Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2000 z dne 31. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2000 z dne 31. 1. 2000

Kazalo

442. Odlok o spremembi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk, stran 1113.

Na podlagi 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) ter 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Žužemberk na 9. seji dne 16. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Spreminja se lokacijski načrt kanalskega sistema Žužemberk, ki ga je izdelal Dolenjski projektivni biro Novo mesto pod št. 210-217/87 v aprilu 1990 in sprejela Skupščina občine Novo mesto na sejah zbora združenega dela dne 19. 4. 1990 in zbora krajevnih skupnosti dne 19. 4. 1990 in je bil objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu št. 6/90.
2. člen
Sprejme se sprememba lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk, ki jo je izdelal Acer d.o.o. Novo mesto pod št. LN – 3/96 v januarju 1999.
Sprememba lokacijskega načrta obsega programski del in grafične priloge. Potek trase kanalov, lega objektov in naprav na trasi ter drugi elementi so določeni z opisi in grafičnimi prikazi v spremembi lokacijskega načrta.
Za programski del in grafične priloge za čistilno napravo in dele kanalov, ki se ne spreminjajo, ostajajo v veljavi odlok o lokacijskem načrtu kanalskega sistema Žužemberk (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/90).
II. OPIS OBMOČJA POSEGA
3. člen
Potek tras kanalov po parcelah oziroma delih parcel opisan v 5. členu se spremeni kot sledi:
kanal 8:   dodajo se naslednje parc. št. 204/15, 206, 208 in 209/3;
kanal 15:   odpadejo naslednje parc. št. 311/2, 313/10 in 312/2;
kanal 16:   doda se parc. št. 312/6;
kanal 17:   odpade parc. št. 314/9;
       dodajo se naslednje parc. št. stp 405, 313/19 in 1958/2 pot;
kanal 18:   odpadejo vse naštete parcele;
kanal 19:   odpadejo vse naštete parcele;
kanal 20:   odpadejo naslednje parc. št. 327/3, 319/8 pot in 1958/1 cesta;
       dodajo se naslednje parc. št. 325/2 in 317/8 pot;
kanal 21:   odpadejo vse naštete parcele;
kanal 22:   odpade parc. št. 311/6 pot;
       dodajo se naslednje parc. št. 315/8 pot, 1958/2 pot in 314/6 pot;
kanal 23:   doda se parc. št. 279/2;
kanal 241:  doda se ime kanala in naslednja parc. št. 312/6;
kanal 25:   dodajo se naslednje parc. št. stp 23 in 1943/3;
kanal 28:   doda se parc. 1943/2;
kanal 30:   odpadejo naslednje parc. št. 846, stp 209, 939, 1950/1 pot, 210, 211,
       209/1, 1953 pot in 206;
       dodajo se naslednje parc. št. 1950/4 cesta, 210/1, 210/2, 1969, 1453/3 pot
       in 376;
kanal 31:   dodajo se naslednje parc. št. 1948/2 cesta, 1945 cesta in 1948/1 cesta;
kanal 32:   doda se parc. št. 1950/4 cesta;
kanal 33:   dodata se parc. št. 1950/2 pot in 1947/2;
kanal 34:   dodajo se naslednje parc. št. 1947/2 cesta,1950/1 cesta, 1950/5 cesta, stp. 181 in 
       3/2;
kanal S:   odpadejo naslednje parc. št. 266, 265, 264/3, 264/1, stp 109, 1980, stp 112, 216/1,
       366/15, 366/21, 366/55 pot, 375, 366/27, 366/28, 366/29, 366/30, 366/31 in 366/32;
       dodajo se naslednje parc. št. 1056, 1958/1 cesta, 262, 260, stp 108, 1979/1, 1980,
       215, 366/1, 366/17, 366/19, 366/23, 366/24, 366/25, 366/26, 1944/2 cesta, 366/2 in
       66/18;
kanal A:   odpade parc. št. 1942/2 cesta;
       doda se naslednja parc. št. 1048/3 pot;
kanal B:   odpadejo naslednje parc. št. 1069/2, 1069/7, 1069/1, 1069/9, 1069/6, stp 33, stp 39/2, 
       stp 87 in 218;
       dodajo se naslednje parc. št. 1958/2, 314/2, 221, 1972 pot, 314/5 in 366/1; vse k.o.
       Žužemberk.
Zadnji odstavek “Na “S” kanalu sta predvidena .....”, se črta.
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
Na kanalu S sta predvidena razbremenilnika visokih vod ter črpališče odpadnih vod in sicer:
– RVV 1 na parceli št. 260 k.o. Žužemberk, z izpustom v reko Krko po parcelah št. 260 in 259 obe k.o. Žužemberk;
– RVV 2 na parceli št. 366/1 k.o. Žužemberk, z izpustom v reko Krko po parcelah št. 366/1, 366/16 in 376 vse k.o. Žužemberk;
– črpališče odpadnih vod na parceli št. 366/1 k.o. Žužemberk.
4. člen
Potek trase elektroenergetskega priključka do čistilne naprave po parcelah oziroma delih parcel opisan v 6. členu, se spremeni, kot sledi:
– odpadejo naslednje parc. št. 1557, 1500, 1488, 1486, 1485/3, 1964/3, 1479, 366/69, 379/74 in 379/61 vse k.o. Žužemberk;
– dodajo se naslednje parc. št. 1964/6, stp 252, 1944/1 cesta, 1477, 1964/3 pot, 1479, 1480, 362 in 366/39 vse k.o. Žužemberk.
Potek trase vodovodnega priključka do čistilne naprave po parcelah oziroma delih parcel, opisan v 6. členu, se spremeni, kot sledi:
– odpade parc. št. 366/16 k.o. Žužemberk.
Doda se člen 6.a, ki se glasi:
Trasa elektroenergetskega priključka od čistilne naprave do črpališča odpadnih vod poteka po naslednjih parcelah oziroma delih parcel: 366/39, 366/38, 366/37, 366/36, 366/35, 366/34, 366/33, 366/32, 366/31, 366/30, 366/29, 366/38, 375, 366/54, 366/55, 366/21, 376, 366/20 in 366/1, vse k.o. Žužemberk.
III. OPIS REŠITVE
5. člen
Vsebina 10. člena se v celoti spremeni, kot sledi:
Zbirni kolektor “S” se prične pri industrijskem kompleksu Iskre in sicer pri jašku obstoječe kanalizacije. Kolektor prečka regionalno cesto R 327 med jaškom J2 in J3, poteka po robu regionalne ceste do jaška J9 in nato po levem bregu reke Krke do čistilne naprave. V jašku J9 se priključi zbirni kanal “A”, v katerega so speljani kanali 21, 23 in 26. V jašku J23 se priključi kanal 28, v jašku J28 pa kanal 30 – kanalizacija desnega brega reke Krke. Pred jaškom J30 se kanal “S” priključi na črpališče.
Kanal “B” odvaja odpadne vode iz območja kanalov: 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 27 in območja kanala “C”.
Kanal “C” odvaja odpadne vode iz območja kanalov: 11, 12, 13, 14 in 15.
Kanaliziranje Stranske vasi se izvede preko kanalov: 8, 29, 30, 31, 32, 33 in 34.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 549/99
Žužemberk, dne 17. decembra 1999.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.