13. člen
(izvajanje plačila)
Če nosilec ne prijavi podatkov iz prvega odstavka 12. člena v predpisanem roku, se osnova za izračun plačila določi tako, da se osnova iz preteklega leta poveča za 10%.
Če se pri izvajanju nadzora po tej uredbi ugotovi, da je nosilec prijavil nižje osnove za obračun plačila od dejanskih, je dolžan plačati poleg ugotovljenih dejanskih obveznosti tudi zamudne obresti in vse stroške ugotavljanja dejanskih obveznosti.
Če se pri izvajanju nadzora po tej uredbi ugotovi, da nosilec ni priglasil osnove za izračun plačil po tej uredbi in na osnovi razpoložljivih evidenc ni možno ugotoviti velikosti raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora in proizvedenih enot mineralne surovine, ministrstvo, pristojno za rudarstvo določi obveznost v povprečnem znesku, ki ga je zavezanec dolžan poravnati do ugotovitve dejanske obveznosti. Če je nato ugotovljena višja obveznost, je nosilec dolžan poravnati razliko s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
14. člen
(izračun plačila koncesije)
Izračun plačila koncesije se izvede po obrazcu:
PK = A + B + C (SIT)
– PK plačilo koncesije v SIT,
– A znesek za raziskovalni prostor,
– B znesek za pridobivalni prostor,
– C znesek za pridobljeno mineralno surovino,
– R velikost raziskovalnega prostora v hektarjih,
– P velikost pridobivalnega prostora v hektarjih,
– Pr plačilo za raziskovalni prostor,
– Pp plačilo za pridobivalni prostor,
– Q količina pridobljene mineralne surovine v enotah,
– Pms plačilo za enoto posamezne mineralne surovine,
A = R x Pr (SIT)
B = P x Pp (SIT)
C = Q x Pms (SIT)
V primeru, da nosilec raziskuje in izkorišča več mineralnih surovin na različnih pridobivalnih prostorih, se obrazec za izračun smiselno uporabi.
PLAČEVANJE
15. člen
(odločba o plačilu koncesije)
Nosilcu se za plačilo koncesije vsako leto do 30. marca izda odločba o plačilu za raziskovalni ali pridobivalni prostor in za količino proizvedene mineralne surovine v preteklem letu, na podlagi predloženih dokazil za preteklo leto oziroma napovedi iz 12. člena te uredbe.
Nosilcu se lahko izda ena odločba za več raziskovalnih in pridobivalnih prostorov in več mineralnih surovin hkrati.
Odločbo iz prvega ali drugega odstavka tega člena se pošlje v vednost tudi rudarskemu skladu in pristojni lokalni skupnosti.
16. člen
(plačilni roki)
Obveznost plačila po tej uredbi začne veljati z dnem njene uveljavitve.
NAČIN NADZORA NAD PLAČEVANJEM IN IZPOLNJEVANJEM KONCESIJSKE POGODBE
17. člen
(nadzor nad izvajanjem )
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvaja ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
18. člen
(pričetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-15/2000-1
Ljubljana, dne 5. maja 2000.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost