Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/1999 z dne 22. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/1999 z dne 22. 12. 1999

Kazalo

4958. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, stran 16273.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2000 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Litve.
2. člen
Za namene te uredbe imata naslednja izraza naslednji pomen:
1. ‘uvoz’ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg;
2. ‘vlagatelj’ pomeni pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika s sedežem oziroma stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Litve, se uporablja carinska stopnja »prosto«.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Litve, ki so navedeni v prilogi 2 ter v prilogi 3 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 60% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Litve, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja za trgovino in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo iz prejšnjega odstavka vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj. Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi naenkrat ali postopoma, upoštevaje razmere na trgu zadevnega blaga, pri čemer mora biti razdelitev končana najmanj dva meseca pred iztekom leta.
Če je bila skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov manjša od posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi, na katero se nanašajo, ali ni bil oziroma ni bil v celoti izvršen uvoz že razdeljenih količin, lahko minister za ekonomske odnose in razvoj, na predlog komisije iz prvega odstavka tega člena, objavi obseg carinskih kvot za novo razdelitev in določi rok za vlaganje zahtevkov.
6. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 3 in 4 k tej uredbi razdeljuje Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj sproti na podlagi vloženih zahtevkov, dokler carinska kvota ni izčrpana. Če je skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov večja od posamezne carinske kvote, na katero se nanašajo, se vlagateljem dodeli sorazmerni del glede na zahtevano količino.
7. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 2, 3 in 4 k tej uredbi, vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
8. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 2 k tej uredbi, se vloži v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe.
9. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 3 in 4 k tej uredbi, se vloži posebej, za vsako količino blaga, ki se uvozi naenkrat. Zahtevku mora biti priložena kopija izpolnjene carinske deklaracije, iz katere je razvidna količina blaga, ki jo namerava vlagatelj uvoziti.
10. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj izda vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga po 5. in 6. členu te uredbe, s katero določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
11. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz 10. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
12. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. in 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Republiko Litvo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list Republike Slovenije, št. 46/99) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1931 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1932 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi
– 1933 za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi.
14. člen
Predpis iz prvega odstavka 12. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 1999.
15. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.
Št. 333-09/98-5
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
              PRILOGA 1

-----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje
oznaka
-----------------------------------------------------------------
3502      Albumini (vključno koncentrati dveh ali
        več proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80
        ut.% ali več proteinov iz sirotke, računano na
        suho snov), albuminati in drugi albuminski
        derivati
        - Jajčni albumin:
350211     - - posušen:
350211900   - - - drugo
350219     - - drugo:
350219900   - - - drugo
        - Mlečni albumin, vključno koncentrati iz
        dveh ali več mlečnih proteinov:
        - - drugo:
350220910   - - - posušen (na primer v lističih,
        kosmičih, prahu)
350220990   - - - drugo
4501      Pluta, naravna, surova ali enostavno
        obdelana; odpadki plute; zdrobljena,
        drobljena ali zmleta pluta
5201 00    Bombaž, nemikan in nečesan
5301      Lan, surov ali predelan, toda nepreden;
        laneno predivo in odpadki (vključno z
        odpadki preje in razvlaknjenimi
        tekstilnimi surovinami)
5302      Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali
        predelana, toda nepredena; konopljeno
        predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in
        razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

              PRILOGA 2

            KMETIJSKI IZDELKI

-----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje          Količina Carinska
oznaka                      (t)  stopnja
-----------------------------------------------------------------
1    2                     3   4 (1)
-----------------------------------------------------------------
0201      Meso, goveje, sveže ali
        ohlajeno               50   5.4

0203      Meso, prašičje, sveže,
        ohlajeno ali zamrznjeno       100  6.5

0207      Meso in užitni odpadki
        perutnine iz tar.št.
        0105, sveže, ohlajeno ali
        zamrznjeno
        - Kokoši vrste Gallus
        domesticus:
0207 11    - -nerazrezane na kose,
        sveže ali ohlajene:
0207 11 900  - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav, nog
        ter vratov, src, jeter in
        želodčkov, znane kot "65%
        piščanci" ali pod drugim
        nazivom               20   6.5

0402      Mleko in smetana,
        koncentrirana ali z
        dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil            20   6.5

0406      Sir in skuta
0406 30    - Sir, topljen, razen
        naribanega, ali v prahu       20   5.4

0703      Čebula, šalotka, česen,
        por druge užitne
        čebulnice; sveža ali
        ohlajena
0703 20 000  - Česen               30   7.2

0808      Jabolka, hruške in
        kutine, sveže
0808 10    - Jabolka:
0808 10 100  - - jabolka za predelavo,
        razsuta, od 16. septembra
        do 15. decembra           200  5.4

1601      Klobase in podobni
        izdelki iz mesa, drugih
        užitnih klavničnih
        proizvodov ali krvi;
        sestavljena živila na
        osnovi teh proizvodov        20   6.5

1602      Drugi pripravljeni ali
        konzervirani izdelki iz
        mesa, drobovja ali krvi       20
1602 10 000  - Homogenizirani
        proizvodi                  18.0
1602 20    - Iz jeter katere koli
        živali                   18.0
        - Iz perutnine iz tar.
        št. 0105:
1602 31    - - puranov                 16.2
1602 32    - - kokoši vrste Gallus
        domesticus                 6.5
1602 39    - - drugo                  6,5
        - Prašičev:
1602 41    - - šunka (stegno) in
        njeni kosi                 6.5
1602 42    - - plečeta in njihovi
        kosi                    6.5
1602 49    - - drugo, vključno
        mešanice                  6.5
1602 50    - Goved                   6.5
1602 90    - Drugo, vključno z
        izdelki iz krvi katerih
        koli živali                 6.5

1704      Sladkorni proizvodi
        (ključno z belo
        čokolado), brez kakava        20
1704 10    - Žvečilni gumi,
        prevlečen s sladkorjem
        ali ne                   16.2
1704 90    - Drugo                   13.2

1806      Čokolada in druga živila,
        ki vsebujejo kakav          10
1806 10    - Kakav v prahu z
        dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil                16.2
1806 20    - Drugi izdelki v blokih,
        mase nad 2 kg, ali v
        tekočem stanju, pastozni
        masi, prahu, zrnih ali v
        drugih oblikah v razsutem
        stanju, v posodah ali
        pakiranjih nad 2 kg             16.2
        - Druga čokolada, v
        blokih ali palicah:
1806 31 000  - - polnjeni                16.2
1806 32    - - nepolnjeni               10.2
1806 90    - Drugo                   16.2
-----------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna
tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne
oznake.

              PRILOGA 3

            KMETIJSKI IZDELKI

-----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje          Količina Carinska
oznaka                      (t)  stopnja
-----------------------------------------------------------------
1    2                     3   4 (1)
-----------------------------------------------------------------
0209 00    Prašičja maščoba in salo,
        očiščena mesa, in
        podkožno maščevje
        perutnine (netopljeno),
        sveže, ohlajeno,
        zamrznjeno, nasoljeno,
        razsoljeno, sušeno ali
        prekajeno              20   6.0

2208      Nedenaturiran etanol, z
        vsebnostjo manj kot 80
        vol.%; žganja, likerji in
        druge alkoholne pijače        70
2208 20    - Alkoholne pijače,
        dobljene z destilacijo
        vina in iz grozdja,
        grozdnega drozga ali
        grozdnih tropin               24.0
2208 30    - Whisky                  16.2
2208 40    - Rum in tafia (žganje iz
        sladkornega trsa)              24.0
2208 50    - Gin in brinjevec             24.0
2208 60    - Vodka                   24.0
2208 70    - Likerji, krepilne
        pijače                   24.0
2208 90    - Drugo                   24.0
-----------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna
tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne
oznake.

              PRILOGA 4

            KMETIJSKI IZDELKI

-----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje          Količina Carinska
oznaka                      (t)  stopnja
-----------------------------------------------------------------
1    2                     3   4 (1)
-----------------------------------------------------------------
0305      Ribe, sušene, nasoljene
        ali v slanici; prekajene
        ribe, pečene pred
        prekajevanjem ali med
        prekajevanjem; ribja
        moka, zdrob in peleti,
        primerni za človeško
        prehrano               65
0305 10 000  - Ribja moka, zdrob in
        peleti, ustrezna za hrano
        ljudi                    5.0
0305 20 000  - Jetra in ikre, sušene,
        prekajene, nasoljene ali
        v slanici                  5.0
0305 30    - Ribji fileti, sušeni,
        nasoljeni, v slanici,
        toda neprekajeni              5.0
        - Prekajene ribe,
        vključno s fileti:
0305 41 000  - - pacifiški lososi
        (Oncorhynchus nerka,
        Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta,
        Oncorhynchus
        tschawytscha,
        Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in
        Oncorhynchus rhodurus),
        atlantski lososi (Salmo
        salar) in donavski lososi
        (Hucho hucho)                1.5
0305 42 000  - - sledi (Clupea
        harengus, Clupea
        pallasii)                  4.0
0305 49    - - druge                  4.0
        - Sušene ribe,
        nenasoljene ali
        nasoljene, toda
        neprekajene:
0305 51    - - trske (Gadus morhua,
        Gadus ogac, Gadus
        macrocephalus)               4.0
0305 59    - - druge                  4.0
        - Ribe, nasoljene, toda
        nesušene in neprekajene,
        ter ribe v slanici:
0305 61 000  - - sledi (Clupea
        harengus, Clupea
        pallasii)                  1.0
0305 62 000  - - trske (Gadus morhua,
        Gadus ogac, Gadus
        macrocephalus)               5.0
0305 63 000  - - inčun-brgljuni
        (Engraulis spp.)              5.0
0305 69    - - druge                  5.0

1604      Pripravljene ali
        konzervirane ribe, kaviar
        in kaviarjevi nadomestki,
        pripravljeni iz ribjih
        jajčec                130
        - Ribe, cele ali v kosih,
        toda nezmlete:
1604 11 000  - - lososi                 1.0
1604 12    - - sledi:
1604 12 100  - - - fileti, surovi,
        samo prekriti s testom
        ali krušnimi drobtinami,
        predhodno ocvrti v olju
        ali neocvrti, globoko
        zamrznjeni                 1.0
        - - - drugo:
1604 12 910  - - - - v nepredušni
        embalaži                  5.0
1604 12 990  - - - - drugo                5.0
1604 13    - - sardine, velike
        sardele in papaline             8.5
1604 14    - - tuni, progasti tuni
        in palamide (Sarda spp.)          12.5
1604 15    - - skuše                  12.5
1604 16 000  - - inčuni                 12.5
1604 19    - - druge:
1604 19 100  - - - salmonide, razen
        lososa                   13.5
        - - - ribe rodu
        Euthynnus, razen
        progastega tuna
        (Euthynnus (Katsuwonus)
        pelamis):
1604 19 310  - - - - fileti, znani kot
        "vlečeni fileti"              12.5
1604 19 390  - - - - drugo                12.5
1604 19 500  - - - ribe vrste
        Orcynopsis unicolor             12.5
        - - - druge:
1604 19 910  - - - - fileti, surovi,
        samo prekriti s testom
        ali krušnimi drobtinami,
        predhodno ocvrti v olju
        ali neocvrti, globoko
        zamrznjeni                 12.5
        - - - - druge:
1604 19 920  - - - - - trska (Gadus
        morhua, Gadus ogac, Gadus
        macrocephalus)               1.0
1604 19 930  - - - - - saj ali morski
        losos (Pollachius virens)          12.5
1604 19 940  - - - - - oslič
        (Merluccius spp.,
        Urophycis spp.)               12.5
1604 19 950  - - - - - aljaški saj
        (Theragra chalcogramma)
        in saj (Pollachius
        pollachius)                 12.5
1604 19 980  - - - - - druge               12.5
1604 20    - Druge pripravljene ali
        konzervirane ribe:
1604 20 050  - - pripravljen surimi           5.0
        - - druge:
1604 20 100  - - - losos                 5.0
1604 20 300  - - - salmonide, razen
        lososa                   13.5
1604 20 400  - - - inčuni                12.5
1604 20 500  - - - sardine, palamide,
        skuše vrste Scomber
        scombrus in Scomber
        japonicus, ribe vrste
        Orcynopsis unicolor             12.5
1604 20 700  - - - tuni, progasti tuni
        ali druge ribe iz rodu
        Euthynnus                  12.5
1604 20 900  - - - druge ribe              12.5
1604 30    - Kaviar in kaviarjevi
        nadomestki                 1.0
-----------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna
tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne
oznake.


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina