Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1999 z dne 27. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1999 z dne 27. 3. 1999

Kazalo

8. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o socialni varnosti (BITSV), stran 58.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ITALIJANSKO REPUBLIKO O SOCIALNI VARNOSTI (BITSV)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o socialni varnosti (BITSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. marca 1999.
Št. 001-22-19/99
Ljubljana, dne 18. marca 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ITALIJANSKO REPUBLIKO O SOCIALNI VARNOSTI (BITSV)
1. člen
Ratificira se Konvencija med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o socialni varnosti, podpisana v Ljubljani 7. julija 1997.
2. člen
Konvencija se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:
K O N V E N C I J A
MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN ITALIJANSKO REPUBLIKO
O SOCIALNI VARNOSTI
Vlada Republike Slovenije in
Vlada Italijanske republike
sta se v želji, da bi izboljšali odnose med državama na področju socialne varnosti ter da bi jih prilagodili pravnemu razvoju, sporazumeli o naslednjem:
I. DEL
Splošne določbe
1. člen
1. Pri uporabi te konvencije:
a) izraz “Italija“ označuje Italijansko republiko; “Slovenija“ pa Republiko Slovenijo;
b) izraz “pravni predpisi“ označuje veljavne in prihodnje zakone ter vse druge predpise vsake države pogodbenice, ki se nanašajo na sisteme in področja socialne varnosti, navedena v 2. členu te konvencije;
c) izraz “pristojni organi“ pomeni za italijansko stran Ministrstvo za delo in socialno skrbstvo ter Ministrstvo za zdravstvo; za slovensko stran pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za zdravstvo;
d) izraz “pristojni nosilec“ pomeni zavod, pri katerem je oseba prijavljena v zavarovanje v trenutku predložitve prošnje za določeno dajatev ali storitev, ali zavod, od katerega je prosilec imel ali bi imel pravico prejemati dajatev, če bi on ali njegovi družinski člani prebivali na ozemlju države pogodbenice, v kateri je tak zavod;
e) izraz “organi za zvezo“ označuje službe, ki jim bodo pristojni organi naložili, da vzdržujejo neposredne medsebojne stike ter da posredujejo med pristojnimi nosilci obeh držav pogodbenic pri izvajanju pravic do dajatev ali storitev, predvidenih s to konvencijo;
f) izraz “delavci“ označuje državljane ene od obeh držav pogodbenic, za katere veljajo pravni predpisi, navedeni v 2. členu;
g) izraz “družinski člani“ označuje osebe, ki jih kot take določajo ali priznavajo pravni predpisi v uporabi;
h) izraz “preživeli družinski člani“ označuje osebe, ki jih kot take določajo ali priznavajo pravni predpisi v uporabi;
i) izraz “začasno prebivališče“ označuje krajše bivanje državljanov, ki imajo sicer stalno prebivališče na ozemlju ene države pogodbenice, na ozemlju druge države pogodbenice;
l) izraz “stalno prebivališče“ označuje kraj stalnega bivanja, kot ga opredeljujejo pravni predpisi v uporabi;
m) izraz “obmejni delavec“ označuje kateregakoli delavca, ki je zaposlen na ozemlju ene države pogodbenice in ima stalno prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice, kamor se praviloma vrača vsak dan oziroma najmanj enkrat tedensko. Ozemlja, o katerih je govor, so navedena v 1. členu Sporazuma, podpisanega 15. maja 1982 v Vidmu (Udine);
n) izraz “zavarovalne dobe“ označuje obdobja plačevanja prispevkov ali zaposlitve, ki so opredeljena ali upoštevana kot zavarovalne dobe po pravnih predpisih, v okviru katerih so bila dopolnjena;
o) izraz “izenačena obdobja“ označuje obdobja, ki so po pravnih predpisih, v okviru katerih so bila dopolnjena, vštevna v zavarovalne dobe;
p) izraz “nudenje storitev“ pomeni vse storitve v obliki nudenja zdravstvenih storitev ali pripomočkov;
r) izraz “družinski dodatki“ označuje dajatve v denarju, namenjene za pokrivanje družinskih stroškov.
2. Vsak drug izraz ali pojem, uporabljen v tej konvenciji, ima pomen, ki mu ga določajo nacionalni pravni predpisi v uporabi.
2. člen
1. Ta konvencija se uporablja pri pravnih predpisih, ki se nanašajo
v Italiji na:
a) splošno obvezno zavarovanje za primer invalidnosti, starosti ter za preživele družinske člane zaposlenih delavcev kakor tudi za posebne dejavnosti samostojnih delavcev;
b) zavarovanje za primer bolezni, vključno s tuberkulozo, in za materinstvo;
c) zavarovanje za primer nesreč pri delu in poklicne bolezni;
d) zavarovanje za primer neprostovoljne brezposelnosti;
e) družinske dodatke;
f) posebne nadomestne sisteme zavarovanja, določene za nekatere kategorije delavcev, če se nanašajo na dajatve in storitve ali tveganja, ki jih zajemajo pravni predpisi pod prej navedenimi črkami;
v Sloveniji na:
a) zdravstveno zavarovanje;
b) pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
c) otroške dodatke in varstvo materinstva;
d) zavarovanje za primer brezposelnosti.
2. Ta konvencija se bo uporabljala tudi pri pravnih predpisih, ki bodo sprejeti kot dopolnila ali spremembe k pravnim predpisom iz prejšnjega odstavka.
3. Ta konvencija se bo uporabljala tudi pri pravnih predpisih ene od držav pogodbenic, ki bodo razširili obstoječe vrste zavarovanja na nove kategorije delavcev ali bodo uvedli nove sisteme socialne varnosti, razen če vlada druge države pogodbenice predloži vladi prve države svoj ugovor v treh mesecih od dne uradnega obvestila o takšnih pravnih predpisih.
4. Ta konvencija se ne uporablja pri italijanskih pravnih predpisih, ki se nanašajo na socialno pokojnino in na druge dajatve, ki niso odmerjene na podlagi prispevkov in so izplačane iz javnih skladov, kot tudi ne v primeru povečanj do minimalne pokojnine, razen v primeru iz 21. člena.
3. člen
1. Ta konvencija se uporablja za državljane obeh držav pogodbenic, za katere veljajo ali so veljali pravni predpisi ene ali obeh držav pogodbenic, za njihove družinske člane ter za preživele družinske člane.
2. Ta konvencija se uporablja tudi za begunce po Konvenciji o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 ter pripadajočem protokolu z dne 31. januarja 1967 ter za osebe brez državljanstva po Konvenciji o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954, če je njihovo prebivališče na ozemlju ene od držav pogodbenic ter zanje veljajo ali so veljali pravni predpisi ene ali obeh držav pogodbenic, za njihove družinske člane in za preživele družinske člane.
4. člen
Italijanski delavci v Sloveniji in slovenski delavci v Italiji kot tudi njihovi družinski člani imajo enake pravice in enake dolžnosti kot državljani druge države pogodbenice, če ta konvencija ne določa drugače.
II. DEL
Določbe o uporabi pravnih predpisov
5. člen
Za delavce, za katere se uporabljajo določbe te konvencije, veljajo pravni predpisi tiste države pogodbenice, v kateri delajo, razen v primerih iz 6. in 7. člena.
6. člen
Določbe, ki jih vsebuje 5. člen, imajo naslednje izjeme:
a) delavec, zaposlen v podjetju s sedežem v eni od držav pogodbenic, ki ga delodajalec za določen čas pošlje na ozemlje druge države pogodbenice, ostane delavec po pravnih predpisih prve države, če njegova zaposlitev na ozemlju druge države ne traja več kot 36 mesecev. Če se taka zaposlitev podaljša preko 36 predvidenih mesecev, se lahko pravni predpisi države, v kateri ima podjetje sedež, izjemoma uporabljajo še naslednjih 36 mesecev;
b) osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost na ozemlju ene od držav pogodbenic in ki za določeno obdobje opravljajo takšno dejavnost na ozemlju druge države, so še naprej zavarovane po pravnih predpisih prve države, če njihova zaposlitev na ozemlju druge države ne traja več kot 24 mesecev. Če se zaradi nepredvidenih razlogov taka dejavnost podaljša preko 24 mesecev, se lahko pravni predpisi države stalnega prebivališča izjemoma uporabljajo še naslednjih 24 mesecev;
c) za potujoče osebje letalskih, cestnih ali železniških prevozniških podjetij veljajo izključno pravni predpisi države, v kateri je sedež podjetja;
d) za delavce, zaposlene v podjetjih nacionalnega pomena, ki opravljajo storitve s področja telekomunikacij, potniškega prevoza ali prevoza blaga po železnici, cesti, po zračnih in pomorskih poteh, kakor tudi za delavce, zaposlene v kateremkoli drugem podjetju, ki bo določeno kasneje z izmenjavo not in ki ima glavni sedež na ozemlju ene od držav pogodbenic, delajo pa v podružnici oziroma v stalnem predstavništvu na ozemlju druge države pogodbenice, veljajo še naprej pravni predpisi države, v kateri je glavni sedež podjetja;
e) za člane ladijske posadke, ki pluje pod zastavo ene od držav pogodbenic, veljajo pravni predpisi države, pod katere zastavo pluje ladja. Za delavce, ki so najeti za natovarjanje in raztovarjanje ladje, za popravila ali za njen nadzor v času, ko je ladja v pristanišču druge države pogodbenice, veljajo pravni predpisi tiste države, v kateri je pristanišče;
f) za diplomatske predstavnike, za poklicne konzule ter za administrativno in tehnično osebje konzularnih in diplomatskih predstavništev, ki je med opravljanjem svojih dolžnosti poslano na ozemlje druge države pogodbenice, ter za njihove družinske člane veljajo pravni predpisi države pogodbenice, ki ji pripada uprava, kjer so zaposleni;
g) za uslužbence, uradne predstavnike in za izenačeno osebje, ki je med opravljanjem svojih dolžnosti poslano na ozemlje druge države pogodbenice, ter za njihove družinske člane veljajo pravni predpisi države pogodbenice, ki ji pripada uprava, kjer so zaposleni.
7. člen
Osebje diplomatskih predstavništev in konzularnih uradov, ki ni zajeto v črki f) 6. člena, kot tudi hišno osebje v zasebni službi pri diplomatskih in konzularnih predstavnikih lahko v skladu z določbami administrativnega sporazuma iz 35. člena izbere pravne predpise države pošiljateljice pod pogojem, da so njeni državljani.
8. člen
Pristojne oblasti obeh držav pogodbenic se lahko dogovorijo, da odstopijo od določb 5. in 6. člena te konvencije in predvidijo, da se še naprej uporabljajo pravni predpisi delavčeve matične države, vsakokrat ko bi bila zaradi pogostih premestitev ali zaradi njihove izjemne narave ali pa zaradi delavčeve starosti zanj manj ugodna uporaba pravnih predpisov države, v kateri opravlja svoje delo.
9. člen
Če v tej konvenciji ni drugače določeno, bodo delavci, ki so upravičeni do denarnih dajatev ene države pogodbenice, te dajatve prejeli ob enaki obravnavi kot državljani te države na ozemlju druge države pogodbenice ali na ozemlju tretje države.
10. člen
1. Za pristop k prostovoljnemu zavarovanju, ki ga predvidevajo pravni predpisi ene od držav pogodbenic, se zavarovalne dobe, dopolnjene v skladu s pravnimi predpisi te države, po potrebi seštevajo z zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi v skladu s pravnimi predpisi druge države pogodbenice, pod pogojem, da se ne prekrivajo.
2. Da bi zavarovanec lahko v skladu z italijanskimi pravnimi predpisi uveljavljal določbo prvega odstavka, mora po omenjenih pravnih predpisih plačati prispevke najmanj za eno leto.
3. Določba iz prvega odstavka ne dovoljuje hkratne vključitve v obvezno zavarovanje ene države pogodbenice in v prostovoljno zavarovanje druge države pogodbenice, če pravni predpisi slednje države tega ne dovoljujejo.
11. člen
Da bi zagotovili, ohranili ali ponovno pridobili pravice do denarnih dajatev ali do storitev, ki jih predvideva ta konvencija, se zavarovalne dobe ali izenačena obdobja, dopolnjena v skladu s pravnimi predpisi ene države pogodbenice, po potrebi seštevajo z zavarovalnimi dobami ali izenačenimi obdobji v skladu s pravnimi predpisi druge države pogodbenice, pod pogojem, da se ne prekrivajo.
III. DEL
Posebne določbe
I. poglavje
Bolezen, vključno s tuberkulozo, ter materinstvo
12. člen
1. Delavci iz 6. in 7. člena, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravic do dajatev in storitev, predvidenih s pravnimi predpisi pristojne države, lahko ob morebitnem upoštevanju določb 11. člena za čas bivanja v drugi državi pogodbenici uveljavljajo:
– storitve in ortopedske pripomočke, ki jih v breme pristojnega nosilca nudi nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča, in sicer po pravnih predpisih, ki jih ta nosilec uporablja;
– denarne dajatve, ki jih neposredno povrne pristojni nosilec po pravnih predpisih, ki jih ta nosilec uporablja.
2. Določbe iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na storitve, se uporabijo tudi za delavčeve družinske člane, ki živijo z njim.
13. člen
1. Delavci, ki ob morebitnem upoštevanju 11. člena izpolnjujejo pogoje za uveljavitev pravic do dajatev in storitev, predvidenih s pravnimi predpisi pristojne države, in:
a) katerih zdravstveno stanje zahteva takojšnjo storitev med začasnim bivanjem na ozemlju druge države pogodbenice
ali
b) ki jim je pristojni nosilec na podlagi svojih pravnih predpisov dovolil, da gredo na ozemlje druge države pogodbenice, kjer bodo deležni ustrezne nege, lahko uveljavljajo:
– storitve, ki jih v breme pristojnega nosilca nudi nosilec v kraju začasnega bivanja po pravnih predpisih, ki jih ta nosilec uporablja;
– denarne dajatve, ki jih neposredno daje pristojni nosilec na podlagi pravnih predpisov, ki jih uporablja.
2. Trajanje denarnih dajatev določi pristojni nosilec.
3. Določbe iz prvega odstavka o nudenju storitev se uporabljajo za delavčeve družinske člane, za uživalce pokojnine ali rente in za njihove družinske člane ter za državljane obeh držav pogodbenic, ki so v svoji državi obvezno zdravstveno zavarovani na drugi podlagi.
4. Če pravni predpisi ene strani predvidevajo, da se znesek dajatve za materinstvo izračunava na osnovi plače upravičenke, upošteva pristojni nosilec le povprečno plačo, ki jo je upravičenka prejemala med zaposlitvijo v državi, v kateri je nazadnje delala.
14. člen
1. Obmejni delavci, ki ob morebitnem upoštevanju določb 11. člena izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravic do dajatev in storitev po pravnih predpisih države pogodbenice, v kateri delajo, lahko uveljavljajo:
– storitve, ki jih v breme pristojnega nosilca nudi nosilec v kraju stalnega prebivališča po pravnih predpisih, ki jih ta nosilec uporablja;
– denarne dajatve, ki jih neposredno zagotovi pristojni nosilec na podlagi pravnih predpisov, ki jih uporablja.
2. Delavci iz prvega odstavka so lahko v nujnih ali drugih primerih, ki jih navaja administrativni sporazum iz 35. člena te konvencije, ali pa z vnaprejšnjim pooblastilom pristojnega nosilca, na ozemlju države pogodbenice, kjer delajo, deležni storitev na podlagi pravnih predpisov, ki veljajo v tej državi.
3. Določbe iz prvega in drugega odstavka se uporabljajo za storitve tudi pri družinskih članih, ki imajo stalno prebivališče v državi pogodbenici, ki ni država, v kateri je delavec zaposlen.
15. člen
1. Uživalec pokojnine ali rente, pridobljene po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, ima pravico do storitev zase in za člane svoje družine od in v breme nosilca, pristojnega po kraju stalnega prebivališča.
2. Uživalec pokojnine ali rente, pridobljene po pravnih predpisih samo ene države pogodbenice, kot tudi njegovi družinski člani, ki stalno prebivajo na ozemlju druge države pogodbenice, imajo pravico, da v breme pristojnega nosilca koristijo storitve, ki jih nudi nosilec v kraju stalnega prebivališča po svojih predpisih.
16. člen
Delavčevi družinski člani, ki stalno prebivajo v državi pogodbenici, ki ni pristojna država, uveljavljajo storitve, ki jim jih nudi nosilec v kraju stalnega prebivališča po pravnih predpisih, ki jih le-ta uporablja, vendar v breme pristojnega nosilca.
17. člen
Proteze, pripomočki in storitve večje vrednosti, katerih seznam bo določen v administrativnem sporazumu iz 35. člena, se zagotavljajo po predhodni odobritvi pristojnega nosilca, izjema so le izredno nujni primeri.
18. člen
Storitve, ki jih na podlagi določb tega poglavja nudi nosilec ene države pogodbenice v breme nosilca druge države pogodbenice, se povrnejo na podlagi dejanskih stroškov in na način ter v obsegu, kot bosta določena z administrativnim sporazumom iz 35. člena.
II. poglavje
Invalidnost, starost in smrt
19. člen
1. a) Če delavec za pridobitev pravic do dajatev ne izpolnjuje pogojev, predvidenih s pravnimi predpisi ene države pogodbenice, samo na podlagi zavarovalnih in izenačenih dob, dopolnjenih v skladu s temi pravnimi predpisi, pristojni nosilec omenjene države uporabi določbe 11. člena;
b) če pravni predpisi ene države pogodbenice pogojujejo odobritev nekaterih dajatev s tem, da so zavarovalne dobe dopolnjene v poklicu, za katerega velja poseben sistem, se za določitev pravice do dajatev seštevajo le dobe, ki so bile dopolnjene v enakem sistemu druge države pogodbenice, če tega sistema ni, pa v istem poklicu ali zaposlitvi, čeprav v drugi državi ni posebnega sistema za tak poklic ali zaposlitev. Če skupni seštevek vseh zavarovalnih dob ne omogoči pridobitve pravice do dajatve iz posebnega sistema, bodo te dobe upoštevane za določitev pravice do dajatev po splošnem sistemu;
c) če kljub uporabi določb iz črk a) in b) delavec ne pridobi pravice do dajatve, pristojni nosilec upošteva tudi zavarovalne dobe, dopolnjene v tretjih državah, s katerimi imata državi pogodbenici posebej sklenjene konvencije o socialni varnosti in v katerih je predvideno seštevanje zavarovalnih dob.
2. Če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do dajatev, določene po pravnih predpisih ene države pogodbenice, ne da bi pri tem seštevali zavarovalne dobe tako, kot določa prejšnji odstavek, mora pristojni nosilec te države dodeliti znesek dajatve, ki se izračuna izključno na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po pravnih predpisih, ki jih sam uporablja. Ta določba velja tudi, če ima delavec v drugi državi pogodbenici pravico do dajatve, izračunane po določbah tretjega odstavka.
3. Za določitev pripadajočih dajatev ob uporabi določbe 11. člena pristojni nosilec vsake države pogodbenice ravna tako:
a) določi teoretični znesek dajatve, do katere bi bil delavec upravičen, če bi vse seštete zavarovalne dobe dopolnil v okviru svojih pravnih predpisov;
b) nato določi dejanski znesek dajatve, do katere ima delavec pravico, ter zmanjša teoretični znesek iz črke a) na podlagi razmerja med zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po svojih pravnih predpisih, in zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi v obeh državah pogodbenicah;
c) kar zadeva uporabo črke c) prvega odstavka tega člena, sta teoretična višina in razmerje med zavarovalnimi dobami iz črk a) in b) tretjega odstavka izračunana ob upoštevanju dob, dopolnjenih v tretjih državah, ki imajo z obema državama sklenjeno konvencijo o socialni varnosti;
d) če skupno trajanje zavarovalnih dob, dopolnjenih po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, presega najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki jo za pridobitev polne pokojnine zahtevajo pravni predpisi ene države, pristojni nosilec upošteva najdaljšo možno zavarovalno dobo namesto skupnega trajanja omenjenih zavarovalnih dob.
4. Če pravni predpisi ene države pogodbenice predvidevajo, da se dajatve izračunajo glede na zneske plač, prihodkov ali prispevkov, pristojni nosilec te države upošteva izključno prejete plače ali prihodke oziroma prispevke, ki so bili plačani v skladu s pravnimi predpisi, ki jih nosilec uporablja.
5. Če skupno trajanje zavarovalnih dob, dopolnjenih po pravnih predpisih ene države pogodbenice, ne dosega vsaj enega leta ali če ob upoštevanju samo teh dob ne pripada pravica do kakršnihkoli dajatev po teh pravnih predpisih, potem nosilec te države ne glede na določbo prvega odstavka ni dolžan izplačevati dajatev za omenjene dobe. Te zavarovalne dobe pa bo pristojni nosilec druge države upošteval tako za pridobitev pravice do dajatev po pravnih predpisih te države kot tudi za njihov izračun.
20. člen
Če delavec tudi s seštevanjem zavarovalnih dob po 11. členu ne izpolnjuje hkrati pogojev, ki jih zahtevajo pravni predpisi obeh držav pogodbenic, se njegova pravica do pokojnine določa po pravnih predpisih vsake države pogodbenice takrat, ko izpolni te pogoje.
21. člen
1. Če obstaja možnost po pravnih predpisih katere od držav pogodbenic, ta država pogodbenica poveča dajatev, do katere je delavec pridobil pravico na podlagi 11. člena, do zneska minimalne pokojnine, vendar le, če upravičenec stalno prebiva na njenem ozemlju.
2. Razlika do zneska minimalne pokojnine iz prejšnjega odstavka gre izključno v breme pristojnega nosilca tiste države pogodbenice, kjer ima upravičenec stalno prebivališče.
22. člen
Če pravni predpisi ene od držav pogodbenic pogojujejo dodelitev dajatev s tem, da za delavca veljajo ti pravni predpisi v trenutku, ko se pojavi tveganje, velja, da je tak pogoj izpolnjen, če ob pojavu tveganja za delavca veljajo pravni predpisi druge države pogodbenice ali če v njej lahko uveljavlja pravico do dajatev.
III. poglavje
Nesreče pri delu in poklicne bolezni
23. člen
Za storitve se uporabljajo določbe 12., 17. in 18. člena.
24. člen
Če delavec, ki stalno ali začasno prebiva v drugi državi pogodbenici, zaprosi za dobavo ali obnovo proteze ali drugega pripomočka, nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča poskrbi za izdajo zahtevanega pripomočka ob predhodni odobritvi pristojnega nosilca, razen v nujnih primerih. Pristojni nosilec bo nosilcu, ki je pripomoček zagotovil, povrnil stroške na podlagi dejanske cene.
25. člen
1. Dajatve za poklicne bolezni, ki izhajajo iz pravnih predpisov obeh držav pogodbenic, je dolžan izplačati nosilec tiste države, na katere ozemlju je delavec nazadnje opravljal delo, ki po svoji naravi pomeni posebno tveganje za nastanek poklicnih bolezni. Določba 11. člena te konvencije za te dajatve ne velja.
2. Če delavec, ki mu je bila v eni od držav pogodbenic dodeljena dajatev za poklicno bolezen, zahteva dodatne dajatve za isto bolezen v drugi državi pogodbenici, ostaja za njihovo dodelitev pristojen zavarovalni zavod prve države pogodbenice. Če pa je bil omenjeni delavec kasneje zaposlen v drugi državi na delovnem mestu, ki pomeni isto tveganje, za katero je pridobil prvo dajatev, gredo dodatne dajatve v breme zavarovalnega zavoda slednje države.
26. člen
Če za oceno stopnje nezmožnosti za delo pravni predpisi ene države pogodbenice določajo, da se upoštevajo nesreče pri delu, do katerih je prišlo že prej, se bodo upoštevale nesreče pri delu, do katerih je že prišlo po pravnih predpisih druge države pogodbenice.
27. člen
Dajatve za nesrečo, ki se zgodi državljanu ene od držav pogodbenic, ko z veljavno pogodbo odide na delo v drugo državo, mora izplačati pristojni nosilec druge države v skladu s pravnimi predpisi, ki se nanašajo na zavarovanje za nesreče pri delu, če do nesreče pride med neprekinjenim potovanjem po najkrajši poti od kraja odhoda do kraja delovnega mesta. Isto velja za nesrečo, ki se zgodi delavcu ob vrnitvi v matično državo takoj po izteku pogodbe o zaposlitvi, zaradi katere se je preselil v drugo državo.
28. člen
Na zahtevo pristojnega nosilca ter ob njegovi predhodni privolitvi tudi na zahtevo delavca nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča opravlja zdravniške preglede za ugotavljanje nezmožnosti za delo. Ta nosilec pošlje pristojnemu nosilcu podrobna izvedenska poročila o zdravstvenem stanju delavca. Nastale stroške na podlagi dejanskih stroškov pristojni nosilec povrne nosilcu, ki je preglede opravil.
29. člen
Če ima delavec po veljavnih pravnih predpisih ene od držav pogodbenic pravico do dajatev za nesrečo pri delu ali za poklicno bolezen, lahko za škodo, ki mu jo na ozemlju druge države pogodbenice povzroči tretja oseba, od te tretje osebe zahteva odškodnino, če je na podlagi pravnih predpisov te države to dovoljeno. Ta država prizna nosilcu prve države, ki je dajatve dodelil, pravico, da nastopi namesto delavca pri uveljavljanju pravice do odškodnine.
30. člen
O vsaki nesreči pri delu, v kateri je bil žrtev državljan ene države pogodbenice, zaposlen na ozemlju druge države pogodbenice, in je povzročila ali lahko še povzroči bodisi smrt bodisi stalno nezmožnost za delo, mora pristojni nosilec nemudoma obvestiti diplomatsko ali konzularno predstavništvo države, katere državljan je ponesrečenec.
IV. poglavje
Brezposelnost
31. člen
1. Če delavec samo na podlagi delovne dobe, za katero je plačeval prispevke po predpisih ene države pogodbenice, ne izpolnjuje pogojev, ki jih za uveljavitev pravice do dajatev v času brezposelnosti predvidevajo pravni predpisi te države, pristojni nosilec v potrebni meri upošteva ustrezno delovno dobo, dopolnjeno po pravnih predpisih druge države pogodbenice.
2. Prejšnji odstavek se uporabi pod pogojem, da so za delavca nazadnje veljali pravni predpisi, na podlagi katerih uveljavlja pravico do dajatev.
3. Pri določanju trajanja plačevanja dajatev za brezposelnost, ki se izplačujejo na podlagi pravnih predpisov ene države pogodbenice, se upošteva obdobje, v katerem so bile v preteklih dvanajstih mesecih pred predložitvijo zahtevka izplačane istovrstne dajatve na podlagi pravnih predpisov druge države pogodbenice.
4. Delavec, ki za upravičenost do dajatev za brezposelnost izpolnjuje pogoje, določene s pravnimi predpisi ene države pogodbenice, in odide v drugo državo pogodbenico, ohrani pravico do teh dajatev ob pogojih, ki jih določajo pravni predpisi države, v kateri je bila pravica pridobljena, za dobo največ 6 mesecev, skrajšano za obdobje, ko je v omenjeni državi že prejemal iste dajatve. Dajatve, ki jih izplačuje nosilec države pogodbenice, v katero je brezposelni odšel, povrne pristojni nosilec druge države pogodbenice na način, ki ga določa administrativni sporazum iz 35. člena.
32. člen
1. Obmejni delavci prejemajo dajatve za popolno brezposelnost na podlagi določb države pogodbenice, v kateri stalno prebivajo. Za ugotavljanje upravičenosti in za določitev trajanja plačevanja teh dajatev se uporabljajo določbe iz prvega in tretjega odstavka prejšnjega člena.
2. Obmejni delavci, delno brezposelni v podjetju, v katerem so zaposleni, so upravičeni do dajatev po pravnih predpisih pristojne države, kot če bi stalno prebivali na njenem ozemlju, a le če pravni predpisi druge države pogodbenice določajo podobne dajatve.
V. poglavje
Družinski dodatki
33. člen
Delavci, razen brezposelnih in upokojencev, prejemajo pripadajače družinske dodatke, tudi če njihovi družinski člani prebivajo v drugi državi pogodbenici.
34. člen
Pravica do družinskih dodatkov, pripadajočih v skladu s prejšnjim členom, preneha, če omenjene dajatve zaradi opravljanja neke dejavnosti pripadajo tudi po pravnih predpisih tiste države pogodbenice, v kateri prebivajo družinski člani.
IV. DEL
Razne, prehodne in končne določbe
35. člen
Pristojni organi obeh držav pogodbenic se dogovorijo o normativih za izvajanje te konvencije z administrativnim sporazumom, ki bo začel veljati hkrati s konvencijo.
36. člen
Pristojni organi obeh držav pogodbenic se obvezujejo, da se bodo medsebojno obveščali o:
a) vseh ukrepih, sprejetih za izvajanje te konvencije;
b) vseh problemih, ki bi se lahko pojavili na strokovni ravni zaradi izvajanja določb te konvencije;
c) vseh spremembah pravnih predpisov v obeh državah, ki se nanašajo na izvajanje te konvencije.
37. člen
1. Pristojni organi, pristojni nosilci in organi za zvezo obeh držav pogodbenic se zavezujejo, da si bodo medsebojno pomagali in da bodo sodelovali pri izvajanju te konvencije,kot če bi izvajali pravne predpise lastnih držav. Taka pomoč je brezplačna. Kadar so potrebna dokazila iz druge države, se lahko pridobijo tudi s posredovanjem diplomatskih in konzularnih predstavništev tiste države.
2. Preverjanja in zdravstvene preglede, ki se opravljajo po pravnih predpisih ene države pogodbenice in zadevajo državljane, ki stalno ali začasno prebivajo na ozemlju druge države pogodbenice, mora izvesti nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča na zahtevo in v breme pristojnega nosilca. V administrativnem sporazumu iz 35. člena bo določeno povračilo stroškov.
38. člen
Diplomatski in konzularni organi vsake države pogodbenice se lahko neposredno obrnejo na organe, pristojne nosilce in na organe za zvezo druge države pogodbenice, ko želijo pridobiti informacije, koristne za zaščito upravičencev državljanov lastne države, ter jih lahko zastopajo brez posebnega pooblastila.
39. člen
1. Oprostitve dajatev, davkov in pristojbin, predvidene s pravnimi predpisi ene od držav pogodbenic, veljajo tudi za uporabo te konvencije.
2. Vsi akti, dokumenti in spisi, ki jih je treba predložiti pri uporabi te konvencije, so oproščeni overitve s strani diplomatskih in konzularnih organov.
3. Potrdilo o verodostojnosti listine ali dokumenta, ki ga izdajo organi, pristojni nosilci ali organi za zvezo ene države pogodbenice, je veljavno tudi za ustrezne organe, nosilce in organe za zvezo druge države pogodbenice.
40. člen
Za lažje izvajanje te konvencije in za omogočanje hitrejše povezave med nosilci obeh držav pogodbenic bodo pristojni organi določili organe za zvezo.
41. člen
1. Prošnje, izjave in pritožbe, ki se pri izvajanju te konvencije vložijo pri organu, nosilcu ali organu za zvezo ene države pogodbenice, veljajo kot prošnje, izjave ali pritožbe, vložene pri ustreznem organu, nosilcu ali organu za zvezo druge države pogodbenice.
2. Prošnja za dajatev, vložena pri pristojnem nosilcu ene države pogodbenice, velja tudi kot prošnja za dajatev, vložena pri pristojnem nosilcu druge države pogodbenice.
3. Za pritožbe, ki morajo biti vložene v predpisanem roku pri organu ali pristojnem nosilcu ene države pogodbenice, velja, da so bile vložene pravočasno, če so bile v roku vložene pri ustreznem organu ali nosilcu druge države pogodbenice. V takem primeru jih organ ali nosilec, pri katerem so bile vložene, nemudoma pošlje organu ali pristojnemu nosilcu druge države pogodbenice.
42. člen
Pri uporabi te konvencije organi, pristojni nosilci in organi za zvezo obeh držav pogodbenic neposredno komunicirajo med seboj, z delavci in z njihovimi zastopniki, z dopisovanjem v italijanskem in v slovenskem jeziku.
43. člen
1. Nosilec ene od držav pogodbenic, ki mora v skladu s to konvencijo izvršiti plačila v korist upravičencev, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice, jih mora izvršiti z oprostilnim učinkom v valuti svoje države. Plačila v korist nosilcev druge države pogodbenice pa je treba izvršiti v valuti te države po njenem povprečnem letnem uradnem menjalnem tečaju.
2. Transfer po tej konvenciji dolgovanih zneskov je treba iz ene države pogodbenice v drugo izvesti v skladu z ustreznimi sporazumi med državama pogodbenicama, ki veljajo v času transferja.
3. Če se v državah pogodbenicah uvedejo omejevalni valutni ukrepi, bosta vladi vsake od držav nemudoma ukrenili vse potrebno, da bo v skladu z določbami te konvencije zagotovljen transfer zneskov, ki bi jih dolgovala ena ali druga država pogodbenica.
44. člen
Če nosilec ene države pogodbenice izplača upravičencu večjo pokojnino ali rento, kot mu sicer pripada, lahko omenjeni nosilec prosi pristojnega nosilca druge države pogodbenice, da do višine preveč izplačane pokojnine ali rente s strani nosilca prve države pogodbenice zadrži izplačilo zaostankov oziroma priznanih in še neizplačanih obrokov pokojnine ali rente, ki jih nosilec druge države pogodbenice morebiti dolguje upravičencu. Tako zadržani znesek se prenese nosilcu upniku.
45. člen
1. Določbe te konvencije se uporabljajo pri prošnjah za dajatve, ki so bile vložene od dneva njene uveljavitve dalje.
2. Pri ugotavljanju pravic po tej konvenciji se bodo upoštevale tudi zavarovalne dobe in izenačena obdobja, dopolnjena pred njeno uveljavitvijo.
3. Določba drugega odstavka tega člena se uporablja tudi za dobe obveznega zavarovanja, dopolnjene do 4. oktobra 1956, o katerih govori 1. točka Splošnega protokola h konvenciji med nekdanjo Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, podpisanega dne 14. novembra 1957. Vsaka država pogodbenica bo za navedene dobe prevzela obveznost dajatve za tiste osebe, ki so bile na dan 3. aprila 1978 njeni državljani. Dokupljena obdobja, ki so bila priznana, in prostovoljno plačani prispevki, za katere je bilo zaprošeno pred začetkom veljavnosti te konvencije, bodo še naprej priznani s strani države pogodbenice, po katere pravnih predpisih so bili prispevki plačani. Že priznane dajatve na podlagi vseh dob, navedenih v tem odstavku, z izjemo tistih, ki se nanašajo na družinske pokojnine z datumom priznanja pravice po uveljavitvi te konvencije, bodo še nadalje bremenile državo pogodbenico, ki jih je priznala po svojih notranjih predpisih; te dajatve se ne preračunavajo.
4. Ta konvencija ne daje pravice do dajatev za čas pred začetkom njene veljavnosti.
5. V skladu s to konvencijo se pravica do dajatve pridobi tudi, če gre za zavarovani primer, ki je nastopil pred njeno uveljavitvijo.
46. člen
1. Državi pogodbenici bosta ratificirali to konvencijo v skladu s svojimi postopki, ratifikacijski listini pa bosta izmenjali čim prej.
2. Ta konvencija bo začela veljati prvi dan tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem bosta izmenjani ratifikacijski listini in od tega datuma dalje nadomesti v vseh delih Konvencijo o socialnem zavarovanju med Republiko Italijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo, ki je bila podpisana 14. novembra 1957, kar ne more škodljivo vplivati na pridobljene pravice ali pravice, ki so na podlagi omenjene konvencije še v postopku uveljavljanja, dokler ta velja.
3. To konvencijo lahko vsaka od držav pogodbenic odpove in neha veljati šest mesecev po ustrezni notifikaciji po diplomatski poti.
4. Ob odpovedi te konvencije se pridobljene pravice ohranijo v skladu z njenimi določbami, pravice v postopku pridobivanja pa bodo priznane v skladu s sporazumi, ki jih bosta sklenili državi pogodbenici.
Sestavljeno v Ljubljani dne 7. julija 1997 v dveh izvodih v italijanskem in slovenskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Nataša Belopavlovič l. r.
Za Vlado
Italijanske republike
Piero Fassino l.r.
C O N V E N Z I O N E
TRA LA REPUBBLICA DI SLOVENIA E LA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Il Governo della Repubblica di Slovenia e
Il Governo della Repubblica Italiana,
animati dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico, hanno concordato le disposizioni seguenti.
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1
1. Ai fini dell’applicazione della Presente Convenzione:
a) il termine “Italia“ designa la Repubblica Italiana; il termine “Slovenia“ designa la Repubblica di Slovenia;
b) il termine “legislazione“ designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza sociale indicati all’art. 2 della presente Convenzione;
c) il termine “Autorità competente“ designa, per quanto riguarda l’Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità; per quanto riguarda la Slovenia, il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali ed il Ministero della Sanità.
d) il termine “Istituzione competente“ designa l’Istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, o l’Istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
e) il termine “Organismo di collegamento“ designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dalla presente Convenzione;
f) il termine “lavoratori“ designa i cittadini di uno dei due Stati contraenti assoggettati alle legislazioni specificate nell’art. 2;
g) il termine “familiari“ designa le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;
h) il termine “superstite“ designa le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;
i) il termine “temporaneo soggiorno“ designa una permanenza di breve durata sul territorio di una Parte contraente di cittadini di uno dei due Stati contraenti che hanno la loro residenza sul territorio dell’altra Parte contraente;
l) il termine “residenza“ designa la dimora abituale, come definita dalla legislazione applicabile;
m) il termine “lavoratore frontaliero“ designa qualsiasi lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato contraente e risiede nel territorio dell’altro Stato contraente, dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; i territori in questione sono quelli indicati nell’art. 1 dell’Accordo firmato a Udine il 15 maggio 1982;
n) il termine “periodi di assicurazione“ designa i periodi di contribuzione o di occupazione, così definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
o) il termine “periodi equivalenti“ designa i periodi computati come periodi di assicurazione ai sensi della legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
p) il termine “prestazioni in natura“ designa ogni prestazione consistente nell’erogazione di beni o servizi;
r) il termine “prestazioni familiari“ designa le prestazioni in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia.
2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzati nella presente Convenzione hanno il significato che viene loro attribuito dalla legislazione nazionale applicabile.
Art. 2
1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
In Italia:
a) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
b) l’assicurazione per malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternità;
c) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
e) le prestazioni familiari;
f) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
In Slovenia:
a) l’assicurazione sanitaria;
b) l’assicurazione per le pensioni e l’invalidità;
c) gli assegni per i figli e per la tutela della maternità;
d) l’assicurazione in caso di disoccupazione.
2. La presente Convenzione si applicherà egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.
3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreché il Governo dell’altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato, entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni.
4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all’integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto all’art. 21.
Art. 3
1. La presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
2. La presente Convenzione si applica anche ai profughi, ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi, residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Art. 4
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, i lavoratori italiani in Slovenia e i lavoratori sloveni in Italia, come pure i loro familiari, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dell’altro Stato contraente.
TITOLO II
Disposizioni sulla legislazione applicabile
Art. 5
Salvo quanto diversamente disposto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa.
Art. 6
Le disposizioni stabilite dall’art. 5 comportano le seguenti eccezioni:
a) Il lavoratore dipendente da un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia inviato nel territorio dell’altro Stato contraente per un periodo di tempo limitato, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, sempreché la sua occupazione nel territorio dell’altro Stato non ecceda il periodo di 36 mesi. Se tale occupazione dovesse essere prolungata per periodi superiori ai 36 mesi previsti, l’applicazione della legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa potrà eccezionalmente essere prorogata per altri 36 mesi.
b) Le persone che esercitano un’attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell’altro Stato per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alla legislazione del primo Stato, purché la loro permanenza nell’altro Stato non superi il periodo di 24 mesi. Nel caso in cui tale attività si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là dei 24 mesi, l’applicazione della legislazione in vigore nello Stato di residenza abituale potrà essere eccezionalmente prorogata per altri 24 mesi.
c) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’impresa.
d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima e da ogni altra impresa da stabilirsi successivamente mediante scambio di note, che abbiano la loro sede principale nel territorio di uno degli Stati contraenti, e inviati nel territorio dell’altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale.
e) I membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell’altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.
f) Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell’altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l’Amministrazione da cui dipendono.
g) I funzionari, i rappresentanti ufficiali ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell’altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l’Amministrazione da cui dipendono.
Art. 7
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera “f“ dell’art. 6, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, possono optare per la legislazione dello Stato d’invio, secondo le disposizioni dell’Accordo Amministrativo di cui all’art. 35, a condizione che siano cittadini di tale Stato.
Art. 8
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore ogniqualvolta, a causa della frequenza dei trasferimenti del lavoratore, o del loro carattere eccezionale, o dell’età del lavoratore, sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l’applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio viene esercitata l’attività.
Art. 9
Salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in danaro da uno Stato contraente, le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato, sul territorio dell’altro Stato contraente o di uno Stato terzo.
Art. 10
1. Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano.
2. Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma, ai sensi della legislazione italiana, l’interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtù della predetta legislazione.
3. La disposizione di cui al primo comma non autorizza l’iscrizione simultanea all’assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all’assicurazione volontaria dell’altro Stato, nel caso in cui una tale possibilità non sia consentita dalla legislazione di quest’ultimo Stato.
Art. 11
Ai fini dell’assicurazione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, in denaro o in natura, previste dalla presente convenzione, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.
TITOLO III
Disposizioni Particolari
Capitolo I
Malattia, ivi compresa la tubercolosi, e Maternità
Art. 12
1. I lavoratori di cui agli art. 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall’art. 11, beneficiano per la durata della loro permanenza nell’altro Stato contraente:
– delle prestazioni in natura erogate, per conto dell’Istituzione competente, da parte dell’Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest’ultima applica;
– delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall’Istituzione competente secondo la legislazione che quest’ultima applica.
2. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore che lo accompagnano.
Art. 13
1. I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all’art. 11, soddisfano, per aver diritto alle prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e:
a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il temporaneo soggiorno sul territorio dell’altro Stato contraente,
oppure:
b) che sono stati autorizzati dall’Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell’altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano:
– delle prestazioni in natura erogate per conto dell’Istituzione competente da parte dell’Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest’ultima applica;
– delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall’Istituzione competente, secondo la legislazione che quest’ultima applica.
2. Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro è fissato dall’Istituzione competente.
3. Le disposizioni del comma 1 sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita e rispettivi familiari, nonché ai cittadini dei due Stati contraenti affiliati per altro titolo all’assicurazione obbligatoria malattia nel proprio Stato.
4. Se, ai sensi della legislazione di una delle due Parti, l’importo delle prestazioni di maternità è calcolato in base al salario dell’avente diritto, l’istituzione competente tiene conto esclusivamente del salario medio percepito durante l’occupazione nello Stato di ultimo impiego.
Art. 14
1. I lavoratori frontalieri che soddisfano, tenendo eventualmente conto di quanto disposto all’art. 11 della presente Convenzione, le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato contraente nel quale lavorano, beneficiano:
– delle prestazioni in natura erogate per conto dell’Istituzione competente dall’Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest’ultima applica;
– delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall’Istituzione competente, secondo la legislazione che quest’ultima applica.
2. I lavoratori di cui al precedente primo comma, in caso di urgenza o in altri casi previsti nell’Accordo Amministrativo di cui all’art. 35, o con l’autorizzazione preventiva dell’Istituzione competente, possono ricevere sul territorio dello Stato contraente nel quale lavorano le prestazioni in natura, secondo la legislazione in vigore presso quest’ultimo Stato.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, anche ai familiari che risiedono sul territorio dello Stato contraente diverso da quello nel quale il lavoratore è occupato.
Art. 15
1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sé e per i propri familiari dall’Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa.
2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente, nonché i suoi familiari, che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell’Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell’Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest’ultima applica.
Art. 16
I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell’Istituzione competente da parte dell’Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest’ultima applica.
Art. 17
La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista sarà stabilita nell’Accordo Amministrativo di cui all’art. 35, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.
Art. 18
Le prestazioni concesse dall’Istituzione di uno Stato contraente per conto dell’Istituzione dell’altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite nell’Accordo Amministrativo previsto all’art. 35.
Capitolo II
Invalidità, vecchiaia e superstiti
Art. 19
1. a) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l’Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all’art. 11;
b) se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell’altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell’altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l’acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale;
c) se, nonostante l’applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), un lavoratore non raggiunge il diritto alle prestazioni, l’Istituzione competente prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.
2. Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alla prestazioni, senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente primo comma, l’Istituzione competente di questo Stato deve concedere l’importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l’assicurato abbia diritto, da parte dell’altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo terzo comma.
3. Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11, l’Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:
a) determina l’importo teorico della prestazione alla quale l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
b) stabilisce quindi l’importo effettivo della prestazione cui ha diritto l’interessato, riducendo l’importo teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
c) per quanto riguarda l’applicazione del comma 1, lettera c) del presente articolo, l’importo teorico ed il rapporto tra i periodi di assicurazione di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo, sono calcolati tenendo conto dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni di sicurezza sociale;
d) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l’istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione.
4. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all’importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l’Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati in conformità alla legislazione che essa applica.
5. Nonostante quanto disposto al primo comma, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno o se tenendo conto di questi soli periodi non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall’Istituzione competente dell’altro Stato contraente, sia ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.
Art. 20
Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’art. 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano tali condizioni.
Art. 21
1. Se ricorrono i presupposti legislativi in uno degli Stati contraenti, esso integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all’art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio.
2. La quota di integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all’Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.
Art. 22
Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell’altro Stato contraente o puň far valere in quest’ultimo un diritto a prestazioni.
Capitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 23
Per le prestazioni in natura, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 17 e 18.
Art. 24
Qualora un lavoratore, che risiede o soggiorna nell’altro Stato contraente, richieda la fornitura o il rinnovo di un apparecchio di protesi o di altro presidio ausiliario, l’Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede all’erogazione della prestazione richiesta, previa autorizzazione dell’Istituzione competente, salvo che nei casi di urgenza. Quest’ultima Istituzione rimborserà le relative spese all’Istituzione che ha erogato le prestazioni sulla base del costo effettivo.
Art. 25
1. Le prestazioni per malattie professionali dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti sono erogate dall’Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell’insorgere delle malattie professionali.
Non si applicano a tali prestazioni le disposizioni di cui al precedente articolo 11.
2. Qualora un lavoratore, al quale è stata corrisposta in uno dei due Stati contraenti una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell’altro Stato, rimane competente al riguardo l’Istituto assicuratore del primo Stato. Tuttavia, se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell’altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell’Istituto assicuratore di quest’ultimo Stato.
Art. 26
Se per la valutazione del grado di incapacità la legislazione di uno Stato contraente prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell’altro Stato contraente.
Art. 27
L’infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati contraenti, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell’altro Stato, deve essere risarcito dall’Istituzione competente di quest’ultimo Stato in conformità alle disposizioni concernenti l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l’infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato d’origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell’altro Stato.
Art. 28
Su richiesta dell’Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa, anche su richiesta del lavoratore, l’Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l’accertamento dell’incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all’Istituzione competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall’Istituzione competente all’Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.
Art. 29
Se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato contraente, per un danno causato da un terzo sul territorio dell’altro Stato contraente, e se in base alla legislazione di tale Stato il lavoratore puň pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo, questo Stato riconosce all’Istituzione del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di surroga nel diritto al risarcimento.
Art. 30
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno Stato contraente occupato sul territorio dell’altro Stato contraente e che abbia causato o che possa causare sia la morte, sia una incapacità permanente, deve essere notificato senza indugio da parte dell’Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l’infortunato sia cittadino.
Capitolo IV
Disoccupazione
Art. 31
1. Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l’Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell’altro Stato contraente.
2. L’applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente è subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.
3. Per la determinazione della durata delle prestazioni di disoccupazione da erogare in base alla legislazione di uno Stato contraente, si tiene conto del periodo durante il quale sono state percepite, nei dodici mesi precedenti la domanda, analoghe prestazioni in base alla legislazione dell’altro Stato contraente.
4. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell’altro Stato contraente, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di sei mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni vengono erogate dall’Istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato si è recato e sono rimborsate dall’Istituzione competente dell’altro Stato contraente, secondo le modalità fissate nell’Accordo Amministrativo di cui all’art. 35.
Art. 32
1. I lavoratori frontalieri percepiscono le prestazioni di disoccupazione completa in base alle disposizioni dello Stato contraente in cui risiedono abitualmente. Per l’accertamento del diritto e per la determinazione della durata di tali prestazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo precedente.
2. I lavoratori frontalieri, in disoccupazione parziale nell’impresa presso cui sono occupati, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedessero nel territorio di questo Stato, sempreché analoghe prestazioni siano previste dalla legislazione dell’altro Stato.
Capitolo V
Prestazioni familiari
Art. 33
I lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell’altro Stato contraente.
Art. 34
Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell’articolo precedente è sospeso se, per l’esercizio di una attività lavorativa, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.
TITOLO IV
Disposizioni diverse, transitorie e finali
Art. 35
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione della presente Convenzione, in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.
Art. 36
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:
a) tutti i provvedimenti presi per l’applicazione della presente Convenzione;
b) tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l’applicazione delle disposizioni della Convenzione;
c) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 37
1. Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l’applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni. Tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell’altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.
2. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l’applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino i cittadini che risiedono o soggiornano nel territorio dell’altro Stato contraente, debbono essere disposti dall’Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell’Istituzione competente e a carico di questa. Nell’Accordo Amministrativo di cui all’art. 35 saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese.
Art. 38
Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell’altro Stato contraente, per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Art. 39
1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche per l’applicazione della presente Convenzione.
2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l’applicazione della presente Convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
3. L’attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa alla autenticità di un certificato o documento viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento dell’altro Stato contraente.
Art. 40
Per facilitare l’applicazione della presente Convenzione e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.
Art. 41
1. Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati, in applicazione della presente Convenzione, ad una Autorità, Istituzione ed Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
2. Una domanda di prestazione presentata all’Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione presentata all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.
3. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell’altro Stato contraente. In tal caso l’Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all’Autorità o all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.
Art. 42
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l’applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in sloveno.
Art. 43
1. L’Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi della presente Convenzione, deve effettuare dei pagamenti a favore di aventi diritto che risiedano nel territorio dell’altro Stato contraente deve effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del proprio Stato. I pagamenti da effettuare a favore delle Istituzioni dell’altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di quest’ultimo Stato, al cambio medio ufficiale annuo dello stesso Stato.
2. Il trasferimento da uno Stato all’altro delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione avrà luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento stesso.
3. Nel caso in cui negli Stati contraenti vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, i rispettivi Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall’uno o dall’altro Stato.
Art. 44
Qualora l’Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione puň chiedere all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente di trattenere l’importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L’importo così trattenuto viene trasferito all’Istituzione creditrice.
Art. 45
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.
2. Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti prima della sua entrata in vigore.
3. La disposizione del secondo comma del presente articolo viene applicata anche per i periodi di assicurazione obbligatoria effettuati fino al 4 ottobre 1956, di cui al punto 1 del Protocollo Generale alla Convenzione fra la Repubblica Italiana e la ex Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, sottoscritto in data 14 novembre 1957. Ogni Stato contraente assumerà per detti periodi gli oneri relativi ai propri cittadini alla data del 3 aprile 1978. Peraltro i periodi riscattati ed i versamenti volontari, rispettivamente riconosciuti o richiesti prima dell’entrata in vigore della presente convenzione, continueranno anche in futuro ad essere riconosciuti dallo Stato contraente in base alle cui norme i contributi sono stati versati. Gli oneri già riconosciuti in base a tutti i periodi indicati nel presente comma, esclusi quelli relativi a pensioni di reversibilità con decorrenza successiva all’entrata in vigore della presente convenzione, saranno anche in futuro a carico dello Stato contraente che li ha riconosciuti in base alla sua legislazione interna; tali oneri non verranno ricalcolati.
4. La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
5. Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù della presente Convenzione, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
Art. 46
1. La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data sostituirà in tutte le sue parti la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest’ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza.
3. La presente Convenzione potrà essere denunciata da uno Stato contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
4. In caso di denuncia della presente Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti.
Fatto a Lubiana il 7 luglio 1997, in duplice esemplare, in lingua slovena e in lingua italiana, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica Italiana
Piero Fassino m. s.
Per il Governo della
Repubblica di Slovenia
Nataša Belopavlovič m. s.
3. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 540-01/98-14/1
Ljubljana, dne 10. marca 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti