Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2000 z dne 28. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2000 z dne 28. 3. 2000

Kazalo

1248. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000, stran 3505.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane, se finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 2000 namenijo za naslednje namene:
5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0
Višina sredstev za ta namen je 9.991.000.000 SIT.
6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg)
Višina sredstev za ta namen je 5.760.000.000 SIT.
5850 Območja s težjimi razmerami – EKO 1
Višina sredstev za ta namen je 2.562.000.000 SIT
5851 Slovenski kmetijski okoljski program – EKO 2, EKO 3
Višina sredstev za ta namen je 380.000.000 SIT
Višina sredstev znaša skupaj 18.693.000.000 SIT.
2. člen
Upravičenci do finančnih intervencij po tej uredbi so kmetijska gospodarstva ter druge fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.
Finančne intervencije po tej uredbi se lahko pridobijo neposredno na podlagi pisnih vlog.
Vlogo za pridobitev finančnih intervencij po tej uredbi sestavljajo:
1. za kmetijska gospodarstva: “Osnovni obrazec o kmetijskem gospodarstvu“ iz 5. člena te uredbe in obrazci za zahtevke za posamezne namene ter ustrezna dokazila,
2. za upravičence, ki niso kmetijska gospodarstva: obrazec “Podatki o subjektu“ in obrazci za zahtevke za posamezne namene ter ustrezna dokazila.
3. člen
Kmetijsko gospodarstvo po tej uredbi je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki ima enotno vodstvo in se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Kmetija je kmetijsko gospodarstvo, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
Za kmetijsko gospodarstvo uveljavlja finančne intervencije po tej uredbi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je:
– nosilec kmetije ali
– odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika za kmetijsko dejavnost ali
– gospodar planine ali gospodar skupnega pašnika.
Nosilca kmetije pisno določijo člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetiji.
Gospodar planine je v primeru individualne rabe planine uporabnik planine, v primeru skupne rabe planine ali pašnika pa gospodarja planine ali pašnika pisno določijo vsi uporabniki le-tega.
4. člen
Zahtevke za izplačilo sredstev finančnih intervencij po tej uredbi vlagajo upravičenci v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun, razen če ni s to uredbo drugače določeno. Vlagatelji, ki uveljavljajo sredstva za druge upravičence (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji), morajo vlogam priložiti tudi njihovo pooblastilo. Upravičenci zahtevkov jamčijo za pravilnost podatkov navedenih v vlogi s svojim podpisom na pooblastilu.
Pooblaščeni vlagatelji, ki sredstva finančnih intervencij po tej uredbi pridobijo za druge upravičence, morajo tako pridobljena sredstva nakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
Pooblaščeni vlagatelji ne smejo pogojevati uveljavljenja ali izplačila sredstev na podlagi te uredbe upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom katerega koli blaga iz svoje trgovinske mreže.
Za uveljavljanje sredstev finančnih intervencij po tej uredbi sme pooblaščeni vlagatelj, ki interventna sredstva pridobiva za druge, upravičencu zaračunati stroške poslovanja, do višine 1% uveljavljenih sredstev, vendar ne več kot 1.000 SIT na odobreno vlogo.
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti iz te uredbe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ne plačuje zamudnih obresti.
5. člen
Za kmetijsko gospodarstvo lahko nosilci kmetijskega gospodarstva uveljavljajo sredstva finančnih intervencij, če do vključno 30. 5. 2000 odpošljejo ministrstvu “Osnovni obrazec o kmetijskem gospodarstvu“ in istočasno zahtevke za posamezne finančne intervencije ter zahtevana dokazila, če ni za posamezen ukrep s to uredbo določeno drugače.
“Osnovni obrazec o kmetijskem gospodarstvu“ vsebuje podatke o:
– kmetijskem gospodarstvu, v primeru kmetije tudi podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva ter družinskih članih kmetije;
– rejnih živalih na kmetijskem gospodarstvu, če se v okviru kmetijskega gospodarstva redijo rejne živali;
– kmetijskih in gozdnih zemljiščih v uporabi v okviru kmetijskega gospodarstva.
Osnovni obrazci o kmetijskem gospodarstvu morajo biti izpolnjeni v celoti in v skladu s priloženimi navodili, pri čemer se za rejne živali upošteva stanje na kmetijskem gospodarstvu na dan 1. 5. 2000, za rabo kmetijskih zemljišč pa dejanska raba in kultura ter za še neposejane površine predvidena kultura v rastni dobi 2000.
6. člen
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo v letu 2000 v skladu s to uredbo uveljavljali neposredna plačila na površino, morajo na kopije katastrskih načrtov vrisati posamične dejanske vrste rabe kmetijskih zemljišč (njiva, travnik, vinograd ipd.) ter kulture (koruza, sladkorna pesa, pšenica ipd.).
Kopije katastrskih načrtov iz prejšnjega odstavka so sestavni del vloge in jih hrani nosilec kmetijskega gospodarstva doma.
Nosilci kmetijskega gospodarstva, ki za zemljišča, ki jih obdelujejo, ne razpolagajo z veljavnimi podatki zemljiškega katastra, lahko le-te naročijo pri Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GURS). GURS izda podatke o parcelah (posestni list brez podatkov o lastnikih parcel) in kopije katastrskih načrtov, izdelane posebej za namene uveljavljanja sredstev finančnih intervencij proti plačilu materialnih stroškov.
GURS izda posestne liste in kopije katastrskih načrtov v roku 15 dni od oddanega naročila.
Za komasacijska območja, kjer komasacijski postopki še niso pravnomočno končani, so upravičenci dejanski uporabniki zemljišč, na podlagi izdane prvostopenjske odločbe o novi razdelitvi zemljišč.
7. člen
Nepopolne in prepozne vloge se zavržejo, razen vlog, ki so nepopolne zaradi očitnih napak.
Kot očitna napaka se šteje:
1. pomanjkljivost podatkov o:
– naslovu kmetijskega gospodarstva,
– nosilcu kmetijskega gospodarstva (ime in priimek oziroma naziv, EMŠO oziroma matična številka, davčna številka, naslov ali številka računa),
2. neskladnost podatkov iz vloge s podatki iz uradnih evidenc.
Nepopolne vloge iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec oziroma vlagatelj dopolni v roku 8 dni po prejemu poziva o dopolnitvi. Če vloge upravičenec v določenem roku ne dopolni oziroma jo dopolni neustrezno, se ta s sklepom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) zavrže.
8. člen
Nosilec kmetije se med letom ne sme zamenjati, razen v primeru smrti, odvzema opravilne sposobnosti nosilca kmetije ali prodaje celotne kmetije. Navedene spremembe je treba pisno sporočiti ministrstvu v roku 30 dni od nastanka vzroka spremembe.
Vsa kmetijska gospodarstva, ki že imajo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) morajo pri izpolnjevanju vlog uporabljati obstoječo identifikacijsko številko.
Osebe, ki so vpisane v register pridelovalcev grozdja in vina ali v register hmeljišč ali druge registre v pristojnosti ministrstva in niso nosilci kmetijskega gospodarstva, morajo biti na “Osnovnem obrazcu o kmetijskem gospodarstvu“ navedeni kot družinski člani kmetije.
9. člen
Obrazci za vloge se dobijo pri območnih kmetijskih zavodih, pri območnih enotah kmetijske svetovalne službe ali na ministrstvu.
Vloge, razen kopije katastrskih načrtov iz prvega odstavka 6. člena te uredbe, se priporočeno pošiljajo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripisom “Subvencijska vloga“.
Kopije vlog morajo upravičenci hraniti še najmanj pet let po njihovi odobritvi.
10. člen
Pred izplačilom finančnih intervencij za kmetijska gospodarstva kmetijska inšpekcija izvede inšpekcijski nadzor v višini 10 odstotkov prispelih vlog oziroma v obsegu, ki ni nižji od zahtevanega obsega inšpekcijskega nadzora v EU.
11. člen
Če se pri inšpekcijskem nadzoru vlog, ki se nanašajo na neposredna plačila na površino, na terenu ugotovi večje površine, kot so navedene v vlogi, se upravičencu dodelijo neposredna plačila le za površine, navedene v vlogi.
Če se pri inšpekcijskem nadzoru vlog na terenu ugotovi odstopanja v korist upravičenca pri posameznem ukrepu:
– do 10%, vendar skupaj največ do 1 ha, se vlogi ugodi glede na dejansko ugotovljeno stanje;
– več kot 10%, se vlogi ne ugodi ter se mu izda odločba v skladu s 13. členom te uredbe.
12. člen
O dodelitvi sredstev na podlagi neposrednih vlog odloči minister s sklepom.
Nepopolne in prepozno prispele vloge se s sklepom ministra zavržejo.
Neutemeljene vloge se s sklepom ministra zavrnejo.
Zoper sklep ministra je možno, v roku 15 dni od njegovega prejema, vložiti na ministrstvo zahtevo za ponovno preveritev postopka dodeljevanja sredstev. Prepozno vložene zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O ponovni preveritvi postopka odloči minister s sklepom.
13. člen
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je za kateri koli namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične podatke, se sredstev ne dodeli oziroma je upravičenec dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila upravičencu do dneva vračila.
V primerih iz prejšnjega odstavka, upravičenec ne more pridobiti katerih koli intervencijskih sredstev ministrstva za dobo dveh let, o čemer odloči minister z odločbo. Ta rok prične teči z dnem vročitve odločbe upravičencu.
Upravičenec mora vrniti tudi vsa sredstva, pridobljena na podlagi točke VII 18. člena te uredbe, če se blago, za katerega je pridobil sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji, ki jih določa 597. člen uredbe o izvajanju carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 12/00 - popravek in 14/00 - popravek).
14. člen
Kmetijska gospodarstva so upravičena do sredstev za vsak ukrep po tej uredbi, za katere izpolnjujejo pogoje (seštevanje ukrepov), razen če ni s to uredbo določeno drugače.
15. člen
Obračun odobrenih zahtevkov za finančne intervencije, ki so bili vloženi v letu 1999 in še niso izplačani iz proračuna za leto 1999, se opravi po pogojih iz uredbe o uvedbi finančnih intervencij za leto 1999 (Uradni list RS, št. 9/99, 11/99, 12/99 - popravek, 16/99, 36/99, 40/99, 59/99, 61/99, 65/99 - popravek, 80/99, 82/99, 110/99 in 7/00) in se izvede v breme proračuna 2000.
Za namen iz 16. člena “2692 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg“ in za namene iz 19. člena “5535 Živinoreja: Kompenzacijska plačila v kmetijstvu“, razen namenov, “II. Podpora za rejo krav, kobil ovac in koz“ in “III. Podpora za živali na planinski paši“ uredbe o uvedbi finančnih intervencij za leto 1999 (Uradni list RS, št. 9/99, 11/99, 12/99 - popravek, 16/99, 36/99, 40/99, 59/99, 61/99, 65/99 - popravek, 80/99, 82/99, 110/99 in 7/2000) se zahtevki za mesec december 1999 vložijo do 30. 4. 2000, v skladu s pogoji iz uredbe o uvedbi finančnih intervencij za leto 1999 in se izplačajo v breme proračuna 2000.
16. člen
V primeru, da višina zahtevkov za posamezen ukrep preseže obseg sredstev, določenih s to uredbo, se lahko višina sredstev na enoto sorazmerno zmanjša.
II. UKREPI
17. člen
A) Neposredno na podlagi vlog za naslednje namene
5536 Sredstva za neposredna plačila –EKO 0
I. Neposredna plačila na površino za določene poljščine
1. Namen ukrepa:
– podpora pridelavi določenih poljščin.
2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki v letu 2000 pridelujejo določene poljščine na lastnih ali najetih površinah v Republiki Sloveniji.
Za poljščine po tej uredbi se štejejo:
– krušna žita: pšenica, rž, pira, ajda;
– druga žita: koruza (za zrnje, silažna koruza, sladka koruza), tritikala, oves, ječmen, proso;
– oljnice: oljna ogrščica, sončnice in oljne buče;
– stročnice: krmni grah, krmni bob, sladka lupina in fižol za zrnje (pod pogojem, da se pridelujejo na njivah);
– sladkorna pesa.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
– da se posamezna vrsta poljščine prideluje na najmanj 0,10 ha, v primeru sladkorne pese pa najmanj na 0,30 ha,
– najmanjša skupna površina, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo za namen, opredeljen v točki 1. tega člena, je 0,30 ha,
– da so površine, za katere je vložen zahtevek, dejansko posejane,
– da se s površinami, za katere se vlaga zahtevek, ravna kot dober gospodar v smislu 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 31/98 – odločba US),
– v primeru sladkorne pese se neposredno plačilo na površino za pridelavo sladkorne pese dodeli le upravičencem, ki imajo v letu 2000 s Tovarno sladkorja Ormož sklenjeno pogodbo o pridelavi sladkorne pese.
– zahtevek se lahko letno uveljavlja le za eno kulturo na isti površini.
Višina neposrednega plačila znaša za:
– krušna žita 54.000 SIT/ha,
– druga žita, oljnice in stročnice 27.000 SIT/ha,
– sladkorno peso 42.000 SIT/ha.
4. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu.
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. maj 2000 (hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“).
II. Neposredna plačila na površino hmeljišč
1. Namen ukrepa:
– izravnava stroškov pridelave.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki pridelujejo hmelj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– hmeljišče mora biti vpisano v register hmeljišč pri Hmeljni komisiji Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: hmeljna komisija). Iz zahtevka morajo biti razvidne tudi površine, ki se nahajajo v premeni, ki lahko traja do 2 leti, oziroma do 4 leta, če je to pogojeno z odločbo pristojnega organa o uvedbi karantene. Hmeljar mora v času premene vzdrževati žičnico. Zahtevek predhodno potrdi hmeljna komisija. Nasad, ki je bil izkrčen, ne sme biti mlajši od 12 let, razen v primeru izkrčitve na podlagi odločbe o karanteni.
Višina sredstev znaša 118.000 SIT/ha hmeljišča, za zemljišča pod žičnicami v premeni pa znaša toliko, kolikor znaša neposredno plačilo za kulturo, ki je dejansko posajena pod hmeljskimi žičnicami. Če je hmeljišče v premeni na osnovi odločbe o uvedbi karantene posajeno s travno deteljnimi mešanicami, znaša višina neposrednega plačila 30.000 SIT/ha.
4. Rok in način vlaganja zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu. Zahtevku je treba priložiti potrdilo hmeljne komisije o prijavi celotne površine hmeljišča, za katerega se uveljavlja finančna intervencija.
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. maj 2000 (hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“).
III. Neposredna plačila na površino za obnovo hmeljišč
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje obnove hmeljišč z virusov prostim sadilnim materialom določenih sort hmelja, skladno s sprejeto sortno sestavo Hmeljarskega interesnega združenja – GIZ.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki posadijo virusov proste sadike hmelja določenih sort.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev:
– če so površine zasajene z virusov prostimi sadikami hmelja “A certifikata“,
– če so površine zasajene z virusov prostimi sadikami hmelja “B certifikata“,
– če je obnovljeno hmeljišče na površinah, kjer 2 leti ni bilo pridelave hmelja,
– če je bil izkrčen nasad na isti površini star najmanj 12 let,
– če je minimalna zasajena površina 0,05 ha,
– če so vse površine, tudi obnovljene, prijavljene pri hmeljni komisiji – Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo,
– če obnova hmeljišč poteka v skladu s tehnološkimi normativi.
Za površino v letu 2000 na novo zasajenih hmeljišč z virusov prostimi sadikami “A certifikata“ znaša podpora 800.000 SIT/hektar. Za testiranje in pregled matičnih nasadov za pridobivanje sadik “B certifikata“ znaša podpora 226.123 SIT/ha.
4. Rok in način vlaganja zahtevkov:
upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu. Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo hmeljne komisije o prijavi celotne površine hmeljišča, ki se obdeluje,
– potrdilo hmeljne komisije o prijavi obnovljenih površin v letu 2000,
– dobavnico Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo za virusov proste sadike ali potrdilo istega inštituta, da so sadike, ki se sadijo, enakovredne A certifikatu (za prvo alineo prvega odstavka točke III/3 tega člena),
– zapisnik o testiranju in pregledu matičnih nasadov za pridobivanje sadik “B certifikata“ (za drugo alineo prvega odstavka točke III/3 tega člena),
– izjavo pristojnega svetovalca, da je obnova opravljena v skladu s tehnološkimi navodili.
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. maj 2000 (hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“).
IV. Neposredna plačila na površino za pridelavo semena
1. Namen ukrepa:
– podpora razvoju semenarstva zaradi spodbujanja pridelave kakovostnega domačega semena krompirja, sladkorne pese, krmnih rastlin in vrtnin.
2. Upravičenci:
– pravne osebe, ki so pri ministrstvu vpisane v register pridelovalcev za pridelavo semena, ki je predmet zahtevka, za pridelavo na lastnih površinah ali pri kooperantih.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– podpora velja le za pridelavo semena sort, ki so registrirane za proizvodnjo in promet v Republiki Sloveniji oziroma za pridelavo semena sort, za katere je bilo izdano izjemno dovoljenje ministrstva za razmnoževanje v letu 2000.
Višina podpore:
----------------------------------------------------------------
                       Višina podpore:
                       (SIT/ha)
----------------------------------------------------------------
1. krompir – pridelava semena v jedrih,
  naravno izoliranih območjih, v poletni
  saditvi                        150.000
  krompir – klasično semenarjenje
  (100 m izolacija)                   120.000
  krompir – I. varovalni pas              120.000
  krompir – II. varovalni pas              75.000
2. Sladkorna pesa                     75.000
3. Krmne rastline                     60.000
4. Vrtnine                        75.000
----------------------------------------------------------------
4. Način in rok vlaganja zahtevkov:
zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev za seme, za katerega se vlaga zahtevek;
– seznam semenskih posevkov, za katere se vlaga zahtevek;
– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravljenem prvem strokovnem pregledu semenskega posevka;
– za sorte, ki niso na sortni listi in se razmnožujejo po posebnem dovoljenju ministrstva, tudi kopijo odločbe o dovolitvi semenske pridelave v letu 2000.
Rok za vložitev zahtevkov je od 15. avgusta do 30. oktobra 2000.
V. Podpora za prirejo govejega mesa v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
1. Namen ukrepa:
– spodbujanje prireje govejega mesa na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v obdobju od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000 (gorsko višinska, gričevnato hribovita, kraška območja, strme kmetije ter druga območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo).
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva (rejci), ki redijo govedo na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva se lahko uveljavljajo le za tisto govedo (klavno, pitovno in plemensko), ki je bilo prirejeno na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, kar je razvidno iz dokumentacije o nakupu in prodaji živine ali iz dokumentacije o prejemu živine, če gre za kooperacijski odnos;
– upravičenci morajo imeti govedo, za katero uveljavljajo podporo, v reji najmanj 6 mesecev pred oddajo ali prodajo, govedo iz uvoza pa najmanj 12 mesecev;
– govedo mora biti vključeno v republiški selekcijski program oziroma njihova reja ne sme biti v nasprotju z zakonom o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86);
– govedo mora biti označeno v skladu s predpisi;
– govedo, ki je bilo zaklano, mora biti zaklano v registrirani klavnici; za preračun na živo maso za govedo se upošteva 54% klavnost;
– pri pitancih mora biti živa teža ob prodaji v nadaljnjo rejo ali v klanje najmanj 250 kg, pri telicah in volih 220 kg, izjema je pitanje telet na višjo težo (200 kg), kjer mora biti program prijavljen pri območni selekcijski službi;
– za plemenske telice, ki so na podlagi pogodbenega odnosa med lastnikom iz nižinskega območja ter rejcem, ki te živali vzreja v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo najmanj 15 mesecev, se prizna posebna premija;
– v primeru uveljavljanja te podpore za prirast bikov oziroma volov se ne more uveljavljati premija za te bike oziroma vole po točki VI/3.1 tega člena.
4. Višina podpore:
----------------------------------------------------------------
Območje                     SIT/kg prirasta
                         žive teže
----------------------------------------------------------------
– gričevnato-hribovita in druga območja z
 omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo   25*
– gorsko višinsko, strme kmetije in kraško
 območje                     40*
----------------------------------------------------------------
* V primeru reje plemenskih telic iz sedme alinee točke V/3 tega člena, se navedena višina podpore poveča za 50%.
5. Roki in način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vlaga enkrat, za obdobje od 1. januarja do 30. junija, in sicer na predpisanem obrazcu, od 1. julija do 30. julija.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu goveda oziroma ustrezno potrdilo o prevzemu goveda v rejo v območje z omejenimi dejavniki, z navedbo datuma, številke goveda, teže goveda ter naslova prodajalca (lastnika) in kupca (rejca) goveda;
– kopijo računa za prodana goveda ali kopijo obračuna kooperacijskega pitanja ali kopijo obračuna pogodbene reje plemenskih telic, ali kopijo obračuna usluge klanja, če gre za porabo na registriranem turizmu na kmetijah, iz katerega je razviden datum, številka goveda, teža in naslov prodajalca (rejca) in kupca (lastnika);
– pri govedu, ki je bilo zaklano, mora biti priložen dokument kontrolne organizacije o teži in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni razred v skladu s pravilnikom o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji (Uradni list RS, št. 28/94).
VI. Kompenzacijska plačila za rejo živali
1. Namen ukrepa:
Kompenzacijska plačila za rejo živali
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, na katerih se redijo živali.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
3.1 Pogoji za premijo za bika in za vola:
– premija za bike in vole se uveljavlja ob zakolu, če je klavna teža trupov najmanj 185 kg. V primeru, da so bile živali zaklane v obratu, kjer se ne ugotavlja klavna masa trupov v skladu s pravilnikom o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji (Uradni list RS, št. 28/94), se upošteva živa teža zaklanih živali, ki mora biti najmanj 340 kilogramov;
– upravičenec mora imeti v reji živali, za katere je vložil zahtevek, najmanj 2 meseca pred dnem zakola, v kar se ne upošteva obdobje, ko so bile živali v karanteni;
– živali morajo biti zaklane v registrirani klavnici v skladu s pravilnikom o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo (Uradni list RS, št. 91/99);
– živali morajo biti označene v skladu z odredbo o označevanju in registraciji govedi (Uradni list RS, št. 86/99) najmanj 2 meseca pred dnem zakola;
– v primeru, da se uveljavlja podpora za prirast bikov oziroma volov po točki V) tega člena, se ne more uveljavljati premija za te bike oziroma vole po tej točki;
– skupno število živali na kmetijskem gospodarstvu, za katere se lahko uveljavlja premija za krave dojilje ter premija za bike in vole, se določi na podlagi razpoložljivih krmnih površin v tekočem letu tako, da obtežba teh površin ne presega 2 GVŽ/ha.
Osnova za izračun obtežbe so razpoložljive krmne površine na kmetijskem gospodarstvu, navedene v obrazcu “Osnovni obrazec o kmetijskem gospodarstvu“ iz 5. člena te uredbe. Za razpoložljive krmne površine na kmetijskem gospodarstvu se upoštevajo vse površine, namenjene pridelavi krme v tekočem letu, razen tistih površin, za katere se lahko uveljavlja podpora po točki I) tega člena te uredbe.
Število ha krmnih površin se pomnoži z 2, kar predstavlja skupno število GVŽ. Od tega števila se odšteje število GVŽ, ki ga prispevajo krave za prirejo mleka in število GVŽ, za katere se uveljavlja premije za rejo drobnice iz točke VI/3.3 tega člena. Tako dobljeno število GVŽ odgovarja maksimalnemu številu GVŽ, za katere se lahko uveljavlja premija za krave dojilje ter premija za bike in vole.
Pri izračunu GVŽ se upoštevajo koeficienti iz naslednje tabele:
----------------------------------------------------------------
Vrsta in kategorija živali              Koeficient
----------------------------------------------------------------
Krave dojilje, krave za prirejo mleka
ter govedo, starejše od 2 let              1,00 GVŽ
Govedo od 6–24 mesecev                 0,60 GVŽ
Ovce in koze                      0,15 GVŽ
----------------------------------------------------------------
3.2 Pogoji za premijo za kravo dojiljo:
– uveljavlja se za krave kombiniranih, mesnih pasem oziroma križank z mesnimi pasmami, ki pripadajo čredi namenjeni za vzrejo telet za proizvodnjo mesa;
– da kmetijsko gospodarstvo ne oddaja mleka ali mlečnih proizvodov v mlekarno, lahko pa prodaja mleko ali mlečne proizvode na domu (direktno potrošnikom), in sicer najmanj 12 mesecev od dneva vložitve zahtevka za podporo;
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 6 mesecev od dneva vložitve zahtevka za premijo, najmanj 80% krav dojilj in največ 20% telic od števila navedenega na zahtevku. Telice morajo biti stare najmanj 8 mesecev in morajo izpolnjevati zahteve glede pasme in pripadnosti čredi iz prve alinee te točke. V primeru, da upravičenec nima v zahtevanem obdobju v reji toliko živali, kot je bilo navedeno na zahtevku, mora ministrstvu sporočiti zmanjšanje staleža na predpisanem obrazcu in vrniti že prejeta sredstva;
– živali morajo biti označene v skladu z odredbo o označevanju in registraciji govedi (Uradni list RS, št. 86/99);
– živali morajo biti vpisane v registru selekcijske službe na območnih kmetijskih zavodih;
– skupno število živali na kmetijskem gospodarstvu, za katere se lahko uveljavlja premija za krave dojilje ter premija za bike in vole, se določi na podlagi razpoložljivih krmnih površin v tekočem letu tako, da obtežba ne presega 2 GVŽ/ha in se izračuna v skladu z drugim in tretjim odstavkom točke VI/3.1 tega člena.
3.3 Pogoji za premije za rejo drobnice:
– upravičenec mora imeti živali v reji še najmanj 100 dni po koncu predpisanega roka za oddajo zahtevka. V primeru, da rejec nima v zahtevanem obdobju v reji toliko živali, kot je bilo navedeno na zahtevku, mora ministrstvu sporočiti zmanjšanje staleža na predpisanem obrazcu in vrniti že prejeta sredstva;
– ovca ali koza (samica) mora biti do konca 100-dnevnega roka iz prve alinee te točke stara najmanj 1 leto oziroma mora vsaj enkrat jagnjiti ali jariti;
– navedena mora biti lokacija, na kateri se bodo živali nahajale v 100-dnevnem obdobju iz prve alinee te točke. Vsako spremembo lokacije je potrebno pisno sporočiti ministrstvu vnaprej pred samo spremembo lokacije;
– vloga za premijo se lahko vloži za najmanj 10 živali. V primeru, da posamezni rejci redijo manj kot 10 živali, lahko uveljavljajo premije kot skupnost proizvajalcev. Skupnost proizvajalcev pomeni kakršno koli skupino, združenje ali zadrugo, ki zajema vzajemne pravice in obveznosti med rejci ovc oziroma koz. Skupnost odda en zahtevek, ki ga podpišejo vsi rejci, sredstva pa se nakažejo neposredno skupnosti. V vlogi mora biti jasno navedeno, koliko premij je uveljavljal vsak posamezen rejec iz skupnosti;
– živali morajo biti označene v skladu z veljavnimi predpisi;
– živali morajo biti vpisane v registru selekcijske službe na območnih kmetijskih zavodih.
3.4 Pogoji za premijo za kobile za vzrejo žrebet:
– kobile morajo biti tistih pasem, ki jih določa republiški selekcijski program v konjereji;
– kobile so žrebile najmanj enkrat;
– živali, za katere se uveljavlja premija, morajo biti vpisane v registru selekcijske službe na območnih kmetijskih zavodih;
– živali, za katere se uveljavlja premija, morajo biti označene v skladu z veljavnimi predpisi;
– živali za katere se uveljavlja premija, mora imeti rejec v reji najmanj 2 meseca pred in 3 mesece po oddaji vloge za premijo. V primeru, da rejec nima v zahtevanem obdobju v reji toliko živali, kot je bilo navedeno na zahtevku, mora ministrstvu sporočiti zmanjšanje staleža na predpisanem obrazcu in vrniti že prejeta sredstva.
4. Višina podpore:
----------------------------------------------------------------
Vrsta premije                   Višina premije
                         v SIT
----------------------------------------------------------------
Premija za bika oziroma za vola          18.000
Premija za kravo dojiljo              18.000
Premija za rejo ovc za prirejo mesa         2.500
Premija za rejo ovc za prirejo mleka        2.000
Premija za rejo koz                 2.000
Premija za kobile za vzrejo žrebet         18.000
----------------------------------------------------------------
5. Rok in način vlaganja zahtevkov:
5.1 Premija za bike in vole:
Zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu, in sicer dvakrat letno:
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra, od 1. oktobra do 20. oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra, od 1. decembra do 10. decembra.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo dokumenta kontrolne organizacije o teži in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni razred v skladu s pravilnikom o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji ali v primeru, da dokumenta kontrolne organizacije ni, drug ustrezen dokument o zakolu živali v klavnici, iz katerega morajo biti razvidni živa teža živali, identifikacijska številka živali, spol in kategorija živali;
– kopijo potrdila o označitvi v skladu z odredbo o označevanju in registraciji.
5.2 Premija za krave dojilje:
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. maj 2000 (hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“).
Zahtevku je treba priložiti:
– izpisek iz registra živali pri območnem kmetijskem zavodu, iz katerega je razvidna identifikacijska številka živali, pasma ter datum zadnje telitve.
5.3 Premije za rejo drobnice:
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. maj 2000 (hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“).
Zahtevku je treba priložiti:
– izpisek iz registra živali pri območnem kmetijskem zavodu;
– seznam proizvajalcev s številom živali na posameznega proizvajalca v primeru vloge skupnosti proizvajalcev.
5.4 Premija za kobilo za vzrejo žrebet:
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. maj 2000 (hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“).
Zahtevku je treba priložiti:
– izpisek iz registra živali pri območnem kmetijskem zavodu, iz katerega je razvidna zaporedna številka vpisa posamezne živali v register, pasma kobile ter datum zadnje žrebitve.
VII. Kompenzacijska plačila v živinoreji – posebni programi – pitanje telet na višjo težo
1. Namen ukrepa:
– podpora posebnemu programu reje telet, kjer se dosega višja klavna teža telet, ob zagotavljanju enake kakovosti teletine, kot se dosega z nizko klavno težo ob klasičnem načinu reje. Reja poteka po sistemu blagovne znamke, s predpisanim načinom prehrane živali in sledljivosti porekla živali od rojstva do zakola.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki redijo teleta v skladu s posebnimi programi.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vpis v register pri območni selekcijski službi (poseben seznam vseh živali v hlevu, datum pripusta in podatki o plemenjaku, datum telitve in navedba o uporabi teleta iz prejšnje sezone);
– označitev in prijava živali v skladu s predpisi;
– teleta mlečnih pasem in telički kombiniranih pasem, ki niso primerne za nadaljnjo rejo;
– teleta morajo biti slovenskega porekla in morajo biti vzrejena ter registrirana po sistemu blagovnih znamk;
– zakol teleta mora biti izvršen pri minimalni živi teži 200 kg.
4. Višina podpore: 15.000 SIT/žival.
5. Rok in način vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu, in sicer trikrat letno:
– za obdobje od 1. januarja do 30. junija, od 1. julija do 30. julija;
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra, od 1. oktobra do 20. oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra, od 1. decembra do 10. decembra.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o vpisu v register rejcev telet pitanih na višjo težo na območnem kmetijskem zavodu, potrjen s strani selekcijske službe ter s strani nosilca blagovne znamke;
– dokazilo o zakolu živali v registrirani klavnici oziroma kopijo zapisnika o razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni razred od pooblaščene kontrolne organizacije, iz katerega je razvidna njihova klavna teža in številka živali.
VIII. Kompenzacijska plačila za vzrejo plemenskih živali
1. Namen ukrepa:
– izravnava stroškov vzreje oziroma nakupa plemenskih živali.
Ukrep je namenjen testiranju žrebcev, bikov in ovnov, kozlov, premiranju plemenskih, bikov v testih na prirast mesa in regresiranju plemenjakov v direktnih testih za potrebe vzrejališč, osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta ter zmanjšanju nabavne cene plemenskih prašičev.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev so:
A) v tabeli pod točko VIII/3 tega člena (višina regresa za PLEMENSKE BIKE), za namene:
– pod zaporedno št. 1: rejci bikovskih mater preko območne govedorejske službe na podlagi dokazila o oddaji bikca v zrejališče;
– pod zaporednima št. 2 in 3: vzrejališči Murska Sobota in Nova Gorica ter obrat Logatec, na podlagi odločitve komisije, ki odbere plemenjake za potrebe osemenjevalnih centrov in pripusta;
– pod zaporedno št. 4: selekcijske službe območnih zavodov, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazil o vhlevitvi bikov v progenotestno postajo;
– pod zaporedno št. 5: progenotestna postaja Rogoza, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
– pod zaporedno št. 6. Fakulteta za kmetijstvo Maribor, na podlagi seznama ocenjenih testnih bikov z linije klanja, potrjenega s strani Republiške govedorejske službe;
– pod zaporedno št. 7: progenotestna postaja Logatec, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
– pod zaporedno št. 8: rejci, če imajo z območno govedorejsko službo sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji bikov, na podlagi zapisnika Republiške komisije za odbiro bikov in na podlagi dokazil o oddaji bikov v osemenjevalna središča, za pripust oziroma v zakol;
– pod zaporedno št. 9: osemenjevalni centri za bike, po predhodnem soglasju komisije za licenciranje bikov;
B) v tabeli pod točko VIII/3 tega člena (višina regresa za PLEMENSKE ŽREBCE), za namene:
– pod zaporedno št. 1: rejci žrebčevskih mater, preko selekcijske službe v konjereji, na podlagi dokazila o oddaji žrebička v vzrejališče,
– pod zaporedno št. 2: vzrejališče plemenskih žrebcev preko selekcijske službe v konjereji, za vse žrebce, ki so odbrani za potrebe pripusta,
– pod zaporedno št. 3: selekcijska služba v konjereji, za tiste uvožene plemenske žrebce, ki so odbrani s strani strokovne službe in vključeni v državno čredo plemenskih žrebcev;
C) v tabeli pod točko VIII/3 tega člena (višina regresa za PLEMENSKE OVNE IN KOZLE), za namene:
– pod zaporedno št. 1: rejci plemenskih ovc in koz v kontroli proizvodnje, preko območne selekcijske službe, na podlagi dokazila o oddaji ovna oziroma kozla v vzrejališče na testni postaji v Logatcu;
– pod zaporednimi št. 2, 3 in 4: testna postaja za ovne v Logatcu, na podlagi zapisnika republiške komisije za licenciranje ovnov in kopije računa o nakupu ali prodaji živali,
– pod zaporedno št. 5: rejci, ki imajo s selekcijsko službo v reji drobnice sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji ovnov in kozlov, na podlagi zapisnika komisije upravne enote za odbiro ovnov in kozlov in na podlagi dokazil o prodaji plemenjaka s kmetije za potrebe pripusta,
– pod zaporedno št. 6: rejci plemenskih tropov ovc in koz, ki imajo živali v kontroli proizvodnje, in tudi društva ali združenja, ki kupijo plemenjaka za potrebe svojih članov. Podpora se uveljavlja preko republiške selekcijske službe v reji drobnice;
D) v tabeli pod točko VIII/3 tega člena (višina regresa za PLEMENSKE PRAŠIČE), za namene:
– pod zaporednima št. 1 in 3: kmetijska gospodarstva (kupci plemenskih živali), ki izvajajo selekcijsko kontrolo, rejska središča in osemenjevalni centri,
– pod zaporedno št. 2: vsa kmetijska gospodarstva, ki kupijo plemenske živali.
Pogoji za pridobitev sredstev pri nakupu plemenskih prašičev so:
– regresira se nabavna cena plemenskih živali, ki jih upravičenci kupijo v času od 1. januarja 2000 dalje, in sicer le v višini, navedeni pod točko VIII/3 tega člena;
– vse plemenske živali slovenske reje morajo biti vzrejene v potrjenih selekcijskih središčih, razmnoževalnih farmah ali vzrejnih središčih;
– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov, kar se potrdi z izdanimi porekli in listom o prodaji plemenskih prašičev;
– dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo zahtevam pravilnika iz prejšnje alinee;
– upravičenec mora vzrejati živali v skladu z republiškim selekcijskim programom;
– upravičenec, ki je prejel sredstva za ta namen, je dolžan v skladu s selekcijskim programom zagotoviti in opraviti preizkus proizvodnih lastnosti za vse živali iz uvoza, najkasneje do 31. 12. 2001. Če ta preizkus ni opravljen do 31. 12. 2001, mora upravičenec vrniti dodeljena sredstva za ta namen.
3. Višina regresa
-----------------------------------------------------------------
Namen                 Št.   Višina   Skupaj
                   živali  podpore   (SIT)
                      (SIT/ žival)
-----------------------------------------------------------------
PLEMENSKI BIKI
1. vhlevitev bikov v vzrejališče     215  75.970 16.330.550
2. osemenjevalni center          46 453.350 20.854.100
3. pripust                106 304.776 32.306.256
4. test bikov, prevozi, odbira      404  30.281 12.233.524
5. progeni test bikov Rogoza       224  55.854 12.511.296
6. progeni test bikov, FK Maribor    224  5.000  1.120.000
7. progeni test bikov Logatec      165 113.420 18.714.300
8. alternativna vzreja na kmetijah    30 150.000  4.500.000
9. uvoz plemenjakov            10 300.000  3.000.000
-----------------------------------------------------------------
PLEMENSKI ŽREBCI
1. vhlevitev žrebičkov v vzrejališče   30  50.000  1.500.000
2. pripust                20  50.000  1.000.000
3. uvoz plemenjakov            3 700.000  2.100.000
-----------------------------------------------------------------
PLEMENSKI OVNI
1. vhlevitev ovnov, kozlov        360  10.000  3.600.000
2. pripust ovnov, kozlov         50  40.000  2.000.000
kategorija - kontrolirani tropi
3. pripust ovnov, kozlov         100  25.000  2.500.000
kategorija - večji tropi
4. pripust ovnov, kozlov         50  15.000   750.000
kategorija - manjši tropi do 10 kom.
5. alternativna vzreja na kmetijah    300  10.000  3.000.000
6. uvoz plemenjakov            20 200.000  4.000.000
-----------------------------------------------------------------
PLEMENSKI PRAŠIČI
1. MLADICE čistopasemske:
- breje                 100  40.000  4.000.000
- nebreje                200  30.000  6.000.000
2. MERJASCI:
- merjasci s testiranimi starši     300  60.000 18.000.000
- z lastnim testom            100  50.000  5.000.000
- testirani, priznana križanja      150  30.000  4.500.000
3. UVOZ PRAŠIČEV
- MLADICE čistopasemske:
- testirane                80  80.000  6.400.000
- s testiranimi starši          120  60.000  7.200.000
- MERJASCI:
- merjasci s testiranimi starši     110 100.000 11.000.000
- z lastnim testom            90 120.000 10.800.000
-----------------------------------------------------------------
4. Zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu, trikrat letno:
– za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2000, od 1. do 30. julija;
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2000, od 1. do 20. oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra 2000, od 1. do 10. decembra.
5. Zahtevku je treba priložiti:
· za PLEMENSKE BIKE, ŽREBCE, OVNE IN KOZLE:
– kopijo računa za prodane oziroma kupljene živali ali poročila o testu živali oziroma prevozu, kjer je razvidna pasma, ime živali in ušesna številka ter točen naslov kupca in prodajalca živali oziroma testne postaje, kjer so živali v testu,
– potrdilo Republiške govedorejske službe oziroma potrdilo republiške selekcijske službe v konjereji in reji drobnice o upravičenosti regresa na podlagi selekcijskega programa za posamezne namene.
· za PLEMENSKE PRAŠIČE:
– za vsakega upravičenca list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda Biotehniška fakulteta – Oddelek za zootehniko. Iz lista o obnovi oziroma prodaji morajo biti razvidni: kategorija živali, njihove ušesne številke in način obnove (iz nakupa, oziroma iz uvoza) ter naslov prodajalca in kupca.
18. člen
6636 Ukrepi za stabilizacijo trga:
I. Pokrivanje stroškov analiz kakovosti pšenice in rži
1. Namen ukrepa:
– pokrivanje stroškov analiz kakovosti pšenice in rži v skladu z veljavno uredbo o določitvi tržnega reda za žita 2000 (Uradni list RS, št. 94/99), (v nadaljnjem besedilu: tržni red).
2. Upravičenci:
– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so na podlagi pogodb o pridelavi in odkupu odkupili od pridelovalcev pšenico in rž letine 2000, pridelane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: tržni odkupovalci).
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev:
– sklenjena pogodba o pridelavi in odkupu pšenice oziroma rži letine 2000 s pridelovalcem iz Republike Slovenije;
– odkup pogodbeno dogovorjene količine pšenice oziroma rži najmanj po intervencijski ceni (za standardno kakovost), določeni s tržnim redom, najkasneje do 31. avgusta 2000. Odkupljena količina lahko od pogodbene odstopa za največ 20%, razen v primeru višje sile;
– izveden obračun odkupa pšenice oziroma rži na podlagi analize kakovosti, ki jo opravi pooblaščena strokovna institucija oziroma neodvisna kontrolna institucija, ki je registrirana za to dejavnost;
– stroški analize kakovosti iz prejšnje alinee ne smejo biti obračunani pridelovalcu.
Ministrstvo pokrije upravičencu stroške analiz, vendar največ do višine 1,50 SIT/kg neto odkupljene pšenice in rži (DDV ni obračunan).
4. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov:
Upravičenec pridobi sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu. Zahtevku je potrebno priložiti:
– kopijo pogodbe o pridelavi in odkupu pšenice oziroma rži letine 2000, v kateri mora biti obvezno določeno, da stroške odkupa nosi kupec;
– kopije obračunov odkupa pšenice in rži, iz katerih morajo biti razvidni podatki o:
– prodajalcu oziroma pridelovalcu,
– datumu odkupa in neto odkupljeni količini,
– odkupni ceni za standardno kakovost,
– doseženi odkupni ceni glede na ugotovljeno kakovost;
– kopije računov za opravljene analize, ki jih tržnemu odkupovalcu izstavi pooblaščena strokovna institucija oziroma neodvisna kontrolna institucija iz tretje alinee prvega odstavka točke I/3 tega člena.
Rok za uveljavljanje zahtevkov je od 1. septembra do 15. oktobra 2000
II. Sofinanciranje zalog pšenice in rži letine 2000
1. Namen ukrepa:
– pokrivanje dela stroškov skladiščenja pšenice oziroma rži, pridelane v Republiki Sloveniji v letu 2000 v skladu s tržnim redom.
2. Upravičenci:
– tržni odkupovalci, ki imajo odkupljene količine pšenice in rži delno ali v celoti na zalogi v lastnih oziroma najetih skladiščih.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev:
Sredstva lahko upravičenci uveljavljajo mesečno, za obdobje skladiščenja od 1. septembra do 31. decembra 2000. Sredstva se obračunajo za povprečno zalogo v tekočem mesecu. Zaloge pšenice oziroma rži, za katere se uveljavlja sredstva za pokrivanje dela stroškov skladiščenja, se morajo skladiščiti ločeno od ostalih žit. O stanju zalog pšenice oziroma rži mora upravičenec voditi točne evidence in hraniti originalne dokumente o nakupu in prodaji oziroma porabi teh žit. Minimalna količina, za katero je mogoče uveljavljati podporo, je 250.000 kg pšenice in rži skupaj.
Višina podpore znaša 0,30 SIT/kg mesečno.
4. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu, ki mu je potrebno priložiti:
– kopijo pogodbe o pridelavi in odkupu pšenice oziroma rži letine 2000, v kateri mora biti obvezno določeno, da stroške odkupa nosi kupec;
– kopije obračunov odkupa pšenice in rži, iz katerih morajo biti razvidni podatki o prodajalcu oziroma pridelovalcu, datumu odkupa in neto odkupljeni količini;
– izjavo o lastništvu oziroma dokazilo o najemu skladiščnih kapacitet (original);
– poročilo o stanju zalog pšenice na zadnji dan v mesecu, na katerega se nanaša zahtevek.
Rok za uveljavljanje zahtevkov:
– najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
III. Sofinanciranje zalog jedilnega krompirja
1. Namen ukrepa:
– pokrivanje dela stroškov skladiščenja tržnih viškov jedilnega krompirja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 1999.
2.Upravičenci:
– kmetijske zadruge in kmetijska podjetja, ki razpolagajo z ustreznimi skladišči za krompir.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva je mogoče uveljavljati za zaloge jedilnega krompirja letine 1999, ki so bile oblikovane najkasneje do 15. 10. 1999 in se uveljavljajo za skladiščenje jedilnega krompirja v obdobju od 1. 12. 1999 do 31. 3. 2000.
Višina podpore znaša 0,20 SIT/kg mesečno in se obračuna mesečno, na podlagi stanja zalog na zadnji dan v mesecu, na katerega se nanaša zahtevek.
4. Način in rok uveljavljanja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopije dokazil o izvoru krompirja (v primeru lastne proizvodnje: izjavo odgovorne osebe o obsegu pridelave jedilnega krompirja 1999 v ha in o oceni pridelka; v primeru pogodbene pridelave: kopijo sklenjene pogodbe),
– kopije dokazil o prevzemu oziroma odkupu krompirja (na dokazilu morajo biti navedeni vsaj: pridelovalec, datum prevzema oziroma odkupa, sorta, prevzeta količina in vrednost krompirja),
– izjavo odgovorne osebe, ki potrjuje, da so podatki o stanju zalog, navedeni v zahtevku, točni.
Rok za uveljavljanje zahtevkov:
– do 30. maja 2000.
IV. Sofinanciranje zalog semena
1. Namen ukrepa:
– pokrivanje dela stroškov skladiščenja semena žit, koruze, krmnih rastlin, vrtnin in semenskega krompirja od spravila do nove setve.
2. Upravičenci:
– pravne osebe, ki so pri ministrstvu vpisane v register pridelovalcev in dodelovalcev semena kmetijskih rastlin.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva je mogoče uveljavljati za skladiščenje semena žit, koruze, krmnih rastlin, vrtnin in semenskega krompirja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 1999, in sicer za obdobje skladiščenja od 1. 12. 1999 do 30. 4. 2000.
Višina podpore znaša mesečno 0,50% od vrednosti zalog in se lahko uveljavlja le za seme, ki je bilo v skladišču od prvega do zadnjega dne tekočega meseca, na katerega se nanaša zahtevek. Vrednost zalog se določi na podlagi nabavne cene semena ter količine semena, ki je na zalogi zadnji dan v tekočem mesecu.
4. Način in roki uveljavljanja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdila o potrditvi semenskega posevka,
– kopije dokazil o prevzemu oziroma odkupu semena (na dokazilu morajo biti navedeni vsaj: pridelovalec, datum prevzema oziroma odkupa, vrsta in sorta, številka potrdila o potrditvi semenskega posevka, prevzeta količina in vrednost semena),
– izjavo odgovorne osebe, ki potrjuje, da so podatki o stanju zalog na zadnji dan v tekočem mesecu, navedeni v zahtevku, točni.
Rok uveljavljanja zahtevkov:
– od 1. do 15. maja 2000.
V. Pokrivanje stroškov za uporabo koncentriranega grozdnega mošta za obogatitev vina
1. Namen ukrepa:
– delno pokrivanje razlike med stroškom obogatitve s koncentriranim grozdnim moštom v primerjavi s saharozo, in sicer za skupaj do 4,000.000 litrov grozdnega mošta s slovenskim geografskim poreklom, ki je predelan v koncentrirani grozdni mošt za obogatitev vina.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki pridelujejo vino s slovenskim geografskim poreklom in so za to dejavnost vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina ter redno prijavljajo celoten pridelek grozdja in vina.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva je možno pridobiti za mošt s slovenskim geografskim poreklom letnika 2000, ki so ga upravičenci koncentrirali v koncentriran grozdni mošt za obogatitev vina. Koncentrirani grozdni mošt mora vsebovati najmanj 650 g sladkorja/liter oziroma primerljivo količino sladkorja pri uporabi druge tehnologije.
Grozdni mošt, kot vhodna surovina za koncentracijo, mora izpolnjevati vse predpisane pogoje za predelavo v vino.
Višina sredstev za ta namen znaša 20 SIT/liter grozdnega mošta s slovenskim geografskim poreklom, ki gre v koncentracijo.
4. Način in rok vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu. Zahtevku je potrebno priložiti izvid analize koncentriranega grozdnega mošta, ki ga je opravila pooblaščena organizacija za oceno vina.
Rok za vložitev zahtevka je od 1. septembra do 15. novembra 2000.
VI. Sofinanciranje nabavne cene sladkorja za zimsko krmljenje čebel
1. Namen ukrepa:
– subvencioniranje nakupa sladkorja za krmo čebel v Tovarni sladkorja Ormož v višini 15 SIT/kg prodanega sladkorja.
2.Upravičenci:
– čebelarji, ki so vpisani v register pri Veterinarskem zavodu Slovenije.
3. Pogoji za pridobitev sredstev
Na čebeljo družino lahko čebelar kupi največ 12 kg sladkorja, in sicer največ za število čebeljih družin, kot jih ima vpisanih v registru pri Veterinarskem zavodu Slovenije.
4. Način in rok vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu. Zahtevku je treba priložiti fotokopije računov za prodajo sladkorja čebelarjem za krmljenje čebel in seznam upravičencev po čebelarskih društvih.
Zahtevek se vloži najpozneje do 30. septembra 2000.
VII. Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
1. Namen ukrepa:
– nadomestitev uvoznih obremenitev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega blaga.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izravnava stroškov se izplačuje na podlagi dokazil o izvršenem izvozu;
– vlagatelj ni upravičen do sredstev, če je za blago, za katerega vlaga zahtevek, uveljavljal carinski postopek uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz skladno z 89. členom carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99) in je to razvidno iz k zahtevku priloženih carinskih dokumentov;
– izvoženo blago, ki je predmet humanitarne pomoči, ni upravičeno do sredstev tega ukrepa.
3. Višina podpore:
– je za posamezne proizvode določena v “Seznamu proizvodov in višine izravnave stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg“ v prilogi, ki je sestavni del te uredbe;
– višina podpore se za obdobje od 1. 1. 1999 do dne uveljavitve te uredbe obračuna v skladu s prilogo uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št. 9/99, 11/99, 12/99 - popravek, 16/99, 36/99, 40/99, 59/99, 61/99, 65/99 - popravek, 80/99, 82/99, 110/99 in 7/00).
4. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
5. Nadzor nad ustreznostjo izvoza izvaja pristojna carinska služba.
19. člen
5850 Območje s težjimi razmerami – EKO 1
I. Neposredna plačila na površino za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo – EKO1
1. Namen ukrepa:
– izravnava stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, s ciljem ustvarjanja pogojev za kmetovanje in zagotavljanja primerne obdelanosti kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, razen planin iz točke I/1 20. člena te uredbe (planine), ki so glede na elaborat “Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji“ uvrščena v območja z omejenimi dejavniki. Za kmetijska zemljišča v zakupu se upošteva razvrstitev v “Območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo“, kot je določena za kmetijsko gospodarstvo zakupodajalca.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev:
Upravičenec lahko uveljavlja neposredna plačila za kmetijska zemljišča, ki pripadajo kmetijskemu gospodarstvu oziroma jih ima v zakupu in jih obdeluje. Najmanjša skupna površina na kmetijo, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo, je 1 ha.
Upravičenec pridobi neposredno plačilo za površine, za katere vlaga zahtevek, pod naslednjimi pogoji:
– da se obveže, da bo opravljal svojo kmetijsko dejavnost na območju s težjimi pogoji pridelave še najmanj pet let od prvega neposrednega plačila za ta namen,
– da bo kmetijska zemljišča, za katere vlaga zahtevek, obdeloval kot dober gospodar v smislu 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih.
Upravičenci ne morejo pridobiti sredstev za ta namen, če pridobijo sredstva za namen iz točke I 20. člena te uredbe (Podpora za živali na planinski paši).
Višina neposrednega plačila za kmetijska zemljišča znaša:
– za gorsko višinsko območje in strme kmetije: 16.000 SIT/ha,
– za vsa druga območja z omejenimi dejavniki (gričevnato hribovita, kraška in druga območja) 11.000 SIT/ha.
4. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu.
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. maj 2000 (hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“).
20. člen
5851 Slovenski kmetijski okoljski program – EKO 2, EKO 3
I. Podpora za živali na planinski paši
1. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva (planine), na katerih se pasejo živali.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
2.1. Planina, na kateri se izvaja planinska paša, ki je predmet pomoči po tej uredbi, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je tradicionalna oblika individualne ali skupinske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč v gorskem svetu Slovenije;
– da predstavlja geografsko zaokroženo posest z gospodarskimi objekti (hlevi, mlekarne), stanovanjskimi objekti (stanovi, pastirske koče), lastno oskrbo z vodo za ljudi in živali (zajetja, vodnjaki, kali), s planinskimi pašniki in gorskim gozdom, ločeno od matičnega kmetijskega gospodarstva;
– da ima krajšo vegetacijsko dobo, pestre klimatske in talne razmere, raznovrstni živalski in rastlinski svet;
– da je na njej organizirana sezonska paša živali brez vsakodnevnega vračanja živali v domačo oskrbo;
– je oddaljena najmanj 1 km od najbližjega koristnika.
2.2. Ostali pogoji:
– višina sredstev je določena na posamezno žival, ki se je pasla na planinah vsaj 80 dni na nadmorski višini najmanj 750 m, na minimalno 5 ha absolutnih travnatih površinah;
– pašni red, ki mora biti v primeru skupne uporabe potrjen na letošnjem občnem zboru pašne skupnosti, kolikor gre za skupno uporabo planine ali planinskega pašnika;
– zapisnik o prigonu živali na planinsko pašo in zapisnik o odgonu živali s planinske paše;
– vse živali, za katere se uveljavljajo sredstva, morajo biti oštevilčene v skladu s predpisi;
– za vsako žival se lahko uveljavljajo ta sredstva le enkrat v tekočem letu;
– obtežba pašnih površin v obdobju planinske paše ne sme biti manjša od 0,5 GVŽ/ha in ne sme presegati 2 GVŽ/ha, upoštevajoč vse živali na paši;
– upravičenec, ki je pridobil sredstva iz točke I/4 tega člena “Podpora ekološkemu kmetovanju“ ne more za iste površine pridobiti sredstev iz tega namena.
3. Višina sredstev:
----------------------------------------------------------------
Kategorija živali                Višina sredstev
                         (SIT/žival)
----------------------------------------------------------------
krava molznica, kobila z žrebetom          8.000
presuš. krava, MPG*, telica, krava dojilja      5.500
konj, starejši od enega leta in kobila brez žrebeta 5.500
ovce, koze za proizvodnjo mleka**          1.500
ovce, koze za proizvodnjo mesa**           1.000
----------------------------------------------------------------
* MPG – mlado pitano govedo
** Ovce in koze morajo biti stare najmanj 1 leto oziroma morajo vsaj enkrat jagnjiti ali jariti
4. Način in rok vložitve zahtevka:
Zahtevek se vlaga v dveh delih, in sicer:
4.1. Gospodar planine mora do 30. maja za planino poslati “Osnovni obrazec o kmetijskem gospodarstvu“.
4.2. Zahtevek se vlaga enkrat letno do 15. julija 2000 na predpisanem obrazcu, kateremu je potrebno priložiti kopijo zapisnika o prigonu živali na planinsko pašo, ki mora vsebovati datum prigona živali na planine in planinske pašnike, seznam živali z navedbo evidenčnih številk in MID-KMG, kjer se redijo živali, po kronološkem poteku planinske paše. Zapisnik mora biti potrjen s strani kmetijske svetovalne službe in gospodarja planine oziroma individualnega pašnega upravičenca.
V letu 2001 bo pogoj za uveljavljanje finančnih intervencij za planinsko pašo vpis v register skupnih pašnikov na upravni enoti.
II. Podpora integrirani pridelavi sadja
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje uvajanja integrirane pridelave sadja.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja in se vključijo v program “Slovenska integrirana pridelava sadja za sezono 2000“.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Površine intenzivnega sadovnjaka, na katerih se izvaja integrirana pridelava sadja in za katere se uveljavlja podpora, morajo biti potrjene kot površine pod integrirano pridelavo v letu 2000 s strani Sadjarstvo Slovenije-GIZ. Skupna površina sadovnjakov posamezne sadne vrste, za katere se uveljavlja podpora, mora biti najmanj 0,5 ha za jablane in hruške ter najmanj 0,3 ha za ostale sadne vrste.
4. Višina sredstev znaša 60.000 SIT/ha intenzivnega sadovnjaka, prijavljenega in potrjenega v programu Slovenske integrirane pridelave sadja (v nadaljnjem besedilu: program SIPS) za leto 2000.
5. Način in roki vlaganja zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu in prilog:
– s podatki o sadovnjaku in sadni vrsti,
– potrdilo o vključenosti sadovnjaka v program SIPS (odločba).
Zahtevke za integrirano pridelavo sadja, s pripisom “za podporo SIPS“, je potrebno vložiti do 30. maja 2000 (hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“), razen potrdila iz druge alinee prejšnjega odstavka, ki ga je potrebno do 1. oktobra 2000 priporočeno poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripisom “za podporo SIPS“.
III. Preprečevanje erozije vinogradov
1. Namen ukrepa:
– preprečevanje erozije v vinogradih.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki obdelujejo vinograde in so vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– nagib vinogradov najmanj 20%,
– vpis v register pridelovalcev grozdja in vina,
– skupna površina vinogradov najmanj 0,4 ha na upravičenca,
– zatravljenost vinogradov z negovano ledino,
– vinogradi na terasah.
Upravičenec lahko pridobi sredstva za en vinograd le enkrat, tudi v primeru izpolnjevanja obeh pogojev iz četrte in pete alinee prejšnjega odstavka.
Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka točke III/3 tega člena, se upoštevajo podatki iz registra pridelovalcev grozdja in vina, na dan 16. 3. 2000.
4. Višina sredstev:
– 20.000 SIT/hektar površine vinograda, vpisanega v register pridelovalcev grozdja in vina.
5. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu.
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. maj 2000 (hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“).
IV. Podpora ekološkemu kmetovanju
1. Namen ukrepa:
– podpora ekološkemu kmetovanju.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo po priporočilih za ekološko kmetovanje v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: priporočila), ki jih je izdalo ministrstvo
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo, ki je že v letu 1999 podvrženo nadzoru in si je po nadzoru pridobilo ustrezno potrdilo;
– da se na kmetijskem gospodarstvu v letu 2000 ekološko kmetuje in so izpolnjeni minimalni pogoji za ekološko kmetovanje v skladu s priporočili;
– da je kmetijsko gospodarstvo v letu 2000 ponovno prijavljeno za nadzor;
– da je nosilec kmetijskega gospodarstva ali družinski član kmetije član registriranega združenja ali registriranega društva ekoloških pridelovalcev;
– da se nosilec kmetijskega gospodarstva obveže, da bo ekološko kmetoval vsaj še tri naslednja leta po pridobitvi sredstev za ta namen.
Pogoj za pridobitev sredstev za ta namen za trajne travnike in pašnike je ekološka reja živine na kmetiji s spodnjo mejo obtežbe 0,2 GVŽ/ha.
4. Višina sredstev:
Višine podpor na hektar znašajo za:
– Trajne nasade (sadovnjake, vinograde, hmeljišča, nasadi špargljev: 120.750 SIT/ha,
– Vrtnine v zavarovanih prostorih – steklenjaki, plastenjaki (zelenjadnice, dišavnice, zdravilna zelišča): 120.750 SIT/ha,
– Njive-vrtnine na prostem (zelenjadnice, dišavnice, zdravilna zelišča): 103.500 SIT/ha,
– Njive-poljščine: 80.500 SIT/ha,
– Jagode: 120.750 SIT/ha,
– Trajni travniki in pašniki v uporabi: 40.000 SIT/ha.
5. Način in rok za uveljavljanje zahtevka:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu.
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. maj 2000, hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“ in naslednjimi prilogami:
– prijavnim obrazcem za nadzor ekološke kmetije v letu 1999 in zapisnikom oziroma poročilom o opravljenem nadzoru (original ali kopijo);
– potrdilom, da je celotno kmetijsko gospodarstvo v letu 1999 izpolnjevalo minimalne pogoje za ekološko kmetovanje v skladu s priporočili.
Poleg dokazil iz prejšnjega odstavka mora upravičenec od 1. do 30. junija 2000 poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, še naslednja dokazila:
– prijavni obrazec za nadzor ekološke kmetije v letu 2000;
– dokazilo o včlanjenosti v društvo, ki vključuje ekološke kmete;
– izjavo upravičenca, da bo kmetoval v skladu s priporočili še najmanj tri leta od leta pridobitve sredstev za ta namen.
V. Podpora za rejo govedi “Pohorje beef“
1. Namen ukrepa:
– podpora zahtevnejši tehnologiji reje govedi s posebnim programom gospodarskega križanja za prirejo visoko kvalitetnega mesa mlade govedi.
2. Upravičenci:
– rejci pitovnih živali, vključenih v posebni program gospodarskega križanja za prirejo visoko kvalitetnega mesa mlade govedi.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vpis živali v register po sistemu “Pohorje beef“ pri območni selekcijski službi (poseben seznam vseh živali v hlevu, datum pripusta in podatki o plemenjaku, datum telitve in navedba o uporabi teleta iz prejšnje sezone),
– označitev živali v skladu s predpisi.
4. Način in rok vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu, in sicer dvakrat letno:
– za obdobje od 1. januarja do 30. aprila se vlaga zahtevek do 30. maja 2000 hkrati z “Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu“ iz 5. člena te uredbe,
– za obdobje od 1. maja do 30. novembra pa se vlaga do 10. decembra 2000,
– zahtevku je treba priložiti potrdilo o vpisu v register rejcev po sistemu “Pohorje beef“ na območnem kmetijskem zavodu, potrjeno s strani selekcijske službe,
– zahtevku je potrebno priložiti tudi dokazilo o zakolu živali v registrirani klavnici oziroma kopijo zapisnika o razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni razred od pooblaščene kontrolne organizacije, iz katerega je razvidna njihova klavna teža in številka živali.
5. Višina sredstev:
Višina sredstev znaša 20.000 SIT/žival.
III. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-15
Ljubljana, dne 27. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA : Seznam proizvodov in višina izravnave stroškov pri
pripravi blaga za zunanji trg

--------------------------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                    Podpora v
oznaka                             SIT/enoto
--------------------------------------------------------------------------------
1      2                          3
--------------------------------------------------------------------------------
0101    Konji, osli, mezge in mule, žive živali
      - Konji:
0101 11 000 - - čistih pasem, plemenski             46.000,00/kos
0101 19   - - drugi:
0101 19 100 - - - klavni                    47,00/kg


0102    Govedo, žive živali
0102 10   - Čistih pasem, plemenske:
0102 10 100 - - telice (samice goveda, ki še niso telile)    70.000,00/kos


0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno          *
0201 20   - Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20 - - "kompenzirane četrti":             138,00/kg**
0201 20 30 - - nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:   75,00/kg**
0201 20 50 - - nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:    155,00/kg**
0201 20 90 - - drugo:                     155,00/kg**
0201 30 00 - Brez kosti                    200,00/kg**
----------
* Velja izključno za goveje meso slovenskega porekla. Živali morajo biti odkupljene na
domačem trgu in zaklane v slovenskih klavnicah, kar mora biti dokumentirano s priloženo
kopijo računa za odkup govedi ter kopijo ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopijo
veterinarskega spričevala.
** Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države
se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.

0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
      svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega
      mesa ter mesa oslov ali mesa mul in
      mezgov; sveži, ohlajeni ali zmrznjeni        10,60/kg


0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
      nasoljeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
      prekajeni; užitna moka ali zdrob iz mesa ali
      drugih klavničnih izdelkov

      - Meso prašičje:
0210 11   - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
      - - - domačih prašičev
      - - - - posušena ali prekajena
0210 11 310 - - - - - šunke in njihovi kosi           120,00/kg
0210 11 390 - - - - - plečeta in njihovi kosi          51,00/kg
0210 12   - - prsi s potrebušino in njihovi kosi:
      - - - domačih prašičev:
0210 12 190 - - - - sušene ali prekajene            26,60/kg
0210 19   - - drugo:
      - - - domačih prašičev:
      - - - - sušeno ali prekajeno:
      - - - - - drugo:
0210 19 810 - - - - - - brez kosti               100,00/kg

0210 20   - Meso goveje                    108,40/kg


0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
      in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304
      - Druge ribe, razen jeter in iker:
0302 61   - - sardele (Sardina pilchardus, Sardinops
      spp.),
      velike sardele (Sardinella spp.),
      papaline (Sprattus Sprattus)            12,00/kg0401*    Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez
      dodatnega sladkorja ali drugih sladil
0401 10   - Z največ 1 mas.% maščobe:
0401 10 100 - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno
      dveh litrov                     5,80
0401 10 900 - - drugo                      5,80
0401 20   - Z več kot 1 mas.% do vključno 6 mas.%
      maščobe:
      - - do vključno 3 mas.%:
0401 20 110 - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno
      dveh litrov
      - - - - z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5
      mas. %                       5,80
      - - - - z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas.%   9,00
0401 20 190 - - - drugo
      - - - - z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5
      mas. %                       5,80
      - - - - z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas.%   9,00
      - - nad 3 mas.%:
0401 20 910 - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno
      dveh litrov
      - - - - z vsebnostjo maščobe do vljučno 4 mas.
      %                          11,30
      - - - - z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. %
0401 20 990 - - - drugo
      - - - - z vsebnostjo maščobe do vljučno 4 mas.
      %                          11,30
      - - - - z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. %
0401 30   - Z več kot 6 mas.% maščobe:
      - - do vključno 21 mas.%:
0401 30 110 - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno dveh litrov
      - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - do vključno 10 mas. %
      - - - - - z več kot 10 mas.% do vključno 17
      mas.%                        26,20
      - - - - - z več kot 17 mas.%            39,30
0401 30 190 - - - drugo
      - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - do vključno 10 mas. %
      - - - - - z več kot 10 mas.% do vključno 17
      mas.%
      - - - - - z več kot 17 mas.%            39,30
      - - nad 21 mas.% pa do vključno 45 mas.%:
0401 30 310 - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno
      dveh litrov
      - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - do vključno 35 mas. %           95,50
      - - - - - z več kot 35 mas.% do vključno 39
      mas.%                        149,20
      - - - - - z več kot 39 mas.%            164,50
0401 30 390 - - - drugo
      - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - do vključno 35 mas. %           95,50
      - - - - - z več kot 35 mas.% do vključno 39
      mas.%                        149,20
      - - - - - z več kot 39 mas.%            164,50
      - - nad 45 mas.%:
0401 30 910 - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno
      dveh litrov
      - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - do vključno 68 mas. %           187,50
      - - - - - z več kot 68 mas.% do vključno 80
      mas.%                        275,60
      - - - - - z več kot 80 mas.%            321,60
0401 30 990 - - - drugo
      - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - do vključno 68 mas. %           187,50
      - - - - - z več kot 68 mas.% do vključno 80
      mas.%                        275,60
      - - - - - z več kot 80 mas.%            321,60


0402*    Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom
      sladkorja ali drugih sladil
0402 10   - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
      manj kot
      1,5 mas.% maščobe:
      - - brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:
0402 10 110 - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno 2,5 kg                   189,40
0402 10 190 - - - drugo                     189,40
      - - drugo:
0402 10 910 - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno 2,5 kg                   1,90
0402 10 990 - - - drugo                     1,90
      - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
      več kot
      1,5 mas.% maščobe:
0402 21   - - brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
      - - - z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:
0402 21 110 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno 2,5 kg:
      - - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - - do vključno 11 mas.%          189,40
      - - - - - - z več kot 11 mas.% do vključno 17
      mas.%                        239,80
      - - - - - - z več kot 17 mas.% do vključno 25
      mas.%                        252,70
      - - - - - - z več kot 25 mas.%           271,70
      - - - - drugo:
0402 21 170 - - - - - z vsebnostjo maščob do vključno 11
      mas.%                        189,40
0402 21 190 - - - - - z vsebnostjo maščob več kot 11 mas.%
      pa do
      vključno 27 mas. %
      - - - - - - do vključno 17 mas.%          239,80
      - - - - - - z več kot 17 mas.% do vključno 25
      mas.%                        252,70
      - - - - - - z več kot 25 mas.%           271,70
      - - - z vsebnostjo maščob nad 27 mas.%:
0402 21 910 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno 2,5 kg:
      - - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - - do vključno 28 mas.%          273,70
      - - - - - - z več kot 28 mas.% do vključno 29
      mas.%                        275,40
      - - - - - - z več kot 29 mas.% do vključno 41
      mas.%                        278,90
      - - - - - - z več kot 41 mas.% do vključno 45
      mas.%                        298,10
      - - - - - - z več kot 45 mas.% do vključno 59
      mas.%                        304,80
      - - - - - - z več kot 59 mas.% do vključno 69
      mas.%                        330,30
      - - - - - - z več kot 69 mas.% do vključno 79
      mas.%                        345,20
      - - - - - - z več kot 79 mas.%           362,20
0402 21 990 - - - - drugo
      - - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - - do vključno 28 mas.%          273,70
      - - - - - - z več kot 28 mas.% do vključno 29
      mas.%                        275,40
      - - - - - - z več kot 29 mas.% do vključno 41
      mas.%                        278,90
      - - - - - - z več kot 41 mas.% do vključno 45
      mas.%                        298,10
      - - - - - - z več kot 45 mas.% do vključno 59
      mas.%                        304,80
      - - - - - - z več kot 59 mas.% do vključno 69
      mas.%                        330,30
      - - - - - - z več kot 69 mas.% do vključno 79
      mas.%                        345,20
      - - - - - - z več kot 79 mas.%           362,20
0402 29   - - drugo:
      - - - z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:
0402 29 110 - - - - posebno mleko za dojenčke, v hermetično
      zaprti embalaži z neto vsebino do 500 g, z
      vsebnostjo maščob več kot 10 mas.%
      - - - - drugo:
0402 29 150 - - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino
      do
      vključno 2,5 kg
      - - - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - - - do vključno 11 mas.%         1,90
      - - - - - - - z več kot 11 mas.% do vključno 17
      mas.%                        2,40
      - - - - - - - z več kot 17 mas.% do vključno 25
      mas.%                        2,50
      - - - - - - - z več kot 25 mas.%          2,70
0402 29 190 - - - - - drugo
      - - - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - - - do vključno 11 mas.%         1,90
      - - - - - - - z več kot 11 mas.% do vključno 17
      mas.%                        2,40
      - - - - - - - z več kot 17 mas.% do vključno 25
      mas.%                        2,50
      - - - - - - - z več kot 25 mas.%          2,70
      - - - z vsebnostjo maščob več kot 27 mas.%:
0402 29 910 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino
      do vključno 2,5 kg
      - - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - - do vključno 41 mas.% maščobe      2,70
      - - - - - - z več kot 41 mas.% maščobe       3,00
0402 29 990 - - - - drugo
      - - - - - vsebnost maščobe
      - - - - - - do vključno 41 mas.% maščobe      2,70
      - - - - - - z več kot 41 mas.% maščobe       3,00
      - Drugo:
0402 91   - - brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
      - - - z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas.%:
0402 91 110 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino
      do vključno 2,5 kg
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe:
      - - - - - - manj kot 15 mas. % in vsebnostjo
      maščobe:
      - - - - - - - do vključno 3 mas.%
      - - - - - - - z več kot 3 mas.%
      - - - - - - 15 in več mas. % in vsebnostjo
      maščobe:
      - - - - - - - do vključno 3 mas.%          28,20
      - - - - - - - z več kot 3 mas.% do vključno 7,4
      mas.%                        34,50
      - - - - - - - z več kot 7,4 mas.%          42,00
0402 91 190 - - - - drugo
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe:
      - - - - - - manj kot 15 mas. % in vsebnostjo
      maščobe:
      - - - - - - - do vključno 3 mas.%
      - - - - - - - z več kot 3 mas.%
      - - - - - - 15 in več mas. % in vsebnostjo
      maščobe:
      - - - - - - - do vključno 3 mas.%          28,20
      - - - - - - - z več kot 3 mas.% do vključno 7,4
      mas.%                        34,50
      - - - - - - - z več kot 7,4 mas.%          42,00
      - - - z vsebnostjo maščob več kot 8 mas.% pa
      do vključno 10 mas.%:
0402 91 310 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino
      do vključno 2,5 kg:
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe:
      - - - - - - manj kot 15%
      - - - - - - 15% in več               49,60
0402 91 390 - - - - drugo
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe:
      - - - - - - manj kot 15%
      - - - - - - 15% in več               49,60
      - - - z vsebnostjo maščob več kot 10 mas.% pa
      do vključno 45 mas. %
0402 91 510 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino
      do vključno 2,5 kg
0402 91 590 - - - - drugo
      - - - z vsebnostjo maščob več kot 45 mas.%:
0402 91 910 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino     159,40
      do vključno 2,5 kg
0402 91 990 - - - - drugo                    159,40
0402 99   - - drugo:
      - - - z vsebnostjo maščob do vključno 9,5
      mas.%:
0402 99 110 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino
      do vključno 2,5 kg
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - do vključno 3 mas.%
      - - - - - - z več kot 3 mas.% do vključno 6,9
      mas.%
      - - - - - - z več kot 6,9 mas.%
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - do vključno 3 mas.%           0,70
      - - - - - - z več kot 3 mas.% do vključno 6,9
      mas.%                        0,80
      - - - - - - z več kot 6,9 mas.%           1,10
0402 99 190 - - - - drugo
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - do vljučno 3 mas.%
      - - - - - - z več kot 3 mas.% do vključno 6,9
      mas.%
      - - - - - - z več kot 6,9 mas.%
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - - z manj kot 3 mas.%          0,70
      - - - - - - - z več kot 3 mas.% do vključno 6,9
      mas.%                        0,80
      - - - - - - - z več kot 6,9 mas.%          1,10
      - - - z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas.% pa
      do vključno 45 mas.%:
0402 99 310 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino
      do vključno 2,5 kg
      - - - - - z vsebnostjo maščobe do vključno 21
      mas.%:
      - - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z manj kot 15 mas.%:
      - - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z 15 ali več mas.%:                 1,10
      - - - - - z vsebnostjo maščobe od 21 do
      vključno 39 mas.%:                 1,00
      - - - - - z vsebnostjo maščobe nad 39 mas.%:    1,60
0402 99 390 - - - - drugo
      - - - - - z vsebnostjo maščobe do vključno 21
      mas.%:
      - - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z manj kot 15 mas.%:
      - - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z 15 ali več mas.%:                 1,10
      - - - - - z vsebnostjo maščobe od 21 do
      vključno 39 mas.%:                 1,10
      - - - - - z vsebnostjo maščobe nad 39 mas.%:    1,60
      - - - z vsebnostjo maščob nad 45 mas.%:
0402 99 910 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino
      do vključno 2,5 kg                 1,90
0402 99 990 - - - - drugo                    1,90


0403*    Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt,
      kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in
      smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom
      sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali
      z dodanim sadjem, lešniki ali kakavom
0403 10   - Jogurt:
      - - nearomatiziran ali brez dodanega sadja,
      lešnikov ali kakava
      - - - brez dodanega sladkorja ali drugih
      sladil,
      z vsebnostjo maščob:
0403 10 110 - - - - do vključno 3 mas.%
      - - - - - do vključno 1,5 mas.%
      - - - - - - drugo, razen v prahu, zrnih ali
      drugih trdnih oblikah
      - - - - - z več kot 1,5 mas. %
      - - - - - - drugo, razen v prahu, zrnih ali
      drugih trdnih oblikah
0403 10 130 - - - - več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
      - - - - - - drugo, razen v prahu, zrnih ali
      drugih trdnih oblikah
0403 10 190 - - - - več kot 6 mas.%
      - - - - - drugo, razen v prahu, zrnih ali
      drugih trdnih oblikah
      - - - drugo, z vsebnostjo maščob:
0403 10 310 - - - - do vključno 3 mas.%
      - - - - - do vključno 1,5 mas.%
      - - - - - - drugo, razen v prahu, zrnih ali
      drugih trdnih oblikah
      - - - - - z več kot 1,5 mas. %
      - - - - - - drugo, razen v prahu, zrnih ali
      drugih trdnih oblikah
0403 10 330 - - - - več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
      - - - - - drugo, razen v prahu, zrnih ali
      drugih trdnih oblikah
0403 10 390 - - - - več kot 6 mas.%
      - - - - - drugo, razen v prahu, zrnih ali
      drugih trdnih oblikah
      - - aromatiziran ali z dodatkom sadja,
      lešnikov ali kakava:
      - - - v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
      z vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 10 510 - - - - do vključno 1,5 mas.%
0403 10 530 - - - - več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27
      mas.%
0403 10 590 - - - - več kot 27 mas.%
      - - - drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 10 910 - - - - do vključno 3 mas.%
0403 10 930 - - - - več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
0403 10 990 - - - - več kot 6 mas.%
0403 90   - Drugo (vključno s toplotno obdelanimi
      jogurti):
      - - nearomatizirano ali brez dodanega sadja,
      lešnikov ali kakava:
      - - - v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:
      - - - - brez dodanega sladkorja ali drugih
      sladil,
      z vsebnostjo maščob:
0403 90 110 - - - - - do vključno 1,5 mas.%           186,20
0403 90 130 - - - - - več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27
      mas.%
      - - - - - - do vključno 11 mas. %          186,20
      - - - - - - več kot 11 mas. % do vključno 17
      mas. %                       237,50
      - - - - - - več kot 17 mas. % do vključno 25
      mas. %                       250,30
      - - - - - - več kot 25 mas. %            269,20
0403 90 190 - - - - - več kot 27 mas.%             271,20
      - - - - drugo, z vsebnostjo maščob:
0403 90 310 - - - - - do vključno 1,5 mas.%           1,90
0403 90 330 - - - - - več kot 1,5 mas.% do vključno 27
      mas.%
      - - - - - - do vključno 11 mas. %          1,90
      - - - - - - več kot 11 mas. % do vključno 17
      mas. %                       2,40
      - - - - - - več kot 17 mas. % do vključno 25
      mas. %                       2,50
      - - - - - - več kot 25 mas. %            2,70
0403 90 390 - - - - - več kot 27 mas.%             2,70
      - - - drugo:
      - - - - brez dodanega sladkorja ali drugih
      sladil,
      z vsebnostjo maščob:
0403 90 510 - - - - - do vključno 3 mas.%
      - - - - - - do vključno 1,5 mas. %         5,80
      - - - - - - več kot 1,5 mas. %
0403 90 530 - - - - - več kot 3 mas.% do vključno 6 mas.%    125,00**
0403 90 590 - - - - - več kot 6 mas.%
      - - - - - - do vključno 10 mas. %
      - - - - - - več kot 10 mas.% do vključno 17
      mas. %
      - - - - - - več kot 17 mas.% do vključno 21
      mas. %                       39,30
      - - - - - - več kot 21 mas.% do vključno 35
      mas. %                       95,50
      - - - - - - več kot 35 mas.% do vključno 39
      mas. %                       149,20
      - - - - - - več kot 39 mas.% do vključno 45
      mas. %                       161,50
      - - - - - - več kot 45 mas.% do vključno 68
      mas. %                       161,50
      - - - - - - več kot 68 mas.% do vključno 80
      mas. %                       161,50
      - - - - - - več kot 80 mas. %            161,50
      - - - - drugo, z vsebnostjo maščob:
0403 90 610 - - - - - do vključno 3 mas.%
      - - - - - - do vključno 1,5 mas. %
      - - - - - - več kot 1,5 mas. %
0403 90 630 - - - - - več kot 3 mas.% pa do vključno 6
      mas.%
0403 90 690 - - - - - več kot 6 mas.%
      - - aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov
      ali kakava:
      - - - v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
      z vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 90 710 - - - - do vključno 1,5 mas.%
0403 90 730 - - - - več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27
      mas.%
0403 90 790 - - - - več kot 27 mas.%
      - - - drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 90 910 - - - - do vključno 3 mas.%
0403 90 930 - - - - več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
0403 90 990 - - - - več kot 6 mas.%


0404*    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
      sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
      naravnih
      mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali
      drugih
      sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne
      zajeti na drugem mestu
0404 90   - Drugo:
      - - brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
      z vsebnostjo maščob:
0404 90 210 - - - do vključno 1,5 mas.%
      - - - - v prahu ali zrnih              189,40
      - - - - Drugo, z vsebnostjo suhe snovi brez
      maščobe:
      - - - - - manj kot 15 mas. %
      - - - - - 15 ali več mas. %             28,20
0404 90 230 - - - več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
      - - - - v prahu ali zrnih
      - - - - Drugo, z vsebnostjo maščob:
      - - - - - - do vključno 11 mas. %          189,40
      - - - - - - več kot 11 mas.% do vključno 17
      mas. %                       239,80
      - - - - - - več kot 17 mas.% do vključno 25
      mas. %                       252,70
      - - - - - - več kot 25 mas. %            271,70
      - - - - Drugo, razen v prahu ali zrnih
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe z manj kot 15 mas. % in vsebnostjo
      maščobe:
      - - - - - - do vključno 3 mas. %
      - - - - - - več kot 3 mas. % do vključno 6 mas.
      %
      - - - - - - več kot 6 mas. % do vključno 10
      mas. %
      - - - - - - več kot 10 mas. % do vključno 17
      mas. %
      - - - - - - več kot 17 mas.%
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - do vključno 3 mas. %          28,20
      - - - - - - več kot 3 mas. % do vključno 7,4
      mas. %                       34,50
      - - - - - - več kot 7,4 mas. % do vključno 8
      mas. %                       42,00
      - - - - - - več kot 8 mas. % do vključno 10
      mas. %                       49,60
      - - - - - - več kot 10 mas.%            51,90
0404 90 290 - - - več kot 27 mas.%
      - - - - v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe
      - - - - - do vključno 28 mas. %           273,70
      - - - - - več kot 28 mas.% do vključno 29 mas.
      %                          275,40
      - - - - - več kot 29 mas. % do vključno 41 mas.
      %                          278,90
      - - - - - več kot 41 mas.% do vključno 45 mas.
      %                          298,10
      - - - - - več kot 45 mas. % do vključno 59 mas.
      %                          304,80
      - - - - - več kot 59 mas.% do vključno 69 mas.
      %                          330,30
      - - - - - več kot 69 mas. % do vključno 79 mas.
      %                          345,20
      - - - - - več kot 79 mas. %             362,20
      - - drugo, z vsebnostjo maščob:
0404 90 810 - - - do vključno 1,5 mas.%
      - - - - v prahu ali zrnih              1,90
      - - - - Drugo, z vsebnostjo suhe snovi mleka
      brez maščobe:
      - - - - - manj kot 15 mas. %
      - - - - - 15 ali več mas. %             0,70
0404 90 830 - - - več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
      - - - - v prahu ali zrnih
      - - - - - vsebnost maščobe:
      - - - - - - do vključno 11 mas. %
      - - - - - - več kot 11 mas.% do vključno 17
      mas. %
      - - - - - - več kot 17 mas. % do vključno 25
      mas. %
      - - - - - - več kot 25 mas. %
      - - - - Drugo, razen v prahu ali zrnih
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - do vključno 3 mas. %          1,90
      - - - - - - več kot 3 mas. % do vključno 6 mas.
      %                          2,40
      - - - - - - več kot 6 mas. % do vključno 10
      mas. %                       2,50
      - - - - - - več kot 10 mas. % do vključno 17
      mas. %                       2,70
      - - - - - - več kot 17 mas.%
      - - - - - z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
      maščobe
      z več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - do vključno 3 mas. %          0,70
      - - - - - - več kot 3 mas. % do vključno 6,9
      mas. %                       0,80
      - - - - - - več kot 6,9 mas. % do vključno 9,5
      mas. %                       1,10
      - - - - - - več kot 9,5 mas. % do vključno 21
      mas. %                       1,10
0404 90 890 - - - več kot 27 mas.%
      - - - - v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe
      - - - - - do vključno 41 mas. %           2,70
      - - - - - več kot 41 mas. %             3,00
      - - - - Drugo, razen v prahu ali zrnih, z
      vsebnostjo maščobe:
      - - - - - do vključno 39 mas. %           1,10
      - - - - - več kot 39 mas. % do vključno 45 mas.
      %                          1,60
      - - - - - več kot 45 mas.%             1,90


0405*    Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni
      iz mleka; mlečni namazi
405 10   - Maslo:
      - - z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas.%:
      - - - naravno maslo:
0405 10 110 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno 1 kg:
      - - - - - z vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - 80 ali več mas. % vendar manj kot
      82 mas. %                      413,40
      - - - - - - 82 ali več mas.%            423,70
0405 10 190 - - - - drugo
      - - - - - z vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - 80 ali več mas. % vendar manj kot
      82 mas. %                      413,40
      - - - - - - 82 ali več mas.%            423,70
0405 10 300 - - - rekombinirano maslo
      - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno 1 kg:
      - - - - - z vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - 80 ali več mas. % vendar manj kot
      82 mas. %                      413,40
      - - - - - - 82 ali več mas.%            423,70
      - - - - drugo
      - - - - - z vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - 80 ali več mas. % do 82 mas. %     413,40
      - - - - - - 82 ali več mas.%            423,70
0405 10 500 - - - sirotkino maslo
      - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
      vključno 1 kg:
      - - - - - z vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - 80 ali več mas. % vendar manj kot
      82 mas. %                      413,40
      - - - - - - 82 ali več mas.%            423,70
      - - - - drugo
      - - - - - z vsebnostjo maščobe:
      - - - - - - 80 ali več mas. % vendar manj kot
      82 mas. %                      413,40
      - - - - - - 82 ali več mas.%            423,70
0405 10 900 - - drugo                      439,20
0405 20   - Mlečni namazi:
0405 20 100 - - z vsebnostjo maščob 39 mas.% ali več,
      vendar z
      manj kot 60 mas.% maščobe
0405 20 300 - - z vsebnostjo maščob 60 mas.% ali več, pa do
      vključno 75 mas.% maščobe
0405 20 900 - - z vsebnostjo maščob več kot 75 mas.%,
      vendar
      z manj kot 80 mas.% maščobe
      - - - z vsebnostjo maščobe:
      - - - - več kot 75 mas. % vendar manj kot 78
      mas. %                       387,60
      - - - - 78 ali več mas.%              403,10
0405 90   - Drugo:
0405 90 100 - - z vsebnostjo maščob 99,3 mas.% ali več
      maščobe,                      538,40
      ter z največ 0,5 mas.% vode
0405 90 900 - - drugo                      423,70


0406*     Sir in skuta
--------------------------------------------------------------------------------
                             Maks.  Min. vseb.
                            vsebnost  maščobe
                            vode v % v SS v %
--------------------------------------------------------------------------------
0406 10    - Sveži sir (vključno sir iz sirotke),
       nefermentiran,
       in skuta
0406 10 200  - - z vsebnostjo maščob do vključno 40
       mas.%
       - - - sir iz sirotke, razen soljene
       Ricotta
       - - - drugo
       - - - - z vsebnostjo vode, izračunane v
       nemaščobni snovi,
       več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %
       - - - - - Ricotta, soljena
       - - - - - - proizveden izključno iz
       ovčjega mleka                 55   45   93,90
       - - - - - - Drugo               55   39   87,40
       - - - - - Skuta                60      38,40
       - - - - - Drugo
       - - - - - - vsebnost maščobe v suhi
       snovi:
       - - - - - - - manj kot 5 mas. %        60      127,40
       - - - - - - - 5 ali več mas. % vendar
       manj kot 19 mas. %              60   5  129,20
       - - - - - - - 19 ali več mas. % vendar
       manj kot 39 mas. %              57   19  144,20
       - - - - - - - Drugo, z vsebnostjo vode,
       izračunane v
       nemaščobni snovi:
       - - - - - - - - več kot 47 mas. % vendar
       ne več kot 52 mas. %             40   39  211,90
       - - - - - - - - več kot 52 mas. % vendar
       ne več kot 62 mas. %             40   39  176,60
       - - - - - - - - več kot 62 mas. %
       - - - - z izračunano vsebnostjo vode,
       izračunane v
       nemaščobni snovi, več kot 72 mas. %:
       - - - - - smetanov sir, z vsebnostjo
       vode, izračunane v
       nemaščobni snovi, več kot 77 mas. %
       vendar ne več
       kot 83 mas. % in vsebnost maščobe v suhi
       snovi
       - - - - - - 60 ali več mas. % in manj kot
       69 mas. %                   60   60   65,50
       - - - - - - 69 ali več mas. %         59   69   79,40
       - - - - - Drugo
       - - - - Drugo
0406 10 800  - - drugo
0406 20    - Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:
0406 20 100  - - zeliščni sir glarus (znan kot
       schabziger), narejen iz
       posnetega mleka in zmešan s fino
       zdrobljenimi zelišči
0406 20 900  - - drugo
       - - - sirni izdelki iz sirotke
       - - - Drugo
       - - - - z vsebnostjo maščobe več kot 20
       mas. %, z
       vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. % in
       vsebnostjo
       suhe snovi:
       - - - - - 60 ali več mas. % vendar manj
       kot 80 mas. %                 40   34  146,50
       - - - - - 80 ali več mas. % vendar manj
       kot 85 mas. %                 20   30  193,30
       - - - - - 85 ali več mas. % vendar manj
       kot 95 mas. %                 15   30  205,40
       - - - - - 95 ali več mas. %          5   30  229,60
       - - - - Drugo
0406 30    - Sir, topljen, razen naribanega, ali v
       prahu:
0406 30 100  - - za proizvodnjo katerih se uporabljajo
       le siri, kot so
       ementalski sir, gruyere in appenzell in
       ki lahko vsebujejo
       dodani zeliščni sir glarus (znan kot
       schabziger);
       pripravljen za prodajo na drobno, z
       vsebnostjo maščob v
       suhi snovi do vključno 56 mas.%
       - - drugo:
       - - - z vsebnostjo maščob do vključno 36
       mas.% in
       z vsebnostjo maščob v suhi snovi:
0406 30 310  - - - - do vključno 48 mas.%
       - - - - - z vsebnostjo suhe snovi:
       - - - - - - 40 in več mas. % in manj kot
       43 mas. % in
       vsebnostjo maščobe v suhi snovi:
       - - - - - - - manj kot 20 mas. %       60      23,80
       - - - - - - - 20 in več mas. %        60   20   34,90
       - - - - - - 43 in več mas. % in
       vsebnostjo maščobe v
       suhi snovi:
       - - - - - - - manj kot 20 mas. %       57      23,80
       - - - - - - - 20 in več mas. % in manj
       kot 40 mas. %                 57   20   34,90
       - - - - - - - 40 in več mas. %        57   40   50,70
0406 30 390  - - - - več kot 48 mas.%:
       - - - - - z vsebnostjo suhe snovi:
       - - - - - - 40 in več mas. % in manj kot
       43 mas. %                   60   48   34,90
       - - - - - - 43 in več mas. % in manj kot
       46 mas. %                   57   48   50,70
       - - - - - - 46 in več mas. % in
       vsebnostjo maščobe v suhi snovi:
       - - - - - - - manj kot 55 mas. %       54   48   50,70
       - - - - - - - 55 in več mas. %        54   55   57,40
0406 30 900  - - - z vsebnostjo maščob več kot 36
       mas.%                     54   79   60,20
0406 40    - sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi
       plesnimi nastale v jedru sira:
0406 40 100  - - roquefort
0406 40 500  - - gorgonzola                53   48  224,30
0406 40 900  - - drug                   50   40  230,40
0406 90    - Sir, drug:
0406 90 010  - - za predelavo
       - - drugi:
       - - - ementalec, grojer, sbrinz,
       bergkaese in appenzell:
       - - - - drugo
0406 90 130  - - - - - ementalec              40   45  253,30
0406 90 150  - - - - - grojer, sbrinz
       - - - - - - grojer              38   45  261,70
0406 90 170  - - - - - bergkase, appenzell
       - - - - - - bergkase             38   45  261,70
0406 90 180  - - - Fromage fribourgeois, Vacherin mont
       d'Or
       in Tete de Moine
0406 90 190  - - - glarus zeliščni sir (znan kot
       schabziger), narejen iz
       posnetega mleka in zmešan s fino
       zdrobljenimi zelišči
0406 90 210  - - - cheddar                 39   48  256,50
0406 90 230  - - - edamec                 47   40  225,50
0406 90 250  - - - tilsit                 47   45  223,80
0406 90 270  - - - masleni sir (butterkaese)        52   45  202,60
0406 90 290  - - - kačkaval
       - - - feta:
0406 90 310  - - - - iz ovčjega ali bivoljega mleka v
       čebričkih s slanico
       ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
       - - - - - proizvoden izključno iz ovčjega
       mleka:
       - - - - - - z vsebnostjo vode, izračunane
       v nemaščobni
       snovi, do vključno 72 mas. %         56   43  186,20
0406 90 330  - - - - drugo
       - - - - - proizvedeno iz ovčjega ali/in
       kozjega mleka
       - - - - - - z vsebnostjo vode, izračunane
       v nemaščobni
       snovi, do vključno 72 mas. %         56   43  186,20
       - - - - - Drugo
       - - - - - - z vsebnostjo vode, izračunane
       v nemaščobni
       snovi, do vključno 72 mas. %         60   39  170,20
       - - - - - - z vsebnostjo vode, izračunane
       v nemaščobni
       snovi, več kot 72 mas. %           59   50  171,90
0406 90 350  - - - kefalo-tyri
       - - - - proizveden izključno iz ovčjega
       oziroma kozjega mleka             38   40  263,50
       - - - - drugo                 38   40  263,50
0406 90 370  - - - finlandia                40   45  253,30
       - - - Drugo:
       - - - - Drugo:
       - - - - - vsebnost maščobe do vključno 40
       mas. % in
       z vsebnostjo vode, izračunane v
       nemaščobni snovi:
       - - - - - - do vključno 47 mas. %
0406 90 390  - - - jarlsberg
       - - - drugo:
0406 90 500  - - - - siri iz ovčjega ali bivoljega
       mleka v čebričkih
       s slanico ali v mehovih iz ovčje ali
       kozje kože
       - - - - drugo:
       - - - - - z vsebnostjo maščob do vključno
       40 mas.% in
       vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni
       snovi:
       - - - - - - do vključno 47 mas.%:
0406 90 610  - - - - - - - grana padano, parmigiano
       reggiano                   35   32  279,20
0406 90 630  - - - - - - - fiore sardo, pecorino
       - - - - - - - - proizveden izključno iz
       ovčjega mleka                 35   36  277,70
       - - - - - - - - Drugo             35   36  267,00
0406 90 690  - - - - - - - drugi
       - - - - - - - - Siri proizvedeni iz
       sirotke
       - - - - - - - - Drugo             38   30  267,00
       - - - - - - več kot 47 mas.% do vključno
       72 mas.%:
0406 90 730  - - - - - - - provolone            45   44  232,50
0406 90 750  - - - - - - - asiago, caciocavallo,
       montasio, ragusano              45   39  234,10
0406 90 760  - - - - - - - danbo, fontal, fontina,
       fynbo, havarti,
       maribo, samsoe
       - - - - - - - - vsebnost maščobe v suhi
       snovi 45 mas. %
       in več vendar manj kot 55 mas. %
       - - - - - - - - - vsebnost suhe snovi 50
       mas. % in več
       vendar manj kot 56 mas. %           50   45  211,10
       - - - - - - - - - vsebnost suhe snovi 56
       mas. % in več                 44   45  236,40
       - - - - - - - - vsebnost maščobe v suhi
       snovi 55 mas. %                46   55  224,90
       in več
0406 90 780  - - - - - - - gauda
       - - - - - - - - vsebnost maščobe v suhi
       snovi manj
       kot 48 mas. %                 50   20  218,10
       - - - - - - - - vsebnost maščobe v suhi
       snovi 48 mas. %
       in več vendar manj kot 55 mas. %       45   48  231,30
       - - - - - - - - Drugo             45   55  229,10
0406 90 790  - - - - - - - esrom, italico, kernhem,
       saint-nectaire,
       saint- paulin, taleggio            56   40  187,00
0406 90 810  - - - - - - - cantal, cheshire,
       wensleydale, lancashire,
       double gloucester, blarney, colby,
       monterey                   44   45  236,40
0406 90 820  - - - - - - - camembert
0406 90 840  - - - - - - - brie
0406 90 850  - - - - - - - kefalograviera, kasseri
       - - - - - - - - proizveden izključno iz
       ovčjega oziroma
       kozjega mleka                 40   39  255,30
       - - - - - - - - Drugo
       - - - - - - - - - vsebnost vode do
       vključno 40 mas. %              40   39  255,30
       - - - - - - - - - vsebnost vode več kot
       40 mas. %
       do vključno 45 mas. %             40   39  234,10
       - - - - - - - - - drugo
       - - - - - - - drugi siri z vsebnostjo
       vode, izračunane v
       nemaščobni snovi:
0406 90 860  - - - - - - - - več kot 47 mas.% pa do
       vključno 52 mas.%
       - - - - - - - - - siri prozvedeni iz
       sirotke
       - - - - - - - - - drugo, vsebnost maščobe
       v suhi snovi:
       - - - - - - - - - - manj kot 5 mas %     52      214,80
       - - - - - - - - - - 5 mas. % in več
       vendar manj kot 19 mas. %           51   5  217,90
       - - - - - - - - - - 19 mas. % in več
       vendar manj kot 39 mas. %           47   19  231,50
       - - - - - - - - - - 39 mas. % in več     40   39  255,30
0406 90 870  - - - - - - - - več kot 52 mas.% pa do
       vključno 62 mas.%
       - - - - - - - - - siri proizvedeni iz
       sirotke, izvzet je Manouri
       - - - - - - - - - drugo, vsebnost maščobe
       v suhi snovi:
       - - - - - - - - - - manj kot 5 mas %     60      179,00
       - - - - - - - - - - 5 mas. % in več
       vendar manj kot 19 mas. %           55   5  200,10
       - - - - - - - - - - 19 mas. % in več
       vendar manj kot 40 mas. %           53   19  205,30
       - - - - - - - - - - 40 mas. % in več
       - - - - - - - - - - - Idoazabal, Manchego
       and Roncal,
       proizvedeni iz ovčjega mleka         45   45  232,20
       - - - - - - - - - - - Maasdam         45   45  232,20
       - - - - - - - - - - - Manouri         43   53   98,90
       - - - - - - - - - - - Hushallsost       46   45  228,00
       - - - - - - - - - - - Murukoloinen      41   50  247,40
       - - - - - - - - - - - Drugo          47   40  225,20
0406 90 880  - - - - - - - - več kot 62 mas.% pa do
       vključno 72 mas.%
       - - - - - - - - - sir proizveden iz
       sirotke
       - - - - - - - - - Drugo
       - - - - - - - - - - Gradost          42   60
       - - - - - - - - - - Drugo
       - - - - - - - - - - - z vsebnostjo
       maščobe v suhi snovi:
       - - - - - - - - - - - - 10 mas. % ali več
       vendar manj kot 19 %             60   10  176,70
0406 90 930  - - - - - - več kot 72 mas.%
0406 90 990  - - - - - egmond in drugi siri

-------------
* Višina podpore velja za 1 kg proizvoda. V ECL, rubrika št. 31: "Tovorki in opis blaga" je
 potrebno navesti ustrezen opis proizvoda, ki omogoča uvrstitev proizvoda v določeno
 alineo znotraj tarifne oznake oziroma določitev ustrezne podpore (vsebnost maščobe v
proizvodu; vsebnost suhe snovi brez maščobe; vsebnost vode, izračunane v nemaščobni snovi;
vsebnost maščobe v suhi snovi; v prahu ali zrnih idr.).

** Podpora velja za izvoz do 80.000 kg pinjenca v prahu.


0409 00 000  Med, naravni               56,80/kg


0602 20 100  Trsne cepljenke in cepiči,
        cepljeni ali ukoreninjeni      60,00 SIT/kom*

----------
* Izvoznik mora zahtevku priložiti tudi izjavo pridelovalca
trsnih cepljenk, da so izvožene cepljenke pridelane v Republiki
Sloveniji in kopijo deklaracije.


0701      Krompir, svež ali ohlajen            *
0701 90    - Drug:
0701 90 900  - - - drugo                3,00/kg

----------
* Podpora velja od 1. septembra 2000 za krompir letine 2000.


0808      Jabolka, hruške in kutine, sveže
0808 10    - Jabolka:
        - - drugo:
0808 10 20   - - - vrste zlati delišes:
0808 10 201  - - - - od 1. januarja do 31. marca       *
0808 10 202  - - - - od 1. aprila do 30. junija        *
0808 10 203  - - - - od 1. julija do 20. avgusta       *
0808 10 204  - - - - od 21. avgusta do 31.
        decembra                     *
0808 10 50   - - - vrste granny smith:
0808 10 501  - - - - od 1. januarja do 31. marca       *
0808 10 502  - - - - od 1. aprila do 30. junija        *
0808 10 503  - - - - od 1. julija do 20. avgusta       *
0808 10 504  - - - - od 21. avgusta do 31.
        decembra                     *
0808 10 90   - - - druga:
0808 10 901  - - - - od 1. januarja do 31. marca       *
0808 10 902  - - - - od 1. aprila do 30. junija        *
0808 10 903  - - - - od 1. julija do 20. avgusta       *
0808 10 904  - - - - od 21. avgusta do 31.
        decembra                     *

----------
* Podpora velja za izvoz jabolk, ki dosegajo najmanj minimalno
izvozno ceno 30,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša
višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ
Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, 20,00 SIT/kg, za ostale
upravičence 14,00 SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina
podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ
Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za ostale upravičence 10,00
SIT/kg.

Podpora se dodeli le za izvoz v embalaži namenjeni končnemu
potrošniku (embalaža do 25 kg), razen za izvoz, ki je bil
realiziran v obdobju 1. 9. 2000-31.10. 2000.


0808 20    - Hruške in kutine:
        - - hruške:
0808 20 50   - - - druge:
0808 20 501  - - - - od 1. januarja do 31. marca       *
0808 20 502  - - - - od 1. aprila do 30. junija        *
0808 20 503  - - - - od 1. julija do 20. avgusta       *
0808 20 504  - - - - od 21. avgusta do 31.
        decembra                     *

----------
* Podpora velja za izvoz hrušk, ki dosegajo najmanj minimalno
izvozno ceno 31,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša
višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ
Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, 20,00 SIT/kg, za ostale
upravičence 14,00 SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina
podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ
Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za ostale upravičence 10,00
SIT/kg.

Podpora se dodeli le za izvoz v embalaži namenjeni končnemu
potrošniku (embalaža do 25 kg), razen za izvoz, ki je bil
realiziran v obdobju 15. 8. 2000-31. 10. 2000.


1214      Koleraba, krmna pesa, korenje za
        krmo; seno, lucerna, detelja,
        esparzeta, krmni ohrovt,
        volčji bob, grašica in podobni
        pridelki za krmo,
        tudi v peletih
1214 90    - Drugo:
1214 90 990  - - - drugo                2,00/kg*

----------
* Podpora velja za izvoz do 740 t sena.


1601      Klobase in podobni izdelki iz mesa,
        drugih užitnih klavničnih proizvodov
        ali krvi;
        sestavljena živila na osnovi teh
        proizvodov
1601 00 100  - Iz jeter                26,80/kg
        - Drugo:
1601 00 910  - - klobase, suhe ali za sušenje,
        nekuhane                 52,60/kg
1601 00 990  - - drugo                 47,00/kg


1602      Drugi pripravljeni ali konzervirani
        izdelki iz mesa, drobovje ali kri
1602 10 000  - Homogenizirani proizvodi        35,10/kg

1602 20    - Iz jeter katere koli živali:      17,30/kg

        - Iz perutnine iz tar. št. 0105:
1602 31    - - puranov:               22,60/kg
1602 32    - - kokoši vrste Gallus domesticus:   
17,30/kg*
1602 39    - - drugo:                13,40/kg

        - Prašičev:
1602 41    - - šunka (stegno) in njeni kosi:
1602 41 100  - - - domačih prašičev          82,60/kg
1602 42    - - plečeta in njihovi kosi:
1602 42 100  - - - domačih prašičev          52,00/kg

1602 49    - - drugo, vključno mešanice:
        - - - domačih prašičev:          47,00/kg

1602 50    - Goved:                 63,60/kg
1602 90    - Drugo, vključno z izdelki iz krvi
        katerihkoli živali:            17,30/kg


1604      Pripravljene ali konzervirane ribe,
        kaviar in kaviarjevi nadomestki,
        pripravljeni iz ribjih jajčec
        - Ribe, cele ali v kosih, toda
        nezmlete:
1604 13    - - sardine, velike sardele in
        papaline:                    **

----------
* Za izvoz v države bivše Jugoslavije in države CEFTE se navedena
višina podpore pomnoži s faktorjem 1,50.

** Višina podpore znaša 12,00 SIT/konzervo.


1901      Sladni ekstrakt; živila iz moke,
        zdroba, škroba in sladnega ekstrakta
        brez dodatka kakava ali z
        dodatkom kakava v prahu v količini
        manj kot 40 ut. %, preračunano na
        popolnoma odmaščeno osnovo,
        ki niso navedena in ne zajeta na
        drugem mestu;
        živila iz izdelkov iz tar. št. 0401
        do 0404 brez dodatka kakavovega prahu
        ali z dodatkom kakavovega prahu v
        količini manj kot 5 ut. %,
        preračunano na popolnoma odmaščeno
        osnovo, ki niso navedena in ne
        zajeta na drugem mestu

1901 10 000  - Proizvodi za otroško hrano, v
        pakiranjih
        za prodajo na drobno             5,80*
1901 90    - Drugo:
        - - drugo:
1901 90 99   - - - drugo:
1901 90 999  - - - - drugo                5,80*

----------
* Višina podpore velja za kilogram mleka v proizvodu po
normativih, ki jih določi ministrstvo.


2005      Druge vrtnine, pripravljene ali
        konzervirane drugače, razen
        v kisu ali ocetni kislini,
        nezamrznjene, razen proizvodov iz
        tar. št. 2006
2005 20    - Krompir:
2005 20 200  - - - v tankih rezinah, ocvrt ali
        pečen, osoljen
        in začinjen ali ne, v nepredušni
        embalaži,
        primeren za takojšnjo uporabo       25,00/kg


2202      Vode, vključno mineralne vode in
        sodavice, s sladkorjem ali drugimi
        sladili ali sredstvi za
        aromatiziranje ter druge
        brezalkoholne pijače,
        razen sadnih in zelenjavnih sokov,
        ki se uvrščajo v tar. št. 2009
2202 90    - Drugo:
        - - druge, ki vsebujejo maščobe,
        pridobljene iz proizvodov
        iz tar.št. 0401do 0404:
2202 90 910  - - - do 0,2 ut. %              5,80*
2202 90 950  - - - 0,2 ut. % ali več, vendar
        manj kot 2 ut. %               5,80*
2202 90 990  - - - 2 ut. % ali več            5,80*

----------
* Višina podpore velja za kilogram mleka v proizvodu po
normativih, ki jih določi ministrstvo.


2204      Vino iz svežega grozdja, vključno
        ojačena
        vina; grozdni mošt, razen tistega
        iz
        tar. št. 2009                  *
2204 10    - Peneča vina (penine):
        - - z dejansko vsebnostjo alkohola
        najmanj 8,5 vol.%:
2204 10 190  - - - druga                80,00/l

        - Druga vina; grozdni mošt,
        katerega fermentacija
        je ustavljena z nastajanjem
        alkohola:
2204 21    - - v posodah do vključno 2 l:
        - - - drugo:
        - - - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola največ 13 vol. %
        - - - - - kakovostna in vrhunska
        vina, ki se pridelujejo v
        vinorodnih okoliših:
        - - - - - - bela:
2204 21 38   - - - - - - - drugje:
2204 21 381  - - - - - - - - Maribor, Slovenske
        gorice, Ljutomer -
        Ormož, Haloze, Radgona - Kapela,
        Prekmurje                 80,00/l
2204 21 382  - - - - - - - - Šmarje Virštajn,
        Bizeljsko Sremič,
        Dolenjska, Bela krajina          80,00/l
2204 21 383  - - - - - - - - Vipava, Brda, Kras     80,00/l
2204 21 384  - - - - - - - - Koper           80,00/l
        - - - - - - druga (npr., rdeča,
        rose):
2204 21 78   - - - - - - - drugje:
2204 21 781  - - - - - - - Maribor, Slov.
        gorice, Ljutomer-Ormož,
        Haloze, Radgona - Kapela, Prekmurje    80,00/l
2204 21 782  - - - - - - - Šmarje, Virštajn,
        Bizeljsko - Sremič,
        Dolenjska, Bela krajina          80,00/l
2204 21 783  - - - - - - - Vipava, Brda, Kras      80,00/l
2204 21 784  - - - - - - - Koper            80,00/l
        - - - - - - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola , ki je večja od 13 vol.%
        pa do vključno 15 vol. %:
        - - - - - - - kakovostna in
        vrhunska vina iz posameznih regij:
2204 21 810  - - - - - - - bela
2204 21 820  - - - - - - - druga

----------
* Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla
(dokazilo pooblaščenih inštitucij). Podpora se dodeli za vino, ki
je pri izvozu doseglo ceno najmanj 80,00 SIT/l

2204 29    - - drugo (v posodah nad 2 l):***
        - - - drugo:
        - - - - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola do vključno13 vol. %:
        - - - - - kakovostna in vrhunska
        vina, pridelana v vinorodnih
        okoliših:
        - - - - - - bela:
2204 29 18   - - - - - - - drugje:
2204 29 181  - - - - - - - - Maribor, Slovenske
        gorice, Ljutomer - Ormož,
        Haloze, Radgona Kapela, Prekmurje    60,00/l**
2204 29 182  - - - - - - - - Šmarje - Virštajn,
        Bizeljsko, Sremič, Dolenjska,
        Bela krajina               60,00/l**
2204 29 183  - - - - - - - - Vipava, Brda Kras    60,00/l**
2204 29 184  - - - - - - - - Koper          60,00/l**
        - - - - - - druga:
2204 29 58   - - - - - - - drugje:
2204 29 581  - - - - - - - - Maribor, Slovenske
        gorice, Ljutomer - Ormož,
        Haloze, Radgona - Kapela, Prekmurje   60,00/l**
2204 29 582  - - - - - - - - Šmarje - Virštajn,
        Bizeljsko - Sremič, Dolenjska,
        Bela krajina               60,00/l**
2204 29 583  - - - - - - - - Vipava, Brda, Kras    60,00/l**
2204 29 584  - - - - - - - - Koper          60,00/l**

        - - - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola, ki je večja od 13 vol. %
        pa do vključno 15 vol.%:
        - - - - - kakovostna in vrhunska
        vina, pridelana v vinorodnih
        okoliših:
2204 29 810  - - - - - - - bela
2204 29 820  - - - - - - - druga

** Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla
(dokazilo pooblaščenih inštitucij). Vstekleničeno kakovostno vino
mora ob izvozu doseči ceno najmanj 90 SIT/liter, neustekleničeno
vino in deželno vino pa mora ob izvozu doseči ceno najmanj 35
SIT/liter.

*** Podpora za neustekleničeno vino se daje le za vino, izvoženo
v državo, ki je končna destinacija proizvoda.


AAA Zlata odličnost