Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2000 z dne 28. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2000 z dne 28. 1. 2000

Kazalo

402. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo alkoholnih pijač in alkohola, stran 942.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo alkoholnih pijač in alkohola
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za proizvodnjo alkoholnih pijač in alkohola, in sicer:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za proizvodnjo, predelavo in polnjenje alkoholnih pijač in alkohola (v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za vir onesnaževanja, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega 15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi, določenih s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaževanja, letna količina ne presega količine za nevarne snovi, določene v prilogi 2 uredbe.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za odpadno vodo iz naslednjih virov onesnaževanja:
– hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj vira onesnaževanja,
– naprav za pripravo vode znotraj vira onesnaževanja,
– objektov in naprav za proizvodnjo piva in slada in
– komunalno odpadno vodo, ki nastaja v virih onesnaževanja.
4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).
5. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) lahko na podlagi vloge upravljalca ali lastnika vira onesnaževanja določi večjo koncentracijo usedljivih snovi v odpadni vodi za vir onesnaževanja, kot je to določeno v prilogi 1, če je iz dokumentacije, ki je priložena vlogi razvidno, da zaradi odvajanja odpadne vode iz vira onesnaževanja v javno kanalizacijo, na vtoku v komunalno ali skupno čistilno napravo koncentracija usedljivih snovi ne presega 20 ml/l.
6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja izvaja zaradi čim manjšega onesnaževanja iz vira onesnaževanja, so zlasti:
1. zmanjšanje porabe sveže vode:
– z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo (npr. visokotlačno pranje), večkratno uporabo čistilnih vod ter z zaprtim krogotokom pralno-dezinfekcijskih sredstev za pranje iz čiščenja steklenic in embalaže;
– uporabo hladilnih sistemov z varčno porabo vode pri regulaciji vrenja, pri velikih napravah uporaba sistemov s krožnim hlajenjem;
– ukrepi za zmanjšanje izgub zaradi prekipevanja s krmiljenim hlajenjem vrelnih posod.
2. smotrna uporaba pralnih sredstev in čistil ter uporaba dezinfekcijskih sredstev, ki ne izločajo klora;
3. uporaba nalepk ali napisov na steklenicah, posodah, zabojih za steklenice ipd. brez ali z majhno vsebnostjo težkih kovin;
4. ukrepi, ki zagotavljajo enakomeren vtok odpadne vode na čistilno napravo iz neposrednih in posrednih virov onesnaževanja;
5. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode na skupno čistilno napravo;
6. biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem ogljika ter nitrifikacijo in odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju odpadne vode v vode;
7. kmetijska uporaba droži ali vode prvega žganja, zlasti iz krompirjevih ali žitnih žganjarn; uparjanje in nadaljnji sežig droži;
8. načrtna, varčna in namenska uporaba konservirnih sredstev pri mokrem konserviranju sodov, kadi, rezervoarjev itn.;
9. uporaba mehanskih zadrževalnikov za zajemanje grobega materiala pri prevzemanju grobega materiala;
10. od odpadne vode popolnoma ločeno zajemanje in odstranjevanje droži za odstranjevanje sluzi, talnih kvasovk, kvašenih droži, droži za razkisanje; čiščenje sodov, kadi ali rezervoarjev šele po odstranitvi usedlin;
11. povratno splakovanje separatorjev za obdelovanje droži z vinom ali moštom; ločevanje materiala iz separatorjev v ponovno uporaben mošt ali vino in trdne ostanke (pogača iz droži);
12. kroženje vodnega luga iz odstranjevanja vinskega kamna; ločeno zajemanje in uporaba vinskega kamna;
13. odstranjevanje sadnih pečk in koščic, pecljev, pogače iz drožev, tropin, drugih trdnih ali tekočih ostankov iz obdelave odpadne vode, črepinj in ostankov nalepk.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
8. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
9. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo prejšnjega člena, v soglasju k sanacijskemu programu določi tudi količine nevarnih snovi, ki se jo v času izvajanja programa letno lahko izpusti z odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo ali neposredno v vode.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-18/00-1
Ljubljana, dne 20. januarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 1

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov
onesnaževanja

--------------------------------------------------------------------------------
Parametri odpadne vode   Izražen kot Enota     Mejne   Mejne vrednosti
                          vrednosti za   za iztok v
                          iztok v vode  kanalizacijo
--------------------------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI

1. Temperatura             stopinje C    30       35

2. pH                   pH     6,5-8,5     6,0-9,5

4. Usedljive snovi            ml/l      0,3       10
--------------------------------------------------------------------------------
III. ANORGANSKI PARAMETRI 

11. Baker*           Cu    mg/l      0,5       0,5

26. Amonijev dušik       N     mg/l      5        a)

33. Celotni fosfor       P     mg/l      1        -

35. Sulfid           S     mg/l/l     0,1       1

36. Sulfit           SO(3)   mg/l      1        20
--------------------------------------------------------------------------------
IV. ORGANSKI PARAMETRI 

38. Kemijska potreba po     O(2)   mg/l      90       -
kisiku - KPK

39. Biokemijska potreba     O(2)   mg/l      20       -
po kisiku - BPK(5)
--------------------------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri
posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz
uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo
manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo,
ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od
2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l.


AAA Zlata odličnost