Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/1999 z dne 22. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/1999 z dne 22. 12. 1999

Kazalo

4957. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo, stran 16266.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2000 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Latvije.
2. člen
Za namene te uredbe imata naslednja izraza naslednji pomen:
1. ‘uvoz’ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg;
2. ‘vlagatelj’ pomeni pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika s sedežem oziroma stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Latvije, se uporablja carinska stopnja »prosto«.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Latvije, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Latvije, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja »prosto«, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja za trgovino in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo iz prejšnjega odstavka vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj. Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi naenkrat ali postopoma, upoštevaje razmere na trgu zadevnega blaga, pri čemer mora biti razdelitev končana najmanj dva meseca pred iztekom leta.
Če je bila skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov manjša od posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi, na katero se nanašajo, ali ni bil oziroma ni bil v celoti izvršen uvoz že razdeljenih količin, lahko minister za ekonomske odnose in razvoj, na predlog komisije iz prvega odstavka tega člena, objavi obseg carinskih kvot za novo razdelitev in določi rok za vlaganje zahtevkov.
6. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 3 k tej uredbi razdeljuje Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj sproti na podlagi vloženih zahtevkov, dokler carinska kvota ni izčrpana. Če je skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov večja od posamezne carinske kvote, na katero se nanašajo, se vlagateljem dodeli sorazmerni del glede na zahtevano količino.
7. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
8. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 2 k tej uredbi, se vloži v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe.
9. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 3 k tej uredbi, se vloži posebej, za vsako količino blaga, ki se uvozi naenkrat. Zahtevku mora biti priložena kopija izpolnjene carinske deklaracije, iz katere je razvidna količina blaga, ki jo namerava vlagatelj uvoziti.
10. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj izda vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga po 5. in 6. členu te uredbe, s katero določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
11. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz 10. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
12. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Republiko Latvijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1901 za izdelke iz 3. člena te uredbe,
– 1902 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi,
– 1903 za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi.
14. člen
Predpis iz prvega odstavka 12. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 1999.
15. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.
Št.: 333-09/98-5
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
              PRILOGA 1

-----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje
oznaka
-----------------------------------------------------------------
1       2
-----------------------------------------------------------------
3502      Albumini, albuminati in drugi
        albuminski derivati:
        - Jajčni albumin:
3502 11    -- posušen:
3502 11 90   --- drugo
3502 19    -- drugo:
3502 19 90   --- drugo
3502 20    - Mlečni albumin, vključno
        koncentrati iz dveh ali več
        mlečnih proteinov:
3502 20 10   -- neustrezen ali ki bo s
        predelavo postal neustrezen za
        človeško prehrano
        -- drugo:
3502 20 91   --- posušen (na primer v
        lističih, kosmičih, prahu)
3502 20 99   --- drugo
4501      Pluta, naravna, surova ali
        enostavno obdelana; odpadki
        plute; zdrobljena, drobljena ali
        zmleta pluta
5201 00    Bombaž, nemikan in nečesan
5301      Lan, surov ali predelan, toda
        nepreden; laneno predivo in
        odpadki (vključno z odpadki preje
        in razvlaknjenimi tekstilnimi
        surovinami)
5302      Konoplja (Cannabis sativa L.),
        surova ali predelana, toda
        nepredena; konopljeno predivo in
        odpadki (vključno z odpadki preje
        in razvlaknjenimi tekstilnimi
        surovinami)

              PRILOGA 2

-----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje           Carinska Carinska
oznaka                     stopnja  kvota
                         (1)    (t)
-----------------------------------------------------------------
1      2                   3   4
-----------------------------------------------------------------
0406 40   - Sir z modrimi
       plesnimi               4,5  20

0808 10 100 - - jabolka za
       predelavo, razsuta          4,5  100

1601     Klobase in podobni
       izdelki iz mesa, drugih
       užitnih klavničnih
       proizvodov ali krvi;
       sestavljena živila na
       osnovi teh proizvodov        5,5  20

1602     Drugi pripravljeni ali
       konzervirani izdelki iz
       mesa, drobovja ali krvi           50
1602 10 000 - Homogenizirani
       proizvodi              15
1602 20   - Iz jeter katere koli
       živali                15
       - Iz perutnine iz tar.
       št. 0105:
1602 31   - - puranov             13,5
1602 32   - - kokoši vrste Gallus
       domesticus              5,5
1602 39   - - drugo              5,5
       - Prašičev:
1602 41   - - šunka (stegno) in
       njeni kosi              5,5
1602 42   - - plečeta in njihovi
       kosi                 5,5
1602 49   - - drugo, vključno
       mešanice               5,5
1602 50   - Goved               5,5
1602 90   - Drugo, vključno z
       izdelki iz krvi katerih
       koli živali             5,5

1704 90 750 - - - - karamele
       (toffee) in podobne
       sladkarije              11   30

1806     Čokolada in druga
       živila, ki vsebujejo
       kakav
1806 90   - Drugo               13,5  20

1901     Sladni ekstrakt; živila
       iz moke, zdroba, škroba
       in sladnega ekstrakta
       brez dodatka kakava ali
       z dodatkom kakava v
       prahu v količini manj
       kot 40 ut.%,...
1901 90   - Drugo:                  50
       - - ekstrakt slada:
1901 90 110 - - - z vsebnostjo
       suhega ekstrakta 90
       ut.% ali več             10,0
1901 90 190 - - - drugo             10,0
       - - drugo:
1901 90 910 - - - ki ne vsebuje
       mlečnih maščob,
       saharoze, ......           10,0
1901 90 99  - - - drugo             22,5

1905     Kruh, peciva, sladice,
       biskviti in drugi
       pekovski izdelki z
       dodatkom kakava ali
       brez njega; hostije,
       kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati za
       pečatenje, rižev papir
       in podobni izdelki             50
1905 10 000 - Hrustljavi kruh
       (krisp)               12,5
1905 20   - Kruh in podobni
       izdelki, začinjeni z
       ingverjem              13,5
1905 30   - Sladki biskviti,
       vaflji in oblati:
       - - popolnoma ali delno
       prevlečeni s čokolado
       ali drugimi proizvodi,
       ki vsebujejo kakav:
1905 30 110 - - - v izvirnem
       pakiranju z neto
       vsebino do vključno 85g       13,5
1905 30 190 - - - drugo             13,5
       - - drugo:
       - - - sladki keksi
       (piškoti):
1905 30 300 - - - - ki vsebujejo 8
       ut.% ali več mlečnih
       maščob                13,5
       - - - - drugo:
1905 30 510 - - - - - sendvič keksi
       (piškoti)              13,5
1905 30 590 - - - - - drugo           13,5
       - - - vaflji in oblati:
1905 30 910 - - - - soljeni,
       polnjeni ali nepolnjeni       10,0
1905 30 990 - - - - drugo            10,0
1905 40   - Prepečenec, opečen
       kruh (toast) in podobni
       opečeni izdelki:           10,0
1905 90   - Drugo:
1905 90 100 - - matzos              10,0
1905 90 200 - - hostije, kapsule za
       farmacevtske proizvode,
       oblati, rižev papir in
       podobni proizvodi          5,0
       - - drugo:
1905 90 300 - - - kruh, ki ne
       vsebuje dodanega medu,
       jajc, sira ali sadja
       ...                 15,0
1905 90 400 - - - vaflji in oblati
       z vsebnostjo vode več
       kot 10 ut.%             15,0
1905 90 450 - - - biskviti            15,0
1905 90 550 - - - proizvodi,
       pridobljeni s
       potiskanjem ali
       vlečenjem...             15,0
       - - - drugo:
1905 90 600 - - - - z dodanimi
       sladili               15,0
1905 90 90  - - - - drugo:            15,0

2105     Sladoled in druge
       ledene sladice s
       kakavom ali brez kakava       13,5  20

2201 10   - Mineralne vode in
       sodavice               7,5  20

2203 00   Pivo iz slada            20,0  100
-----------------------------------------------------------------

(1) Kjer so navedene carinske stopnje za posamezno tarifno
številko (štirimestna tarifna oznaka) ali posamezno tarifno
podštevilko (šestmestna oziroma osem ali devetmestna oznaka)
se navedena carinska stopnja uporablja za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne številke oziroma šest ali
osemmestne podštevilke.

              PRILOGA 3

-----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje           Carinska Carinska
oznaka                     stopnja  kvota
                         (1)    (t)
-----------------------------------------------------------------
1      2                   3   4
-----------------------------------------------------------------
1108 13   - - krompirjev škrob         1,5  100

2208 60   - Vodka               20,0  150
2208 70   - Likerji              20,0  200
-----------------------------------------------------------------

(1) Kjer so navedene carinske stopnje za posamezno tarifno
številko (štirimestna tarifna oznaka) ali posamezno tarifno
podštevilko (šestmestna oziroma osem ali devetmestna oznaka)
se navedena carinska stopnja uporablja za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne številke oziroma šest ali
osemmestne podštevilke.

              PRILOGA 4

-----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje
oznaka
-----------------------------------------------------------------
1       2
-----------------------------------------------------------------
0301      Ribe, žive (2)
0302      Ribe, sveže ali ohlajene, razen
        ribjih filetov in drugega ribjega
        mesa iz tar. št. 0304 (3)
0303      Ribe, zamrznjene, razen ribjih
        filetov in drugega ribjega mesa
        iz tar. št. 0304 (4)
0304      Ribji fileti in drugo ribje meso
        (nemleto ali mleto), sveže,
        ohlajeno ali zamrznjejo (5)
0306      Raki v oklepu ali brez oklepa,
        živi, sveži, ohlajeni,
        zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali
        v slanici, raki v oklepu, kuhani
        v sopari ali vodi, pa tudi
        ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
        nasoljeni ali v slanici, moka,
        zdrob in peleti, primerni za
        človeško prehrano
0307      Mehkužci v oklepu ali brez
        oklepa, živi, sveži, ohlajeni,
        zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali
        v slanici; vodni nevretenčarji,
        razen rakov in mehkužcev, živi,
        sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
        sušeni, nasoljeni ali v slanici,
        moka, zdrob in peleti, primerni
        za človeško prehrano
2301      Moka, zdrob in peleti iz mesa ali
        mesnih odpadkov, rib ali rakov,
        mehkužcev ali drugih vodnih
        nevretenčarjev, neustreznih za
        hrano ljudi; ocvirki
2301 10 000  - Moka, zdrob in peleti iz mesa
        ali mesnih odpadkov; ocvirki (6)

-----------------------------------------------------------------
(1) Kjer je navedena tarifna številka (štirimestna tarifna
oznaka) se carinska stopnja "prosto" uporablja za vse tarifne
podštevilke (šestmestne oziroma devetmestne oznake) v okviru
navedene tarifne številke.

(2), (3), (4) in (5) Za spodaj navedene tarifne oznake se plačuje
carina po stopnjah, določenih v skladu z zakonom o carinski
tarifi oziroma predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi:

-----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje
oznaka
-----------------------------------------------------------------
1       2
-----------------------------------------------------------------
(2):
0301 91    - -postrvi
0301 93    - -krap
(3):
0302 11    - -postrvi
0302 12 000  - -pacifiški losos, atlantski
        losos in donavski losos
0302 40    -Sledi, razen jeter in iker
0302 61    - -sardele, velike sardele,
        papaline
0302 69 110  - - - -krap
0302 69 550  - - - -inčuni
0302 69 650  - - - -oslič
0302 69 910  - - - -skuša
(4):
0303 21    - -postrvi
0303 22 000  - -atlantski lososi in donavski
        lososi
0303 50    -Sledi, razen jeter in iker:
0303 71    - -sardele, velike sardele,
        papaline
0303 77 000  - -brancini
0303 79 110  - - - -krap
(5):
0304 10 110  - - - -postrvi
0304 10 130  - - - -pacifiškega lososa,
        atlantskega lososa in donavskega
        lososa
0304 10 190  - - - -drugih sladkovodnih rib
0304 20 110  - - -postrvi
0304 20 130  - - -pacifiškega lososa,
        atlantskega lososa in donavskega
        lososa
0304 20 190  - - -drugih sladkovodnih rib
(6): Razen izdelkov iz kitovega mesa