Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1999 z dne 27. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1999 z dne 27. 3. 1999

Kazalo

12. Zakon o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zahodnoevropsko unijo (MVSZU), stran 99.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI VARNOSTNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZAHODNOEVROPSKO UNIJO (MVSZU)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zahodnoevropsko unijo (MVSZU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. marca 1999.
Št. 001-22-18/99
Ljubljana, dne 18. marca 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI VARNOSTNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZAHODNOEVROPSKO UNIJO (MVSZU)
1. člen
Ratificira se Varnostni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zahodnoevropsko unijo, podpisan v Bruslju 24. julija 1998.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:*
SECURITY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND WESTERN EUROPEAN UNION
The Government of the Republic of Slovenia and Western European Union (WEU), hereinafter referred to as “the Parties”
– considering the Declaration following the Extraordinary Meeting of the WEU Council of Ministers with States of Central Europe in Bonn on 19 June 1992,
– considering the Kirchberg Declaration by the WEU Council of Ministers on 9 May 1994,
– considering the decisions taken by the WEU Council of Ministers at Noordwijk on 14 November 1994,
– considering that effective cooperation entails the exchange between the Parties of classified information and material,
– having agreed to consultation within the framework of relations and cooperation set out in the Petersberg Declaration by the WEU Council of Ministers on 19 June 1992 for humanitarian-type missions, peacekeeping missions and crisis management operations,
have agreed as follows:
Article 1
The Parties shall:
1) protect and safeguard the classified information and material provided by either Party or that may be provided or produced under this Agreement,
2) maintain the security classification established by the other Party with respect to information and material originating from that Party and safeguard such information and material accordingly,
3) not use such information and material for purposes other than those established by the originator and those for which the information is exchanged,
4) not disclose such information and material to third parties without the consent of the originating authority.
Article 2
Pursuant to Article 1 of this Agreement, the Government of the Republic of Slovenia shall designate a national security authority and a security organization and establish programmes, founded on the basic principles and minimum standards of security as defined in the WEU Security Regulations, which shall be implemented in the security systems of the Parties to ensure that a common standard of protection is applied. Moreover, the Government of the Republic of Slovenia is prepared to apply the WEU Security Regulations for the protection of WEU classified information.
Article 3
1) The Parties shall ensure that all persons under their authority who, in the conduct of their official duties, require or may have access to classified information or material exchanged under this Agreement have been appropriately security-cleared pursuant to the rules and thoroughly briefed on their security responsibilities before they are granted access to such information and material.
2) The security clearance procedures shall be designed to determine whether an individual can, taking into account his or her loyalty and trustworthiness, have access to classified information without this constituting a security risk, as defined in the WEU Security Regulations.
Article 4
The Parties shall provide mutual assistance with regard to security matters of common interest.
Article 5
1) The Government of the Republic of Slovenia and the WEU Council shall ensure that the relevant provisions of this Agreement are applied by the Government of the Republic of Slovenia and by WEU.
2) Under the direction and on behalf of the WEU Council the Secretary-General is responsible for security arrangements for the protection of classified information and material exchanged under this Agreement.
3) On behalf of the Government of the Republic of Slovenia, the National Security Authority of the Government of the Republic of Slovenia is responsible for security arrangements for the protection of classified information and material exchanged under this Agreement.
4) Reciprocal arrangements shall be worked out between the Government of the Republic of Slovenia and WEU to define:
– the security standards applied by the Parties for the protection, in conformity with the WEU classification levels established in accordance with WEU criteria, of the classified information to be exchanged;
– and the liaison between the Government of the Republic of Slovenia and WEU.
5) The WEU Security Bureau is authorized to carry out a periodic assessment of the effectiveness of the measures for the protection of the WEU classified information released to the Government of the Republic of Slovenia.
Article 6
This Agreement shall in no way prevent the Parties from entering into bilateral agreements with other States or organizations for the same purpose. Existing bilateral agreements shall remain unaffected.
Article 7
1) The Parties shall express their consent to being bound by this Agreement by signature by an authority duly mandated by the Government of the Republic of Slovenia and the WEU Council.
2) This Agreement shall enter into force upon the notification by both Parties that all legal requirements for its entry into force have been met, but its provisions are to be applied from the 31st day of its signature.
Article 8
This Agreement may be denounced by any Party on giving the other Party written notice thereof. The notice shall take effect six months after its receipt by the other Party, but shall not affect obligations already contracted under the provisions of this Agreement.
Notwithstanding the termination of this Agreement, all classified information provided pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein.
In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by the Government of the Republic of Slovenia and by the WEU Council respectively, have signed this Agreement.
Done at Brussels, this twenty-fourth day of July 1998, in two copies in the English and French languages, both texts being equally authentic.
For the Government of the
Republic of Slovenia,
Mirko Cigler, (s)
Chargé d’affaires
For the WEU Council
José Cutileiro, (s)
Secretary-General
VARNOSTNI SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZAHODNOEVROPSKO UNIJO
Vlada Republike Slovenije in Zahodnoevropska unija (ZEU), v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se
– ob upoštevanju deklaracije, ki je sledila izrednemu sestanku Sveta ministrov ZEU z državami Srednje Evrope v Bonnu 19. junija 1992,
– ob upoštevanju Kirchberške deklaracije Sveta ministrov ZEU z dne 9. maja 1994,
– ob upoštevanju sklepov, ki jih je sprejel Svet ministrov ZEU v Noordwijku 14. novembra 1994,
– glede na to, da je za učinkovito sodelovanje potrebna izmenjava zaupnih informacij in gradiva med pogodbenicama,
– ker sta se dogovorili za posvetovanja v okviru odnosov in sodelovanja, ki jih je v Petersberški deklaraciji določil Svet ministrov ZEU 19. junija 1992 za misije humanitarne vrste in operacije za ohranjanje miru in urejanje kriznih razmer,
dogovorili naslednje:
1. člen
Pogodbenici:
1) ščitita in varujeta zaupne informacije in gradivo, ki jih zagotovi katera koli od pogodbenic oziroma bi bili lahko zagotovljeni ali izdelani po tem sporazumu;
2) ohranjata varnostno razvrstitev, ki jo določi druga pogodbenica glede informacij in gradiva, ki izvirajo od te pogodbenice, in temu ustrezno varujeta take informacije in gradivo;
3) ne uporabljata takih informacij in gradiva za namene, drugačne od tistih, ki jih določi tisti, od katerega izvirajo, in od tistih, zaradi katerih se informacije izmenjajo,
4) ne razkrijeta takih informacij in gradiva tretjim osebam brez predhodnega pristanka organa, od katerega izvirajo.
2. člen
V skladu s 1. členom tega sporazuma Slovenija določi organ za nacionalno varnost in varnostno organizacijo in oblikuje programe, ki temeljijo na temeljnih načelih in minimalnih varnostnih standardih, opredeljenih v varnostnih predpisih ZEU, ki se bodo morali izvajati v varnostnih sistemih pogodbenic, da bi zagotovili uporabo skupnega standarda varstva. Nadalje je Slovenija pripravljena uporabljati varnostne predpise ZEU za varovanje zaupnih informacij ZEU.
3. člen
1) Pogodbenici zagotovita, da se vse osebe pod njuno oblastjo, ki pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti potrebujejo zaupne informacije ali gradivo, izmenjane po tem sporazumu, ali imajo do njih dostop, preiščejo, so ustrezno varnostno preverjene v skladu s pravili in temeljito seznanjene s svojimi odgovornostmi glede varnosti, preden se jim dovoli dostop do takih informacij in gradiva.
2) Postopki varnostne preveritve bodo namenjeni ugotavljanju tega, ali lahko ima posameznik, upoštevajoč njegovo lojalnost in zanesljivost, dostop do zaupnih informacij, ne da bi to pomenilo tveganje za varnost, opredeljeno v varnostnih predpisih ZEU.
4. člen
Pogodbenici zagotavljata medsebojno pomoč pri varnostnih zadevah skupnega interesa.
5. člen
1) Svet ZEU in Vlada Republike Slovenije zagotavljata, da ZEU in Vlada Republike Slovenija uporabljata ustrezne določbe.
2) Pod vodstvom Sveta ZEU in v njegovem imenu je generalni sekretar odgovoren za varnostne ukrepe za varovanje zaupnih informacij in gradiva, izmenjanih po tem sporazumu.
3) V imenu Vlade Republike Slovenije je organ za nacionalno varnost Slovenije odgovoren za varnostne ukrepe za varovanje zaupnih informacij in gradiva, izmenjanih po tem sporazumu.
4) ZEU in Slovenija pripravita vzajemne ukrepe za opredelitev:
– varnostnih standardov, ki jih uporabljata pogodbenici za varovanje zaupnih informacij, namenjenih izmenjavi, v skladu s stopnjami zaupnosti ZEU, določenimi v skladu z merili ZEU;
– zveze med ZEU in Slovenijo.
5) Urad za varnost ZEU je pooblaščen, da občasno presodi učinkovitost ukrepov za varovanje zaupnih informacij ZEU, ki so sporočene Sloveniji.
6. člen
Ta sporazum nikakor ne preprečuje pogodbenicama sklepanja dvostranskih sporazumov z enakim namenom z drugimi državami ali organizacijami. Obstoječi dvostranski sporazumi ostajajo neprizadeti.
7. člen
1) Pogodbenici izrazita svoj pristanek, da ju ta sporazum zavezuje, s podpisom organa, ki ga pravilno pooblastita Vlada Republike Slovenije in Svet ZEU.
2) Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici obvestita, da so izpolnjeni vsi pravni pogoji za začetek veljavnosti, njegove določbe pa se začasno uporabljajo od enaintridesetega dne po podpisu.
8. člen
Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. Odpoved začne veljati šest mesecev po tem, ko jo prejme druga pogodbenica, ne vpliva pa na že dogovorjene obveznosti po tem sporazumu.
Ne glede na prenehanje tega sporazuma se vse zaupne informacije, dane po tem sporazumu, še naprej varujejo v skladu z določbami tega sporazuma.
V potrditev tega sta podpisana, ki ju je za to pravilno pooblastil Svet ZEU oziroma Vlada Republike Slovenije, podpisala ta sporazum.
Sklenjeno v Bruslju dne 24. julija 1998 v dveh izvodih v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado Republike Slovenije
Mirko Cigler l. r.
Za Svet ZEU
José Cutileiro l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za pravosodje.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 040-05/98-2/1
Ljubljana, dne 10. marca 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v francoskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti