Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2000 z dne 10. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2000 z dne 10. 2. 2000

Kazalo

554. Program priprave (1) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk ter (2) prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Žužemberk izven ureditvenega območja naselja Žužemberk, stran 1541.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) ter 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Žužemberk na 8. seji dne 22. 10. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
(1) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk ter (2) prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Žužemberk izven ureditvenega območja naselja Žužemberk
1. člen
Splošni podatki za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev
Prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem besedilu: PUP) bodo predstavljali prostorsko regulativo na območju Občine Žužemberk, saj bodo predpisali merila in pogoje po posameznih področjih za neposredne posege v prostor, ki ne bodo urejani s prostorskimi izvedbenimi načrti. Ta območja bodo izločena iz območja PUP v fazi izdelave tega PUP ali pa kasneje s sprejetjem ustreznega prostorsko izvedbenega načrta. Za izdajo lokacijskega ali enotnega dovoljenja se izdela še lokacijska dokumentacija, ki za neposredni poseg v prostor definira konkretne pogoje v skladu s pogoji teh PUP.
Območje urejanja s PUP zajema celotno območje Občine Žužemberk, pri čemer bodo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk (odlok objavljen v SDL, št. 9/91) vključevale le delne korekcije ureditvenega območja naselja Žužemberk oziroma posameznih morfoloških enot znotraj naselja kot posledica sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. člen
Naročnik ter izdelovalec PUP
Naročnik PUP je Občina Žužemberk. Izdelovalec PUP je TOPOS, d.o.o., Dolenjske Toplice, izbran na podlagi predhodnega zbiranja ponudb.
3. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija
PUP se pripravi v vsebini, predpisani z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Pri pripravi PUP se mora upoštevati naslednjo veljavno urbanistično dokumentacijo ter predhodno pripravljene strokovne podlage:
– dolgoročni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97 in 80/97) za območje Mestne občine Novo mesto in
– srednjeročni družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97 in 80/97) za območje Mestne občine Novo mesto – na prostoru sedanje Občine Žužemberk,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (SDL, št. 9/91) – za naselje Žužemberk in strokovne podlage zanj (izdelovalec FAGG Ljubljana, 1990),
– strokovne podlage, izdelane za potrebe sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk – dopolnjene 1999,
– strokovne osnove varstva naravne in kulturne dediščine, ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v letu 1993 ter eventualne dodatne strokovne podlage, ki bi jih le-ta posredoval v času pridobivanja predhodnih pogojev in usmeritev za izdelavo PUP,
– posebne strokovne podlage za PUP (katalog naselij), izdelovalec FAGG, Šola za arhitekturo v Ljubljani, maj 1994.
4. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka PUP ter soglasje k predlogu PUP
Organi in organizacije, ki podajo predhodne pogoje in mnenja k osnutku oziroma soglasje k predlogu PUP so:
– Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto – za področje gozdarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področje varstva kulturne dediščine,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana – za področje varstva naravne dediščine,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto – za področje varstva naravne in kulturne dediščine,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška 47, Ljubljana – za področje prometa in zvez,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26 – za področje obrambe in zaščite,
– Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje, Cesta na Trato 6, Kočevje – za področje distribucije električne energije (delno),
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana – za področje distribucije električne energije (delno),
– JP Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
– Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk – za področje lokalnih cest,
– TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Nov trg 2, Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
– druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se nahajajo na območju Občine Žužemberk.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podala pogojev k posebnim strokovnim podlagam za izdelavo PUP oziroma soglasja k predlogoma PUP, se bo v skladu s 45. in 35. členom ZUNDPP štelo, da nima pogojev pri izdelavi PUP oziroma, da daje soglasje k predlogoma PUP.
5. člen
Posebne strokovne podlage za PUP
Strokovne podlage, izdelane za potrebe sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk – dopolnjene 1999 ter že izdelane posebne strokovne podlage za PUP (izdelovalec FAGG Ljubljana, 1990 in FAGG, Šola za arhitekturo v Ljubljani, maj 1994 – katalog naselij) služijo kot podlage za izdelavo osnutkov PUP s tem, da se opravijo še dodatne analize in sicer: vizualno ambientalna valorizacija prostora, motnje v okolju ter podajo omejitve razvojnih možnosti v prostoru (iz planskih izhodišč, iz spoznanj naravnih in ustvarjenih razmer in iz predhodnih pogojev in usmeritev soglasodajalcev).
V grafičnem delu strokovnih podlag se prikažejo:
– analize, valorizacije, omejitve v prostoru ter predlog možnih širitev na TTN M 1 : 5000 in/ali KKN 1 : 2880,
– prostorske skice,
– fotografije značilnih objektov in pogledov ter obstoječih problemov.
6. člen
Vsebina osnutkov in usklajenih predlogov PUP
Osnutek PUP za območje Občine Žužemberk izven ureditvenega območja naselja Žužemberk se izdela v naslednji vsebini:
a) tekstualni del
– obrazložitev z izvlečki iz posebnih strokovnih podlag in pogojev ter usmeritev soglasodajalcev,
– odlok o PUP z naslednjimi poglavji:
– uvodne določbe z opredelitvijo območja urejanja,
– merila in pogoji za posege v prostor izven ureditvenih območij naselij,
– merila in pogoji za posege v ureditvenih območjih naselij, zaselkov in razpršene gradnje po morfoloških, funkcijskih in širitvenih kriterijih,
– merila in pogoji glede vrste posegov,
– merila in pogoji za oblikovanje objektov,
– merila in pogoji za zunanje in druge ureditve,
– merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– merila in pogoji za prometno in komunalno in energetsko urejanje ter zveze,
– merila in pogoji za vodnogospodarsko urejanje,
– merila in pogoji za varstvo in izboljšanje okolja,
– posebna merila in pogoji za posege v prostor ter
– končne določbe;
b) grafični del
– pregledna situacija M 1 : 25000,
– prikaz ureditvenih območij naselij ter ostalih območij in pogojev urejanja na TTN in/ali PKN v M 1 : 5000.
Osnutek spremembe in dopolnitve PUP bo vključeval le delne korekcije ureditvenega območja naselja Žužemberk oziroma posameznih morfoloških enot znotraj naselja kot posledica sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Usklajena predloga PUP:
Na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve osnutkov PUP, ki jih sprejme občinski svet, izdelovalec pripravi dopolnjena osnutka ter nanju pridobi soglasja organov in organizacij iz 4. člena tega programa.
7. člen
Postopek sprejemanja PUP
– z izdelavo dodatnih posebnih strokovnih podlag (PSP) se prične po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem in pridobitvi kartnih materialov (TTN in PKN v M 1 : 5000 ter KN za naselja v M 1 : 2880) v oktobru 1999;
– posebne strokovne podlage izdela izdelovalec v 60 dneh od potrditve programa priprave oziroma do prejetja vseh predhodnih pogojev soglasodajalcev;
– osnutka PUP izdela izdelovalec v 60 dneh od potrditve PSP s strani naročnika oziroma do konca marca 2000;
– občinski svet občine sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutkov PUP in se izvede sočasno z javno razgrnitvijo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna obravnava osnutkov se izvede na sedežu občine v Žužemberku ter v ostalih večjih naseljih v času trajanja javne razgrnitve, sočasno z javno obravnavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine;
– izdelovalec pripravi predlog stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve osnutkov PUP v roku 15 dni od prejema vseh pripomb in predlogov;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutkov PUP kot podlago izdelovalcu za pripravo dopolnjenih osnutkov;
– dopolnjena osnutka pripravi izdelovalec v 50 dneh prejetja sprejetih stališč, na tako dopolnjena osnutka pa pridobi soglasja brez pogojev;
– predloga PUP kompletira izdelovalec v roku 30 dni od prejetja vseh soglasij;
– občinski svet obravnava predloga PUP in ju sprejme z odlokoma;
– odloka se objavita v uradnem glasilu;
– izdelovalec kompletira sprejeta dokumenta v 20 dneh po objavi odlokov v uradnem glasilu.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Žužemberk.
Št. 409/99
Žužemberk, dne 22. oktobra 1999.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.