Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2000 z dne 31. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2000 z dne 31. 1. 2000

Kazalo

409. Zakon o upravnih taksah (ZUT), stran 955.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o upravnih taksah (ZUT)
Razglašam zakon o upravnih taksah (ZUT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decembra 1999 in o njem ponovno odločal na seji 26. januarja 2000.
Št. 001-22-2/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja plačevanje upravnih taks (v nadaljnjem besedilu: takse) za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh (v nadaljnjem besedilu: spisi in dejanja) pri upravnih organih.
Takse se plačujejo samo za tiste spise in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona.
2. člen
Z upravnimi organi (v nadaljnjem besedilu: organi) iz prejšnjega člena so mišljeni:
1. organi državne uprave in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter
2. podjetja in druge organizacije ter posamezniki, kadar na podlagi javnih pooblastil odločajo o upravnih stvareh.
3. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za plačevanje taks oziroma pristojbin, če je njihovo plačevanje drugače urejeno z veljavno mednarodno pogodbo.
V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodne tarife taks oziroma pristojbin objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če mednarodne pogodbe pooblaščajo države pogodbenice, da same določijo višino taks za spise in dejanja, določene na podlagi take mednarodne pogodbe, pa ti spisi in dejanja niso določeni v taksni tarifi tega zakona, lahko višino teh taks določi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost nerazdelna.
Če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več zahtevkov, izda spis, ki se nanaša na več oseb, stvari ali predmetov in za katerega je treba plačati takso, se plača taksa tolikokrat, kolikor je v vlogi zahtevkov, oseb, stvari ali predmetov.
II. PLAČEVANJE TAKSE
5. člen
Če ni v taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna obveznost:
1. za vloge – takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
2. za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge spise – takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo;
3. za upravna dejanja – takrat, ko se vloži vloga, naj se opravijo.
6. člen
Takse se praviloma določajo v točkah.
Taksna tarifa lahko določi, da se v posameznih primerih taksa določi v odstotku od vrednosti predmeta.
V točkah se določa tudi vrednost predmeta, kadar je ta osnova za odmero takse, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Vrednost točke po tem zakonu znaša 15 tolarjev.
Taksna tarifa lahko določi, da se konzularne takse, ki se plačujejo v tujini, določijo v evrih. Tako določene takse se preračunajo v valuto države, v kateri se takse plačujejo po uradnem tečaju, ki velja v tej državi na dan nastanka taksne obveznosti.
7. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi vrednost točke iz prejšnjega člena in tolarske zneske iz taksne tarife z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije.
8. člen
Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali gotovini.
V gotovini se plačujejo takse:
1. če mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom, določenim s predpisom iz 9. člena tega zakona,
2. če je v taksni tarifi določeno, da je treba plačati takso v gotovini, ne glede na znesek ali
3. če plačuje takso taksni zavezanec v tujini.
Takse, ki se plačujejo v gotovini, se plačujejo v tolarjih, razen v primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva spis ali dejanje, za katerega se plača taksa. V tem primeru se taksa plača po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu v tujini, po katerem se taksnemu zavezancu vročajo spisi.
Takse, ki jih plačujejo taksni zavezanci iz tujine, v primeru, da vložijo vlogo po pošti pri pristojnem organu, pa v državi, kjer odpošljejo vlogo ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije, se plačujejo po ustrezni tarifni številki v valuti države, kjer je bila vloga odposlana po pošti.
Takse, ki so v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena plačane v tuji valuti, se preračunavajo v tolarje po uradnem tečaju, ki velja v Republiki Sloveniji za to valuto na dan nastanka taksne obveznosti.
9. člen
Tiskanje upravnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz obtoka, zamenjavo in uničenje upravnih kolkov, način uporabe upravnih kolkov ter znesek iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
10. člen
Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni za posamezne primere s tem zakonom drugače določeno.
11. člen
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti, razen če ta zakon določa drugače.
Pri izračunu takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina, se uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pri prisilni izterjavi takse pa vrednost točke na dan, ko davčni organ izda taksnemu zavezancu sklep o prisilni izterjavi neplačane takse.
Ko organ odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva pri odmeri višine teh stroškov iz naslova plačila takse, vrednost točke na dan izdaje odločbe oziroma posebnega sklepa.
12. člen
Če je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plača od vrednosti predmeta, je osnova za odmero takse vrednost, ki je navedena v vlogi ali listini; če vrednost v vlogi ali listini ni navedena ali pa je navedena nepravilno, ugotovi vrednost organ, za katerega delo se plača taksa.
13. člen
Če se na zahtevo taksnega zavezanca izda spis, za katerega je treba plačati takso, v dveh ali več izvodih, se za drugi in vsak nadaljnji izvod plača taksa kot za prepis.
Taksa po prejšnjem odstavku ne sme biti večja od takse za prvi izvod.
Za izvod spisa, ki se v postopku, uvedenem na zahtevo taksnega zavezanca, sestavi za potrebe samih organov, se ne plača takse.
14. člen
V odločbi ali spisu, za katerega je bila plačana taksa, je treba navesti, da je taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
Plačilo takse za spise, izdane po vlogah iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona, potrdi pisno na samem spisu organ, po katerem se vročajo spisi in ki je takso pobral.
Organ mora priložiti spisu, ki ga izda na zahtevo taksnega zavezanca iz tujine, dva izvoda spremnega dopisa, v katerem je naveden znesek takse, ki jo mora taksni zavezanec plačati pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu.
15. člen
Na spisih, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen se izdajajo in po kateri določbi tega zakona so oproščeni plačila takse.
Spisi iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti v druge namene šele, če je zanje plačana za ta namen predpisana taksa.
16. člen
Nekolkovane ali premalo kolkovane vloge in drugi spisi ne smejo biti sprejeti neposredno od taksnega zavezanca.
Če je nekolkovana ali premalo kolkovana vloga ali kakšen drug spis poslan po pošti, pošlje organ, ki je pristojen za odločanje o zahtevi, taksnemu zavezancu opomin, naj v petnajstih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovane ali premalo kolkovane vloge iz prejšnjega odstavka, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti taksnemu zavezancu, preden ne plača takse po opominu.
Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ vroči taksnemu zavezancu odločbo, s katero ji nalaga določeno obveznost ter odločbo o pritožbi.
17. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisan, ali je plačal takso za spis ali dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni izdal ali opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima pravico do povrnitve vse oziroma preveč plačane takse.
Kdor je plačal takso za vlogo in takso za dejanje ali spis, ki ga organ iz kakršnihkolih vzrokov ni opravil ali izdal, ne more zahtevati vračila takse za vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi ali spis izda.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, taksni zavezanec, ki je plačal takso za spis ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ker je bil postopek ustavljen na zahtevo taksnega zavezanca, potem ko je bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne more zahtevati vračila takse za ta spis ali dejanje.
Postopek za povrnitev se začne na podlagi pisne zahteve taksnega zavezanca, če preveč plačana taksa ne presega 200 točk, v primeru večjih zneskov pa se postopek začne po uradni dolžnosti.
O povrnitvi takse odloča organ, ki vodi postopek na prvi stopnji.
Taksa se povrne iz državnega proračuna oziroma proračuna občine.
18. člen
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo opravljeno ali spis izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero se je ugodilo pritožbi.
Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.
19. člen
Če je treba takso prisilno izterjati, organ, ki vodi postopek, o tem pisno obvesti davčni organ, ki je krajevno pristojen za taksnega zavezanca.
Po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka davčni organ izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu naj v 15 dneh od prejema odločbe plača dolžno takso. Če taksni zavezanec v tem roku takse ne plača, se taksa prisilno izterja.
Taksa se prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo davkov.
Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega zneska, ki je z davčnimi predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna izterjava.
20. člen
Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti plačana.
Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati pretrga vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse in je dano v vednost taksnemu zavezancu.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od dneva, ko je nastala obveznost za plačilo takse.
III. TAKSNE OPROSTITVE
21. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti, po predpisih o taksah enake pravice, kot jih imajo slovenski državljani.
22. člen
Za spise in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni dolžnosti, se v postopku na prvi stopnji ne plača takse.
23. člen
Takse ne plačujejo:
1. država in državni organi,
2. samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi,
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih in konzularnih zadevah, pod pogojem vzajemnosti,
4. taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih razmerah – razen taks po tarifnih številkah 11, 12, 14 in 19 ter tarifnih številkah iz XI. in XII. poglavja taksne tarife tega zakona.
24. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni:
1. podjetja in druge organizacije ter posamezniki – pri izvrševanju javnih pooblastil;
2. dobrodelne in organizacije za samopomoč – za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovih registriranih dobrodelnih dejavnosti oziroma namena zaradi katerega so ustanovljene;
3. društva in ustanove, ustanovljeni v skladu z veljavno zakonodajo – za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovih registriranih dobrodelnih dejavnosti oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v javnem interesu;
4. invalidske organizacije – za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihove registrirane dejavnosti oziroma namena, za katerega so ustanovljene;
5. invalidi, za katere je določeno v zdravstvenem spričevalu, da smejo voziti le prirejeno vozilo – v postopku za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja;
6. brezposelne osebe – v postopku uveljavljanja pravic iz naslova obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti;
7. učenci osnovnih šol, vajenci in dijaki v srednjem izobraževanju ter študentje – za spise in dejanja v zvezi s šolanjem;
8. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni lokalni skupnosti ali se odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali stavbi v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti ali pa brezplačno odstopijo državi ali samoupravni lokalni skupnosti kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah – v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic;
9. tujci, za spise in dejanja, določena v mednarodnih sporazumih, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
10. tujci, v postopkih za priznanje statusa begunca, začasnega prebivanja iz humanitarnih razlogov in začasnega zatočišča.
11. javni socialno-varstveni zavodi in pravne ter fizične osebe, ki na podlagi koncesije v skladu s predpisi socialnega varstva opravljajo socialno-varstveno dejavnost – v zvezi z opravljanjem te dejavnosti,
Pristojni organ po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje določb tega poglavja, med drugim tudi na podlagi podatkov, ki jih predloži taksni zavezanec. V dvomu pristojni organ pozove taksnega zavezanca, da predloži dokazila za uveljavljanje taksne oprostitve.
25. člen
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah iz 4. točke 23. člena tega zakona se štejejo:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
– prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ter
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse predpisane kriterije za prejemke iz prvega odstavka tega člena. Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva taksno oprostitev dokazati, da izpolnjuje zahtevane kriterije.
26. člen
Za dobrodelno organizacijo oziroma za organizacijo za samopomoč iz 2. točke 24. člena tega zakona se šteje neprofitna organizacija, ki je v skladu z veljavno zakonodajo ustanovljena z namenom, določenim s predpisi socialnega varstva.
27. člen
Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih so nekatere oproščene plačila takse, plača v takem postopku takso tisti, ki plačila takse ni oproščen.
Ne glede na prejšnji odstavek, plača oseba, ki ni upravičena do taksne oprostitve, v primerih, ko se taksa odmerja po vrednosti predmeta, takso samo od njej pripadajočega dela vrednosti predmeta.
28. člen
Taks so oproščeni naslednji spisi in dejanja:
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene zaradi zagotavljanja javne koristi;
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah ter prošnje za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in odločbe o takih prošnjah;
3. spisi in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje taksne oprostitve;
4. spisi in dejanja v postopku za vračilo nepravilno ali preveč plačanih davščin in drugih obveznih dajatev;
5. spisi in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, drugih listinah in uradnih evidencah;
6. spisi in dejanja v volilnih postopkih;
7. spisi in dejanja v postopku za vpis v državljansko knjigo;
8. prijave in vpisi v matične knjige;
9. vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero davkov ter spisi in dejanja za uveljavitev z davčnimi predpisi uvedenih oprostitev in olajšav;
10. prijave in zahtevki za vpis v davčne registre in potrdila oziroma odločbe o vpisu v register;
11. spisi in dejanja v postopku arondacije in komasacije zemjišč;
12. spisi in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva;
13. spisi in dejanja za uveljavitev socialno-varstvenih pravic;
14. spisi in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih prejemkov;
15. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja;
16. spisi in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja;
17. spisi in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in podaljševanjem pomorskih knjižic;
18. spisi in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžnosti in pravic pri obrambi države oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
19. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča;
20. spisi in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženja in denacionalizacijskimi postopki;
21. izvirne diplome, spričevala ter druge listine o uspešno končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov in prepisov;
22. spisi in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov in nacionalnih znamenitosti;
23. vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in druge institucije za prošnje in pritožbe;
24. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega tožilca;
25. spisi in dejanja v postopku za pokop ali prekop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov;
26. spisi in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom in tistim, ki daje štipendijo;
27. spisi in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu pred državnimi organi.
IV. POSEBNE DOLOČBE
29. člen
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih državne uprave so prihodek državnega proračuna.
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin so prihodek proračunov občin.
Prihodki od taks, plačanih v kolkih, se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune odprte za vplačevanje javnofinančnih prihodkov, razporejajo pa se v delitvenem razmerju 70% v dobro državnega proračuna in 30% v dobro občinskih proračunov, če ni z zakonom o izvrševanju državnega proračuna določeno drugače.
Prihodki iz prejšnjega odstavka, ki pripadajo občinam, se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto.
Razmerja iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, pristojno za finance.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za finance in druga ministrstva, vsako v mejah svojega delovnega področja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Za spise in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za spis ali dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se taksa po tem zakonu ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona organ druge stopnje razveljavi odločbo, ki jo je organ prve stopnje izdal, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo organa prve stopnje taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
32. člen
Upravni kolki, ki so bili natisnjeni pred uveljavitvijo tega zakona se lahko uporabljajo tudi za plačevanje taks po tem zakonu.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 33/85 – popr., 24/88, 1/90, Uradni list RS, št. 33/90 – popr., 20/91 in 12/92) ter zakon o plačevanju določenih upravnih taks (Uradni list RS, št. 34/91-I in 13/93).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon o zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 5/72, 70/87, 68/84, 74/87 in 46/89) in zakon o tarifi zveznih upravnih taks (Uradni list SFRJ, št. 77/87 in 63/89).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati odredba o določitvi zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/94).
34. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 52. člen in druga alinea 54. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94),
– 61. člen in četrta alinea 108. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99),
– 22. člen zakona o meroslovju, v delu, ki se nanaša na pristojbine (Uradni list RS, št. 1/95).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati:
– 21. člen zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov spolšne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tranzitu) in v notranjem prometu (Uradni list RS, št. 28/94),
– uredba o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 6/95, 10/95 – popr., 14/95 in 44/95),
– 1. in 3. člen uredbe o pristojbinah in cenah za storitve v postopku homologacije vozil (Uradni list RS, št. 41/96),
– uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (Uradni list RS, št. 74/98), v delu, ki se nanaša na pristojbine,
– drugi odstavek 1. člena uredbe o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve etalonov in meril (Uradni list RS, št. 38/96),
– odlok o višini pristojbin za kritje stroškov ugotavljanja zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ki se uvozijo in o načinu njihovega plačila (Uradni list RS, št. 29/92).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– vsi občinski odloki o upravnih taksah.
35. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
             TAKSNA TARIFA

              I. VLOGE

            Tarifna številka 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve
in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna
druga taksa                      50 točk

Opomba:

(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi
zahteva taksni zavezanec le hitrejši postopek o že
vloženi zahtevi.


            Tarifna številka 2

Za pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo ali sklep,
izdan v upravni stvari                200 točk


              II. ODLOČBE

            Tarifna številka 3

Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna
taksa                         200 točk

Opombi:

(1) Če se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se
plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je
oseb, katerim se odločba vroči;

(2) Za odločbo o pritožbah se ne plača taksa.


             III. POTRDILA

            Tarifna številka 4

Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi
uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom
drugače določeno                   10 točk

Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo ali
zakonom drugače določeno               50 točk

Za potrdilo o katastrskih podatkih parcele      30 točk

Za kopijo katastrskega načrta za vsak list formata
A4 in izpis iz posestnega in lastninskega lista    60 točk

Opomba:

(1) Za prvi izpisek iz rojstne ali poročne matične
knjige ali matične knjige umrlih se ne plača taksa.


            Tarifna številka 5

Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine o
uspešno končanem izobraževanju ali strokovnem
usposabljanju                     20 točk


            Tarifna številka 6

Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje
poreklo ali vrednost ali količina ali kakovost ali
zdravstvena neoporečnost blaga, razen potrdil o
poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski organi   30 točk


      IV. OVERITVE, PREPISI, KOPIJE IN PREVODI

            Tarifna številka 7

Za overitev načrta se plača od celega ali začetega
kvadratnega metra:

1. za overitev prvega izvoda             50 točk

2. za overitev vsakega nadaljnjega izvoda       15 točk

3. za overitev kopije                 15 točk


            Tarifna številka 8

Za overitev podpisa                  15 točk


            Tarifna številka 9

Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali
listin pri državnem organu:

1. če jih prepišejo zainteresirane osebe od polpole
izvirnika                       5 točk

2. če jih prepiše oziroma fotokopira organ, od
polpole izvirnika                   20 točk

3. če prepiše oziroma fotokopira organ akte ali
listine v tujem jeziku, od polpole izvirnika     30 točk

Opomba:

(1) Polpola po tej tarifi je list papirja formata A-
4 ali manjši.


            Tarifna številka 10

Za prevode iz enega jezika v drugega:

1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed     30 točk

2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed
od vsake začete polpole prevoda            60 točk


  V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH ZADEV

            Tarifna številka 11

Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v
državljanstvo Republike Slovenije (10., 12., 13. in
14. člen zakona o državljanstvu Republike
Slovenije - Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91,
38/92, 61/92 - odločba US, 13/94 in 59/99 -
odločba US) ali za prenehanje državljanstva
Republike Slovenije (18. in 22. člen zakona o
državljanstvu Republike Slovenije) ali za odločbo o
ugotovitvi, da je državljanu Republike Slovenije
prenehalo državljanstvo zaradi odreka (25. člen
zakona o državljanstvu Republike Slovenije)      2.000 točk

Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka sprejet
v državljanstvo (11. člen zakona o državljanstvu
Republike Slovenije)                 100 točk

Opombe:

(1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust
ali sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane
iste družine, se plača za vse družinske člane ena
sama taksa.

(2) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo
zagotovila iz 11. člena zakona o državljanstvu
Republike Slovenije, če se le-to izda sočasno večim
članom iste družine.

(3) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo
Republike Slovenije ne plača oseba, ki uživa status
begunca.


            Tarifna številka 12

1. za izdajo potnega lista za državljane Republike
Slovenije:

a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo do 5 let  100 točk

b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo do 10 let  200 točk

c) za izdajo skupinskega potnega lista za vsako
osebo                         40 točk

d) za izdajo novega potnega lista v primeru prve
pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega
lista iz točk a) in b), se plača dvakratna
vrednost takse;

e) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake
naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali
uničenja potnega lista iz točk a in b se plača
štirikratna vrednost takse;

f) vloga za izdajo potnega lista iz točk a), b) 
in c)                         5 točk

2. za izdajo osebne izkaznice za državljane
Republike Slovenije

a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta  25 točk

b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let  50 točk

c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let  100 točk

d) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru prve
pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne
izkaznice iz točke a), b) in c) se plača dvakratna
vrednost takse;

e) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru vsake
naslednje pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja
osebne izkaznice iz točke a), b) in c) se plača
štirikratna vrednost takse;

f) vloga za izdajo osebne izkaznice iz točke a), b)
in c)                         5 točk

3. za odločbe o prošnji tujca za:

a) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista za
tujca                         300 točk

b) izdajo ali podaljšanje potnega lista za begunca  200 točk

c) izdajo novega potnega lista v primeru prve
pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenje potnega
lista iz točke a) in b) se plača dvakratna
vrednost takse

d) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake
naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali
uničenja potnega lista iz točk a) in b) se plača
štirikratna vrednost takse;

e) za izdajo osebne izkaznice za tujca        100 točk

Opombe:

(1) Za sočasno izdajo potnega lista, v katerega se
sočasno vpišejo tudi otroci, se plača za vse osebe
samo ena taksa.

(2) Za naknadni vpis otrok v potni list se plača
taksa iz 1.a) točke te tarifne številke, ne glede na
to, koliko otrok se naenkrat vpiše v potni list.

(3) Organ, ki izda potni list tujcu ali beguncu,
lahko zavezanca oprosti plačila takse, če je ne more
plačati.

(4) Odločbe iz 3. točke te tarifne številke zajemajo
tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni
ugodilo.

(5) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1.d), 1.e)
oziroma 2.d), 2.e) te tarifne številke dokaže, da je
z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje
prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim organom,
plača samo takso iz točke 1.a) in b), oziroma 2.a),
b), c) te tarifne številke.


            Tarifna številka 13

1. Za izdajo vizuma na potni list in za dovoljenja
za državljane Republike Slovenije:

a) za vizum za neomejeno število potovanj       100 točk

b) za klavzulo "poslovno v..."            60 točk

2. Za odločbe o prošnji tujca za izdajo vizuma in
dovoljenja:

- na mejnem prehodu:

a) vizum za enkratni vstop              360 točk

b) za tranzitni vizum za enkratno potovanje      300 točk

c) za tranzitni vizum za dvakratno potovanje     400 točk

č) za tranzitni vizum za večkratno potovanje     500 točk

d) skupinski vizum/za vsako osebo           100 točk

- pri pristojnem organu:

a) za dovoljenje za začasno prebivanje        400 točk

b) za maloobmejno izkaznico              400 točk

c) za dovoljenje za stalno prebivanje         1000 točk

Opombe:

(1) Za vizum na potni list, v katerega so vpisani
družinski člani, se plača ena taksa.

(2) Za vizum na potni listini za begunce se ne plača
taksa, kadar se nosilec potnega lista izseljuje iz
Republike Slovenije.

(3) Odločbe iz 2. točke te tarifne številke zajemajo
tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni
ugodilo.


           Tarifna številka 14

V zvezi z izdajo dovoljenja za gibanje in muditev na
mejnem prehodu:

1. v zvezi z izdajo začasnega dovoljenja za gibanje
in muditev na mejnem prehodu:

- za vlogo                      5 točk

- za dovoljenje                    15 točk

2. v zvezi z izdajo stalnega dovoljenja za gibanje
in muditev na mejnem prehodu:

- za vlogo                      5 točk

- za dovoljenje                    75 točk


            Tarifna številka 15

1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v register
društev                        300 točk

2. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega
akta v register društev                200 točk

3. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe imena, sedeža
ali zakonitega zastopnika društva           50 točk


            Tarifna številka 16

Posamezniki:

- za dovoljenje za nabavo orožja           600 točk

- za orožni list:

1. za samokres in revolver              600 točk

2. za drugo orožje                  450 točk

- za dovoljenje za posest orožja           180 točk

Pravne osebe:

- za dovoljenje za nabavo orožja           1200 točk

- za dovoljenje za posest:

1. za samokres in revolver              1200 točk

2. za drugo orožje                  900 točk

3. za potrditev pooblastila za nošenje orožja     1200 točk

Opombe:

(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako
posamezno orožje.

(2) Za dvojnik orožnega lista se plača za vsako
posamezno orožje polovična taksa iz te tarifne
številke.

(3) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega
orožnega lista oziroma dovoljenja se ne plača taksa
po tej tarifni številki, temveč po tarifni številki
3 te taksne tarife.

(4) Za menjalne in vložne cevi ter za dele orožja se
plača taksa po tarifni številki 1 oziroma 3.

(5) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za
orožje, ki ga imajo strelske organizacije, vključene
v Strelsko zvezo Slovenije, lovske organizacije,
vključene v Lovsko zvezo Slovenije, razen podjetij,
ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno dejavnostjo,
ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo
Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z
ribolovom kot pridobitno dejavnostjo ter
organizacije rezervnih častnikov.


            Tarifna številka 17

Za izdajo dovoljenja:

1. za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na
območju mejnega prehoda                300 točk

2. za vnos, posest in nošenje orožja in streliva v
času (začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji    300 točk


            Tarifna številka 18

Za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivnimi
snovmi in dovoljenja za uporabo novo proizvedene ali
uvožene eksplozivne snovi               1500 točk


            Tarifna številka 19

1. Za izdajo dovoljenja za izvoz, uvoz eksplozivnih
snovi ali orožja                   500 točk

2. Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih
snovi ali orožja                   1000 točk


            Tarifna številka 20

1.

a) za pripustitev k vozniškemu izpitu (teoretičini
in praktični del izpita) ali za izdajo vozniškega
dovoljenja                      150 točk

b) za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja  80 točk

c) za izdajo novega vozniškega dovoljenja v primeru
prve pogrešitve (izguba, odtujitev) vozniškega
dovoljenja se plača dvakratna vrednost takse
določene v 1.a) točki te tarifne številke;

d) za izdajo novega vozniškega dovoljenja v primeru
vsake naslednje pogrešitve (izguba, odtujitev)
vozniškega dovoljenja se plača štirikratna vrednost
takse določene v 1.a) točki te tarifne številke.

2. Za izdajo prometnega in začasnega prometnega
dovoljenja:

a) za izdajo prometnega dovoljenja za motorno vozilo
ali priklopno vozilo                 150 točk

b) za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
za motorno vozilo ali priklopno vozilo        80 točk

c) za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo
podatkov o vozilu v prometnem dovoljenju       80 točk

d) za izdajo novega prometnega dovoljenja v primeru
prve pogrešitve (izguba, odtujitev) prometnega
dovoljenja se plača dvakratna vrednost takse
določene v 2.a) točki te tarifne številke;

e) za izdajo novega prometnega dovoljenja v primeru
vsake naslednje pogrešitve (izguba, odtujitev)
prometnega dovoljenja se plača štirikratna vrednost
takse določene v 2.a) točki te tarifne številke;

Opombe:

(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega
vozniškega dovoljenja ali prometnega dovoljenja se
plača taksa iz točke 1.a) in 2.a) te tarifne
številke.

(2) Za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti
prometnega dovoljenja se ne plača taksa, če listino
izda oziroma podaljša njeno veljavnost organizacija,
pooblaščena za tehnične preglede motornih in
priklopnih vozil.

(3) Če taksni zavezanec iz točke 1.c) in 1.d) ter
2.d) in 2.e) dokaže, da je z listino ravnal z dolžno
skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo
dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz
točke 1.a) oziroma 2.a) te tarifne številke.


            Tarifna številka 21

Za odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na
zahtevo taksnega zavezanca              400 točk

Opomba:

(1) Če gre za spremembo osebnega imena zaradi
spremembe družinskega razmerja ali zaradi uskladitve
osebnega imena med posameznimi evidencami in
osebnimi dokumenti ali odločbami, se ne plača taksa
po tej tarifni številki, temveč po tarifni številki
3 te taksne tarife.


            Tarifna številka 22

Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze        200 točk


            Tarifna številka 23

Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem, za:

1. osebna delovna dovoljenja:

a) za nedoločen čas                  2.000 točk

b) za določen čas                   1.000 točk

2. delovna dovoljenja na vlogo delodajalca za
sklenitev delovnega razmerja ali za sklenitev
pogodbe o delu                    1.000 točk

Opomba:

(1) Za delovno dovoljenje, ki se tujcu izda za
sezonsko delo v kmetijstvu, se taksa ne zaračunava.


            Tarifna številka 24

Odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za delo v
tujini:

1. za vlogo                      100 točk

2. za odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za
izvedbo pogodbe o delu

a) do vključno 5 delavcev               1.000 točk

b) do vključno 15 delavcev              2.000 točk

c) do vključno 50 delavcev              4.000 točk

d) nad 50 delavcev                  6.000 točk

3. za dodatno odobritev kontingenta delovnih
dovoljenj v okviru iste pogodbe o delu oziroma
podaljšanje izvajanja pogodbe             500 točk


            Tarifna številka 25

V postopku za dodelitev koncesije za posredovanje
zaposlitve oziroma posredovanje dela za:

1. vlogo za podelitev koncesije za posredovanje
zaposlitve ali posredovanje dela           1.000 točk

2. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija
za posredovanje zaposlitve:

a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti
pogodbe                        1.000 točk

b) za nedoločen čas                  7.000 točk

3. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija
za posredovanje dela:

a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti
pogodbe                        1.000 točk

b) za nedoločen čas                  5.000 točk

Opomba:

(1) Plačila takse po tej tarifni številki so
oproščene študentske organizacije, ustanovljene v
skladu z zakonom o skupnosti študentov (Uradni list
RS, št. 38/94).


            Tarifna številka 26

Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik
izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti    300 točk

Za overitev in za vpis v vpisnik priglasitvenega
lista, s katerim posameznik pridobi status
samostojnega podjetnika posameznika          150 točk

Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi
posameznikom, ki niso samostojni podjetniki
posamezniki in z njimi pridobijo pravico
opravljati dejavnost 150 točk


            Tarifna številka 27

Za izdajo dovoljenja za uporabo besede "Slovenija"
ali njenih izpeljank oziroma kratic v firmi      10.000 točk

Za izdajo dovoljenja za uporabo besed, ki označujejo
državo ali samoupravno lokalno skupnost v firmi    5.000 točk


       VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ

            Tarifna številka 28

1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega
in plavajočega objekta na morju:

a. za vpis v vpisnik morskih ladij          600 točk

b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na morju   120 točk

c. za vpis v vpisnik morskih čolnov          60 točk

2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in
vpisnega lista za plavajoči objekt na morju      200 točk

a) za spremembo podatkov vpisnega lista za morsko
ladjo in za podaljšanje veljavnosti ter za
spremembo podatkov vpisnega lista za plavajoči
objekt na morju                    80 točk

3. Za vpis spremembe ali izbris morske ladje in
plavajočega objekta na morju v oziroma iz vpisnika
ter za izvleček iz vpisnika morskih ladij in
plavajočih objektov na morju             100 točk

4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln      100 točk

a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za morski čoln        30 točk

5. odločba o določitvi imena morskih ladij      130 točk

6. Za vpis spremembe ali izbris morskega čolna v
oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
morskih čolnov                    50 točk

Opombi:

(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za
ladje in čolne, ki se uporabljajo v javne namene in
za vse ladje in čolne, ki so namenjeni za
opravljanje gospodarskih javnih služb.

(2) Taksa po tej tarifni številki se plačuje v
gotovini.


            Tarifna številka 29

1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega
in plavajočega objekta na notranjih vodah:

a. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe      600 točk

b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na
notranjih vodah, ki se vpisujejo v vpisnik pri
Upravi Republike Slovenije za pomorstvo        120 točk

c. za vpis v vpisnik drugih plavajočih objektov na
notranjih vodah                    60 točk

d. za vpis v vpisnik čolnov na notranjih vodah    60 točk

2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje plovbe
in vpisnega lista za plavajoči objekt na notranjih
vodah iz točke 1.b.                  200 točk

a. za spremembo podatkov vpisnega lista za ladjo
notranje plovbe in za podaljšanje veljavnosti ter za
spremembo podatkov vpisnega lista za plavajoči
objekt na notranjih vodah iz točke 1.b.        80 točk

3. Za vpis spremembe ali izbris ladje notranje
plovbe in plavajočega objekta iz točke 1.b. v
oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
ladij notranje plovbe in plavajočih objektov iz
točke 1.b.                      100 točk

4. Za izdajo vpisnega lista za plavajoči objekt na
notranjih vodah iz točke 1.c.             100 točk

a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za plavajoči objekt na
notranjih vodah iz točke 1.c.             30 točk

5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje
plovbe                        130 točk

6. Za vpis spremembe ali izbris plavajočega objekta
iz točke 1.c. v oziroma iz vpisnika ter za izpis iz
vpisnika plavajočih objektov iz točke 1.c.      50 točk

7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na notranjih
vodah                         100 točk

a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za čoln na notranjih vodah  30 točk

8. Za vpis spremembe ali izbris čolna na notranjih
vodah v oziroma iz vpisnika ter za izpis iz vpisnika
čolnov na notranjih vodah               50 točk

Opombi:

(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za
ladje in čolne, ki se uporabljajo v javne namene in
za vse ladje in čolne, ki so namenjeni za
opravljanje gospodarskih javnih služb.

(2) Taksa po tej tarifni številki se plačuje v
gotovini.


            Tarifna številka 30

Za izdajo dovoljenj in soglasij v zvezi z ukrepi za
varstvo javnih cest in prometa na njih:

1. dovoljenja za delno zaporo javne ceste zaradi
izvajanja del na njej in za delno zaporo občinske
ceste zaradi prireditve na njej ter soglasja za
napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav
na območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu, za gradnjo avtobusnega postajališča zunaj
vozišča javne ceste in za priključek na javno cesto
ter za mnenje o ustrezni ureditvi priključka in
parkirišča za poslovne objekte ob javni cesti zunaj
naselja                        20 točk

2. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča
na vozišču občinske ceste za izredni prevoz, za
popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na
njej, za popolno zaporo občinske ceste zaradi
prireditve na njej, za delno zaporo državne ceste
zaradi prireditve na njej, za postavitev turistične
in druge obvestilne signalizacije ob javni cesti ter
soglasja za dela na zemljiščih in objektih vzdolž
javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje javne
ceste in varnost prometa na njej, za graditev
žičniških naprav nad občinsko cesto, za odpiranje
kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob občinski
cesti, za obveščanje in oglaševanje ob občinskih
cestah ter za spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali za
spremembo teh dejavnosti ob javni cesti        200 točk

3. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča
na vozišču državne ceste, za prekopavanja,
podkopavanja in druga dela na javni cesti, za
popolno zaporo državne ceste zaradi prireditve na
njej ter soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo
gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli
drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne
ceste, za napeljevanje podzemnih in nadzemnih
vodov in naprav na območju državne ceste in njenega
varovalnega pasu, za graditev žičniških naprav nad
državno cesto, za odpiranje kamnolomov, peskokopov
in glinokopov ob državni cesti, za dela ob javni
cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino podzemnih
voda in zato ogrožajo stabilnost cestnega telesa
in za obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu
državnih cest zunaj naselja in ob državnih cestah
v naselju                       400 točk


            Tarifna številka 31

Na področju prevozov oseb v rednem linijskem
prometu:

1. za izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza oseb
v mednarodnem linijskem cestnem prometu za:

(a) original dovoljenja za bilateralne linije     1.000 točk

(b) original dovoljenja za tranzitne linije      2.000 točk

(c) izdaja vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja
za bilateralne linije                 100 točk

2. potrditev voznega reda               80 točk

3. potrditev cenika                  80 točk

4. potrditev itinerarja                80 točk

5. dovoljenje za začasno prekinitev prevoza na
liniji                        500 točk

6. dovoljenje za trajno ustavitev na liniji      500 točk

7. dovoljenje za opravljanje prevoza oseb v
notranjem medkrajevnem in primestnem prometu     60 točk

8. dovoljenje za spremembo prevoza na liniji v
notranjem medkrajevnem in primestnem prometu     30 točk

Opombi:

(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem
vzajemnosti oproščena plačila takse.

(2) Za izdajo vsakega nadaljnjega primerka
dovoljenja za tranzitne linije iz točke 1.(b) te
tarifne številke se plača taksa po tarifni številki
9 te taksne tarife.


            Tarifna številka 32

Na področju prevozov oseb v prostem cestnem prometu,
za:

1. dovoljenje za opravljanje prevoza oseb v
mednarodnem prostem cestnem prometu:

(a) za vstop praznega avtobusa            100 točk

(b) za izmenične vožnje                100 točk

(c) za ostale vrste prostih prevozov         100 točk

2. izdajo izjemnih dovoljenj tujim fizičnim ali
pravnim osebam na mejnih prehodih           300 točk

Opomba:

(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem
vzajemnosti oproščena plačila takse iz 1. točke te
tarifne številke.


            Tarifna številka 33

1. za vloge za delitev nerazporejenih dovolilnic za
mednarodni prevoz stvari in vloge za avans
dovolilnic iz naslednjih obdobij           20 točk

2. za vloge v evidenco mednarodnih prevoznikov
stvari, posebne vloge in prošnje za pridobitev CEMT
dovolilnic                      50 točk

3. za odločbe o priglasitvi v evidenco mednarodnih
prevoznikov stvari                  250 točk


            Tarifna številka 34

1. Za posamezno radijsko dovoljenje

a. za bazno radijsko postajo             300 točk

b. za fiksno, mobilno-satelitsko, ladijsko in
letalsko radijsko postajo               200 točk

c. za mobilno in ročno radijsko postajo        100 točk

d. za radioamatersko radijsko postajo in radijsko
postajo, ki jo uporabljajo občani znotraj 27 Mhz
(CB postaje)                     100 točk

2. Za dovoljenje za radijsko difuzno postajo:

a. do 0,5 kW                     100 točk

b. več kot 0,5 do 5 kW                130 točk

c. več kot 5 do 10 kW                 140 točk

d. več kot 10 do 50 kW                210 točk

e. več kot 50 kW                   390 točk

3. za dovoljenje za vključevanje v javno
telekomunikacijsko omrežje              250 točk

4. za izdajo potrdila o skladnosti
telekomunikacijskih projektov s predpisi o
telekomunikacijah za javno telekomunikacijsko
opremo                        150 točk

5. za potrdila v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenj
za vključevanje v javno telekomunikacijsko omrežje  100 točk

Opomba:

(1) Za začasno dovoljenje in za podaljšanje roka za
začetek uporabe se plača polovica takse iz ustrezne
točke te tarifne številke.


            VII. GRADBENE TAKSE

            Tarifna številka 35

Za lokacijsko dovoljenje               400 točk

Opombe:

(1) Za podaljšanje veljavnosti lokacijskega
dovoljenja se plača taksa v višini 50% takse,
določene v tej tarifni številki.

(2) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki
rešujejo svoj stanovanjski problem.

(3) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim
otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot
30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in
še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let
oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade
družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti
obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge
družinske oblike.


            Tarifna številka 36

Za odločbo o dovolitvi priglašenih del        100 točk


            Tarifna številka 37

Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja
hidrotehničnih naprav za izkoriščanje vodnih sil za
naprave za vodovode ter za drugačne vodne zajeme:

a. z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi      75 točk

b. z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov v sekundi 375 točk

c. z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi     1.875 točk

Opomba:

(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za
dovoljenja, za katera se plačuje taksa po tarifni
številki 39 te taksne tarife.


            Tarifna številka 38

Za dovoljenja za postavitev radijske postaje     300 točk

Opombi:

(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti
dovoljenja se plača polovica takse iz te tarifne
številke.

(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev
Slovenije, ne plačajo te takse.


            Tarifna številka 39

Za dovoljenje za gradnjo:

1. če znaša vrednost objekta do 3 milijonov tolarjev 600 točk

2. če znaša vrednost objekta 3 milijone tolarjev   1.500 točk

in za vrednost nad 3 milijone tolarjev do 10
milijonov tolarjev                  0,01%

3. če znaša vrednost objekta 10 milijonov tolarjev  3.000 točk

in za vrednost nad 10 milijonov tolarjev do 100
milijonov tolarjev                  0,01%

4. če znaša vrednost objekta 100 milijonov tolarjev  8.000 točk

in za vrednost nad 100 milijonov tolarjev       0,01%

Opombi:

(1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki
rešujejo svoj stanovanjski problem.

(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim
otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot
30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in
še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let
oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade
družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti
obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge
družinske oblike.


            Tarifna številka 40

Za ogled lokacije, kjer se namerava postaviti objekt
ali naprava                      400 točk


            Tarifna številka 41

Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da
se dovoli njihova uporaba:

1. do 10 prostorov                  100 točk

2. nad 10 prostorov                  300 točk

Za pregled drugih gradbenih objektov (novih,
obnovljenih in adaptiranih), da se dovoli njihova
uporaba, se plača 0,05% od obračunske vrednosti
objekta.

Opombe:

(1) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne
sme presegati 3.000 točk.

(2) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke se
ne nanaša na objekte, za katere je za pregled v
zvezi z dovoljenjem, da smejo začeti z obratovanjem,
predpisana posebna taksa v tarifni številki 42 te
taksne tarife.

(3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki
rešujejo svoj stanovanjski problem.

(4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim
otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot
30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in
še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let
oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade
družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti
obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge
družinske oblike.


            Tarifna številka 42

Za tehnični pregled strojnih, električnih,
elektrostrojnih, plinskih, toplovodnih in drugih
naprav, ki morajo biti po veljavnih predpisih
pregledane, da se dovoli njihova uporaba, od delovne
ure                          88 točk

Opomba:

(1) Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za
vsako celo ali začeto delovno uro vsakega delavca,
ki sodeluje pri tehničnem pregledu.


    VIII. CARINSKE TAKSE IN TAKSE S PODROČJA TROŠARIN

            Tarifna številka 43

Za vložitev carinske deklaracije           50 točk

Opombe:

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v
gotovini.

(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za
vložitev vsake carinske deklaracije, tudi nepopolne.

(3) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi, če
je zaradi odobritve spremembe podatkov v že sprejeti
carinski deklaraciji, carinski organ zahteval, da se
namesto popravkov v deklaraciji vloži nova carinska
deklaracija.

(4) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za
vložitev naknadne dopolnilne carinske deklaracije.

(5) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za
vložitev carinske deklaracije s pomočjo opreme za
elektronsko izmenjavo podatkov.

(6) Taksa iz te tarifne številke se ne plača:

1. za tranzitno carinsko deklaracijo, s katero se
blago v tranzitnem postopku prepelje preko
carinskega območja Republike Slovenije

2. za listine, ki so predpisane z mednarodnim ali
meddržavnim sporazumom, ki ga je uveljavila
Republika Slovenija in se uporabljajo namesto
carinske deklaracije, predpisane z nacionalnimi
predpisi (npr. TIR karnet, ATA karnet ipd.)

3. za ustno carinsko deklaracijo ali deklariranje
blaga na podlagi konkludentnih dejanj;

4. za deklaracije C1 in C2/CP3 v poštnem prometu;

5. za carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti
promet blaga, ki je v skladu z mednarodnimi oziroma
meddržavnimi sporazumi oproščeno plačila carine.

(7) Taksa iz te tarifne številke se plača v rokih
in na način, ki je določen za plačevanje uvoznih
oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri takse se
upošteva vrednost točke na dan vložitve carinske
deklaracije.

(8) Če je taksa edina dajatev, ki jo je treba v
zvezi z vloženo carinsko deklaracijo plačati, lahko
carinski organ taksnemu zavezancu dovoli, da vse
taksne obveznosti, ki nastanejo v določenem obodbju,
ki ne more biti daljše od 30 dni, plača na enkrat. V
tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti
upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne
obveznosti. V tem primeru se taksa plača v gotovini
na enak način, kot je predpisan za uvozne dajatve.

(9) Če Carinska uprava Republike Slovenije dovoli
taksnemu zavezancu vlaganje carinskih deklaracij s
pomočjo opreme za elektronsko izmenjavo podatkov, v
dovoljenju odloči tudi o načinu obračunavanja in
plačevanja upravnih taks iz te tarifne številke, pri
čemer lahko določi, da se vse taksne obveznosti, ki
nastanejo v določenem obdobju, ki ne more biti
daljše od 30 dni, plačajo na enkrat. V tem primeru
se pri odmeri celotne taksne obveznosti upošteva
vrednost točke na dan nastanka prve taksne
obveznosti.


            Tarifna številka 44

Za izdajo dovoljenja v obliki uradnega zaznamka na
carinski deklaraciji                 150 točk

Opomba:

(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano
dovoljenje spremeni, dopolni ali nadomesti se plača
taksa v višini 50% takse, določene v tej tarifni
številki.


            Tarifna številka 45

Za dovoljenja, ki jih izdajajo carinski organi
oziroma Carinska uprava Republike Slovenije:

1. za odprtje carinskega skladišča          10.000 točk

2. za katerikoli carinski postopek z ekonomskim
učinkom (splošno dovoljenje), tudi za odobritev
predelave blaga v carinskem skladišču po postopku
predelave pod carinskim nadzorom ali postopku
uvoza za proizvodnjo za izvoz             5.500 točk

3. za poenostavitev formalnosti v tranzitnem
postopku, za poenostavljeni postopek deklariranja
ali postopek deklariranja na podlagi knjigovodskih
vpisov ter za katero od poenostavitev v zvezi z
dokazovanjem porekla blaga              5.500 točk

4. za uporabo elektronske izmenjave podatkov     5.500 točk

5. za uporabo enakovrednega blaga v postopku uvoza
za proizvodnjo za izvoz; za uporabo sistema
zamenjave v postopku začasnega izvoza na
oplemenitenje ter za odobritev postopka začasnega
izvoza na oplemenitenje osebi, ki ni organizator
proizvodnih operacij                 2.750 točk

6. za izvajanje običajnih postopkov in ravnanj v
carinskem skladišču, za hrambo domačega blaga v
carinskem skladišču, za premeščanje blaga iz enega
carinskega skladišča v drugo ter za začasno
odstranitev blaga iz carinskega skladišča       550 točk

7. za prenos pravic in obveznosti, ki izvirajo iz
odobrene carinsko dovoljene rabe ali uporabe, iz ene
na drugo osebo                    550 točk

Opombe:

(1) Taksa iz točke 1 te tarifne številke se plača
tudi za za dovoljenje za odprtje začasne shrambe in
za odprtje proste carinske prodajalne.

(2) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano
dovoljenje spremeni, dopolni ali nadomesti se plača
taksa v višini 50% takse, določene v tej tarifni
številki.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz te
tarifne številke ne plača, če gre za potrditev
podaljšanja veljavnosti prej izdanega dovoljenja in
se ni spremenil nobeden od podatkov, na podlagi
katerih je bilo prvotno dovoljenje izdano.

(4) Za odločbe, s katerimi se prej izdano dovoljenje
razveljavi, če je takšna odločba izdana na zahtevo
taksnega zavezanca se plača taksa v višni 50% takse,
določene v tej tarifni številki.

(5) Taksa iz 4. točke te tarifne številke se plača
za dovoljenje, s katerim se dovoli vlaganje carinske
deklaracije z uporabo opreme za elektronsko
izmenjavo podatkov kot tudi za dovoljenje, s katerim
se dovoli elektronsko izmenjavanje posameznih
podatkov, povezanih z vodenjem carinskih postopkov.


            Tarifna številka 46

Za potrdila, ki jih izdajajo carinski organi oziroma
Carinska uprava Republike Slovenije:

1. za potrdilo o izjemnih gospodarskih pogojih za
odobritev postopka uvoza zaradi izvoza ter za
potrdilo o poreklu blaga EUR.1            160 točk

2. za zavezujočo informacijo, izdano s skladu s
carinskimi predpisi                  550 točk

3. za potrdilo o obračunu carinskega dolga v
primeru, da se dolg obračuna na podlagi ustne
carinske deklaracije ter za potrdilo o
istovetnosti pri izvozu blaga, ki je namenjeno
ponovnemu uvozu                    50 točk

4. za izdajo potrdila o neoporečnosti vozil in
zabojnikov za prevoz blaga po sporazumu TIR      300 točk

Opombe:

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v
gotovini, razen takse za potrdilo o istovetnosti pri
izvozu blaga in takse iz 4. točke te tarifne
številke, ki se plača v upravnih kolkih.

(2) Za potrdilo s katerim se spremeni, dopolni ali
nadomesti prvotno izdano potrdilo se plača taksa v
višini 50% takse, določene v tej tarifni številki.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz 2.
točke te tarifne številke ne plača, če gre za
potrditev podaljšanja veljavnosti prej izdane
informacije in se ni spremenil nobeden od podatkov,
na podlagi katerih je bilo prvotna informacija
izdana.


            Tarifna številka 47

Za odobritev izbrane oblike vodenja evidenc o blagu
v prosti carinski coni oziroma v ekonomski coni    5.500 točk

Opombi:

(1) Za odobritev kakršne koli spremembe ali
dopolnitve izbrane oblike vodenja evidenc se plača
taksa v višni 50% takse določene v tej tarifni
številki.

(2) Taksa iz te tarifne številke se plača samo, če
se odloča o odobritvi izbrane oblike vodenja evidenc
o blagu na podlagi posebnega zahtevka; če je
odobritev evidenc sestavni del dovoljenja za začetek
dela proste carinske cone, se plača taksa po tarifni
številki 49.


            Tarifna številka 48

Za sprejem in vrnitev splošnega instrumenta
zavarovanja za zavarovanje carinskih dolgov      300 točk

Opomba:

(1) Taksa za vrnitev splošnega instrumenta
zavarovanja iz te tarifne številke se plača samo, če
je vrnitev ali delno vrnitev instrumenta taksni
zavezanec zahteval pred potekom veljavnosti
instrumenta zavarovanja.


            Tarifna številka 49

Za soglasje Vlade Republike Slovenije za odprtje
proste carinske cone ali ekonomske cone ter za
odločbo Carinske uprave Republike Slovenije o
izpolnjevanju pogojev za izvajanje carinskega
nadzora v prosti carinski coni oziroma ekonomski
coni                         10.000 točk

Opomba:

(1) Za soglasje oziroma določbo, s katero se
spremeni, dopolni ali nadomesti prej izdano soglasje
ali dovoljenje, se plača taksa v znesku 50% takse,
določene v tej tarifni številki.


            Tarifna številka 50

Za odločbe, ki jih izdajajo carinski organi oziroma
Carinska uprava Republike Slovenije v skladu z
zakonom o trošarinah, in sicer:

1. za izdajo dovoljenja za odprtje trošarinskega
skladišča                       10.000 točk

2. za izdajo dovoljenja za oproščenega uporabnika   10.000 točk

3. za sprejem in vrnitev splošnega instrumenta
zavarovanja za zavarovanje plačila trošarine     300 točk

Opombi:

(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano
dovoljenje spremeni, dopolni ali nadomesti ter za
odločbo s katero se na zahtevo taksnega zavezanca
izdano dovoljenje razveljavi, se plača taksa v
višini 50% takse, določene v 1. oziroma 2. točki te
tarifne številke.

(2) Taksa za vrnitev splošnega instrumenta
zavarovanja za zavarovanje plačila trošarine iz 3.
točke te tarifne številke se plača le, če je vrnitev
ali delno vrnitev instrumenta zavarovanja taksni
zavezanec zahteval pred potekom veljavnosti
instrumenta zavarovanja.


    IX. TAKSE NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN
      IN VETERINARSTVA, NA PODROČJU UGOTAVLJANJA
   ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE
      RABE TER NA PODROČJU PROMETA S KEMIKALIJAMI

            Tarifna številka 51

1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in
predmetov splošne rabe, ki se opravi ob uvozu blaga  33 točk

2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov
splošne rabe, ki se opravi izven rednega delovnega
časa republiškega zdravstvenega inšpektorja ali
ponoči                        67 točk

Opomba:

(1) Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali
predmetov splošne rabe za zdravstveni pregled,
zdravstveni inšpektor pa pride na njegov poziv na
mesto pregleda ob določenem času, mora uvoznik za
izgubo časa republiškega zdravstvenega inšpektorja
plačati takso v vrednosti 20 točk za vsako začeto
uro čakanja.


            Tarifna številka 52

Za obvezni zdravstveni pregled pošiljk rastlin v
trgovanju čez državno mejo (uvoz, izvoz, tranzit) in
na notranjem tržišču ter za preglede
fitofarmacevtskih sredstev ob uvozu se plača:

1. za vagonske, kamionske in kontejnerske pošiljke

(a) do 10 ton                     133 točk

(b) za vsako nadaljnjo začeto tono          13 točk

2. za ladijske pošiljke:

(a) za vsako začetno tono               1,67 točke

vendar za vsako posamezno pošiljko najmanj      167 točk

3. za poštne pošiljke                 27 točk

4. za potniške pošiljke:

(a) do 100 kg                     27 točk

(b) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg (do 500 kg)  1,67 točke

5. za letalske pošiljke:

(a) do 10 kg                     27 točk

(b) za vsakih nadaljnjih začetkih 10 kg        1,67 točke

6. za pošiljke vseh vrst sadik, trsov in podlag:

(a) do 1.000 komadov                 133 točk

(b) za vsakih nadaljnjih 3.000 komadov        13 točk

7. za pošiljke cepičev ter sadik jagod:

(a) do 10.000 komadov                 133 točk

(b) za vsakih nadaljnjih 10.000 komadov        13 točk

8. za pošiljke lesa:

(a) do 10 kubičnih oziroma prostorninskih metrov   133 točk

(b) za vsak nadaljnji začeti kubični ali
prostorninski meter                  1,67 točke

9.1. za fitofarmacevtska sredstva ob uvozu:

(a) do 10 ton ali 10.000 litrov            133 točk

(b) za vsako nadaljnjo začeto tono ali 1.000 litrov  13 točk

9.2. za vzorce fitofarmacevtskih sredstev ob uvozu:

(a) do 10 kg ali 10 litrov              27 točk

(b) za vsak nadaljnji začeti kg ali liter       1,67 točke

Opombe:

(1) Višina takse za uvoz sadilnega materiala
večletnih rastlin, za katere je obvezno spremljanje
zdravstvenega stanja med rastno dobo pri končnem
uporabniku, se poveča za 400% takse, določene v 6.
oziroma 7. točki te tarifne številke.

(2) Višina takse za obvezni zdravstveni pregled
semenskega materiala se poveča za 100% takse,
določene v 1. do 5. točki te tarifne številke.

(3) Višina takse za izdajo spričevala o zdravstvenem
stanju rastlin na notranjem tržišču se obračuna
enkratno za celotno količino rastlin, pri
zdravstvenem pregledu rastlin v objektih za
pridelovanje, predno se te odpremijo porabnikom.

(4) V primeru zmotnega naročila pregleda ali
nepravočasne priprave rastlin za zahtevani obvezni
zdravstveni pregled, mora naročnik plačati takso v
vrednosti 200 točk za vsako začeto uro
inšpektorjevega čakanja. V primeru zmotnega naročila
pregleda, je naročnik poleg te takse dolžan plačati
še stroške prevoza inšpektorja.

(5) Višina takse za obvezni zdravstveni pregled
zbirnih pošiljk rastlin se poveča za 50% takse,
določene v 1. do 8. točki te tarifne številke, če je
pošiljka sestavljena iz več kot treh različnih vrst
rastlin.

(6) Za pošiljke fitofarmacevtskih sredstev, ki se
začasno uvozijo za dodelavo ali prepakiranje in se v
celoti ponovno izvozijo, se plača 50% takse,
določene v 9.1. točki te tarifne številke.

(7) Višina takse za pregled pošiljk rastlin oziroma
fitofarmacevtskih sredstev, določene v 1. do 9.2.
točki te tarifne številke, ki se opravi ob nedeljah,
državnih praznikih ter izjemoma izven uradnega
delovnega časa, se poveča za 100%.


            Tarifna številka 53

Za izdajo zdravstvenega spričevala za živali v
skladu s predpisi o veterinarstvu, za:

1. goveda, konje, mezge in mule            63 točk

2. žrebeta, osle, teleta (do 200 kg)         21 točk

3. prašiče do 50 kg, ovce in koze           7 točk

4. prašiče                      15 točk

5. jagneta in kozlički do 3 mesece starosti      12 točk

6. perutnino (kokoši, purane, race in drugo domačo

perutnino, noje ter golobe)              1,84 točke

7. enodnevne piščance                 0,007 točke

8. kunce in zajce in druge male živali        0,7 točke

9. pse in mačke                    37 točk

10. čebelje panje:

(a) do 10 panjev                   19 točk

(b) za vsak nadaljnji panj pa še           3 točke

11. čebele matice: (a) do 10 komadov         19 točk

(b) za vsako nadaljnjo matico             3 točke

12. ribe, rake, školjke, želve, polže, žabe (za
kilogram)                       0,05 točke

13. veliko divjad                   20 točk

14. srednjo divjad                  7 točk

15. malo divljad                   0,7 točke

16. kožuharje                     0,7 točke

17. sobne ptice in druge eksotične ptice       0,7 točke

Opombi:

(1) Taksa iz 1. do 9. ter 13. do 17. točke te
tarifne številke se plača za vsako žival.

(2) Če taksni zavezanec zahteva vpis spremembe
kategorije živali v zdravstveno spričevalo, se taksa
določi kot razlika med višjo in nižjo kategorijo
živali iz te tarifne številke.


            Tarifna številka 54

Za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psa 133 točk

Opomba:

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za
podaljšanje veljavnosti potrdila o registraciji in
vakcinaciji psa.

(2) Taksa se ne plačije za pse v zavetiščih.


            Tarifna številka 55

Za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled pri
nakladanju pošiljk živali, ki se odpravijo s
prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne enote in
za kopitarje in parkljarje, ki se ženejo zunaj tega
območja, se plača taksa:

1. za pošiljko živali                 101 točka

in od vsakega komada živali še:

(a) govedo, konja, mezgo ali mulo           15 točk

(b) žrebe, osla, tele do 200 kg, veliko divjad    9 točk

(c) žrebe, osla, tele do 100 kg ter srednjo divjad
in noja                        8 točk

(d) prašiče nad 50 kg                 5 točk

(e) prašiče do 50 kg, ovce in koze          4 točke

(f) jagnjeta, kozliče                 2 točki

(g) psa in mačko                   32 točk

(h) kunca in malo ter pernato divjad         0,4 točke

(i) perutnino                     0,05 točke

(j) enodnevne piščance                0,003 točke

(k) čebele matice                   32 točk

(l) za kilogram posamezne vrste živali (ribe, raki,
školjke, polži, žabe, želve)             0,4 točke

(m) čebelji panj                   5 točk

Opomba:

(1) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli,
da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je
nastala v določenem mesecu, plačajo do 15. dne v
mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so nastale taksne
obveznosti.


            Tarifna številka 56

Za obvezen veterinarsko-sanitarni pregled pri
nakladanju živil, surovin in odpadkov, ki se
odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj območja
upravne enote:

1. za pošiljko kot celoto               101 točka

2. in od vsakega kilograma:

(a) mesa                       0,05 točke

(b) mesnih izdelkov                  0,09 točke

(c) mleka                       0,01 točke

(d) mlečnih izdelkov                 0,05 točke

(e) jajc                       0,008 točke

(f) jajčnih izdelkov                 0,05 točke

(g) rib                        0,09 točke

(h) ribjih izdelkov                  0,09 točke

(i) masti                       0,04 točke

(j) drugih izdelkov                  0,04 točke

3. ter od komada:

(a) medveda                      101 točka

(b) jelenjadi, prašičev                49 točk

(c) srnjadi                      32 točk

(d) druge divjadi                   3 točke

Opombi:

(1) Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v
objektih za proizvodnjo, za klanje živali,
predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje živil
živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen
stalni veterinarsko-sanitarni nadzor, se ne plača
taksa po tej tarifni številki, ampak taksa po
tarifni številki 57 te taksne tarife.

(2) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli,
da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je
nastala v določenem mesecu, plačajo do 15. dne v
mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so nastale taksne
obveznosti.


            Tarifna številka 57

Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v
proizvodnji v objektih za klanje živali, predelavo,
obdelavo, dodelavo ali skladiščenje živil živalskega
izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni
veterinarsko-sanitarni nadzor:

- za vsako uro v okviru rednega delovnega časa    125 točk

Opomba:

(1) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli,
da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je
nastala v določenem mesecu, plačajo do 15. dne v
mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so nastale taksne
obveznosti.


            Tarifna številka 58

Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede na
cestnih, železniških in letaliških mejnih prehodih
pri uvozu, izvozu in tranzitu pošiljk živali, živil,
surovin in odpadkov živalskega izvora, krme,
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter
drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna
bolezen, in sicer:

1. za uvoz

(a) za pošiljke do 5 ton

(aa) za živali                    139 točk

(bb) za sveže zmrznjeno meso             145 točk

(cc) za ostalo meso                  131 točk

(b) za pošiljke do 10 ton

(aa) za živali                    229 točk

(bb) za sveže zmrznjeno meso             241 točk

(cc) za ostalo meso                  217 točk

(c) za pošiljke do 20 ton

(aa) za živali                    460 točk

(bb) za sveže zmrznjeno meso             483 točk

(cc) za ostalo meso                  433 točk

(d) za pošiljke nad 20 ton

(aa) za živali                    644 točk

(bb) za sveže zmrznjeno meso             677 točk

(cc) za ostalo meso                  607 točk

(e) za ladijske pošiljke:

(aa) do 20 ton                    460 točk

(bb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton       92 točk

2. za izvoz in prevoz:

(a) za pošiljke do 5 ton (aa) za živali        140 točk

(aa) za živali                    140 točk

(bb) za sveže zmrznjeno meso             135 točk

(cc) za ostalo meso                  138 točk

(b) za pošiljke do 10 ton

(aa) za živali                    233 točk

(aa) za živali                    233 točk

(bb) za sveže zmrznjeno meso             225 točk

(cc) za ostalo meso                  230 točk

(c) za pošiljke do 20 ton 

(aa) za živali                    467 točk

(aa) za živali                    467 točk

(bb) za sveže zmrznjeno meso             450 točk

(cc) za ostalo meso                  460 točk

(d) za pošiljke nad 20 ton

(aa) za živali                    653 točk

(aa) za živali                    653 točk

(bb) za sveže zmrznjeno meso             630 točk

(cc) za ostalo meso                  645 točk

(e) za ladijske pošiljke:

(aa) do 20 ton                    460 točk

(bb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton       92 točk

Opombe:

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za
veterinarsko-sanitarni pregled pri nakladanju,
prekladanju, razkladanju živali, živil, surovin,
krme in odpadkov živalskega izvora, semena za umetno
osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za
oplojevanje živali in zarodkov, ki se na prevoznih
sredstvih izvažajo ali uvažajo.

(2) Pri izvozu se taksa zaračunava na mestu
nakladanja, pri uvozu in tranzitu pa na mejnem
prehodu.

(3) Če pošiljka, ki se v tranzitu prevaža preko
ozemlja Republike Slovenije ni bila pregledana na
vstopnem carinskem mejnem prehodu in se izjemoma
pregleda na izstopnem carinskem menjem prehodu, se
plača taksa iz te tarifne številke povišana za 100%.

(4) Za preglede pošiljk v tranzitu, ki se prekladajo
na slovenskih javnih letališčih, lukah in mejnih
prehodih, se plača taksa iz te tarifne številke,
povišana za 50%. Taksa se plača na mestu
prekladanja.

(5) Za preglede pošiljk na mejnih prehodih, ki se
opravijo ponoči (izven časa dnevne svetlobe) se
plača taksa iz te tarifne številke, povišana za 50%.

(6) Če naročnik ne pripravi pravočasno blaga za
pregled, inšpektor pa pride na njegov poziv na mesto
pregleda ob določenem času, mora naročnik pregleda
za izgubo časa inšpektorja plačati takso 264 točk za
vsako začeto uro čakanja.


            Tarifna številka 59

Za pošiljke kmetijskih proizvodov, za katere se
zahteva veterinarski certifikat:

1. za vagon, tovornjak ali kontejner         151 točk

2. za ladjo in letalo                 252 točk

Opomba:

(1) Pri izvozu se taksa zaračunava na mestu
nakladanja, pri uvozu in tranzitu pa na mejnem
prehodu.


            Tarifna številka 60

Za veterinarsko-sanitarne preiskave v zvezi z
dovoljenjem za promet z mlekom in mlečnimi izdelki
se plača taksa v višini 0,07 točke od litra mleka.


            Tarifna številka 61

Za izvajanje dejavnosti neškodljivega odstranjevanja
živalskih trupel, za obdukcijo in izvajanje
veterinarsko- higienske službe, za:

1. pošiljanje živali v tranzitu preko meje in ob
uvozu v državo, od pošiljke              184 točk

2. vsakega registriranega psa             69 točk

3. medveda, jelenjad, damjaka             22 točk

4. srnjad, divjega prašiča, gamsa, muflona      13 točk

5. zajca, raco, fazana                0,9 točke

6. govedo, konja, mezgo, mulo             14 točk

7. žrebe, osla, tele do 200 kg            6 točk

8. prašiča, ovco, kozo                4,7 točke

9. jagnje, kozlička                  1,9 točke

10. junca                       0,4 točke

11. perutnino                     0,04 točke

12. enodnevne piščance                0,007 točke

Opombe:

(1) Za takse pod točko 1. se plača taksa na mejnem
prehodu.

(2) Za takse pod točko 2. se plača taksa ob
cepljenju psov proti steklini.

(3) Taksa iz 3. do 5. točke se plača po opravljenem
obveznem veterinarsko-sanitarnem pregledu,
opredeljenem v tarifni številki 56 te taksne tarife.

(3) Za točke od 7 do 12 se plača taksa ob izdaji
zdravstvenega spričevala.


            Tarifna številka 62

Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede iz tega
zakona opravljene izven delovnega časa se plača
taksa določena v tem zakonu, povečana za 50%.


            Tarifna številka 63

Za storitve v zvezi s prijavo oziroma registracijo
kemikalij:

1. nova snov:

- vpis nove snovi v seznam, ki zajema tudi oceno
nevarnosti                      24.667 točk

- dopolnitev ocene nevarnosti nove snovi       12.000 točk

2. obstoječa snov:

- ocena nevarnosti obstoječe snovi          24.667 točk

- dopolnitev ocene nevarnosti obstoječe snovi     12.000 točk

3. biocid:

- ocena nove biocidne snovi              24.667 točk

- novo dovoljenje za dajanje biocidnega pripravka v
promet                        14.667 točk

- podaljšanje dovoljenja za dajanje biocidnega
pripravka v promet                  9.333 točk

- razširitev, dopolnitev ali sprememba dovoljenja
za dajanje biocidnega pripravka v promet       4.667 točk

- izdaja izjemnega dovoljenja za dajanje biocidnega
pripravka v promet                  4.667 točk


            Tarifna številka 64

Za izdajo raznih odločb za:

1. uvoz/izvoz kemikalije do 100kg/letno        37 točk

2. uvoz/izvoz kemikalije od 100 do 1.000 kg/letno   111 točk

3. uvoz/izvoz kemikalije od 1.000 do 10.000 kg/letno 331 točk

4. uvoz/izvoz kemikalije od 10.000 do 100.000
kg/letno                       991 točk

5. uvoz/izvoz kemikalije nad 100.000 kg/letno     2.904 točk

6. izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
proizvodnjo z nevarnimi kemikalijami         6.667 točk

7. izdaja odločbe o izpolnjevanju pogojev za promet
z nevarnimi kemikalijami               3.333 točk

8. spremembo ali dopolnitev odločbe o izpolnjevanju
pogojev za proizvodnjo                3.333 točk

9. spremembo ali dopolnitev odločbe o izpolnjevanju
pogojev za promet                   2.000 točk

10. izdajo izjemne odločbe za uvoz/izvoz kemikalije  2.000 točk


       X. TAKSE NA PODROČJU VARSTVA KONKURENCE

            Tarifna številka 65

V postopku za podelitev posamične izjeme na zahtevo
stranke:

1. za izdajo odločbe o podelitvi posamične izjeme   3.000 točk

V postopku za izdajo negativnega izvida:

1. za izdajo negativnega izvida pri sporazumih    1.500 točk

2. za izdajo negativnega izvida strankam, da niso
kršile pravil konkurence, ki se nanašajo na prepoved
zlorabe prevladujočega položaja            1.500 točk

V postopku za presojo koncentracije:

1. za priglasitev koncentracije Uradu Republike
Slovenije za varstvo konkurence            12.000 točk


    XI. TAKSE NA PODROČJU PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

            Tarifna številka 66

Za spise in dejanja v zvezi z zastopanjem na
področju pravic intelektualne lastnine:

1. za opravljanje strokovnega izpita         667 točk

2. za popravni strokovni izpit            67 točk

3. za vpis v register zastopnikov           13.333 točk

4. za obnavljanje vpisa v register zastopnikov    3.333 točk


    XII. TAKSE NA PODROČJU AKREDITACIJE, HOMOLOGACIJE,
         MEROSLOVJA IN PLEMENITIH KOVIN

            Tarifna številka 67

V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije
se plača:

1. prijavna taksa                   3.200 točk

2. taksa za izdajo akreditacijske listine       6.400 točk

Opombi:

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v
gotovini.

(2) Za razširitev akreditacijske listine se plača
taksa v višini 50% takse iz 2. točke te tarifne
številke.


            Tarifna številka 68

Za izdajo listine o homologaciji tipa vozila:

1. za osebna in lahka tovorna vozila, kategorije M1
in N1                         8.000 točk

2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce, kategorije
M2, M3, N2 in N3                   12.000 točk

3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije O3 in O4  6.400 točk

4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije O1 in O2  4.000 točk

5. za motocikle in mopede, kategorije L1, L2, L3 in
L4                          5.333 točk

6. za motorne tricikle, kategorije L5         5.333 točk

Opombe:

(1) Za razširitev listine o homologaciji tipa vozila
se plača taksa v višini 50% takse po tej tarfini
številki.

(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri
večstopenjski homologaciji se plača taksa v višini
50% takse po tej tarifni številki.

(3) Taksa iz te tarifne številke se plača v
gotovini.


            Tarifna številka 69

V postopku homologacije lastnosti vozil, njihovih
delov in opreme:

1. za izdajo odločbe o homologaciji          5.333 točk

2. za izdajo odločbe o razširitvi homologacije    2.667 točk

Opomba:

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v
gotovini.


            Tarifna številka 70

V postopku preskusa in odobritve tipa merila:

1. za izdajo certifikata o odobritvi tipa merila   8.000 točk

2. za izdajo dodatka k certifikatu o odobritvi tipa
merila                        4.000 točk

Opomba:

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v
gotovini.


            Tarifna številka 71

V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov
iz plemenitih kovin:

1. za odločbo o znaku proizvajalca          533 točk

Opomba:

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v
gotovini.


      XIII. TAKSE NA PODROČJU VARSTVA PRI DELU

            Tarifna številka 72

V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje
strokovnih nalog po predpisih o varnosti pri delu,
za:

1. prijavno takso                   1.000 točk

2. ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih
pogojev, za vsakega ocenjevalca in za vsak dan
ocenjevanja                      1.000 točk

3. za odločbo o danem dovoljenju           3.000 točk


           XIV. KONZULARNE TAKSE

            Tarifna številka 73

1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v
tujini                        8 EUR

2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni
potrebna nova samostojna odločba           5 EUR

Opombe:

(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za
zahteve, dane ustno na zapisnik ali kako drugače
prejete v predstavništvu.

(2) Taksa po 1. točki te tarifne številke se plača
tudi za vsako upravno dejanje pri diplomatskem ali
konzularnem predstavništvu, opravljeno na zahtevo
taksnega zavezanca, če za to dejanje ni predpisana
posebna taksa.

(3) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine
obrača naravnost na upravni organ, se plača taksa po
tarifni številki 1 te taksne tarife.

(4) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec, ki ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji obrača na
diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini preko ministrstva, pristojnega za
zunanje zadeve, ali neposredno po pošti, se plača
taksa po tej tarifni številki, preračunana v
slovenske tolarje.


            Tarifna številka 74

Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev
organom Republike Slovenije ali za vročanje odločb
organov Republike Slovenije taksnim zavezancem ter
za vročanje odločb tujih oblastvenih organov
zainteresiranim osebam:

1. za vročanje v evropskih državah          5 EUR

2. za vročanje v izvenevropskih državah        8 EUR

Opombi:

(1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno
predstavništvo Republike Slovenije v tujini za
vročitev po letalski ali hitri pošti, plača taksni
zavezanec tudi poštnino za dostavo in odgovor.

(2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.


            Tarifna številka 75

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali
konzularna predstavništva Republike Slovenije v
tujini:

1. izdaja slovenskega potnega lista          65 EUR

2. izdaja potnega lista za vrnitev          27 EUR

Opombe:

(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme
prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje in
druge okoliščine oprostiti plačila takse.

(2) Prošnja za potni list ali za drugo izdajo
potnega lista je takse prosta.

(3) Za izdajo novega potnega lista v primeru prve
pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega
lista iz 1. točke te tarifne številke se plača
dvakratna vrednost takse. Za vsako nadaljnjo
pogrešitev (izguba, odtujitev) ali uničenje potnega
lista iz 1. točke te tarifne številke se plača
štirikratna vrednost takse.

(4) Za naknadni vpis družinskih članov v potni list
se plača taksa po 1. točki te tarifne številke, ne
glede na to, koliko družinskih članov se naenkrat
vpiše v potni list.

(5) Diplomatski in službeni potni listi, ki jih
izdaja Ministrstvo za zunanje zadeve, so takse
prosti.


            Tarifna številka 76

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali
konzularna predstavništva Republike Slovenije v
tujini tujim osebam:

1. za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potnega
lista za begunce                   27 EUR

2. za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potnega
lista za tujce                    27 EUR

Opomba:

(1) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini sme prosilca glede na
njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine
oprostiti plačila takse po tej tarifni številki.


            Tarifna številka 77

Za overitev podpisa na prošnji za odpust ali sprejem
v državljanstvo Republike Slovenije          270 EUR

Opomba:

(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za
overitev vsakega podpisa na listini.


            Tarifna številka 78

Za vizume, ki jih izdajajo diplomatska ali
konzularna predstavništva Republike Slovenije v
tujini:

1. za vizum v potni list za eno potovanje zaradi
bivanja v Republiki Sloveniji ali za en tranzit    27 EUR

2. za vizum v potni list za več potovanj       54 EUR

3. za vizum v skupni potni list za vsako osebo    5 EUR

4. za dovoljenje za prvo prebivanje          81 EUR

Opombe:

(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača za 50%
manjša taksa po tej tarifni številki.

(2) Prošnja za izdajo vizuma je takse prosta.

(3) Za vizum na potni list, v katero so vpisani tudi
družinski člani tistega, ki mu je bil potni list
izdan, se plača ena sama taksa.

(4) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini lahko oprosti plačila
takse po tej tarifni številki znane osebnosti
posameznih držav v skladu z načelom vzajemnosti,
tujce iz humanitarnih razlogov ter druge, če je to v
korist Republike Slovenije. O oprostitvi odloči
vodja predstavništva na predlog vodje konzularnega
oddelka predstavništva Republike Slovenije v tujini.

(5) Diplomatski in službeni vizum sta takse prosta.


            Tarifna številka 79

Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos
posmrtnih ostankov, ki ga izda diplomatsko ali
konzularno predstavništvo Republike Slovenije, če
ni drugače predpisano                 11 EUR


            Tarifna številka 80

Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev
carinskih formalnosti in potrdil o izvzetju iz
postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi
iz tujine v Republiko Slovenijo            27 EUR


            Tarifna številka 81

Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini z overitvijo:

1. za prvo stran                   11 EUR

2. za vsako naslednjo stran              5 EUR

Opomba:

(1) Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z
overitvijo se plača polna taksa samo za prvi izvod,
za vsak nadaljnji izvod pa polovica takse iz te
tarifne številke.


            Tarifna številka 82

Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi
zainteresirana oseba:

1. za prvo stran                   11 EUR

2. za vsako naslednjo stran              5 EUR


            Tarifna številka 83

Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski
jezik ali obratno                   11 EUR

Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski
jezik ali obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko
ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije   27 EUR

Opomba:

(1) Prošnja za storitev iz te tarifne številke je
takse prosta.


            Tarifna številka 84

Za sestavitev oporoke:

1. v pisarni predstavništva              54 EUR

2. zunaj pisarne predstavništva            87 EUR

3. za sestavitev akta o preklicu oporoke       27 EUR

4. za sestavo dopolnitve oporoke           43 EUR


            Tarifna številka 85

Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatskega ali
konzularnega predstavništva Republike Slovenije    43 EUR 

Opomba:

(1) Prošnja za sestavitev pogodbe je takse prosta.


            Tarifna številka 86

Za sestavitev pooblastila               11 EUR

Opomba:

(1) Prošnja za sestavitev pooblastila je takse
prosta.


            Tarifna številka 87

Za sestavitev druge listine na prošnjo
zainteresirane osebe, če v tej tarifi ni drugače
predpisano                      27 EUR

Opomba:

(1) Prošnja za sestavitev listine je takse prosta.


            Tarifna številka 88

Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti
poslanega blaga                    19 EUR


            Tarifna številka 89

Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev
fakture ali kakšne druge listine, s katero se
potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšnega
blaga do posebnega varstva porekla ali imena     35 EUR


            Tarifna številka 90

Za overitev podpisa na listini            11 EUR

Opomba:

(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za
overitev vsakega podpisa na listini.


            Tarifna številka 91

Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na
listini                        11 EUR


            Tarifna številka 92

Za deponiranje podpisa in pečata notarja pri
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini             86 EUR


            Tarifna številka 93

Za opravila v zapuščinskih zadevah:

1. Za sestavitev zapisnika v prostorih
diplomatskega ali konzularnega predstavništva
Republike Slovenije v tujini:

- za prvo stran zapisnika               27 EUR

- za vsako naslednjo stran zapisnika         4 EUR

2. Za uradna opravila zunaj prostorov predstavništva
(zastopanje pred lokalnimi organi, sodelovanje pri
njihovih uradnih opravilih idr.), če ni v tej tarifi
drugače predpisano, za vsako uro uradnega dela    76 EUR

3. Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo
vrednosti predmetov za vsako cenitev ali za vsak
dejanski izvid ali izvid z izvedencem         87 EUR

- poleg tega od celotne vrednosti popisanih
ocenjenih predmetov                  1%

4. Za upravljanje zapuščine glede katere je bila
opravljena zapuščinska obravnava, ali za upravljanje
drugega premoženja, ki ne izvira iz zapuščine, od
čistega dohodka (mesečno ali letno)          6%

Opomba:

(1) Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve
ali brez navedbe vrednosti se plača samo taksa iz 3.
točke te tarifne številke.


            Tarifna številka 94

Za vročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih
knjižic in drugih vrednih predmetov:

- od vročenega zneska ali od vrednosti vročenega
predmeta                       3%

Opombi:

(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar
se diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu
Republike Slovenije v tujini ob brodolomu ali kakšni
drugi nesreči vročijo denar ali druge vrednosti za
mornarje in njihove družine.

(2) Prošnja za storitev po tej tarifni številki je
takse prosta.


            Tarifna številka 95

Za hrambo depozitov:

1. Za akt, s katerim se potrjuje sprejem depozita v
hrambo                        11 EUR

2. Za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih
papirjev, hranilnih knjižic in vrednostnih predmetov
(dragocenosti):

- za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti    5%

- za vsako nadaljnje leto ali del tega časa, od
vrednosti                       4%

3. Za hrambo oporoke ali drugih listin v korist
posameznikov ali pravnih oseb             35 EUR

Opomba:

(1) Takse po tej tarifni številki se ne plača za
naslednje depozite: denarne zneske, položene vnaprej
za kritje taks in stroškov podobnih terjatev
diplomatskega ali konzularnega predstavništva
Republike Slovenije, za denar položen - prejet kot
odškodnina za državljane Republike Slovenije iz
raznih naslovov ter ob bolezni, odvzemu prostosti
idr.


            Tarifna številka 96

1. za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju ali
izkrcanju članov posadke               5 EUR

2. za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega
državljana kot člana posadke na ladjo slovenske
trgovske mornarice                  5 EUR

3. za overitev ladijskega dnevnika in drugih
ladijskih knjig in listin ter za potrditev vsakega
vpisa v te knjige in listine             4 EUR

4. za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega
dnevnika:

- za prvo stran                    5 EUR

- za vsako nadaljnjo začeto stran           4 EUR


              XV. RAZNO

            Tarifna številka 97

Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih
papirjev, ki jih izročijo deponenti v hrambo
organom, se plača na leto od vsakih začetih 100
točk vrednosti                    15 točk

Opombe:

(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s
cenitvijo.

(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo
leto vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se depozit
dvigne; začeto leto se šteje za celo.

(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od
enega depozitarja k drugemu, se plača za prenos
enoletna taksa.

(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za
depozite, položene na zahtevo državnega organa
oziroma po uradni dolžnosti, če se depozit
pravočasno dvigne.


            Tarifna številka 98

Za opomin za plačilo takse se plača od zneska
neplačane takse:

1. do 750 točk                    150 točk

2. nad 750 do 7500 točk                500 točk

3. nad 7500 točk                   1.500 točk

Št. 436-02/89-4/15
Ljubljana, dne 26. januarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti