Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2000 z dne 14. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2000 z dne 14. 4. 2000

Kazalo

1524. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive, stran 3940.

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive (Uradni list RS, št. 64/96 in 80/98) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:
“7.a člen
Kadar predlaga ravnatelj napredovanje strokovnega delavca v naziv mentor, se predlog vloži na posebnem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika, k vlogi pa se ne prilaga dokumentov iz drugega odstavka 7. člena.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo pred odločanjem o predlogu za ugotovitev vseh dejstev in okoliščin, ki so pomembne za odločitev o podelitvi naziva mentor, od ravnatelja zahteva, da v določenem roku predloži tudi vsa dokazila iz drugega odstavka 7. člena.
Ravnatelji so dolžni hraniti vsa dokazila za posameznega delavca, ki so bila podlaga za ugotavljanje pogojev in vložitev predloga za napredovanje v naziv mentor najmanj pet let ter ravnati z njimi, kot to določajo predpisi o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva.”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-51/00
Ljubljana, dne 10. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost