Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1999 z dne 1. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1999 z dne 1. 10. 1999

Kazalo

68. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, stran 941.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST (URSJV) IN JEDRSKO REGULATORNO KOMISIJO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE (US NRC) O IZMENJAVI TEHNIČNIH INFORMACIJ IN SODELOVANJU NA PODROČJU JEDRSKE VARNOSTI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, podpisan 29. aprila 1999 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST (URSJV) IN JEDRSKO REGULATORNO KOMISIJO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE (US NRC) O IZMENJAVI TEHNIČNIH INFORMACIJ IN SODELOVANJU NA PODROČJU JEDRSKE VARNOSTI
29. april 1999
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljevanju URSJV) in Jedrska regulatorna komisija Združenih držav Amerike (v nadaljevanju US NRC), obe v nadaljevanju imenovani pogodbenici;
sta se,
v obojestranski želji po nadaljnji izmenjavi informacij, ki se nanašajo na zakonodajo in standarde, ki se zahtevajo ali priporočajo s strani obeh organizacij za urejanje varnosti in vpliva jedrskih naprav na okolje;
glede na to, da sta podobno že sodelovali v okviru petletnega Sporazuma o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, ki je bil prvotno podpisan v Ljubljani dne 6. decembra, 1993, in da tak sporazum vključuje določbo o podaljšanju s pisnim sporazumom obeh strani;
glede na to, da sta izrazili skupno željo po nadaljevanju tako vzpostavljenega sodelovanja za nadaljnjih pet let,
dogovorili o naslednjem:
I. OBSEG SPORAZUMA
I.1 Izmenjava tehničnih informacij
Kolikor dovoljujejo zakoni, drugi predpisi in programske usmeritve pogodbenic, se US NRC IN URSJV strinjata, da bosta nadaljevali z izmenjavo naslednjih vrst tehničnih informacij, ki se nanašajo na urejanje varnosti, varovanje jedrskih materialov, ravnanje z odpadki in vpliv določenih jedrskih objektov na okolje:
a. tematska poročila, ki se nanašajo na varnost, varovanje jedrskih materialov, ravnanja z odpadki in vpliva na okolje, ki jih pripravi ena od pogodbenic ali se pripravijo zanjo kot podlaga ali podpora za upravno odločanje in usmeritve;
b. dokumente, ki se nanašajo na pomembnejša dejanja v okviru upravnega odločanja, ter sklepe, ki se nanašajo na varnost in varstvo okolja in vplivajo na jedrske objekte;
c. podrobne dokumente, ki opisujejo postopek US NRC za izdajo dovoljenj in urejanje določenih objektov v ZDA, za katere URSJV meni, da so podobne objektom, ki so zgrajeni ali načrtovani v Sloveniji in ustrezne dokumente za takšne slovenske objekte;
d. informacije na področju raziskovanj o varnosti reaktorjev, ki jih imata pogodbenici pravico javno objaviti, ne glede na to, ali so last pogodbenice ali pa so ji dane na razpolago, vključno z informacijami o varnosti lahko-vodnih reaktorjev, omejene na tehnična področja, opisana v dodatkih “A“ in “B“, ki sta priložena in sta del tega sporazuma. Sodelovanje na teh razčlenjenih področjih raziskovanj bo lahko terjalo sklenitev posebnega sporazuma, če bi tako določile raziskovalne organizacije ene ali obeh pogodbenic. Vsaka pogodbenica pošlje drugi pogodbenici nujne informacije, ki se nanašajo na izsledke raziskovanj, ki jih treba takoj obravnavati zaradi javne varnosti, skupaj z navedbo pomembnih posledic;
e. poročila o izkušnjah pri obratovanju, kot so poročila o jedrskih nezgodah, nesrečah in prekinitvah obratovanja, ter kompilacija zgodovinskih podatkov o zanesljivosti komponent in sistemov;
f. upravne postopke za varnost, varovanje jedrskega materiala, ravnanje z odpadki in oceno vpliva jedrskih objektov na okolje;
g. takojšnja obvestila o pomembnih dogodkih, kot so resne obratovalne nezgode in prekinitve obratovanja reaktorjev po odločitvi vlade, ki so neposrednega pomena za pogodbenici;
h. kopije predpisanih standardov, ki se morajo uporabljati ali katerih uporabo predlagajo organizacije pogodbenic, pristojne za pripravo predpisov.
I.2. Sodelovanje pri raziskovanju na področju varnosti
Pogodbenici se o izvajanju skupnih programov in projektov na področju raziskovanja varnosti in razvoja ali takšnih programov in projektov, pri katerih so aktivnosti razdeljene na obe pogodbenici, vključno z uporabo testnih naprav in/ali računalniških programov, katerih lastnik je ena ali druga pogodbenica, sporazumevata od primera do primera in je le-to lahko predmet posebnega sporazuma, če ena ali druga pogodbenica meni, da je to potrebno. Sicer bo izvajanje potekalo z izmenjavo pisem med pogodbenicama, vsaj v okviru določb in pogojev tega sporazuma. Tehnična področja, določena s takšno izmenjavo pisem, so lahko kasneje spremenjena po medsebojnem dogovoru. Občasno pošiljanje strokovnjakov ene pogodbenice drugi se prav tako obravnava od primera do primera.
I.3. Usposabljanje in napotitve
V okviru meja razpoložljivih virov in glede na razpoložljivost namenjenih sredstev bo US NRC skušala pomagati URSJV pri zagotavljanju usposabljanja in pridobivanja izkušenj za strokovnjake URSJV s področja varnosti. Stroške plač, dnevnic in potne stroške udeležencev URSJV plača URSJV. Naslednji primeri so značilni za kategorije takšnega usposabljanja in pridobivanja izkušenj:
a. inšpekcijski obiski inšpektorjev URSJV v spremstvu inšpektorjev US NRC v reaktorjih, ki obratujejo in v reaktorjih, ki jih še gradijo v ZDA, vključno z izčrpnim informiranjem v regionalnih inšpekcijskih uradih US NRC;
b. udeležba uslužbencev URSJV na tečajih za usposabljanje osebja US NRC;
c. napotitev strokovnjakov URSJV za dobo 6 – 24 mesecev, za delo z osebjem US NRC na nalogah US NRC in za pridobivanje izkušenj pri delu.
I.4 Dodatni nasveti na področju varnosti
V kolikor dokumenti in druge informacije, ki jih zagotovi US NRC in so opisani zgoraj v OBSEGU SPORAZUMA, ne zadostujejo potrebam URSJV po tehničnih nasvetih, se pogodbenici posvetujeta o najboljšem načinu za njihovo izpolnitev. US NRC si bo v mejah svojih zmožnosti in zakonskih pooblastil prizadevala pomagati URSJV pri zadovoljevanju teh potreb. US NRC si bo tako, na primer, prizadevala, da odgovori tudi na zahteve Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) za sodelovanje misij tehnične pomoči za Slovenijo, ki jih bodo sestavljali strokovnjaki za varnost iz US NRC.
I.5. Sodelovanje v primeru jedrske nevarnosti
V primeru večje jedrske nezgode ali nesreče v Sloveniji, ki vključuje jedrsko elektrarno, dobavljeno s strani ZDA, si bo US NRC v mejah zakonskih pooblastil in svojih zmožnosti prizadevala na zahtevo URSJV zagotoviti tehnične nasvete in pomoč. O vrsti in obsegu takšnih nasvetov in pomoči se bosta US NRC in URSJV dogovorili od primera do primera. Če ni drugače dogovorjeno, bodo specifični nasveti in pomoč US NRC iz tega člena bremenili stroške URSJV.
II. IZVAJANJE SPORAZUMA
a. V okviru tega sporazuma se bodo informacije izmenjavale preko pisem, poročil in drugih dokumentov ter z obiski in sestanki, ki se določijo vnaprej od primera do primera. Letno bo organiziran en sestanek, za druge termine pa kot se bosta pogodbenici skupno dogovorili, da bi pregledali izmenjavo informacij in sodelovanje v okviru tega sporazuma, priporočili morebitne spremembe sporazuma in teme v okviru sodelovanja. O času, kraju in dnevnem redu sestankov se bosta pogodbenici dogovorili vnaprej. Obiski, ki se izvedejo po tem sporazumu, vključno z njihovimi programi, bodo predhodno odobreni s strani obeh administratorjev, navedenih v točki b II. odstavka.
b. Vsaka pogodbenica bo imenovala administratorja, ki bo usklajeval udeležbo pri skupni izmenjavi. Administratorja bosta sprejemala vse dokumente, ki se pošiljajo v okviru izmenjave, vključno s kopijami vseh pisem, če ni dogovorjeno drugače. V okviru izmenjave bosta administratorja odgovorna za določitev obsega izmenjave, vključno z dogovorom o določitvi jedrskih energetskih objektov v okviru izmenjave in o specifičnih dokumentih in standardih, ki se bodo izmenjali. Imenuje se lahko enega ali več tehničnih koordinatorjev za neposredne stike za specifična disciplinarna področja. Ti tehnični koordinatorji bodo zagotovili, da oba administratorja prejmeta kopije vseh posredovanih dokumentov. Namen teh podrobnih dogovorov je zagotoviti, med drugim, da se doseže in vzdržuje razumno uravnotežena izmenjava, ki nudi dostop do ustreznih razpoložljivih informacij.
c. Administratorja bosta določila število kopij dokumentov, ki se izmenjujejo.Vsak dokument bo opremljen z izvlečkom v angleščini z največ 250 besedami, ki opisuje predmet in vsebino.
d. Za uporabo ali rabo vseh informacij, izmenjanih ali prenesenih med obema pogodbenicama v okviru tega sporazuma, je odgovorna pogodbenica, ki sprejema informacije; pogodbenica, ki jih pošilja, ne jamči, da so te informacije primerne za katerokoli določeno rabo ali uporabo.
e. Ob upoštevanju dejstva, da pogodbenici nimata nekaterih informacij, ki jih zajema ta sporazum, imajo pa jih drugi vladni organi, bo vsaka pogodbenica v največji možni meri pomagala pri organiziranju obiskov in pošiljanju zahtev, ki se nanašajo na takšne informacije, ustreznim vladnim organom. Vendar zgoraj navedeno ne zavezuje teh organov, da zagotovijo take informacije ali sprejmejo take obiskovalce.
f. Nobena določba tega sporazuma ne zahteva od pogodbenic izvedbe kakršnegakoli ukrepa, ki ne bi bil v skladu z njeno veljavno zakonodajo, predpisi in programsko usmeritvijo. V okviru tega sporazuma ne bo nikakršne izmenjave jedrskih informacij, ki se nanašajo na širjenje občutljivih tehnologij. Če pride do kakršnekoli kolizije med določbami tega sporazuma ter takimi zakoni, predpisi in programsko usmeritvijo, se pogodbenici strinjata, da se posvetujeta, preden karkoli ukreneta.
g. Sodelovanje v okviru tega sporazuma bodo urejali zakoni in predpisi obeh držav. Kakršenkoli spor ali vprašanja med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma, do katerih pride v času trajanja sporazuma, se urejajo s skupnim sporazumom obeh pogodbenic.
h. Če ni dogovorjeno drugače, je za vse stroške, ki nastanejo zaradi sodelovanja v okviru tega sporazuma, odgovorna pogodbenica, ki jih ustvari. Sposobnost pogodbenic, da izpolnjujejo svoje obveznosti, je odvisna od razdelitve sredstev s strani ustreznih vladnih organov ter zakonov in predpisov, veljavnih v pogodbenicah.
III. IZMENJAVA IN UPORABA INFORMACIJ
Pogodbenici podpirata kar največje možno širjenje informacij, posredovanih ali izmenjanih po določilih tega sporazuma, ob upoštevanju zahteve po varstvu pravno zaščitenih pravic ali drugih zaupnih ali zaščitenih informacij, ki so lahko predmet tega sporazuma, ter ob upoštevanju določil Dodatka o intelektualni lastnini, ki predstavlja sestavni del tega sporazuma.
a. Za namen tega sporazuma izraz “informacija“ pomeni zakonodajne in varnostne podatke, podatke, ki se nanašajo na varovanje jedrskih materialov in ravnanje z odpadki, znanstvene ali tehnične podatke, rezultate ali metode raziskovanj in razvoja in druga dognanja s področja jedrske energije, ki bodo posredovani ali izmenjani v okviru tega sporazuma.
b. Za namen tega sporazuma izraz “pravno zaščitena informacija“ pomeni informacijo, ki je predmet tega sporazuma in je poslovna tajna ali druga zaščitena zaupna informacija (ki je takšna, da se lahko oseba, ki ima to informacijo, finančno okoristi z njo ali ima konkurenčno prednost pred tistim, ki take informacije nima) in lahko obsega samo informacijo:
(1) ki jo kot zaupno poseduje lastnik;
(2) ki jo navadno kot zaupno poseduje lastnik;
(3) ki je lastnik ni poslal drugim osebam (vključno s prejemnikom), razen če se ne hrani kot zaupna;
(4) ki prejemniku ni na razpolago iz drugega vira brez omejitev o nadaljnjem širjenju;
(5) ki še ni v lasti prejemnika.
c. Za namen tega sporazuma izraz “druge zaupne ali zaščitene informacije“ označuje informacijo zunaj kategorije pravno zaščitenih informacij, ki so zavarovane pred javnostjo po zakonih in predpisih države, ki takšne informacije zagotavlja, in ki so bile poslane in sprejete kot zaupni dokumenti.
d. Prejemnik dokumentarne pravno zaščitene informacije spoštuje v skladu s tem sporazumom njeno zaupno naravo, če je takšna pravno zaščitena informacija jasno označena z naslednjim (ali vsebinsko podobnim) restriktivnim opozorilom:
Ta dokument vsebuje pravno zaščiteno informacijo, ki se pošilja kot zaupna v okviru sporazuma z dne 29. aprila 1999 med Jedrsko regulatorno komisijo ZDA in Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, in je ne bodo širili zunaj teh organizacij, njunih konzultantov, pogodbenikov in imetnikov dovoljenj ter državnih organov in organizacij v Sloveniji in ZDA brez predhodnega dovoljenja (ime pošiljatelja informacije). To opozorilo bo navedeno na vsaki kopiji dokumenta ali njenem delu. Te omejitve samodejno prenehajo, ko lastnik razkrije informacijo brez kakršnihkoli omejitev.“
To restriktivno opozorilo bo upošteval prejemnik in pravno zaščitene informacije s takim opozorilom ne bo uporabil v komercialne namene, objavil v javnosti ali širil na kakršenkoli način, ki ni naveden ali je v nasprotju s pogoji tega sporazuma, brez odobritve pogodbenice pošiljateljice.
e. Načelno lahko pravno zaščiteno informacijo, prejeto v okviru tega sporazuma, prejemnik prosto posreduje brez predhodnega soglasja svojim zaposlenim ter pristojnim državnim organom in organizacijam v državi prejemnika.
f. Poleg tega se sme pravno zaščitena informacija brez predhodnega soglasja posredovati:
(1) pogodbenikom ali konzultantom prejemnika, ki se nahajajo znotraj zemljepisnih meja države prejemnika. Uporaba teh informacij je omejena samo na dela, v okviru pogodbe s prejemnikom, ki se nanašajo na zadeve v zvezi s pravno zaščiteno informacijo ali drugo zaupno ali zaščiteno informacijo;
(2) domačim organizacijam, ki imajo odobritev ali dovoljenje pristojnega organa v državi prejemnika, da gradijo ali upravljajo naprave za proizvodnjo ali uporabo jedrske energije ali uporabljajo jedrske snovi ali vire sevanja, če se takšna pravno zaščitena informacija ali druga zaupna ali zaščitena informacija uporablja samo pod pogoji odobritve ali dovoljenja;
(3) pogodbenikom organizacij, ki so določene pod (2) zgoraj, za uporabo izključno pri delu v obsegu odobritve ali dovoljenja, danih tem organizacijam;
če se pravno zaščitena informacija pod točkami f (1), (2) in (3) zgoraj posreduje po potrebi od primera do primera, če je v skladu z zaupnim dogovorom in če je označena z restriktivnim opozorilom, vsebinsko podobnim tistemu, ki je naveden v točki d zgoraj.
g. Ob predhodnem pisnem soglasju pogodbenice, ki zagotavlja pravno zaščiteno informacijo v okviru tega sporazuma, lahko pogodbenica, ki prejme takšno informacijo, le-to širi v večji meri, kot dovoljujeta odstavka e in f. Pogodbenici bosta sodelovali pri izdelavi postopka za pošiljanje zahtev in pridobitev soglasja za takšno širjenje. Vsaka pogodbenica bo odobrila soglasje v mejah svojih nacionalnih usmeritev, predpisov in zakonov.
h. Prejemnik drugih zaupnih ali pravno zaščitenih informacij v okviru tega sporazuma bo upošteval njihov zaupni značaj, pod pogojem, da je takšna informacija jasno označena kot zaupne ali zaščitene narave in če jo spremlja izjava, ki opozarja:
(1) da so pristojni organi pogodbenice, ki pošilja informacijo, informacijo zavarovali pred javno objavo;
(2) da se informacija posreduje pod pogojem, da se ohrani kot zaupna.
i. Druge zaupne ali zaščitene informacije se smejo širiti tako, kot je navedeno v odstavku d zgoraj.
j. Ne-dokumentarne pravne zaščitene informacije ali druge zaupne ali zaščitene informacije, pridobljene na seminarjih in drugih sestankih, organiziranih v okviru tega sporazuma, ali informacije, pridobljene s povezavami osebja pogodbenic, pri uporabi objektov ali skupnih projektih, obravnavata pogodbenici v skladu z načeli, ki so navedena v tem sporazumu za dokumentarne informacije, pod pogojem, da pogodbenica, ki sporoči takšno pravno zaščiteno informacijo ali drugo zaupno ali zaščiteno informacijo, seznani prejemnika z njenim značajem.
k. Če ena pogodbenica iz kakršnegakoli razloga oceni, da so ali da lahko pri izvajanju tega sporazuma pride do težav, ki se nanašajo na omejevanje širjenja informacij, takoj obvesti o tem drugo pogodbenico. Pogodbenici se potem posvetujeta o ustreznem postopku.
l. Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje drugi pogodbenici, da bi uporabljala ali širila informacije, ki jih prejme od druge pogodbenice brez omejitev iz virov zunaj tega sporazuma.
VI. TRAJANJE
a. Ta sporazum bo začel veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko pogodbenici z izmenjavo diplomatskih not druga drugo obvestita, da so bili izpolnjeni njihovi notranji ustavni postopki za pričetek veljavnosti, in velja za obdobje petih let. Lahko se ga podaljša na podlagi obojestranskega pisnega dogovora.
b. Vsaka pogodbenica lahko odpove sporazum, če drugo pogodbenico pisno obvesti 180 dni pred nameravanim datumom odstopa.
c. Vse informacije, zaščitene z določbami tega sporazuma kot pravno zaščitene ali druge zaupne ali zaščitene informacije, bodo zaščitene za čas trajanja tega sporazuma in po izteku veljavnosti sporazuma, razen, če se pogodbenici pisno ne dogovorita drugače.
Sklenjeno v Ljubljani, Slovenija, dne 29. aprila 1999, v dvojniku, v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
ZA UPRAVO
REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA JEDRSKO VARNOST
Miroslav Gregorič,
direktor l. r.
ZA JEDRSKO
REGULATORNO KOMISIJO
ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE
Jeffery S. Merrifield,
komisar l. r.
Dodatek “A“
Področja izmenjave informacij med US NRC in URSJV o raziskavah varnosti lahko-vodnih reaktorjev, ki jih opravlja US NRC
1. Integriteta reaktorskih komponent
2. Preprečevanje poškodb reaktorske sredice
3. Zmogljivost zadrževalnega hrama
4. Potrjevanje varnosti odlaganja jedrskih odpadkov
5. Analiza verjetnostnih tveganj
Dodatek “B“
Področja varnostnih raziskav, ki jih opravlja URSJV
1. Varnostne analize z vidika lokacije za potrebe preliminarnih in končnih varnostnih poročil za odlagališče radioaktivnih odpadkov.
2. Analize obratovalne varnosti in razpoložljivosti pri delu jedrsko-energetskih naprav. Študije nesreč, študije obnašanja komponent.
3. Upravna priporočila, jedrski standardi in merila za zagotovitev kakovosti, inšpekcije ter splošna merila za izdajanje dovoljenj.
4. Študije o varstvu pred sevanjem in o varstvu okolja.
5. Študije seizmičnega oblikovanja.
6. Študije o obdelavi in odlaganju radioaktivnih odpadkov.
7. Varnostne analize jedrskih reaktorjev.
DODATEK O INTELEKTUALNI LASTNINI
V skladu s členom III tega sporazuma:
Pogodbenici zagotovita ustrezno in učinkovito zaščito intelektualne lastnine, ustvarjene ali posredovane v okviru tega sporazuma in v okviru ustreznih izvedbenih dogovorov. Pogodbenici se strinjata, da se pravočasno obvestita o kakršnihkoli izumih ali avtorskih pravicah, ki izvirajo iz tega sporazuma, in si prizadevata pravočasno zaščititi takšno intelektualno lastnino. Pravice do intelektualne lastnine se bodo dodeljevale, kot to določa ta dodatek.
I. OBSEG
1. Ta dodatek se uporablja za vsa sodelovanja, ki se izvajajo v v skladu s tem sporazumom, razen če se pogodbenici ali njuni predstavniki niso drugače posebej dogovorili.
2. Za namen tega sporazuma se pojem “intelektualna lastnina“ uporablja tako, kot to določa 2. člen Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, ki je bila podpisana 14. julija 1967 v Stockholmu. Taka “intelektualna lastnina“ vsebuje pravice, ki se nanašajo na:
– književna, umetniška in znanstvena dela,
– umetniške nastope, zvočne zapise in prenose,
– izume iz vseh področij človekove dejavnosti,
– znanstvena odkritja,
– industrijsko oblikovanje,
– zaščitne znamke, imena firm in njihove označbe,
– zaščito pred nelojalno konkurenco
in vse druge pravice, ki izvirajo iz intelektualnih dejavnosti na področju industrije, znanosti, književnosti in umetnosti.
3. Ta dodatek se nanaša na dodelitev pravic, koristi in licenc med pogodbenicama. Vsaka pogodbenica zagotovi, da si lahko druga pogodbenica pridobi pravice iz naslova intelektualne lastnine v skladu s tem dodatkom tako, da pridobi te pravice od svojih udeležencev po tem sporazumu ali, če je to potrebno, na drug zakonit način. Ta dodatek sicer ne spreminja oziroma prejudicira dodelitve pravic iz naslova intelektualne lastnine, kot so urejene med pogodbenicama tega sporazuma oziroma njunimi državljani po njuni notranji zakonodaji oziroma praksi.
4. Spori, ki se nanašajo na intelektualno lastnino in izvirajo iz tega sporazuma, naj se rešujejo preko dogovorov med sodelujočimi ustanovami, po potrebi pa med pogodbenicama tega sporazuma oziroma njunimi predstavniki. Na podlagi skupnega sporazuma pogodbenic je treba spor predložiti arbitražnemu sodišču, ki s svojo razsodbo, sprejeto po pravilih mednarodnega prava, zavezuje obe pogodbenici. Razen če se pogodbenici ali njuni predstavniki pisno ne dogovorijo drugače, veljajo arbitražna pravila Komisije Združenih narodov o notranje-trgovinskem zakonu (UNCITRAL).
5. Odpoved ali prenehanje tega sporazuma ne vpliva na pravice ali dolžnosti v okviru tega dodatka.
II. DODELITEV PRAVIC
1. Vsaka pogodbenica bo upravičena do neekskluzivne, nepreklicne,in brezplačne licence v vseh državah za prevajanje, reproduciranje in javno širjenje znanstvenih in tehničnih člankov v revijah, poročilih in knjigah, ki izvirajo neposredno iz sodelovanja v okviru tega sporazuma. V vseh javno razširjenih kopijah del z avtorsko pravico, ki so izdelane v skladu s to določbo, so navedena imena avtorjev del, razen če avtor izrecno odkloni, da bi bil imenovan.
2. Pravice do vseh oblik intelektualne lastnine, razen tistih, ki so opisane v odstavku II. 1. zgoraj, so dodeljene kot sledi:
a. Gostujoči raziskovalci, na primer znanstveniki, ki gostujejo predvsem zaradi dodatnega izobraževanja, dobijo pravice intelektualne lastnine v obsegu, kot jo prizna sprejemna ustanova. Poleg tega pa je vsak gostujoči raziskovalec upravičen do deleža pri honorarju, ki ga sprejemna ustanova zasluži iz naslova takšne intelektualne lastnine.
b. (1) Za intelektualno lastnino, ki je ustvarjena pri skupnihraziskavah, na primer ko se pogodbenici tega sporazuma, sodelujoče ustanove ali njihovo osebje vnaprej dogovorijo o obsegu dela, je vsaka pogodbenica upravičena, da pridobi vse pravice in koristi v lastni državi. Pogodbenica, v katere državi pride do izuma, ima prva možnost pridobiti vse pravice in koristi v tretjih državah. Če raziskovanje ni opredeljeno kot “skupno raziskovanje“, bodo pravice do intelektualne lastnine, ki izvirajo iz raziskovanja, dodeljene v skladu z odstavkom II.2.a zgoraj. Poleg tega je vsaka oseba, ki je imenovana za izumitelja, upravičena do deleža pri honorarju, ki ga pridobi katerakoli stran iz naslova intelektualne lastnine.
(2) Če je vrsta intelektualne lastnine dostopna skladno z zakoni ene pogodbenice, ne pa druge, bo ne glede na točko II.2.b.(1) zgoraj pogodbenica, katere zakoni ščitijo takšno lastnino, upravičena do vseh pravic in koristi po vsem svetu. Osebe, ki so označene kot izumitelji te lastnine, so vendarle upravičene do licenc, kot je to določeno v točki II.2.b.(1)zgoraj.
A R R A N G E M E N T
BETWEEN THE SLOVENIAN NUCLEAR SAFETY ADMINISTRATION (S.N.S.A.) AND THE UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (U.S.N.R.C.) FOR THE EXCHANGE OF TECHNICAL INFORMATION AND COOPERATION IN NUCLEAR SAFETY MATTERS
April 29, 1999
The Slovenian Nuclear Safety Administration (hereinafter called the S.N.S.A.) and the United States Nuclear Regulatory Commission (hereinafter called the U.S.N.R.C.), the two together hereinafter referred to as the Parties;
Having a mutual interest in a continuing exchange of information pertaining to regulatory matters and of standards required or recommended by their organizations for the regulation of safety and environmental impact of nuclear facilities;
Having similarly cooperated under the terms of a five-year Arrangement for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters, originally signed in Ljubljana on December 6, 1993, such Arrangement including provision for its extension upon written agreement of the Parties;
Having indicated their mutual desire to continue the cooperation so established for another five years;
Have agreed as follows:
I. SCOPE OF THE ARRANGEMENT
I.1 Technical Information Exchange
To the extent that the U.S.N.R.C. and the S.N.S.A. are permitted to do so under the laws, regulations, and policy directives of their respective countries, the Parties will continue the exchange of the following types of technical information relating to the regulation of safety, safeguards, waste management, and environmental impact of designated nuclear facilities:
a. Topical reports concerning safety, safeguards, waste management, and environmental effects written by or for one of the parties as a basis for, or in support of, regulatory decisions and policies.
b. Documents relating to significant licensing actions and safety and environmental decisions affecting nuclear facilities.
c. Detailed documents describing the U.S.N.R.C. process for licensing and regulating certain U.S. facilities designated by the S.N.S.A. as similar to certain facilities being built or planned in Slovenia and equivalent documents on such Slovenian facilities.
d. Information in the field of reactor safety research which the Parties have the right to disclose, either in the possession of one of the Parties or available to it, including light water reactor safety information from the technical areas described in Addenda “A“ and “B“, attached hereto and made a part hereof. Cooperation in these itemized research areas may require a separate agreement, as determined to be necessary by the research organizations of one or both of the Parties. Each Party will transmit to the other urgent information concerning research results that require early attention in the interest of public safety, along with an indication of significant implications.
e. Reports on operating experience, such as reports on nuclear incidents, accidents and shutdowns, and compilations of historical reliability data on components and systems.
f. Regulatory procedures for the safety, safeguards, waste management, and environmental impact evaluation of nuclear facilities.
g. Early advice of important events, such as serious operating incidents and government-directed reactor shutdowns, that are of immediate interest to the Parties.
h. Copies of regulatory standards required to be used, or proposed for use, by the regulatory organizations of the Parties.
I.2 Cooperation in Safety Research
The execution of joint programs and projects of safety research and development, or those programs and projects under which activities are divided between the two Parties, including the use of test facilities and/or computer programs owned by either Party, will be agreed upon on a case-by-case basis and may be the subject of a separate agreement, as determined to be necessary by one or both of the Parties. Other times, it may be accomplished by an exchange of letters between the Parties, subject at least to the terms and conditions of the present Arrangement. Technical areas specified by such exchanges of letters may be modified subsequently by mutual consent. Temporary assignments of personnel by one Party in the other Party’s agency will also be considered on a case-by-case basis.
I.3 Training and Assignments
Within the limits of available resources and subject to the availability of appropriated funds, the U.S.N.R.C. will try to assist the S.N.S.A. in providing certain training and experience for S.N.S.A. safety personnel. Costs of salary, allowances, and travel of S.N.S.A. participants will be paid by the S.N.S.A. The following are typical of the categories of such training and experience that may be provided:
a. S.N.S.A. inspector accompaniment of U.S.N.R.C. inspectors on reactor operation and reactor construction inspection visits in the U.S., including extended briefings at U.S.N.R.C. regional inspection offices.
b. Participation by S.N.S.A. employees in U.S.N.R.C. staff training courses.
c. Assignment of S.N.S.A. experts for 6-24 month periods within the U.S.N.R.C. staff to work on U.S.N.R.C. staff duties and gain on-the-job experience.
I.4 Additional Safety Advice
To the extent that the documents and other information provided by the U.S.N.R.C. as described in SCOPE OF THE ARRANGEMENT, above, are not adequate to meet S.N.S.A. needs for technical advice, the Parties will consult on the best means for fulfilling such needs. The U.S.N.R.C. will attempt, within the limitations of appropriated resources and legislative authority, to assist the S.N.S.A. in meeting its needs. For example, within these limitations, the U.S.N.R.C. will attempt to meet requests that come through the International Atomic Energy Agency (IAEA) for technical assistance missions to Slovenia by U.S.N.R.C. safety experts.
1.5 Cooperation During Nuclear Emergencies
In case of a significant nuclear incident or accident in Slovenia involving a U,S.-supplied nuclear power plant, the U.S.N.R.C. will try, within the limits of its legislative authority and available resources, to provide technical advice and assistance to the S.N.S.A. at its request. The type and extent of such U.S.N.R.C. advice and assistance will be determined by the U.S.N.R.C. and the S.N.S.A. on a case-by-case basis. Unless otherwise agreed, however, all U.S.N.R.C. costs for providing specific advice and assistance to the S.N.S.A. under this Article will be borne by the S.N.S.A.
II. ADMINISTRATION
a. The exchange of information under this Arrangement will be accomplished through letters, reports, and other documents, and by visits and meetings arranged in advance on a case-by-case basis. A meeting will be held annually, or at such other times as mutually agreed, to review the exchange of information and cooperation under this Arrangement, to recommend revisions to the Arrangement, and to discuss topics coming within the scope of the cooperation. The time, place, and agenda for such meetings willl be agreed upon in advance. Visits which take place under the Arrangement, including their schedules, willl have the prior approval of the two administrators referred to in paragraph II.b.
b. An administrator will be designated by each Party to coordinate its participation in the overall exchange. The administrators will be the recipients of all documents transmitted under the exchange, including copies of all letters unless otherwise agreed. Within the terms of the exchange, the administrators will be responsible for developing the scope of the exchange, including agreement on the designation of the nuclear energy facilities subject to the exchange, and on specific documents and standards to be exchanged. One or more technical coordinators may be appointed as direct contacts for specific disciplinary areas. These technical coordinators will assure that both administrators receive copies of all transmittals. These detailed arrangements are intended to assure, among other things, that a reasonably balanced exchange giving access to equivalent available information is achieved and maintained.
c. The administrators will determine the number of copies to be provided of the documents exchanged. Each document will be accompanied by an abstract in English, 250 words or less, describing its scope and content.
d. The application or use of any information exchanged or transferred between parties under this Arrangement will be the responsibility of the receiving Party, and the transmitting Party does not warrant the suitability of such information for any particular use or application.
e. Recognizing that some information of the type covered in this Arrangement is not available within the agencies which are Parties to this Arrangement, but is available from other agencies of the governments of the Parties, each Party will assist the other to the maximum extent possible by organizing visits and directing inquiries concerning such information to appropriate agencies of the government concerned. The foregoing will not constitute a commitment of other agencies to furnish such information or to receive such visitors.
f. Nothing contained in this Arrangement will require either Party to take any action which would be inconsistent with its existing laws, regulations, and policy directives. No nuclear information related to proliferation-sensitive technologies will be exchanged under this Arrangement. Should any conflict arise between the terms of this Arrangement and those laws, regulations, and policy directives, the Parties agree to consult before any action is taken.
g. Cooperation under this Arrangement will be governed by the laws and regulations of the respective countries. Any dispute or questions between the Parties concerning the interpretation or application of this Arrangement arising during its term will be settled by mutual agreement of the Parties.
h. Unless otherwise agreed, all costs resulting from cooperation pursuant to the Arrangement will be the responsibility of the Party that incurs them. The ability of the Parties to carry out their obligations is subject to the appropriation of funds by the appropriate governmental authority and to laws and regulations applicable to the Parties.
III. EXCHANGE AND USE OF INFORMATION
The Parties support the widest possible dissemination of information provided or exchanged under this Arrangement, subject both to the need to protect proprietary or other confidential or privileged information as may be exchanged hereunder, and to the provisions of the Intellectual Property Addendum, which is an integral part of this Arrangement.
a. For the purposes of this Arrangement, the term “information“ means nuclear energy-related regulatory, safety, safeguards, waste management, scientific, or technical data, results or methods of research and development, and any other knowledge intended to be provided or exchanged under this Arrangement.
b. For the purposes of this Arrangement, the term “proprietary information“ means information made available under this Arrangement which contains trade secrets or other privileged or confidential information (such that the person having the information may derive an economic benefit from it or may have a competitive advantage over those who do not have it), and may only include information which:
(1) has been held in confidence by its owner;
(2) is of a type which is customarily held in confidence by its owner;
(3) has not been transmitted by the owner to other entities (including the receiving Party) except on the basis that it be held in confidence;
(4) is not otherwise available to the receiving Party from another source without restrictions on its further dissemination; and
(5) is not already in the possession of the receiving Party.
c. For the purposes of this Arrangement, the term “other confidential or privileged information“ means information, other than “proprietary information,“ which is protected from public disclosure under the laws and regulations of the country providing the information and which has been transmitted and received in confidence.
d. A Party receiving documentary proprietary information pursuant to this Arrangement will respect the privileged nature thereof, provided such proprietary information is clearly marked with the following (or substantially similar) restrictive legend:
This document contains proprietary information furnished in confidence under an Arrangement dated April 29, 1999 between the United States Nuclear Regulatory Commission and the Slovenian Nuclear Safety Administration and will not be disseminated outside these organizations, their consultants, contractors, and licensees, and concerned departments and agencies of the Government of the United States and the Government of Slovenia without the prior approval of (name of the transmitting Party). This notice will be marked on any reproduction hereof, in whole or in part. These limitations will automatically terminate when this information is disclosed by the owner without restrictions.
This restrictive legend will be respected by the receiving Party and proprietary information bearing this legend will not be used for commercial purposes, made public, or disseminated in any manner unspecified by or contrary to the terms of this Arrangement without the consent of the transmitting Party.
e. In general proprietary information received under this Arrangement may be freely disseminated by the receiving Party without prior consent to persons within or employed by the receiving Party, and to concerned Government departments and Government agencies in the country of the receiving Party.
f. In addition, proprietary information may be disseminated without prior consent
(1) to contractors or consultants of the receiving Party located within the geographical limits of that Party´s nation, for use only within the scope of work of their contracts with the receiving Party in work relating to the subject matter of the proprietary or other confidential or privileged information;
(2) to domestic organizations permitted or licensed by the receiving Party to construct or operate nuclear production or utilization facilities, or to use nuclear materials and radiation sources, provided that such proprietary or other confidential or privileged information is used only within the terms of the permit or license; and
(3) to contractors of organizations identified in (2), above, for use only in work within the scope of the permit or license granted to such organizations;
provided that any dissemination of proprietary information under f. (1), (2), and (3), above, will be on an as-needed, case-by-case basis, will be pursuant to an agreement of confidentiality, and will be marked with a restrictive legend substantially similar to that appearing in d., above.
g. With the prior written consent of the Party furnishing proprietary information under this Arrangement, the receiving Party may disseminate such proprietary information more widely than otherwise permitted in subsections e. and f. The Parties will cooperate in developing procedures for requesting and obtaining approval for such wider dissemination, and each Party will grant such approval to the extent permitted by its national policies, regulations, and laws.
h. A Party receiving under this Arrangement other confidential or privileged information will respect its confidential nature, provided such information is clearly marked so as to indicate its confidential or privileged nature and is accompanied by a statement indicating
(1) that the information is protected from public disclosure by the Government of the transmitting party, and
(2) that the information is transmitted under the condition that it be maintained in confidence.
i. Other confidential or privileged information may be disseminated in the same manner as that set forth in paragraph d., above.
j. Non-documentary proprietary or other confidential or privileged information provided in seminars and other meetings arranged under this Arrangement, or information arising from attachments of staff, use of facilities, or joint projects, will be treated by the Parties according to the principles specified for documentary information in this Arrangement; provided, however, that the Party communicating such proprietary or other confidential or privileged information has placed the recipient on notice as to the character of the information communicated.
k. If, for any reason, one of the Parties becomes aware that it will be, or may reasonably be expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions of this Article, it will immediately inform the other Party. The Parties will thereafter consult to define an appropriate course of action.
l. Nothing contained in this Arrangement will preclude a Party from using or disseminating information received without restriction by a Party from sources outside of this Arrangement.
IV. DURATION
a. This Arrangement will enter into force on the first day of the second month, following the date on which the two Parties have notified each other in an exchange of diplomatic notes that the requirements for its entry into force under their respective constitutional procedures have been fulfilled. It will remain in force for a period of five years. It may be extended for a further period of time by written agreement of the Parties.
b. Either Party may terminate this Arrangement after providing the other Party written notice 180 days prior to its intended date of termination.
c. All information protected by provisions of this Arrangement as proprietary or other confidential or privileged information will remain so protected for the duration of this Arrangement and after this Arrangement is expired or terminated, unless otherwise agreed by the Parties in writing.
DONE at Ljubljana, Slovenia, on this 29th day of April 1999, in duplicate, in the Slovenian and English languages, both texts being equally authentic.
FOR THE
SLOVENIAN NUCLEAR
SAFETY ADMINISTRATION
Miroslav Gregoric,
Director (s)
FOR THE
UNITED STATES NUCLEAR
REGULATORY COMMISSION
Jeffrey S. Merrifield,
Commissioner (s)
Addendum “A“
U.S.N.R.C. – S.N.S.A.. Reactor Safety Research Exchange Areas in Which the U.S.N.R.C. Is Performing LWR Safety Research
1. Integrity of Reactor Components
2. Preventing Damage to Reactor Cores
3. Reactor Containment Performance
4. Confirming the Safety of Nuclear Waste Disposal
5. Probabilistic Risk Analysis
Addendum “B“
U.S.N.R.C. – S.N.S.A. Safety Research Areas in Which the S.N.S.A. Is Performing Research
1. Site Safety Analyses Required for Preliminary and Final Safety Reports for Radioactive Waste Repository
2. Operational Safety and Availability Analyses of Nuclear Power Generating Facilities; Accident Studies; Studies of Component Behaviour
3. Regulatory Recommendations; Nuclear Standards and Quality Assurance Criteria, Inspections, General Licensing Criteria
4. Studies of Radiation Protection and Environmental Protection
5. Studies of Seismic Design
6. Treatment and Disposal of Radioactive Waste
7. Safety Analyses of Nuclear Reactors
INTELLECTUAL PROPERTY ADDENDUM
Pursuant to Article III. of this Arrangement:
The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Arrangement and relevant implementing arrangements. The Parties agree to notify one another in a timely fashion of any inventions or copyrighted works arising under this Arrangement and to seek protection for such intellectual property in a timely fashion. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Addendum.
I. SCOPE
1. This Addendum is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Arrangement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.
2. For purposes of this Arrangement, “intellectual property” shall have the meaning found in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967; viz., “intellectual property” shall include the rights relating to:
– literary, artistic and scientific works,
– performances of artists, phonograms, and broadcasts,
– inventions in all fields of human endeavor,
– scientific discoveries,
– industrial designs,
– trademarks, service marks, and commercial names and designations,
– protection against unfair competition,
and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields.”
3.This Addendum addresses the allocation of rights, interests, and royalties between the Parties. Each Party shall ensure that the other Party can obtain rights to intellectual property allocated in accordance with the Addendum by obtaining those rights from its own participants through contracts or other legal means, if necessary. This Addendum does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined by that Party’s laws and practices.
4. Disputes concerning intellectual property arising under this Arrangement should be resolved through discussions between the concerned participating institutions or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable rules of international law. Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) shall govern.
5. Termination or expiration of this Arrangement shall not affect rights or obligations under this Addendum.
II. ALLOCATION OF RIGHTS
1. Each party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Arrangement. All publicly distributed copies of copyrighted work prepared under this provision shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.
2. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in Section II.1., above, shall be allocated as follows:
a. Visiting researchers, for example, scientists visiting primarily in furtherance of their education, shall receive intellectual property rights under the policies of the host institution. In addition, each visiting researcher named as an inventor shall be entitled to share in a portion of any royalties earned by the host institution from the licensing of such intellectual property.
b. (1) For intellectual property created during joint research, for example, when the Parties, participating institutions, or participating personnel have agreed in advance on the scope of work, each Party shall be entitled to obtain all rights and interests in its own country. The Party in whose country the invention was made shall have first option to acquire all rights and interests in third countries. If research is not designated as “joint research,“ rights to intellectual property arising from the research will be allocated in accordance with paragraph II.2.a., above. In addition, each person named as an inventor shall be entitled to share in a portion of any royalties earned by either institution from the licensing of the property.
(2) Notwithstanding paragraph II.2.b. (1), above, if a type of intellectual property is available under the laws of one Party but not of the other Party, the Party whose laws provide for this type of protection shall be entitled to all rights and interests worldwide. Persons named as inventors of the property shall nonetheless be entitled to royalties as provided in paragraph II.2.b. (1), above.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 905-02/98-10 (T1)
Ljubljana, dne 23. septembra 1999
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina