Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

91. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o konsolidaciji dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BCHKDJ), stran 1184.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O KONSOLIDACIJI DOLGOV NEKDANJE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (BCHKDJ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o konsolidaciji dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BCHKDJ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. novembra 1999.
Št. 001-22-165/99
Ljubljana, 29. novembra 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O KONSOLIDACIJI DOLGOV NEKDANJE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (BCHKDJ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o konsolidaciji dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, sklenjen z izmenjavo pisem v Ljubljani 29.12.1998.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v francoskem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:*
Budapest, le 29 décembre 1998
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer aux termes de référence du Club de Paris du 23 septembre 1992 concernant la dette de l’ancienne République socialiste fédérative (RSF) de Yougoslavie ainsi qu’à la lettre du Président du Club de Paris du 25 septembre 1992 et à celle du Ministre des Finances de la République de Slovénie du 27 octobre 1992. Par la présente, je vous confirme que la Confédération suisse se déclare prête à accepter le transfert à la République de Slovénie des droits et obligations résultant des accords bilatéraux de consolidation de dettes de débiteurs yougoslaves conclus entre la Confédération suisse et la RSF de Yougoslavie respectivement le 26 juillet 1984, le 10 octobre 1985, le 14 avril 1987 et le 29 décembre 1988. Ces conditions de transfert s’établissent comme suit:
– Les dispositions et les conditions financières des accords bilatéraux conclus entre la Confédération suisse et la RSF de Yougoslavie sont applicables sans changement à la consolidation de dettes de débiteurs slovènes.
– Les listes agréées des montants consolidés feront partie intégrante du Protocole figurant en annexe de la présente. Les listes comprendront les engagements de la République de Slovénie à l’égard de dettes qui sont détenues par un sujet établi sur son territoire. D’après les données disponibles en Suisse et en Slovénie, il n’y a pas de dette non-allouée selon les termes de référence du Club de Paris entre la Suisse et l’ancienne RSF de Yougoslavie.
– La Confédération suisse et la République de Slovénie décident de signer un Protocole conjoint figurant en annexe de la présente.
Le présent Accord entrera en vigueur après approbation des autorités compétentes de chaque Partie. En ce qui concerne la Confédération suisse, cette approbation est acquise dès la date de la signature du présent Accord. En ce qui concerne la République de Slovénie, cette approbation sera notifiée à la Partie suisse dès qu’elle sera acquise. D’éventuels retards dans l’approbation du présent Accord n’affecteront pas ses dispositions et conditions financières.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la République de Slovénie avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse
Claudio Caratsch m. p.
Annexes:
Protocole
Termes de référence concernant la dette de l’ancienne RSF de Yougoslavie adoptés par le Club de Paris le 23 septembre 1992
Lettre du Président du Club de Paris du 25 septembre 1992
Lettre du Ministre des Finances de la République de Slovénie du 27 octobre 1992
Monsieur Mitja GASPARI
Ministre des Finances
République de Slovénie
Ljubljana, le 29 décembre 1998
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser la réception de votre lettre en date du 29 décembre 1998, qui est établie comme suit:
” Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer aux termes de référence du Club de Paris du 23 septembre 1992 concernant la dette de l’ancienne République socialiste fédérative (RSF) de Yougoslavie ainsi qu’à la lettre du Président du Club de Paris du 25 septembre 1992 et à celle du Ministre des Finances de la République de Slovénie du 27 octobre 1992. Par la présente, je vous confirme que la Confédération suisse se déclare prête à accepter le transfert à la République de Slovénie des droits et obligations résultant des accords bilatéraux de consolidation de dettes de débiteurs yougoslaves conclus entre la Confédération suisse et la RSF de Yougoslavie respectivement le 26 juillet 1984, le 10 octobre 1985, le 14 avril 1987 et le 29 décembre 1988. Ces conditions de transfert s’établissent comme suit:
– Les dispositions et les conditions financières des accords bilatéraux conclus entre la Confédération suisse et la RSF de Yougoslavie sont applicables sans changement à la consolidation de dettes de débiteurs slovčnes.
– Les listes agréées des montants consolidés feront partie intégrante du Protocole figurant en annexe de la présente. Les listes comprendront les engagements de la République de Slovénie à l’égard de dettes qui sont détenues par un sujet établi sur son territoire. D’après les données disponibles en Suisse et en Slovénie, il n’y a pas de dette non-allouée selon les termes de référence du Club de Paris entre la Suisse et l’ancienne RSF de Yougoslavie.
– La Confédération suisse et la République de Slovénie décident de signer un Protocole conjoint figurant en annexe de la présente.
Le présent Accord entrera en vigueur après approbation des autorités compétentes de chaque Partie. En ce qui concerne la Confédération suisse, cette approbation est acquise dès la date de la signature du présent Accord. En ce qui concerne la République de Slovénie, cette approbation sera notifiée à la Partie suisse dès qu’elle sera acquise. D’éventuels retards dans l’approbation du présent Accord n’affecteront pas ses dispositions et conditions financières.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la République de Slovénie avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la République de Slovénie avec le contenu de présente lettre.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma trčs haute considération.
Pour la République de Slovénie
Mitja Gaspari m.p.
Ministre des Finances
Annexes:
Protocole
Termes de référence concernant la dette de l’ancienne RSF de Yougoslavie adoptés par le Club de Paris le 23 septembre 1992
Lettre du Président du Club de Paris du 25 septembre 1992
Lettre du Ministre des Finances de la République de Slovénie du 27 octobre 1992
Son Excellence
M. Claudio Caratsch
Ambassadeur de Confédération suisse en Slovénie
Budapest
Budimpešta, 29. decembra 1998
Gospod minister,
čast mi je sklicevati se na obseg pooblastil Pariškega kluba z dne 23. septembra 1992, ki se nanaša na dolg nekdanje Socialistične federativne republike (SFR) Jugoslavije, kot tudi na pismo predsednika Pariškega kluba z dne 25. septembra 1992 in pismo ministra za finance Republike Slovenije z dne 27. oktobra 1992. S tem potrjujem, da Švicarska konfederacija izjavlja, da je pripravljena sprejeti, da se na Republiko Slovenijo prenesejo pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolgov jugoslovanskih dolžnikov, sklenjenih 26. julija 1984, 10. oktobra 1985, 14. aprila 1987 in 29. decembra 1988 med Švicarsko konfederacijo in SFR Jugoslavijo. Pogoji prenosa so naslednji:
– Finančne določbe in pogoji dvostranskih sporazumov, sklenjenih med Švicarsko konfederacijo in SFR Jugoslavijo, se nespremenjeno uporabljajo pri konsolidaciji dolgov slovenskih dolžnikov.
– Dogovorjeni seznami konsolidiranih zneskov bodo sestavni del protokola, ki je priložen temu pismu. Seznami bodo vključevali obveznosti Republike Slovenije glede dolgov, ki jih ima določen subjekt s sedežem na njenem ozemlju. Po podatkih, ki so na voljo v Švici in Sloveniji, med Švico in nekdanjo SFR Jugoslavijo po obsegu pooblastil Pariškega kluba ni nealociranih dolgov.
– Švicarska konfederacija in Republika Slovenija skleneta podpisati skupni protokol, ki je priložen temu pismu.
Ta sporazum bo začel veljati, ko ga bodo odobrile pristojne oblasti vsake strani. Glede Švicarske konfederacije je ta odobritev dosežena z dnem podpisa tega sporazuma. Glede Republike Slovenije pa bo ta odobritev uradno sporočena švicarski strani takoj, ko bo dosežena. Morebitne zakasnitve odobritve tega sporazuma ne bodo vplivale na njegove finančne določbe in pogoje.
Hvaležen bi vam bil za potrditev, da Republika Slovenija soglaša z vsebino tega pisma.
Prosim, sprejmite, gospod minister, izraze mojega globokega spoštovanja.
Za Švicarsko konfederacijo
Claudio Caratsch l. r.
Priloge:
Protokol
Obseg pooblastil glede dolga nekdanje SFR Jugoslavije, ki ga je Pariški klub sprejel 23. septembra 1992
Pismo predsednika Pariškega kluba z dne 25. septembra 1992
Pismo ministra za finance Republike Slovenije z dne 27. oktobra 1992
Gospod Mitja GASPARI
Minister za finance
Republika Slovenija
Ljubljana, 29. decembra 1998
Ekscelenca,
čast mi je potrditi prejem vašega pisma z dne 29. decembra 1998, ki se glasi takole:
“Gospod minister,
čast mi je sklicevati se na obseg pooblastil Pariškega kluba z dne 23. septembra 1992, ki se nanaša na dolg nekdanje Socialistične federativne republike (SFR) Jugoslavije, kot tudi na pismo predsednika Pariškega kluba z dne 25. septembra 1992 in pismo ministra za finance Republike Slovenije z dne 27. oktobra 1992. S tem potrjujem, da Švicarska konfederacija izjavlja, da je pripravljena sprejeti, da se na Republiko Slovenijo prenesejo pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolgov jugoslovanskih dolžnikov, sklenjenih 26. julija 1984, 10. oktobra 1985, 14. aprila 1987 in 29. decembra 1988 med Švicarsko konfederacijo in SFR Jugoslavijo. Pogoji prenosa so naslednji:
– Finančne določbe in pogoji dvostranskih sporazumov, sklenjenih med Švicarsko konfederacijo in SFR Jugoslavijo, se nespremenjeno uporabljajo pri konsolidaciji dolgov slovenskih dolžnikov.
– Dogovorjeni seznami konsolidiranih zneskov bodo sestavni del protokola, ki je priložen temu pismu. Seznami bodo vključevali obveznosti Republike Slovenije glede dolgov, ki jih ima določen subjekt s sedežem na njenem ozemlju. Po podatkih, ki so na voljo v Švici in Sloveniji, med Švico in nekdanjo SFR Jugoslavijo po obsegu pooblastil Pariškega kluba ni nealociranih dolgov.
– Švicarska konfederacija in Republika Slovenija skleneta podpisati skupni protokol, ki je priložen temu pismu.
Ta sporazum bo začel veljati, ko ga bodo odobrile pristojne oblasti vsake strani. Glede Švicarske konfederacije je ta odobritev dosežena z dnem podpisa tega sporazuma. Glede Republike Slovenije pa bo ta odobritev uradno sporočena švicarski strani takoj, ko bo dosežena. Morebitne zakasnitve odobritve tega sporazuma ne bodo vplivale na njegove finančne določbe in pogoje.
Hvaležen bi vam bil za potrditev, da Republika Slovenija soglaša z vsebino tega pisma.
Prosim, sprejmite, gospod minister, izraze mojega globokega spoštovanja.”
Čast mi je potrditi, da Republika Slovenija soglaša z vsebino tega pisma.
Prosim, sprejmite, Ekscelenca, izraze mojega globokega spoštovanja.
Za Republiko Slovenijo
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
Priloge:
Protokol
Obseg pooblastil glede dolga nekdanje SFR Jugoslavije, ki ga je Pariški klub sprejel 23. septembra 1992
Pismo predsednika Pariškega kluba z dne 25. septembra 1992
Pismo ministra za finance Republike Slovenije z dne 27. oktobra 1992
Njegova Ekscelenca
g. Claudio Caratsch
Veleposlanik Švicarske konfederacije v Sloveniji
Budimpešta
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 450-07/99-20/1
Ljubljana, dne 19. novembra 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
*– Protokol,
– Obseg pooblastil glede dolga nekdanje SFR Jugoslavije, ki ga je Pariški klub sprejel 23. septembra 1992,
– Pismo predsednika Pariškega kluba z dne 25. septembra 1992,
– Pismo ministra za finance Republike Slovenije z dne 27. oktobra 1992
so na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve in v Sektorju za mednarodne finančne odnose Ministrstva za finance Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost