Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2000 z dne 17. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2000 z dne 17. 5. 2000

Kazalo

1944. Navodilo za izdelavo programov popotresne obnove objektov in vsebino ter obliko vlog za dodelitev sredstev državne pomoči, stran 4701.

Na podlagi 21. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99) in zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) izdaja minister za okolje in prostor
N A V O D I L O
za izdelavo programov popotresne obnove objektov in vsebino ter obliko vlog za dodelitev sredstev državne pomoči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se določa tako vsebina in način izdelave programov popotresne obnove (v nadaljnjem besedilu: izdelava programov popotresne obnove objektov) kot tudi vsebina, oblika in način izpolnjevanja vlog za dodelitev sredstev državne pomoči za popotresno obnovo objektov ter se ureja druga vprašanja, ki so v zvezi s temi vlogami (v nadaljnjem besedilu: vsebina in oblika vlog za dodelitev sredstev državne pomoči).
2. člen
(1) Vsebina programov popotresne obnove, določena s tem navodilom, je za izdelovalce predlogov programov minimalna obvezna vsebina.
(2) Vsebina in oblika vlog za dodelitev sredstev državne pomoči, določena s tem navodilom, je za posamezno vrsto upravičencev minimalna obvezna vsebina dokazil in drugih podatkov, ki jih je treba predložiti ob vložitvi zahteve za dodelitev sredstev državne pomoči.
3. člen
(1) Predlog programa popotresne obnove mora obsegati vse podatke, ki potem, ko ga sprejme Vlada Republike Slovenije, omogočajo komisiji za popotresno obnovo, da odloča o višini sredstev državne pomoči.
(2) Vsebina izpolnjene vloge za dodelitev sredstev državne pomoči mora obsegati vse podatke, ki omogočajo komisiji za popotresno obnovo, da odloča o višini sredstev državne pomoči za rekonstrukcijo oziroma nadomestitev konkretnega objekta ali njegovega dela, ki predstavlja tehnično, tehnološko in funkcionalno celoto in je v lasti oziroma solastnini upravičenca oziroma ima v takšnem objektu upravičenec stanovanje ali poslovni prostor v najemu.
4. člen
(1) Vloge za dodelitev sredstev državne pomoči, ki so izpolnjene v skladu z določbami tega navodila, se uporabljajo tudi kot priloga k vlogam, ki jih pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije vlagajo upravičenci za dodelitev ugodnih stanovanjskih posojil.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora vsebina vloge za dodelitev sredstev državne pomoči obsegati vse podatke, ki omogočajo pristojnemu organu stanovanjskega sklada, da odloča o višini sredstev ugodnega stanovanjskega posojila upravičencu za rekonstrukcijo, nadomestitev ali novo gradnjo njegovega stanovanja oziroma stanovanjskega objekta.
5. člen
Osebe zasebnega prava se za namen uporabe tega navodila razvrščajo na:
1. fizične osebe,
2. gospodarske družbe in fizične osebe, ki nastopajo kot samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe) in
3. osebe, ustanovljene po zakonu o verskih skupnostih, zakonu o društvih, zakonu o zavodih in zakonu o ustanovah.
II. PROGRAMI POPOTRESNE OBNOVE
6. člen
(1) Programi popotresne obnove se pripravijo na podlagi seznama poškodovanih objektov in ocene škode iz poročila o oceni škode in ustreznih podatkov iz prostorskih in drugih planov razvoja Republike Slovenije in občin z območja popotresne obnove.
(2) Programi popotresne obnove ne morejo biti v nasprotju z veljavnimi prostorskimi planskimi oziroma prostorskimi izvedbenimi akti.
7. člen
(1) Programe popotresne obnove objektov se pripravi za vsako proračunsko leto posebej v okviru višine sredstev proračuna Republike Slovenije, katerih zbiranje in dotok je zagotovljen z zakonom.
(2) Programi popotresne obnove objektov, ki so v lasti države, občin in drugih oseb z območja popotresne obnove ter drugih objektov, ki so na območju popotresne obnove ne glede na njihovo lastnino, če so zavarovani po predpisih o kulturni dediščini ali če so na aktivnih pašnih planinah popotresne obnove, se razvrščajo na:
1. programe za rekonstrukcijo oziroma nadomestitev s potresom poškodovanih stanovanjskih objektov, v katerih so na dan potresa prebivale osebe s stalnim bivališčem v njih, gospodarskih ali poslovnih objektov, v katerih so se na dan potresa izvajale gospodarske dejavnosti ali dejavnosti oseb, ustanovljenih po zakonu o verskih skupnostih, zakonu o društvih, zakonu o zavodih ali zakonu o ustanovah, in kmetijskih gospodarskih objektov (v nadaljnjem besedilu: program obnove objektov visoke gradnje),
2. programe za rekonstrukcijo oziroma nadomestitev s potresom poškodovanih objektov, ki so neposredno namenjeni izvajanju javnih služb (v nadaljnjem besedilu: program obnove infrastrukturnih objektov visoke in nizke gradnje),
3. programe za rekonstrukcijo objektov, ki so zavarovani po predpisih o kulturni dediščini (v nadaljnjem besedilu: program obnove objektov profane in sakralne kulturne dediščine),
4. programe za rekonstrukcijo oziroma nadomestitev kmetijskih objektov, ki so na aktivnih pašnih planinah (v nadaljnjem besedilu: program obnove pašnih planin) in
5. programe za zgraditev objektov, ki so namenjeni razvoju gospodarskih in drugih javnih služb na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin (v nadaljnjem besedilu: infrastrukturni program za spodbujanje razvoja).
(3) Če je objekt iz 1. ali 2. točke zavarovan po predpisih o kulturni dediščini, se zanj pripravi skupni program popotresne obnove, ki obsega tudi sestavine programa obnove objektov kulturne dediščine.
8. člen
(1) Dokumentacija za popotresno obnovo posameznega objekta obsega vse elemente in izračune, tako da je na njeni osnovi možno vsestransko oceniti ekonomske in druge posledice odločitve o nameravanih rekonstrukcijah oziroma nadomestitvah objektov popotresne obnove oziroma o morebitnih novih gradnjah v javno korist, najmanj pa:
1. splošne podatke in
2. opis investicije.
(2) Splošni podatki vsebujejo kratek opis, izvleček ali podobno iz prostorskih planskih in prostorskih izvedbenih aktov, s katerimi se ureja območje, na katerem so objekti, ki naj bi se rekonstruirali, nadomestili oziroma na novo zgradili, izvleček iz ocene škode iz poročila o povzročeni škodi na njih, podatke o izdelovalcu programa in ostalih udeležencih, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije za popotresno obnovo.
(3) Opis investicije vsebuje opis območja popotresne obnove objekta z osnovnimi podatki o namenu, lokaciji, zmogljivosti, funkciji in drugimi podatki in razlogi, ki vplivajo na izvedbo popotresne obnove objekta, z oceno stroškov.
9. člen
(1) Poleg sestavin iz prejšnjega člena obsega:
1. dokumentacija za popotresno obnovo stanovanjskega objekta število in velikost stanovanj ter njihovo lego v stanovanjskem objektu z okvirnim popisom del in stroškovno oceno za vsako posamezno stanovanje ter posnetek stanovanjskega objekta,
2. dokumentacija za popotresno obnovo objekta, v katerem se je izvajala gospodarska ali druga dejavnost, opis dejavnosti in navedbo aktov, na podlagi katerih je izdano dovoljenje za izvajanje dejavnosti število prostorov in njihovo površino ter njihovo lego v objektu,
3. dokumentacija za popotresno obnovo infrastrukturnega objekta podrobnejši opis komunalnih objektov in naprav, in sicer ločeno za cestno omrežje, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje, omrežje javne razsvetljave in naprav signalizacije, telefonsko in telegrafsko omrežje in drugo omrežje zvez ter toplovodno, vročevodno in drugo energetsko omrežje ter posnetek tega omrežja,
4. dokumentacija za popotresno obnovo objekta, ki je zavarovan po predpisih o kulturni dediščini, opis vseh varovanih oziroma zavarovanih delov objekta ter opis, kako se mora s temi deli ravnati pri projektiranju in izvajanju gradbenih del (spomeniškovarstvene smernice) ter posnetek objekta oziroma tistih njegovih delov, ki se varujejo oziroma so zavarovani po predpisih o kulturni dediščini,
5. dokumentacija za popotresno obnovo pašne planine opis vseh objektov, namenjenih planšarstvu in opravljanju druge kmetijske dejavnosti, ki se izvaja na pašni planini in
6. dokumentacija za zgraditev objekta lokalne infrastrukture, namenjenega razvoju gospodarskih in drugih javnih služb, opis vseh tistih elementov, ki so pomembni za spodbujanje razvoja na konkretnem območju, vključno z ekonomskimi in družbenimi okviri za splošno usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru, izrez iz ustreznih sestavin prostorskih planskih aktov in izvleček iz ustreznih planov razvoja, ki se nanašajo na obravnavano območje.
(2) Posnetek objekta iz 1., 2., 3. oziroma 4. točke prejšnjega odstavka se izdela v skladu s predpisi o izdelovanju projektne dokumentacije, izrez iz ustreznih sestavin prostorskih planskih aktov pa v skladu s predpisi o urejanju prostora in naselij.
10. člen
(1) Za pripravo programov popotresne obnove poskrbijo:
1. strokovne službe ministrstva za okolje in prostor za pripravo predlogov programa obnove objektov visoke gradnje (stanovanja, poslovni objekti ter kmetijski gospodarski objekti) na podlagi strokovnih podlag, ki jih pripravi Državna tehnična pisarna,
2. občine za pripravo predlogov programov obnove infrastrukturnih objektov visoke in nizke gradnje,
3. občine Bovec, Kobarid in Tolmin za pripravo predloga infrastrukturnih programov za spodbujanje razvoja in
4. ustrezna služba ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, za izdelavo programa popotresne obnove objektov profane in sakralne kulturne dediščine.
(2) Pripravljalec predloga programa za popotresno obnovo je pred njegovim sprejetjem na Vladi RS dolžan pridobiti mnenje Sveta za razvoj Posočja.
(3) Če se ob pripravi programa popotresne obnove ugotovi, da bi bil program v neskladju z veljavnimi prostorskimi planskimi oziroma prostorskimi izvedbenimi akti, se s programom popotresne obnove določi tudi obveznost izdelave in sprejetja ureditvenega načrta obnove.
III. VLOGE ZA DODELITEV SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI
11. člen
(1) Vloge za dodelitev sredstev državne pomoči se dajejo na posebnem obrazcu, ki je določen v prilogi, ki je sestavni del tega navodila.
(2) Obrazec je v formatu SIST ISO A4 (21,0 x 29,7 cm) in je sestavljen iz petih strani.
(3) Obrazec obsega:
1. uvodni del,
2. vsebinski del in
3. zaključni del.
(4) Vsebinski del obrazcev obsega štiri sklope.
12. člen
(1) Obrazci se vodijo in podatki vanje vpisujejo v Državni tehnični pisarni z uporabo računalnika.
(2) Podatke v s tem pravilnikom predpisane obrazce vpisujejo pooblaščene osebe Državne tehnične pisarne (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) na zahtevo upravičencev. Vsaka zahteva se vpiše v samostojen obrazec.
(3) Za vsak obrazec se ob vložitvi zahteve v skladu s predpisi o pisarniškem poslovanju v javni upravi odpre samostojen spis.
(4) Uradna oseba vpiše podatke v predpisani obrazec potem, ko ji upravičenec predloži z zakonom predpisana dokazila in druge podatke, ki jih določa to navodilo (v nadaljnjem besedilu: predpisani podatki).
(5) Predpisani podatki se v predpisane obrazce vpisujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o splošnem upravnem postopku in po pravilih, ki se uporabljajo v gradbeno-tehnični in finančni stroki.
Uvodni del vlog
13. člen
Predpisani podatki, ki se vpisujejo v uvodni del, so:
1. zaporedna številka vloge,
2. datum vložitve vloge s podatki o tem, kje je bila vloga vložena in pod katero številko spisa,
3. podatki o uradni osebi, ki vpisuje podatke,
4. številka spisa in
5. podatki o višini zaprošenih sredstev državne pomoči za popotresno obnovo objekta, lahko pa tudi o višini zaprošenih sredstev stanovanjskega posojila, če je ob vložitvi vloge že objavljen javni poziv stanovanjskega sklada ali če to upravičenec izrecno zahteva.
Vsebinski del vlog
14. člen
(1) Prvi sklop vsebinskega dela ima naslov “Status upravičenca”.
(2) Predpisani podatki, ki se vpisujejo v prvi sklop vsebinskega dela, so podatki o upravičencu. Ti podatki obsegajo podatke, s katerimi se ta oseba identificira in na podlagi katerih se ugotovi, ali je ta oseba predložila seznam v potresu poškodovanih objektov, katerih lastnik je in za katere predlaga popotresno obnovo objektov z uporabo sredstev državne pomoči, izpis iz poročila o škodi, ki se nanaša na takšne objekte oziroma njihove dele in predpisano dovoljenje za poseg v prostor, v primeru osebe zasebnega prava, ki opravlja dejavnost, pa tudi ustrezen poslovno-investicijski program.
(3) Prvi sklop obsega dva razdelka.
15. člen
(1) V prvi razdelek prvega sklopa, ki ima naslov “Upravičenec – fizična oseba”, se vpisujejo podatki, ki so jih dolžne dati fizične osebe.
(2) V drugi razdelek, ki ima naslov “Upravičenec – pravna oseba”, se vpisujejo podatki, ki so jih dolžne dati gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.
(3) Če ima upravičenec v zvezi z izvajanjem lastninske pravice ali sorodnih upravičenj iz pravice do razpolaganja z objektov za varstvo svojih interesov pooblaščenca oziroma zakonitega ali začasnega zastopnika, se ime in priimek ter pravna oblika zastopanja navedeta v ustreznem razdelku. V ustreznem razdelku prvega sklopa se navede tudi številka in datum pooblastila oziroma odločbe, ki se nanaša na zastopanje.
16. člen
(1) Drugi sklop vsebinskega dela ima naslov “Podatki o poškodovanem objektu s podatki o škodi”.
(2) Drugi sklop obsega dva razdelka.
17. člen
(1) V prvi razdelek, ki ima naslov “Opis poškodovanega objekta”, se vpisujejo naslednji podatki:
1. naslov objekta,
2. številka zemljiške parcele, na kateri stoji objekt, z imenom katastrske občine,
3. geokoda objekta,
4. vrsta objekta,
5. neto površina stanovanjskih, poslovnih oziroma drugih prostorov, ki so predmet rekonstrukcije oziroma nadomestitve,
6. lastninsko pravna razmerja na objektu oziroma delu objekta, ki predstavlja tehnično in funkcionalno celoto, kadar gre za posamezno stanovanje oziroma poslovni prostor v večlastniškem objektu in pripadajočem zemljišču oziroma gradbeni parceli in
7. druge podatke, ki so v zvezi s pravno lastniškimi razmerji, kadar gre za večlastniški objekt oziroma etažno lastnino v takšnem objektu.
(2) V drugi razdelek, ki ima naslov “Škoda”, se vpisujejo naslednji podatki:
1. predmet rekonstrukcije oziroma nadomestitve,
2. številka cenilnega lista iz poročila o škodi,
3. višina škode iz poročila o škodi, s posebej navedeno višino škode na posameznih prostorih objekta oziroma tistih njegovih delih, ki so predmet rekonstrukcije oziroma nadomestitve in
4. povzetek opisa poškodb objekta oziroma tistega dela objekta iz poročila o škodi, ki je predmet vloge.
(3) Če se cene gradbenih del za popotresno obnovo objektov iz odredbe o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov (Uradni list RS, št. 59/98 in 9/99 in 19/00) spremenijo zaradi sprememb cen na drobno, se za popotresno obnovo objektov, ki se izvaja po dnevu uveljavitve sprememb cen gradbenih del za popotresno obnovo, določi višina škode tako, da se pomnoži višina škode iz poročila o škodi z enakim faktorjem, kot to velja za spremembe cen gradbenih del za popotresno obnovo.
(4) Pri opredeljevanju vrste objektov se uporabljajo tiste določbe predpisov o izdelovanju projektne dokumentacije, ki urejajo vrste objektov glede na namen njihove uporabe.
18. člen
(1) Tretji sklop vsebinskega dela ima naslov “Za državno pomoč – temeljni program”.
(2) Predpisani podatki, ki se vpisujejo v tretji sklop vsebinskega dela, so podatki, na podlagi katerih se objekt, ki naj bi se rekonstruiral oziroma nadomestil ali na drug način obnovil, razvrsti v ustrezno kategorijo oziroma vrsto popotresne obnove objekta, ter podatki o predloženih dokazilih in drugi dokumentaciji.
(3) Tretji sklop ima tri razdelke.
19. člen
(1) V prvem razdelku tretjega sklopa, ki ima naslov “Razvrstitev”, se navede, na katero vrsto objekta oziroma dela objekta in vrsto upravičenja za dodelitev sredstev državne pomoči se vloga nanaša.
(2) V primeru stanovanj, ne glede na to, ali gre za stanovanje v dvo- ali večstanovanjskem objektu ali enodružinsko stanovanjsko hišo oziroma enostanovanjski objekt:
1. če gre za stanovanje, v katerem je na dan potresa upravičenec kot njegov lastnik prebival in v takšnem stanovanju oziroma stanovanjski hiši tudi imel stalno bivališče, se navede označba “s1”,
2. če gre za stanovanje, v katerem so na dan potresa poleg upravičenca kot lastnika imeli stalno bivališče še eden ali več njegovih družinskih članov in so on in njegovi družinski člani v takšnem stanovanju oziroma stanovanjski hiši tudi prebivali, se navede označba “s2”,
3. če gre za stanovanje, v katerem je na dan potresa upravičenec kot njegov lastnik prebival, stalno bivališče pa ima taisti upravičenec na območju popotresne obnove (s3),
4. če gre za stanovanje, katerega je na dan potresa upravičenec imel v najemu in imel v njem tudi stalno bivališče, se navede označba “s4”.
(3) V primeru kmetij:
1. če gre za stanovanjski objekt v okviru kmetije, v katerem je na dan potresa upravičenec kot njegov lastnik prebival in je v njem oziroma na kmetiji tudi imel stalno bivališče, se navede označba “k1”,
2. če gre za obnovo kmetijsko gospodarskega objekta, gozdne ceste ali objekta za zajem vode kmetije, na kateri je upravičenec kot lastnik takšnega objekta na dan potresa imel stalno bivališče, se navede označba “k2”,
3. če gre za stanovanjski objekt v okviru kmetije, v katerem so na dan potresa poleg upravičenca kot lastnika imeli stalno bivališče še eden ali več družinskih članov in so on in njegovi družinski člani v takšnem stanovanjskem objektu tudi prebivali, se navede označba “k3”,
4. če gre za obnovo kmetijsko gospodarskega objekta, gozdne ceste ali objekta za zajem vode kmetije, na kateri so na dan potresa imeli stalno bivališče družinski člani lastnika kmetije, se navede označba “k4”,
5. če gre za stanovanjski objekt v okviru kmetije, katerega je na dan potresa upravičenec imel v najemu in je najemnik v njem na dan potresa imel stalno bivališče, se navede označba “k6”.
(4) V primeru poslovnih prostorov:
1. če gre za poslovne prostore, v katerih je na dan potresa upravičenec kot njihov lastnik izvajal svojo dejavnost, se navede označba “p1”,
2. če gre za poslovne prostore, katere je pred dnevom potresa upravičenec kot njihov lastnik dal v najem drugi osebi, da v njih opravlja dejavnost, se navede označba “p2”,
3. če gre za poslovne prostore, v katerih je pred dnevom potresa upravičenec kot njihov najemnik opravljal svojo dejavnost, se navede označba “p3”,
4. če gre za poslovne prostore, v katerih upravičenec namerava opravljati dejavnost, se navede označba “p4”.
(5) Če je objekt iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena vključen v ustrezni program popotresne obnove, se k posameznemu primeru, ki je uvrščen v označbo “p”, “s” ali “k”, pripiše tudi datum sprejema tega programa.
20. člen
(1) V drugem razdelku tretjega sklopa, ki ima naslov “Dokazila”, se po vrsti navedejo vsa dokazila, ki jih upravičenec predloži uradni osebi v zvezi s pravico razpolaganja z nepremičnino in potrdilom o stalnem bivališču oziroma sedežu ter drugi podatki.
(2) V drugem razdelku se tudi navede, ali je predloženo gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo, kadar se popotresna obnova nanaša na rekonstrukcijo ali nadomestitev objekta oziroma odločba o dovolitvi priglašenih del, kadar predstavlja popotresna obnova objekta takšna dela, za katera je z zakonom določeno, da zadostuje priglasitev del, s številko in datumom izdaje in druga dokazila, kadar je to predpisano.
21. člen
V tretjem razdelku tretjega sklopa, ki ima naslov “Dokumentacija”, se navedejo podatki o neto površini s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidene rekonstrukcije oziroma nadomestitve stanovanja oziroma poslovnega prostora in podatki o vseh predvidenih stroških gradbenih del, povzetih iz projektantskega predračuna s popisom del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (rekapitulacija stroškov).
22. člen
(1) Četrti sklop ima naslov “Za dodatno državno pomoč”. Rubrike v tem sklopu se izpolni le za tiste upravičence, ki zaprošajo za dodatno državno pomoč. Predpisani podatki, ki se vpisujejo v ta sklop, so podatki, na podlagi katerih se izračunajo dodatna sredstva državne pomoči, če zanje zaprosi upravičenec in predloži ustrezna dokazila.
(2) Upravičenci, ki zaprošajo za sredstva dodatne državne pomoči za rekonstrukcijo oziroma nadomestitev stanovanja oziroma stanovanjskega objekta zaradi socialnega položaja (v nadaljnjem besedilu: državna pomoč po socialnih kriterijih), poleg splošnih podatkov, ki jih je treba predložiti v zahtevi za državno pomoč po temeljnem programu, predložijo še podatke z ustreznimi dokazili o:
1. številu oseb, ki živijo z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu,
2. imenih, priimkih, rojstnih datumih, celotnem dohodku družine za preteklo leto,
3. številu otrok do dopolnjenega 6. leta starosti,
4. številu otrok od 7. do dopolnjenega 14. leta starosti,
5. številu otrok od 15. leta starosti, ki se še šolajo in
6. številu oseb iz 1. točke tega odstavka, ki imajo priznano vsaj 70-odstotno stopnjo invalidnosti.
(3) Upravičenci, ki zaprošajo za sredstva dodatne državne pomoči zaradi obnove stanovanjskega in pripadajočih gospodarskih kmetijskih objektov kmetije (v nadaljnjem besedilu: državna pomoč po kmetijskih kriterijih), poleg splošnih podatkov, ki jih je treba predložiti v zahtevi za državno pomoč po temeljnem programu, predložijo še podatke z ustreznimi dokazili o:
1. površini obdelovalnih kmetijskih površin, ki jih ima upravičenec v lasti ali zakupu,
2. legi kmetije na gričevnato-hribovitem območju oziroma v območju Triglavskega narodnega parka in
3. podatkih iz prejšnjega odstavka, kadar se vlaga zahteva tudi za državno pomoč po socialnih kriterijih.
(4) Za ustrezna dokazila iz drugega in tretjega odstavka tega člena se štejejo davčna številka, rojstni list, zemljiški kataster, katastrski načrt in temeljni topografski načrt z označeno kmetijo, posestni list in druga dokazila.
Zaključni del vlog
23. člen
(1) Zaključni del vloge za dodelitev sredstev državne pomoči je namenjen formalnostim, da se vloga za dodelitev sredstev državne pomoči oziroma stanovanjskega posojila uspešno zaključi in nato v najkrajšem možnem času in brez nepotrebnih zapletov izvede po z zakonom predpisanim postopkom dodelitev denarnih sredstev upravičencem.
(2) Zaključni del ima tri razdelke.
24. člen
(1) Prvi razdelek zaključnega dela, ki ima naslov “Izjava upravičenca”, je namenjen izjavi upravičenca, da so podatki, ki jih je ob vlogi dal, točni in resnični, za kar prevzema vso moralno in materialno odgovornost, in da bo sredstva, ki jih bo prejel, porabil izključno za popotresno obnovo svojih nepremičnin in v skladu z dokumentacijo, ki je vlogi priložena.
(2) Prvi razdelek je namenjen tudi za lastnoročna podpisa upravičenca in uradne osebe, označbo datuma izpolnitve vloge in za vpis drugih formalnosti, ki so v zvezi z vlogo ter za odtis žiga Državne tehnične pisarne.
25. člen
(1) Drugi razdelek zaključnega dela, ki ima naslov “Informativni izračun”, je namenjen za vnaprejšnji oziroma informativni izračun o največji možni državni pomoči po temeljnem programu, dodatni državni pomoči po socialnih oziroma kmetijskih kriterijih ter o možnem posojilu stanovanjskega sklada, če takšno informacijo ob vložitvi svoje vloge zahteva upravičenec.
(2) Informativni izračun upravičencu ne jamči nobenih pravic iz naslova dodeljevanje sredstev državne pomoči oziroma stanovanjskega posojila in zato zoper njega ni možno nobeno pravno sredstvo.
(3) Na koncu drugega razdelka zaključnega dela je dodan prazen prostor, z označbo “Opombe”, v katerega lahko upravičenec, če tako želi oziroma zahteva, uradni osebi narekuje svoje morebitne pripombe. Če se je upravičenec odpovedal informativnemu izračunu, je upravičenec dolžan to dejstvo v opombah posebej navesti.
26. člen
(1) Tretji razdelek zaključnega dela ima naslov “Priloge”.
(2) V njem se po vrsti našteje in opiše vsa dokumentacija, dokazila in druge listine, ki jih upravičenec predloži uradni osebi ob izpolnjevanju vloge za dodelitev sredstev državne pomoči.
Zaključek vlog in njihove evidence
27. člen
(1) Uradna oseba mora, preden ponudi izpolnjeni obrazec v podpis upravičencu, napraviti štiri enakovredne kopije. Če tako zahteva upravičenec, je uradna oseba dolžna izpolnjeni obrazec, preden ga upravičenec podpiše, prebrati naglas in posamezne navedbe v njem tudi obrazložiti.
(2) Prvi, ki podpiše vse štiri izvode izpolnjene vloge, je upravičenec. Ko je upravičenec vse izvode na predpisanem mestu podpisal, jih mora takoj zatem podpisati tudi uradna oseba in na predpisanem mestu zatem odtisniti žig Državne tehnične pisarne. Vsi štirje izvodi izpolnjene, podpisane in žigosane vloge so si enakovredni.
(3) Ko so vse kopije vloge na predpisani način podpisane in je na njih odtisnjen žig Državne tehnične pisarne, uradna oseba preda en izvod upravičencu, tri izvode pa zadrži zase.
28. člen
(1) Dva izvoda vloge in vsa dokazila, ki jih je upravičenec predložil ob vpisovanju predpisanih podatkov vanjo, vloži uradna oseba v spis, en izvod pa ostane za evidenco Državni tehnični pisarni.
(2) Oba izvoda vloge, ki sta vložena v spis in vsa dokazila iz prejšnjega odstavka, Državna tehnična pisarna dostavi komisiji za popotresno obnovo.
29. člen
(1) O vseh spisih, v katere so bile vložene zaključene vloge na način, kot to določa prejšnji člen, pristojna služba Državne tehnične pisarne vzpostavi, vodi in vzdržuje knjigo o vlogah za dodelitev sredstev državne pomoči (v nadaljnjem besedilu: evidenčna knjiga).
(2) Evidenčna knjiga se vzpostavi, vodi in vzdržuje z uporabo računalnika in na klasičen način.
(3) Evidenčna knjiga se na klasičen način vodi in vzdržuje trajno ter na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o arhivskem gradivu.
30. člen
(1) V evidenčni knjigi morajo biti o vseh vlogah za popotresno obnovo objektov naslednji podatki:
1. zaporedna številka z označbo številke spisa in navedbo upravičenca,
2. podatki iz 1., 2. in 3. točke 13. člena tega navodila,
3. podatki iz 25. člena tega navodila,
4. datum o tem, kdaj je bil spis dostavljen komisiji za popotresno obnovo objektov in
5. podatki o višini dodeljenih sredstev državne pomoči, ločeno za tisto po temeljnem programu in tisto iz dodatnih pomoči, in podatki o ugodnem stanovanjskem posojilu, če je bilo dodeljeno, s podatki o vseh sklepih za njihovo dodelitev, s številkami zadev oziroma spisov.
(2) Podatki iz 1. do vključno 4. točke prejšnjega odstavka se vpišejo najpozneje takrat, ko Državna tehnična pisarna komisiji za popotresno obnovo pošlje vlogo oziroma spis v odločitev, podatki iz 5. točke prejšnjega odstavka pa takrat, ko Državna tehnična pisarna prejme pravnomočen sklep o dodelitvi državne pomoči oziroma stanovanjskega posojila.
31. člen
(1) Odgovorna oseba Državne tehnične pisarne mora sprejeti organizacijske in druge ustrezne postopke in ukrepe, s katerimi se prečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do evidenčne knjige ali namerno uničevanje oziroma spreminjanje podatkov, vpisanih vanjo ali njihovo izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop do njih ter obdelavo in posredovanje podatkov, vpisanih vanjo, nepooblaščenim osebam in njihovo neregistrirano uporabo.
(2) Nadzorstvo nad vodenjem spisov, dokler se ne pošljejo komisiji za popotresno obnovo in nadzorstvo nad vzpostavitvijo, vodenjem in vzdrževanjem evidenčne knjige in njenim zavarovanjem opravlja Ministrstvo za okolje in prostor.
IV. KONČNA DOLOČBA
32. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 225-6/00
Ljubljana, dne 5. maja 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina