Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2000 z dne 28. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2000 z dne 28. 1. 2000

Kazalo

368. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode, stran 826.

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 36. člena zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode
1. člen
V pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list RS, št. 46/97 in 54/98) se v vseh členih beseda “vodooskrba” nadomesti z besedami “oskrba z vodo”.
2. člen
V 2. členu se za besedo “higieno”, beseda “in” nadomesti z besedo “ter”, za besedo “pripravo” pa se dodata besedi “in proizvodnjo”.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zahteve za presojanje zdravstvene ustreznosti pitne vode se na podlagi laboratorijskih preiskav uporabljajo tudi za embalirano pitno vodo v prometu, ki mora imeti označen rok uporabe ter veljajo kot priporočila za individualno oskrbo z vodo.”
4. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Prebivalce, ki jim ni možno zagotoviti pitne vode iz javne oskrbe, mora lokalna skupnost obveščati o zdravstveni ustreznosti pitne vode in ukrepih za zaščito zdravja zaradi uživanja onesnažene vode. Če je voda zdravstveno neustrezna, jim mora zagotoviti strokovna navodila za ravnanje.”
5. člen
V 6. členu se v (1) točki, ki postane (2) točka, besede “objekta za zajem vode (zajetje)” nadomestijo z besedo “zajetje”.
Dosedanja (2) točka postane (1) točka.
6. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“Interno vodovodno omrežje po tem pravilniku obsega del od priključka do mesta uporabe. V primeru, da voda ni zdravstveno ustrezna zaradi vpliva internega vodovodnega omrežja, je potrebno porabniku posredovati strokovna navodila za ravnanje. Porabnik mora biti obveščen in poučen o možnih dodatnih ukrepih, ki jih lahko sam izvede.”
7. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Upravljalec mora imeti odgovorno osebo za vprašanja zdravstvene ustreznosti in varnosti javne oskrbe z vodo, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične usmeritve.”
8. člen
V 12. členu se besedi “vodooskrbnih sistemov” nadomestita z besedami “javne oskrbe z vodo”, beseda “analizami” pa z besedami “dokazili o zdravstveni ustreznosti”.
9. člen
V 13. členu se besede “javnega vodooskrbnega sistema” nadomestijo z besedami “javne oskrbe z vodo”.
10. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedi “ocene razmer” nadomestita z besedama “terenskega pregleda”, besedi “vodooskrbnega sistema” pa z besedami “javne oskrbe z vodo”.
11. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Izjemoma se zdravstvena ustreznost pitne vode lahko zagotovi tudi z mešanjem vod različnih kakovosti, kar pa mora biti časovno omejeno in pogojeno s potrebnimi sanacijskimi ukrepi.”
12. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pitna voda ne sme vsebovati mikroorganizmov in parazitov ter njihovih razvojnih oblik, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje.
Pitna voda lahko vsebuje le tolikšne količine snovi, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi ne ogrožajo zdravja ljudi, ki bi tako vodo uživali celo življenje.
Za indikatorske parametre vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje.”
13. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Preiskave vzorcev pitne vode so: mikrobiološke, fizikalne, kemijske, biološke in radiološke.
Preiskave iz prejšnjega odstavka, razen radioloških, izvaja v okviru strokovnega in inšpekcijskega nadzora laboratorij IVZ ali območnega ZZV kot redne, občasne in preiskave po higienskih indikacijah.
Radiološke preiskave izvaja laboratorij, ki ga pooblasti minister za zdravstvo.
Parametri in pogostnost preiskav ter njihove vrednosti so v prilogah A, B, C, D, E in G, ki so sestavni del tega pravilnika.”
14. člen
V prvem in tretjem odstavku 22. člena se za črko “B” črta beseda “in”, za črko “D” pa se dodata besedi “ali G”.
V drugem odstavku se besedi “vodooskrbnih sistemih” nadomestita z besedami “javni oskrbi z vodo”.
V tretjem odstavku se za črko “A” doda beseda “oziroma”.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Med raziskovalnimi deli ter vsaka 3 leta je treba opraviti pri sistemih v obratovanju preiskave iz prilog A in D, dopolnjeno z identifikacijo organskih spojin s pomočjo plinske kromatografije z masno selektivnim detektorjem (GC/MS).”
15. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odvzem vzorcev pitne vode se v okviru strokovnega nadzora opravlja na mestih, ki jih določi IVZ ali območni ZZV na podlagi rezultatov terenskega pregleda, izbranih preiskav oziroma parametrov in postopka priprave vode. IVZ ali območni ZZV določi odvzemna mesta, ki morajo vključevati tudi končne porabnike z njihovim soglasjem.”
16. člen
V prvem odstavku 25. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
“V objektih za proizvodnjo in promet živil se vzorec pitne vode odvzame v območju proizvodnje in prometa živil.”
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“V primeru oskrbe s pitno vodo v cisternah, je treba vzorce odvzeti na mestu iztoka iz cisterne.”
17. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Preiskave vzorcev se opravijo v pooblaščenih laboratorijih IVZ in območnih ZZV po strokovno preizkušenih metodah.
Metode, ki se uporabljajo za fizikalno kemijske preiskave, morajo zadostiti minimalnim zahtevam za točnost, natančnost in mejo detekcije. Zahteve so podane v prilogi F tega pravilnika.”
18. člen
V 29. členu se besedi “vodooskrbni sistem” nadomestita z besedami “javne oskrbe z vodo”.
19. člen
Prvi stavek prvega odstavka 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Minister za zdravstvo lahko na predlog upravljalca in na podlagi strokovnega mnenja IVZ, ki ga ta izdela v sodelovanju z območnim ZZV, za določeno časovno obdobje dovoli uporabo pitne vode, v kateri delež posameznih snovi presega predpisano mejo, če ne ogroža zdravja ljudi in če ni mogoče drugače zagotoviti preskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo.”
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“V primeru, da IVZ ali ZZV ugotovi, da koncentracije posameznih snovi, ki niso škodljive zdravju, presegajo predpisane zahteve in je upravljalec sprejel ukrepe za odpravo pomanjkljivosti v 30 dneh, ni potrebno upoštevati zahtev prvega odstavka tega člena, razen navedbe dopustne vrednosti in časa trajanja.
Kolikor je v zadnjem letu vrednost katerega koli parametra bila presežena več kot 30 dni, določila prejšnjega odstavka ne veljajo.”
20. člen
V 31. členu se za besedo “namene” dodajo besede “in predlaga ukrepe.”
21. člen
V 33. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Upravljalci so najmanj enkrat letno dolžni, na krajevno običajen način, obveščati uporabnike o zdravstveni ustreznosti pitne vode.”
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
22. člen
V 37. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Ob odvzemu se izpolni zapisnik iz priloge H, ki je sestavni del tega pravilnika.”
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
23. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določila 6. člena tega pravilnika, ki začne veljati s 25. 12. 2003.
Št. 520-3/99
Ljubljana, dne 28. decembra 1999.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo
Priloge A, B, C, D, E in F se spremenijo tako, da se glasijo:

Priloga A: Mikrobiološke zahteve

Voda iz javne oskrbe - redne in občasne preiskave

Redne preiskave:


-----------------------------------------------------------------
Parameter             Vrednost         Enota
-----------------------------------------------------------------
Escherichia coli            0      število/100ml
                          ali MPN/100 ml

skupne koliformne bakterije(1)     0      število/100ml
                          ali MPN/100 ml

Clostridium perfringens
(s sporami)* (1)            0      število/100ml

skupno število mikroorganizmov
pri 22 stopinjah C (1)      brez sprememb    število/1ml

skupno število mikroorganizmov
pri 37 stopinjah C (1)      manj kot 100    število/1ml
-----------------------------------------------------------------

Občasne preiskave:

-----------------------------------------------------------------
Parameter             Vrednost         Enota
-----------------------------------------------------------------
Escherichia coli            0      število/100ml
                          ali MPN/100ml

enterokoki               0      število/100ml
                          ali MPN/100ml

Clostridium perfringens
(s sporami)* (1)            0      število/100ml

skupne koliformne bakterije (1)    0      število/100ml
                          ali MPN/100ml

skupno število mikroorganizmov
pri 22 stopinjah C (1)      brez sprememb    število/1ml

skupno število mikroorganizmov
pri 37 stopinjah C (1)      manj kot 100    število/1ml
-----------------------------------------------------------------

*: če je voda glede na izvor površinska ali nanjo vpliva
površinska voda

(1): parametri iz tabel se pri ocenjevanju obravnavajo kot
indikatorski parametri
Priloga B: Mikrobiološke zahteve

Voda za embaliranje na mestu polnjenja

-----------------------------------------------------------------
Parameter             Vrednost         Enota
-----------------------------------------------------------------
Escherichia coli            0      število/250ml

enterokoki               0      število/250 ml

skupne koliformne bakterije(1)     0      število/250ml

Pseudomonas aeruginosa(1)       0      število/250ml

Clostridium perfringens
(s sporami) *(1)            0      število/100 ml

skupno število mikroorganizmov
pri 22 stopinjah C (1)        100       število/1ml

skupno število mikroorganizmov
pri 37 stopinjah C (1)      manj kot 20     število/1ml
-----------------------------------------------------------------

Embalirana pitna voda v prometu

-----------------------------------------------------------------
Parameter             Vrednost         Enota
-----------------------------------------------------------------
Escherichia coli            0      število/250ml

enterokoki               0      število/250ml

skupne koliformne bakterije (1)    0      število/250ml

Pseudomonas aeruginosa(1)       0      število/250ml

Clostridium perfringens
(s sporami) *(1)            0      število/100 ml

skupno število mikroorganizmov
pri 22 stopinjah C (1)      brez sprememb(2)   število/1ml

skupno število mikroorganizmov
pri 37 stopinjah C (1)      manj kot 20     število/1ml
-----------------------------------------------------------------

*: če je voda glede na izvor površinska ali nanjo vpliva
površinska voda

(1): parametri iz tabele se pri ocenjevanju obravnavajo kot
indikatorski parametri

(2): brez sprememb pomeni, da mikroorganizmi izvirajo le iz
polnilne vode lastne flore in ne smejo kazati na onesnaženje
Priloga C: Fizikalno - kemijske zahteve

Redne preiskave (1):

-----------------------------------------------------------------
Parameter             Vrednost         Enota
-----------------------------------------------------------------
temperatura            do 25        stopinja C

barva               0,5          m(na -1)

vidne nečistoče          brez

okus               sprejemljiv

vonj               sprejemljiv

motnost              5,0*            NTU

pH (*)              6,5 - 9,5

elektroprevodnost (20sC)     2500           mS/cm

poraba KMnO4**          10         mg KMnO(4)/l

TOC***              4 in brez        mg C/l
                 sprememb

amonij              0,10         mg NH(4)/l

železo ****            200          mikrog/l

aluminij ****           200          mikrog/l

klor - prosti rezidualni *****  0,3 - 0,5         mg/l
-----------------------------------------------------------------

(1) parametri iz tabele se pri ocenjevanju obravnavajo kot
indikatorski parametri.

* pred končno dezinfekcijo največ 1,0 NTU

(*) v vodi, namenjeni embaliranju, je lahko pH 4.5. Če vsebuje
voda, namenjena embaliranju, naravni ali umetno dodani ogljikov
dioksid, je lahko minimalna vrednost pH nižja.

** če določamo TOC ni treba določati KMnO(4)

*** TOC ni potrebno določati pri velikostih manjših od 10000m3

**** če se uporabljajo v postopkih priprave, jih določimo v
obsegu rednih preiskav, v nasprotnem jih redno vključimo v obseg
občasnih preiskav

***** pri dezinfekciji s kloriranjem, prosti rezidualni klor po
končani dezinfekciji ne sme biti nižji od 0,3 mg/l in ne višji od
0,5 mg/l. Če okoliščine to dopuščajo, je po presoji IVZ ali
območnega ZZV, lahko vrednost tudi nižja od 0,3 mg/l, vendar ne
nižja od 0,1 mg/l.
Priloga D: Fizikalno - kemijske zahteve

Občasne preiskave (2):

-----------------------------------------------------------------
Parameter             Vrednost         Enota
-----------------------------------------------------------------
akrilamid (*)           0,1          mikrog/l

antimon              3,0          mikrog/l

arzen               10           mikrog/l

baker               2000          mikrog/l

barij               700          mikrog/l

benzen              1,0          mikrog/l

bor                300          mikrog/l

bromat              10           mikrog/l

cianid              50           mikrog/l

1,2 dikloretan          3,0          mikrog/l

1,1 dikloreten          30           mikrog/l

epiklorhidrin (*)         0,10          mikrog/l

fluorid              1,5          mikrog/l

kadmij              3,0          mikrog/l

krom               50           mikrog/l

molibden             70           mikrog/l

nikelj              20           mikrog/l

nitrit (NO(2))          0.10          mikrog/l

nitrat (NO(3))          50           mikrog/l

PCB - vsota*           0,10          mikrog/l

pesticidi**            0,10          mikrog/l

pesticidi - vsota***       0,50          mikrog/l

PAH - vsota****          0,10          mikrog/l

benzo(a)piren           0,010         mikrog/l

selen               10           mikrog/l

svinec              10           mikrog/l

tetraklormetan          2,0          mikrog/l

trikloroeten in
tetrakloroeten - vsota      10           mikrog/l

trihalometani (THM)
- vsota*****           100          mikrog/l

vinilklorid (*)          0,5          mikrog/l

živo srebro            1,0          mikrog/l
-----------------------------------------------------------------

(2) Vključujejo tudi parametre iz tabele C. Obseg se lahko
zmanjša, če IVZ ali območni zavod za neko časovno obdobje oceni,
da nek parameter ni prisoten v pitni vodi v koncentraciji, ki bi
lahko bila pomembna.

(*) Parametrična vrednost se nanaša na koncentracijo monomera v
vodi preračunano na maksimalno izločanje polimera iz materiala v
stiku z vodo.

* PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB
194)

** kot pesticide obravnavamo: organske insekticide, organske
herbicide, organske fungicide, organske nematocide, organske
akaricide, organske algicide, organske rodenticide, organske
limacide in podobne snovi (regulatorje rasti).

Vrednost se nanaša na vsak posamezni pesticid. Spremljati je
potrebno samo tiste pesticide, ki so lahko prisotni v tej vodi.

Za pesticide aldrin, dieldrin, heptaklor in heptaklorepoksid bo
določena vrednost 0,030 mirkog/l.

*** vključno z njihovimi strupenimi glavnimi razgradnimi,
reakcijskimi in metabolnimi produkti.

**** velja za spojine: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi) perilen, indeno(1,2,3-cd)piren

***** vsota bromodiklorometana, dibromoklormetana, bromoforma in
kloroforma.

Doseganje teh vrednosti ne sme vplivati na učinkovitost
dezinfekcije


Po presoji IVZ ali območnega ZZV se vključujejo v obseg občasnih
preiskav še (1):

-----------------------------------------------------------------
Parameter             Vrednost         Enota
-----------------------------------------------------------------
raztopljeni kisik          > 50       % nasičenja

natrij               200           mg/l

mangan               50          mikrog/l

sulfat               200           mg/l

cink                3000         mikrog/l

klorid               100           mg/l

anionske površ. akt. Snovi (TBS)  0,20           mg/l

fenolni indeks*           1,0         mikrog/l

celotni fosfor (PO(4)) **      0,30           mg/l

mineralna olja           10          mikrog/l

organohalogene spojine ***     1,0         mikrog/l

drugi lahkohlap.hal.alif.
ogljikov. (vsota)****        30          mikrog/l
-----------------------------------------------------------------

(1) parametri iz tabele se pri ocenjevanju uporabljajo kot
indikatorski parametri

* ne velja za naravne fenole, ki ne reagirajo s klorom

** pri mehčanju vode z dodajanjem fosfatov, je dopustna vrednost
za celotni fosfor 6,7 mg PO(4)/l

*** TRIS kloretil fosfat, TRIS klorpropil fosfat, ne zajemajo pa
pesticidov in njihovih metabolitov, PCB in lahkohlapnih
organohalogenih spojin

**** 1,2-dibromoetan, bromotriklorometan, diklorometan,
trikloronitrometan, 1,1,-dikloroetan, 1,1,1-triklorometan,
1,1,2,-trikloroetan, 1,1,2-triklorotrifluoroetan, 1,1,1,2-
tetrakloroetan, 1,1,2,2-tetrakloroetan, pentakloroetan,
heksakloroetan, cis-1,2-dikloroeten, trans-1,2-dikloroeten
Priloga E: Minimalno število preiskav na leto

Voda iz javne vodooskrbe:

-----------------------------------------------------------------
Količina distribuirane    Redne preiskave       Občasne
 vode na dan (m3)*    fizik. kem.  mikrobiol.   preiskave
-----------------------------------------------------------------
    < / = 100       4      10       1

 > 100 < / = 1000       8      20       1

 > 1000 < / = 2000      16      40       1

 > 2000 < / = 10000      80      160       4

> 10000 < / = 20000     160      320       4

> 20000 < / = 30000     240      480       5

> 30000 < / = 60000     480      960       8

   > 60000         720     1440      12
-----------------------------------------------------------------

* kolikor ni znana količina distribuirane vode na dan se računa
povprečna poraba na dan na prebivalca

Voda za embaliranje:

-----------------------------------------------------------------
Količina embalirane    Redne preiskave   Občasne preiskave
 vode na dan (m3)
-----------------------------------------------------------------
    < / = 10         1           1

 > 10 < / = 20         12           1

 > 20 < / = 100        20           1

 > 100 < / = 200        60           2

 > 200 < / = 300        120           3

 > 300 < / = 600        180           6

 > 600 < / = 1000       365           10

> 1000 < / = 2000       730           20

> 2000 < / = 3000       1460           30
-----------------------------------------------------------------
Priloga F: Postopki vzorčenja in minimalne zahteve za ustreznost
metod za mikrobiološke in fizikalno - kemijske preiskave:

Vzorčenje:

Načrtovanje programov vzorčenja 1. del  SIST EN 25667-1 (1996)

Navodilo za tehnike vzorčenja  2. del  SIST EN 25667-2 (1996)

Navodilo za konzerviranje in
rokovanje z vzorci        3. del  SIST EN 25667-3 (1996)

Navodilo za vzorčenje pitne
vode in vode, ki se uporablja
pri predelavi hrane in pijače  5. del  SIST ISO 5667-5 (1996)


Minimalne zahteve za ustreznost metod za fizikalno - kemijske
preiskave:

Redne preiskave:

-----------------------------------------------------------------
Parameter    Točnost  Natančnost  Meja    Princip metode
        (% para-  (% para-  (% para-
        metrične  metrične  metrične  
        vrednosti) vrednosti) vrednosti)
-----------------------------------------------------------------
temperatura                    elektrometrija

barva       10     10     10  spektrofotometrija

vidne
nečistoče           -      -    nefelometrija

okus              -      -   stopnja redčitve

vonj              -      -   stopnja redčitve

motnost      10     10     10    turbidimetrija

pH (*)       10     10     10    elektrometrija

elektroprevodnost
(20sC)       10     10     10    elektrometrija

poraba KMnO(4)**  25     25     10     volumetrija

TOC***       10     10     10    oksidacija, IR

amonij       10     10     10 spektrofotometrija,
                                IC

nitrit       10     10     10 spektrofotometrija,
                                IC

železo       10     10     10 spektrofotometrija,
                             AAS ICP

aluminij      10     10     10 spektrofotometrija,
                             AAS ICP

klor - prosti         10     10     volumetrija,
rezidualni *****                  kolorimetrija
-----------------------------------------------------------------

Občasne preiskave:

-----------------------------------------------------------------
Parameter    Točnost  Natančnost  Meja    Princip metode
        (% para-  (% para-  (% para-
        metrične  metrične  metrične  
        vrednosti) vrednosti) vrednosti)
-----------------------------------------------------------------
akrilamid  *

antimon      25     25     25       AAS, ICP

arzen       10     10     10       AAS, ICP

baker       10     10     10      AAS, ICP,
                           voltametrija

barij       10     10     10       AAS, ICP

benzen       25     25     25      GC/HS/FID

bor        10     10     10  spektrofotometrija

bromat       25     25     25          IC

cianid (celotni)  10     10     10  spektrofotometrija

1,2 dikloretan   25     25     10      GC/HS/ECD

1,1 dikloreten   25     25     10      GC/HS/ECD

epiklorhidrin               *        GC/MSD

fluorid      10     10     10    elektrometrija

kadmij       10     10     10      AAS, ICP,
                           voltametrija

krom        10     10     10       AAS, ICP

molibden      10     10     10       AAS, ICP

nikelj       10     10     10      AAS, ICP,
                           voltametrija

nitrat (NO(3))   10     10     10 spektrofotometrija,
                                IC

PCB - vsota    25     25     25        GC/ECD

pesticidi     25     25     25    GC/MSD, GC/ECD

pesticidi - vsota  

PAH - vsota    25     25     25        GC/MSD

benzo(a)piren   25     25     25        GC/MSD

selen       10     10     10       AAS, ICP

svinec       10     10     10      AAS, ICP,
                           voltametrija

tetraklormetan   25     25     10        GC/ECD

trikloroeten in
tetrakloroeten -
vsota       25     25     10        GC/ECD

trihalometani
(THM) - vsota   25     25     10        GC/ECD

vinilklorid                *        GC/FID

živo srebro    20     10     20         AAS

raztopljeni kisik                 elektrometrija

natrij       10     10     10       AAS, ICP

mangan       10     10     10       AAS, ICP

sulfat       10     10     10       AAS, ICP

cink        10     10     10      AAS, ICP,
                           voltametrija

klorid       10     10     10 spektrofotometrija,
                         volumetrija, IC

anionske površ.
akt. Snovi (TBS)  10     10     10  spektrofotometrija

fenolni
indeks (*)     25     25     25  spektrofotometrija

celotni fosfor
(PO(4)) (**)    10     10     10  spektrofotometrija

mineralna olja   10     10     10    FT-IR, GC/FID,
                              GC/MSD

organohalogene
spojine (***)   25     25     25        GC/MSD

drugi lahkohlap.
hal. Alif.

ogljikov.
(vsota) (****)   25     25     10        GC/ECD
-----------------------------------------------------------------

* parameter je potrebno kontrolirati na osnovi proizvodne
specifikacije materiala v stiku s pitno vodo
Za prilogo F se doda nova priloga G, ki glasi:

Priloga G: Radioaktivnost

-----------------------------------------------------------------
Parameter         Vrednost           Enota
-----------------------------------------------------------------
Tritij (H3)*        100             Bq/l

Skupna prejeta doza     0,10             mSv/leto
-----------------------------------------------------------------

* Frekvenco odvzemov in število odvzemnih mest določa letni
program meritev radioaktivnosti življenjskega okolja v Republiki
Sloveniji.

Sedanja priloga G postane priloga H.

AAA Zlata odličnost