Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/1999 z dne 21. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/1999 z dne 21. 12. 1999

Kazalo

4939. Uredba o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo, stran 15574.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.1/91-I), na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo, Protokola, ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Sporazuma ter Protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k Sporazumu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/97, 63/98) in drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
1. člen
Ta uredba ureja pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2000 uvaža v Slovenijo in je po poreklu iz držav članic EFTE (Švice, Liechtensteina, Norveške in Islandije).
2. člen
Za namene te uredbe imata naslednja izraza naslednji pomen:
1. uvoz pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg;
2. vlagatelj pomeni pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika s sedežem ozirama stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
3. člen
Za industrijske izdelke po poreklu iz držav članic EFTE se pri uvozu v Slovenijo uporablja carinska stopnja »prosto«, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife, razen izdelkov, navedenih v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Švice oziroma Liecthensteina, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi.
Za ribe, ribje in morske izdelke po poreklu iz držav članic EFTE, se pri uvozu v Slovenijo uporabljajo carinske stopnje navedene v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 3 k tej uredbi razdeljuje Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj sproti na podlagi vloženih zahtevkov, dokler carinska kvota ni izčrpana. Če je skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov večja od posamezne carinske kvote, na katero se nanašajo, se vlagateljem dodeli sorazmerni del glede na zahtevane količine.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 3 k tej uredbi, vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 3 k tej uredbi, se vloži posebej za vsako količino blaga, ki se uvozi naenkrat. Zahtevku mora biti priložena kopija izpolnjene carinske deklaracije, iz katere je razvidna količina blaga, ki jo namerava vlagatelj uvoziti.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj izda vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga po 5. členu te uredbe, s katero določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Vlagatelj lahko uvozi dodeljeno količino blaga sam ali pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske formalnosti.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. in 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v protokolu o poreklu blaga iz priloge 5 k tej uredbi.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v države članice EFTE, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in državami članicami EFTE uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
2101 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Švice,
2201 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Norveške,
2401 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Islandije,
2102 – za izdelke iz priloge 3,
2002 – za izdelke iz priloge 4.
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.
Št. 334-02/98-9
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.
            EFTA - PRILOGA 1

           INDUSTRIJSKI IZDELKI


-----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                Carinska
oznaka                          stopnja
-----------------------------------------------------------------
1      2                      3
-----------------------------------------------------------------
2801     Fluor, klor, brom in jod
2801 10 000 - Klor                   2.4
2804     Vodik, žlahtni plini in druge
       nekovine
2804 30 000 - Dušik                  3
2804 40 000 - Kisik                  3
2806     Klorovodik (klorovodikova
       kislina); klorsulfonska
       kislina
2806 10 000 - Klorovodik (klorovodikova
       kislina)                  3
2811     Druge anorganske kisline in
       druge anorganske kisikove
       spojine nekovin
       - Druge anorganske kisikove
       spojine nekovin:
2811 21 000 - - ogljikov dioksid            2.4
2815     Natrijev hidroksid (kavstična
       soda); kalijev hidroksid
       (kavstična pepelika);
       natrijevi ali kalijevi
       peroksidi
       - Natrijev hidroksid
       (kavstična soda):
2815 12 000 - - v vodni raztopini (tekoča
       soda)                    2.4
2823 00 000 Titanovi oksidi               0.9
2828     Hipokloriti; komercialni
       kalcijev hipoklorit (klorovo
       apno); kloriti; hipobromiti
2828 90 00  - Drugo:
2828 90 001 - - natrijev hipoklorit          3
2833     Sulfati; galuni;
       peroksisulfati (persulfati)
       - Drugi sulfati:
2833 22 000 - - aluminija               3
2835     Fosfinati (hipofosfiti),
       fosfonati (fosfiti), fosfati
       in polifosfati
       - Polifosfati:
2835 31 000 - - natrijev trifosfat
       (natrijev tripolifosfat)          3
2840     Borati; peroksiborati
       (perborati)
2840 30 000 - Peroksiborati (perborati)        3
2847 00 000 Vodikov peroksid, utrjen s
       sečnino ali ne               3
2849     Karbidi, kemično določeni ali
       nedoločeni
2849 10 000 - Kalcija                 3
2912     Aldehidi, z drugimi kisikovimi
       funkcijami ali brez njih;
       ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid
       - Akciklični aldehidi brez
       drugih kisikovih funkcij:
2912 11 000 - - metanal (formaldehid)         3
2917     Polikarboksilne kisline,
       njihovi anhidridi, halogenidi,
       peroksidi in peroksikisline;
       njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati
       - Aromatske polikarboksilne
       kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi
       derivati:
2917 31 000 - - dibutil ortoftalati          1.3
2917 32 000 - - dioktil ortoftalati          2.4
2917 33 000 - - dinonil ali didecil
       ortoftalati                 2.4
2917 35 000 - - anhidrid ftalne kisline        2.4
3206     Druga barvila; preparati,
       navedeni v 3. opombi v tem
       poglavju, razen tistih iz tar.
       št. 3203, 3204 ali 3205;
       anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori,
       kemično določeni ali
       nedoločeni
       - Pigmenti in preparati na
       osnovi titanovega dioksida:
3206 11 000 - - ki vsebujejo 80 mas.% ali
       več titanovega dioksida,
       računano na suhi izdelek          3
3206 19 00  - - drugi:
3206 19 001 - - - koncentrirane disperzije
       v plastičnih masah
       (masterbači)                1.5
3206 19 009 - - - drugi                 3
3208     Premazna sredstva (barve in
       laki) na osnovi sintetičnih
       polimerov ali kemično
       modificiranih naravnih
       polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem
       mediju; raztopine, definirane
       v 4. opombi v tem poglavju
3208 10   - Na osnovi poliestrov
       (vključno alkidov):
3208 10 100 - - raztopine, kot so
       določene v 4. opombi k temu
       poglavju                  3.9
3208 10 90  - - druge:
3208 10 909 - - - druge                 3.9
3208 20   - Na osnovi akrilnih ali
       vinilnih polimerov:
3208 20 100 - - raztopine, kot so
       določene v 4. opombi k temu
       poglavju                  2
3208 20 90  - - druge:
3208 20 902 - - - termovarljivi premazi za
       uporabo v prehrambeni in
       farmacevtski industriji           1.5
3208 20 909 - - - druge                 3.9
3208 90   - Drugo:
       - - raztopine, kot so
       določene v 4. opombi k temu
       poglavju:
3208 90 110 - - - poliuretan iz 2,2'-(tert-
       butilamino)dietanola in iz
       4,4'-metilendicikloheksil
       diizocianata, v obliki
       raztopine v N,N-
       dimetilacetamida, ki vsebuje
       48 mas.% ali več polimerov         3.9
3208 90 130 - - - kopolimer parakreozola
       in divinilbenzena, v obliki
       raztopine v N,N-
       dimetilacetamida, ki vsebuje
       48 mas.% ali več polimerov         3.9
3208 90 19  - - - druge:
3208 90 191 - - - - zaščitni premazi za
       uporabo v prehrambeni, in
       farmacevtski industriji           1.5
3208 90 199 - - - - druge                3.9
       - - drugo:
3208 90 91  - - - na osnovi sintetičnih
       polimerov:
3208 90 919 - - - - druge                3.9
3208 90 990 - - - na osnovi kemično
       spremenjenih naravnih
       polimerov                  3.9
3209     Premazna sredstva (barve in
       laki) na osnovi sintetičnih
       polimerov ali kemično
       modificiranih naravnih
       polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini
3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali
       vinilnih polimerov             2.4
3211 00 000 Pripravljeni sikativi            3.6
3214     Kiti (steklarski, za cepljenje
       idr.), smolni ometi, druge
       tesnilne mase, polnila za
       pleskarsko-barvarska dela;
       preparati za površinsko
       obdelavo fasad, notranjih
       zidov, tal, stropov in
       podobno, ki niso ognjevarni
3214 10   - Steklarski kiti, kiti za
       cepljenje dreves, smolni
       cementi, tesnile mase in drugi
       kiti; polnila za
       pleskarskobarvarska dela:
3214 10 10  - - steklarski kiti, kiti za
       cepljenje dreves, smolni
       cementi, tesnile mase in drugi
       kiti:
3214 10 101 - - - tesnilne mase na osnovi
       PVC ali sintetičnega kavčuka        2
3214 10 109 - - - drugo                 3
3214 10 900 - - pleskarskobarvarska
       polnila                   3
3402     Organska površinsko aktivna
       sredstva (razen mila);
       površinsko aktivni preparati,
       preparati za pranje (tudi
       pomožni preparati za pranje)
       in preparati za čiščenje z
       dodatkom mila ali brez njega,
       razen tistih iz tar. št. 3401
3402 20   - Preparati, pripravljeni za
       prodajo na drobno končnemu
       porabniku brez predhodnega
       pakiranja v manjšo embalažo:
3402 20 100 - - površinsko aktivni
       preparati                  3
3402 20 900 - - pralni preparati in
       čistilni preparati             3
3406 00   Sveče, svečke in podobno
       - Sveče:
3406 00 110 - - navadne, neparfumirane         4.2
3406 00 190 - - druge                 4.2
3406 00 900 - Drugo                  4.2
3602 00 00  Pripravljena razstreliva,
       razen smodnika:
3602 00 009 - Drugo                   4.5
3603 00   Počasi goreče vžigalne vrvice;
       detonirne vrvice; udarne in
       razstrelilne kapice;
       vžigalniki; električni
       detonatorji
3603 00 10  - Počasi goreče vžigalne
       vrvice; detonirne vrvice:
3603 00 101 - - počasi goreče vžigalne
       vrvice                   4.5
3603 00 90  - Drugo:
3603 00 901 - - neelektrični sestavljen
       inicialni komplet, ki sestoji
       iz vžigalne cevke in
       detonatorja s povezovalnimi
       elementi ali brez njih, razen
       dvojno oploščen               4.5
3918     Talne obloge iz plastičnih
       mas, samolepilne ali ne, v
       zvitkih ali v ploščah; tapete
       za stene ali strope,
       definirane z 9. opombo v tem
       poglavju
3918 10   - Iz polimerov viniklorida:
3918 10 100 - - na nosilcu, ki je
       impregniran, prevlečen ali
       premazan s polivinilkloridom        4.5
3918 10 900 - - druge                 3.9
3922     Kadi, pršne kadi, lijaki,
       bideji, straniščne školjke,
       deske in pokrovi, izplakovalni
       kotliči in podobni sanitarni
       proizvodi iz plastičnih mas
3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki        4.5
3923     Izdelki za prevoz ali
       pakiranje blaga (embalaža), iz
       plastičnih mas; zamaški,
       pokrovi, pokrovke in druga
       zapirala iz plastičnih mas
       - Vreče in vrečke (vključno
       trikotne):
3923 21 000 - - iz polimerov etilena          4.5
4201 00 000 Sedlarski in jermenarski
       proizvodi za katero koli žival
       (vključno vprežne vrvi za
       komate, povodci, ščitniki za
       kolena, nagobčniki, podstavki
       in blazine za sedla, torbe-
       bisage, plašči za pse in
       podobno), iz kakršnega koli
       materiala                  4.5
4202     Kovčki za obleko, neseserji,
       ataše kovčki, aktovke, šolske
       torbe, etuiji za očala, toki
       za daljnoglede, toki za
       fotoaparate, toki za glasbila,
       toki za puške, toki za
       samokrese in podobni izdelki;
       potne torbe, toaletne torbe,
       nahrbtniki, ženske torbice,
       nakupovalne torbe, listnice,
       denarnice za kovance, tulci in
       mape za zemljevide ali
       dokumente, tobačnice,
       mošnjički za tobak, torbe za
       orodje, športne torbe, škatle
       za steklenice, škatle za
       nakit, škatle za puder, škatle
       za jedilni pribor in podobne
       škatle iz usnja, umetnega
       usnja, iz folij iz plastičnih
       mas, iz tekstilnih materialov,
       vulkanfibra ali iz kartona, v
       celoti ali pretežno prevlečeni
       s temi materiali ali papirjem
       - Kovčki za obleko,
       neseserji, ataše kovčki,
       aktovke, šolske torbe in
       podobne torbe:
4202 11   - - z zunanjo površino iz
       usnja, umetnega usnja ali
       lakiranega usnja:
4202 11 100 - - - ataše kovčki, aktovke,
       šolske torbice in podobne
       torbe                    6
4202 11 900 - - - drugo                6
4202 12   - - z zunanjo površino iz
       plastičnih mas ali tekstilnih
       materialov:
       - - - v obliki plastične
       prevleke:
4202 12 110 - - - - ataše kovčki,
       aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe                6
4202 12 190 - - - - drugo               6
4202 12 500 - - - iz lite plastike           6
       - - - iz drugih materialov,
       vključno z vulkaniziranimi
       vlakni:
4202 12 910 - - - - ataše kovčki,
       aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe                6
4202 12 990 - - - - drugo               6
4202 19   - - drugo:
4202 19 100 - - - iz aluminija             6
4202 19 900 - - - iz drugih materialov         6
       - Ročne torbe z naramnim
       jermenom ali brez, tudi tiste
       brez ročajev:
4202 21 000 - - z zunanjo površino iz
       usnja, umetnega usnja ali
       lakastega usnja               6
4202 22   - - z zunanjo površino iz
       plastičnih mas ali tekstilnih
       materialov:
4202 22 100 - - - s plastično prevleko         6
4202 22 900 - - - iz tekstilnih
       materialov                 6
4202 29 000 - - druge                 6
       - Izdelki, ki se običajno
       nosijo v žepu ali ročni
       torbici:
4202 31 000 - - z zunanjo površino iz
       usnja, umetnega usnja ali
       lakastega usnja               6
4202 32   - - z zunanjo površino iz
       plastične mase ali tekstilnih
       materialov:
4202 32 100 - - - s plastično prevleko         6
4202 32 900 - - - iz tekstilnih
       materialov                 6
4202 39 000 - - drugi                 6
       - Drugo:
4202 91   - - z zunanjo površino iz
       usnja, umetnega usnja ali
       lakastega usnja:
4202 91 100 - - - potovalke, toaletne
       torbice, nahrbtniki in športne
       torbe                    6
4202 91 800 - - - drugo                6
4202 92   - - z zunanjo površino iz
       plastične mase ali tekstilnih
       materialov:
       - - - s plastično prevleko:
4202 92 110 - - - - potovalke, toaletne
       torbice, nahrbtniki in športne
       torbe                    6
4202 92 150 - - - - kovčki za glasbene
       instrumente                 6
4202 92 190 - - - - drugo               6
       - - - iz tekstilnih
       materialov:
4202 92 910 - - - - potovalke, toaletne
       torbice, nahrbtniki in športne
       torbe                    6
4202 92 980 - - - - drugo               6
4202 99 000 - - drugo                 6
4203     Oblačila in pribor za
       oblačila, iz usnja ali
       umetnega usnja
4203 10 000 - Oblačilni predmeti            6
       - Rokavice, palčniki in
       rokavice brez prstov:
4203 21 000 - - športne                6
4203 29   - - druge:
4203 29 100 - - - zaščitne za vse poklice       6
       - - - druge:
4203 29 910 - - - - moške in fantovske         6
4203 29 990 - - - - druge               6
4203 30 000 - Pasovi in čezramenski
       jermeni z žepi za naboje          6
4203 40 000 - Drug pribor za oblačila         6
4204 00   Izdelki iz usnja ali umetnega
       usnja, ki se uporabljajo v
       strojih ali mehaničnih
       napravah ali za druge tehnične
       namene
4204 00 100 - Tekoči ali pogonski jermeni
       ali trakovi                 3.6
4204 00 900 - Drugi                  3.6
4205 00 000 Drugi proizvodi iz usnja ali
       umetnega usnja               4.5
4303     Oblačila, pribor za oblačila
       in drugi krzneni izdelki
4303 10   - Oblačila in pribor za
       oblačila:
4303 10 100 - - iz krzna mladičev
       sedlastega ali grenlandskega
       belega tjulna ali mladičev
       kapucinastega ali kapucastega
       tjulnja                   5.1
4303 10 900 - - drugo                 5.1
4303 90 000 - Drugo                  5.1
4304 00 00  Umetno krzno in proizvodi iz
       umetnega krzna
4304 00 009 - Proizvodi iz umetnega krzna        4.5
4410     Iverne plošče in podobne
       plošče iz lesa in drugih
       lesnatih (ligninskih)
       materialov, neaglomerirane ali
       aglomerirane s smolami ali
       drugimi organskimi vezivi
       - Iz lesa:
4410 11   - - oblatne plošče, vštevši
       usmerjene pramenske plošče:
4410 11 10  - - - neobdelane ali zgolj
       brušene:
4410 11 109 - - - - druge                3
4410 11 90  - - - druge:
4410 11 909 - - - - druge                3
4410 19   - - druge:
4410 19 10  - - - neobdelane ali zgolj
       brušene:
4410 19 109 - - - - druge               2.1
4410 19 30  - - - površinsko obdelane z
       dekorativnimi laminati,
       izdelanimi pod visokim
       pritiskom:
4410 19 309 - - - - druge               3
4410 19 50  - - - površinsko obdelane s
       papirjem, impregniranim z
       melaminsko smolo:
4410 19 509 - - - - druge               3
4410 19 90  - - - druge:
4410 19 909 - - - - druge               3
4410 90 00  - Iz drugih lesnatih
       (ligninskih) materialov:
4410 90 001 - - plošče debeline do
       vključno 10 mm               3
4410 90 009 - - druge                 3
4411     Vlaknene plošče iz lesa ali
       drugih lesnatih materialov,
       aglomerirane ali
       neaglomerirane s smolami ali
       drugimi organskimi vezivi
       - Vlaknene plošče, gostote
       več kot 0,80 g/cm3:
4411 11   - - mehanično neobdelane in
       površinsko neprevlečene:
4411 11 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 11 101 - - - - plošče debeline do
       vključno 18 mm               2.1
4411 11 90  - - - druge:
4411 11 901 - - - - plošče debeline do
       vključno 18 mm               2.1
4411 19   - - druge:
4411 19 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 19 102 - - - - enostransko ali
       obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi
       folijami, laminati ali
       plastičnimi folijami, skupne
       debeline plošč do vključno 18
       mm                     3
4411 19 90  - - - druge:
4411 19 902 - - - - enostransko ali
       obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi
       folijami, laminati ali
       plastičnimi folijami, skupne
       debeline plošč do vključno 18
       mm                     3
       - Vlaknene plošče, gostote
       več kot 0,5 g/cm3 do vključno
       0,8 g/cm3:
4411 21   - - mehanično neobdelane in
       površinsko neprevlečene:
4411 21 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 21 101 - - - - plošče debeline do
       vključno 18 mm               3
4411 21 90  - - - druge:
4411 21 901 - - - - plošče debeline do
       vključno 18 mm               3
4411 29   - - druge:
4411 29 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 29 102 - - - - enostransko ali
       obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi
       folijami, laminati ali
       plastičnimi folijami, skupne
       debeline plošč do vključno 18
       mm                     3
4411 29 90  - - - druge:
4411 29 902 - - - - enostransko ali
       obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi
       folijami, laminati ali
       plastičnimi folijami, skupne
       debeline plošč do vključno 18
       mm                     3
       - Druge:
4411 91 000 - - mehanično neobdelane in
       površinsko neprevlečene           3
4411 99 000 - - druge                 3
4412     Vezane lesene plošče,
       furnirane plošče in podoben
       lameliran les
       - Vezane lesene plošče, ki so
       sestavljene samo iz furniranih
       lesenih listov, katerih
       posamezna debelina ne presega
       6 mm:
4412 13   - - z najmanj enim zunanjim
       slojem iz vrst tropskega
       drevja, navedenih v opombi k
       tarifnim podštevilkam št. 1 v
       tem poglavju:
4412 13 90  - - - druge:
4412 13 909 - - - - druge               3
4412 14 00  - - druge, z najmanj enim
       zunanjim slojem iz lesa, ki ni
       les iglavcev:
4412 14 009 - - - druge                3
4412 19 00  - - druge:
4412 19 009 - - - druge                3
       - Druge, z najmanj enim
       zunanjim slojem iz lesa, ki ni
       les iglavcev:
4412 22   - - z najmanj enim zunanjim
       slojem iz vrst tropskega
       drevja, navedenih v opombi k
       tarifnim podštevilkam št. 1 v
       tem poglavju:
4412 22 10  - - - ki imajo najmanj en
       sloj iz iverice:
4412 22 101 - - - - plošče debeline do
       vključno 5 mm                3
4412 22 109 - - - - druge               3
       - - - druge:
4412 22 91  - - - - vezane plošče in
       druge večplastne lesene
       plošče:
4412 22 910 - - - - vezane plošče in
       druge večplastne lesene plošče       3
4412 22 990 - - - - druge               3
4412 23 000 - - druge, ki imajo najmanj
       en sloj iverice               3
4412 29   - - druge:
4412 29 200 - - - vezane plošče in druge
       večplastne lesene plošče          3
4412 29 800 - - - druge                3
       - Druge:
4412 92   - - z najmanj enim zunanjim
       slojem iz vrst tropskega
       drevja, navedenih v opombi k
       tarifnim podštevilkam št. 1 v
       tem poglavju:
4412 92 10  - - - ki imajo najmanj en
       sloj iz iverice:
4412 92 101 - - - - plošče debeline do
       vključno 5 mm                3
4412 92 109 - - - - druge               3
       - - - druge:
4412 92 910 - - - - blok plošče in druge
       večplastne lesene plošče          3
4412 92 990 - - - - druge               3
4412 93 000 - - druge, ki imajo najmanj
       en sloj iverice               3
4412 99   - - druge:
4412 99 200 - - - blok plošče in druge
       slojevite lesene plošče (vsi
       sloji leseni)                3
4412 99 800 - - - drugo (kombinirani
       sloji, npr. les-plastika-les)        3
4801 00   Časopisni papir, v zvitkih ali
       listih
4801 00 100 - Omenjen v dodatni opombi 1
       k temu poglavju               0.6
4801 00 900 - Drug                   0.6
4802     Nepremazan papir in karton, ki
       se uporabljata za pisanje,
       tiskanje ali druge grafične
       namene, vključno papir in
       karton za luknjane kartice in
       trakove v zvitkih ali listih,
       razen papirja iz tar.št. 4801
       ali 4803; ročno izdelana papir
       in karton
       - Drug papir in karton brez
       lesnih vlaken, dobljenih z
       mehaničnim postopkom, ali ki
       vsebuje po masi do vključno
       10% teh vlaken od skupne
       vsebine vlaken:
4802 52   - - z maso od vključno 40 do
       vključno 150 g/m2:
4802 52 200 - - - v zvitkih              3
4802 52 800 - - - v listih               3
4802 60   - Drug papir in karton, ki od
       skupne količine vlaken
       vsebujeta po masi nad 10%
       vlaken, dobljenih z mehaničnim
       postopkom:
       - - z maso do vključno 72
       g/m2, ki po masi vsebuje nad
       50% lesnih vlaken, dobljenih z
       mehaničnim postopkom, od
       skupne vsebine lesnih vlaken:
4802 60 110 - - - v zvitkih              3
4802 60 190 - - - v listih               3
       - - drugo:
4802 60 910 - - - v zvitkih              3
4802 60 990 - - - v listih               3
4803 00   Toaletni papir, papir za
       odstranjevanje ličila, papir
       za brisače, serviete in robčke
       ter podoben papir za uporabo v
       gospodinjstvu ali za sanitarne
       namene, celulozna vata, listi
       in trakovi iz celuloznih
       vlaken, vključno nabrani
       (krep, plisirani idr.),
       reliefni, luknjani, površinsko
       barvani, površinsko okrašeni
       ali tiskani izdelki, v
       zvitkih, širokih nad 36 cm,
       ali v pravokotnih (vključno
       kvadratnih) listih z najmanj
       eno stranico daljšo kot 36 cm,
       v neprepognjenem stanju
4803 00 100 - Celulozna vata              1.2
       - Krep papir in podoben
       vpojni papir (staničevina) iz
       celuloznih vlaken z maso
       posameznih plasti:
4803 00 310 - - do vključno 25 g/m2          4.5
4803 00 390 - - nad 25 g/m2              4.5
4803 00 900 - Drugo                  1.2
4805     Drug nepremazan papir in
       karton, v zvitkih ali listih,
       dalje neobdelan, razen
       obdelav, ki so navedene v 2.
       opombi tega poglavja
4805 70   - Drug papir in karton, z
       maso nad 150 g/m2, toda pod
       225 g/m2:
       - - papir in karton za
       valoviti papir in karton:
4805 70 190 - - - drugo                2.4
4805 70 900 - - drugo                 3
4805 80   - Drug papir in karton, z
       maso 225 g/m2 ali več:
4805 80 900 - - drugo                 4.5
4808     Papir in karton, valovita (z
       nalepljenimi ravnimi
       površinskimi listi ali brez
       njih), nabrana (krep,
       plisirana), reliefna ali
       luknjana, v zvitkih ali
       listih, razen tistih iz tar.
       št. 4803 ali 4818
4808 10 000 - Papir in karton, valovita,
       vključno luknjana              3
4810     Papir in karton, premazana z
       ene ali z obeh strani s
       kaolinom ali drugimi
       anorganskimi snovmi z vezivom
       ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko
       barvana ali nebarvana,
       okrašena ali neokrašena,
       tiskana ali netiskana, v
       zvitkih ali listih
       - Papir in karton za pisanje,
       tiskanje ali za druge grafične
       namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi do
       vključno 10% vlaken, dobljenih
       z mehaničnim postopkom:
4810 11   - - z maso do vključno 150
       g/m2:
4810 11 100 - - - papir in karton, ki se
       uporabljata kot podlaga za
       fotosenzibilni, toplotno
       senzibilni ali
       elektrosenzibilni papir ali
       karton                   3
       - - - drugo:
4810 11 990 - - - - v listih              3
4810 12 000 - - z maso nad 150 g/m2          3
4814     Zidne tapete in podobne
       stenske obloge iz papirja;
       prozorni papir za okna
4814 20 000 - Stenske tapete in podobne
       stenske obloge iz papirja s
       prednjo stranjo, premazano ali
       prekrito s slojem plastične
       mase, ki ima zrnato, reliefno,
       barvano, tiskano ali drugače
       okrašeno površino              4.5
4814 30 000 - Stenske tapete in podobne
       stenske obloge iz papirja s
       sprednjo stranjo prekrito s
       pletarskim materialom, ki je
       med seboj spojen ali nespojen
       v vzporedne niti ali tkan          4.5
4816     Karbon papir, samokopirni
       papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje,
       razen tistih iz tar. št. 4809;
       matrice za razmnoževanje in
       ofsetne plošče iz papirja, v
       škatlah ali brez škatel
4816 10 000 - Karbon in podoben kopirni
       papir                    4.5
4816 20 000 - Samokopirni papir            4.5
4818     Toaletni papir, robčki, listi
       za odstranjevanje ličila,
       brisače, namizni prti,
       serviete, otroške plenice,
       tamponi, rjuhe in podobni
       predmeti za gospodinjstvo,
       bolnišnice ali sanitarne
       potrebe, oblačilni predmeti in
       pribor iz papirne mase,
       papirja, celulozne vate ali iz
       listov ali trakov iz
       celuloznih vlaken
4818 10   - Toaletni papir:
4818 10 100 - - z maso ene plasti do
       vključno 25 g/m2              4.5
4818 10 900 - - z maso ene plasti nad 25
       g/m2                    4.5
4818 20   - Robčki, listi za
       odstranjevanje ličila ali
       brisače:
4818 20 100 - - robčki in listi za
       odstranjevanje ličila            6
       - - ročne brisače:
4818 20 910 - - - v zvitkih              6
4818 20 990 - - - drugo                6
4818 30 000 - Namizni prti in serviete         6
4818 40   - Vložki, tamponi, otroške
       plenice, plenične predloge in
       podobni sanitarni predmeti:
       - - damski vložki, tamponi in
       podobni predmeti:
4818 40 110 - - - damski vložki            6
4818 40 130 - - - tamponi               6
4818 40 190 - - - drugo                6
       - - otroške plenice, plenične
       predloge in podobni sanitarni
       pedmeti:
4818 40 910 - - - nepripravljeni za
       prodajo na drobno končnemu
       porabniku brez predhodnega
       pakiranja v manjšo embalažo         6
4818 40 990 - - - drugo                6
4819     Škatle, zaboji, vreče in drugi
       izdelki za pakiranje, iz
       papirja, kartona, celulozne
       vate ali listov ali trakov iz
       celuloznih vlaken; kartonažni
       izdelki, iz papirja ali
       kartona, ki se uporabljajo v
       pisarnah, trgovinah ali
       podobno
4819 10 000 - Škatle, zaboji in kasete iz
       valovitega papirja ali
       valovitega kartona             6
4819 20   - Zložljive škatle, zaboji in
       kasete iz nevalovitega papirja
       ali nevalovitega kartona:
4819 20 900 - - z maso papirja ali
       kartona 600 g/m2 ali več          4.5
4819 40 000 - Druge vreče in vrečke,
       razen ovitkov za gramofonske
       plošče                   3.6
4819 50 000 - Druga embalaža za
       pakiranje, vključno z ovitki
       za gramofonske plošče            3.3
4819 60 000 - Kartonažni izdelki iz
       papirja ali kartona, ki se
       uporabljajo v pisarnah,
       trgovinah in podobno            6
4821     Papirne ali kartonske etikete,
       vseh vrst, tiskane ali
       netiskane
4821 10   - Tiskane:
4821 10 100 - - samolepilne              6
4821 10 900 - - druge                 6
4822     Tuljave, motki, kopsi in
       podobne podlage iz papirne
       mase, papirja ali kartona
       (luknjani ali neluknjani,
       ojačeni ali neojačeni)
4822 10 000 - Za navijanje tekstilne
       preje                    3
4822 90 000 - Drugo                  3
4823     Drug papir, karton, celulozna
       vata ter listi in trakovi iz
       celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike,
       drugi izdelki iz celuloze,
       papirja, kartona, celulozne
       vate ali listov ali trakov iz
       celuloznih vlaken
4823 40 000 - Zvitki, listi in koluti,
       tiskani za registrirne aparate       4.5
       - Drug papir in karton za
       tiskanje, pisanje ali druge
       grafične namene:
4823 59   - - drugo:
4823 59 100 - - - v trakovih ali zvitkih
       za pisarniške stroje in
       podobno                   6
4823 59 900 - - - drugo                6
4823 70   - Liti ali stisnjeni izdelki
       iz papirne mase:
4823 70 100 - - liti pladnji in škatle za
       jajca                    3.3
5112     Tkanine iz česane volne ali
       česane fine živalske dlake
       - Ki vsebujejo po masi 85 %
       ali več volne ali fine
       živalske dlake:
5112 11   - - mase do vključno 200 g/m2
5112 11 100 - - - vrednosti 3 EUR/m2 ali
       več                     3.9
5112 11 900 - - - druge                4.8
5112 19   - - druge:
       - - - z maso nad 200 g/m2, do
       vključno 375 g/m2
5112 19 110 - - - - vrednosti 3 EUR/m2
       ali več                   3.9
5112 19 190 - - - - druge               3.9
       - - - z maso nad 375 g/m2:
5112 19 910 - - - - vrednosti 3 EUR/m2
       ali več                   3.9
5112 19 990 - - - - druge               4.8
5112 20 000 - Druge, v mešanici pretežno
       ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti           5.1
5112 30   - Druge, v mešanici pretežno
       ali samo z rezanimi umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni:
5112 30 100 - - z maso do vključno 200
       g/m2                    5.1
5112 30 300 - - z maso nad 200 g/m2, do
       vključno 375 g/m2              5.1
5112 30 900 - - z maso nad 375 g/m2          5.1
5112 90   - Druge:
       - - druge:
5112 90 910 - - - z maso do vključno 200
       g/m2                    5.1
5112 90 930 - - - z maso nad 200 g/m2, do
       vključno 375 g/m2              5.1
5112 90 990 - - - z maso nad 275 g/m2         5.1
5208     Bombažne tkanine, ki vsebujejo
       po masi 85 % ali več bombaža,
       mase do 200 g/m2
       - Nebeljene:
5208 12   - - v platnovi vezavi, mase
       nad 100 g/m2:
       - - - v platnovi vezavi, z
       maso nad 130 g/m2, širine:
5208 12 990 - - - - nad 165 cm             3
5208 13 000 - - trinitne ali štirinitne
       keper tkanine, vključno križni
       keper                    3
5208 19 000 - - druge tkanine             3
       - Beljene:
5208 21   - - v platnovi vezavi, mase
       do vključno 100 g/m2:
5208 21 100 - - - tkanine za proizvodnjo
       povojev in medicinske gaze         3.6
5208 21 900 - - - druge                3.6
5208 22   - - v platnovi vezavi, mase
       nad 100 g/m2:
       - - - v platnovi vezavi z
       maso nad 100 g/m2 do vključno
       130 g/m2 in širine:
5208 22 160 - - - - do vključno 165 cm         3.6
5208 22 190 - - - - nad 165 cm             3.6
       - - - v platnovi vezavi z
       maso nad 130 g/m2, širine:
5208 22 960 - - - - do vključno 165 cm         3.6
5208 22 990 - - - - nad 165 cm             3.6
5208 23 000 - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper        3.6
5208 29 000 - - druge tkanine             3.6
       - Barvane:
5208 31 000 - - v platnovi vezavi, mase
       do vključno 100 g/m2            3.6
5208 32   - - v platnovi vezavi, mase
       nad 100 g/m2:
       - - - v platnovi vezavi, z
       maso nad 100 g/m2, do vključno
       130 g/m2 in širine:
5208 32 160 - - - - do vključno 165 cm         3.6
       - - - v platnovi vezavi z
       maso nad 130 g/m2, širine:
5208 32 960 - - - - do vključno 165 cm         3.6
5208 32 990 - - - - nad 165 cm             3.6
5208 33 000 - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper        3.6
5208 39 000 - - druge tkanine             3.6
       - Iz raznobarvne preje:
5208 41 000 - - v platnovi vezavi, mase
       do vključno 100 g/m2            3.6
5208 42 000 - - v platnovi vezavi, mase
       nad 100 g/m2                3.6
5208 43 000 - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper        3.6
5208 49 000 - - druge tkanine             3.6
       - Tiskane:
5208 51 000 - - v platnovi vezavi, mase
       do vključno 100 g/m2            3.6
5208 52   - - v platnovi vezavi, mase
       nad 100 g/m2:
5208 52 100 - - - v platnovi vezavi z
       maso nad 100 g/m2, do vključno
       130 g/m2                  3.6
5208 52 900 - - - v platnovi vezavi z
       maso nad 130 g/m2              3.6
5208 53 000 - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper        3.6
5208 59 000 - - druge tkanine             3.6
5209     Bombažne tkanine, ki vsebujejo
       po masi 85% ali več bombaža,
       mase nad 200 g/m2
       - Beljene:
5209 21 000 - - v platnovi vezavi           3
5210     Bombažne tkanine, ki vsebujejo
       po masi pod 85 % bombaža, v
       mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi
       vlakni, mase do 200 g/m2
       - Nebeljene:
5210 12 000 - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper        3
5210 19 000 - - druge tkanine             3
       - Beljene:
5210 21   - - v platnovi vezavi:
5210 21 900 - - - širine nad 165 cm          3
       - Barvane:
5210 31   - - v platnovi vezavi:
5210 31 900 - - - širine nad 165 cm          3
       - Iz raznobarvne preje:
5210 42 000 - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper        3
       - Tiskane:
5210 52 000 - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper        3
5211     Bombažne tkanine, ki vsebujejo
       po masi pod 85% bombaža, v
       mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi
       vlakni, mase nad 200 g/m2
       - Beljene:
5211 21 000 - - v platnovi vezavi           3
5211 22 000 - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper        3
5211 29 000 - - druge tkanine             3
       - Iz raznobarvne preje:
5211 43 000 - - druge tkanine iz
       trinitnega ali štirinitnega
       kepra, vključno križni keper        3
       - Tiskane:
5211 52 000 - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper        3
5212     Druge bombažne tkanine
       - Mase do 200 g/m2:
5212 11   - - nebeljene:
5212 11 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                3.6
5212 11 900 - - - v drugi mešanici           3.6
5212 12   - - beljene:
5212 12 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                3.6
5212 12 900 - - - v drugi mešanici           3.6
5212 13   - - barvane:
5212 13 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                3.6
5212 13 900 - - - v drugi mešanici           3.6
5212 14   - - iz raznobarvne preje:
5212 14 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                3.6
5212 14 900 - - - v drugi mešanici           3.6
5212 15   - - tiskane:
5212 15 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                3.6
5212 15 900 - - - v drugi mešanici           3.6
       - Mase nad 200 g/m2:
5212 21   - - nebeljene:
5212 21 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                3.6
5212 21 900 - - - v drugi mešanici           3.6
5212 22   - - beljene:
5212 22 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                3.6
5212 22 900 - - - v drugi mešanici           3.6
5212 23   - - barvane:
5212 23 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                3.6
5212 23 900 - - - v drugi mešanici           3.6
5212 24   - - iz raznobarvne preje:
5212 24 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                3.6
5212 24 900 - - - v drugi mešanici           3.6
5212 25   - - tiskane:
5212 25 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                3.6
5212 25 900 - - - v drugi mešanici           3.6
5602     Klobučevina, vključno z
       impregnirano, prevlečeno ali
       laminirano
5602 10   - Iglana klobučevina in
       tkanine, koprenaste vlaknovine
       ("stich-bonded"):
       - - neimpregnirana,
       neprevlečena, neprekrita ali
       nelaminirana:
       - - - iglana klobučevina:
5602 10 110 - - - - iz jute ali drugih
       ličnatih tekstilnih likastih
       vlaken iz tar.št. 5303           3
5602 10 190 - - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   3
       - - - koprenaste ("stich-
       bonded") vlaknovine:
5602 10 310 - - - - iz volne ali fine
       živalske dlake               3
5602 10 350 - - - - iz grobe živalske
       dlake                    3
5602 10 390 - - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   3
5602 10 900 - - impregnirana, prevlečena,
       prekrita ali laminirana           3
       - Druga klobučevina,
       neimpregnirana, neprevlečena,
       neprekrita ali nelaminirana:
5602 29   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
5602 29 100 - - - iz grobe živalske dlake       3
5602 29 900 - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   3
5603     Netkani tekstil, vključno
       impregniran, prevlečen,
       prekrit ali laminiran
       - Iz umetnih ali sintetičnih
       filamentov iz 54. poglavja:
5603 11   - - z maso 25 g/m2 ali manj:
5603 11 100 - - - prevlečen ali prekrit         3.6
5603 12   - - z maso nad 25 g/m2 do
       vključno 70 g/m2:
5603 12 100 - - - prevlečen ali prekrit         3.6
5603 13   - - z maso nad 70 g/m2 do
       vključno 150 g/m2:
5603 13 100 - - - prevlečen ali prekrit         3.6
5603 14   - - z maso nad 150 g/m2:
5603 14 100 - - - prevlečen ali prekrit         3.6
       - Drug, iz rezanih filamentov
       iz 55. poglavja:
5603 91   - - z maso 25 g/m2 ali manj:
5603 91 100 - - - prevlečen ali prekrit         3.6
5603 91 900 - - - drug                 3.6
5603 92   - - z maso nad 25 g/m2 do
       vključno 70 g/m2:
5603 92 100 - - - prevlečen ali prekrit         3.6
5603 92 900 - - - drug                 3.6
5603 93   - - z maso nad 70 g/m2 do
       vključno 150 g/m2:
5603 93 100 - - - prevlečen ali prekrit         3.6
5603 93 900 - - - drug                 3.6
5603 94   - - z maso nad 150 g/m2:
5603 94 100 - - - prevlečen ali prekrit         3.6
5603 94 900 - - - drug                 3.6
5607     Dvonitne vrvi, druge vrvi,
       motvozi, konopci in kabli,
       vključno pletene,
       impregnirane, prevlečene,
       prekrite, obložene z gumo ali
       plastično maso
       - Iz polietilena ali
       polipropilena:
5607 49   - - drugo:
       - - - številke več kot 50.000
       deciteksov (5g/m):
5607 49 110 - - - - pleteno ali
       obrobljeno                 3.6
5607 49 190 - - - - drugo               3.6
5607 49 900 - - - številke 50.000
       deciteksov (5 g/m) ali manj         3.6
5607 50   - Iz drugih sintetičnih
       vlaken:
       - - iz najlona ali drugih
       poliamidov ali iz poliestrov:
5607 50 300 - - - številke 50.000
       deciteksov (5 g/m) ali manj         3.6
5607 50 900 - - iz drugih sintetičnih
       vlaken                   3.6
5801     Tkanine z zankasto oz. lasasto
       površino in tkanine iz
       ženiljske preje, razen tkanin
       iz tar.št. 5802 ali 5806
5801 10 000 - Iz volne ali fine živalske
       dlake                    4.5
       - Iz bombaža:
5801 25 000 - - tkanine z razrezanimi
       zankami po osnovi              4.5
5801 26 000 - - ženiljske tkanine           4.5
       - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
5801 36 000 - - ženiljske tkanine           4.5
5802     Frotirne tkanine za brisače in
       podobne zankaste frotirne
       tkanine, razen ozkih tkanin iz
       tar.št. 5806; taftane
       tekstilne tkanine, razen
       proizvodov iz tar.št. 5703
       - Frotirne tkanine za brisače
       in podobne zankaste frotirne
       tkanine iz bombaža:
5802 11 000 - - nebeljene               3.6
5802 19 000 - - druge                 3.6
5802 20 000 - Frotirne tkanine za brisače
       in podobne zankaste frotirne
       tkanine iz drugih tekstilnih
       surovin                   4.5
5802 30 000 - Taftane tekstilne tkanine        4.5
5803     Gaza tkanine, razen ozkih
       tkanin iz tar. št. 5806
5803 10 000 - Iz bombaža                3.6
5803 90   - Iz drugih tekstilnih
       surovin:
5803 90 100 - - iz svile ali njenih
       odpadkov                  3.6
5803 90 300 - - iz sintetičnih vlaken         3.6
5803 90 500 - - iz umetnih vlaken           3.6
5803 90 900 - - drugo                 4.2
5808     Pletenice v metraži; okrasna
       pozameneterija in podobni
       okrasni izdelki v metraži,
       nevezeni, razen pletenih ali
       kvačkanih, rese, pomponi in
       podobni izdelki
5808 10 000 - Pletenice v metraži           3
5808 90 000 - Drugo                  3
5810     Vezenina v metraži, trakovih
       ali motivih
5810 10   - Vezenina brez vidne
       podlage:
5810 10 100 - - vrednosti nad 35 EUR/kg
       (neto mase)                 3.9
5810 10 900 - - druga                 3.9
       - Druga vezenina:
5810 91   - - bombažna:
5810 91 100 - - - vrednosti nad 17,50
       EUR/kg (neto mase)             3
5810 91 900 - - - druga                3
5810 92   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
5810 92 100 - - - vrednosti nad 17,50
       EUR/kg (neto mase)             3
5810 92 900 - - - druga                3
5810 99   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
5810 99 100 - - - vrednosti nad 17,50
       EUR/kg (neto mase)             3
5810 99 900 - - - druga                3
5811 00 000 Prešiti tekstilni izdelki v
       metraži, ki so sestavljeni iz
       ene ali več plasti tekstilnih
       materialov, spojenih s
       polnilom, prešivanjem ali na
       drug način, razen vezenin iz
       tar.št. 5810                3.3
5904     Linolej, vključno rezan v
       oblike; talna prekrivala na
       tekstilni podlagi, premazani,
       prevlečeni ali prekriti,
       vključno z razrezanimi v
       oblike
       - Drugo:
5904 91   - - na podlagi iz iglane
       klobučevine ali netkanega
       tekstila:
5904 91 100 - - - na podlagi iz iglane
       klobučevine                 3.6
5904 91 900 - - - na podlagi iz netkanega
       tekstila                  3.6
5906     Gumirani tekstilni materiali,
       razen tistih iz tar.št. 5902
5906 10 000 - Lepljivi trakovi, široki do
       vključno 20 cm               3
       - Drugi:
5906 91 000 - - pleteni ali kvačkani          3
5906 99   - - drugo:
5906 99 100 - - - tkanine, navedene v
       opombi 4 (c) k temu poglavju        3.6
6002     Drugi pleteni ali kvačkani
       materiali
6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki
       vsebujejo po masi 5% ali več
       elastomerne preje ali niti iz
       kavčuka ali gume:
6002 30 10  - - ki po masi vsebujejo 5%
       ali več elastomerne preje,
       vendar brez gumijaste niti:
6002 30 109 - - - drugi                 3.6
6002 30 900 - - drugi                  3.6
       - Drugi materiali, pleteni po
       osnovi (vključno z materiali,
       dobljenimi z "galloon"
       pletilnimi stroji):
6002 41 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               3.6
6002 42   - - iz bombaža:
6002 42 100 - - - nebeljeni ali beljeni        3.6
6002 42 300 - - - barvani               3.6
6002 42 500 - - - iz raznobarvnih prej         3.6
6002 42 900 - - - tiskani               3.6
6002 43   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
       - - - iz sintetičnih vlaken:
6002 43 110 - - - - za zavese, vključno z
       mrežastim blagom za zavese         3.6
6002 43 190 - - - - čipka rašel, razen za
       zavese ali mrežaste zavese         3.6
       - - - - drugi:
6002 43 310 - - - - - nebeljeni ali
       beljeni                   3.6
6002 43 330 - - - - - barvani             3.6
6002 43 350 - - - - - iz raznobarvnih
       prej                    2.2
6002 43 390 - - - - - tiskani             3.6
       - - - iz umetnih vlaken:
6002 43 500 - - - - za zavese, vključno z
       mrežastim blagom za zavese         3.6
       - - - - drugi:
6002 43 910 - - - - - nebeljeni ali
       beljeni                   3.6
6002 43 930 - - - - - barvani             3.6
6002 43 950 - - - - - iz raznobarvnih
       prej                    3.6
6002 43 990 - - - - - tiskani             3.6
6002 49 000 - - drugi                 3.6
       - Drugi:
6002 92   - - iz bombaža:
6002 92 100 - - - nebeljeni ali beljeni        3.6
6002 92 300 - - - barvani               3.6
6002 92 500 - - - iz raznobarvnih prej         3.6
6002 92 900 - - - tiskani               3.6
6002 93   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
       - - - iz sintetičnih vlaken:
6002 93 100 - - - - za zavese, vključno z
       mrežastim blagom za zavese         3.6
       - - - - drugi:
6002 93 31  - - - - - nebeljeni ali
       beljeni:
6002 93 319 - - - - - - drugo              3.6
6002 93 33  - - - - - barvani:
6002 93 339 - - - - - - drugo              3.6
6002 93 35  - - - - - iz raznobarvnih
       prej:
6002 93 359 - - - - - - drugo              3.6
6002 93 39  - - - - - tiskani:
6002 93 399 - - - - - - drugo              3.6
       - - - iz umetnih vlaken:
6002 93 910 - - - - za zavese, vključno z
       mrežastim blagom za zavese         3.6
6002 93 99  - - - - drugi:
6002 93 999 - - - - - drugi               3.6
6101     Plašči, površniki, vetrovke s
       kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s
       podlogo ali vložkom ali brez
       njiju in podobni izdelki za
       moške in dečke, pleteni ali
       kvačkani, razen izdelkov iz
       tar.št. 6103
6101 10   - Iz volne ali fine živalske
       dlake:
6101 10 100 - - plašči, površniki,
       vozniški jopiči, pelerine in
       podobni izdelki               5.4
6101 10 900 - - vetrovke s kapuco tipa
       anorak (vključno smučarski
       jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njih in
       podobni izdelki               5.4
6101 20   - Bombažni:
6101 20 100 - - plašči, površniki,
       vozniški jopiči, pelerine in
       podobni izdelki               5.4
6101 20 900 - - vetrovke s kapuco tipa
       anorak (vključno smučarski
       jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njih in
       podobni izdelki               5.4
6101 30   - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6101 30 100 - - plašči, površniki,
       vozniški jopiči, pelerine in
       podobni izdelki               5.4
6101 30 900 - - vetrovke s kapuco tipa
       anorak (vključno smučarski
       jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njih in
       podobni izdelki               5.4
6101 90   - Iz drugih tekstilnih
       materialov:
6101 90 100 - - plašči, površniki,
       vozniški jopiči, pelerine in
       podobni izdelki               5.4
6101 90 900 - - vetrovke s kapuco tipa
       anorak (vključno smučarski
       jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njih in
       podobni izdelki               5.4
6102     Plašči, površniki, pelerine,
       vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom
       ali brez njiju in podobni
       izdelki za ženske in deklice,
       pleteni ali kvačkani, razen
       izdelkov iz tar.št. 6104
6102 10   - Iz volne ali fine živalske
       dlake:
6102 10 100 - - plašči, površniki,
       vozniški jopiči, pelerine in
       podobni izdelki               5.4
6102 10 900 - - vetrovke s kapuco tipa
       anorak (vključno smučarski
       jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njih in
       podobni izdelki               5.4
6102 20   - Iz bombaža:
6102 20 100 - - plašči, površniki,
       vozniški jopiči, pelerine in
       podobni izdelki               5.4
6102 20 900 - - vetrovke s kapuco tipa
       anorak (vključno smučarski
       jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njih in
       podobni izdelki               5.4
6102 30   - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6102 30 100 - - plašči, površniki,
       vozniški jopiči, pelerine in
       podobni izdelki               5.4
6102 30 900 - - vetrovke s kapuco tipa
       anorak (vključno smučarski
       jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njih in
       podobni izdelki               5.4
6102 90   - Iz drugih tekstilnih
       surovin:
6102 90 100 - - plašči, površniki,
       vozniški jopiči, pelerine in
       podobni izdelki               5.4
6102 90 900 - - anoraki (vključno s
       smučarskimi jaknami),
       vetrovke, vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njih in
       podobni izdelki               5.4
6103     Obleke, kompleti, sukniči in
       jopiči, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih
       hlačk), za moške in dečke,
       pleteni ali kvačkani
       - Obleke:
6103 11 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6103 12 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6103 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Kompleti:
6103 21 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6103 22 000 - - iz bombaža               5.4
6103 23 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6103 29 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Sukniči in jopiči:
6103 31 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6103 32 000 - - iz bombaža               5.4
6103 33 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6103 39 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače:
6103 41   - - iz volne ali fine
       živalske dlake:
6103 41 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                 5.4
6103 41 900 - - - kratke in druge            5.4
6103 42   - - iz bombaža:
6103 42 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                 5.4
6103 42 900 - - - kratke in druge           5.4
6103 43   - - iz sintetičnih vlaken:
6103 43 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                 5.4
6103 43 900 - - - kratke in druge           5.4
6103 49   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6103 49 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                 5.4
       - - - kratke in druge:
6103 49 910 - - - - iz umetnih vlaken         5.4
6103 49 990 - - - - druge               5.4
6104     Kostimi, kompleti, jakne in
       jopiči, obleke, krila, hlačna
       krila, hlače, hlače z
       oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače
       (razen kopalnih hlačk in
       kopalnih oblek), za ženske in
       deklice, pleteni ali kvačkani
       - Kostimi:
6104 11 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6104 12 000 - - iz bombaža               5.4
6104 13 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6104 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Kompleti:
6104 21 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6104 22 000 - - iz bombaža               5.4
6104 23 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6104 29 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Sukniči in jopiči:
6104 31 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6104 32 000 - - iz bombaža               5.4
6104 33 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6104 39 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Obleke:
6104 41 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6104 42 000 - - iz bombaža               5.4
6104 43 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6104 44 000 - - iz umetnih vlaken           5.4
6104 49 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Krila in hlačna krila:
6104 51 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6104 52 000 - - iz bombaža               5.4
6104 53 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6104 59 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače:
6104 61   - - iz volne ali fine
       živalske dlake:
6104 61 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                 5.4
6104 61 900 - - - kratke in druge           5.4
6104 62   - - iz bombaža:
6104 62 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                 5.4
6104 62 900 - - - kratke in druge           5.4
6104 63   - - iz sintetičnih vlaken:
6104 63 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                 5.4
6104 63 900 - - - kratke in druge           5.4
6104 69   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6104 69 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                 5.4
       - - - kratke in druge:
6104 69 910 - - - - iz umetnih vlaken         5.4
6104 69 990 - - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6105     Srajce za moške in dečke,
       pletene ali kvačkane
6105 10 000 - Iz bombaža                5.4
6105 20   - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6105 20 100 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6105 20 900 - - iz umetnih vlaken           5.4
6105 90   - Iz drugih tekstilnih
       surovin:
6105 90 100 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6105 90 900 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6106     Bluze, srajce in srajčne
       bluze, za ženske in deklice,
       pletene ali kvačkane
6106 10 000 - Iz bombaža                5.4
6106 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                   5.4
6106 90   - Iz drugih tekstilnih
       surovin:
6106 90 100 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6106 90 300 - - iz svile ali svilenih
       odpadkov                  5.4
6106 90 500 - - iz lanu ali ramije           5.4
6106 90 900 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6107     Spodnje hlače, spalne srajce,
       pižame, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki za
       moške in dečke, pleteni ali
       kvačkani
       - Spodnje hlače:
6107 11 000 - - iz bombaža               5.4
6107 12 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6107 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Spalne srajce in pižame:
6107 21 000 - - iz bombaža               5.4
6107 22 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6107 29 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Drugo:
6107 91   - - iz bombaža:
6107 91 100 - - - iz plišastih pletenin        5.4
6107 91 900 - - - drugo                5.4
6107 92 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6107 99 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6108     Kombineže, spodnja krila,
       spodnje hlače, spalne srajce,
       pižame, jutranjke, kopalni
       plašči, domače halje in
       podobni izdelki, za ženske in
       deklice, pleteni ali kvačkani
       - Kombineže in spodnja krila:
6108 11 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6108 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Spodnje hlače:
6108 21 000 - - iz bombaža               5.4
6108 22 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6108 29 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Spalne srajce in pižame:
6108 31   - - iz bombaža:
6108 31 100 - - - spalne srajce            5.4
6108 31 900 - - - pižame                5.4
6108 32   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
       - - - iz sintetičnih vlaken:
6108 32 110 - - - - spalne srajce           5.4
6108 32 190 - - - - pižame               5.4
6108 32 900 - - - iz umetnih vlaken          5.4
6108 39 000 - - druge                 5.4
       - Drugo:
6108 91   - - iz bombaža:
6108 91 100 - - - iz plišastih pletenin        5.4
6108 91 900 - - - drugo                5.4
6108 92 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6108 99   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6108 99 100 - - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6108 99 900 - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6109     T-majice, spodnje majice in
       druge majice, pletene ali
       kvačkane
6109 10 000 - Iz bombaža                6
6109 90   - Iz drugih tekstilnih
       surovin:
6109 90 100 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               6
6109 90 300 - - iz sintetičnih ali
       umetnih vlaken               6
6109 90 900 - - druge                 6
6110     Jope, ki se zapenjajo ali ne,
       puloverji, brezrokavniki in
       podobni izdelki, pleteni ali
       kvačkani
6110 10   - Iz volne ali fine živalske
       dlake:
6110 10 100 - - jope in puloverji, ki po
       masi vsebujejo vsaj 50% volne
       in tehtajo 600 g ali več po
       kosu                    5.4
       - - drugo:
       - - - moški ali deški:
6110 10 310 - - - - iz volne              5.4
       - - - - iz fine živalske
       dlake:
6110 10 350 - - - - - kašmirskih koz          5.4
6110 10 380 - - - - - drugo              5.4
       - - - ženski ali dekliški:
6110 10 910 - - - - iz volne              5.4
       - - - - iz fine živalske
       dlake:
6110 10 950 - - - - - kašmirskih koz          5.4
6110 10 980 - - - - - drugo              5.4
6110 20   - Iz bombaža:
6110 20 100 - - lahke, fino pletene jope
       in puloverji puliji, s polo
       ovratnikom ali ravnim izrezom        5.4
       - - drugo:
6110 20 910 - - - moški ali deški           5.4
6110 20 990 - - - za ženske ali deklice        5.4
6110 30   - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6110 30 100 - - lahke, fino pletene jope
       in puloverji-puliji, s polo
       ovratnikom ali ravnim izrezom        5.4
       - - drugo:
6110 30 910 - - - za moške ali dečke          5.4
6110 30 990 - - - za ženske ali deklice        5.4
6110 90   - Iz drugih tekstilnih
       surovin:
6110 90 100 - - iz lanu ali ramije           5.4
6110 90 900 - - drugo                 5.4
6111     Oblačila in pribor za
       oblačila, za dojenčke, pleteni
       ali kvačkani
6111 10   - Iz volne ali fine živalske
       dlake:
6111 10 100 - - rokavice, palčniki in
       rokavice brez prstov            5.4
6111 10 900 - - drugo                 5.4
6111 20   - Iz bombaža:
6111 20 100 - - rokavice, palčniki in
       rokavice brez prstov            5.4
6111 20 900 - - drugo                 5.4
6111 30   - Iz sintetičnih vlaken:
6111 30 100 - - rokavice, palčniki in
       rokavice brez prstov            5.4
6111 30 900 - - drugo                 5.4
6111 90 000 - Iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6112     Trenirke, smučarske obleke in
       kopalne hlačke ali kopalne
       obleke, pletene ali kvačkane
       - Trenirke:
6112 11 000 - - Iz bombaža               6
6112 12 000 - - iz sintetičnih vlaken         6
6112 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   6
6112 20 000 - Smučarske obleke             5.4
       - Moške in deške kopalne
       hlačke:
6112 31   - - iz sintetičnih vlaken:
6112 31 100 - - - ki po masi vsebujejo 5%
       ali več gumijaste niti           6
6112 31 900 - - - drugo                6
6112 39   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6112 39 100 - - - ki po masi vsebujejo 5%
       ali več gumijaste niti           5.4
6112 39 900 - - - drugo                5.4
       - Ženske in dekliške kopalne
       hlačke in kopalne obleke:
6112 41   - - iz sintetičnih vlaken:
6112 41 100 - - - ki po masi vsebujejo 5%
       ali več gumijaste niti           6
6112 41 900 - - - drugo                6
6112 49   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6112 49 100 - - - ki po masi vsebujejo 5%
       ali več gumijaste niti           5.4
6112 49 900 - - - drugo                5.4
6113 00   Oblačila, izdelana iz pletenih
       ali kvačkanih materialov iz
       tar. št. 5903, 5906 in 5907
6113 00 100 - Iz pletenih ali kvačkanih
       materialov iz tar. št. 5906         5.4
6113 00 900 - Drugo                  5.4
6114     Druga oblačila, pletena ali
       kvačkana (vključno z "bodiji",
       ki se nosijo kot zgornja
       oblačila)
6114 10 000 - Iz volne ali fine živalske
       dlake                    5.4
6114 20 000 - Iz bombaža                5.4
6114 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                   5.4
6114 90 000 - Iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6115     Hlačne nogavice, nogavice,
       vključno nogavice za krčne
       žile in nogavice brez
       podplatov, pletene ali
       kvačkane
       - Hlačne nogavice:
6115 11 000 - - iz sintetičnih vlaken,
       številke enojne preje manj kot
       67 deciteksov                5.4
6115 12 000 - - iz sintetičnih vlaken,
       številke enojne preje 67
       deciteksov ali več             5.4
6115 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6115 20   - Ženske dolge nogavice ali
       dokolenke, številke enojne
       preje manj kot 67 deciteksov:
       - - iz sintetičnih vlaken:
6115 20 110 - - - dokolenke              5.4
6115 20 190 - - - drugo                5.4
6115 20 900 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Drugo:
6115 91 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6115 92 000 - - iz bombaža               5.4
6115 93   - - iz sintetičnih vlaken:
6115 93 100 - - - nogavice za krčne žile        5.4
6115 93 300 - - - dokolenke (razen
       dokolenk za krčne žile)           5.4
       - - - drugo:
6115 93 910 - - - - ženske nogavice          5.4
6115 93 990 - - - - drugo               5.4
6115 99 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6116     Rokavice, palčniki in rokavice
       brez prstov, pletene ali
       kvačkane
6116 10   - Impregnirane, prevlečene
       ali prekrite s plastično maso
       ali gumo:
6116 10 200 - - rokavice, impregnirane,
       prevlečene ali prekrite s
       plastično maso               3
6116 10 800 - - drugo                 3
6117     Drug gotov pribor za oblačila,
       pleten ali kvačkan; pleteni
       ali kvačkani deli oblačil ali
       pribora za oblačila
6117 10 000 - Šali, ogrinjala, pleti,
       rute, naglavne rute, tančice
       in podobni izdelki             5.4
6117 20 000 - Kravate in metuljčki           5.4
6117 80   - Drug pribor:
6117 80 100 - - pleten ali kvačkan,
       elastičen ali gumiran            5.4
6117 80 900 - - drugo                 2.4
6117 90 000 - Deli                   5.4
6201     Plašči, površniki, pelerine,
       vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali z
       vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za moške in
       dečke, razen izdelkov iz
       tar.št. 6203
       - Plašči, dežni plašči,
       površniki, pelerine in podobni
       izdelki:
6201 11 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6201 12   - - iz bombaža:
6201 12 100 - - - mase posameznega
       oblačila do 1 kg              5.4
6201 12 900 - - - mase posameznega
       oblačila nad 1 kg              5.4
6201 13   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
6201 13 100 - - - mase do 1 kg na
       oblačilo                  5.4
6201 13 900 - - - mase nad 1 kg na
       oblačilo                  5.4
6201 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Drugo:
6201 91 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6201 92 000 - - iz bombaža               5.4
6201 93 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.1
6201 99 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6202     Plašči, površniki, pelerine,
       vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom
       ali brez njiju in podobni
       izdelki za ženske ali deklice,
       razen izdelkov iz tar. št.
       6204
       - Plašči, dežni plašči,
       površniki, pelerine in podobni
       izdelki:
6202 11 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.1
6202 12   - - iz bombaža:
6202 12 100 - - - mase do 1 kg na
       oblačilo                  5.4
6202 12 900 - - - mase nad 1 kg na
       oblačilo                  5.4
6202 13   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
6202 13 100 - - - mase do 1 kg na
       oblačilo                  5.4
6202 13 900 - - - mase nad 1 kg na
       oblačilo                  5.4
6202 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Drugo:
6202 91 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6202 92 000 - - iz bombaža               5.4
6202 93 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6202 99 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6203     Obleke, kompleti, jakne,
       hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih
       hlačk), za moške in dečke
       - Obleke:
6203 11 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6203 12 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6203 19   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6203 19 100 - - - iz bombaža              5.4
6203 19 300 - - - iz umetnih vlaken          5.4
6203 19 900 - - - druge                5.4
       - Kompleti:
6203 21 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               6.3
6203 22   - - iz bombaža:
6203 22 100 - - - delovni               5.4
6203 22 800 - - - drugi                5.4
6203 23   - - iz sintetičnih vlaken:
6203 23 100 - - - delovni               5.4
6203 23 800 - - - drugi                5.4
6203 29   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
6203 29 110 - - - - delovni              5.4
6203 29 180 - - - - drugi               5.4
6203 29 900 - - - drugi                5.4
       - Sukniči in jopiči:
6203 31 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6203 32   - - iz bombaža:
6203 32 100 - - - delovni               5.4
6203 32 900 - - - drugi                5.4
6203 33   - - iz sintetičnih vlaken:
6203 33 100 - - - delovni               5.1
6203 33 900 - - - drugi                5.1
6203 39   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
6203 39 110 - - - - delovni              5.4
6203 39 190 - - - - drugi               5.4
6203 39 900 - - - drugi                5.4
       - Hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače:
6203 41   - - iz volne ali fine
       živalske dlake:
6203 41 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                 5.4
6203 41 300 - - - hlače z oprsnikom in
       naramnicami                 5.4
6203 41 900 - - - kratke in druge           5.4
6203 42   - - iz bombaža:
       - - - hlače in jahalne hlače:
6203 42 110 - - - - delovne in poklicne        5.4
       - - - - druge:
6203 42 310 - - - - - iz blaga za
       kavbojke (jeansa)              5.4
6203 42 330 - - - - - iz rebrastega
       žameta                   5.4
6203 42 350 - - - - - druge              5.4
       - - - hlače z oprsnikom in
       naramnicami:
6203 42 510 - - - - delovne in poklicne        5.4
6203 42 590 - - - - druge               5.4
6203 42 900 - - - kratke in druge           5.4
6203 43   - - iz sintetičnih vlaken:
       - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice):
6203 43 110 - - - - delovne in poklicne        5.4
6203 43 190 - - - - druge               5.4
       - - - hlače z oprsnikom in
       naramnicami:
6203 43 310 - - - - delovne in poklicne        5.4
6203 43 390 - - - - druge               5.4
6203 43 900 - - - kratke in druge           5.4
6203 49   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
       - - - - hlače in jahalne
       hlače iz umetnih vlaken:
6203 49 110 - - - - - delovne in poklicne       5.4
6203 49 190 - - - - - druge              5.4
       - - - - hlače z oprsnikom in
       naramnicami:
6203 49 310 - - - - - delovne in poklicne       5.4
6203 49 390 - - - - - druge              5.4
6203 49 500 - - - - kratke in druge          5.4
6203 49 900 - - - iz drugih vlaken           5.4
6204     Kostimi, kompleti, sukniči in
       jopiči, obleke, krila, hlačna
       krila, hlače, hlače z
       oprsnikom in naramnicami in
       kratke hlače (razen kopalnih
       hlačk in kopalnih oblek), za
       ženske in deklice
       - Kostimi:
6204 11 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6204 12 000 - - iz bombaža               5.4
6204 13 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6204 19   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6204 19 100 - - - iz umetnih vlaken          5.4
6204 19 900 - - - drugi                5.4
       - Kompleti:
6204 21 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6204 22   - - iz bombaža:
6204 22 100 - - - delovni in poklicni         5.4
6204 22 800 - - - drugi                5.4
6204 23   - - iz sintetičnih vlaken:
6204 23 100 - - - delovni in poklicni         5.4
6204 23 800 - - - drugi                5.4
6204 29   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
6204 29 110 - - - - delovni in poklicni        5.4
6204 29 180 - - - - drugi               5.4
6204 29 900 - - - drugi                5.4
       - Sukniči in jopiči:
6204 31 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6204 32   - - iz bombaža:
6204 32 100 - - - delovni in poklicni         5.4
6204 32 900 - - - drugi                5.4
6204 33   - - iz sintetičnih vlaken:
6204 33 100 - - - delovni in poklicni         5.4
6204 33 900 - - - drugi                5.4
6204 39   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
6204 39 110 - - - - delovni in poklicni        5.4
6204 39 190 - - - - drugi               5.4
6204 39 900 - - - druge                5.4
       - Obleke:
6204 41 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6204 42 000 - - iz bombaža               5.4
6204 43 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6204 44 000 - - iz umetnih vlaken           5.4
6204 49   - - iz drugih tekstilnih
       surovin
6204 49 100 - - - iz svile ali svilenih
       odpadkov                  5.4
6204 49 900 - - - druge                5.4
       - Krila in hlačna krila:
6204 51 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.1
6204 52 000 - - iz bombaža               5.4
6204 53 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6204 59   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6204 59 100 - - - iz umetnih vlaken          5.4
6204 59 900 - - - druga                5.4
       - Hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače
       (pumparice) in kratke hlače:
6204 61   - - iz volne ali fine
       živalske dlake:
6204 61 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                 5.4
6204 61 800 - - - hlače z oprsnikom in
       naramnicami                 5.4
6204 61 900 - - - kratke in druge           5.4
6204 62   - - iz bombaža:
       - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice):
6204 62 110 - - - - delovne in poklicne        5.4
       - - - - druge:
6204 62 310 - - - - - iz tkanine za
       kavbojke (jeansa)              5.4
6204 62 330 - - - - - iz rebrastega
       žameta                   5.4
6204 62 390 - - - - - drugo              5.4
       - - - hlače z oprsnikom in
       naramnicami:
6204 62 510 - - - - delovne in poklicne        5.4
6204 62 590 - - - - druge               5.4
6204 62 900 - - - kratke in druge           5.4
6204 63   - - iz sintetičnih vlaken:
       - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice):
6204 63 110 - - - delovne in poklicne         5.4
6204 63 180 - - - - druge               5.4
       - - - hlače z oprsnikom in
       naramnicami:
6204 63 310 - - - - delovne in poklicne        5.4
6204 63 390 - - - - druge               5.4
6204 63 900 - - - kratke in druge           5.4
6204 69   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
       - - - - hlače in jahalne
       hlače (pumparice):
6204 69 110 - - - - - delovne in poklicne       5.4
6204 69 180 - - - - - druge              5.4
       - - - - hlače z oprsnikom in
       naramnicami:
6204 69 310 - - - - - delovne in poklicne       5.4
6204 69 390 - - - - - druge              5.4
6204 69 500 - - - - druge               5.4
6204 69 900 - - - iz drugih vlaken           5.4
6205     Srajce za moške in dečke
6205 10 000 - Iz volne ali fine živalske
       dlake                    6.6
6205 20 000 - Iz bombaža                5.1
6205 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                   6.6
6205 90   - Iz drugih tekstilnih
       surovin:
6205 90 100 - - iz lanu ali ramije           6.6
6205 90 900 - - druge                 6.6
6206     Bluze, srajce in srajčne bluze
       za ženske in deklice
6206 10 000 - Iz svile ali svilenih
       odpadkov                  6.6
6206 20 000 - Iz volne ali fine živalske
       dlake                    6.6
6206 30 000 - Iz bombaža                6.6
6206 40 000 - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                   6.6
6206 90   - Iz drugih tekstilnih
       surovin:
6206 90 100 - - iz lanu ali ramije           6.6
6206 90 900 - - druge                 6.6
6207     Spodnje majice in druge
       majice, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, kopalni
       plašči, domače halje in
       podobni izdelki za moške in
       dečke
       - Spodnje hlače:
6207 11 000 - - iz bombaža               5.4
6207 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Spalne srajce in pižame:
6207 21 000 - - iz bombaža               5.4
6207 22 000 - - iz umetnih in sintetičnih
       vlaken                   5.4
6207 29 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Drugo:
6207 91   - - iz bombaža:
6207 91 100 - - - domače halje, toaletne
       halje in podobni izdelki iz
       plišastega frotirja in
       podobnih tkanih plišastih
       materialov                 5.4
6207 91 900 - - - drugo                5.4
6207 92 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6207 99 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6208     Spodnje majice in druge
       majice, kombineže, spodnja
       krila, hlačke, spodnje hlače,
       spalne srajce, pižame,
       jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni
       izdelki, za ženske in deklice
       - Kombineže in spodnja krila:
6208 11 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6208 19   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6208 19 100 - - - bombažne               5.4
6208 19 900 - - - drugo                5.4
       - Spalne srajce in pižame:
6208 21 000 - - iz bombaža               5.4
6208 22 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6208 29 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Drugo:
6208 91   - - iz bombaža:
       - - - negližeji, kopalne
       halje, halje in podobni
       izdelki:
6208 91 110 - - - - iz plišastega
       frotirja in podobnih tkanih
       plišastih materialov            5.4
6208 91 190 - - - - drugo               5.4
6208 91 900 - - - drugo                5.4
6208 92 000 - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken             5.4
6208 99 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6209     Oblačila in pribor za oblačila
       za dojenčke
6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske
       dlake                    5.4
6209 20 000 - Iz bombaža                5.4
6209 30 000 - Iz sintetičnih vlaken          5.4
6209 90 000 - Iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6211     Trenirke, smučarske obleke in
       kopalne hlačke ali kopalne
       obleke; druga oblačila
       - Kopalne hlačke in kopalne
       obleke:
6211 11 000 - - moške in deške             5.4
6211 12 000 - - ženske in dekliške           5.4
6211 20 000 - Smučarske obleke             5.4
       - Druga oblačila za moške in
       dečke:
6211 31 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6211 32   - - iz bombaža:
6211 32 100 - - - delovna in poklicna
       oblačila                  5.4
       - - - podložene trenirke:
6211 32 310 - - - - z zunanjo plastjo iz
       samo ene vrste blaga            5.4
       - - - - drugo:
6211 32 410 - - - - - zgornji deli           5.4
6211 32 420 - - - - - spodnji deli           5.4
6211 32 900 - - - drugo                5.4
6211 33   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
6211 33 10  - - - delovna in poklicna
       oblačila:
6211 33 101 - - - - pilotski zaščitni
       telovniki                  5.4
6211 33 109 - - - - drugo                5.4
       - - - podložene trenirke:
6211 33 310 - - - - z zunanjo plastjo iz
       samo ene vrste blaga            5.4
       - - - - drugo:
6211 33 410 - - - - - zgornji deli           5.4
6211 33 420 - - - - - spodnji deli           5.4
6211 33 900 - - - drugo                5.4
6211 39 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Druga oblačila za ženske in
       deklice:
6211 41 000 - - iz volne ali fine
       živalske dlake               5.4
6211 42   - - iz bombaža:
6211 42 100 - - - predpasniki, delovni
       kombinezoni in druga zaščitna
       in delovna obleka (ustrezna
       ali neustrezna za domačo rabo)       5.4
       - - - podložene trenirke:
6211 42 310 - - - - z zunanjo plastjo iz
       enega identičnega blaga           5.4
       - - - - drugo:
6211 42 410 - - - - - zgornji deli           5.4
6211 42 420 - - - - - spodnji deli           5.4
6211 42 900 - - - drugo                5.4
6211 43   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
6211 43 100 - - - predpasniki, delovni
       kombinezoni in druga zaščitna
       in delovna oblačila (ustrezna
       ali neustrezna za domačo rabo)       5.4
       - - - podložene trenirke:
6211 43 310 - - - - z zunanjo plastjo iz
       enega identičnega blaga           5.4
       - - - - drugo:
6211 43 410 - - - - - zgornji deli           5.4
6211 43 420 - - - - - spodnji deli           5.4
6211 43 900 - - - drugo                5.4
6211 49 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6212     Modrčki, pasovi za nogavice,
       stezniki, oporniki, naramnice,
       podveze in podobni izdelki ter
       njihovi deli, vključno s
       pletenimi ali kvačkanimi
6212 10   - Modrčki:
6212 10 100 - - v pakiranjih za prodajo na
       drobno v kompletu s spodnjimi
       hlačkami                  5.4
6212 10 900 - - drugi                  5.4
6212 20 000 - Pasovi za nogavice in
       hlačni pasovi                5.4
6212 30 000 - Stezniki                 5.4
6212 90 000 - Drugo (vključno z "bodiji",
       ki se nosijo kot spodnja
       oblačila)                  5.4
6213     Robčki
6213 10 000 - Iz svile ali svilenih
       odpadkov                  5.4
6213 20 000 - Iz bombaža                5.4
6213 90 000 - Iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6214     Šali, ogrinjala, rute,
       naglavne rute, tančice in
       podobni izdelki
6214 10 000 - Iz svile ali svilenih
       odpadkov                  5.4
6214 20 000 - Iz volne ali fine živalske
       dlake                    5.4
6214 30 000 - Iz sintetičnih vlaken          5.4
6214 40 000 - Iz umetnih vlaken            5.4
6214 90   - Iz drugih tekstilnih
       surovin:
6214 90 100 - - iz bombaža               5.4
6214 90 900 - - drugi                 5.4
6215     Kravate in metuljčki
6215 10 000 - Iz svile ali svilenih
       odpadkov                  5.4
6215 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                   5.4
6215 90 000 - Iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6217     Drug gotov pribor za oblačila;
       deli oblačil ali pribora za
       oblačila, razen tistih iz tar.
       št.6212
6217 10 000 - Pribor                  5.4
6217 90 000 - Deli                   5.4
6301     Odeje in podobni pokrivači
6301 30   - Odeje (razen električnih
       odej) in podobna pregrinjala
       iz bombaža:
6301 30 100 - - pleteni ali kvačkani          5.4
6301 30 900 - - drugi                 5.4
6301 40   - Odeje (razen eletkričnih
       odej) in podobna pregrinjala,
       iz sintetičnih vlaken:
6301 40 100 - - pleteni ali kvačkani          5.4
6301 40 900 - - drugi                 5.4
6301 90   - Druge odeje in podobna
       pregrinjala:
6301 90 100 - - pleteni ali kvačkani          5.4
6301 90 900 - - drugi                 5.4
6302     Posteljno, namizno, toaletno
       in kuhinjsko perilo
6302 10   - Posteljno perilo, pleteno
       ali kvačkano:
6302 10 100 - - iz bombaža               5.4
6302 10 900 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Drugo posteljno perilo,
       tiskano:
6302 21 000 - - iz bombaža               5.4
6302 22   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
6302 22 100 - - - iz netkanih tekstilij        5.4
6302 22 900 - - - drugo                5.4
6302 29   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6302 29 100 - - - iz lanu ali ramije          5.4
6302 29 900 - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Drugo posteljno perilo:
6302 31   - - iz bombaža:
6302 31 100 - - - mešano z lanom            5.4
6302 31 900 - - - drugo                5.4
6302 32   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
6302 32 100 - - - iz netkanih tekstilij        5.4
6302 32 900 - - - drugo                5.4
6302 39   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6302 39 100 - - - iz lanu               5.4
6302 39 300 - - - iz ramije              5.4
6302 39 900 - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6302 40 000 - Namizno perilo, pleteno ali
       kvačkano                  5.4
       - Drugo namizno perilo:
6302 51   - - iz bombaža:
6302 51 100 - - - mešano z lanom            5.4
6302 51 900 - - - drugo                5.4
6302 52 000 - - laneno                 5.4
6302 53   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
6302 53 100 - - - iz netkanih tekstilij        5.4
6302 53 900 - - - drugo                5.4
6302 59 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6302 60 000 - Toaletno ali kuhinjsko
       perilo, iz frotirja ali
       podobne tkanine, bombažno          5.4
       - Drugo:
6302 91   - - iz bombaža:
6302 91 100 - - - mešano z lanom            5.4
6302 91 900 - - - drugo                5.4
6302 92 000 - - laneno                 5.4
6302 93   - - iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken:
6302 93 100 - - - iz netkanih tekstilij        5.4
6302 93 900 - - - drugo                5.4
6302 99 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6303     Zavese (vključno draperije) in
       notranje platnene navojnice,
       kratke okrasne draperije za
       okna ali postelje
       - Pletene ali kvačkane:
6303 11 000 - - iz bombaža               5.4
6303 12 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6303 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Druge:
6303 91 000 - - iz bombaža               5.4
6303 92   - - iz sintetičnih vlaken:
6303 92 100 - - - iz netkanih tekstilij        5.4
6303 92 900 - - - druge                5.4
6303 99   - - iz drugih tekstilnih
       surovin:
6303 99 100 - - - iz netkanih tekstilij        5.4
6303 99 900 - - - druge                5.4
6304     Drugi izdelki za notranjo
       opremo, brez izdelkov iz
       tar.št. 9404
       - Posteljna pregrinjala:
6304 11 000 - - pletena ali kvačkana          5.4
6304 19   - - druga:
6304 19 100 - - - iz bombaža              5.4
6304 19 300 - - - iz lanu ali ramije          5.4
6304 19 900 - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Drugi:
6304 91 000 - - pleteni ali kvačkani          5.4
6304 92 000 - - iz bombaža, razen
       pletenih ali kvačkanih           5.4
6304 93 000 - - iz sintetičnih vlaken,
       razen pletenih ali kvačkanih        5.4
6304 99 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin, razen pletenih ali
       kvačkanih                  5.4
6305     Vreče in vrečke za pakiranje
       blaga
6305 10   - Iz jute in drugih
       tekstilnih ličnatih vlaken iz
       tar.št. 5303:
6305 10 100 - - rabljene                5.4
6305 10 900 - - druge                 5.4
6305 20 000 - Iz bombaža                5.4
       - Iz umetnih ali sintetičnih
       tekstilnih materialov:
6305 32   - - fleksibilne vreče (bulk
       kontejnerji 250 - 3000 kg):
       - - - iz polietilenskih ali
       polipropilenskih trakov ali
       podobnih oblik:
6305 32 110 - - - - pleteni ali kvačkani        3.6
       - - - - drugo:
6305 32 810 - - - - - iz materiala z maso
       120 g/m2 ali manj             5.4
6305 32 890 - - - - - iz materiala z maso
       nad 120 g/m2                5.4
6305 32 900 - - - druge                 5.4
6305 33   - - druge, iz polietilenskih
       ali polipropilenskih trakov
       ali podobnih oblik:
6305 33 100 - - - pletene ali kvačkane         3.6
       - - - druge:
6305 33 910 - - - - iz materiala z maso do
       120 g/m2 ali manj              5.4
6305 33 990 - - - - iz materiala z maso
       nad 120 g/m2                5.4
6305 39 000 - - drugo                 5.4
6305 90 000 - Iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6306     Ponjave, platnene strehe in
       zunanje platnene navojnice
       (tende); šotori; jadra (za
       plovila, jadralne deske ali
       suhozemna vozila); izdelki za
       taborjenje
       - Ponjave; platnene strehe in
       zunanje platnene navojnice:
6306 11 000 - - iz bombaža               5.4
6306 12 000 - - iz sintetičnih vlaken         2.4
6306 19 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Šotori:
6306 21 000 - - iz bombaža               5.4
6306 22 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6306 29 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   4.2
       - Jadra:
6306 31 000 - - iz sintetičnih vlaken         5.4
6306 39 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Napihljive blazine:
6306 41 000 - - iz bombaža               5.4
6306 49 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
       - Drugo:
6306 91 000 - - iz bombaža               5.4
6306 99 000 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   5.4
6307     Drugi gotovi tekstilni
       izdelki, vključno z modnimi
       kroji za oblačila
6307 10   - Krpe za tla, posodo, prah
       in podobne krpe za čiščenje:
6307 10 100 - - pletene ali kvačkane          5.4
6307 10 300 - - iz netkanega tekstila         5.4
6307 10 900 - - druge                 5.4
6307 90   - Drugo:
6307 90 100 - - pleteno ali kvačkano          5.4
       - - drugo:
6307 90 910 - - - iz klobučevine            5.4
6307 90 990 - - - drugo                5.4
6309 00 000 Ponošena - izrabljena oblačila
       in drugi izrabljeni tekstilni
       izdelki                   3
6310     Krpe, motvozi, vrvi, konopci
       in prameni v obliki odpadkov
       ali neuporabnih izdelkov, iz
       tekstilnega materiala
6310 10   - Sortirani:
6310 10 100 - - iz volne ali fine ali
       grobe živalske dlake            1.5
6310 10 300 - - laneni ali iz bombaža         1.5
6310 10 900 - - iz drugih tekstilnih
       surovin                   1.5
6310 90 000 - Drugo                  1.5
6401     Nepremočljiva obutev s
       podplati in zgornjim delom iz
       kavčuka, gume ali plastične
       mase, katere zgornji del ni
       pritrjen na podplat in ne
       spojen z njim s šivanjem, z
       zakovicami ali z žeblji,
       vijaki, čepi ali po podobnih
       postopkih
6401 10   - Obutev s kovinsko kapico:
6401 10 100 - - z zgornjim delom iz gume        6
6401 10 900 - - z zgornjim delom iz
       plastične mase               6
       - Druga obutev:
6401 91   - - ki pokriva kolena:
6401 91 100 - - - z zgornjim delom iz
       gume                    6
6401 91 900 - - - z zgornjim delom iz
       plastične mase               6
6401 92   - - ki pokriva gležnje, ne pa
       tudi kolen:
6401 92 100 - - - z zgornjim delom iz
       gume                    6
6401 92 900 - - - z zgornjim delom iz
       plastične mase               6
6401 99   - - drugo:
6401 99 100 - - - z zgornjim delom iz
       gume                    6
6401 99 900 - - - z zgornjim delom iz
       plastične mase               6
6402     Druga obutev s podplati in
       zgornjim delom iz gume
       (vulkanizirane ali ne) ali
       plastične mase
       - Športna obutev:
6402 12   - - smučarski čevlji, čevlji
       za tek na smučeh in čevlji za
       smučanje na deski -
       "snowboard":
6402 12 100 - - - smučarski čevlji, čevlji
       za tek na smučeh              6
6402 12 900 - - - čevlji za smučanje na
       deski - "snowboard"             6
6402 19 000 - - druga                 6
6402 20 000 - Obutev z zgornjim delom iz
       trakov ali jermenov, spojenih
       s podplatom z vkovanimi čepi        6
6402 30 000 - Druga obutev s kovinsko
       kapico                   6
       - Druga obutev:
6402 91 000 - - ki pokriva gležnje           6
6402 99   - - druga:
6402 99 100 - - - z zgornjim delom iz
       gume                    6
       - - - z zgornjim delom iz
       plastične mase:
       - - - - obutev s prednjikom
       iz trakov ali jermenov ali z
       enim ali več izrezanimi deli:
6402 99 310 - - - - - s podplatom in
       peto, s skupno višino nad 3 cm       6
6402 99 390 - - - - - druga              6
6402 99 500 - - - - copate in druga hišna
       obutev                   6
       - - - - druga, z notranjkom
       dolžine:
6402 99 910 - - - - - pod 24 cm            6
       - - - - - 24 cm ali več:
6402 99 930 - - - - - - obutev, ki se ne
       loči na moško ali žensko
       obutev                   6
       - - - - - - druga:
6402 99 960 - - - - - - - moška            6
6402 99 980 - - - - - - - ženska            6
6403     Obutev s podplati iz gume
       (vulkanizirane ali ne),
       plastične mase, usnja ali
       umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz usnja
       - Športna obutev:
6403 12 000 - - smučarski čevlji, čevlji
       za tek na smučeh in čevlji za
       smučanje na deski -
       "snowboard"                 6
6403 19 000 - - druga                 6
6403 20 000 - Obutev s podplati iz usnja
       in zgornjim delom iz usnjenih
       trakov, ki gredo čez nart in
       okrog palca                 6
6403 30 000 - Obutev, izdelana z lesenim
       jedrom v podplatu in brez
       kovinske kapice               6
6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko
       kapico                   6
       - Druga obutev z usnjenimi
       podplati:
6403 51   - - ki pokriva gležnje:
       - - - ki pokriva gležnje,
       vendar ne meč, z notranjki
       dolžine:
6403 51 110 - - - - pod 24 cm             6
       - - - - 24 cm ali več:
6403 51 150 - - - - - moška              6
6403 51 190 - - - - - ženska              6
       - - - druga, z notranjkom
       dolžine:
6403 51 910 - - - - do 24 cm              6
       - - - - 24 cm ali več:
6403 51 950 - - - - - moška              6
6403 51 990 - - - - - ženska              6
6403 59   - - druga:
       - - - obutev z zgornjim delom
       iz jermenčkov, z eneim ali več
       izrezanimi kosi:
6403 59 110 - - - - s podplatom in peto,
       ki skupno merita nad 3 cm          6
       - - - - druga, z notranjki
       dolžine:
6403 59 310 - - - - - pod 24 cm            6
       - - - - - 24 cm ali več:
6403 59 350 - - - - - - moška             6
6403 59 390 - - - - - - ženska             6
6403 59 500 - - - copate in druga hišna
       obutev                   6
       - - - druga, z notranjki
       dolžine:
6403 59 910 - - - - pod 24 cm             6
       - - - - 24 cm ali več:
6403 59 950 - - - - - moška              6
6403 59 990 - - - - - ženska              6
       - Druga obutev:
6403 91   - - ki pokriva gležnje:
       - - - ki pokriva gležnje,
       vendar ne pokriva goleni, z
       notranjki dolžine:
6403 91 110 - - - - pod 24 cm             6
       - - - - 24 cm ali več:
6403 91 130 - - - - - obutev, ki se ne
       loči na moško ali žensko          6
       - - - - - druga:
6403 91 160 - - - - - - moška             6
6403 91 180 - - - - - - ženska             6
       - - - druga, z notranjki
       dolžine:
6403 91 910 - - - - pod 24 cm             6
       - - - - 24 cm ali več:
6403 91 930 - - - - - obutev, ki se ne
       loči na moško ali žensko          6
       - - - - - druga:
6403 91 960 - - - - - - moška             6
6403 91 980 - - - - - - ženska             6
6403 99   - - druga:
       - - - obutev s sprednjikom iz
       paščkov ali jermenčkov, ali ki
       ima enega ali več izrezanih
       delov:
6403 99 110 - - - - s podplatom in peto,
       ki sta skupno višja od 3 cm         6
       - - - - druga, z notranjki
       dolžine:
6403 99 310 - - - - - pod 24 cm            6
       - - - - - 24 cm ali več:
6403 99 330 - - - - - - obutev, ki se ne
       loči na moško ali žensko          6
       - - - - - - druga:
6403 99 360 - - - - - - - moška            6
6403 99 380 - - - - - - - ženska            6
6403 99 500 - - - copate ali druga hišna
       obutev                   6
       - - - druga, z notranjki
       dolžine:
6403 99 910 - - - - pod 24 cm             6
       - - - - 24 cm ali več:
6403 99 930 - - - - - obutev, ki se ne
       loči na moško ali žensko          6
       - - - - - druga:
6403 99 960 - - - - - - moška             6
6403 99 980 - - - - - - ženska             6
6404     Obutev s podplati iz gume
       (vulkanizirane ali ne),
       plastične mase, iz usnja ali
       umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz tekstilnih materialov
       - Obutev s podplati iz gume
       (vulkanizirane ali ne) ali
       plastične mase:
6404 11 000 - - športna obutev; copate za
       tenis, košarko, gimnastiko in
       podobno                   6
6404 19   - - druga:
6404 19 100 - - - copate in druga hišna
       obutev                   6
6404 19 900 - - - druga                6
6404 20   - Obutev s podplati iz usnja
       ali umetnega usnja:
6404 20 100 - - copate in druga hišna
       obutev                   6
6404 20 900 - - druga                 6
6405     Druga obutev
6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja
       ali umetnega usnja:
6405 10 100 - - s podplatom iz lesa ali
       plute                    6
6405 10 900 - - s podplatom iz drugih
       materialov                 6
6405 20   - Z zgornjim delom iz
       tekstilnih materialov:
6405 20 100 - - s podplatom iz lesa ali
       plute                    6
       - - s podplatom iz drugih
       materialov:
6405 20 910 - - - copate in druga hišna
       obutev                   6
6405 20 990 - - - druga                6
6405 90   - Druga:
6405 90 100 - - s podplati iz gume
       (vulkanizirane ali ne),
       plastične mase, usnja ali
       umetnega usnja               6
6405 90 900 - - s podplati iz drugih
       materialov                 6
6501 00 000 Tulci, stožci in podobni
       izdelki iz klobučevine,
       neoblikovani in brez oboda;
       krogi in cilindri (vključno z
       rezanimi cilindri) iz
       klobučevine                 3.6
6502 00 000 Tulci, stožci in podobni
       izdelki, pleteni ali izdelani
       s sestavljanjem trakov iz
       katerega koli materiala,
       neoblikovani in brez oboda,
       nepodloženi in neokrašeni          3.6
6503 00   Klobuki in druga pokrivala, iz
       klobučevine, izdelane iz
       tulcev, stožcev in drugih
       izdelkov iz tar. št. 6501,
       vključno tudi podloženi ali
       okrašeni
6503 00 100 - Iz klobučevine, izdelane iz
       krzna, ali iz klobučevine,
       izdelane iz volne in krzna         5.1
6503 00 900 - Drugi                  5.4
6504 00 000 Klobuki in druga pokrivala,
       pleteni ali izdelani s
       sestavljanjem trakov iz
       katerega koli materiala,
       vključno tudi podloženi ali
       okrašeni                  5.4
6505     Klobuki in druga pokrivala,
       pleteni ali kvačkani ali
       izdelani iz čipke, klobučevine
       ali drugih tekstilnih
       metražnih materialov (razen iz
       trakov), vključno s
       podloženimi ali okrašenimi;
       mrežice za lase iz kakršnega
       koli materiala, vključno
       podložene ali okrašene
6505 10 000 - Mrežice za lase             5.4
6505 90   - Drugo:
6505 90 100 - - beretke, čepice, kape,
       fesi in podobna pokrivala          5.4
6505 90 300 - - koničaste kape             5.4
6505 90 900 - - drugo                 5.4
6506     Druga pokrivala, vključno
       podložena ali okrašena
6506 10   - Zaščitna (čelade ipd.):
6506 10 100 - - iz plastične mase           5.4
6506 10 80  - - iz drugih materialov:
6506 10 801 - - - kovinska               5.4
6506 10 809 - - - druga                5.4
       - Drugo:
6506 91 000 - - iz gume ali plastične
       mase                    5.4
6506 92 000 - - iz krzna                5.4
6506 99 000 - - iz drugih materialov          5.4
6507 00 000 Trakovi za notranje
       obrobljanje; podloge,
       prevleke, osnove in ogrodja,
       ščitniki za oči in
       podbradniki, za pokrivala          4.8
6807     Izdelki iz bitumna ali iz
       podobnih materialov (npr. iz
       bitumna iz nafte ali iz
       premogove katranske smole)
6807 10   - V zvitkih:
6807 10 100 - - izdelki za strehe in
       fasade                   4.5
6807 10 900 - - drugo                 3
6807 90 000 - Drugo                  2.1
6808 00 000 Plošče, ploščice, bloki ipd.
       iz rastlinskih vlaken, slame,
       koruznega ličja, iverja,
       žagovine ali drugih lesnih
       odpadkov, aglomerirani s
       cementom, sadro ali drugimi
       mineralnimi vezivi             1.5
6810     Izdelki iz cementa, betona ali
       umetnega kamna, armirani ali
       nearmirani
       - Strešniki, plošče, zidaki
       in podobni izdelki:
6810 11   - - bloki in zidaki,
       gradbeni:
6810 11 100 - - - iz lahkega betona (z
       osnovo iz drobljenega plovca,
       zrnate žlindre)               3
6810 11 900 - - - drugi                3
6810 19   - - drugo:
6810 19 100 - - - strešniki              3
       - - - druge ploščice in
       tlaki:
6810 19 310 - - - - iz cementa             3
6810 19 390 - - - - drugi               3
6810 19 900 - - - drugo                3
       - Drugi izdelki:
6810 91   - - montažni elementi,
       gradbeni:
6810 91 100 - - - talni montažni elementi       3
6810 91 900 - - - drugi                3
6810 99 000 - - drugo                 3
6811     Azbestnocementni izdelki,
       izdelki iz cementa s
       celuloznimi vlakni ipd.
6811 10 000 - Valovite plošče             4.5
6811 20   - Druge plošče, strešniki,
       ploščice in podobni izdelki:
6811 20 110 - - plošče do 40 x 60 cm, za
       strehe ali zidove              4.5
6811 20 800 - - drugo                 6
6811 30 000 - Cevi in pribor za cevi          4.5
6811 90 000 - Drugi izdelki              4.5
6904     Keramične zidarske opeke,
       bloki za pode, nosilni bloki
       in podobno
6904 10 000 - Zidarske opeke              3
6904 90 000 - Drugo                  3
6905     Strešniki, deli dimnikov,
       okrasni in drugi izdelki za
       gradbeništvo iz keramike
6905 10 000 - Strešniki                3
6905 90 000 - Drugo                  3
7113     Nakit in deli nakita, iz
       plemenitih kovin ali kovin,
       navaljanih s slojem plemenite
       kovine
       - Iz plemenitih kovin,
       vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali navaljani s
       slojem plemenite kovine:
7113 11 000 - - iz srebra, vključno s
       tistimi, ki so prevlečeni ali
       navaljani s slojem plemenite
       kovine                   6
7113 19 000 - - iz drugih plemenitih
       kovin, vključno s tistimi, ki
       so prevlečeni ali navaljani s
       slojem plemenite kovine           6
7113 20 000 - Iz navadnih kovin,
       navaljanih s slojem plemenite
       kovine                   6
7114     Zlatarski predmeti in njihovi
       deli, iz plemenitih kovin ali
       kovin, navaljanih s slojem
       plemenite kovine
       - Iz plemenitih kovin,
       vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali navaljani s
       slojem plemenite kovine:
7114 11 000 - - iz srebra, vključno s
       tistimi, ki so prevlečeni ali
       navaljani s slojem plemenite
       kovine                   6
7114 19 000 - - iz drugih plemenitih
       kovin, vključno s tistimi, ki
       so prevlečeni ali navaljani s
       slojem plemenite kovine           6
7114 20 000 - Iz navadnih kovin,
       navaljanih s slojem plemenite
       kovine                   6
7202     Fero-predzlitine
       - Druge:
7202 99   - - drugo:
7202 99 300 - - - fero-siliko-magnezij         1.5
7202 99 800 - - - drugo                0.6
7208     Ploščati toplo valjani izdelki
       iz železa ali nelegiranega
       jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani, neprevlečeni in
       neprekriti
       - Drugi, v kolobarjih, toplo
       valjani brez nadaljnje
       obdelave, luženi (dekapirani):
7208 26 000 - - debeline 3 mm in več,
       toda manj kot 4,75 mm            3
7208 27 000 - - debeline manj kot 3 mm         3
       - Drugi, v kolobarjih, toplo
       valjani brez nadaljnje
       obdelave:
7208 37   - - debeline 4,75 mm ali več,
       toda ne več kot 10 mm:
7208 37 900 - - - drugi                3
7208 38   - - debeline 3 mm in več,
       toda manj kot 4,75 mm:
7208 38 900 - - - drugi                3
7208 39   - - debeline manj kot 3 mm:
7208 39 900 - - - drugi                3
7208 40   - Ne v kolobarjih, toplo
       valjani brez nadaljnje
       obdelave, z reliefnimi vzorci:
7208 40 900 - - debeline manj kot 2 mm         3
       - Drugi, ne v kolobarjih,
       toplo valjani, brez nadaljnje
       obdelave:
7208 51   - - debeline več kot 10 mm:
7208 51 100 - - - valjani s štirih strani
       ali v zaprtem kalibru, širine
       do 1250 mm                 3
       - - - drugi, debeline:
7208 51 300 - - - - več kot 20 mm           3
       - - - - več kot 10 mm, vendar
       ne več kot 15 mm, širine:
7208 51 990 - - - - - manj kot 2.050 mm        3
7208 52   - - drugi, debeline 4,75 mm
       ali več, vendar ne več kot 10
       mm:
7208 52 100 - - - valjani s štirih strani
       ali v zaprtem kalibru, širine
       do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več                     3
       - - - drugi, širine:
7208 52 990 - - - - manj kot 2.050 mm         3
7208 53   - - debeline 3 mm in več,
       vendar manj kot 4,75 mm:
7208 53 100 - - - valjani s štirih strani
       ali v zaprtem kalibru, širine
       do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več                     3
7208 53 900 - - - drugi                3
7208 54   - - debeline manj kot 3 mm:
7208 54 100 - - - debeline 2 mm ali več        3
7208 54 900 - - - debeline manj kot 2 mm        3
7208 90   - Drugi (v kolobarjih ali
       ne):
7208 90 900 - - drugi                 3
7209     Ploščati valjani izdelki iz
       železa ali nelegiranega jekla,
       širine 600 mm ali več, hladno
       valjani (hladno deformirani),
       neplatirani, neprevlečeni in
       neprekriti
       - V kolobarjih, hladno
       valjani, brez nadaljnje
       obdelave:
7209 15 000 - - debeline 3 mm in več          3
7209 16   - - debeline več kot 1 mm,
       vendar manj kot 3 mm:
7209 16 100 - - - elektropločevine           3
7209 16 900 - - - drugi                3
7209 17   - - debeline od 0,5 mm in
       več, vendar ne več kot kot 1
       mm:
7209 17 100 - - - elektropločevine           3
7209 17 900 - - - drugi                3
7209 18   - - debeline manj kot 0,5 mm:
7209 18 100 - - - elektropločevine           3
       - - - drugi:
7209 18 910 - - - - debeline 0,35 mm ali
       več, vendar manj kot 0,5 mm         3
7209 18 990 - - - - debeline manj kot
       0,35 mm                   3
       - Drugi, ne v kolobarjih,
       hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:
7209 25 000 - - debeline 3 mm in več          3
7209 26   - - debeline več kot 1 mm,
       vendar manj kot 3 mm:
7209 26 100 - - - elektropločevine           3
7209 26 900 - - - drugi                3
7209 27   - - debeline 0,5 mm ali več,
       vendar ne več kot kot 1 mm:
7209 27 100 - - - elektropločevine           3
7209 27 900 - - - drugi                3
7209 28   - - debeline manj kot 0,5 mm:
7209 28 100 - - - elektropločevine           3
7209 28 900 - - - drugi                3
7209 90   - Drugi (v kolobarjih ali
       ne):
7209 90 900 - - drugi                 3
7211     Ploščati valjani izdelki iz
       železa ali nelegiranega jekla,
       širine manj kot 600 mm,
       neplatirani, neprevlečeni in
       neprekriti
       - Toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:
7211 13 000 - - valjani s štirih strani
       ali v zaprtem kalibru, širine
       več kot 150 mm in debeline ne
       manj kot 4 mm, ne v kolobarju
       in brez reliefnih vzorcev
       (gladki)                  3.6
7211 14   - - drugi, debeline 4,75 mm
       in več:
7211 14 100 - - - širine več kot 500 mm        3
7211 14 900 - - - širine ne več kot 500
       mm                     3
7211 19   - - drugi:
7211 19 200 - - - širine več kot 500 mm        3
7211 19 900 - - - širine ne več kot 500
       mm                     3
       - Hladno valjani, brez
       nadaljnje obdelave:
7211 23   - - ki vsebujejo manj kot
       0,25 mas.% ogljika:
7211 23 100 - - - širine več kot 500 mm        3
       - - - širine ne več kot 500
       mm:
7211 23 510 - - - - v kolobarjih,
       namenjeni za proizvodnjo bele
       (pokositrene) pločevine,          3
       - - - - drugi:
7211 23 910 - - - - - elektropločevine         3
7211 23 990 - - - - - drugi              3
7211 29   - - Drugi:
7211 29 200 - - - širine več kot 500 mm        3
       - - - širine ne več kot 500
       mm:
7211 29 500 - - - - ki vsebujejo 0,25
       mas.% ali več, vendar manj kot
       0,6 mas.% ogljika              3
7211 29 900 - - - - ki vsebujejo 0,6
       mas.% ali več ogljika            3
7211 90   - Drugi:
       - - širine več kot 500 mm:
7211 90 110 - - - površinsko obdelani,
       brez nadaljnje obdelave           3
7211 90 190 - - - drugi                3
7211 90 900 - - širine ne več kot 500 mm        3
7213     Žica, toplo valjana, v
       ohlapnih kolobarjih, iz železa
       ali nelegiranega jekla
7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi
       ali drugimi deformacijami,
       povzročenimi med valjanjem         3
       - Druge:
7213 91   - - s krožnim prečnim
       prerezom premera manj kot 14
       mm:
7213 91 100 - - - iz tipov, ki se
       uporabljajo za armiranje
       betona                   1.8
       - - - druge:
7213 91 410 - - - - ki vsebujejo 0,06
       mas.% ali manj ogljika           1.8
7213 91 490 - - - - ki vsebujejo več kot
       0,06 mas.%, vendar ne več kot
       0.25 mas.% ogljika             1.8
7213 91 700 - - - - ki vsebujejo več kot
       0,25 mas.%, vendar ne več kot
       0.75 mas.% ogljika             1.8
7213 91 900 - - - - ki vsebujejo več kot
       0.75 mas.% ogljika             1.8
7213 99   - - druge:
7213 99 100 - - - ki vsebujejo manj kot
       0.25 mas.% ogljika             3
7213 99 900 - - - ki vsebujejo 0,25 mas.%
       ali več ogljika               3
7214     Palice iz železa ali
       nelegiranega jekla, kovane,
       toplo valjane, toplo vlečene
       ali toplo iztiskane, brez
       nadaljne obdelave, vključno s
       tistimi, ki so spiralno zvite
       po valjanju
7214 10 000 - Kovane                  3
7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi
       ali drugimi deformacijami,
       povzročenimi med valjanjem ali
       spiralno zvite po valjanju         3
       - Druge:
7214 91   - - s pravokotnim (razen
       kvadratnim) prerezom:
7214 91 100 - - - ki vsebujejo manj kot
       0,25 mas.% ogljika             3
7214 91 900 - - - ki vsebujejo 0,25 mas.%
       ogljika ali več               3
7214 99   - - druge:
       - - - ki vsebujejo manj kot
       0,25 mas.% ogljika:
7214 99 100 - - - - iz tipov, ki se
       uporabljajo za armiranje
       betona                   3
       - - - - druge, s krožnim
       prečnim prerezom in s
       premerom:
7214 99 310 - - - - - 80 mm ali več           3
7214 99 390 - - - - - manj kot 80 mm          3
7214 99 500 - - - - druge                3
       - - - druge, ki vsebujejo 0,25
       mas.% in več, toda manj kot
       0,6 mas.% ogljika:
       - - - - druge, s krožnim
       prečnim prerezom in s
       premerom:
7214 99 610 - - - - - 80 mm ali več           3
7214 99 690 - - - - - manj kot 80 mm          3
7214 99 800 - - - - druge                3
7214 99 900 - - - ki vsebujejo 0,6 mas.%
       ali več ogljika               3
7215     Druge palice iz železa ali
       nelegiranega jekla
7215 10 000 - Iz avtomatnega jekla,
       hladno oblikovane ali hladno
       dodelane, brez nadaljnje
       obdelave                  3
7215 50   - Druge, hladno oblikovane
       ali hladno dodelane, brez
       nadaljnje obdelave:
       - - ki vsebujejo manj kot
       0,25 mas.% ogljika:
7215 50 110 - - - pravokotnega (razen
       kvadratnega) prečnega prereza        3
7215 50 190 - - - druge                 3
7215 50 300 - - ki vsebujejo 0,25 mas.%
       ali več, toda manj kot 0,6
       mas.% ogljika                3
7215 50 900 - - ki vsebujejo 0,6 mas.%
       ali več ogljika               3
7215 90   - Druge:
7215 90 900 - - druge                 3
7216     Kotni profili in drugi profili
       iz železa ali nelegiranega
       jekla
       - Kotni profili in drugi
       profili, hladno oblikovani ali
       hladno dodelani, brez
       nadaljnje obdelave:
7216 61   - - izdelani iz ploščato
       valjanih izdelkov:
7216 61 100 - - - C, L, U, Z, omega ali
       odprti profili               3
7216 61 900 - - - drugi                3
7216 69 000 - - drugi                 3
       - Drugi:
7216 91   - - hladno oblikovani ali
       hladno dodelani iz plosko
       valjanih izdelkov:
7216 91 100 - - - profilirana (rebrasta)
       pločevina                  3
       - - - drugi:
       - - - - platirani ali
       prevlečeni s cinkom skupne
       debeline:
7216 91 300 - - - - - manj kot 2,5 mm         1.5
7216 91 900 - - - - drugi               1.5
7216 99   - - drugi:
7216 99 900 - - - drugi                3
7217     Žica iz železa ali
       nelegiranega jekla
7217 10   - Neplatirana ali
       neprevlečena, polirana ali
       nepolirana:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25
       mas.% ogljika:
       - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza 0,8 mm ali
       več:
7217 10 310 - - - - ki vsebuje vtiske,
       rebra, žlebiče ali druge
       deformacije, povzročene med
       procesom valjanja              3
7217 10 390 - - - - druga               3
7217 10 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali
       več, vendar manj kot 0,6 mas.%
       ogljika                   3
7217 10 900 - - ki vsebuje 0,6 mas.% ali
       več ogljika                 3
7217 20   - Platirana ali prevlečena s
       cinkom:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25
       mas.% ogljika:
7217 20 300 - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza 0,8 mm ali
       več                     0.6
7217 20 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali
       več, vendar manj kot 0,6 mas.%
       ogljika                   3
7217 20 900 - - ki vsebuje 0,6 mas.% ali
       več ogljika                 3
7217 30   - Platirana ali prevlečena z
       drugimi navadnimi kovinami:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25
       mas.% ogljika:
       - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza manj kot 0,8
       mm:
7217 30 190 - - - - druga               3
       - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza 0,8 mm ali
       več:
7217 30 310 - - - - prevlečena z bakrom        3
7217 30 390 - - - - druga               3
7217 30 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali
       več, vendar manj kot 0,6 mas.%
       ogljika                   3
7217 90   - Druga:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25
       mas.% ogljika:
7217 90 100 - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza manj kot 0,8
       mm                     3
7217 90 300 - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza 0,8 mm ali
       več                     0.6
7217 90 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali
       več, vendar manj kot 0,6 mas.%
       ogljika                   3
7217 90 900 - - ki vsebuje 0,6 mas.% ali
       več ogljika                 3
7218     Nerjavno jeklo v ingotih ali
       drugih primarnih oblikah;
       polizdelki iz nerjavnega jekla
       - Drugo:
7218 91   - - s pravokotnim (razen s
       kvadratnim) prečnim prerezom:
7218 91 900 - - - kovani                1.2
7218 99   - - drugi:
       - - - drugi:
       - - - - kovani:
7218 99 910 - - - - - z okroglim ali
       mnogokotnim prečnim prerezom        1.8
7218 99 990 - - - - - drugi              1.2
7219     Ploščato valjani izdelki iz
       nerjavnega jekla, širine 600
       mm in več
       - Toplo valjani, v
       kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave:
7219 12   - - debeline 4,75 mm ali več,
       vendar ne več kot 10 mm:
7219 12 100 - - - ki vsebujejo 2,5 mas.%
       ali več niklja               3
7219 12 900 - - - ki vsebujejo manj kot
       2,5 mas.% niklja              3
7219 13   - - debeline 3 mm ali več,
       vendar manj kot 4,75 mm:
7219 13 100 - - - ki vsebujejo 2,5 mas.%
       ali več niklja               3
7219 13 900 - - - ki vsebujejo manj kot
       2,5 mas.% niklja              3
7219 14   - - debeline manj kot 3 mm:
7219 14 100 - - - ki vsebujejo 2,5 mas.%
       ali več niklja               3
7219 14 900 - - - ki vsebujejo manj kot
       2,5 mas.% niklja              3
       - Toplo valjani, ne v
       kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave:
7219 22   - - debeline 4,75 mm in več,
       vendar ne več kot 10 mm:
7219 22 100 - - - ki vsebujejo 2,5 mas.%
       ali več niklja               3
7219 22 900 - - - ki vsebujejo manj kot
       2,5 mas.% niklja              3
7219 23 000 - - debeline 3 mm in več,
       vendar manj kot 4,75 mm           3
7219 24 000 - - debeline manj kot 3 mm         3
       - Hladno valjani, brez
       nadaljnje obdelave:
7219 31 000 - - debeline 4,75 mm in več        3
7219 32   - - debeline 3 mm in več,
       vendar manj kot 4,75 mm:
7219 32 100 - - - ki vsebujejo 2,5 mas.%
       ali več niklja               3
7219 32 900 - - - ki vsebujejo manj kot
       2,5 mas.% niklja              3
7219 33   - - debeline več kot 1 mm,
       vendar manj kot 3 mm:
7219 33 100 - - - ki vsebujejo 2,5 mas.%
       ali več niklja               3
7219 33 900 - - - ki vsebuje manj kot 2,5
       mas.% niklja                3
7219 34   - - debeline 0,5 mm in več,
       vendar ne več kot 1 mm:
7219 34 100 - - - ki vsebujejo 2,5 mas.%
       ali več niklja               3
7219 34 900 - - - ki vsebujejo manj kot
       2,5 mas.% niklja              3
7219 35   - - debeline manj kot 0,5 mm:
7219 35 100 - - - ki vsebujejo 2,5 mas.%
       ali več niklja               3
7219 35 900 - - - ki vsebujejo manj kot
       2,5 mas.% niklja              3
7219 90   - Drugi:
7219 90 900 - - drugi                 3
7220     Ploščato valjani izdelki iz
       nerjavnega jekla, širine manj
       kot 600 mm
       - Toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:
7220 11 000 - - debeline 4,75 mm in več        3
7220 12 000 - - debeline manj kot 4,75 mm       3
7220 20   - Hladno valjani, brez
       nadaljnje obdelave:
7220 20 100 - - širine več kot 500 mm         3
       - - širine ne več kot 500 mm:
       - - - debeline 3 mm ali več,
       ki vsebujejo (v masnih %):
7220 20 310 - - - - 2,5% ali več niklja        3
7220 20 390 - - - - manj kot 2,5% niklja        3
       - - - debeline več kot 0,35
       mm, vendar manj kot 3 mm, ki
       vsebujejo (v masnih %):
7220 20 510 - - - - 2,5% ali več niklja        3
7220 20 590 - - - - manj kot 2,5% niklja        3
       - - - debeline do 0,35 mm, ki
       vsebujejo:
7220 20 91  - - - - 2,5% ali več niklja:
7220 20 919 - - - - - drugo               3
7220 20 990 - - - - manj kot 2,5% niklja        3
7220 90   - Drugi:
       - - širine več kot 500 mm:
7220 90 110 - - - površinsko obdelani,
       vključno s platiranjem, brez
       nadaljnje obdelave             3
7220 90 19  - - - drugi:
7220 90 191 - - - - pločevina, prevlečena
       s PVC folijo, visok sijaj          3
7220 90 199 - - - - drugi                3
       - - širine ne več kot 500 mm:
       - - - površinsko obdelani,
       vključno s platiranjem, brez
       nadaljnje obdelave:
7220 90 390 - - - - drugi               3
7220 90 900 - - - drugi                3
7221 00   Žica, toplo valjana, v
       ohlapnih kolobarjih, iz
       nerjavnega jekla
7221 00 100 - Ki vsebujejo 2,5 mas.% ali
       več niklja                 3
7221 00 900 - Ki vsebujejo do 2,5 mas.%
       niklja                   3
7222     Palice, kotni profili in drugi
       profili iz nerjavnega jekla
       - Palice, toplo valjane,
       toplo vlečene ali iztiskane,
       brez nadaljnje obdelave:
7222 11   - - okroglega prečnega
       prereza:
       - - - premera 80 mm ali več,
       ki vsebujejo (v masnih %):
7222 11 110 - - - - 2,5 % ali več niklja        3
7222 11 190 - - - - manj kot 2,5 % niklja       3
       - - - premera 25 mm ali več,
       vendar manj kot 80 mm, ki
       vsebujejo (v masnih %):
7222 11 210 - - - - 2,5 % ali več niklja        3
7222 11 290 - - - - manj kot 2,5 % niklja       3
       - - - premera manj kot 25 mm,
       ki vsebujejo (v masnih %):
7222 11 910 - - - - 2,5 % ali več niklja        3
7222 11 990 - - - - manj kot 2,5 % niklja       3
7222 19   - - druge:
7222 19 100 - - - ki vsebujejo 2,5 mas.%
       ali več niklja               3
7222 19 900 - - - ki vsebujejo manj kot
       2,5 mas.% niklja              3
7222 20   - Palice, hladno oblikovane
       ali hladno dodelane, brez
       nadaljnje obdelave:
       - - okroglega prečnega
       prereza:
       - - - premera 80 mm ali več,
       ki vsebujejo (v masnih %):
7222 20 110 - - - - 2,5 % ali več niklja        3
7222 20 190 - - - - do 2,5 % niklja          3
       - - - premera 25 mm ali več,
       vendar manj kot 80 mm, ki
       vsebujejo (v masnih %):
7222 20 210 - - - - 2,5 % ali več niklja        3
7222 20 290 - - - - manj kot 2,5 % niklja       3
       - - - premera manj kot 25 mm,
       ki vsebujejo (v masnih %):
7222 20 310 - - - - 2,5 % ali več niklja        3
7222 20 390 - - - - manj kot 2,5 % niklja       3
       - - druge, ki vsebujejo (v
       masnih %):
7222 20 810 - - - 2,5 % ali več niklja         3
7222 20 890 - - - manj kot 2,5 % niklja        3
7222 30   - Druge palice:
       - - kovane:
7222 30 510 - - - ki vsebujejo 2,5 mas.%
       ali več niklja               3
7222 30 910 - - - ki vsebujejo manj kot
       2,5 mas.% niklja              3
7222 30 980 - - druge                 3
7225     Ploščato valjani izdelki iz
       drugih legiranih jekel, širine
       600 mm in več
       - Iz silicijevega jekla za
       elektropločevine:
7225 11 000 - - zrnato usmerjeni            3
7225 19   - - drugi:
7225 19 100 - - - toplo valjani            3
7225 19 900 - - - hladno valjani            3
7225 20   - Iz hitroreznega jekla:
7225 20 200 - - samo valjani; samo
       površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje
       obdelave, ali samo rezani v
       oblike, drugačne od
       pravokotnih ali kvadratnih         3
7225 20 900 - - drugi                 3
7225 30 000 - Drugi, toplo valjani, v
       kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave                  3
7225 40   - Drugi, toplo valjani, ne v
       kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave:
7225 40 200 - - debeline več kot 15 mm         3
7225 40 500 - - debeline 4,75 mm ali več,
       vendar ne več kot 15 mm           3
7225 40 800 - - debeline manj kot 4,75 mm       3
7225 50 000 - Drugi, hladno valjani
       (hladno deformirani), brez
       nadaljnje obdelave             3
       - Drugi:
7225 91   - - elektrolitsko platirani
       ali prevlečeni s cinkom:
7225 91 900 - - - drugi                 3
7225 92   - - drugače platirani ali
       prevlečeni s cinkom:
7225 92 900 - - - drugi                 3
7225 99   - - drugi:
7225 99 900 - - - drugi                 3
7226     Ploščati valjani izdelki iz
       drugih legiranih jekel, širine
       manj kot 600 mm
       - Iz silicijevega jekla za
       elektropločevine:
7226 11   - - zrnato usmerjeni:
7226 11 100 - - - katerih širina presega
       500 mm                   3
7226 11 900 - - - katerih širina ne
       presega 500 mm               3
7226 19   - - drugi:
7226 19 100 - - - toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave             3
       - - - drugi:
7226 19 300 - - - - katerih širina presega
       500 mm                   3
7226 19 900 - - - - katerih širina ne
       presega 500 mm               3
7226 20   - Iz hitroreznega jekla:
7226 20 200 - - toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave; širine, ki
       ne presega 500 mm, toplo
       valjani, platirani, brez
       nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, hladno valjani
       (hladno deformirani) ali
       površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje
       obdelave                  3
7226 20 800 - - drugi                 3
       - Drugi:
7226 91   - - toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:
7226 91 100 - - - debeline 4,75 mm ali
       več                     3
7226 91 900 - - - debeline manj kot 4,75
       mm                     3
7226 92   - - hladno valjani (hladno
       deformirani), brez nadaljnje
       obdelave:
7226 92 100 - - - širine več kot 500 mm        3
7226 92 900 - - - širine ne več kot 500
       mm                     3
7226 93   - - elektrolitsko platirani
       ali prevlečeni s cinkom:
7226 93 800 - - - drugi                3
7226 94   - - drugače platirani ali
       prevlečeni s cinkom:
7226 94 800 - - - drugi                3
7226 99   - - drugi:
7226 99 800 - - - drugi                3
7227     Žica toplo valjana, v ohlapno
       navitih kolobarjih, iz drugih
       legiranih jekel
7227 10 000 - Iz hitroreznega jekla          3
7227 20 000 - Iz silicij-manganovih jekel       3
7227 90   - Druga:
7227 90 100 - - ki vsebuje 0,0008 mas.%
       ali več bora, z vsebnostjo
       katerega koli elementa, manjšo
       od minimuma, omenjenega v
       opombi 1 f) k temu poglavju         3
7227 90 500 - - ki vsebuje najmanj 0,9
       mas.%, vendar največ 1,15
       mas.% ogljika, najmanj 0,5
       mas.%, vendar največ 2 mas.%
       kroma in, če je prisoten,
       največ 0,5 mas.% molibdena         3
7227 90 950 - - druga                 3
7228     Palice, kotni profili in drugi
       profili iz drugih legiranih
       jekel; votle palice za svedre,
       iz legiranih ali nelegiranih
       jekel
7228 10   - Palice iz hitroreznega
       jekla:
7228 10 100 - - toplo valjane, toplo
       vlečene ali iztiskane, brez
       nadaljnje obdelave             3
       - - druge:
7228 10 300 - - - toplo valjane, toplo
       vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje
       obdelave                  3
7228 10 500 - - - kovane                3
7228 10 900 - - - druge                3
7228 20   - Palice iz silicij-
       manganovega jekla:
       - - toplo valjane, toplo
       vlečene ali iztiskane, brez
       nadaljnje obdelave:
7228 20 110 - - - s pravokotnim (razen
       kvadratnega) prečnim prerezom,
       valjane s štirih strani           3
7228 20 190 - - - druge                3
       - - druge:
7228 20 600 - - - druge                3
7228 30   - Druge palice, toplo
       valjane, toplo vlečene ali
       iztiskane, brez nadaljnje
       obdelave:
7228 30 200 - - iz orodnega jekla           3
       - - ki vsebujejo najmanj 0,9
       mas.%, vendar največ 1,15
       mas.% ogljika, najmanj 0,5
       mas.%, vendar največ 2 mas.%
       kroma in če je prisoten,
       največ 0,5 mas.% molibdena:
7228 30 410 - - - s krožnim prečnim
       prerezom in s premerom 80 mm
       ali več                   3
7228 30 490 - - - druge                3
       - - druge:
       - - - krožnega prereza, s
       premerom:
7228 30 610 - - - - 80 mm ali več           3
7228 30 690 - - - - manj kot 80 mm           3
7228 30 700 - - - pravokotnega (razen
       kvadratnega) prereza, valjane
       s štirih strani               3
7228 30 890 - - - druge                3
7228 40   - Druge palice, kovane, brez
       nadaljnje obdelave:
7228 40 100 - - iz orodnega jekla           3
7228 40 900 - - druge                 3
7228 50   - Palice, hladno oblikovane
       ali hladno dodelane, brez
       nadaljnje obdelave:
7228 50 200 - - iz orodnega jekla           3
7228 50 400 - - ki vsebujejo najmanj 0,9
       mas.%, vendar največ 1,15
       mas.% ogljika, najmanj 0,5
       mas.%, vendar ne več kot 2
       mas.% kroma in, če je
       prisoten, največ 0,5 mas.%
       molibdena                  3
       - - druge:
       - - - s krožnim prerezom, s
       premerom:
7228 50 610 - - - - 80 mm ali več           3
7228 50 690 - - - - manj kot 80 mm           3
7228 50 700 - - - s pravokotnim (razen s
       kvadratnim) prerezom, valjane
       s štirih strani               3
7228 50 890 - - - druge                3
7228 60   - Druge palice:
       - - druge:
7228 60 810 - - - iz orodnega jekla          3
7228 60 890 - - - druge                3
7228 70   - Kotni profili in drugi
       profili:
       - - drugi:
       - - - drugi:
7228 70 910 - - - - hladno oblikovani ali
       hladno dodelani, brez
       nadaljnje obdelave             3
7228 70 990 - - - - drugi               3
7229     Žica iz drugih legiranih jekel
7229 10 000 - Iz hitroreznega jekla          3
7229 20 000 - Iz silicij-manganovega
       jekla                    3
7229 90   - Druga:
7229 90 500 - - ki vsebuje najmanj 0,9
       mas.%, vendar največ 1,15
       mas.% ogljika, najmanj 0,5
       mas.%, vendar največ 2 mas.%
       kroma in, če je prisoten,
       največ 0,5 mas.% molibdena         3
7229 90 900 - - druga                 3
7301     Piloti iz železa ali jekla,
       vključno vrtani, prebiti ali
       izdelani iz sestavljenih
       elementov; zvarjeni profili in
       kotniki iz železa ali jekla
7301 20 000 - Zvarjeni profili in kotniki       1.5
7306     Druge cevi in votli profili
       (npr. z odprtimi spoji,
       varjeni, kovičeni ali zaprti
       na podoben način), iz železa
       ali jekla
7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim
       prečnim prerezom, iz železa
       ali nelegiranega jekla:
7306 30 100 - - opremljeni s priborom
       (fiting), ustrezni za pretok
       plina ali tekočine, za uporabo
       v civilnem letalstvu            3
       - - drugi:
       - - - precizne cevi, z
       debelino sten:
7306 30 290 - - - - več kot 2 mm            3
       - - - drugi:
       - - - - navojne cevi (za
       plinovode):
7306 30 510 - - - - - platirane ali
       prevlečene s cinkom             3
7306 30 590 - - - - - druge              3
       - - - - drugi, z zunanjim
       premerom:
       - - - - - do vključno 168,3
       mm:
7306 30 710 - - - - - - platirani ali
       prevlečeni s cinkom             3
7306 30 900 - - - - - več kot 168,3 mm,
       vendar do vključno 406,4 mm         3
7306 60   - Drugi, varjeni, ki nimajo
       krožnega prečnega prereza:
7306 60 100 - - opremljeni s priborom
       (fiting), ustrezni za pretok
       plina ali tekočine, za uporabo
       v civilnem letalstvu            3
       - - drugi:
       - - - s pravokotnim (vključno
       s kvadratnim) prečnim
       prerezom, z debelino sten:
7306 60 310 - - - - do vključno 2 mm          3
7306 60 390 - - - - več kot 2 mm            3
7306 60 900 - - - z drugačnimi prečnimi
       prerezi                   3
7306 90 000 - Drugo                  3
7307     Pribor (fitingi) za cevi
       (npr.: spojnice, kolena,
       oglavki) iz železa ali jekla
       - Liti pribor (fitingi):
7307 11   - - iz netempranega litega
       železa:
7307 11 10  - - - ki se uporablja v
       tlačnih sistemih:
7307 11 101 - - - - fazonski kosi za
       litoželezne cevi              1.7
7307 11 109 - - - - drug                3
7307 11 900 - - - drug                 3
       - Drug, iz nerjavnega jekla:
7307 29   - - drug:
7307 29 900 - - - drug                 3
       - Drugo:
7307 91 000 - - prirobnice               3
7307 92   - - kolena, loki in oglavki z
       navojem:
7307 92 100 - - - oglavki z navojem          3
7307 92 900 - - - spojnice in kolena          3
7307 93   - - pribor (fitingi) za
       varjenje:
       - - - z največjim zunanjim
       premerom do vključno 609,6 mm:
7307 93 110 - - - - kolena in loki           3
7307 93 190 - - - - drugo               3
       - - - z največjim zunanjim
       premerom več kot 609,6 mm:
7307 93 910 - - - - kolena in loki           3
7307 93 990 - - - - drugo               3
7307 99   - - drug:
7307 99 100 - - - navojni               3
7307 99 300 - - - za varjenje             3
7307 99 900 - - - drug                 3
7308     Konstrukcije (razen montažnih
       zgradb iz tar. št. 9406) in
       deli konstrukcij (npr.:
       mostovi in mostne sekcije,
       vrata za zapornice, stolpi,
       predalčni stebri, strehe,
       strešna ogrodja, vrata in okna
       ter okviri zanje, pragovi za
       vrata, roloji, ograje in
       stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili,
       kotniki, cevi in podobno,
       pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali
       jekla
7308 30 000 - Vrata, okna in okvirji
       zanje ter pragovi za vrata         3
7309 00   Rezervoarji, cisterne, sodi in
       podobni kontejnerji za kakršen
       koli material (razen
       komprimiranih ali
       utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s
       prostornino več kot 300
       litrov, z oblogo ali brez nje,
       s toplotno izolacijo ali brez
       nje, toda brez mehaničnih ali
       termičnih naprav
7309 00 100 - Za pline (razen
       komprimiranega ali
       utekočinjenega plina)            3
       - Za tekočine:
7309 00 300 - - obloženi ali toplotno
       izolirani                  3
       - - drugi, s prostornino:
7309 00 510 - - - več kot 100.000 litrov        3
7309 00 590 - - - do vključno 100.000
       litrov                   3
7310     Cisterne, sodi, pločevinaste
       škatle in podobni kontejnerji,
       za kakršen koli material
       (razen komprimiranih ali
       utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s
       prostornino do 300 litrov, z
       oblogo ali brez obloge, s
       toplotno izolacijo ali brez
       nje, toda brez mehaničnih ali
       termičnih naprav
7310 10 000 - S prostornino 50 litrov in
       več                     3
       - S prostornino manj kot 50
       litrov:
7310 21   - - pločevinke, ki se zaprejo
       s spajkanjem ali robljenjem:
7310 21 11  - - - pločevinke za
       shranjevanje hrane:
7310 21 111 - - - - za shranjevanje mesnih
       izdelkov s pravokotnim dnom in
       pokrovom 103x166 mm (flat)         2
7310 21 119 - - - - drugo                3
7310 21 19  - - - pločevinke za
       shranjevanje pijače:
7310 21 191 - - - - za shranjevanje
       pijače, z debelino pločevinke
       manj kot 0,5 mm               2
7310 21 199 - - - - drugo                3
       - - - drugo, z debelino
       stene:
7310 21 910 - - - - manj kot 0,5 mm          4.2
7310 21 990 - - - - 0,5 mm ali več           3
7310 29   - - drugo:
7310 29 100 - - - z debelino stene manj
       kot 0,5 mm                 2
7310 29 900 - - - z debelino stene 0,5 mm
       ali več                   3
7314     Tkanine (vključno z
       brezkončnimi trakovi),
       rešetke, mreže in ograje iz
       železne ali jeklene žice;
       rešetke, dobljene z
       razrezovanjem ali
       raztegovanjem enega kosa
       pločevine ali traku, iz železa
       ali jekla
       - Tkani izdelki:
7314 12 000 - - neskončni trakovi za
       stroje iz nerjavnega jekla         3
7314 13 000 - - drugi neskončni trakovi
       za stroje                  3
7314 14 000 - - drugi tkani izdelki iz
       nerjavnega jekla              3
7314 19 000 - - drugi                 3
7317 00   Žičniki, žeblji, risalni
       žebljički, spiralno zaviti
       žeblji, prešivne spojke (razen
       tistih iz tar. št. 8305) in
       podobni predmeti, iz železa in
       jekla, z glavo iz drugega
       materiala ali brez nje, razen
       takih izdelkov z bakreno glavo
7317 00 100 - Risalni žebljički            3
       - Drugi:
       - - hladno stisnjeni, iz
       žice:
7317 00 200 - - - žeblji v trakovih ali
       kolutih                   3
7317 00 400 - - - jekleni žeblji, ki
       vsebujejo 0,5 mas.% ali več
       ogljika, utrjeni              3
       - - - drugi:
7317 00 610 - - - - platirani ali
       prevlečeni a cinkom             3
7317 00 690 - - - - drugi               3
7317 00 900 - - Drugi                 3
7318     Vijaki, matice, tirni vijaki
       (tirfoni), vijaki s kavljem,
       kovice, klini za natezanje,
       razcepke, podložke (vključno
       vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz železa ali jekla
       - Izdelki z navojem:
7318 11 000 - - tirni vijaki (tirfoni)         3
7318 14   - - samovrezni vijaki:
7318 14 100 - - - iz nerjavnega jekla         1.7
       - - - drugi:
7318 14 910 - - - - za pločevino, z
       navoji in koničnim deblom po
       celi dolžini                3
7318 14 990 - - - - drugi               3
7318 15   - - drugi vijaki, sorniki, s
       svojimi maticami ali
       podložkami ali brez njih:
7318 15 100 - - - vijaki, izdelani s
       struženjem iz palic, profilov
       ali žice, s polnim prerezom
       debeline do vključno 6 mm          3
       - - - drugi:
7318 15 200 - - - - za pritrjevanje
       sestavnega materiala na
       železniške tire               3
       - - - - drugi:
       - - - - - brez glave:
7318 15 300 - - - - - - iz nerjavnega
       jekla                    3
       - - - - - - drugi, z natezno
       trdnostjo:
7318 15 410 - - - - - - - manj kot 800
       MPa                     3
7318 15 490 - - - - - - - 800 MPa ali več       3
       - - - - - z glavo:
       - - - - - - z ravno ali
       križno zarezo:
7318 15 510 - - - - - - - iz nerjavnega
       jekla                    1.7
7318 15 590 - - - - - - - drugi            3
       - - - - - -  vijaki s
       šesterokotno glavo brez
       zareze:
7318 15 610 - - - - - - - iz nerjavnega
       jekla                    3
7318 15 690 - - - - - - - drugi            3
       - - - - - - šesterokotni
       sorniki:
7318 15 700 - - - - - - - iz nerjavnega
       jekla                    3
       - - - - - - - drugi, z
       natezno trdnostjo:
7318 15 810 - - - - - - - - manj kot 800
       MPa                     3
7318 15 890 - - - - - - - - 800 MPa ali
       več                     3
7318 15 900 - - - - - - drugi             3
7318 16   - - matice:
7318 16 100 - - - izdelane s struženjem
       iz palic, profilov ali žice,
       polnega prereza, s premerom
       odprtine do vključno 6 mm          3
       - - - druge:
7318 16 300 - - - - iz nerjavnega jekla        3
       - - - - druge:
7318 16 500 - - - - - samozaporne matice        3
       - - - - - druge, z notranjim
       premerom:
7318 16 910 - - - - - - do vključno 12 mm       3
7318 16 990 - - - - - - več kot 12 mm         3
7318 19 000 - - drugo                 3
       - Izdelki brez navoja:
7318 21 000 - - vzmetne podložke in druge
       varnostne podložke             2.1
7318 22 000 - - druge podložke             3
7318 23 000 - - kovice                 3
7318 24 000 - - zatiči in razcepke           3
7318 29 000 - - drugo                 3
7321     Peči za ogrevanje prostorov,
       štedilniki, rešetkasta
       ognjišča, kuhinjske peči
       (vključno s pomožnim kotlom za
       centralno ogrevanje), ražnji,
       prenosne pločevinaste posode z
       žerjavico, plinski kuhalniki,
       grelniki krožnikov in podobni
       neelektrični gospodinjski
       aparati in njihovi deli, iz
       železa ali jekla
       - Aparati za kuhanje in
       grelniki krožnikov:
7321 11   - - na plinsko gorivo ali
       kombinirani na plinsko gorivo
       in na druga goriva:
7321 11 100 - - - s pečico, vključno z
       ločenimi pečicami              4.5
7321 11 900 - - - drugi                4.5
7321 12 000 - - na tekoča goriva            4.5
7321 13 000 - - na trda goriva             4.5
7323     Namizni, kuhinjski in drugi
       izdelki za gospodinjstvo in
       njihovi deli, iz železa ali
       jekla; železna ali jeklena
       volna; gobe za čiščenje posode
       in blazinice za čiščenje in
       poliranje, rokavice ipd., iz
       železa ali jekla
       - Drugo:
7323 91 000 - - iz litega železa,
       neemajlirano                3
7323 92 000 - - iz litega železa,
       emajlirano                 3
7323 93   - - iz nerjavnega jekla:
7323 93 100 - - - namizni izdelki           3
7323 93 900 - - - drugo                3
7323 94   - - iz železa (razen iz
       litega železa) ali jekla,
       emajlirano:
7323 94 100 - - - namizni izdelki           3
7323 94 900 - - - drugo                3
7323 99   - - drugi:
7323 99 100 - - - namizni izdelki           3
       - - - drugo:
7323 99 910 - - - - lakirano ali
       poslikano                  3
7323 99 990 - - - - drugo               3
7325     Drugi liti izdelki iz železa
       ali jekla
7325 10   - Iz netempranega litega
       železa:
7325 10 500 - - pokrovi in ohišja za
       vgradnjo                  3
       - - drugo:
7325 10 920 - - - za kanalizacijo,
       vodovodne sisteme ipd.           3
7325 10 990 - - - drugo                3
       - Drugi:
7325 99   - - drugi:
7325 99 100 - - - iz tempranega litega
       železa                   3
7325 99 900 - - - drugi                3
7326     Drugi železni ali jekleni
       izdelki
7326 20   - Izdelki iz železne ali
       jeklene žice:
7326 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - drugi:
7326 20 300 - - - majhne kletke in velike
       kletke za ptice (aviariji)         4.5
7326 20 900 - - - drugo                4.5
7407     Bakrene palice in profili
7407 10 000 - Iz rafiniranega bakra          3
       - Iz bakrovih zlitin:
7407 21   - - iz zlitine bakra in cinka
       (medenina):
7407 21 100 - - - palice                3
7407 21 900 - - - profili               3.6
7407 22   - - iz zlitine bakra in
       niklja ali bakra in niklja in
       cinka (novo srebro):
7407 22 100 - - - iz zlitine bakra in
       niklja (baker-nikelj)            3
7407 22 900 - - - iz zlitine bakra in
       niklja in cinka (novo srebro)        3.6
7407 29 000 - - drugo                 3.6
7408     Bakrena žica
       - Iz rafiniranega bakra:
7408 11 000 - - s prečnim prerezom,
       katerega največja dimenzija
       presega 6 mm                1.4
       - Iz bakrovih zlitin:
7408 22 000 - - iz zlitine bakra in
       niklja ali bakra in niklja in
       cinka (novo srebro)             1.8
7408 29 000 - - druga                 0.9
7419     Drugi bakreni izdelki
       - Drugi deli:
7419 91 000 - - odlitki, stiskanci in
       odkovki, brez nadaljnje
       obdelave                  3
7419 99 000 - - drugo                 4.5
7604     Aluminijaste palice in profili
7604 10   - Iz nelegiranega aluminija:
7604 10 100 - - palice                 3
7604 10 900 - - profili                3
       - Iz aluminijevih zlitin:
7604 21 00  - - votli profili:
7604 21 009 - - - drugi                 3
7604 29   - - drugo:
7604 29 100 - - - palice                3
7604 29 90  - - - profili:
7604 29 909 - - - - drugi                3
7605     Aluminijasta žica
       - Iz nelegiranega aluminija:
7605 19 000 - - druga                 3
       - Iz aluminijevih zlitin:
7605 29 000 - - druga                 3
7606     Plošče, pločevine in trakovi
       iz aluminija, debeline več kot
       0,20 mm
       - Pravokotni (tudi
       kvadratni):
7606 11   - - iz nelegiranega
       aluminija:
7606 11 100 - - - pobarvani, lakirani ali
       prevlečeni s plastično maso         3
       - - - drugi, debeline:
7606 11 91  - - - - manj kot 3 mm:
7606 11 911 - - - - - za litografiranje
       (litografska pločevina)           1.7
7606 11 919 - - - - - drugo               3
7606 11 930 - - - - 3 mm ali več, vendar
       manj kot 6 mm                3
7606 11 990 - - - - 6 mm in več            3
7606 12   - - iz aluminijevih zlitin:
7606 12 100 - - - trakovi za žaluzije         3
       - - - drugi:
       - - - - drugi, debeline:
7606 12 930 - - - - - 3 mm ali več,
       vendar manj kot 6 mm            3
7606 12 990 - - - - - 6 mm ali več           3
       - Drugi:
7606 91 000 - - iz nelegiranega aluminija       3
7606 92 000 - - iz aluminijevih zlitin         1.7
7607     Aluminijaste folije (tudi
       tiskane ali s podlago iz
       papirja, kartona, plastične
       mase ali podobnih materialov),
       debeline do vključno 0,20 mm
       (merjeno brez podlage)
       - Brez podlage:
7607 11   - - samo valjane, vendar
       dalje ne obdelane:
7607 11 10  - - - debeline manj kot 0,021
       mm:
7607 11 109 - - - - druge                3
7607 11 900 - - - debeline najmanj 0,021
       mm, vendar največ 0,2 mm          3
7607 19   - - druge:
       - - - debeline najmanj 0,021
       mm, vendar največ 0,2 mm:
7607 19 910 - - - - samolepilne            2.4
7607 19 99  - - - - druge:
7607 19 991 - - - - - za litografiranje
       (litografska folija)            1.5
7607 19 999 - - - - - druge               2.4
7607 20   - S podlago:
7607 20 100 - - debeline (brez vsakršne
       podlage) manj kot 0,021 mm         3
       - - debeline (brez vsakršne
       podlage) najmanj 0,021 mm,
       vendar največ 0,2 mm:
7607 20 910 - - - samolepilne             3
7607 20 990 - - - druge                3
7608     Aluminijaste cevi
7608 10   - Iz nelegiranega aluminija:
7608 10 100 - - opremljene s priborom
       (fitingi), ustrezne za pretok
       plina ali tekočine, za uporabo
       v civilnem letalstvu            3
7608 10 900 - - druge                 3
7608 20   - Iz aluminijevih zlitin:
7608 20 100 - - opremljene s priborom
       (fitingi), ustrezne za pretok
       plina ali tekočine, za uporabo
       v civilnem letalstvu            3
       - - druge:
7608 20 300 - - - varjene               3
       - - - druge:
7608 20 910 - - - - samo iztiskane           3
7608 20 990 - - - - druge               3
7609 00 000 Aluminijasti pribor (fitingi)
       za cevi (npr.: spojnice,
       kolena, oglavki)              3
7610     Konstrukcije (razen montažnih
       zgradb iz tar. št. 9406) in
       deli konstrukcij (npr.:
       mostovi in deli mostov,
       stolpi, predalčni stebri,
       strehe, strešna ogrodja, vrata
       in okna ter okvirji zanje,
       vratni pragi, ograje in
       stebri) iz aluminija;
       pločevine, palice, profili,
       cevi in podobno, iz aluminija,
       pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah
7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji
       zanje ter pragi za vrata          4.5
7616     Drugi izdelki iz aluminija
       - Drugo:
7616 91 000 - - tkanine, rešetke, mreže
       in žične ograje               3
7616 99   - - drugo:
7616 99 100 - - - vliti                4.5
7616 99 90  - - - drugo:
7616 99 909 - - - - drugo (npr. rondele)        4.5
7904 00 000 Cinkove palice, profili in
       žica                    3
7905 00 000 Cinkove plošče, pločevine,
       trakovi in folije              3
7906 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za
       cevi (npr.: spojnice, kolena,
       oglavki), iz cinka             3
7907 00 000 Drugi cinkovi izdelki            3
8203     Pile, rašple, klešče (vključno
       klešče za rezanje); pincete,
       Zkarje za rezanje kovin,
       sekala za cevi, sekala za
       svornike, klešče za vrtanje in
       podobno ročno orodje
8203 10 000 - Pile, rašple in podobno
       orodje                   3
8203 20   - Klešče (vključno klešče za
       rezanje), pincete in podobno
       orodje:
8203 20 100 - - kombinirane pincete          3
8203 20 900 - - drugo                 3
8203 30 000 - Škarje za rezanje kovin in
       podobno orodje               3
8203 40 000 - Sekala za cevi, sekala za
       svornike, klešče za vrtanje in
       podobno orodje               3
8204     Navadni in francoski ključi za
       vijake, ročni (vključno z
       momentnimi ključi); izmenljivi
       vložki za ključe, z držajem
       ali brez njega
       - Navadni in francoski ključi
       za vijake, ročni:
8204 11 000 - - nenastavljivi             3
8204 12 000 - - nastavljivi              3
8204 20 000 - Izmenljivi vložki za ključe
       z držajem ali brez njega          3
8205     Ročno orodje in priprave
       (vključno s stekloreškimi
       diamanti), ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu;
       spajkalne plamenke; primeži,
       vpenjala in podobno, razen
       pribora in delov za
       obdelovalne stroje; nakovala;
       prenosne kovačnice; brusi s
       stojali na ročni ali nožni
       pogon
8205 10 000 - Orodje za vrtanje,
       narezovanje in vrezovanje
       navojev                   3
8205 20 000 - Kladiva in kovaška kladiva        3
8205 30 000 - Obliči, dleta (ravna in
       polkrožna) in podobno orodje
       za obdelavo lesa              3
8205 40 000 - Izvijači                 3
       - Drugo ročno orodje in
       priprave (vključno s
       stekloreškimi diamanti):
8205 51 000 - - priprave za gospodinjstvo       3
8205 59   - - drugo:
8205 59 100 - - - orodje za zidarje,
       cementarje, gipsarje in
       pleskarje                  3
8205 59 300 - - - orodje za zakovičenje
       in spenjanje (s kartušami)
       itd.                    3
8205 60 000 - Spajkalne plamenke            3
8205 70 000 - Primeži, vpenjala in
       podobno                   3
8205 80 000 - Nakovala; prenosne
       kovačnice; brusi s stojali na
       ročni ali nožni pogon            3
8205 90 000 - Garniture predmetov iz dveh
       ali več prej omenjenih
       podštevilk                 3
8206 00 000 Orodje iz dveh ali več tar.št.
       8202 do 8205, v garniturah za
       prodajo na drobno končnemu
       porabniku brez predhodnega
       pakiranja v manjšo embalažo         3
8207     Izmenljivo orodje za ročne
       obdelovalne priprave na
       mehanični pogon ali brez njega
       ali za obdelovalne stroje
       (npr.: za stiskanje, kovanje,
       vtiskovanje, prerezovanje,
       narezovanje in vrezovanje
       navojev, vrtanje, povečevanje
       odprtine s struganjem,
       prevlačenje, rezkanje),
       vključno z matricami za
       izvlačenje ali iztiskanje
       kovine, in orodje za vrtanje
       sten in zemlje
       - Orodje za vrtanje sten in
       zemlje:
8207 13 000 - - z delovnim delom iz
       sintranih kovinskih karbidov        4.5
8207 19   - - drugo, vključno z deli:
8207 19 100 - - - z delovnim delom iz
       diamanta ali aglomeriranega
       diamanta                  4.5
8207 19 900 - - - drugo                4.5
8207 20   - Matrice za vlečenje ali
       iztiskanje kovin:
8207 20 100 - - z delovno površino iz
       diamanta ali aglomeriranega
       diamanta                  4.2
8207 20 90  - - z delovno površino iz
       drugih materialov:
8207 20 909 - - - drugo                 4.2
8207 30   - Orodje za stiskanje,
       kovanje ali prebijanje
       (štancanje):
8207 30 900 - - drugo                 4.2
8207 40   - Orodje za izdelavo
       notranjih in zunanjih navojev:
       - - za obdelavo kovin:
8207 40 100 - - - orodje za izdelavo
       notranjih navojev              4.5
8207 40 300 - - - orodje za izdelavo
       zunanjih navojev              4.5
8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za
       vrtanje sten in zemlje:
       - - z delovno površino iz
       drugih materialov:
8207 50 300 - - - zidarski svedri           4.5
       - - - drugo:
       - - - - za obdelavo kovin, z
       delovno površino:
8207 50 600 - - - - - iz hitroreznega
       jekla                    4.5
8207 60   - Orodje za razširjanje
       odprtin s povrtanjem (rajbla),
       grezenjem (razvrtala), s
       posnemanjem:
8207 60 100 - - z delovno površino iz
       diamanta ali aglomeriranega
       diamanta                  4.5
       - - z delovno površino iz
       drugih materialov:
       - - - vrtalna grezila:
8207 60 300 - - - - za obdelavo kovin         4.5
8207 60 500 - - - - druga               4.5
       - - - posnemalna:
8207 60 900 - - - - druga               4.5
8207 70   - Orodje za rezkanje:
       - - za obdelavo kovin, z
       delovno površino:
       - - - iz drugih materialov:
8207 70 350 - - - - polžasto              4.5
8207 80   - Orodje za struženje:
       - - za obdelavo kovin, z
       delovno površino:
8207 80 110 - - - iz sintranih kovinskih
       karbidov                  4.2
8207 80 190 - - - iz drugih materialov         4.5
8207 80 900 - - drugo                 4.2
8207 90   - Drugo izmenljivo orodje:
8207 90 100 - - z delovno površino iz
       diamanta ali aglomeriranega
       diamanta                  4.5
       - - z delovno površino iz
       drugih materialov:
8207 90 300 - - - izvijači               4.5
8207 90 500 - - - orodje za rezkanje
       zobnikov                  4.5
       - - - drugo, z delovno
       površino:
       - - - - iz sintranih
       kovinskih karbidov:
8207 90 710 - - - - - za obdelavo kovin        4.5
8207 90 780 - - - - - drugo              4.5
       - - - - iz drugih materialov:
8207 90 910 - - - - - za obdelavo kovin        4.5
8207 90 99  - - - - - drugo:
8207 90 991 - - - - - - za rezanje
       papirja in kartona             3
8207 90 999 - - - - - - drugo             4.5
8301     Žabice in ključavnice (na
       ključ, šifro ali električne)
       iz navadnih kovin; zapirala in
       okovje z zapirali, ki imajo
       vgrajene ključavnice, iz
       navadnih kovin; ključi
       katerega koli navedenih
       izdelkov iz navadnih kovin
8301 10 000 - Žabice                  3
8301 20 000 - Ključavnice za motorna
       vozila                   1.5
8301 30 000 - Ključavnice za pohištvo         3
8301 40   - Druge ključavnice:
       - - ključavnice za vrata (za
       stavbe):
8301 40 110 - - - cilindrične             3
8301 40 190 - - - druge                3
8301 40 900 - - druge ključavnice           3
8301 50 000 - Zapirala in okovje z
       zapirali, ki imajo vgrajene
       ključavnice                 3
8301 60 000 - Deli                   3
8301 70 000 - Ključi, dobavljeni posebej        3
8302     Okovje, pribor (fitingi) in
       podobni izdelki iz navadnih
       kovin, za pohištvo, vrata,
       stopnišča, okna, rolete,
       karoserije, sedlarsko blago,
       kovčke, skrinje, škatle in
       podobno; obešalniki za
       klobuke, konzole ipd.;
       koleščki (za pohištvo ipd.), s
       pritrdilnimi elementi iz
       navadnih kovin; avtomatična
       zapirala za vrata, iz navadnih
       kovin
8302 10   - Tečaji:
8302 10 900 - - drugi                 4.5
8302 20   - Koleščki (za pohištvo
       ipd.):
8302 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3
8302 20 900 - - drugi                 3
8302 30 000 - Drugo okovje, pribor
       (fitingi) in podobni izdelki
       za motorna vozila              1.5
       - Drugo okovje, pribor
       (fitingi) in podobni izdelki:
8302 41 000 - - stavbno okovje             3.9
8302 42   - - drugi, za pohištvo:
8302 42 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3
8302 42 900 - - - drugi                4.5
8302 49   - - drugi:
8302 49 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3
8302 49 900 - - - drugi                4.5
8302 50 000 - Obešalniki za klobuke,
       konzole in podobno             3
8302 60   - Avtomatična zapirala za
       vrata:
8302 60 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3
8302 60 900 - - druga                 4.5
8308     Zapirala, okovje z zapirali,
       zaponke, zapirala z zaponkami,
       kljukice, očesca in podobno,
       za obleko, obutev, ročne
       torbe, potovalne predmete in
       druge gotove izdelke; cevaste
       ali razcepne kovice iz
       navadnih kovin; biseri in
       bleščice iz navadnih kovin
8308 10 000 - Kljukice in očesca            1.5
8308 90 00  - Drugo, vključno z deli:
8308 90 009 - - drugo (priponke - bedži)        4.5
8403     Kotli za centralno kurjavo,
       razen kotlov iz tar. št. 8402
8403 10   - Kotli:
8403 10 900 - - drugi                 4.5
8407     Batni motorji z notranjim
       zgorevanjem, na vžig s
       svečkami, z izmeničnim ali
       vrtilnim gibanjem bata
       - Pogonski motorji za
       plovila:
8407 21   - - izvenkrmni motorji:
8407 21 100 - - - s prostornino do
       vključno 325 cm3              3
       - - - s prostornino nad 325
       cm3:
8407 21 910 - - - - z močjo do vključno
       30 kW                    3.6
8407 29   - - drugi:
8407 29 200 - - - z močjo do vključno 200
       KW                     2.1
8407 29 800 - - - z močjo nad 200 KW          2.1
       - Batni motorji z izmeničnim
       gibanjem bata, za pogon vozil
       iz 87. poglavja:
8407 31 000 - - s prostornino do vključno
       50 cm3                   1.8
8407 32   - - s prostornino nad 50 do
       vključno 250 cm3:
8407 32 100 - - - s prostornino nad 50
       cm3, do vključno 125 cm3          1.8
8407 32 900 - - - s prostornino nad 125
       cm3, do vključno 250 cm3          1.8
8410     Hidravlične turbine, vodna
       kolesa in njihovi regulatorji
       - Hidravlične turbine in
       vodna kolesa:
8410 11 000 - - z močjo do vključno 1000
       kW                     4.8
8410 12 000 - - z močjo nad 1000 do
       vključno 10.000 kW             4.8
8410 13 000 - - z močjo nad 10.000 kW         2.4
8410 90   - Deli, vključno z
       regulatorji:
8410 90 100 - - iz litega železa ali
       litega jekla                2.4
8410 90 900 - - drugi                 2.4
8413     Črpalke za tekočine, z
       merilnimi napravami ali brez
       njih, elevatorji za tekočine
       - Črpalke z merilnimi
       napravami ali predvidene za
       delovanje z merilnimi
       napravami:
8413 19   - - druge:
8413 19 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  2.4
8413 19 900 - - - druge                2.4
8413 20   - Ročne črpalke, razen črpalk
       iz tar. podšt. 8413 11 in 8413
       19:
8413 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  2.4
8413 20 900 - - druge                 2.4
8413 30   - Črpalke za gorivo, mazalne
       in hladilne medije batnih
       motorjev z notranjim
       zgorevanjem:
       - - druge:
8413 30 910 - - - črpalke za vbrizgavanje
       goriva                   2.4
8413 30 990 - - - druge                2.4
8413 40 000 - Črpalke za beton             2.4
8413 50   - Druge tlačne črpalke z
       izmeničnim gibanjem:
       - - druge:
8413 50 300 - - - hidravlične enote          2.4
       - - - druge:
       - - - - batne črpalke:
8413 50 710 - - - - - hidravlično gnane
       črpalke                   2.4
8413 50 900 - - - - druge               2.4
8413 60   - Druge tlačne črpalke z
       rotacijskim gibanjem:
8413 60 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  2.4
       - - druge:
8413 60 300 - - - hidravlične enote          2.4
       - - - druge:
       - - - - krilne črpalke:
8413 60 510 - - - - - hidravlično gnane        2.4
8413 60 600 - - - - vijačne črpalke          2.4
8413 60 900 - - - - druge               2.4
8413 70   - Druge centrifugalne
       črpalke:
       - - druge:
       - - - potopne črpalke:
8413 70 210 - - - - enostopenjske           4.2
8413 70 290 - - - - večstopenjske           4.2
8413 70 300 - - - obtočne črpalke za
       ogrevalne sisteme in toplo
       vodo                    4.2
       - - - druge, z izhodnim
       premerom:
8413 70 400 - - - - do vključno 15 mm         1.5
       - - - - nad 15 mm:
8413 70 500 - - - - - kanalno lopataste
       črpalke in bočno kanalne
       črpalke                   4.8
       - - - - - črpalke z
       lopatastim kolesom radialnega
       toka:
       - - - - - - enostopenjske:
       - - - - - - - z enojnim
       vhodnim pogonskim kolesom
       (rotorjem):
8413 70 610 - - - - - - - - monoblok          1.5
8413 70 690 - - - - - - - - druge           1.5
8413 70 700 - - - - - - - z več kot enim
       vhodnim kolesom (rotorjem)         1.5
8413 70 800 - - - - - - večstopenjske         1.5
       - - - - - druge centrifugalne
       črpalke:
8413 70 910 - - - - - - enostopenjske         4.5
8413 70 990 - - - - - - večstopenjske         4.5
       - Druge črpalke; elevatorji
       za tekočine:
8413 81   - - črpalke:
8413 81 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  1.5
8413 82 000 - - elevatorji za tekočine         1.5
       - Deli:
8413 91   - - črpalk:
8413 91 900 - - - drugi                4.5
8413 92 000 - - elevatorjev za tekočine        4.5
8414     Zračne ali vakuumske črpalke,
       zračni ali plinski kompresorji
       in ventilatorji; ventilacijske
       ali recirkulacijske nape z
       vgrajenim ventilatorjem,
       vključno s tistimi, ki imajo
       filtre
8414 10   - Vakuumske črpalke:
8414 10 200 - - za uporabo v proizvodnji
       polprevodnikov               4.5
       - - druge:
       - - - druge:
8414 10 500 - - - - difuzijske črpalke,
       krio črpalke in adsorbcijske
       črpalke                   4.5
8414 10 800 - - - - druge               4.5
       - Ventilatorji:
8414 51   - - namizni, talni, stenski,
       okenski, stropni ali strešni
       ventilatorji, z vgrajenim
       elektromotorjem moči do
       vključno 125 W:
8414 51 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  1.5
8414 51 900 - - - drugi                1.8
8414 59   - - drugi:
       - - - drugi:
8414 59 300 - - - - osni ventilatorji         3
8414 59 500 - - - - centrifugalni
       ventilatorji                3
8414 59 900 - - - - drugi ventilatorji         3
8415     Klimatizacijske naprave z
       ventilatorjem na motorni pogon
       in elementi za spreminjanje
       temperature in vlažnosti,
       vključno s stroji, pri katerih
       vlažnosti ni mogoče posebej
       regulirati
8415 10 000 - Okenski ali stenski, v enem
       kosu                    3
8415 20 000 - Vrste, ki se uprabljajo za
       osebno rabo, v motornih
       vozilih                   4.5
       - Drugo (vključno s split
       sistemi, premičnimi sistemi,
       ki se hladijo in grejejo z
       vodo):
8415 81   - - z vgrajeno hladilno enoto
       in regulacijskim ventilom za
       hlajenje ali gretje:
8415 81 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
8415 81 900 - - - drugo                4.5
8415 82   - - drugo, z vgrajeno
       hladilno enoto:
8415 82 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
8415 82 800 - - - drugo                4.5
8415 83   - - brez vgrajene hladilne
       enote:
8415 83 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
8415 83 900 - - - drugo                4.5
8415 90   - Deli:
8415 90 100 - - klimatizacijskih naprav
       iz tar. podšt. 8415 81, 8415
       82 ali 8415 83, za uporabo v
       civilnem letalstvu             4.5
8415 90 900 - - drugi                 4.5
8417     Industrijske in laboratorijske
       peči, vključno peči za
       sežiganje, neelektrične
8417 20   - Pekarske peči, vključno
       peči za kekse:
8417 20 100 - - tunelske peči             3
8417 20 900 - - druge                 3
8417 90 000 - Deli                   1.5
8418     Hladilniki, zamrzovalniki in
       druge naprave za hlajenje ali
       zamrzovanje, električni in
       drugi; toplotne črpalke,
       drugačne od klimatizacijskih
       naprav iz tar. št. 8415
8418 10   - Kombinacija hladilnika in
       zamrzovalnika s posebnimi
       vrati:
8418 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - druge:
8418 10 910 - - - prostornine nad 340
       litrov                   4.5
8418 10 990 - - - druge                4.5
       - Hladilniki za
       gospodinjstva:
8418 21   - - kompresorski:
8418 21 100 - - - prostornine nad 340
       litrov                   4.5
       - - - drugi:
8418 21 510 - - - - namizni              4.5
8418 21 590 - - - - za vgradnjo            4.5
       - - - - drugi, s prostornino:
8418 21 910 - - - - - do vključno 250
       litrov                   4.5
8418 21 990 - - - - - od 250 do vključno
       340 litrov                 4.5
8418 29 000 - - drugi                 4.5
8418 30   - Zamrzovalniki - skrinje, z
       zmogljivostjo do vključno 800
       l:
8418 30 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - drugi:
8418 30 910 - - - s prostornino do
       vključno 400 litrov             4.5
8418 30 990 - - - s prostornino od 400 do
       vključno 800 litrov             4.5
8418 40   - Zamrzovalniki - vertikalni,
       z zmogljivostjo do vključno
       900 l:
8418 40 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - drugi:
8418 40 910 - - - prostornine do vključno
       250 litrov                 4.5
8418 40 990 - - - s prostornino od 250 do
       vključno 900 litrov             4.5
8418 50   - Druge skrinje, omare,
       vitrine in podobno pohištvo za
       hlajenje ali zamrzovanje:
       - - hladilne razstavne
       vitrine in pulti (ki imajo
       vgrajeno hladilno enoto ali
       izparilnik):
8418 50 110 - - - za shranjevanje
       zamrznjenih živil              4.5
8418 50 190 - - - drugi                4.5
       - - drugo hladilno pohištvo:
8418 50 910 - - - za globoko zamrzovanje,
       razen tistih iz tar. podšt.
       8418 30 in 8418 40             4.5
8418 50 990 - - - drugo                4.5
       - Druge naprave za hlajenje
       ali zamrzovanje; toplotne
       črpalke:
8418 61   - - kompresorske enote za
       hlajenje, katerih
       kondenzatorji so toplotni
       izmenjalniki:
8418 61 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3
8418 61 900 - - - druge                3
8418 69   - - druge:
8418 69 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  1.5
       - - - druge:
8418 69 910 - - - - absorpcijske grelne
       črpalke                   1.5
8418 69 990 - - - - druge (npr. za
       pripravo sladoleda)             1.5
       - Deli:
8418 91 000 - - pohištvo za vgraditev
       naprav za hlajenje ali
       zamrzovanje                 3
8418 99   - - drugi:
8418 99 100 - - - izparilniki in
       kondenzatorji, razen tistih za
       hladilnike za gospodinjstva         1.5
8418 99 900 - - - drugi                1.5
8419     Stroji, naprave in
       laboratorijska oprema
       (vključno električno
       ogrevani), za obdelavo
       materiala s spremembo
       temperature, kot je ogrevanje,
       kuhanje, žganje, destilacija,
       rektifikacija, sterilizacija,
       pasterizacija, parjenje,
       sušenje, izhlapevanje,
       vplinjevanje, kondenzacija ali
       hlajenje, razen gospodinjskih
       strojev in naprav; pretočni in
       akumulacijski grelniki za
       vodo, neelektrični
       - Drugi stroji, naprave in
       oprema:
8419 89   - - drugo:
8419 89 100 - - - hladilni stolpi in
       podobne naprave za neposredno
       hlajenje (brez predelne stene)
       s pomočjo kroženja vode           3
8419 89 150 - - - aparati za hitro gretje
       polprevodnikov               3
8419 89 200 - - - aparati za kemično
       naparevanje polprevodnikov         3
8419 89 250 - - - aparati za fizikalno
       parno naparevanje s pomočjo
       elektronskega snopa ali
       evaporizacijo na
       polprevodnikih               3
8419 89 270 - - - aparati za fizikalno
       parno naparevanje na podlago
       iz tekočih kristalov (LCD)         3
8419 89 98  - - - drugi:
8419 89 989 - - - - drugi (npr. za
       dimljenje mesa)               3
8422     Pomivalni stroji, stroji za
       pomivanje in sušenje steklenic
       in druge posode; stroji za
       polnjenje, zapiranje,
       hermetično zapiranje ali
       etiketiranje steklenic,
       pločevink, škatel, vreč in
       drugih posod; stroji za
       kapsuliranje steklenic,
       kozarcev za vlaganje, cevi in
       podobnih posod; drugi stroji
       za pakiranje ali zavijanje
       (vključno stroji za zavijanje
       na osnovi toplotnega krčenja);
       stroji za gaziranje pijač
       - Pomivalni stroji:
8422 11 000 - - gospodinjski              4.5
8422 19 000 - - drugi                 4.5
8422 20 000 - Stroji za pomivanje in
       sušenje steklenic in druge
       posode                   4.5
8423     Tehtnice - tehtalne naprave
       (razen tehtnic z
       občutljivostjo do vključno 5
       centigramov (0,05g)), vključno
       s stroji za štetje in
       kontrolo, ki delujejo na
       podlagi merjenja mase; uteži
       za tehtnice vseh vrst
8423 10   - Osebne tehtnice, vključno
       tehtnice za dojenčke;
       gospodinjske tehtnice:
8423 10 100 - - gospodinjske tehtnice         4.5
8423 10 900 - - druge                 4.5
8423 20 000 - Tehtnice za kontinuirano
       tehtanje blaga na konvejerjih        3
8423 30 000 - Tehtnice za nespremenljivo
       maso in tehtnice za izpuščanje
       vnaprej določene mase
       materiala v vrečko ali posodo,
       vključno tehtnice za doziranje       3
       - Druge tehtalne naprave:
8423 81   - - z maksimalnim tehtalnim
       območjem do vključno 30 kg:
8423 81 100 - - - tehtnice za preverjanje
       mase in stroji z avtomatsko
       kontrolo, ki delujejo glede na
       prej nastavljeno maso            4.5
8423 81 300 - - - tehtnice - naprave za
       tehtanje in etiketiranje
       pakiranega blaga              4.5
8423 81 500 - - - trgovske tehtnice          4.5
8423 81 900 - - - druge                4.5
8423 82   - - s tehtalnim območjem nad
       30 do vključno 5000 kg:
8423 82 100 - - - tehtnice za preverjanje
       mase in stroji za avtomatsko
       kontrolo, ki delujejo glede na
       prej nastavljeno maso            4.5
8423 82 900 - - - druge                4.5
8423 89   - - druge:
8423 89 100 - - - mostne                3
8423 89 900 - - - druge                3
8423 90 000 - Uteži za tehtnice vseh
       vrst; deli tehtnic             4.5
8424     Mehanske naprave (na ročni
       pogon ali brez njega) za
       brizganje, razprševanje ali
       pršenje tekočin ali prahu;
       gasilski aparati, napolnjeni
       ali nenapolnjeni; brizgalne
       pištole in podobne naprave;
       stroji za brizganje pare ali
       peska in podobni stroji za
       brizganje s curkom
8424 10   - Gasilski aparati,
       napolnjeni ali nenapolnjeni:
8424 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3
       - - drugi:
8424 10 910 - - - mase do vključno 21 kg        3
8424 10 990 - - - drugi                3
8424 30   - Stroji za brizganje pare
       ali peska in podobni stroji za
       brizganje s curkom:
       - - vodne čistilne naprave z
       vgrajenim motorjem:
8424 30 010 - - - z grelno napravo           3
       - - - druge, z močjo motorja:
8424 30 050 - - - - do vključno 7,5 kW         3
8424 30 090 - - - - nad 7,5 kW             3
       - Druge naprave:
8424 81   - - za kmetijstvo ali
       hortikulturo:
8424 81 100 - - - škropilnice             3
       - - - druge:
8424 81 300 - - - - prenosne naprave          3
       - - - - druge:
8424 81 910 - - - - - razpršilniki in
       razpraševalci, prirejeni za
       rabo na poljedelskih
       traktorjih ali za vleko z le-
       temi                    3
8424 81 990 - - - - - druge (npr.
       namakalni sistemi)             3
8427     Viličarji; druga vozila z
       napravami za dviganje ali
       manipulacijo
8427 10   - Samovozni, na
       elektromotorni pogon:
8427 10 10  - - z dvigalno višino 1 m ali
       več:
8427 10 109 - - - drugi                 4.5
8427 10 900 - - drugi                 4.5
8427 20   - Drugi samovozni:
       - - z dvigalno višino 1 m ali
       več:
8427 20 110 - - - viličarji za težavne
       terene in drugi nakladalni
       kamioni                   1.5
8427 20 190 - - - drugi                1.5
8427 20 900 - - drugi                 3
8427 90 000 - Druga vozila z napravami za
       dviganje ali manipulacijo          3
8432     Stroji za pripravo in
       kultiviranje zemlje v
       kmetijstvu, hortikulturi in
       gozdarstvu; valjarji za
       travnike in športne terene
8432 40   - Trosilniki hlevskega gnoja
       in kemičnih gnojil:
8432 40 100 - - trosilniki za mineralna
       ali kemična gnojila             3.6
8432 40 900 - - drugi                 3.6
8433     Stroji za obiranje, žetev in
       mlatev, vključno z balarji za
       slamo in krmo; kosilnice za
       travo; stroji za čiščenje,
       sortiranje ali selekcijo jajc,
       sadja ali drugih kmetijskih
       pridelkov, razen strojev iz
       tar. št. 8437
       - Kosilnice za travo (za
       travnike, parke ali športne
       terene):
8433 19   - - druge:
       - - - motorne:
8433 19 100 - - - - električne             4.5
       - - - - druge:
       - - - - - samovozne:
8433 19 510 - - - - - - s sedežem           4.5
8433 19 590 - - - - - - druge             4.5
8433 19 700 - - - - - druge              4.5
8433 19 900 - - - brez motorja             4.5
8433 20   - Druge kosilnice, vključno
       vzvodne priključne kosilnice
       za montiranje na traktor:
8433 20 100 - - motorne                3.6
       - - druge:
       - - - prilagojene za
       prenašanje oziroma vlečenje s
       traktorjem:
8433 20 510 - - - - z rotirajočim rezilom
       v horizontalni ravni            3.6
8433 20 590 - - - - druge               3.6
8433 20 900 - - - druge                3.6
8433 30   - Drugi stroji za seno:
8433 30 100 - - obračalniki, stranski
       zgrabljalniki in rotacijski
       obračalniki                 3.6
8433 30 900 - - drugi                 3.6
       - Drugi stroji za pobiranje
       kmetijskih pridelkov (žetev in
       obiranje itd.);stroji za
       ločevanje zrn od rastline (za
       mlatev, robkanje itd.):
8433 51 00  - - kombajni za pobiranje
       kmetijskih pridelkov in za
       ločevanje zrn od rastline:
8433 51 001 - - - brez lastnega pogona         3
8433 59   - - drugi:
       - - - silažni kombajni:
8433 59 190 - - - - drugi               3
8438     Stroji, ki niso navedeni in ne
       zajeti v drugih tarifnih
       številkah tega poglavja, za
       industrijsko pripravljanje ali
       proizvodnjo hrane ali pijač,
       drugačnih od strojev za
       ekstrakcijo ali pripravljanje
       živalskih ali rastlinskih
       masti in olj
8438 10   - Pekarski stroji in stroji
       za proizvodnjo makaronov,
       špagetov in podobnih izdelkov:
8438 10 100 - - pekarski stroji            3
8438 10 900 - - stroji za proizvodnjo
       testenin, špagetov in podobnih
       izdelkov                  3
8450     Pralni stroji, za
       gospodinjstva in pralnice,
       vključno s stroji, ki perejo
       in sušijo
       - Stroji z zmogljivostjo do
       vključno 10 kg suhega perila:
8450 11   - - popolnoma avtomatski:
       - - - vsak z zmogljivostjo
       suhega perila do vključno 6
       kg:
8450 11 110 - - - - ki se polnijo od
       spredaj                   4.5
8450 11 190 - - - - ki se polnijo od
       zgoraj                   4.5
8450 11 900 - - - vsak z zmogljivostjo
       suhega perila od 6 kg do
       vključno 10 kg               4.5
8450 12 000 - - drugi, z vgrajeno
       centrifugalno napravo za
       ožemanje                  4.5
8450 19 000 - - drugi                 3
8454     Konvertorji, livarski lonci,
       forme za ingote in livarski
       stroji, ki se uporabljajo v
       metalurgiji ali livarnah kovin
8454 90 000 - Deli                   3
8455     Valjarniška ogrodja in proge,
       za kovine; valji za
       valjarniška ogrodja in proge
8455 30   - Valji za valjarniška
       ogrodja in proge:
8455 30 100 - - litoželezni              1.5
       - - iz kovanega jekla:
8455 30 310 - - - delovni valji za vroče
       valjanje, podporni valji za
       vroče valjanje               3
8455 30 390 - - - delovni valji za hladno
       valjanje                  3
8455 30 900 - - iz litega ali varjenega
       jekla                    3
8480     Livarski okvirji za livarne
       kovin; modelne plošče; modeli
       za kalupe, kalupi za kovino
       (razen kalupov za ingote),
       kovinske karbide, steklo,
       mineralne materiale, gumo in
       plastične mase
       - Kalupi za kovino ali
       kovinske karbide:
8480 41 000 - - za brizganje ali
       kompresijo                 4.5
8481     Pipe, ventili in podobne
       naprave za cevovode, kotle,
       rezervoarje, velike posode in
       podobno, vključno z
       redukcijskimi ventili in
       termostatsko krmiljenimi
       ventili
8481 10   - Redukcijski ventili:
8481 10 050 - - kombinirani s filtri ali
       mazalci                   1.6
       - - drugi:
8481 10 190 - - - iz litega železa ali
       jekla                    3
8481 10 990 - - - drugi                1.7
8481 20   - Ventili za oljnohidravlične
       ali pnevmatske prenose:
8481 20 100 - - ventili za upravljanje
       oljnohidravlično poganjanih
       prenosov                  3
8481 30   - Nepovratni ventili:
8481 30 100 - - za pnevmatske gume in
       zračnice                  3
       - - drugi:
8481 30 910 - - - iz litega železa ali
       jekla                    3
8481 30 990 - - - drugi                3
8481 40   - Varnostni ventili:
8481 40 100 - - iz litega železa ali
       jekla                    3
8481 40 900 - - drugi                 3
8481 80   - Druge naprave:
       - - pipe, ventili in podobne
       naprave za odtoke, pomivalna
       korita, bideje, vodne
       kotličke, banje in podobne
       instalacije:
8481 80 110 - - - mešalni ventili           3.9
       - - ventili za radiatorje
       centralnega ogrevanja:
8481 80 310 - - - termostatski ventili         3.9
8481 80 390 - - - drugi                3.9
       - - druge:
       - - - procesno krmiljeni
       ventili:
8481 80 590 - - - - drugi               1.8
       - - - drugi:
       - - - - zasuni:
8481 80 610 - - - - - litoželezni           3.9
8481 80 690 - - - - - drugi              3.9
       - - - - sedežni ventili:
8481 80 710 - - - - - litoželezni           3.9
8481 80 730 - - - - - jekleni             3.9
8481 80 790 - - - - - drugi              3.9
8481 80 810 - - - - kroglaste pipe in
       pipe s čepom                3.9
8481 80 850 - - - - lopute               3.9
8481 80 870 - - - - membranski ventili         3.9
8481 80 99  - - - - drugi:
8481 80 999 - - - - - drugi               1.5
8481 90 000 - Deli                   1.5
8482     Kotalni ležaji
8482 10   - Kroglični ali valjčni
       ležaji:
8482 10 100 - - z največjim zunanjim
       premerom do vključno 30 mm         2
8482 10 900 - - drugi                 2.7
8483     Transmisijske gredi (vključno
       odmične gredi in kolenaste
       gredi) in ročice; ohišja za
       ležaje in drsni ležaji;
       zobniki, zobniški in
       frikcijski prenosniki; navojna
       vretena s kroglicami ali
       valji; menjalniška ohišja in
       drugi menjalniki hitrosti,
       vključno pretvorniki navora;
       vztrajniki, jermenice in
       vrvenice (vključno s tistimi
       za škripčevja); sklopke in
       gredne vezi (vključno križni
       in kardanski zglobi)
8483 40   - Zobniški in frikcijski
       prenosniki moči, drugačni od
       zobčastih (torni), verižnic in
       drugih transmisijskih
       elementov, dobavljenih
       posebej; navojna vretena s
       kroglicami; menjalniška ohišja
       in drugi menjalniki hitrosti,
       vključno s pretvorniki navora:
8483 40 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3
       - - drugo:
       - - - zobniki in zobčasti
       sestavi (razen drsnih
       prestav):
8483 40 820 - - - - nazobljeni in spiralni       3
8483 40 830 - - - - poševni in poševno-
       spiralni                  3
8483 40 840 - - - - polžasti prenosniki         3
8483 40 850 - - - - drugo                3
8483 40 920 - - - navojna vretena s
       kroglicami ali valji            3
       - - - menjalniki in drugi
       prenosi hitrosti:
8483 40 940 - - - - ohišja prestav           3
8483 40 960 - - - - drugo                3
8483 40 980 - - - drugo                3
8501     Elektromotorji in električni
       generatorji (razen
       generatorskih agregatov)
8501 10   - Motorji z močjo do 37,5 W:
8501 10 100 - - sinhroni motorji z močjo
       do vključno 18 W              3
       - - drugi:
8501 10 930 - - - motorji na izmenični
       tok                     3
       - Drugi enosmerni motorji;
       generatorji enosmernega toka:
8501 31   - - z močjo do vključno 750
       W:
8501 31 100 - - - motorji z močjo nad 735
       W, generatorji enosmernega
       toka, za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
8501 31 900 - - - drugi                4.5
8501 32   - - z močjo nad 750 W do
       vključno 75 kW
8501 32 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - - drugi:
8501 32 910 - - - - z močjo nad 750 W do
       vključno 7,5 kW               4.5
8501 32 990 - - - - z močjo nad 7,5 kW do
       vključno 75 kW               4.5
8501 40   - Drugi izmenični motorji,
       enofazni:
8501 40 100 - - z močjo nad 735 W do
       vključno 150 kW, za uporabo v
       civilnem letalstvu             4.5
       - - drugi:
8501 40 910 - - - z močjo do vključno 750
       W                      4.5
8501 40 990 - - - z močjo nad 750 W          4.5
       - Drugi izmenični motorji,
       večfazni:
8501 51   - - z močjo do vključno 750
       W:
8501 51 100 - - - z močjo nad 735 W do
       vključno 750 W, za uporabo v
       civilnem letalstvu             4.5
8501 51 900 - - - drugi                4.5
8501 52   - - z močjo nad 750 W do
       vključno 75 kW:
8501 52 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - - drugi:
8501 52 910 - - - - z močjo od 750 W do
       vključno 7,5kW               4.5
8501 52 930 - - - - z močjo nad 7,5 kW do
       vključno 37 kW               4.5
8501 52 990 - - - - z močjo nad 37 kW do
       vključno 75 kW               4.5
8502     Električni generatorski
       agregati in rotacijski
       pretvorniki
       - Generatorski agregati z
       batnimi motorji z notranjim
       zgorevanjem na vžig s
       kompresijo (dieselski ali
       poldieselski motorji):
8502 11   - - z močjo do vključno 75
       kVA:
8502 11 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - - drugi:
8502 11 910 - - - - z močjo do vključno
       7,5 kVA                   4.5
8502 20   - Generatorski agregati z
       batnimi motorji z notranjim
       zgorevanjem na vžig s
       svečkami:
8502 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
8503 00   Deli, ki so izključno ali
       pretežno primerni za uporabo s
       stroji iz tar. št. 8501 ali
       8502
8503 00 100 - Nemagnetni varnostni obroči       4.5
       - Drugo:
8503 00 910 - - iz litega železa ali
       litega jekla                4.5
8504     Električni transformatorji,
       statični pretvorniki (npr.
       usmerniki) in indukcijske
       tuljave
8504 10   - Predstikalne naprave za
       žarnice na razelektrenje:
8504 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - druge:
8504 10 910 - - - indukcijske tuljave,
       povezane ali nepovezane s
       kondenzatorjem               4.5
       - Transformatorji s tekočim
       dielektrikom:
8504 21 000 - - z močjo do vključno 650
       kVA                     4.5
8504 22   - - z močjo nad 650 kVA do
       vključno 10.000 kVA:
8504 22 100 - - - nad 650 kVA, do
       vključno 1.600 kVA             4.5
8504 22 900 - - - nad 1.600 kVA, do
       vključno 10.000 kVA             4.5
8504 23 000 - - z močjo nad 10.000 kVA         4.5
       - Drugi transformatorji:
8504 33   - - z močjo nad 16 kVA do
       vključno 500 kVA:
8504 33 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
8504 33 900 - - - drugi                4.5
8504 34 000 - - z močjo nad 500 kVA          4.5
8504 40   - Statični pretvorniki:
8504 40 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  2.7
       - - drugi:
       - - - drugi:
8504 40 500 - - - - polikristalni
       polprevodniški usmerniki          2.7
       - - - - drugi:
8504 40 930 - - - - - polnilniki
       akumulatorjev                2.7
       - - - - - drugi:
8504 40 940 - - - - - - usmerniki            2.7
       - - - - - - razsmerniki:
8504 40 960 - - - - - - - z zmogljivostjo
       do vključno 7,5 kVA             2.7
8504 50   - Druge indukcijske tuljave:
8504 50 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3.6
       - - druge:
8504 50 300 - - - vrst, ki se uporabljajo
       skupaj s telekomunikacijskimi
       aparati in za napajanje
       strojev za avtomatsko obdelavo
       podatkov in njihovih enot          3.6
8504 50 800 - - - druge                 3.6
8504 90   - Deli:
       - - transformatorjev in
       indukcijskih tuljav:
8504 90 050 - - - elektronski sklopi
       strojev iz tar. podšt. 8504 50
       300                     2.4
       - - - drugo:
8504 90 110 - - - - feritna jedra            2.4
8504 90 180 - - - - drugo                1.6
       - - statičnih pretvornikov:
8504 90 910 - - - elektronski sklopi
       strojev iz tar. podšt. 8504 40
       200                     2.4
8504 90 990 - - - drugo                 0.7
8505     Elektromagneti; trajni magneti
       in izdelki, ki so namenjeni,
       da po magnetenju postanejo
       trajni magneti; vpenjalne
       glave, vpenjalne naprave in
       podobna držala za obdelovance
       na osnovi elektromagnetov ali
       trajnih magnetov;
       elektromagnetne sklopke in
       zavore; elektromagnetne
       dvigalne glave
       - Trajni magneti in izdelki,
       ki so namenjeni, da po
       magnetenju postanejo trajni
       magneti:
8505 11 000 - - kovinski                3
8505 19   - - drugi:
8505 19 100 - - - trajni magneti iz
       aglomeriranega ferita            3
8505 19 900 - - - drugi                3
8505 20 000 - Elektromagnetne sklopke in
       zavore                   1.2
8506     Primarne celice in primarne
       baterije
8506 10   - Z manganovim dioksidom:
       - - alkalne:
8506 10 110 - - - cilindrične celice          6
8506 10 150 - - - gumbaste celice           6
8506 10 190 - - - druge                6
       - - druge:
8506 10 910 - - - cilindrične celice          6
8506 10 950 - - - gumbaste celice           6
8506 10 990 - - - druge                6
8506 30   - Z živosrebrovim oksidom:
8506 30 100 - - cilindrične celice           2.3
8506 30 300 - - gumbaste celice            2.3
8506 30 900 - - druge                 2.3
8506 40   - S srebrovim oksidom:
8506 40 100 - - cilindrične celice           2.3
8506 40 300 - - gumbaste celice            2.3
8506 40 900 - - druge                 2.3
8506 50   - Litijeve:
8506 50 900 - - druge                 2.3
8506 60   - Zrak-cinkove:
8506 60 900 - - druge                 2.3
8506 80   - Druge:
       - - druge:
8506 80 900 - - - druge                 4.5
8507     Električni akumulatorji,
       vključno s separatorji zanje,
       pravokotni ali ne, vključno s
       kvadratnimi
8507 10   - Svinčevi akumulatorji za
       zagon batnih motorjev:
8507 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - drugi:
       - - - z maso do vključno 5
       kg:
8507 10 310 - - - - s tekočim
       elektrolitom                4.5
8507 10 390 - - - - drugi               4.5
       - - - z maso nad 5 kg:
8507 10 810 - - - - s tekočim
       elektrolitom                4.5
8507 10 890 - - - - drugi               4.5
8507 20   - Drugi svinčevi
       akumulatorji:
8507 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - drugi:
       - - - vlečni akumulatorji:
8507 20 310 - - - - s tekočim
       elektrolitom                4.5
8507 20 390 - - - - drugi               4.5
       - - - drugi:
8507 20 810 - - - - s tekočim
       elektrolitom                4.5
8507 20 890 - - - - drugi               4.5
8507 80   - Drugi akumulatorji:
8507 80 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - drugi:
8507 80 910 - - - nikelj-hidridni           2.5
8507 80 990 - - - drugi                4.5
8507 90   - Deli:
8507 90 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - drugi:
8507 90 910 - - - plošče za akumulatorje        4.5
8508     Elektromehansko ročno orodje z
       vdelanim elektromotorjem
8508 20   - Žage:
8508 20 100 - - verižne žage              5.4
8508 20 300 - - cirkularke               5.4
8508 20 900 - - druge                 5.4
8508 80   - Drugo orodje:
8508 80 100 - - ki se uporablja za
       obdelavo tekstilnih materialov       5.4
       - - drugo:
8508 80 300 - - - za delovanje brez
       zunanjega vira energije           5.4
       - - - drugo:
       - - - - grobi in fini
       brusilniki:
8508 80 510 - - - - - kotni brusilniki         5.4
8508 80 530 - - - - - tračni brusilniki        5.4
8508 80 590 - - - - - drugi              5.4
8508 80 700 - - - - ravnalni brusilniki        5.4
8508 80 800 - - - - rezalniki žive meje
       in kosilnice robov travnikov        5.4
8508 80 900 - - - - drugo               5.4
8509     Elektromehanski gospodinjski
       aparati z vdelanim
       elektromotorjem
8509 10   - Sesalniki za suho in mokro
       vakuumsko sesanje:
8509 10 100 - - za napetost 110 V ali več       4.8
8509 10 900 - - za napetost do 110 V          4.8
8509 20 000 - Loščilniki za tla            4.8
8509 30 000 - Kuhinjski aparati za
       drobljenje odpadkov             4.8
8509 40 000 - Aparati za mletje in
       mešanje hrane; sokovniki za
       sadje in zelenjavo             4.8
8509 80 000 - Drugi aparati              4.8
8509 90   - Deli:
8509 90 100 - - sesalnikov ali
       loščilnikov za tla             4.8
8509 90 900 - - drugi                 4.8
8510     Aparati za britje, striženje
       ter naprave za odstranjevanje
       dlak z vdelanim
       elektromotorjem
8510 10 000 - Brivski aparati             4.8
8511     Električna oprema za vžiganje
       in zaganjanje motorjev z
       notranjim zgorevanjem, ki se
       vžigajo s svečko ali
       kompresijo (npr.: vžigalni
       magneti, dinamomagneti,
       vžigalne tuljave, vžigalne
       svečke, ogrevalne svečke,
       električni zaganjalniki);
       generatorji (npr. diname in
       alternatorji) in reglerji
       zanje
8511 10   - Vžigalne svečke:
8511 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
8511 10 900 - - druge                 4.5
8511 20   - Vžigalni magneti;
       dinamomagneti; magnetni
       vztrajniki:
8511 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
8511 20 900 - - drugi                 4.5
8511 50   - Drugi generatorji:
8511 50 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
8511 50 900 - - drugi                 4.5
8511 80   - Druga oprema:
8511 80 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
8511 80 900 - - druga                 4.5
8512     Električna oprema za
       razsvetljavo in signalizacijo
       (razen izdelkov iz tar. št.
       8539), vetrobranski brisalci,
       naprave za odmrznitev in
       naprave za razmeglitev, za
       dvokolesa in motorna vozila
8512 10 000 - Oprema za razsvetljavo in
       vizualno signalizacijo za
       dvokolesa                  1.8
8512 20 000 - Druga oprema za
       razsvetljavo in vizualno
       signalizacijo                4.5
8513     Prenosne električne svetilke z
       lastnim virom energije (npr.
       suhe baterije, akumulatorji
       ali elektromagneti), razen
       opreme za razsvetljavo iz tar.
       št. 8512
8513 10 000 - Svetilke                 2.4
8515     Stroji in aparati za mehko in
       trdo spajkanje ali varjenje,
       električni (vključno z
       električno segrevalnim
       plinom), laserski ali na
       principu druge svetlobe ali
       fotonskega snopa, ultrazvoka,
       elektronskega snopa, magnetnih
       impulzov ali plazemskega
       obloka, vključno s tistimi, s
       katerimi se lahko reže;
       električni stroji in aparati
       za vroče brizganje kovin ali
       kermetov (razen tistih iz tar.
       št. 8456)
       - Stroji in aparati za mehko
       ali trdo spajkanje:
8515 11 000 - - spajkalniki in pištole za
       mehko spajkanje               3.6
8515 19 000 - - drugi                 3.6
       - Stroji in aparati za
       električno uporovno varjenje
       kovin:
8515 29   - - drugi:
8515 29 100 - - - za čelno varjenje          3.6
8515 29 90  - - - drugi:
8515 29 909 - - - - drugi                3.6
       - Stroji in aparati za
       varjenje kovin z električnim
       oblokom (vključno plazemski
       oblok):
8515 31 000 - - avtomatski in
       polavtomatski                3.6
8515 39   - - drugi:
       - - - za ročno varjenje s
       prekritimi elektrodami, skupaj
       s priborom za rezanje ali
       varjenje in dobavljeno skupaj
       z:
8515 39 130 - - - - transformatorji          3.6
8515 39 180 - - - - generatorji ali
       rotacijskimi pretvorniki ali
       statičnimi pretvorniki,
       usmerniki ali usmerjevalnimi
       napravami                  3.6
8515 39 900 - - - drugi                3.6
8515 80   - Drugi stroji in aparati:
8515 80 050 - - vezalci žic vrst, ki se
       uporabljajo pri proizvodnji
       polprevodniških naprav           4.5
8515 90   - Deli:
8515 90 100 - - za stroje iz tar. podšt.
       8515 80 050                 4.2
8515 90 900 - - drugi                  4.2
8516     Električni pretočni ali
       akumulacijski grelniki vode in
       potopni grelniki; električni
       aparati za ogrevanje prostorov
       in električne naprave za
       ogrevanje tal; elektrotermični
       aparati za urejanje las (npr.
       aparati za sušenje las,
       aparati za kodranje las idr.)
       in aparati za sušenje rok;
       električni likalniki; druge
       gospodinjske elektrotermične
       naprave; električni grelni
       upori, razen tistih iz tar.
       št. 8545
8516 10   - Električni pretočni in
       akumulacijski grelniki vode in
       potopni grelniki:
       - - grelniki vode:
8516 10 110 - - - pretočni grelniki vode        4.5
8516 10 190 - - - drugi                4.5
       - - potopni grelniki:
8516 10 910 - - - za domačo uporabo           4.5
8516 10 990 - - - drugi                 4.5
       - Električni aparati za
       ogrevanje prostorov in
       električne naprave za
       ogrevanje tal:
8516 21 000 - - akumulacijski             4.5
8516 29   - - drugi:
8516 29 100 - - - radiatorji, polnjeni s
       tekočino                  4.5
8516 29 500 - - - konvekcijski grelniki        4.5
       - - - drugi:
8516 29 910 - - - - z vgrajenimi
       ventilatorji                4.5
8516 29 990 - - - - drugi               4.5
       - Elektrotermični aparati za
       urejanje las ali sušenje rok:
8516 31   - - aparati za sušenje las:
8516 31 100 - - - sušilne avbe             4.5
8516 31 900 - - - drugi                4.5
8516 32 000 - - drugi aparati za urejanje
       las                     4.5
8516 33 000 - - aparati za sušenje rok         4.5
8516 40   - Električni likalniki:
8516 40 100 - - likalniki na paro           4.5
8516 40 900 - - drugi                 4.5
8516 60   - Druge pečice;kuhalniki,
       kuhalne plošče, kuhalni
       prstani; grelne mrežice in
       ražnji:
8516 60 100 - - kuhalniki (ki imajo
       vgrajeno vsaj pečico in grelno
       ploščo)                   4.5
       - - kuhalne plošče, kuhalni
       prstani in grelne plošče:
8516 60 510 - - - grelne plošče za
       vgradnjo                  4.5
8516 60 590 - - - drugo                4.5
8516 60 700 - - grelne mrežice in ražnji        4.5
8516 60 800 - - pečice za vgradnjo           4.5
8516 60 900 - - drugo                 4.5
       - Druge elektrotermične
       naprave:
8516 71 000 - - aparati za pripravljanje
       kave ali čaja                4.5
8516 72 000 - - opekači                4.5
8516 79   - - druge:
8516 79 100 - - - grelniki krožnikov          4.5
8516 79 200 - - - cvrtniki               4.5
8516 79 800 - - - drugo                4.5
8516 80   - Električni grelni upori:
8516 80 100 - - montirani v preprosto
       izolirano ohišje z električnim
       priključkom, uporabljani za
       odmrzovanje ali odtajanje, za
       uporabo v civilnem letalstvu        4.5
       - - drugi:
8516 80 910 - - - vgrajeni v izoliranem
       ohišju                   1.5
8516 80 990 - - - drugi                1.5
8517     Električni aparati za žično
       telefonijo in telegrafijo,
       vključno telefonski aparati z
       brezžično slušalko ter
       telekomunikacijski aparati za
       žične sisteme z nosilnim tokom
       ali za digitalne žične
       sisteme; videofoni
       - Telefonski aparati;
       videofoni:
8517 19   - - drugi:
8517 19 100 - - - videofoni              3
8517 30 00  - Telefonske centrale za
       telefonijo ali telegrafijo:
8517 30 009 - - drugi                 3.6
8528     Televizijski sprejemniki,
       kombinirani ali nekombinirani
       v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za
       snemanje ali reprodukcijo
       zvoka ali slike;
       videomonitorji in
       videoprojektorji
       - Televizijski sprejemniki,
       kombinirani ali nekombinirani
       v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za
       snemanje ali reprodukcijo
       zvoka ali slike:
8528 12   - - barvni:
8528 12 100 - - - televizijska
       projekcijska oprema             4.5
8528 12 200 - - - aparati, ki vsebujejo
       video snemalne ali
       reprodukcijske enote            4.5
       - - - drugo:
       - - - - s katodno cevjo:
       - - - - - z razmerjem med
       širino in višino zaslona pod
       1,5, z diagonalno izmero
       zaslona:
8528 12 520 - - - - - - do vključno 42 cm        4.5
8528 12 540 - - - - - - od 42 cm do
       vključno 52 cm               4.5
8528 12 560 - - - - - - od 52 cm do
       vključno 72 cm               4.5
8528 12 580 - - - - - - nad 72 cm            4.5
       - - - - - drugi:
       - - - - - - z vrstičnim
       zapisom do vključno 625
       vrstic, z diagonalno izmero
       zaslona:
8528 12 620 - - - - - - - do vključno 75
       cm                     4.5
8528 12 660 - - - - - - - nad 75 cm           4.5
       - - - - - - z vrstičnim
       zapisom nad 625 vrstic:
8528 12 720 - - - - - - - z navpično
       ločljivostjo do 700 vrstic         4.5
8528 12 760 - - - - - - - z navpično
       ločljivostjo 700 vrstic ali
       več                     4.5
       - - - - drugi:
       - - - - - z zaslonom:
8528 12 810 - - - - - - z razmerjem med
       Zirino in višino zaslona pod
       1,5                     4.5
8528 12 890 - - - - - - drugi              4.5
       - - - - - brez zaslona:
       - - - - - - video tunerji:
8528 12 900 - - - - - - - elektronski
       sklopi za vgradnjo v stroje za
       avtomatsko obdelavo podatkov        4.5
       - - - - - - - drugi:
8528 12 930 - - - - - - - - digitalni
       (vštevši mešane analogno-
       digitalne)                 4.5
8528 12 950 - - - - - - - - drugi            4.5
8528 12 980 - - - - - - drugo              4.5
8528 13 000 - - črno-beli ali drugi
       enobarvni                  4.5
       - Video monitorji:
8528 21   - - barvni:
       - - - s katodno cevjo:
8528 21 140 - - - - z razmerjem med
       širino in višino zaslona pod
       1,5                     4.5
       - - - - drugi:
8528 21 160 - - - - - z vrstičnim zapisom
       do vključno 625 vrstic           4.5
8528 21 180 - - - - - z vrstičnim zapisom
       nad 625 vrstic               4.5
8528 21 900 - - - drugi                4.5
8528 22 000 - - Črno-beli ali drugi
       enobarvni                  4.5
8528 30   - Video projektorji:
       - - drugi:
8528 30 900 - - - črno-beli in drugi
       enobarvni                  4.5
8529     Deli, ki so izključno ali
       pretežno namenjeni za uporabo
       z aparati iz tar. št. 8525 do
       8528
8529 10   - Antene in antenski
       raflektorji vseh vrst; deli,
       namenjeni za uporabo z njimi:
8529 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  4.5
       - - drugi:
       - - - antene:
8529 10 150 - - - - antene za telegrafske
       ali radiotelefonske aparate         4.5
8529 10 200 - - - - teleskopske in
       paličaste antene za prenosne
       aparate ali za aparate,
       montirane v motorna vozila         4.5
       - - - - zunanje antene za
       radijske ali televizijske
       difuzne sprejemnike:
8529 10 310 - - - - - za satelitski
       sprejem                   4.5
8529 10 390 - - - - - druge              4.5
8529 10 400 - - - - notranje (sobne)
       antene za radijske ali
       televizijske omrežne
       sprejemnike, vključno z
       izvedbami za vgradnjo v
       sprejemnike                 4.5
8529 10 450 - - - - druge               4.5
8529 10 700 - - - antenski filtri in
       kretnice                  4.5
8529 90   - Drugo:
       - - drugo:
8529 90 400 - - - deli aparatov, ki se
       uvrščajo v tar. podšt 8525 10
       500, 8525 20 910, 8525 20 990,
       8525 40 110 in 8527 90 920         1.8
       - - - drugo:
       - - - - omarice in ohišja:
8529 90 510 - - - - - lesene              1.8
8529 90 590 - - - - - iz drugih materialov       1.8
8530     Električna oprema za
       signalizacijo, varnost, nadzor
       ali upravljanje prometa po
       železniških ali tramvajskih
       progah, cestah, notranjih
       vodnih poteh, parkiriščih,
       lukah ali letališčih (razen
       opreme iz tar. št. 8608)
8530 10 000 - Oprema za železniške ali
       tramvajske proge              3
8531     Električni aparati za zvočno
       ali vizualno signalizacijo
       (npr.: zvonci, sirene,
       indikatorske table, alarmni
       aparati proti tatvini ali
       požaru), razen tistih iz tar.
       št. 8512 ali 8530
8531 10   - Alarmni aparati proti
       tatvini ali požaru in podobni
       aparati (ki ga sestavljata
       najmanj en senzor in zvočni
       ali svetlobni alarm):
8531 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3
       - - drugi:
8531 10 200 - - - namenjeni za motorna
       vozila                   3
8531 10 300 - - - namenjeni za zgradbe         3
8531 10 800 - - - drugi                3
8531 20   - Indikatorske table z
       vdelanimi napravami s tekočimi
       kristali (LCD) ali svetlečimi
       diodami (LED):
       - - druge:
8531 20 300 - - - s svetlečimi diodami
       (LED)                    3
8531 80   - Drugi aparati (npr. zvonci,
       sirene, vizualna signalizacija
       ipd.):
8531 80 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3
       - - drugi:
8531 80 300 - - - ravni ploščati
       prikazovalniki               3
8531 80 800 - - - drugi                 3
8532     Električni kondenzatorji,
       konstantni, spremenljivi ali
       nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni)
8532 10 000 - Konstantni kondenzatorji,
       namenjeni za uporabo v
       tokokrogih s frekvenco 50/60
       Hz, s kompenzacijo jalove moči
       najmanj 0,5 kVAr (močnostni
       kondenzatorji)               3
       - Drugi konstantni
       kondenzatorji:
8532 22 000 - - aluminijski elektrolitski       2.1
8532 23 000 - - keramični, enoplastni         3
8532 24 00  - - keramični, večplastni:
8532 24 001 - - - s priključnimi vodniki        3
8532 25 000 - - s papirnim ali plastičnim
       dielektrikom                1.5
8533     Električni upori (vključno z
       reostati in potenciometri),
       razen grelnih uporov
       - Drugi stalni upori:
8533 29 000 - - drugi                 3
       - Spremenljivi žični upori,
       vključno z reostati in
       potenciometri:
8533 31 000 - - za moč do vključno 20 W        3
8533 39 000 - - drugi                 3
8533 40   - Drugi spremenljivi upori,
       vključno z reostati in
       potenciometri:
8533 40 100 - - za moč do vključno 20 W        3
8533 40 900 - - drugi                 3
8533 90 000 - Deli                   3
8534 00   Tiskana vezja
       - Ki vsebujejo le vezi in
       priključki:
8534 00 110 - - večslojna tiskana vezja        3
8534 00 190 - - druga                 3
8534 00 900 - Z drugimi pasivnimi
       elementi                  3
8535     Električni aparati za
       vklapljanje, izklapljanje ali
       zaščito električnih tokokrogov
       ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih
       (npr.: stikala, varovalke,
       prenapetostni odvodniki,
       omejevalniki napetosti,
       dušilni elementi motečih
       valov, priključne razdelilne
       priprave in stikalne omare),
       za napetost nad 1.000 V
8535 10 000 - Varovalke                4.5
       - Avtomatski odklopniki
       tokokrogov:
8535 21 000 - - za napetost, manjšo od
       72,5 kV                   4.5
8535 29 000 - - drugi                 4.5
8535 30   - Ločilniki in vklopno -
       izklopna stikala:
8535 30 100 - - za napetosti manjšo od
       72,5 kV                   4.5
8535 40 00  - Prenapetostni odvodniki,
       omejevalniki napetosti in
       dušilni elementi motečih
       valov:
8535 40 009 - - drugo                  4.5
8535 90 000 - Drugo                  4.5
8536     Električni aparati za
       vklapljanje in izklapljanje
       ali za zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z
       električnimi tokokrogi ali
       znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni
       elementi motečih valov, vtiči
       in vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za
       napetosti do vključno 1.000 V
8536 10   - Varovalke:
8536 10 100 - - za tokove do vključno 10
       A                      4.5
8536 10 500 - - za tokove od 10 A do
       vključno 63 A                4.5
8536 10 900 - - za tokove nad 63 A           4.5
8536 20   - Avtomatski odklopniki
       tokokrogov:
8536 20 100 - - za tokove do vključno 63
       A                      4.5
8536 20 900 - - za tokove nad 63 A           1.5
8536 30   - Drugi aparati za zaščito
       električnih tokokrogov:
8536 30 100 - - za tokove do vključno 16
       A                      3
8536 30 300 - - za tokove od 16 A do
       vključno 125 A               1.5
8536 30 900 - - za tokove nad 125 A          1.5
       - Releji :
8536 41   - - za napetost do vključno
       60 V:
8536 41 100 - - - za tokove do vključno 2
       A                      3
8536 41 900 - - - za tokove nad 2 A          3
8536 49 00  - - drugi:
8536 49 001 - - - termoreleji za napetosti
       več kot 60V, za temperaturno
       območje od 0 do 160 stopinj C,
       vgrajeni v hermetično zaprto
       stekleno ohišje (ampulo),
       dolžine ampule, brez
       priključne žice, ne več kot 35
       mm, namenjeni za vgradnjo v
       kompresorje za hladilnike          0.7
8536 49 009 - - - drugi                3
8536 50   - Druga stikala:
8536 50 030 - - elektronska AC stikala iz
       optično združene vhodne in
       izhodne naprave (izolirana
       tiristorska AC stikala)           3
8536 50 050 - - elektronska stikala,
       vključno s toplotno
       zaščitenimi elektronskimi
       stikali, ki sestoje iz
       tranzistorja in logičnega čipa
       (tehnologija "čip na čip")         3
8536 50 070 - - elektromehanska povratna
       stikala za električni tok ne
       več kot 11 A                3
       - - druga:
       - - - za napetosti nad 60 V:
8536 50 110 - - - - pritisna stikala          3
8536 50 150 - - - - vrtljiva stikala          3
8536 50 190 - - - - druga                3
8536 50 800 - - - druga                 2.2
       - Okovi žarnic, vtiči in
       vtičnice:
8536 61   - - okovi žarnic:
8536 61 100 - - - z Edisonovim navojem         3
8536 61 900 - - - drugi                3
8536 69   - - drugi:
8536 69 100 - - - za koaksialne kable         2.2
8536 69 300 - - - za tiskana vezja           3
8536 69 900 - - - drugi                3
8537     Table, plošče, pulti, mize,
       omare in druge osnove,
       opremljene z dvema ali več
       izdelki iz tar. št. 8535 ali
       8536, za električno krmiljenje
       ali razdeljevanje električnega
       toka, vključno s tistimi z
       vgrajenimi instrumenti in
       aparati iz 90. poglavja in
       aparati za numerično
       krmiljenje, razen telefonskih
       central iz tar. št. 8517
8537 10   - Za napetost do vključno
       1.000 V:
8537 10 100 - - numerične upravljalne
       plošče, omare, pulti, table,
       mize z vgrajenimi avtomatskimi
       napravami za obdelavo podatkov       3
8537 20   - Za napetost nad 1.000 V:
8537 20 910 - - za napetosti od 1.000 V
       do vključno 72,5 kV             3
8537 20 990 - - za napetosti nad 72,5 kV        3
8538     Deli, ki so izključno ali
       pretežno namenjeni za uporabo
       z aparati iz tar. št. 8535,
       8536 ali 8537
8538 10 000 - Table, plošče, pulti, mize,
       omare in druge osnove za
       izdelke iz tar. št. 8537, ki
       niso opremljene s svojimi
       aparati                   3
8538 90   - Drugi:
       - - za rezinske sonde iz tar.
       podšt. 8536 90 200:
8538 90 110 - - - elektronski sklopi          3
8538 90 190 - - - drugi                 3
       - - drugi:
8538 90 910 - - - elektronski sklopi          3
8538 90 990 - - - drugi                 3
8542     Elektronska integrirana vezja
       in mikrosestavi
8542 50 000 - Elektronski mikrosestavi         4.2
8544     Izolirana žica (vključno z
       lakirano žico ali
       elektrolitsko oksidirano
       žico), kabli (vključno s
       koaksialnimi kabli) in drugi
       izolirani električni vodniki,
       s konektorjem ali brez njega;
       kabli iz optičnih vlaken,
       izdelani iz posamično
       oplaščenih vlaken, kombinirani
       z električnimi vodniki ali ne,
       s konektorjem ali brez njega
       - Drugi električni vodniki,
       za nazivno napetost do
       vključno 80 V:
8544 41   - - s konektorji:
8544 41 100 - - - ki se uporabljajo za
       telekomunikacije              3
8544 41 900 - - - drugi                2
8544 70 000 - Kabli iz optičnih vlaken         2.4
8546     Električni izolatorji iz
       kakršnega koli materiala
8546 90   - Drugi:
8546 90 100 - - plastični               3
8546 90 900 - - drugi                 1.8
8547     Izolirni deli za električne
       stroje, naprave ali opremo,
       izdelani v celoti iz
       izolirnega materiala ali samo
       z manjšimi kovinskimi
       komponentami (npr. tulci z
       navojem), vdelanimi med
       stiskanjem izključno zaradi
       vezave, razen izolatorjev iz
       tar. št. 8546; cevi za
       električne vodnike in spojke
       zanje, iz navadnih kovin,
       obložene z izolirnim
       materialom
8547 10   - Izolirni deli iz keramičnih
       materialov:
8547 10 100 - - ki po masi vsebujejo 80%
       ali več kovinskih oksidov          3
8547 10 900 - - drugi                 3
8547 20 000 - Izolirni deli iz plastičnih
       mas                     2.4
8547 90 000 - Drugo                  0.9
8701     Traktorji, (razen traktorjev
       iz tar. št. 8709)
8701 20   - Cestni vlačilci za
       polpriklopnike:
8701 20 900 - - rabljeni                4.5
8701 90   - Drugi:
       - - kmetijski vlačilci (razen
       takih brez sedeža, za
       katerimi se hodi) in gozdarski
       traktorji, na kolesih:
       - - - novi, z močjo motorja:
8701 90 110 - - - - do vključno 18 kW         3
8701 90 200 - - - - več kot 18 kW, do
       vključno 37 kW               3
8701 90 25  - - - - nad 37 kW, do
       vključno 59 kW:
8701 90 251 - - - - - nad 37 kW, do
       vključno 49 kW               3
8701 90 500 - - - rabljeni               4.8
8702     Motorna vozila za prevoz deset
       ali več oseb, vštevši voznika
8702 10   - Z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem na vžig
       s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):
       - - s prostornino cilindrov
       nad 2.500 cm3:
8702 10 110 - - - nova                 6.6
8702 10 190 - - - rabljena               6.6
       - - s prostornino cilindrov
       do vključno 2.500 cm3:
8702 10 910 - - - nova                 4.5
8702 10 990 - - - rabljena               4.5
8702 90   - Druga:
       - - z batnim motorjem z
       notranjim izgorevanjem in
       vžigom s svečko:
       - - - s prostornino cilindrov
       nad 2.800 cm3:
8702 90 110 - - - - nova                6.6
8702 90 190 - - - - rabljena              6.6
       - - - s prostornino cilindrov
       do vključno 2.800 cm3:
8702 90 310 - - - - nova                4.5
8702 90 390 - - - - rabljena              4.5
8703     Avtomobili in druga motorna
       vozila, konstruirana predvsem
       za prevoz ljudi (razen vozil
       iz tar. št. 8702), vključno z
       motornimi vozili za
       kombinirani prevoz ljudi in
       blaga (tipa "karavan", "kombi"
       itd.) in dirkalnimi avtomobili
       - Druga vozila z batnim
       motorjem in vžigom s svečko,
       razen z rotacijskimi batnimi
       motorji:
8703 21   - - s prostornino cilindrov
       do vključno 1000 cm3:
8703 21 100 - - - nova                 6.6
8703 21 900 - - - rabljena               7.5
8703 22   - - s prostornino cilindrov
       nad 1000 cm3 do vključno 1500
       cm3:
8703 22 10  - - - nova:
8703 22 101 - - - - terenska              5.1
8703 22 109 - - - - druga                6.6
8703 22 900 - - - rabljena               7.5
8703 23   - - s prostornino cilindrov
       nad 1500 cm3 do vključno 3000
       cm3:
       - - - nova:
8703 23 110 - - - - avtodomi              6.6
8703 23 19  - - - - druga:
8703 23 191 - - - - - terenska vozila         5.1
8703 23 193 - - - - - s prostornino
       cilindrov nad 2400 cm3 do
       vključno 3000 cm3              4.8
8703 23 199 - - - - - druga              6.6
8703 23 900 - - - rabljena               7.5
8703 24   - - s prostornino cilindrov
       nad 3000 cm3:
8703 24 100 - - - nova                 4.8
8703 24 900 - - - rabljena               7.5
       - Druga vozila z batnim
       motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s
       kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):
8703 31   - - s prostornino cilindrov
       do vključno 1500 cm3:
8703 31 10  - - - nova:
8703 31 101 - - - - terenska              5.1
8703 31 109 - - - - druga                6.6
8703 31 900 - - - rabljena               7.5
8703 32   - - s prostornino cilindrov
       nad 1500 cm3 do vključno 2500
       cm3:
       - - - nova:
8703 32 110 - - - - avtodomi              6.6
8703 32 19  - - - - druga:
8703 32 191 - - - - - terenska             5.1
8703 32 199 - - - - - druga               6.6
8703 32 900 - - - rabljena               7.5
8703 33   - - s prostornino cilindrov
       nad 2500 cm3:
       - - - nova:
8703 33 110 - - - - avtodomi              6.6
8703 33 190 - - - - druga               6.6
8703 33 900 - - - rabljena               7.5
8703 90   - Druga:
8703 90 100 - - z električnimi motorji         6.6
8703 90 900 - - druga                 6.6
8704     Motorna vozila za prevoz blaga
8704 10   - Samorazkladalna (dumperji -
       prekucniki), konstruirana za
       delo izven cestnega omrežja:
8704 10 900 - - druga                 4.5
       - Druga z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem na vžig
       s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):
8704 21   - - bruto mase do vključno 5
       t:
8704 21 100 - - - posebej prirejena za
       transport visokoradioaktivnih
       snovi                    4.5
       - - - druga:
       - - - - z motorji s
       prostornino cilindrov nad
       2.500 cm3:
8704 21 31  - - - - - nova:
8704 21 311 - - - - - - cisterne            6
8704 21 312 - - - - - - vozila z
       nevgrajenim delom za prevoz
       tovora (npr. keson, silos,
       hladilnik ipd.)               4.5
8704 21 319 - - - - - - druga              6.6
8704 21 39  - - - - - rabljena:
8704 21 391 - - - - - - cisterne            6
8704 21 399 - - - - - - druga              6.6
       - - - - z motorji s
       prostornino cilindrov do
       vključno 2.500 cm3:
8704 21 91  - - - - - nova:
8704 21 911 - - - - - - cisterne            6
8704 21 912 - - - - - - vozila z
       nevgrajenim delom za prevoz
       tovora (npr. keson, silos,
       hladilnik ipd.)               4.5
8704 21 919 - - - - - - druga              6.6
8704 21 99  - - - - - rabljena:
8704 21 991 - - - - - - cisterne            6
8704 21 999 - - - - - - druga              6.6
8704 22   - - bruto mase nad 5 do
       vključno 20 t:
8704 22 100 - - - posebej prirejena za
       transport visokoradioaktivnih
       snovi                    4.5
       - - - druga:
8704 22 91  - - - - nova:
8704 22 911 - - - - - cisterne             6
8704 22 919 - - - - - druga               6.6
8704 22 99  - - - - rabljena:
8704 22 991 - - - - - cisterne             6
8704 22 999 - - - - - druga               6.6
8704 23   - - bruto mase nad 20 t:
8704 23 100 - - - posebej prirejena za
       transport visokoradioaktivnih
       snovi                    4.5
       - - - druga:
8704 23 91  - - - - nova:
8704 23 911 - - - - - cisterne             6
8704 23 919 - - - - - druga               6.6
8704 23 99  - - - - rabljena:
8704 23 991 - - - - - cisterne             6
8704 23 999 - - - - - druga               6.6
       - Druga z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem na vžig
       s svečko:
8704 31   - - bruto mase do vključno 5
       t:
8704 31 100 - - - posebej prirejena za
       transport visoko radioaktivnih
       snovi                    6.6
       - - - druga:
       - - - - z motorji s
       prostornino cilindrov nad
       2.800 cm3:
8704 31 310 - - - - - nova               4.5
8704 31 390 - - - - - rabljena             4.5
       - - - - z motorji s
       prostornino cilindrov do
       vključno 2.800 cm3:
8704 31 910 - - - - - nova               6.6
8704 31 990 - - - - - rabljena             6.6
8704 32   - - bruto mase nad 5 t:
8704 32 100 - - - posebej prirejena za
       transport visokoradioaktivnih
       snovi                    6.6
       - - - druga:
8704 32 910 - - - - nova                6.6
8704 32 990 - - - - rabljena              6.6
8704 90 000 - Druga                  5.4
8705     Motorna vozila za posebne
       namene (npr.: samonakladalna
       vozila za prevoz vozil z
       okvarami, vozila z dvigali,
       gasilska vozila, vozila z
       vgrajenimi betonskimi
       mešalniki, vozila za čiščenje
       cest, vozila za škropljenje
       ali posipavanje, mobilne
       delavnice, mobilne radiološke
       enote), razen motornih vozil,
       ki so konstruirana predvsem za
       prevoz potnikov ali blaga
8705 10 000 - Vozila z dvigali             3.9
8705 20 000 - Mobilni vrtalni stolpi          4.5
8705 30 000 - Gasilska vozila             4.5
8705 40 000 - Vozila z vgrajenimi
       betonskimi mešalniki            4.5
8705 90   - Druga:
8705 90 100 - - samonakladalna vozila za
       prevoz poškodovanih vozil          3.9
8705 90 30  - - vozila z betonskimi
       črpalkami:
8705 90 309 - - - drugo                 3.9
8705 90 900 - - druga                 4.5
8706 00   Šasije z vdelanimi motorji, za
       motorna vozila iz tar. št.
       8701 do 8705
       - Šasije za traktorje iz tar.
       št. 8701; šasije za motorna
       vozila iz tar. št. 8702, 8703
       ali 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom
       (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov nad 2.500 cm3 ali z
       vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov nad 2.800 cm3:
8706 00 11  - - za vozila iz tar. št.
       8702 ali 8704:
8706 00 119 - - - za druge namene            4.5
8706 00 19  - - druge:
8706 00 199 - - - za druge namene            2.7
       - druge:
8706 00 91  - - za vozila iz tar. št.
       8703:
8706 00 911 - - - za industrijsko
       sestavljanje                2.1
8706 00 919 - - - za druge namene            2.1
8706 00 99  - - druge:
8706 00 999 - - - za druge namene            3.3
8709     Samovozni delovni vozički,
       brez naprav za dviganje ali
       manipuliranje, ki se
       uporabljajo v tovarnah,
       skladiščih, lukah ali na
       letališčih za prevoz blaga na
       kratkih razdaljah; vlečna
       vozila (razen tistih iz tar.
       št. 8701), ki se upoprabljajo
       na peronih železniških postaj;
       deli navedenih vozil
       - Vozila:
8709 11   - - električna:
8709 11 100 - - - posebej prirejena za
       transport visokoradioaktivnih
       snovi                    4.5
8709 19   - - druga:
8709 19 100 - - - posebej prirejena za
       prevoz visokoradioaktivnih
       snovi                    1.5
8709 19 900 - - - druga                4.5
8709 90 000 - Deli                   4.5
8711     Motorna kolesa (tudi mopedi),
       kolesa in podobna vozila s
       pomožnim motorjem, z bočno
       prikolico ali brez nje; bočne
       prikolice
8711 10 000 - Z batnim motorjem in
       prostornino cilindrov do
       vključno 50 cm3               5.4
8711 20   - Z batnim motorjem in
       prostornino cilindrov nad 50
       cm3 do vključno 250 cm3:
8711 20 100 - - skuterji                5.4
       - - drugo, s prostornino
       cilindrov:
8711 20 910 - - - nad 50 cm3, do vključno
       80 cm3                   5.4
8711 20 930 - - - nad 80 cm3, do vključno
       125 cm3                   5.4
8711 20 980 - - - nad 125 cm3, do
       vključno 250 cm3              5.4
8716     Priklopniki in polpriklopniki;
       druga vozila, nesamovozna;
       njihovi deli
8716 10   - Priklopniki in
       polpriklopniki za bivanje ali
       kampiranje:
8716 10 100 - - zložljivi               5.1
       - - drugi, z maso:
8716 10 910 - - - do vključno 750 kg          5.1
8716 10 940 - - - od 750 kg do vključno
       1600 kg                   5.1
8716 10 960 - - - od 1600 kg do vključno
       3500 kg                   5.1
8716 10 990 - - - nad 3.500 kg             5.1
8716 20 000 - Samonakladalni ali
       samorazkladalni priklopniki in
       polpriklopniki za kmetijske
       namene                   4.5
       - Drugi priklopniki in
       polpriklopniki za prevoz
       blaga:
8716 31 000 - - priklopniki-cisterne in
       polpriklopniki-cisterne za
       prevoz tekočin:               3
8716 39   - - drugi:
8716 39 100 - - - posebej prirejeni za
       prevoz visokoradioaktivnih
       snovi                    4.5
       - - - drugi:
       - - - - novi:
8716 39 300 - - - - - polprikolice           4.5
       - - - - - drugi:
8716 39 510 - - - - - - enoosni            4.5
8716 39 59  - - - - - - drugi:
8716 39 599 - - - - - - - drugi             4.5
8716 39 800 - - - - rabljeni              5.1
8716 40 000 - Drugi priklopniki in
       polpriklopniki               5.1
8716 80 000 - Druga vozila               5.1
8801     Baloni in vodljivi zrakoplovi;
       jadralna letala, pilotirani
       zmaji in druga letala brez
       pogona
8801 10   - Jadralna letala in
       pilotirani zmaji:
8801 10 100 - - za civilno rabo            3
8903     Jahte in druga plovila za
       šport ali razvedrilo; čolni na
       vesla in kanuji
       - Drugo:
8903 91   - - jadrnice, s pomožnim
       motorjem ali brez njega:
8903 91 100 - - - za morsko plovbo           3
       - - - druge:
8903 91 910 - - - - z maso do vključno
       100 kg na kos                3
       - - - - druge:
8903 91 930 - - - - - dolžine do vključno
       7,5 m                    3
8903 91 990 - - - - - dolžine nad 7,5 m        3
8903 92   - - motorni čolni, razen
       čolnov z izvenkrmnimi motorji:
8903 92 100 - - - za morsko plovbo           3
       - - - drugi:
8903 92 910 - - - - dolžine do vključno
       7,5m                    3
8903 92 990 - - - - dolžine nad 7,5 m         3
8903 99   - - drugo:
8903 99 100 - - - z maso do vključno 100
       kg na kos                  3
       - - - drugo:
8903 99 910 - - - - dolžine do vključno
       7,5 m                    3
8903 99 990 - - - - dolžine nad 7,5 m         3
9004     Očala, naočniki in podobni
       izdelki, korektivni, zaščitni
       ali drugi
9004 90   - Drugo (korektivna, zaščitna
       ali druga):
9004 90 100 - - s plastičnimi stekli ali
       lečami                   3
9004 90 900 - - drugo                 3
9008     Projektorji slik, razen
       kinomatografskih; fotografski
       aparati (razen
       kinematografskih) za
       povečevanje in pomanjševanje
9008 10 000 - Projektorji diapozitivov         1.8
9008 30 000 - Drugi projektorji slik          3
9013     Sklopi s tekočimi kristali
       (LCD), ki ne pomenijo
       izdelkov, podrobneje opisanih
       v drugih tarifnih številkah;
       laserji, razen laserskih diod;
       druge optične naprave in
       instrumenti, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu v
       tem poglavju
9013 20 000 - Laserji, razen laserskih
       diod                    3
9016 00   Tehtnice z občutljivostjo do
       vključno 5 centigramov (0,05
       g), z utežmi ali brez njih
9016 00 100 - Tehtnice                 4.5
9016 00 900 - Deli in pribor (razen uteži
       iz tar. podšt. 8423.90)           4.5
9019     Aparati za mehanoterapijo;
       aparati za masažo; aparati za
       psihološka testiranja; aparati
       za ozonoterapijo,
       kisikoterapijo, aerosolno
       terapijo, umetno dihanje in
       drugi terapevtski dihalni
       aparati; deli in pribor
9019 10   - Aparati za mehanoterapijo;
       aparati za masažo; aparati za
       psihološka testiranja:
9019 10 100 - - električne naprave za
       vibro-masažo                4.5
9019 10 900 - - drugi                 4.5
9019 20 000 - Aparati za ozonoterapijo,
       kisikoterapijo, aerosolno
       terapijo, umetno dihanje in
       drugi terapevtski dihalni
       aparati                   1.2
9028     Merilniki porabe ali
       proizvodnje plinov, tekočin
       ali električne energije,
       vključno z merilniki za
       njihovo umerjanje
9028 30   - Električni števci:
       - - za izmenični tok:
9028 30 110 - - - za enofazni tok           4.5
9028 30 190 - - - za večfazni tok           4.5
9028 30 900 - - drugi                 4.5
9030     Osciloskopi, spektralni
       analizatorji in drugi
       instrumenti in aparati za
       merjenje ali kontrolo
       električnih veličin, razen
       merilnikov iz tar. št. 9028;
       instrumenti in aparati za
       merjenje ali odkrivanje alfa,
       beta, gama, rentgenskih,
       kozmičnih ali drugih
       ionizirajočih sevanj
       - Drugi instrumenti in
       aparati za merjenje in
       kontrolo napetosti, jakosti
       toka, upornosti ali moči, brez
       naprav za registriranje:
9030 31   - - multimetri:
9030 31 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3.6
9030 39   - - drugi:
9030 39 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                  3.6
       - - - drugi:
9030 39 300 - - - - elektronski            3.6
       - - - - drugi:
9030 39 910 - - - - - voltmetri            4.5
9030 39 990 - - - - - drugi              4.5
9030 40   - Drugi instrumenti in
       aparati, posebej namenjeni za
       telekomunikacije (npr:
       instrumenti za merjenje
       presluha, instrumenti za
       merjenje ojačenja, instrumenti
       za merjenje popačenja,
       psofometri):
9103     Hišne, pisarniške in podobne
       ure z mehanizmom za osebne
       ure, razen ur iz tar. št. 9104
9103 10 000 - Električne                4.5
9103 90 000 - Druge                  4.5
9105     Druge ure
       - Stenske ure:
9105 21 000 - - električne               4.5
9105 29 000 - - druge                 4.5
       - Druge:
9105 99   - - druge:
9105 99 100 - - - namizne ure             4.5
9105 99 900 - - - druge                4.5
9106     Aparati za kontrolo in
       merjenje časa, z urnim
       mehanizmom ali sinhronskim
       motorjem (ki npr. registrirajo
       samo čas ali čas in datum)
9106 10 000 - Aparati, ki registrirajo
       samo čas; aparati, ki
       registrirajo čas in datum          4.5
9107 00 000 Časovna prekinjala z urnim
       mehanizmom ali sinhronskim
       motorjem                  3
9404     Nosilci za žimnice;
       posteljnina in podobno blago
       (npr. žimnice, prešite odeje,
       pernice, blazine, blazinice),
       ki imajo vzmeti ali so
       napolnjeni s kakršnim koli
       materialom ali iz penaste gume
       ali plastične mase, vključno
       prevlečene
9404 10 000 - Nosilci za žimnice            4.5
       - Žimnice:
9404 21   - - iz penaste gume ali
       plastične mase, prevlečene ali
       neprevlečene:
9404 21 100 - - - gumijaste              4.5
9404 21 900 - - - plastične              4.5
9404 29   - - iz drugih materialov:
9404 29 100 - - - vzmetne               4.5
9404 29 900 - - - druge                4.5
9404 30   - Spalne vreče:
9404 30 100 - - polnjene s perjem ali
       puhom                    4.5
9404 30 900 - - druge                 4.5
9404 90   - Drugo:
9404 90 100 - - polnjeno s perjem ali
       puhom                    4.5
9404 90 900 - - drugo                 4.5
9405     Svetilke in pribor za njih,
       vključno z reflektorji in
       njihovimi deli, ki niso
       navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu; osvetljeni
       znaki, osvetljene ploščice z
       imeni in podobno, s fiksiranim
       svetlobnim virom, in njihovi
       deli, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu
9405 10   - Lestenci in druga
       električna stropna ali stenska
       svetila, razen za razsvetljavo
       javnih odprtih prostorov ali
       prometnih poti:
9405 10 100 - - iz navadnih kovin ali
       plastičnih mas, za uporabo v
       civilnem letalstvu             4.5
       - - drugo:
       - - - iz plastičnih mas:
9405 10 210 - - - - ki se uporabljajo za
       navadne žarnice               4.5
9405 10 290 - - - - drugo               4.5
9405 10 300 - - - iz keramičnih snovi         4.5
9405 10 500 - - - stekleni               4.5
       - - - iz drugih materialov:
9405 10 910 - - - - ki se uporabljajo za
       navadne žarnice               4.5
9405 10 990 - - - - drugo               4.5
9405 20   - Električne svetilke, ki se
       postavijo na mizo, ob posteljo
       ali na tla:
       - - iz plastičnih snovi:
9405 20 110 - - - ki se uporabljajo za
       navadne žarnice z nitko           4.5
9405 20 190 - - - druge                4.5
9405 20 300 - - iz keramičnih snovi          4.5
9405 20 500 - - steklene                4.5
       - - iz drugih materialov:
9405 20 910 - - - ki se uporabljajo za
       navadne žarnice               4.5
9405 20 990 - - - druge                4.5
9405 30 000 - Garniture za razsvetljavo
       novoletnih jelk               4.5
9405 40   - Druge električne svetilke
       in pribor za njih:
9405 40 100 - - reflektorji in žarometi        3.6
       - - drugo:
       - - - iz plastičnih
       materialov:
9405 40 310 - - - - ki se uporabljajo za
       navadne žarnice               4.5
9405 40 350 - - - - ki se uporabljajo za
       cevne fluorescenčne svetilke        4.5
9405 40 390 - - - - drugo               4.5
       - - - iz drugih materialov:
9405 40 910 - - - - ki se uporabljajo za
       navadne žarnice               4.5
9405 40 950 - - - - ki se uporabljajo za
       cevne fluorescenčne svetilke        4.5
9405 40 990 - - - - drugo               4.5
9405 50 000 - Neelektrične svetilke in
       pribor za njih               3
9405 60   - Osvetljeni znaki,
       osvetljene ploščice z imeni in
       podobno:
9405 60 100 - - osvetljeni znaki,
       osvetljene ploščice z imeni in
       podobno, iz osnovnih kovin ali
       iz plastičnih mas, za uporabo
       v civilnem letalstvu            4.5
       - - drugo:
9405 60 910 - - - iz plastičnih mas          4.5
9405 60 990 - - - iz drugih materialov         4.5
9406 00   Montažne zgradbe
9406 00 100 - Lesene                  3.3
       - Železne ali jeklene
       konstrukcije:
9406 00 310 - - rastlinjaki              3
9406 00 390 - - druge                 3
9406 00 900 - Iz drugih materialov           3
9603     Metle, ščetke (vključno
       ščetke, ki so deli strojev,
       aparatov ali vozil), mehanične
       priprave za čiščenje podov, ki
       se držijo v roki, brez
       motorja; omela in pernata
       omela; pripravljeni šopi in
       snopi za izdelavo metel ali
       ščetk; soboslikarski vložki in
       valji; brisalniki za pod, okna
       ipd. (razen brisalnikov z
       valjem)
9603 10 000 - Metle in ščetke,
       sestavljene iz protja ali
       drugega rastlinskega
       materiala, povezane skupaj z
       držajem ali brez njega           4.5
       - Zobne ščetke, čopiči za
       britje, ščetke za lase, ščetke
       za nohte, ščetke za trepalnice
       in druge toaletne ščetke za
       osebno nego, vključno ščetke,
       ki so deli aparatov:
9603 21 000 - - zobne ščetke              4.5
9603 29   - - drugo:
9603 29 100 - - - brivske ščetke            4.5
9603 29 300 - - - krtače za lase            4.5
9603 29 900 - - - drugo                4.5
9603 30   - Slikarski čopiči, čopiči za
       pisanje in podobni čopiči za
       nanašanje kozmetičnih
       sredstev:
9603 30 100 - - slikarski in pisalni
       čopiči                   4.5
9603 30 900 - - čopiči za nanašanje
       kozmetičnih sredstev            4.5
9603 40   - Čopiči za barvanje,
       premazovanje ipd. (razen
       čopičev iz tar. podšt.
       9603.30); soboslikarski vložki
       in valji:
9603 40 100 - - čopiči za barvanje,
       premazovanje, lakiranje ipd.        4.5
9603 40 900 - - soboslikarski vložki in
       valji                    4.5
9603 50 000 - Druge ščetke, ki so deli
       strojev, aparatov ali vozil         2
9603 90   - Drugo:
9603 90 100 - - ročno vodeni mehanični
       čistilci tal, brez motorja         4.5
       - - drugo:
9603 90 910 - - - ščetke za čiščenje
       cest; gospodinjske metle in
       omela, vključno s krtačami za
       čevlje in obleko; krtače za
       nego živali                 4.5
9603 90 990 - - - drugo                4.5
9606     Gumbi, gumbi pritiskači,
       zaklopni gumbi, gumbi za
       srajce, gumbi ki se še
       oblačijo (prekrijejo) in drugi
       deli teh izdelkov; nedokončani
       gumbi
       - Gumbi:
9606 22 000 - - iz navadnih kovin, ki
       niso preoblečeni s tekstilnim
       materialom                 2.4

            EFTA - PRILOGA 2


3501    Kazein, kazeinati in drugi kazeinski
      derivati; kazeinska lepila
350110   - Kazein:
350110100 - - za proizvodnjo regeneriranih tekstilnih
      vlaken
350110500 - - za industrijsko rabo, razen za
      proizvodnjo hrane ali krme
350110900 - - drugo
350190   - Drugo:
350190900 - - drugo
3502    Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
      proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 mas.%
      ali več proteinov iz sirotke, računano na
      suho snov), albuminati in drugi albuminski
      derivati
      - Jajčni albumin:
350211   - - posušen:
350211900 - - - drugo
350219   - - drugo:
350219900 - - - drugo
      - Mlečni albumin, vključno koncentrati iz
      dveh ali več mlečnih proteinov:
      - - drugo:
350220910 - - - posušen (na primer v lističih,
      kosmičih, prahu)
350220990 - - - drugo

            EFTA - PRILOGA 3


-----------------------------------------------------------------
                        Carinska Carinska
                        stopnja   kvota
-----------------------------------------------------------------
2101 11  Ekstrakti, esence in koncentrati kave
     ter pripravki na osnovi teh
2101 12  ekstraktov, esence ali koncentratov
     ali na osnovi kave            5  20.000 kg
2101 20  Ekstrakti, esence in koncentrati čaja,
     maté čaja in pripravki na osnovi teh
     ekstraktov, esenc ali koncentratov ali
     na osnovi čaja ali maté čaja       5  4.000 kg
-----------------------------------------------------------------

            EFTA - PRILOGA 4

           RIBE IN RIBJI IZDELKI


-----------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka      Poimenovanje    Carinska stopnja
                      ---------------------
                       Švica in  Norveška
                       Liech.    in
                            Islandija
-----------------------------------------------------------------
1              2         3       4
-----------------------------------------------------------------
0208     Drugo meso in drugi užitni
       mesni klavnični izdelki,
       sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno
0208 90   - Drugo:
0208 90 500 - - meso kitov in
       tjulnjev(1)            pr      pr
(1)     Razen kitov in iz njih
       pridobljenih proizvodov iz
       tarifnih oznak 0208 90 500,
       1516 10, 1603 00, 2301 10
       000, za katere se pri uvozu v
       Slovenijo plačuje carina po
       stopnjah, določenih v skladu
       z zakonom o carinski tarifi,
       razen za tarifno oznako 1516
       10 100, za katero velja
       carinska stopnja "prosto"
0301     Ribe, žive
0301 10   - Okrasne ribe:
0301 10 100 - - sladkovodne ribe       15.0     pr
0301 10 900 - - morske ribe         pr      pr
       - Druge ribe, žive:
0301 91   - - postrvi (Salmo trutta,
       Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki,
       Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae,
       Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster ):
0301 91 100 - - - vrst Oncorhynchus
       apache, Oncorhynchus
       chrysogaster           10.0     pr
0301 91 900 - - - druge           10.9     pr
0301 92 000 - - jegulje (Anguilla spp.)   pr      pr
0301 93 000 - - krap             10.9     pr
0301 99   - - druge:
       - - - sladkovodne ribe:
0301 99 110 - - - - pacifiški losos
       (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha,
       Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski losos (Salmo salar)
       in donavski losos (Hucho
       hucho)              2.0      pr
0301 99 190 - - - - druge          2.0      pr
0301 99 900 - - - morske ribe        pr      pr
0302     Ribe, sveže ali ohlajene,
       razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz
       tar.št. 0304
       - Salmonidi, razen jeter in
       iker:
0302 11   - - postrvi (Salmo trutta,
       Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki,
       Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae,
       Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster):
0302 11 100 - - - vrst Oncorhynchus
       apache, Oncorhynchus
       chrysogaster           10.0     pr
0302 11 900 - - - druge           10.9     pr
0302 12 000 - - pacifiški lososi
       (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha,
       Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski lososi (Salmo
       salar) in donavski lososi
       (Hucho hucho)           pr      pr
0302 19 000 - - drugi            10.0     pr
       - Ploščate ali listaste ribe
       (Pleuronectidae, Bothidae,
       Cynoglossidae, Soleidae,
       Scophthalmidae in
       Citharidae), razen jeter in
       iker:
0302 21   - - morski list
       (Reinhardtius hipoglossoides,
       Hipoglossus hipoglossus,
       Hipoglossus stenolepis):
0302 21 100 - - - veliki list
       (Reinhardtius
       hippoglossoides)         pr      pr
0302 21 300 - - - atlantski list
       (Hippoglossus hippoglossus)    pr      pr
0302 21 900 - - - pacifiški list
       (Hippoglossus stenolepis)     pr      pr
0302 22 000 - - navadna plošča
       (Pleuronectes platessa)      pr      pr
0302 23 000 - - list (Solea spp.)      pr      pr
0302 29   - - druge:
0302 29 100 - - - morski robec
       (Lepidorhombus spp.)       pr      pr
0302 29 900 - - - druge           pr      pr
       - Tuni (rodu Thunnus),
       progasti tun (Euthynnus
       (Katsuwonus) pelamis), razen
       jeter in iker:
0302 31   - - tun albakor ali
       dolgoplavutni beli tun
       (Thunnus alalunga):
0302 31 100 - - - za industrijsko
       proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604     pr      pr
0302 31 900 - - - drugo           pr      pr
0302 32   - - rumenoplavutni tun
       (Thunnus albacares):
0302 32 100 - - - za industrijsko
       proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604     pr      pr
0302 32 900 - - - drugo           pr      pr
0302 33   - - progasti tun:
0302 33 100 - - - za industrijsko
       proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604:    pr      pr
0302 33 900 - - - drugo           pr      pr
0302 39   - - drugo:
       - - - za industrijsko
       proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604
0302 39 110 - - - - modroplavutni tun
       (Thunnus thynnus)         pr      pr
0302 39 190 - - - - drugo          pr      pr
       - - - drugo:
0302 39 910 - - - - modroplavutni tun
       (Thunnus thynnus)         pr      pr
0302 39 990 - - - - drugo          pr      pr
0302 40 000 - Sledi (Clupea harengus,
       Clupea pallasii), razen jeter
       in iker              pr      pr
0302 50   - Trske (Gadus morhua,Gadus
       ogac, Gadus macrocephalus),
       razen jeter in iker:
0302 50 100 - - vrste Gadus morhua      pr      pr
0302 50 900 - - druge            pr      pr   
       - Druge
       ribe, razen jeter in iker:
0302 61   - - sardele (Sardina
       pilchardus, Sardinops spp.),
       velike sardele (Sardinella
       spp.), papaline (Sprattus
       Sprattus):
0302 61 100 - - - vrste Sardina
       pilchardus            pr      pr
0302 61 300 - - - rodu Sardinops;
       sardinella (Sardinella spp.)   pr      pr
0302 61 800 - - - papalina ali sardelica
       (Sprattus sprattus)        pr      pr
0302 62 000 - - vahnja ali navadni lupač
       (Melanogrammus aeglefinus)    pr      pr
0302 63 000 - - saj ali morski losos
       (Pollachius virens)        pr      pr
0302 64 000 - - skuše (Scomber scombrus,
       Scomber australasicus,
       Scomber japonicus)        pr      pr
0302 65   - - morski psi:
0302 65 200 - - - morski pes vrste
       Squalus acanthias         pr      pr
0302 65 500 - - - morski pes vrste
       Scyliorhinus spp.         pr      pr
0302 65 900 - - - drugi           pr      pr
0302 66 000 - - jegulje (Anguilla spp.)   pr      pr
0302 69   - - druge:
       - - - sladkovodne ribe:
0302 69 110 - - - - krap           15.0     pr
0302 69 190 - - - - druge          15.0     pr
       - - - morske ribe:
       - - - - ribe rodu Euthynnus,
       razen progastih tunov
       (Euthynnus (Kaatsuwonus)
       pelamis), navedenih v tar.
       podšt. 0302 33:
0302 69 210 - - - - - za industrijsko
       proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604             pr      pr
0302 69 250 - - - - - drugo         pr      pr
       - - - - bergilt ali rdeči
       okun (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.):
0302 69 310 - - - - - vrste Sebastes
       marinus              pr      pr
0302 69 330 - - - - - drug          pr      pr
0302 69 350 - - - - ribe vrste
       Boreogadus saida         pr      pr
0302 69 410 - - - - merlan ali pišmol
       (Merlangus merlangus)       pr      pr
0302 69 450 - - - - leng (vrsta trske),
       (Molva spp.)           pr      pr
0302 69 510 - - - - trska vrste Theragra
       chalcogramma (aljaški saj) in
       Pollachius pollachius (saj)    pr      pr
0302 69 550 - - - - inčuni (Engraulis
       spp.)               pr      pr
0302 69 610 - - - - špar ali zobatec
       (Dentex dentex in Pagellus
       spp.)               pr      pr
       - - - - oslič (Merluccius
       spp., Urophycis spp.):
       - - - - - oslič rodu
       Merluccius:
0302 69 660 - - - - - - južnoafriški
       oslič (plitkovodni oslič)
       (Merluccius capensis) in
       globokovodni oslič
       (globokovodni južnoafriški
       oslič) (Merluccius paradoxus)   pr      pr
0302 69 670 - - - - - - južni oslič
       (Merliccius australis)      pr      pr
0302 69 680 - - - - - - drugi         pr      pr
0302 69 690 - - - - - oslič rodu
       Urophycis             pr      pr
0302 69 750 - - - - špar (Brama spp.)    pr      pr
0302 69 810 - - - - grdobina, morska
       spaka (Lophius spp.)       pr      pr
0302 69 850 - - - - nebrkati mol ali
       sinja ugotica (Micromesistius
       poutassou ali Gadus
       poutassou)            pr      pr
0302 69 860 - - - - nebrkati som ali
       modra ugotica južnih morij
       (Micromesistius australis)    pr      pr
0302 69 870 - - - - mečarica (Xiphias
       gladius)             pr      pr
0302 69 910 - - - - skuša (Caranx
       trachurus, Trachurus
       trachurus)            pr      pr
0302 69 920 - - - - rožnata jegulja
       (Gentapterus blacodes)      pr      pr
0302 69 930 - - - - ribe vrste
       Kathetostoma giganteum      pr      pr
0302 69 940 - - - - brancin
       (Dicentrarchus labrax)      pr      pr
0302 69 950 - - - - orada (Sparus
       aurata)              pr      pr
0302 69 990 - - - - drugo          pr      pr
0302 70 000 - Jetra in ikre         pr      pr
0303     Ribe, zamrznjene, razen
       ribjih filetov in drugega
       ribjega mesa iz tar. št. 0304
0303 10 000 - Pacifiški lososi
       (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha,
       Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus), razen
       jeter in iker           pr      pr
       - Druge salmonide, razen
       jeter in iker:
0303 21   - - postrvi (Salmo trutta,
       Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki,
       Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae,
       Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster):
0303 21 100 - - - vrst Oncorhynchus
       apache, Oncorhynchus
       chrysogaster           10.0     pr
0303 21 900 - - - druge           15.0     pr
0303 22 000 - - atlantski lososi (Salmo
       salar) in donavski lososi
       (Hucho hucho)           pr      pr
0303 29 000 - - druge            10.0     pr
       - Ploščate ali listaste ribe
       (Pleuronectidae, Bothidae,
       Cynoglossidae, Soleidae,
       Scophthalmidae in
       Citharidae), razen jeter in
       iker:
0303 31   - - veliki list
       (Reinhardtius
       hippoglossoides, Hippoglossus
       hippoglossus, Hippoglossus
       stenolepis):
0303 31 100 - - - veliki list
       (Reinhardtius
       hippoglossoides)         pr      pr
0303 31 300 - - - atlantski list
       (Hippoglossus hippoglossus)    pr      pr
0303 31 900 - - - pacifiški list
       (Hippoglossus stenolepis)     pr      pr
0303 32 000 - - navadna plošča
       (Pleuronectes platessa)      pr      pr
0303 33 000 - - list (Solea spp.)      pr      pr
0303 39   - - druge:
0303 39 100 - - - iverka (Platichthys
       flesus)              pr      pr
0303 39 200 - - - morski robec
       (Lepidorhombus spp.)       pr      pr
0303 39 300 - - - ribe rodu Rhombosolea   pr      pr
0303 39 800 - - - druge           pr      pr
       - Tuni (rodu Thunnus),
       progasti tun (Euthynnus
       (Katsuwonus) pelamis), razen
       jeter in iker:
0303 41   - - tun albakor ali
       dolgoplavutni tun (Thunnus
       alalunga):
       - - - za industrijsko
       proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604 :
0303 41 110 - - - - cel           pr      pr
0303 41 130 - - - - brez škrg in
       drobovja             pr      pr
0303 41 190 - - - - drug (na primer brez
       glave)              pr      pr
0303 41 900 - - - drug            pr      pr
0303 42   - - rumenoplavutni tun
       (Thunnus albacares):
       - - - za industrijsko
       proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604:
       - - - - cel:
0303 42 120 - - - - - nad 10 kg po kosu   pr      pr
0303 42 180 - - - - - drugo         pr      pr
       - - - - brez škrg in
       drobovja:
0303 42 320 - - - - - nad 10 kg po kosu   pr      pr
0303 42 380 - - - - - drugo         pr      pr
       - - - - drugo (na primer
       brez glave):
0303 42 520 - - - - - nad 10 kg po kosu   pr      pr
0303 42 580 - - - - - drugo         pr      pr
0303 42 900 - - - drugo           pr      pr
0303 43   - - progasti tun:
       - - - za industrijsko
       proizvodnjo izdelkov iz tar.
       Zt. 1604:
0303 43 110 - - - - cel           pr      pr
0303 43 130 - - - - brez škrg in
       drobovja             pr      pr
0303 43 190 - - - - drugo (na primer
       brez glave)            pr      pr
0303 43 900 - - - drugo           pr      pr
0303 49   - - drugo:
       - - - za industrijsko
       proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604:
       - - - - modroplavutni tun
       (Thunnus thynnus):
0303 49 210 - - - - - cel          pr      pr
0303 49 230 - - - - - brez škrg in
       drobovja             pr      pr
0303 49 290 - - - - - drugo (na primer
       brez glave)            pr      pr
       - - - - drugo:
0303 49 410 - - - - - cel          pr      pr
0303 49 430 - - - - - brez škrg in
       drobovja             pr      pr
0303 49 490 - - - - - drugo (na primer
       brez glave)            pr      pr
0303 49 900 - - - drugo           pr      pr
0303 50 000 - Sledi (Clupea harengus,
       Clupea pallasii) razen jeter
       in iker              pr      pr
0303 60   - Trske (Gadus morhua, Gadus
       ogac, Gadus macrocephalus),
       razen jeter in iker:
0303 60 110 - - vrste Gadus morhua      pr      pr
0303 60 190 - - vrste Gadus ogac       pr      pr
0303 60 900 - - vrste Gadus
       macrocephalus           pr      pr
       - Druge ribe, razen jeter in
       iker:
0303 71   - - sardele (Sardina
       pilchardus, Sardinops spp.),
       velike sardele (Sardinella
       spp.), papaline (Sprattus
       sprattus):
0303 71 100 - - - sardine vrste Sardina
       pilchardus            pr      pr
0303 71 300 - - - sardine rodu
       Sardinops; sardinella
       (Sardinella spp.)         pr      pr
0303 71 800 - - - papalina ali sardelica
       (Sprattus sprattus)        pr      pr
0303 72 000 - - vahnja ali navaden lupač
       (Melanogrammus aeglefinus)    pr      pr
0303 73 000 - - saj ali morski losos
       (Polachius virens)        pr      pr
0303 74   - - skuše (Scomber scombrus,
       Scomber australasicus,
       Scomber japonicus):
0303 74 300 - - - od vrste Scomber
       scombrus in Scomber japonicus   pr      pr
0303 74 900 - - - vrste Scomber
       australasicus           pr      pr
0303 75   - - morski psi:
0303 75 200 - - - morski psi vrste
       Squalus acanthias         pr      pr
0303 75 500 - - - morski psi vrste
       Scyliorhinus spp.         pr      pr
0303 75 900 - - - drugi           pr      pr
0303 76 000 - - jegulje (Anguilla spp.)   pr      pr
0303 77 000 - - brancini (Dicentrarchus
       labrax, Dicentrarchus
       punctatus)            pr      pr
0303 78   - - osliči (Merluccius spp.
       Urophycis spp.):
       - - - osliči rodu
       Merluccius:
0303 78 110 - - - - južnoafriški oslič
       (plitkovodni oslič)
       (Merluccius capensis) in
       globokovodni oslič
       (globokovodni južnoafriški
       oslič) (Merluccius paradoxus)   pr      pr
0303 78 120 - - - - argentinski oslič
       (oslič jugozahodnega
       Atlantika) (Merliccius
       hubbsi)              pr      pr
0303 78 130 - - - - južni oslič
       (Merliccius australis)      pr      pr
0303 78 190 - - - - drugi           pr      pr
0303 78 900 - - - osliči rodu Urophycis   pr      pr
0303 79   - - druge:
       - - - sladkovodne:
0303 79 110 - - - - krap           15.0     pr
0303 79 190 - - - - druge          15.0     pr
       - - - morske ribe:
       - - - - ribe rodu Euthynnus,
       razen progastih tunov
       (Euthynnus (Katsuwonus)
       pelamis), navedenih v tar.
       podšt. 0303 43:
       - - - - - za industrijsko
       proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604:
0303 79 210 - - - - - - cele         pr      pr
0303 79 230 - - - - - - brez škrg in
       drobovja             pr      pr
0303 79 290 - - - - - - drugo (na primer
       brez glave)            pr      pr
0303 79 310 - - - - - drugo         pr      pr
       - - - - bergilt ali rdeči
       okun (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.):
0303 79 350 - - - - - vrste Sebastes
       marinus              pr      pr
0303 79 370 - - - - - druge         pr      pr
0303 79 410 - - - - ribe vrste
       Boreogadus saida         pr      pr
0303 79 450 - - - - merlan ali pišmol
       (Merlangus merlangus)       pr      pr
0303 79 510 - - - - leng (vrsta trske)
       (Molva spp.)           pr      pr
0303 79 550 - - - - trska vrste Theragra
       chalcogramma (aljaški saj) in
       Pollachius pollachius (saj)    pr      pr
0303 79 580 - - - - ribe vrste
       Orcynopsis unicolor        pr      pr
0303 79 650 - - - - inčuni (Engraulis
       spp.)               pr      pr
0303 79 710 - - - - špar ali pagar
       (Dentex dentex in Pagellus
       spp.)               pr      pr
0303 79 750 - - - - špar vrste Brama
       spp.               pr      pr
0303 79 810 - - - - grdobina (Lophius
       spp.)               pr      pr
0303 79 830 - - - - nebrkati mol ali
       sinja ugotica (Micromesistius
       poutassou ali Gadus
       poutassou)            pr      pr
0303 79 850 - - - - nebrkati som ali
       modra ugotica južnih morij
       (Micromesticus australis)     pr      pr
0303 79 870 - - - - mečarica (Xiphias
       gladius)             pr      pr
0303 79 880 - - - - ribe vrste
       Dissostichus spp         pr      pr
0303 79 910 - - - - skuša vrste Caranx
       trachurus, Trachurus
       trachurus             pr      pr
0303 79 920 - - - - modri repak
       (Macruronus novazealandiae)    pr      pr
0303 79 930 - - - - rožnata jegulja
       (Genypterus blacodes)       pr      pr
0303 79 940 - - - - ribe vrst Pelotreis
       flavilatus in Peltorhamphus
       novazealandiae          pr      pr
0303 79 950 - - - - ribe vrste
       Kathetostoma giganteum      pr      pr
0303 79 990 - - - - druge          pr      pr
0303 80   - Jetra in ikre:
0303 80 100 - - trde in mehke ikre za
       pridobivanje
       dezoksiribonukleinske kisline
       in protaminskega sulfata     pr      pr
0303 80 900 - - drugo             pr      pr
0304     Ribji fileti in drugo ribje
       meso (nemleto ali mleto),
       sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno
0304 10   - Sveže ali ohlajeno:
       - - fileti:
       - - - sladkovodnih rib:
0304 10 110 - - - - postrvi (Salmo
       trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki,
       Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae)        10.0     pr
0304 10 130 - - - - pacifiškega lososa
       (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha,
       Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo
       salar) in donavskega lososa
       (Hucho hucho)           2.0      pr
0304 10 190 - - - - drugih sladkovodnih
       rib                10.0     pr
       - - - drugi:
0304 10 310 - - - - trske (Gadus morhua,
       Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) in rib vrste
       Boreogadus saida         pr      pr
0304 10 330 - - - - saja ali morskega
       lososa (Pollachius virens)    pr      pr
0304 10 350 - - - - bergilta ali rdečega
       okuna (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.)          pr      pr
0304 10 380 - - - - drugi          pr      pr
       - - drugo ribje meso
       (sesekljano ali
       nesesekljano):
0304 10 910 - - - sladkovodnih rib      10.0     pr
       - - - drugo:
0304 10 970 - - - - sledi          pr      pr
0304 10 980 - - - - drugo          pr      pr
0304 20   - Zamrznjeni fileti:
       - - sladkovodnih rib:
0304 20 110 - - - postrvi (Salmo trutta,
       Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki,
       Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae)        10.0     pr
0304 20 130 - - - pacifiškega lososa
       (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha,
       Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo
       salar) in donavskega lososa
       (Hucho hucho)           2.0      pr
0304 20 190 - - - drugih sladkovodnih
       rib                10.0     pr
       - - trske (Gadus morhua,
       Gadus macrocephalus, Gadus
       ogac) in rib vrste Boreogadus
       saida:
0304 20 210 - - - trske vrste Gadus
       macrocephalus           pr      pr
0304 20 290 - - - drugi           pr      pr
0304 20 310 - - saja ali morskega lososa
       (Pollachius virens)        pr      pr
0304 20 330 - - vahnje (Melanogrammus
       aeglefinus)            pr      pr
       - - bergilta ali rdečega
       okuna (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.):
0304 20 350 - - - vrste Sebastes marinus   pr      pr
0304 20 370 - - - drugi           pr      pr
0304 20 410 - - merlan ali pišmol
       (Merlangus merlangus)       pr      pr
0304 20 430 - - lenga (vrsta trske)
       (Molva spp.)           pr      pr
0304 20 450 - - tune (rodu Thunnus) in
       rib rodu Euthynnus        pr      pr
       - - skuše (Scomber scombrus,
       Scomber australasicus,
       Scomber japonicus) in rib
       vrste Orcynopsis unicolor:
0304 20 510 - - - skuše vrste Scomber
       australasicus           pr      pr
0304 20 530 - - - drugi           pr      pr
       - - osliča (Merluccius spp.,
       Urophycis spp.):
       - - - osliča rodu
       Merluccius:
0304 20 550 - - - - južnoafriškega osliča
       (plitkovodnega osliča)
       (Merluccius capensis) in
       globokovodnega osliča
       (globokovodnega
       južnoafriškega osliča)
       (Merluccius paradoxus)      pr      pr
0304 20 560 - - - - argentinskega osliča
       (osliča jugozahodnega
       Atlantika) (Merliccius
       hubbsi)              pr      pr
0304 20 580 - - - - drugi           pr      pr
0304 20 590 - - - osliča rodu Urophycis   pr      pr
       - - morskih psov:
0304 20 610 - - - morskih psov vrste
       Squalus acanthias in
       Scyliorhinus spp.         pr      pr
0304 20 690 - - - drugih morskih psov    pr      pr
0304 20 710 - - navadne plošče
       (Pleuronectes platessa)      pr      pr
0304 20 730 - - iverke (Platichthys
       flesus)              pr      pr
0304 20 750 - - sledi (Clupea harengus,
       Clupea pallasii)         pr      pr
0304 20 790 - - morskega robca
       (Lepidorhombus spp.)       pr      pr
0304 20 810 - - špara ali pagarja (Brama
       spp.)               pr      pr
0304 20 830 - - grdobine (Lophius spp.)   pr      pr
0304 20 850 - - trske vrste Theragra
       chalcogramma           pr      pr
0304 20 870 - - mečarice (Xiphias
       gladius)             pr      pr
0304 20 880 - - - - ribe vrste
       Dissostichus spp         pr      pr
0304 20 910 - - modrega repka
       (Macruronus novazealandiae)    pr      pr
0304 20 950 - - drugi            pr      pr
0304 90   - Drugo:
0304 90 050 - - surimi            pr      pr
       - - drugo:
0304 90 100 - - - iz sladkovodnih rib    10.0     pr
       - - - drugo:
0304 90 220 - - - - sledi (Clupea
       harengus, Clupea pallasii)    pr      pr
0304 90 310 - - - - bergilta ali rdečega
       okuna (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.)          pr      pr
       - - - - trske (Gadus morhua,
       Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) in rib vrste
       Boreogadus saida:
0304 90 350 - - - - - trske vrste Gadus
       macrocephalus           pr      pr
0304 90 380 - - - - - trske vrste Gadus
       morhua              pr      pr
0304 90 390 - - - - - drugo         pr      pr
0304 90 410 - - - - saja ali morskega
       lososa (Pollachius virens)    pr      pr
0304 90 450 - - - - vahnje
       (Melanogrammus aeglefinus)    pr      pr
       - - - - osliča (Merluccius
       spp., Urophycis spp.):
0304 90 470 - - - - - osliča rodu
       Merluccius            pr      pr
0304 90 490 - - - - - osliča rodu
       Urophycis             pr      pr
0304 90 510 - - - - morskega robca
       (Lepidorhombus spp.)       pr      pr
0304 90 550 - - - - špara ali pagarja
       (Brama spp.)           pr      pr
0304 90 570 - - - - grdobine (Lophius
       spp.)               pr      pr
0304 90 590 - - - - nebrkatega mola ali
       sinje ugotice (Micromesistius
       poutassou ali Gadus
       poutassou)            pr      pr
0304 90 610 - - - - trske vrste Theragra
       chalcogramma           pr      pr
0304 90 650 - - - - mečarice (Xiphias
       gladius)             pr      pr
0304 90 970 - - - - drugo          pr      pr
0305     Ribe, sušene, nasoljene ali v
       slanici; prekajene ribe,
       pečene pred prekajevanjem ali
       med prekajevanjem; ribja
       moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano
0305 10 000 - Ribja moka, zdrob in
       peleti, ustrezna za hrano
       ljudi               pr      pr
0305 20 000 - Jetra in ikre, sušene,
       prekajene, nasoljene ali v
       slanici              pr      pr
0305 30   - Ribji fileti, sušeni,
       nasoljeni, v slanici, toda
       neprekajeni:
       - - trske (Gadus morhua,
       Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) in rib vrste
       Boreogadus saida:
0305 30 110 - - - trske vrste Gadus
       macrocephalus           pr      pr
0305 30 190 - - - drugo           pr      pr
0305 30 300 - - pacifiškega lososa
       (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha,
       Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo
       salar) in donavskega lososa
       (Hucho hucho), nasoljeni ali
       v slanici             6.0      pr
0305 30 500 - - velikega lista
       (Reinhardtius
       hippoglossoides), nasoljeni
       ali v slanici           pr      pr
0305 30 900 - - drugo            pr      pr
       - Prekajene ribe, vključno s
       fileti:
0305 41 000 - - pacifiški lososi
       (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha,
       Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski lososi (Salmo
       salar) in donavski lososi
       (Hucho hucho)           3.0      pr
0305 42 000 - - sledi (Clupea harengus,
       Clupea pallasii)         pr      pr
0305 49   - - druge:
0305 49 100 - - - veliki list
       (Reinhardtius
       hippoglossoides)         pr      pr
0305 49 200 - - - atlantski list
       (Hippoglossus hippoglossus)    pr      pr
0305 49 300 - - - skuše (Scomber
       scombrus, Scomber
       australasicus, Scomber
       japonicus)            pr      pr
0305 49 450 - - - postrvi (Salmo trutta,
       Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki,
       Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae,
       Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster)    6.0      pr
0305 49 500 - - - jegulje (Anguilla
       spp.)               pr      pr
0305 49 800 - - - druge           pr      pr
       - Sušene ribe, nenasoljene
       ali nasoljene, toda
       neprekajene:
0305 51   - - trske (Gadus morhua,
       Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus):
0305 51 100 - - - posušene, nesoljene    pr      pr
0305 51 900 - - - posušene, nasoljene    pr      pr
0305 59   - - druge:
       - - - ribe vrste Boreogadus
       saida:
0305 59 110 - - - - posušene, nesoljene   pr      pr
0305 59 190 - - - - posušene, nasoljene   pr      pr
0305 59 300 - - - sledi (Clupea
       harengus, Clupea pallasii)    pr      pr
0305 59 500 - - - inčuni-brgljuni
       (Engraulis spp.)         pr      pr
0305 59 600 - - - veliki list
       (Reinhardtius
       hippoglossoides), in
       pacifiški list (Hippoglossus
       stenolepis)            pr      pr
0305 59 700 - - - atlantski list
       (Hippoglossus hipoglossus)    pr      pr
0305 59 900 - - - druge           pr      pr
       - Ribe, nasoljene, toda
       nesušene in neprekajene, ter
       ribe v slanici:
0305 61 000 - - sledi (Clupea harengus,
       Clupea pallasii)         pr      pr
0305 62 000 - - trske (Gadus morhua,
       Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus)          pr      pr
0305 63 000 - - inčun-brgljuni
       (Engraulis spp.)         pr      pr
0305 69   - - druge:
0305 69 100 - - - ribe vrste Boreogadus
       saida               pr      pr
0305 69 200 - - - veliki list
       (Reinhardtius
       hippoglossoides) in pacifiški
       list (Hippoglossus
       stenolepis)            pr      pr
0305 69 300 - - - atlantski list
       (Hippoglossus hippoglossus)    pr      pr
0305 69 500 - - - pacifiški losos
       (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha,
       Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski losos (Salmo salar)
       in donavski losos (Hucho
       hucho)              6.0      pr
0305 69 900 - - - druge           pr      pr
0306     Raki v oklepu ali brez
       oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
       nasoljeni ali v slanici, raki
       v oklepu, kuhani v sopari ali
       vodi, pa tudi ohlajeni,
       zamrznjeni, sušeni nasoljeni
       ali v slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško
       prehrano
       - Zamrznjeni:
0306 11   - - rarogi in drugi raki s
       skalnatega dna (Palinurus
       spp., Panulirus spp., Jasus
       spp.):
0306 11 100 - - - rarogi (Palinurus
       spp.)               pr      pr
0306 11 900 - - - drugo           pr      pr
0306 12   - - jastogi (Homarus spp.):
0306 12 100 - - - celi            pr      pr
0306 12 900 - - - drugo           pr      pr
0306 13   - - škampi in kozice:
0306 13 100 - - - iz družine Pandalidae   pr      pr
0306 13 300 - - - škampi rodu Crangon    pr      pr
0306 13 400 - - - globokovodni morski
       rakci (Parapenaeus
       longirostris)           pr      pr
0306 13 500 - - - morski rakci rodu
       Penacus              pr      pr
0306 13 800 - - - drugi           pr      pr
0306 14   - - raki:
0306 14 100 - - - rakovice vrste
       Paralithodes camchaticus,
       Chionoecetes spp. in
       Callinectes sapidus        pr      pr
0306 14 300 - - - rakovice vrste Cancer
       pagurus              pr      pr
0306 14 900 - - - drugi           pr      pr
0306 19   - - drugi, vključno moka,
       zdrob, peleti od rakov,
       primerni za človeško
       prehrano:
0306 19 100 - - - sladkovodni raki      pr      pr
0306 19 300 - - - kvarnerski rak (škamp)
       (Nephrops norvegicus)       pr      pr
0306 19 900 - - - drugi           pr      pr
       - Nezamrznjeni:
0306 21 000 - - rarogi in drugi raki s
       skalnatega dna (Palinurus
       spp.,Panulirus spp., Jasus
       spp.)               pr      pr
0306 22   - - jastogi (Homarus spp.):
0306 22 100 - - - živi            pr      pr
       - - - drugo:
0306 22 910 - - - - celi           pr      pr
0306 22 990 - - - - drugo          pr      pr
0306 23   - - škampi in kozice:
0306 23 100 - - - iz družine Pandalidae   pr      pr
       - - - škampi rodu Crangon:
0306 23 310 - - - - sveži, ohlajeni ali
       kuhani v pari ali kropu      pr      pr
0306 23 390 - - - - drugo          pr      pr
0306 23 900 - - - drugi           pr      pr
0306 24   - - raki:
0306 24 100 - - - raki vrste
       Paralithodes camchaticus,
       Chionoecetes spp. in
       Callinectes sapidus        pr      pr
0306 24 300 - - - raki vrste Cancer
       pagurus              pr      pr
0306 24 900 - - - drugi           pr      pr
0306 29   - - drugi, vključno moka,
       zdrob, peleti od rakov,
       primerni za človeško
       prehrano:
0306 29 100 - - - sladkovodni raki      pr      pr
0306 29 300 - - - kvarnerski rak (škamp)
       (Nephrops norvegicus)       pr      pr
0306 29 900 - - - drugi           pr      pr
0307     Mehkužci v oklepu ali brez
       oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
       nasoljeni ali v slanici;
       vodni nevretenčarji, razen
       rakov in mehkužcev, živi,
       sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v
       slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško
       prehrano
0307 10   - Kamenice (ostrige):
0307 10 100 - - ploščate ostrige (iz
       rodu Ostrea), žive, ki
       tehtajo (vključno z lupino)
       največ 40 g po kosu        pr      pr
0307 10 900 - - druge            pr      pr
       - Pokrovače rodu Pecten,
       Chlamys ali Placopecten:
0307 21 000 - - žive, sveže ali ohlajene   pr      pr
0307 29   - - druge:
0307 29 100 - - - jakobinke (Pecten
       maximus), zamrznjene       pr      pr
0307 29 900 - - - druge           pr      pr
       - Dagnje (Mytilus spp.,
       Perna spp.):
0307 31   - - žive, sveže ali
       ohlajene:
0307 31 100 - - - Mytilus spp.        pr      pr
0307 31 900 - - - Perna spp.         pr      pr
0307 39   - - druge:
0307 39 100 - - - Mytilus spp.        pr      pr
0307 39 900 - - - Perna spp.         pr      pr
       - Sipe (Sepia officinalis,
       Rossia macrosoma, Sepiola
       spp.) in lignji (Ommastrephes
       spp., Loligo spp.,
       Nototodarus spp.,
       Sepioteuthis spp.):
0307 41   - - žive, sveže ali
       ohlajene:
0307 41 100 - - - sipe (Sepia
       officinalis, Rossia
       macrosoma, Sepiola spp.)     pr      pr
       - - - lignji (Ommastrephes
       spp., Loligo spp.,
       Nototodarus spp.,
       Sepioteuthis spp.):
0307 41 910 - - - - Loligo spp.,
       Ommastrephes sagittatus      pr      pr
0307 41 990 - - - - druge          pr      pr
0307 49   - - druge:
       - - - zamrznjene:
       - - - - sipe (Sepia
       officinalis, Rossia
       macrosoma, Sepiola spp.):
       - - - - - iz rodu Sepiola:
0307 49 010 - - - - - - manjvredne sipe
       (Sepiola rondeleti)        pr      pr
0307 49 110 - - - - - - druge        pr      pr
0307 49 180 - - - - - druge         pr      pr
       - - - - lignji (Ommastrephes
       spp., Loligo spp.,
       Nototodarus spp.,
       Sepioteuthis spp.):
       - - - - - Loligo spp.:
0307 49 310 - - - - - - Loligo vulgaris   pr      pr
0307 49 330 - - - - - - Loligo pealei    pr      pr
0307 49 350 - - - - - - Loligo
       patagonica            pr      pr
0307 49 380 - - - - - - druge        pr      pr
0307 49 510 - - - - - Ommastrephes
       sagittatus            pr      pr
0307 49 590 - - - - - druge         pr      pr
       - - - druge:
0307 49 710 - - - - sipe (Sepia
       officinalis, Rossia
       macrosoma, Sepiola spp.)     pr      pr
       - - - - Lignji (Ommastrephes
       spp., Loligo spp.,
       Nototodarus spp.,
       Sepioteuthis spp.):
0307 49 910 - - - - - Loligo spp.,
       Ommastrephes sagittatus      pr      pr
0307 49 990 - - - - - druge         pr      pr
       - Hobotnice (Octopus spp.):
0307 51 000 - - žive, sveže ali ohlajene   pr      pr
0307 59   - - drugo:
0307 59 100 - - - zamrznjene         pr      pr
0307 59 900 - - - drugo           pr      pr
0307 60 000 - Polži, razen morskih
       polžev              pr      pr
       - Drugi, vključno z moko,
       zdrobom in peleti vodnih
       mehkužcev, razen rakov,
       primerni za človeško
       prehrano:
0307 91 000 - - živi, sveži ali ohlajeni   pr      pr
0307 99   - - drugo:
       - - - zamrznjeni:
0307 99 110 - - - - Illex spp.        pr      pr
0307 99 130 - - - - progasta venera in
       druge vrste iz družine
       Veneridae             pr      pr
0307 99 150 - - - - meduze (Rhopilema
       spp.)               pr      pr
0307 99 180 - - - - drugi vodni
       nevretenčarji           pr      pr
0307 99 900 - - - drugo           pr      pr
1504     Masti in olja rib ali morskih
       sesalcev ter njihove
       frakcije, prečiščeni ali
       neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani:
1504 10   - Olja in njihove frakcije
       iz ribjih jeter:
1504 10 100 - - pri katerih vsebnost
       vitamina A ne presega 2 500
       IU/g               pr      pr
       - - druge:
1504 10 910 - - - iz morskih listov     pr      pr
1504 10 990 - - - druge           pr      pr
1504 20   - Masti in olja rib ter
       njihove frakcije, razen iz
       ribjih jeter:
1504 20 100 - - trdne frakcije        pr      pr
1504 20 900 - - drugo            pr      pr
1504 30   - Masti in olja morskih
       sesalcev in njihove frakcije:
1504 30 100 - - trdne frakcije        pr      pr
1504 30 900 - - drugo            pr      pr
1516     Masti in olja živalskega ali
       rastlinskega izvora in
       njihove frakcije, deloma ali
       v celoti hidrogenirani,
       interesterificirani,
       reesterificirani ali
       elaidinizirani, rafinirani
       ali nerafinirani, toda
       nadalje nepredelani
1516 10   - Živalske masti in olja in
       njihove frakcije(1):
(1)     Razen kitov in iz njih
       pridobljenih proizvodov iz
       tarifnih oznak 0208 90 500,
       1516 10, 1603 00, 2301 10
       000, za katere se pri uvozu v
       Slovenijo plačuje carina po
       stopnjah, določenih v skladu
       z zakonom o carinski tarifi,
       razen za tarifno oznako 1516
       10 100, za katero velja
       carinska stopnja "prosto"
1516 10 100 - - v izvirnem pakiranju z
       neto vsebino do vključno 1 kg   pr      pr
1516 10 900 - - drugo            pr      pr
1603 00   Ekstrakti in sokovi iz mesa,
       rib, rakov, mehkužcev in
       drugih vodnih nevretenčarjev
       (1)
1603 00 100 - V izvirnem pakiranju z
       neto vsebino do vključno 1 kg   pr      pr
1603 00 300 - V izvirnem pakiranju z
       neto vsebino več kot 1 kg
       vendar manj kot 20 kg       pr      pr
1603 00 900 - Drugo             pr      pr
1604     Pripravljene ali konzervirane
       ribe, kaviar in kaviarjevi
       nadomestki, pripravljeni iz
       ribjih jajčec
       - Ribe, cele ali v kosih,
       toda nezmlete:
1604 11 000 - - lososi            pr      pr
1604 12   - - sledi:
1604 12 100 - - - fileti, surovi, samo
       prekriti s testom ali
       krušnimi drobtinami,
       predhodno ocvrti v olju ali
       neocvrti, globoko zamrznjeni   pr      pr
       - - - drugo:
1604 12 910 - - - - v nepredušni
       embalaži             pr      pr
1604 12 990 - - - - drugo          pr      pr
1604 13   - - sardine, velike sardele
       in papaline:
       - - - sardine:
1604 13 110 - - - - v olivnem olju      pr      pr
1604 13 190 - - - - druge          pr      pr
1604 13 900 - - - druge           pr      pr
1604 14   - - tuni, progasti tuni in
       palamide (Sarda spp.):
       - - - tuni in progasti tuni:
1604 14 110 - - - - v rastlinskem olju    pr      pr
       - - - - drugi:
1604 14 160 - - - - - fileti, znani kot
       "vlečeni fileti"         pr      pr
1604 14 180 - - - - - drugo         pr      pr
1604 14 900 - - - palamida (Sarda spp.)   pr      pr
1604 15   - - skuše:
       - - - vrste Scomber scombrus
       in Scomber japonicus:
1604 15 110 - - - - fileti          pr      pr
1604 15 190 - - - - druge          pr      pr
1604 15 900 - - - vrste Scomber
       australasicus           pr      pr
1604 16 000 - - inčuni            pr      pr
1604 19   - - druge:
1604 19 100 - - - salmonide, razen
       lososa              pr      pr
       - - - ribe rodu Euthynnus,
       razen progastega tuna
       (Euthynnus (Katsuwonus)
       pelamis):
1604 19 310 - - - - fileti, znani kot
       "vlečeni fileti"         pr      pr
1604 19 390 - - - - drugo          pr      pr
1604 19 500 - - - ribe vrste Orcynopsis
       unicolor             pr      pr
       - - - druge:
1604 19 910 - - - - fileti, surovi, samo
       prekriti s kakršno koli
       oblogo ali krušnimi
       drobtinami, predhodno ocvrti
       v olju ali neocvrti, globoko
       zamrznjeni            pr      pr
       - - - - druge:
1604 19 920 - - - - - trska (Gadus
       morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus)          pr      pr
1604 19 930 - - - - - saj ali morski
       losos (Pollachius virens)     pr      pr
1604 19 940 - - - - - oslič (Merluccius
       spp., Urophycis spp.)       pr      pr
1604 19 950 - - - - - aljaški saj
       (Theragra chalcogramma) in
       saj (Pollachius pollachius)    pr      pr
1604 19 980 - - - - - druge         pr      pr
1604 20   - Druge pripravljene ali
       konzervirane ribe:
1604 20 050 - - pripravljen surimi      pr      pr
       - - druge:
1604 20 100 - - - losos, sladkovodni     pr      pr
1604 20 300 - - - salmonide, razen
       lososa              pr      pr
1604 20 400 - - - inčuni           pr      pr
1604 20 500 - - - sardine, palamide,
       skuše vrste Scomber scombrus
       in Scomber japonicus, ribe
       vrste Orcynopsis unicolor     pr      pr
1604 20 700 - - - tuni, progasti tuni
       ali druge ribe iz rodu
       Euthynnus             pr      pr
1604 20 900 - - - druge ribe         pr      pr
1604 30   - Kaviar in kaviarjevi
       nadomestki:
1604 30 100 - - jesetrov kaviar       pr      pr
1604 30 900 - - nadomestki za kaviar     pr      pr
1605     Raki, mehkužci in drugi vodni
       nevretenčarji, pripravljeni
       ali konzervirani
1605 10 000 - Rakovice            pr      pr
1605 20   - Škampi in kozice:
1605 20 100 - - v neprodušni embalaži    pr      pr
       - - drugo:
1605 20 910 - - - v izvirnem pakiranju z
       neto vsebino do vključno 2 kg   pr      pr
1605 20 990 - - - drugo           pr      pr
1605 30   - Jastogi:
1605 30 100 - - meso jastoga, kuhano,
       namenjeno za proizvodnjo
       jastogovega masla ali
       jastogove paštete, pireja,
       juh in omak            pr      pr
1605 30 900 - - drugo             pr      pr
1605 40 000 - Drugi školjkarji        pr      pr
1605 90   - Drugo:
       - - mehkužci:
       - - - užitne školjke
       (Mytilus spp., Perna spp.):
1605 90 110 - - - - v neprodušni
       embalaži             pr      pr
1605 90 190 - - - - drugo          pr      pr
1605 90 300 - - - drugo           pr      pr
1605 90 900 - - drugi vodni
       nevretenčarji           pr      pr
2301     Moka, zdrob in peleti iz mesa
       ali mesnih odpadkov, rib ali
       rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev,
       neustreznih za hrano ljudi;
       ocvirki
2301 10 000 - Moka, zdrob in peleti iz
       mesa ali mesnih odpadkov;
       ocvirki (1)            pr      pr
2301 20 000 - Moka, zdrob in peleti iz
       rib ali rakov, mehkužcev ali
       drugih vodnih nevretenčarjev   pr      pr
2309     Izdelki, ki se uporabljajo
       kot hrana za živali
2309 90   - Drugo:
2309 90 100 - - hrana za ribe ali morske
       sesalce, vključno topljiva
       (2)                pr      pr

(1) Razen kitov in iz njih pridobljenih proizvodov iz tarifnih
oznak 0208 90 500, 1516 10, 1603 00, 2301 10 000, za katere se
pri uvozu v Slovenijo plačuje carina po stopnjah, določenih v
skladu z zakonom o carinski tarifi, razen za tarifno oznako
1516 10 100, za katero velja carinska stopnja "prosto"

(2) Razen za topljivo hrano za ribe ali morske sesalce iz tarifne
oznake 2309 90 100, za ketere se pri uvozu v Slovenijo plačuje
carina po stopnjah, določenih v skladu z zakonom o carinski
tarifi.

              PRILOGA 5

              PROTOKOL B

    o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih
           upravnega sodelovanja

              -----------

               VSEBINA

I.ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen  Definicije

II.ODDELEK  DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

- 2. člen  Splošne zahteve

- 3. člen  Kumulacija porekla v državi EFTE

- 4. člen  Kumulacija porekla v Sloveniji

- 5. člen  V celoti pridobljeni izdelki

- 6. člen  Zadosti obdelani ali predelani izdelki

- 7. člen  Nezadostni postopki obdelave ali predelave

- 8. člen  Enota kvalifikacije

- 9. člen  Dodatki, nadomestni deli in orodje

- 10. člen  Garniture

- 11. člen  Nevtralni elementi

III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

- 12. člen  Načelo teritorialnosti

- 13. člen  Neposredni prevoz

- 14. člen  Razstave

IV.ODDELEK  POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

- 15. člen  Prepoved povračila carine ali oprostitve
       plačila carine

V. ODDELEK  DOKAZILO O POREKLU

- 16. člen  Splošne zahteve

- 17. člen  Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1

- 18. člen  Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

- 19. člen  Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

- 20. člen  Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi
       predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o
       poreklu

- 21. člen  Pogoji za izjavo na računu

- 22. člen  Pooblaščeni izvoznik

- 23. člen  Veljavnost dokazila o poreklu

- 24. člen  Predločitev dokazila o poreklu

- 25. člen  Uvoz po delih

- 26. člen  Izjeme pri dokazilu o poreklu

- 27. člen  Spremljajoči dokumenti

- 28. člen  Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih
       dokumentov

- 29. člen  Razlike in formalne napake

- 30. člen  Zneski, izraženi v ekujih

VI.ODDELEK  DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

- 31. člen  Medsebojno sodelovanje

- 32. člen  Preverjanje dokazil o poreklu

- 33. člen  Reševanje sporov

- 34. člen  Kazni

- 35. člen  Proste cone

VII.ODDELEK KONČNE DOLOČBE

- 36. člen  Pododbor za carinske zadeve in vprašanja
porekla


              I. ODDELEK

             SPLOŠNE DOLOČBE

               1. člen

              Definicije

Za namene tega Protokola:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave
vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del
ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s
Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski
vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek
franko tovarna proizvajalcu v državi EFTE ali v Sloveniji, v
podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava
pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih
materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se
lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu
uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in
se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v držvi EFTE ali v Sloveniji;

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih
materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se
uporablja mutatis mutandis;

i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna,
zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka s
poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ali,
če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva
cena, ki se za izdelke dokazljivo plačuje v zadevni državi
EFTE ali Sloveniji,

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v
nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem
poimenovanja in šifrskih oznak blaga", ki se v tem Protokolu
navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem
dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke
prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so
zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode;

n) "obračunske enote" pomeni protivrednosti enotne valute
Evropskega Monetarnega sklada (evro),


              II. ODDELEK

       DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

               2. člen

             Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v državi EFTE v smislu 5.
člena tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v državi EFTE, ki vsebujejo
materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem
ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani v državi EFTE v smislu 6. člena tega
Protokola;

c) blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega prostora
(EEA) v smislu Protokola 4 Sporazuma o Evropskem
gospodarskem prostoru.

2. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5.
člena tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale,
ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v Sloveniji v smislu 6. člena tega Protokola.


               3. člen

        Kumulacija porekla v državi EFTE

1. Ob upoštevanju določb prvega odstavka 2. člena izdelki
veljajo za izdelke s poreklom iz države EFTE, če so bili tam
pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z
Liechtensteinom1), Madžarske, Poljske, Češke republike,
Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Estonije, Latvije,
Litve, Turčije ali Evropske skupnosti, v skladu z določbami
Protokola o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med
državami EFTE in Evropsko skupnostjo ali vsako od teh držav,
pod pogojem, da so bili ti materiali obdelani ali predelani
v državi EFTE bolj, kot to določa 7. člen tega Protokola. Ni
treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v državi EFTE,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima
pridobljeni izdelek poreklo iz zadevne države EFTE samo,
kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti vključenih
materialov s poreklom iz Evropske skupnosti ali ene od
drugih držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se
pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz Evropske
skupnosti ali iz države, ki je prispevala največjo vrednost
materialov s poreklom, uporabljenih pri obdelavi ali
predelavi v zadevni državi EFTE.

3. Izdelki s poreklom iz Evropske skupnosti ali ene od
držav, omenjene v prvem odstavku in ki niso obdelani ali
predelani v zadevni državi EFTE, ohranijo status izdelka s
poreklom, če se izvozijo v Evropsko skupnost ali v eno od
teh držav.

4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo, kadar so vključeni materiali ali izdelki pridobili
status izdelka s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so
enaka tistim, kot so določena v tem Protokolu.


               4. člen

         Kumulacija porekla v Sloveniji

1. Ob upoštevanju določb drugega odstavka 2. člena izdelki
veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili tam
pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom1 ),
Slovenije, Madžarske, Poljske, Češke republike, Slovaške
republike, Bolgarije, Romunije, Estonije, Latvije, Litve,
Turčije ali Evropske skupnosti, v skladu z določbami
Protokola o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med
Slovenijo in Evropsko skupnostjo ali vsako od teh držav, pod
pogojem, da so bili ti materiali obdelani ali predelani v
Sloveniji bolj, kot to določa 7. člen tega Protokola. Ni
treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima
pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je tam
dodana vrednost višja od vrednosti vključenih materialov s
poreklom iz Evropske skupnosti ali ene od drugih držav,
omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni
izdelek šteje za izdelek s poreklom iz Evropske skupnosti
ali iz države, ki je prispevala največjo vrednost materialov
s poreklom uporabljenih pri obdelavi ali predelavi v
Sloveniji.

3. Izdelki s poreklom iz Evropske skupnosti ali ene od
držav, omenjene v prvem odstavku, ki niso obdelani ali
predelani v Sloveniji, ohranijo status izdelka s poreklom,
če se izvozijo v Evropsko skupnost ali v eno od teh držav.

4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo, kadar so vključeni materiali ali izdelki pridobili
status izdelka s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so
enaka kot pravila v tem Protokolu.


               5. člen

         V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v državi EFTE ali v
Sloveniji:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega
dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
držav pogodbenic;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah
izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod
njim;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j).

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje"
v pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila in
predelovalne ladje:

a) ki so registrirana ali se vodijo v državi EFTE ali v
Sloveniji;

b) ki plujejo pod zastavo države EFTE ali Slovenije;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov držav EFTE
ali Slovenije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega
odbora ali nadzornega odbora ter večina članov takih odborov
državljani držav EFTE ali Slovenije in, še dodatno, če v
primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala
pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom
omenjenih držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani držav EFTE ali
Slovenije; in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani
držav EFTE ali Slovenije.


               6. člen

       Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v
celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so
izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere
velja ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki
morajo biti opravljeni na materialih brez porekla,
uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo
na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil
poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri
izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za
izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in
se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda
uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki
se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi
smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko
uporabijo pod pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene
izdelka franko tovarna,

b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50.
do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki
jih določa 7. člen.


               7. člen

      Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na določbe 2. točke se šteje, da so naslednji
postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek
pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je
zadoščeno zahtevam iz 6. člena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom
in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje,
hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge
vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in
podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje
ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s
sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje
pošiljk;

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in
vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne
ustreza pogojem, določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko
šteli za izdelke s poreklom iz države EFTE ali iz Slovenije;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v
pododstavkih a) do f);

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave,
opravljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v
smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku bodisi v državi EFTE ali v
Sloveniji.


               8. člen

            Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature
Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali
je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega
sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto
kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega
Protokola vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št. 5 Harmoniziranega
sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora
biti vključena tudi pri določanju porekla.


               9. člen

        Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.


              10. člen

              Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št. 3
Harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom,
kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa
takrat, kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov,
ki imajo poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot
celota poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez
porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko
tovarna.


              11. člen

            Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba
ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo
uporabljeno pri njegovi izdelavi:

a) energija in gorivo;

b) naprave in oprema;

c) stroji in orodje;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.


             III. ODDELEK

           ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

              12. člen

           Načelo teritorialnosti

1. Razen kot je določeno v primerih iz točke c) prvega
odstavka 2. člena, iz 3. in 4. člena in tretjega odstavka
tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s
poreklom, določeni v II. oddelku izpolnjeni neprekinjeno v
državi EFTE ali v Sloveniji.

2. Razen kot je določeno v primerih iz 3. in 4. člena, se
blago s poreklom, izvoženo iz države EFTE ali iz Slovenije v
drugo državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen
če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen
tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju .

3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji,
določenimi v II. oddelku, ne bo vplivala obdelava ali
predelava, opravljena izven države EFTE ali Slovenije na
materialih, izvoženih iz države EFTE ali iz Slovenije in
ponovno tam uvoženih pod pogojem, da:

a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v državi EFTE
ali v Sloveniji ali so pred njihovim izvozom bili obdelani
ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v
7. členu; in

b) se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže, da:

i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali
predelavo izvoženih materialov; in

ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven države EFTE
ali Slovenije ob uporabi določb tega člena ne presega 10
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega
se ugotavlja status blaga s poreklom.

4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne
uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven
države EFTE ali Slovenije. Vendar, kjer se v seznamu v
Prilogi II za določitev statusa blaga s poreklom za končni
izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh
vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost
materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene
pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo,
pridobljeno izven zadevne države EFTE ali Slovenije z
uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega
odstotka.

5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se
šteje, da "skupna dodana vrednost" pomeni vse stroške,
nastale izven zadevne države EFTE ali Slovenije, vključno
vrednosti tam vključenih materialov.

6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo
za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu
Priloge II in ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali
predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena.

7. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo
za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje
Harmoniziranega sistema.

8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami
tega člena, opravljena izven države EFTE ali Slovenije, se
opravi v skladu s postopki za začasni izvoz na oplemenitenje
ali podobnimi postopki.


              13. člen

            Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom,
se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega
Protokola in se prevažajo neposredno med državami
pogodbenicam ali čez ozemlja drugih držav oziroma Evropske
skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu. Vendar se izdelki, ki
sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez
druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali
začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je
blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom
carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi
postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali
kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja držav pogodbenic.


2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države
uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita,
ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja
izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.


              14. člen

              Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo izven
držav pogodbenic ali drugih držav oziroma Evropske
skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu in so po razstavi
prodani z namenom uvoza v državo EFTE ali v Slovenijo,
veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega Sporazuma pod
pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz države EFTE ali iz
Slovenije v državo, v kateri je razstava in jih tam
razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi
v državi EFTE ali v Sloveniji;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod
katerimi so bili razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske,
industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali
podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v
zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi
prodaje tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo
pod carinskim nadzorom.


              IV. ODDELEK

     POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

              15. člen

   Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz države EFTE, iz Slovenije ali iz ene
od drugih držav oziroma iz Evropske skupnosti, omenjenih v
3. in 4. členu, za katere se izda ali izdela dokazilo o
poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v državah EFTE
ali v Sloveniji ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila
carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti,
carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek,
ki se lahko uporablja v državi EFTE ali v Sloveniji, izrecno
ali z učinkom za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat
ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo
in ne, če tam ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri
izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine
in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z
enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale,
dejansko plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena,
za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in
za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki
predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo
za materiale, za katere velja ta Sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z
določbami Sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija uporablja
sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih
dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji
izdelkov s poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:

a) za izdelke, ki sodijo v 25. do 49. poglavje ter 64. do
97. poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-
odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja
v Sloveniji;

b) za izdelke, ki sodijo v 50. do 63. poglavje
Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska
dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2000 in
se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.


              V. ODDELEK

            DOKAZILO O POREKLU

              16. člen

             Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz države EFTE pri uvozu v
Slovenijo ter za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v
državo EFTE veljajo ugodnosti tega Sporazuma ob predložitvi
bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v
Prilogi III; ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave
izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu,
obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki
dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče
identificirati (v nadaljevanju "izjava na računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu
tega Protokola v primerih, kot jih določa 26. člen, veljajo
ugodnosti tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti
kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.


              17. člen

     Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo
odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastop
nik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za potrdilo o
prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se
izpolnijo v enem od uradnih jezikov države pogodbenice ali v
angleščini in v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s
črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v
za to predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če
rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico
opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor
pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu
blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih
organov države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu
blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki
dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev
drugih zahtev tega Protokola.

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države EFTE ali Slovenije, če se izdelki lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od
drugih držav oziroma iz Evropske skupnosti, omenjenih v 3.
in 4. členuter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje
drugih zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico
zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli
pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug
pregled, ki se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo
potrdila EUR.1, tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v
drugem odstavku, pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo
preveriti, ali je prostor, namenjen opisu izdelkov,
izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti
naveden v rubriki 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in
ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz
opravljen ali zagotovljen.


              18. člen

     Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem
izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz
tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga
EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se
podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem
spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno,
morajo vsebovati eno od naslednjih navedb:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",

"DELIVRE A POSTERIORI",

"RILASCIATO A POSTERIORI",

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"UTGEFIĐ EFTIR A",

"UTSTED SENERE",

"IZDANO NAKNADNO".

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.


              19. člen

     Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu
blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali,
zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov,
ki jih imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICATE",
"EFTIRRIT", "DVOJNIK".

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega
potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.


              20. člen

    Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
   predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v
državi EFTE ali v Sloveniji je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj države EFTE ali Slovenije. Nadomestno
potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi,
pod nadzorom katerih so bili dani izdelki.


              21. člen

          Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega od
stavka 16. člena, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
eden ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom,
katerih skupna vrednost ne presega 6000 Euro.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere
se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države
EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav oziroma Evropske
skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu ter izpolnjujejo druge
zahteve tega Protokola

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države
izvoznice predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
Protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali
drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so
navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave pod
pogojem, da carinskim organom države izvoznice da svoje
pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo
na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot da jo
je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je predložena
carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh letih
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.


              22. člen

           Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke
izdelkov po tem Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede
na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki
prosi za tako pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi
carinskim organom vsa jamstva, potrebna za preverjanje
statusa porekla teh izdelkov kot tudi za izpolnitev drugih
zahtev tega Protokola.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega
izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da
so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko
carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To
morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev,
navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo.


              23. člen

         Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo
carinskim organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev,
določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi
uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih
okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega
datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski
organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so
jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.


              24. člen

         Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države
uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki
izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega Sporazuma.


              25. člen

             Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega
odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki
sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308
in 9406 Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take
izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži
eno samo dokazilo o poreklu.


              26. člen

         Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo
drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki
ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da
ustrezajo zahtevam tega Protokola, in ni dvoma o resničnosti
take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava
lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list
papirja, ki se priloži tistemu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati
500 Euro, če gre za majhne pakete, ali 1200 Euro, če gre za
izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.


              27. člen

           Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem
odstavku 21. člena, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja,
da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali
izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav oziroma iz
Evropske skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu, in izpolnju
jejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim lahko:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevanega
blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v državi EFTE ali v
Sloveniji, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave
materialov v državi EFTE ali v Sloveniji, izdani ali
izdelani v državi EFTE ali v Sloveniji, kjer se uporabljajo
v skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana
ali izdelana v državi EFTE ali v Sloveniji v skladu s tem
Protokolom ali v eni od drugih držav oziroma v Evropski
skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu, v skladu s pravili o
poreklu, ki so enaka kot pravila v tem Protokolu.


              28. člen

   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu
blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene
v tretjem odstavku 17. člena.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v
tretjem odstavku 21. člena.

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.


              29. člen

          Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na
dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument
ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.


              30. člen

       Zneski, izraženi v obračunskih enotah

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v obračunskih enotah, določi država izvoznica in
jih sporoči drugim državam pogodbenicam.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so
izdelki zaračunani v valuti druge države pogodbenice ali
druge države, omenjene v 3. in 4. členu ali ene od držav
članic Evropske skupnosti, mora država uvoznica priznati
zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki je treba uporabljati v valuti katere koli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države
zneskov, izraženih v obračunskih enotah po tečaju na prvi
delovni dan v oktobru 1999.

4. Skupni odbor na zahtevo katerekoli države pogodbenica
pregleda zneske, izražene v obračunskih enotah in njihovo
protivrednost v domačih valutah držav EFTE in Slovenije.
Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih
je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti
in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov
zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za
spremembo zneskov izraženih v ekujih.


              VI. ODDELEK

         DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

              31. člen

           Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi držav EFTE in Slovenije si preko EFTA
Sekretariata medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki
jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju
potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov,
odgovornih za preverjanja teh potrdil in izjav na računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si
države EFTE in Slovenija preko pristojnih carinskih uprav
medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil
o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti
informacij, ki so tam navedene.


              32. člen

         Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali
kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o
pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov
ali izpolnitvi drugih zahtev tega Protokola.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski
organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1
in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo
teh dokumentov carinskim organom države izvoznice in, če
tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo
zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument
ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o
poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice.
V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig
ali katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je
potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo
zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z
varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti
o izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi
morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih
držav oziroma Evropske skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu
ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih
mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne
vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti
zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski
organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih
okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno
obravnavo.


              33. člen

            Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32.
člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega Protokola, jih je treba predložiti Skupnemu
odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi
države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.


              34. člen

               Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil
preferencialno obravnavo za izdelke.


              35. člen

              Proste cone

1. Države EFTE in Slovenija ukrenejo vse potrebno, da
zagotovijo, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja
zajema dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto
cono na njunem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter
da na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen
običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega
poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki
s poreklom iz države EFTE ali Slovenije uvozijo v prosto
cono s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo
predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo
zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
Protokola.


             VII. ODDELEK

             KONČNE DOLOČBE

              36. člen

    Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

V okviru Skupnega odbora se v skladu s petim odstavkom 28.
člena tega Sporazuma ustanovi Pododbor za carinske zadeve in
vprašanja porekla z namenom, da mu pomaga pri opravljanju
njegovih nalog in za zagotovitev stalnega obveščanja in
posvetovanja med strokovnjaki.

Sestavljajo ga strokovnjaki iz držav pogodbenic, odgovorni
za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in vprašanji
porekla.

              PRILOGA I

       Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II


Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi
se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6.
člena tega Protokola.


Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu,
drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu
uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis
v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4.
stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v prvem
stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo
samo za del tarifne številke, opisane v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa
je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem
sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v
katerekoli tarifne številke, združene v 1. stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega
se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno
tako v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik močnost izbire, da
uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz
4. stolpca. če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.


Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so
pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri
izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali
je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se
izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v državi
pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa,
da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo,
ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz
"drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz
tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz
ingota brez porekla, potem je če pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri
izračunu vrednosti motorja šteje, da ima kovanje poreklo, ne
glede na to, ali je bil motor izdelan v isti tovarni ali v
drugi tovarni v tej državi pogodbenici. Zato se vrednost
ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost
uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne
more dodeliti statusa porekla. Torej če pravilo določa, da
je možno na določeni stopnji izdelave uporabiti material
brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji
obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši
stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz
" izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je opis izdelka
v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko
izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko
uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva
pa, da je treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko
uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni,
da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo
ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek
izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave
ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v
zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v seznamu,
lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši
stopnji izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz
netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne more biti
izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material
običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva odstotka,
potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi
besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov
brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih
odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke,
ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti
presečene.


Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor
tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih
številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih
številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in
"materiali za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za
opis materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in
se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna
ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.


Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za
katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne
presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih
tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3.
stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le
za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih
tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila

- volna

- groba živalska dlaka

- fina živalska dlaka

- konjska žima

- bombaž

- materiali za izdelavo papirja in papir

- lan

- konoplja

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska
tekstilna vlakna

- sintetični filamenti

- umetni filamenti

- prevodni filamenti

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena

- sintetična rezana vlakna iz poliestra

- sintetična rezana vlakna iz poliamida

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

- sintetična rezana vlakna iz poliimida

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida

- druga sintetična rezana vlakna

- umetna rezana vlakna iz viskoze

- druga umetna rezana vlakna

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
polietra, povezana ali ne

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
poliestra, povezana ali ne

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so
plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom med dvema
plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken
iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz
tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko
sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo
pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih
materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10% teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz
volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje
iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja,
ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej
uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10%
teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana
iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne
tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je
bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej,
uvrščenih v dve različni tarifni številki ali če so
uporabljene bombažne preje same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne
preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz
tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz
dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu
s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana,
laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali
ne", je to odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer
so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.


Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod
črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z
izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan
izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko
uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki
je drugačna od tarifne številke izdelka ter da njihova
vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri
izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo
tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so
gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz
istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge
običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi
vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.


Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim
anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje
in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
"specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja (1); (1) Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k
27.poglavju kombinirane nomeklature)

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim
anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje
in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj
85% vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-
59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710,
deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in
temperaturi nad 2500C, z uporabo katalizatorja, razen
obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni
element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj
za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava
z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi
izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični
proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30
vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300
stopinj C po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki
se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne
operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje,
vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje,
ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z
različno vsebino žvepla, kater koli kombinacija teh operacij
ali podobne operacije.

              PRILOGA II

   Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti
  na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki
         dobili status blaga s poreklom

  Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom. Zato
     je treba upoštevati tudi druge dele Sporazuma.


-----------------------------------------------------------------
Tar.    Poimenovanje    Obdelava ali predelava,
št.     blaga        opravljena na materialih
HS               brez porekla, ki jim da status
                blaga s poreklom
-----------------------------------------------------------------
 (1)      (2)         (3)    ali    (4)
-----------------------------------------------------------------
1.pgl.    Žive živali    Vse živali iz
                 1.poglavja morajo
                 biti v celoti
                 pridobljene.

2.pgl.    Meso in užitni   Izdelava, pri
       mesni klavnični  kateri morajo
       izdelki      biti vsi
                 uporabljeni
                 materiali iz 1.in
                 2.poglavja v
                 celoti
                 pridobljeni.

3.pgl.    Ribe in raki,   Izdelava, pri
       mehkužci in drugi kateri morajo
       vodni       biti vsi
       nevretenčarji   uporabljeni
                 materiali iz
                 3.poglavja v
                 celoti
                 pridobljeni.

ex 4.pgl.   Mlečni izdelki;  Izdelava, pri
       ptičja       kateri morajo
       jajca;naravni   biti vsi
       med; užitni    uporabljeni
       izdelki      materiali iz
       živalskega     4.poglavja v
       izvora, ki niso  celoti
       navedeni in ne   pridobljeni.
       zajeti na drugem
       mestu

0403     Pinjenec, kislo  Izdelava, pri
       mleko in smetana, kateri:
       jogurt, kefir in  - morajo biti vsi
       drugo       uporabljeni
       fermentirano ali  materiali iz
       skisano mleko in  4.poglavja v
       smetana,      celoti
       koncentrirano ali pridobljeni;
       ne, z dodanim   - mora biti vsak
       sladkorjem ali   uporabljeni sadni
       drugimi sladili,  sok (razen
       aromatizirano ali ananasovega,
       z dodanim sadjem, citroninega ali
       lešniki, orehi,  soka grenivke) iz
       mandlji      tar. št. 2009 s
       (lupinasto sadje) poreklom ;
       ali kakavom    - vrednost vseh
                 uporabljenih
                 materialov iz
                 17.poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 5.pgl.   Izdelki      Izdelava, pri
       živalskega     kateri morajo
       izvora, ki niso  biti vsi
       navedeni in ne   uporabljeni
       zajeti na drugem  materiali iz
       mestu; razen za:  5.poglavja v
                 celoti
                 pridobljeni.

ex 0502    Pripravljene    Čiščenje,
       ščetine in dlaka  dezinfekcija,
       domačih ali    razvrščanje in
       divjih prašičev  izravnavanje
                 ščetin in dlak.

6.pgl.    Živo drevje in   Izdelava, pri
       druge       kateri:
       rastline;čebulice, -morajo biti vsi
       korenine in    uporabljeni
       podobno; rezano  materiali iz
       cvetje in okrasno 6.poglavja v
       listje       celoti
                 pridobljeni;
                 - vrednost vseh
                 uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

7.pgl.    Užitne vrtnine in Izdelava, pri
       nekateri koreni  kateri morajo
       in gomolji     biti vsi
                 uporabljeni
                 materiali iz
                 7.poglavja v
                 celoti
                 pridobljeni.

8.pgl.    Užitno sadje in  Izdelava, pri
       oreščki; lupine  kateri:
       agrumov ali dinj  - mora biti vse
       in lubenic     uporabljeno sadje
                 in oreščki v
                 celoti
                 pridobljeno;
                 - vrednost
                 kateregakoli
                 uporabljenega
                 materiala iz
                 17.poglavja ne
                 presega 30%
                 vrednosti cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 9.pgl.   Kava, čaj, mate  Izdelava, pri
       čaj in začimbe;  kateri morajo
       razen za:     biti vsi
                 uporabljeni
                 materiali iz
                 9.poglavja v
                 celoti
                 pridobljeni.

0901     Kava, pražena ali Izdelava iz
       nepražena ali   materialov iz
       brez kofeina;   katerekoli
       lupine in kožice  tarifne številke.
       kave; kavni
       nadomestki, ki
       vsebujejo
       kakršenkoli
       odstotek kave

0902     Pravi čaj,     Izdelava iz
       aromatiziran ali  materialov iz
       ne         katerekoli
                 tarifne številke.

ex 0910    Mešanice začimb  Izdelava iz
                 materialov iz
                 katerekoli
                 tarifne številke.

10.pgl.    Žita        Izdelava, pri
                 kateri morajo
                 biti vsi
                 uporabljeni
                 materiali iz
                 10.poglavja v
                 celoti
                 pridobljeni.

ex 11.pgl.  Izdelki mlinske  Izdelava, pri
       industrije; slad; kateri morajo
       škrob; inulin;   biti vsa
       pšenično lepilo;  uporabljena žita,
       razen:       užitne vrtnine,
                 korenine in
                 gomolji iz tar.
                 št. 0714 ali
                 sadje v celoti
                 pridobljena.

ex 1106    Moka, zdrob in   Sušenje in mletje
       prah iz sušenih  sušenih stročnic
       stročnic iz tar.  iz tar.št.0708.
       št. 0713

12.pgl.    Oljna semena in  Izdelava, pri
       plodovi; razno   kateri morajo
       zrnje, semena in  biti vsi
       plodovi;      uporabljeni
       industrijske ali  materiali iz
       zdravilne     12.poglavja v
       rastline; slama  celoti
       in krma      pridobljeni.
                          
1301     Šelak; naravne   Izdelava, pri
       gume, smole,    kateri vrednost
       gumijeve smole in kateregakoli
       oljne smole (na  uporabljenega
       primer balzami)  materiala iz
                 tar.št.1301 ne
                 sme presegati 50%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

1302     Rastlinski sokovi
       in ekstrakti;
       pektinske snovi;
       pektinati in
       pektati; agar-
       agar in druge
       sluzi ter
       sredstva za
       zgoščevanje,
       dobljeni iz
       rastlinskih
       proizvodov,
       modificirani ali
       nemodificirani:

       - Sluzi in     Izdelava iz
       sredstva za    nemodificiranih
       zgoščevanje,    sluzi in sredstev
       dobljena iz    za zgoščevanje.
       rastlinskih
       proizvodov,
       modificirani

       - Drugi      Izdelava, pri
                 kateri vrednost
                 vseh uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

14.pgl.    Rastlinski     Izdelava, pri
       materiali za    kateri morajo
       pletarstvo;    biti vsi
       rastlinski     uporabljeni
       izdelki, ki niso  materiali iz
       omenjeni in ne   14.poglavja v
       zajeti na drugem  celoti
       mestu       pridobljeni.

ex 15.pgl.  Masti in olja   Izdelava, pri
       živalskega ali   kateri se vsi
       rastlinskega    uporabljeni
       izvora in izdelki materiali
       njihovega     uvrščajo v drugo
       razkrajanja;    tar.št., kot je
       predelane užitne  tar.št. izdelka.
       masti; voski
       živalskega ali
       rastlinskega
       izvora, razen:

1501     Prašičja in
       piščančja mast,
       razen tiste iz
       tar.št.0209 ali
       1503
       - Maščobe iz    Izdelava iz
       kosti ali     materialov iz
       odpadkov      katerekoli
                 tar.št. razen iz
                 tar.št.0203, 0206
                 ali 0207 ali
                 kosti iz tar. št.
                 0506.

       - Drugo      Izdelava iz
                 prašičjega mesa
                 ali užitnih
                 klavničnih
                 proizvodov iz
                 tar.št.0203 ali
                 0206 ali iz
                 piščančjega mesa
                 in užitnih
                 klavničnih
                 proizvodov iz
                 tar. št. 0207.

1502     Maščobe govedi,
       ovac ali koz,
       razen tistih iz
       tar.št. 1503:

       - Maščobe iz    Izdelava iz
       kosti ali     materialov iz
       odpadkov      katerekoli
                 tar.št. razen
                 tistih iz tar.št.
                 0201, 0202, 0204
                 ali 0206 ali
                 kosti iz tar.št.
                 0506.

       - Drugo      Izdelava, pri
                 kateri morajo
                 biti vsi
                 uporabljeni
                 materiali iz
                 2.poglavja v
                 celoti
                 pridobljeni.

1504     Masti in olja rib
       ali morskih
       sesalcev ter
       njihove frakcije,
       prečiščene ali
       neprečiščene,
       toda kemično
       nemodificirani:

       - Trdne frakcije  Izdelava iz
                 materialov iz
                 katerekoli tar.
                 št., vštevši
                 druge materiale
                 iz tar. št. 1504.

       - Drugo      Izdelava, pri
                 kateri morajo
                 biti vsi
                 uporabljeni
                 materiali iz 2.
                 in 3.poglavja v
                 celoti
                 pridobljeni.

ex 1505    Prečiščen lanolin Izdelava iz
                 surove maščobe iz
                 volne iz
                 tar.št.1505.

1506     Druge masti in
       olja živalskega
       izvora in njihove
       frakcije,
       prečiščene ali
       neprečiščene,
       toda kemično
       nemodificirane:

       - Trdne frakcije  Izdelava iz
                 materialov iz
                 katerekoli tar.
                 št., vštevši
                 druge materiale
                 iz tar. št. 1506.

       - Drugo      Izdelava, pri
                 kateri morajo
                 biti vsi
                 uporabljeni
                 materiali iz 2.
                 poglavja v celoti
                 pridobljeni.

1507 do 1515 Olja rastlinskega
       izvora in njihove
       frakcije:

       - Sojino olje,   Izdelava, pri
       olje iz      kateri se vsi
       kikirikija,    uporabljeni
       palmovo, kopre,  materiali
       palmovega jedra,  uvrščajo v drugo
       babassu, tungovo  tar.št., kot je
       in oiticica olje, tar.št.izdelka.
       mirtin vosek in
       japonski vosek,
       frakcije jojoba
       olja in olja za
       tehnične ali
       industrijske
       namene, razen za
       proizvodnjo hrane
       za človeško    
       prehrano

       - Trdne frakcije, Izdelava iz
       razen iz jojoba  drugih materialov
       olja        iz tar.št.1507 do
                 1515.

       - Drugo      Izdelava, pri
                 kateri morajo
                 biti vsi
                 rastlinski
                 materiali v
                 celoti
                 pridobljeni.

1516     Živalske ali    Izdelava, pri
       rastlinske masti  kateri:
       in olja in     - morajo biti vsi
       njihove frakcije, uporabljeni
       deloma ali v    materiali iz
       celoti       2.poglavja v
       hidrogenirani,   celoti
       interesterificira pridobljeni;
       ni ,        - vsi uporabljeni
       reesterificirani  rastlinski
       ali        materiali morajo
       elaidinizirani,  biti v celoti
       rafinirani ali   pridobljeni.
       nerafinirani,   Lahko pa se
       toda nadalje    uporabijo
       nepredelani    materiali iz
                 tar.št.1507,
                 1508, 1511 in
                 1513.

1517     Margarina;mešanic Izdelava, pri
       e ali preparati  kateri:
       iz masti ali olj  - morajo biti vsi
       živalskega ali   uporabljeni
       rastlinskega    materiali iz 2.
       izvora ali     in 4.poglavja v
       frakcij različnih celoti
       masti ali olj iz  pridobljeni;
       tega poglavja,   - vsi uporabljeni
       primerni za    rastlinski
       prehrano, razen  materiali morajo
       jedilnih masti   biti v celoti
       ali olj ali    pridobljeni.
       njihovih frakcij  Lahko pa se
       iz tar.št.1516   uporabijo
                 materiali iz
                 tar.št.1507,
                 1508, 1511 in
                 1513.

16.pgl.    Izdelki iz mesa,  Izdelava iz
       rib ali rakov,   živali iz
       mehkužcev ali   1.poglavja. Vsi
       drugih vodnih   uporabljeni
       nevretenčarjev   materiali iz
                 3.poglavja morajo
                 biti v celoti
                 pridobljeni.

ex 17.pgl   Sladkor in     Izdelava, pri
       sladkorni     kateri se vsi
       izdelki; razen :  uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št. kot je
                 tar. št. izdelka.

ex 1701    Sladkor iz     Izdelava, pri
       sladkornega trsa  kateri vrednost
       ali sladkorne   kateregakoli
       pese ter kemično  materiala iz
       čista saharoza, v 17.poglavja ne
       trdnem stanju, z  presega 30% cene
       dodatkom arom ali izdelka franko
       barvil       tovarna.

1702     Drugi sladkorji,
       vključno s
       kemično čisto
       laktozo, maltozo,
       glukozo in
       fruktozo, v
       trdnem stanju;
       sladkorni sirupi
       brez dodatkov za
       aromatiziranje
       ali barvil;
       umetni med in
       mešanice umetnega
       ter naravnega
       medu; karamelni
       sladkor:

       - Kemično čista  Izdelava iz
       maltoza in     materialov iz
       fruktoza      katerekoli
                 tar.št. vštevši
                 druge materiale
                 iz tar.št. 1702.

       - Drugi sladkorji Izdelava, pri
       v trdnem stanju,  kateri vrednost
       z dodatki za    kateregakoli
       aromatiziranje   uporabljenega
       ali barvili    materiala iz 17.
                 poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

       - Drugo      Izdelava, pri
                 kateri morajo
                 biti vsi
                 uporabljeni
                 materiali že s
                 poreklom.

ex 1703    Melase, dobljene  Izdelava, pri
       pri ekstrakciji  kateri vrednost
       ali rafiniranju  kateregakoli
       sladkorja, z    uporabljenega
       dodatkom arom in  materiala iz
       barvil       17.poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

1704     Sladkorni izdelki Izdelava, pri
       (vštevši belo   kateri:
       čokolado) brez   - se vsi
       kakava       uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št. izdelka;
                 - vrednost
                 kateregakoli
                 uporabljenega
                 materiala iz
                 17.poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

18.pgl.    Kakav in kakavovi Izdelava, pri
       izdelki      kateri:
                 - se vsi
                 uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št. izdelka;
                 - vrednost
                 kateregakoli
                 uporabljenega
                 materiala iz
                 17.poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

1901     Sladni ekstrakt;
       živila iz moke,
       zdroba, škroba
       ali sladnega
       ekstrakta, brez
       dodatka kakava
       ali z dodatkom
       kakava v količini
       manj kot 40%ut.
       računano na
       osnovo, ki ne
       vsebuje maščob,
       ki niso navedena
       in ne omenjena na
       drugem mestu;
       živila iz
       materiala iz
       tar.št. 0401 do
       0404, brez
       dodatka kakava
       ali z dodatkom
       kakava v količini
       manj kot 5%ut.,
       računano na
       osnovo, ki ne
       vsebuje maščob,
       ki niso navedena
       in ne zajeta na
       drugem mestu:

       - Ekstrakt slada  Izdelava iz žit
                 iz 10.poglavja.

       - Drugo      Izdelava, pri
                 kateri:
                 - se vsi
                 uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št. izdelka;
                 - vrednost
                 kateregakoli
                 uporabljenega
                 materiala iz
                 17.poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

1902     Testenine, kuhane
       ali nekuhane ali
       polnjene (z mesom
       ali drugimi
       sestavinami) ali
       drugače
       pripravljene, kot
       so špageti,
       makaroni,
       rezanci, lazanje,
       njoki, ravioli,
       kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali
       nepripravljen:

       - Ki vsebujejo   Izdelava, pri
       20% ut.ali manj  kateri morajo
       mesa, drobovine,  biti vsa
       rib, školjkarjev  uporabljena žita
       ali mehkužcev   in žitni
                 derivativi (razen
                 pšenice vrste
                 "durum" in njenih
                 derivativov) v
                 celoti
                 pridobljena.

       - Ki vsebujejo   Izdelava, pri
       več kot 20% ut.  kateri:
       mesa, drobovine,  - morajo biti vsa
       rib, školjkarjev  uporabljena žita
       ali mehkužcev   in žitni
                 derivativi (razen
                 pšenice vrste
                 "durum" in njenih
                 derivativov) v
                 celoti
                 pridobljena;
                 - vsi uporabljeni
                 materiali iz 2.
                 in 3.poglavja
                 morajo biti v
                 celoti
                 pridobljeni.

1903     Tapioka in njeni  Izdelava iz
       nadomestki,    materialov iz
       pripravljeni iz  katerekoli
       škroba kot     tar.št. razen iz
       kosmiči, zrnca,  krompirjevega
       perle ali v    škroba iz tar.št.
       podobnih oblikah  1108.

1904     Pripravljena    Izdelava:
       živila, dobljena  - iz materialov,
       z nabrekanjem ali ki niso uvrščeni
       praženjem žit ali v tar.št.1806;
       žitnih izdelkov  - pri kateri
       (npr. koruzni   morajo biti vsa
       kosmiči); žita   uporabljena žita
       (razen koruze   in moka (razen
       (zrna)) v zrnu   pšenice vrste
       ali v obliki    "durum" in njenih
       kosmičev ali    derivativov in
       druga obdelana   Zea indurata
       zrnja (razen moke koruze) v celoti
       in zdroba),    pridobljena;(1)
       predkuhana ali   - pri kateri
       drugače      vrednost
       pripravljena, ki  kateregakoli
       niso omenjena in  uporabljenega
       ne zajeta na    materiala iz
       drugem mestu    17.poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

19,05     Kruh, peciva,   Izdelava iz
       sladice,biskviti  materialov iz
       in drugi pekovski katerekoli
       izdelki z     tar.št. razen
       dodatkom kakava  tistih iz 11.
       ali brez njega:  poglavja.
       hostije, prazne
       kapsule za
       farmacevtske
       proizvode, oblati
       in vaflji, rižev
       papir in podobni
       izdelki

ex 20.pgl.  Izdelki iz     Izdelava, pri
       vrtnin, sadja,   kateri mora biti
       lupinastega sadja vse uporabljeno
       in drugih delov  sadje, lupinasto
       rastlin, razen:  sadje ali vrtnine
                 v celoti
                 pridobljeno.

ex 2001    Yam, sladek    Izdelava, pri
       krompir in     kateri se vsi
       pododbni užitni  uporabljeni
       deli rastlin, ki  materiali
       vsebujejo 5% ut.  uvrščajo v drugo
       ali več škroba,  tar.št., kot je
       pripravljeni ali  tar. št. izdelka.
       konzervirani v
       kisu ali ocetni
       kislini

ex 2004 in  Krompir v obliki  Izdelava, pri
ex 2005    moke, zdroba ali  kateri se vsi
       kosmičev,     uporabljeni
       pripravljen ali  materiali
       konzerviran    uvrščajo v drugo
       drugače kot v   tar.št., kot je
       kisu ali ocetni  tar. št. izdelka.
       kislini

2006     Vrtnine, sadje,  Izdelava, pri
       lupinasto sadje,  kateri vrednost
       sadne lupine in  kateregakoli
       drugi deli     uporabljenega
       rastlin,      materiala iz
       konzervirani v   17.poglavja ne
       sladkorju     presega 30% cene
       (sušeni,      izdelka franko
       glazirani ali   tovarna.
       kristalizirani)

2007     Džemi, sadni    Izdelava, pri
       želeji,      kateri:
       marmelade, sadni  - se vsi
       pireji in paste  uporabljeni
       iz sadja in    materiali
       lupinastega    uvrščajo v drugo
       sadja, dobljeni s tar.št., kot je
       kuhanjem, z    tar.št. izdelka;
       dodatkom      - vrednost
       sladkorja ali   kateregakoli
       drugih sladil ali uporabljenega
       brez njih     materiala iz
                 17.poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 2008    - Lupinasto    Izdelava, pri
       sadje, brez    kateri vrednost
       dodanega      uporabljenih
       sladkorja ali   lupinastega
       alkohola      sadjain oljnih
                 semen s poreklom
                 iz tar.št. 0801,
                 0802 in 1202
                 do1207 presega
                 60% cene izdelka
                 franko tovarna.

       - Kikirikijevo   Izdelava, pri
       maslo; mešanice  kateri se vsi
       na osnovi žit;   uporabljeni
       palmova jedra;   materiali
       koruza       uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar. št. izdelka.

       - Drugi, razen   Izdelava, pri
       sadja in      kateri:
       lupinastega    - se vsi
       sadja, kuhani   uporabljeni
       drugače kot v   materiali
       sopari ali vodi,  uvrščajo v drugo
       brez dodanega   tar.št., kot je
       sladkorja;     tar. št. izdelka;
       zmrznjeni     - vrednost
                 kateregakoli
                 uporabljenega
                 materiala iz
                 17.poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

2009     Sadni sokovi    Izdelava, pri
       (tudi grozdni   kateri:
       mošt) in      - se vsi
       zelenjavni     uporabljeni
       sokovi,      materiali
       nefermentirani in uvrščajo v drugo
       brez dodanega   tar.št., kot je
       alkohola, z    tar.št.izdelka;
       dodatkom      - vrednost
       sladkorja ali   kateregakoli
       drugih sladil ali uporabljenega
       brez njih     materiala iz
                 17.poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 21.pgl.  Razna živila,   Izdelava, pri
       razen za:     kateri se vsi
                 uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar. št. izdelka.

2101     Ekstrakti, esence Izdelava, pri
       in koncentrati   kateri:
       kave, čaja, mate  - se vsi
       čaja in pripravki uporabljeni
       na osnovi teh   materiali
       produktov, ali na uvrščajo v drugo
       osnovi kave, čaja tar.št., kot je
       ali mate čaja;;  tar.št.izdelka;
       pražena cikorija  - vsa uporabljena
       in drugi kavni   cikorija mora
       nadomestki     biti v celoti
                 pridobljena.

2103     Omake in
       pripravki za
       omake; mešane
       začimbe in mešana
       začimbna
       sredstva;
       gorčična moka in
       zdrob in
       pripravljena
       gorčica:

       - Omake in     Izdelava, pri
       pripravki za    kateri se vsi
       omake; mešane   uporabljeni
       začimbe in mešana materiali
       začimbna sredstva uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št.izdelka.
                 Lahko se
                 uporabijo
                 gorčična moka ali
                 zdrob ali
                 pripravljena
                 gorčica.

       - Gorčična moka  Izdelava iz
       in zdrob in    materialov iz
       pripravljena    katerekoli
       gorčica      tarifne številke.

ex 2104    Juhe in ragu juhe Izdelava iz
       in pripravki za  materialov iz
       te juhe      katerekoli
                 tarifne številke
                 razen
                 pripravljene ali
                 konzervirane
                 vrtnine iz
                 tar.št.2002 do
                 2005.

2106     Živila, ki niso  Izdelava, pri
       navedena in ne   kateri:
       zajeta na drugem  - se vsi
       mestu       uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št.izdelka;
                 - vrednost
                 kateregakoli
                 uporabljenega
                 materiala iz
                 17.poglavja ne
                 presega 30% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 22.pgl.  Pijače, alkoholi  Izdelava, pri
       in kis, razen:   kateri:
                 - se vsi
                 uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št. kot je
                 tar. št. izdelka;
                 - vse uporabljeno
                 grozdje ali
                 materiali,
                 dobljeni iz
                 grozdja, morajo
                 biti v celoti
                 pridobljeni

2202     Vode, vštevši   Izdelava, pri
       mineralne vode in kateri:
       sodavice,z     - se vsi
       dodanim      uporabljeni
       sladkorjem ali   materiali
       drugimi sladili  uvrščajo v drugo
       ali sredstvi za  tar.št., kot je
       aromatiziranje   tar. št. izdelka;
       ter druge     - vrednost
       brezalkoholne   kateregakoli
       pijače, razen   uporabljenega
       sadnih in     materiala iz
       zelenjavnih    17.poglavja ne
       sokov, ki se    presega 30% cene
       uvrščajo v tar.  izdelka franko
       št. 2009      tovarna;
                 - mora biti vsak
                 uporabljeni sadni
                 sok (razen
                 ananasovega,
                 citroninega ali
                 soka grenivke) že
                 s poreklom.

2207     Nedenaturirani   Izdelava iz :
       etanol z      - materialov, ki
       vsebnostjo     niso uvrščeni v
       alkohola 80 vol.% tar. št. 2207 ali 2208
       ali več ; etanol  - pri kateri mora
       in druga žganja,  biti vse
       denaturirana, s  uporabljeno
       katero koli    grozdje ali
       vsebnostjo     kateri koli
       alkohola.     material, dobljen
                 iz grozdja, v
                 celoti
                 pridobljen, ali
                 če so vsi drugi
                 uporabljeni
                 materiali že s
                 poreklom, se
                 lahko uporabi
                 arak do višine
                 5 vol. %.

2208     Nedenaturiran   Izdelava:
       etanol z      - iz materialov,
       vsebnostjo manj  ki niso uvrščeni
       kot 80 vol.%;   v tar.št.2207 ali
       žganja, likerji  2208;
       in druge žgane   - pri kateri mora
       alkoholne pijače  biti vse
                 uporabljeno
                 grozdje ali
                 katerikoli
                 material, dobljen
                 iz grozdja v
                 celoti pridobljen
                 ali , če so vsi
                 drugi uporabljeni
                 materiali že s
                 poreklom, se
                 lahko uporabi
                 arak do višine 
                 5 vol.%.

ex 23.pgl.  Ostanki in     Izdelava, pri
       odpadki živilske  kateri se vsi
       industrije;    uporabljeni
       pripravljena krma materiali
       za živali; razen: uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št. izdelka.

ex 2301    Kitov zdrob;    Izdelava, pri
       moke, zdrobi in  kateri morajo
       peleti iz mesa   biti vsi
       rib ali rakov ,  uporabljeni
       mehkužcev ali   materiali iz 2. in
       drugih vodnih   3. poglavja v
       nevretenčarjev,  celoti
       neustreznih za   pridobljeni.
       prehrano ljudi

ex 2303    Ostanki pri    Izdelava, pri
       proizvodnji    kateri mora biti
       škroba iz koruze  vsa uporabljena
       (razen zgoščenih  koruza v celoti
       tekočin za     pridobljena.
       namakanje), z
       vsebnostjo
       proteinov več kot
       40 ut.%, računano
       na suh proizvod

ex 2306    Oljne pogače in  Izdelava, pri
       drugi trdni    kateri morajo
       ostanki, dobljeni biti vse
       pri ekstrakciji  uporabljene olive
       olivnega olja, ki v celoti
       vsebujejo več kot pridobljene.
       3 ut.% olivnega
       olja

2309     Izdelki, ki se   Izdelava, pri
       uporabljajo kot  kateri:
       hrana za živali  - morajo biti vsa
                 uporabljena žita,
                 sladkor ali
                 melase, meso ali
                 mleko že s
                 poreklom;
                 - morajo biti vsi
                 uporabljeni
                 materiali iz
                 3. poglavja v
                 celoti
                 pridobljeni.

ex 24.pgl.  Tobak in tobačni  Izdelava, pri
       nadomestki;    kateri morajo
       razen:       biti vsi
                 materiali iz
                 24. poglavja v
                 celoti
                 pridobljeni.

2402     Cigare,      Izdelava, pri
       cigarilosi in   kateri mora biti
       cigarete iz    najmanj 70 ut.%
       tobaka ali     uporabljenega
       tobačnega     nepredelanega
       nadomestka     tobaka ali
                 tobačnega odpada
                 iz tar.št. 2401 že
                 s poreklom.

ex 2403    Tobak za kajenje  Izdelava, pri
                 kateri mora biti
                 najmanj 70 ut.%
                 uporabljenega
                 nepredelanega
                 tobaka ali
                 tobačnega odpada
                 iz tar.št. 2401 že
                 s poreklom.

ex 25.pgl.  Sol; žveplo;    Izdelava, pri
       zemljine in    kateri se vsi
       kamen; sadra,   uporabljeni
       apno in cement;  materiali
       razen:       uvrščajo v drugo
                 tar. št., kot je
                 tar. št. izdelka.

ex 2504    Naravni kristalni Bogatenje vsebine
       grafit, z     ogljika,
       obogateno vsebino prečiščevanje in
       ogljika,      mletje surovega
       prečiščen in mlet kristalnega
                 grafita.

ex 2515    Marmor, rezan z  Rezanje , z
       žaganjem ali kako žaganjem ali kako
       drugače razrezan  drugače, marmorja
       v pravokotne    (tudi če je že
       bloke ali plošče  razžagan)
       (vključno     debeline nad 25
       kvadratne)     cm.
       debeline do
       vključno 25 cm

ex 2516    Granit, porfir,  Rezanje , z
       bazalt, peščenec  žaganjem ali kako
       in drug kamen za  drugače, kamna
       spomenike in    (tudi če je že
       gradbeništvo,   razžagan)
       rezan z žaganjem  debeline nad 25
       ali kako drugače, cm.
       v pravokotne
       bloke ali plošče
       (vključno
       kvadratne)
       debeline do
       vključno 25 cm

ex 2518    Žgan dolomit    Žganje nežganega
                 dolomita.

ex 2519    Zdrobljen naravni Izdelava, pri
       magnezijev     kateri se vsi
       karbonat      uporabljeni
       (magnezit), v   materiali
       hermetično     uvrščajo v drugo
       zaprtih      tar.št., kot je
       kontejnerjih, in  tar.št. izdelka.
       magnezijev oksid, Lahko se
       čisti ali     uporablja naravni
       nečisti, razen   magnezijev
       topljenega     karbonat
       magnezijevega   (magnezit).
       oksida ali mrtvo
       žganega
       (sintranega)
       magnezijevega
       oksida

ex 2520    Sadra, specialno  Izdelava pri
       pripravljena za  kateri vrednost
       zobozdravstvo   vseh uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 2524    Naravna azbestna  Izdelava iz
       vlakna       azbestnega
                 koncentrata.

ex 2525    Sljuda v prahu   Mletje sljude ali
                 odpadkov sljude.

ex 2530    Zemeljske barve,  Žganje ali mletje
       žgane ali v prahu zemeljskih barv.

26.pgl.    Rude, žlindra in  Izdelava, pri
       pepel       kateri se vsi
                 uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št. izdelka.

ex 27.pgl.  Mineralna goriva, Izdelava, pri
       mineralna olja in kateri se vsi
       izdelki njihove  uporabljeni
       destilacije;    materiali
       bituminozne    uvrščajo v drugo
       snovi; mineralni  tar.št., kot je
       voski; razen:   tar. št. izdelka.

ex 2707    Olja, pri katerih Operacije
       teža aromatskih  rafiniranja
       sestavin presega  in/ali en ali več
       težo        specifičnih
       nearomatskih, ki  procesov(2).
       so podobna
       mineralnim oljem, ali
       dobljenim z
       destilacijo    Druge operacije,
       katrana iz črnega pri katerih se
       premoga pri    vsi uporabljeni
       visoki       materiali
       temperaturi,    uvrščajo v drugo
       katerih se 65%   tar.št., kot je
       ali več      tar.št.izdelka.
       prostornine    Lahko se
       destilira pri   uporabijo
       temperaturi do   materiali, ki so
       250o C (vštevši  uvrščeni v isto
       mešanice naftnih  tar.št. pod
       olj in benzena),  pogojem, da
       za uporabo kot   njihova vrednost
       pogonska goriva  ne presega 50%
       ali kurilna olja  cene proizvodov
                 franko tovarna.

ex 2709    Nafta, dobljena  Destruktivna
       iz bituminoznih  destilacija
       mineralov, surova bituminoznih
                 mineralov.

2710     Olja, dobljena iz Operacije
       nafte in olja,   rafiniranja
       dobljena iz    in/ali en ali več
       bituminoznih    specifičnih
       materialov, razen procesov(3).
       surovih; izdelki,
       ki niso omenjeni  ali
       niti zajeti na
       drugem mestu, ki  Druge operacije,
       vsebujejo po teži pri katerih se
       70% ali več olj  vsi uporabljeni
       iz nafte ali olj, materiali
       dobljenih iz    uvrščajo v drugo
       bituminoznih    tar.št., kot je
       materialov, če so tar.št.izdelka.
       ta olja osnovne  Lahko se
       sestavine teh   uporabijo
       proizvodov     materiali, ki so
                 uvrščeni v isto
                 tar.št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene proizvodov
                 franko tovarna.

2711     Naftni plini in  Operacije
       drugi plinasti   rafiniranja
       ogljikovodiki   in/ali en ali več
                 specifičnih
                 procesov(3).

                 ali

                 Druge operacije,
                 pri katerih se
                 vsi uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št.izdelka.
                 Lahko se
                 uporabijo
                 materiali, ki so
                 uvrščeni v isto
                 tar.št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene proizvodov
                 franko tovarna.

2712     Vazelin;      Operacije
       parafinski vosek, rafiniranja
       mikrokristalni   in/ali en ali več
       vosek iz nafte,  specifičnih
       stiskani vosek,  procesov(4).
       ozokerit, vosek
       iz lignita,vosek  ali
       iz šote, drugi
       mineralni voski  Druge operacije,
       in podobni     pri katerih se
       izdelki, dobljeni vsi uporabljeni
       s sintezo ali   materiali
       drugimi postopki, uvrščajo v drugo
       pobarvani ali   tar.št., kot je
       nepobarvani    tar.št.izdelka.
                 Lahko se
                 uporabijo
                 materiali, ki so
                 uvrščeni v isto
                 tar.št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene proizvodov
                 franko tovarna.

2713     Naftni koks,    Operacije
       bitumen in drugi  rafiniranja
       ostanki iz nafte  in/ali
       ali olj iz     en ali več
       bituminoznih    specifičnih
       materialov     procesov(5).

                 ali

                 Druge operacije,
                 pri katerih se
                 vsi uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št.izdelka.
                 Lahko se
                 uporabijo
                 materiali, ki so
                 uvrščeni v isto
                 tar.št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene proizvodov
                 franko tovarna.

2714     Bitumen in     Operacije
       asfalt, naravni;  rafiniranja
       bituminozni in   in/ali en ali več
       oljni skrilavci  specifičnih
       in katranski    procesov(5).
       pesek;asfaltiti
       in asfaltne    ali
       kamnine
                 Druge operacije,
                 pri katerih se
                 vsi uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št.izdelka.
                 Lahko se
                 uporabijo
                 materiali, ki so
                 uvrščeni v isto
                 tar.št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene proizvodov
                 franko tovarna.

2715     Bitumenske     Operacije
       mešanice na    rafiniranja
       osnovi naravnega  in/ali en ali več
       asfalta,      specifičnih
       naravnega     procesov(5).
       bitumna, bitumna
       iz nafte,     ali
       mineralnega
       katrana ali    Druge operacije,
       mineralne     pri katerih se
       katranske smole  vsi uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št.izdelka.
                 Lahko se
                 uporabijo
                 materiali, ki so
                 uvrščeni v isto
                 tar.št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene proizvodov
                 franko tovarna.

ex 28.pgl.  Anorganski     Izdelava, pri   Izdelava,
       kemični izdelki;  kateri se vsi   pri kateri
       organske in    uporabljeni    vrednost
       anorganske     materiali     vseh
       spojine ali    uvrščajo v drugo  uporabljenih
       plemenite kovine, tar. št., kot je  materialov
       redkih zemeljskih tar. št. izdelka. ne presega
       kovin,       Lahko se      40% cene
       radioaktivnih   uporabljajo    izdelka
       elementov ali   materiali, ki so  franko
       izotopov, razen  uvrščeni v isto  tovarna.
       proizvodov iz   tar.št. pod
       tar.št.      pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

ex 2805    "Mischmetall"   Izdelava z
                 elektrolitsko ali
                 toplotno
                 obdelavo, pri
                 kateri vrednost
                 vseh uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 2811    Žveplov trioksid  Izdelava iz    Izdelava,
                 žveplovega     pri kateri
                 dioksida.     vrednost
                          vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 2833    Aluminijev sulfat Izdelava, pri
                 kateri vrednost
                 vseh uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 2840    Natrijev perborat Izdelava iz    Izdelava,
                 dinatrijevega   pri kateri
                 tetraborata    vrednost
                 pentahidrata.   vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 29.pgl.  Organski kemični  Izdelava, pri   Izdelava,
       izdelki, razen:  kateri se vsi   pri kateri
                 uporabljeni    vrednost
                 materiali     vseh
                 uvrščajo v drugo  uporabljenih
                 tar.št,. kot je  materialov
                 tar. izdelka.   ne presega
                 Lahko se      40% cene
                 uporabljajo    izdelka
                 materiali, ki so  franko
                 uvrščeni v isto  tovarna.
                 tar.št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

ex 2901    Aciklični     Operacije
       ogljikovodiki za  rafiniranja
       uporabo kot    in/ali en ali več
       pogonsko gorivo  specifičnih
       ali ogrevanje   procesov(6).

                 ali

                 Druge operacije,
                 pri katerih se
                 vsi uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št.izdelka.
                 Lahko se
                 uporabijo
                 materiali, ki so
                 uvrščeni v isto
                 tar.št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene proizvodov
                 franko tovarna

ex 2902    Ciklani in     Operacije
       cikleni (razen   rafiniranja
       azulenov),     in/ali en ali več
       benzeni, tolueni, specifičnih
       ksileni, za    procesov(6)
       uporabo kot
       pogonsko gorivo  ali
       ali kurilno olje
                 Druge operacije,
                 pri katerih se
                 vsi uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št.izdelka.
                 Lahko se
                 uporabijo
                 materiali, ki so
                 uvrščeni v isto
                 tar.št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene proizvodov
                 franko tovarna

ex 2905    Kovinski      Izdelava iz    Izdelava,
       alkoholati iz   materialov iz   pri kateri
       alkoholov iz te  katerekoli     vrednost
       tar. št. in iz   tar.št. vštevši  vseh
       etanola ali    druge materiale  uporabljenih
       glicerina     iz tar.št. 2905.  materialov
                 Kovinski      ne presega
                 alkoholati iz te  40% cene
                 tar.št. se lahko  izdelka
                 uporabljajo pod  franko
                 pogojem, da    tovarna.
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

2915     Nasičene      Izdelava iz    Izdelava,
       aciklične     materialov iz   pri kateri
       monokarboksilne  katerekoli     vrednost
       kisline in     tar.št. Vendar   vseh
       njihovi      vrednost vseh   uporabljenih
       anhidridi,     uporabljenih    materialov
       halogenidi,    materialov iz   ne presega
       peroksidi in    tar. št. 2915 in  40% cene
       perkisline;    2916 ne sme    izdelka
       njihovi      presegati 20%   franko
       halogenski sulfo- cene izdelka    tovarna.
       nitro- in nitrozo- franko tovarna.
       derivati

ex 2932    - Notranji etri  Izdelava iz    Izdelava,
       in njihovi     materialov iz   pri kateri
       halogenski sulfo-, katerekoli     vrednost
       nitro- in     tar.št. Vendar   vseh
       nitrozoderivati  vrednost vseh   uporabljenih
                 uporabljenih    materialov
                 materialov iz   ne presega
                 tar.št.2909 ne   40% cene
                 sme presegati 20% izdelka
                 cene izdelka    franko
                 franko tovarna.  tovarna.

       - Ciklični     Izdelava iz    Izdelava,
       acetali in     materialov iz   pri kateri
       notranji      katerekoli tar.  vrednost
       hemiacetali in   št..        vseh
       njihovi                uporabljenih
       halogenski, sulfo-          materialov
       nitro- ali              ne presega
       nitrozoderivati            40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

2933     Heterociklične   Izdelava iz    Izdelava,
       spojine samo s   materialov iz   pri kateri
       heteroatomom ali  katerekoli tar.  vrednost
       heteroatomi    št. Vrednost vseh vseh
       dušika;      uporabljenih    uporabljenih
                 materialov iz   materialov
                 tar. št. 2932 in  ne presega
                 2933 ne sme    40% cene
                 presegati 20%   izdelka
                 cene izdelka    franko
                 franko tovarna.  tovarna.

2934     Nukleinske     Izdelava iz    Izdelava,
       kisline in     materialov iz   pri kateri
       njihove soli ;   katerekoli     vrednost
       druge       tar.št. Vrednost  vseh
       heterociklične   vseh uporabljenih uporabljenih
       spojine      materialov iz   materialov
                 tar.št. 2932,   ne presega
                 2933 in 2934 ne  40% cene
                 sme presegati 20% izdelka
                 cene izdelka    franko
                 franko tovarna   tovarna.

ex 30.pgl.  Farmacevtski    Izdelava, pri
       izdelki razen:   kateri se vsi
                 porabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št. izdelka.
                 Lahko se
                 uporabljajo
                 materiali, ki so
                 uvrščeni v isto
                 tar.št., pod
                 pogojem , da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarne.

3002     Človeška kri;
       živalska kri,
       pripravljena za
       uporabo v
       terapevtske,
       profilaktične ali
       diagnostične
       namene; anti
       serumi in druge
       frakcije krvi in
       modificirani
       imunološki
       izdelki, ne glede
       na to, ali so
       pridobljeni z
       uporabo
       biotehnoloških
       procesov; cepiva,
       toksini, kulture
       mikroorganizmov
       (razen kvasovk)
       in podobni
       izdelki:

       - Izdelki, ki so  Izdelava iz
       sestavljeni iz   materialov iz
       dveh sestavin ali katerekoli
       več, ki so     tar.št., vštevši
       pomešani za    druge materiale
       terapevtske ali  iz tar.št. 3002.
       profilaktične   Materiali iz tega
       namene ali     opisa se lahko
       nepomešani     uporabljajo pod
       izdelki za te   pogojem, da
       namene,      njihova vrednost
       pripravljeni v   ne presega 20%
       odmerjene doze   cene izdelka
       ali v oblike ali  franko tovarna.
       pakiranje za
       prodajo na drobno

       - Drugo:

       -- človeška kri  Izdelava iz
                 materialov iz
                 katerekoli tar.
                 št., vštevši
                 druge materiale
                 iz tar. št. 3002.
                 Materiali iz tega
                 opisa se lahko
                 uporabljajo pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

       -- živalska kri  Izdelava iz
       pripravljena za  materialov iz
       terapevtske ali  katerekoli tar.
       profilaktične   št., vštevši
       namene       druge materiale
                 iz tar.št. 3002.
                 Materiali iz tega
                 opisa se lahko
                 uporabljajo pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

       -- frakcije krvi, Izdelava iz
       razen       materialov iz
       antiserumov,    katerekoli tar.
       hemoglobina in   št., vštevši
       serumskih     druge materiale
       globulinov     iz tar. št. 3002.
                 Materiali iz tega
                 opisa se lahko
                 uporabljajo pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

       -- hemoglobin,   Izdelava iz
       krvni globulin in materialov iz
       serumski globulin katerekoli tar.
                 št., vštevši
                 druge materiale
                 iz tar. št. 3002.
                 Materiali iz tega
                 opisa se lahko
                 uporabljajo pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

       - - drugo     Izdelava iz
                 materialov iz
                 katerekoli tar.
                 št., vštevši
                 druge materiale
                 iz tar. št. 3002.
                 Materiali iz tega
                 opisa se lahko
                 uporabljajo pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

3003 in 3004 Zdravila (razen
       proizvodov iz
       tar. št. 3002,
       3005 ali 3006)

       - Pridobljeni iz  Izdelava, pri
       amikacina iz tar. kateri se vsi
       št. 2941      uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št. izdelka.
                 Lahko se
                 uporabljajo
                 materiali iz tar.
                 št. 3003 ali 3004
                 pod pogojem, da
                 njihova skupna
                 vrednost ne
                 presega 20% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

       - Drugo      Izdelava, pri
                 kateri:
                 - se vsi
                 uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št. izdelka.
                 Lahko se
                 uporabljajo
                 materiali iz tar.
                 št. 3003 ali 3004
                 pod pogojem, da
                 njihova skupna
                 vrednost ne
                 presega 20% cene
                 izdelka franko
                 tovarna, in
                 - vrednost vseh
                 uporabljenih
                 materalov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 31.pgl   Gnojila, razen:  Izdelava, pri   Izdelava,
                 kateri se vsi   pri kateri
                 uporabljeni    vrednost
                 materiali     vseh
                 uvrščajo v drugo  uporabljenih
                 tar. št., kot je  materialov
                 tar. št. izdelka. ne presega
                 Lahko se      40% cene
                 uporabljajo    izdelka
                 materiali, ki so  franko
                 uvrščeni v isto  tovarna.
                 tar. št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

ex 3105    Mineralna ali   Izdelava pri    Izdelava,
       kemična gnojila,  kateri:      pri kateri
       ki vsebujejo dva  -se vsi      vrednost
       ali tri gnojilne  uporabljeni    vseh
       elemente dušik,  materiali     uporabljenih
       fosfor in kalij;  uvrščajo v drugo  materialov
       druga gnojila;   tar. št., kot je  ne presega
       izdelki iz tega  tar. št. izdelka. 40% cene
       poglavja v obliki Lahko se      izdelka
       tablet ali     uporabljajo    franko
       podobnih oblikah  materiali, ki so  tovarna.
       ali pakiranjih do uvrščeni v isto
       10 kg bruto teže  tar. št. pod
       razen:       pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna,
                 in

       - natrijev nitrat - vrednost vseh
       - kalcijev     uporabljenih
       cianamid      materialov ne
       - kalijevega    presega 50% cene
       sulfata      izdelka franko
       - magnezijevega  tovarna.
       sulfata

ex 32.pgl.  Ekstrati za    Izdelava, pri   Izdelava,
       strojenje ali   kateri se vsi   pri kateri
       barvanje; tanini  uporabljeni    vrednost
       in njihovi     materiali     vseh
       derivati; barve  uvrščajo v drugo  uporabljenih
       za tekstil,    tar. št., kot je  materialov
       pigmenti in druga tar. št. izdelka. ne presega
       barvila;      Lahko se      40% cene
       pripravljena    uporabljajo    izdelka
       premazna sredstva materiali, ki so  franko
       in laki; kiti in  uvrščeni v isto  tovarna.
       druge tesnilne   tar. št. pod
       mase; tiskarske  pogojem, da
       barve in črnila;  njihova vrednost
       razen:       ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

ex 3201    Tanini in njihove Izdelava iz    Izdelava,
       soli, etri, estri ekstraktov tanina pri kateri
       in drugi derivati rastlinskega    vrednost
                 porekla.      vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

3205     Lak barve;     Izdelava iz    Izdelava,
       preparati,     materialov iz   pri kateri
       predvideni v 3.  katerekoli tar   vrednost
       opombi v tem    št., razen     vseh
       poglavju, na    materialov iz   uporabljenih
       osnovi "lak    tar. št. 3203,   materialov
       barv"(7)      3204 in 3205.   ne presega
                 Materiali,     40% cene
                 uvrščeni v tar.  izdelka
                 št. 3205 se lahko franko
                 uporabljajo pod  tovarna.
                 pogojem da
                 njihova vred. ne
                 presega 20% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 33.pgl.  Eterična olja in  Izdelava, pri   Izdelava,
       rezinoidi;     kateri se vsi   pri kateri
       parfumerijski,   uporabljeni    vrednost
       kozmetični ali   materiali     vseh
       toaletni izdelki, uvrščajo v drugo  uporabljenih
       razen:       tar. št., kot je  materialov
                 tar. št. izdelka. ne presega
                 Lahko se      40% cene
                 uporabljajo    izdelka
                 materiali, ki so  franko
                 uvrščeni v isto  tovarna.
                 tar. št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

3301     Eterična olja   Izdelava iz    Izdelava,
       (brez terpenov   materialov iz   pri kateri
       ali s terpeni),  katerekoli     vrednost
       vključno zgoščena tar.št., vštevši  vseh
       (trda) olja    materiale iz    uporabljenih
       (concretes) in   druge "skupine"  materialov
       čista olja;    (8) v tej tar.   ne presega
       rezinoidi;     št. Materiali,   40% cene
       izvlečki      uvrščeni v isto  izdelka
       oleosmol;     skupino, se lahko franko
       koncentrati    uporabljajo pod  tovarna.
       eteričnih olj v  pogojem, da
       masteh,v      njihova vrednost
       neeteričnih    ne presega 20%
       oljih, voskih ali cene izdelka
       podobno, dobljeni franko tovarna.
       z ekstrakcijo
       eteričnih olj z
       mastjo ali
       macereacijo;
       stranski
       terpenski
       izdelki, dobljeni
       z deterpenacijo
       eteričnih olj;
       vodni destilati
       in vodne
       raztopine
       eteričnih olj

ex 34.pgl.  Mila, organska   Izdelava, pri   Izdelava,
       površinsko     kateri se vsi   pri kateri
       aktivna sredstva, uporabljeni    vrednost
       pralni preparati, materiali     vseh
       mazalni      uvrščajo v drugo  uporabljenih
       preparati, umetni tar. št., kot je  materialov
       voski,       tar. št. izdelka. ne presega
       pripravljeni    Lahko se      40% cene
       voski, izdelki za uporabljajo    izdelka
       loščenje ali    materiali, ki so  franko
       čiščenje, sveče  uvrščeni v isto  tovarna.
       in podobni     tar. št. pod
       izdelki , paste  pogojem, da
       za modeliranje in njihova vrednost
       "zobozdravstveni  ne presega 20%
       voski" ter     cene izdelka
       zobarski      franko tovarna.
       preparati na
       osnovi sadre,
       razen:

ex 3403    Mazalni      Operacije
       preparati.,ki   rafiniranja
       vsebujejo naftno  in/ali en ali več
       olje ali olja,   specifičnih
       dobljenih iz    procesov(9).
       bituminoznih
       mineralov, pod   ali
       pogojem da
       predstavljajo   Druge operacije,
       manj kot 70% po  pri katerih se
       teži        vsi uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar.št.izdelka.
                 Lahko se
                 uporabijo
                 materiali, ki so
                 uvrščeni v isto
                 tar.št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene proizvodov
                 franko tovarna.

3404     Umetni voski in
       pripravljeni
       voski:

       - Na osnovi    Izdelava, pri
       parafina, voskov  kateri se vsi
       iz nafte, voskov, uporabljeni
       dobljenih iz    materiali
       bituminoznih    uvrščajo v drugo
       mineralov,     tar. št., kot je
       stisnjenega    tar. št. izdelka.
       parafina ali    Lahko se
       parafina z     uporabljajo
       odstranjenim    materiali, ki so
       oljem       uvrščeni v isto
                 tar. št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

       - Drugo      Izdelava iz    Izdelava,
                 materialov     pri kateri
                 katerekoli     vrednost
                 tar.št., razen:  vseh
                 -         uporabljenih
                 hidrogeniziranih  materialov
                 olj, ki imajo   ne presega
                 lastnost voska iz 40% cene
                 tar.št. 1516    izdelka
                 - maščobnih    franko
                 kislin, ki niso  tovarna.
                 kemično
                 definirane ali
                 maščobnih
                 industrijskih
                 alkoholov, ki
                 imajo lastnost
                 voskov iz tar.št.
                 3823
                 - materialov iz
                 tar. št. 3404.

                 Ti materiali se
                 lahko uporabljajo
                 pod pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.
                          
ex 35.pgl.  Beljakovinske   Izdelava, pri   Izdelava,
       snovi;       kateri se vsi   pri kateri
       modificirani    uporabljeni    vrednost
       škrobi; lepila;  materiali     vseh
       encimi; razen:   uvrščajo v drugo  uporabljenih
                 tar. št., kot je  materialov
                 tar. št. izdelka. ne presega
                 Lahko se      40% cene
                 uporabljajo    izdelka
                 materiali, ki so  franko
                 uvrščeni v isto  tovarna.
                 tar. št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

3505     Dekstrini in
       drugi
       modificirani
       škrobi (npr.
       preželatinizirani
       in esterificirani
       škrobi); lepila
       na osnovi škrobov
       ali na osnovi
       dekstrina ali
       drugih
       modificiranih
       škrobov:

       - Škrobni etri in Izdelava iz    Izdelava,
       estri       materialov iz   pri kateri
                 katerekoli     vrednost
                 tar.št., vštevši  vseh
                 druge materiale  uporabljenih
                 iz tar.št. 3505.  materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

       - Drugo      Izdelava iz    Izdelava,
                 materialov iz   pri kateri
                 katerekoli     vrednost
                 tar.št., razen   vseh
                 tistih iz tar.   uporabljenih
                 št. 1108.     materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 3507    Pripravljeni    Izdelava, pri
       encimi, ki niso  kateri vrednost
       omenjeni in ne   vseh uporabljenih
       zajeti na drugem  materialov ne
       mestu       presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

36.pgl.    Razstreliva;    Izdelava, pri   Izdelava,
       pirotehnični    kateri se vsi   pri kateri
       izdelki;      uporabljeni    vrednost
       vžigalice;     materiali     vseh
       piroforne     uvrščajo v drugo  uporabljenih
       zlitine; določene tar. št., kot je  materialov
       vnetljive snovi  tar. št. izdelka. ne presega
                 Lahko se      40% cene
                 uporabljajo    izdelka
                 materiali, ki so  franko
                 uvrščeni v isto  tovarna.
                 tar. št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

ex 37.pgl.  Izdelki za     Izdelava, pri   Izdelava,
       fotografske in   kateri se vsi   pri kateri
       kinematografske  uporabljeni    vrednost
       namene; razen:   materiali     vseh
                 uvrščajo v drugo  uporabljenih
                 tar. št., kot je  materialov
                 tar. št. izdelka. ne presega
                 Lahko se      40% cene
                 uporabljajo    izdelka
                 materiali, ki so  franko
                 uvrščeni v isto  tovarna
                 tar. št. pod
                 pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

3701     Fotografske
       plošče in plani
       filmi, občutljivi
       za svetlobo,
       neosvetljeni, iz
       kakršnegakoli
       materiala, razen
       iz papirja,
       kartona ali
       tekstila;
       fotografski plani
       filmi za hitro
       razvijanje in
       kopiranje,
       občutljivi za
       svetlobo
       neosvetljeni, v
       kasetah ali brez
       njih:

       - Plani filmi za  Izdelava, pri   Izdelava,
       trenutno (hitro)  kateri se vsi   pri kateri
       fotografijo, v   uporabljeni    vrednost
       kasetah      materiali     vseh
                 uvrščajo v drugo  uporabljenih
                 tar.št., razen v  materialov
                 tar.št. 3701 ali  ne presega
                 3702. Materiali,  40% cene
                 uvrščeni v     izdelka
                 tar.št. 3702 se  franko
                 lahko uporabljajo tovarna
                 pod pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 30%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

       - Drugo      Izdelava, pri   Izdelava,
                 kateri se vsi   pri kateri
                 uporabljeni    vrednost
                 materiali     vseh
                 uvrščajo v drugo  uporabljenih
                 tar.št. razen v  materialov
                 tar.št. 3701 ali  ne presega
                 3702. Materiali  40% cene
                 uvrščeni v     izdelka
                 tar.št. 3701 ali  franko
                 3702 se lahko   tovarna
                 uporabljajo pod
                 pogojem, da
                 njihova skupna
                 vrednost ne
                 presega 20% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

3702     Fotografski filmi Izdelava, pri   Izdelava,
       v zvitkih,     kateri se vsi   pri kateri
       občutljivi za   uporabljeni    vrednost
       svetlobo,     materiali     vseh
       neosvetljeni, iz  uvrščajo v     uporabljenih
       kakršnegakoli   katerokoli     materialov
       materiala razen  tar.št., razen v  ne presega
       iz papirja,    tar.št. 3701 ali  40% cene
       kartona ali    3702.       izdelka
       tekstila; filmi v           franko
       zvitkih za hitro           tovarna.
       razvijanje in
       kopiranje,
       občutljivi za
       svetlobo,
       neosvetljeni

3704     Fotografske    Izdelava, pri   Izdelava,
       plošče, filmi,   kateri se vsi   pri kateri
       papir, karton in  uporabljeni    vrednost
       tekstil,      materiali     vseh
       osvetljeni toda  uvrščajo v     uporabljenih
       nerazviti     katerokoli tar.  materialov
                 št. razen v    ne presega
                 tar.št. 3701 do  40% cene
                 3704.       izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 38.pgl.  Razni izdelki   Izdelava, pri   Izdelava,
       kemične      kateri se vsi   pri kateri
       industrije,    uporabljeni    vrednost
       razen:       materiali     vseh
                 uvrščajo v drugo  uporabljenih
                 tar.št. , kot je  materialov
                 tar. št. izdelka. ne presega
                 Materiali     40% cene
                 uvrščeni v isto  izdelka
                 tar. št., se    franko
                 lahko uporabljajo tovarna.
                 pod pogojem, da
                 njihova vrednost
                 ne presega 20%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

ex 3801    - Koloidni grafit Izdelava, pri
       v suspenziji v   kateri vrednost
       olju in      vseh uporabljenih
       polkoloidni    materialov ne
       grafit; ogljikove presega 50% cene
       paste za      izdelka franko
       elektrode     tovarna.

       - Grafit v obliki Izdelava, pri   Izdelava,
       paste kot     kateri vrednost  pri kateri
       mešanica grafita  vseh uporabljenih vrednost
       z mineralnimi   materialov iz   vseh
       olji z več kot   tar. št. 3403 ne  uporabljenih
       30% grafita po   presega 20% cene  materialov
       teži        izdelka franko   ne presega
                 tovarna.      40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 3803    Rafinirano tal-  Rafiniranje    Izdelava,
       olje        surovega tal-   pri kateri
                 olja.       vrednost
                          vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 3805    Sulfatna      Prečiščevanje z  Izdelava,
       terpentinska    destilacijo ali  pri kateri
       olja, prečiščena  rafiniranjem    vrednost
                 surovega      vseh
                 sulfatnega     uporabljenih
                 terpentinskega   materialov
                 olja.       ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 3806    Smolni estri    Izdelava iz    Izdelava,
                 smolnih kislin.  pri kateri
                          vrednost
                          vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna

ex 3807    Lesni katran    Destilacija    Izdelava,
       (lesna katranska  lesnega katrana.  pri kateri
       smola)                vrednost
                          vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

3808     Insekticidi,    Izdelava, pri
       rodenticidi,    kateri vrednost
       fungicidi,     vseh uporabljenih
       herbicidi,     materialov ne
       sredstva zoper   presega 50% cene
       klitje, sredstva  izdelka franko
       za urejanje rasti tovarna.
       rastlin,
       dezinfektanti in
       podobni izdelki,
       pripravljeni v
       oblikah ali
       pakiranjih za
       prodajo na drobno
       ali kot preparati
       ali kot izdelki
       (npr. žveplani
       trakovi, stenji,
       sveče in
       muholovke)

3809     Sredstva za    Izdelava, pri
       dodelavo, nosilci kateri vrednost
       barv, sredstva za vseh uporabljenih
       pospeševanje    materialov ne
       barvanja in    presega 50% cene
       fiksiranje barvil izdelka franko
       ter drugi izdelki tovarna.
       (npr. sredstva za
       apreturo in
       jedkanje), ki se
       uporabljajo v
       tekstilni,
       papirni,
       usnjarski in
       podobnih
       industrijah, ki
       niso omenjeni in
       ne zajeti na
       drugem mestu

3810     Preparati za    Izdelava, pri
       dekapiranje    kateri vrednost
       kovinskih     vseh uporabljenih
       površin; talila  materialov ne
       in drugi pomožni  presega 50% cena
       preparati za    izdelka franko
       spajkanje in    tovarna.
       varjenje; praški
       in paste za
       spajkanje in
       varjenje, ki so
       sestavljeni iz
       kovin in drugih
       materialov;
       preparati, ki se
       uporabljajo kot
       jedra ali obloge
       za elektrode ali
       varilne palice

3811     Preparati zoper
       detonacijo,
       preparati za
       preprečevanje
       oksidacije, za
       preprečevanje
       kopičenja smole,
       za izboljšanje
       viskoznosti,
       preparati za
       preprečevanje
       korozije in drugi
       pripravljeni
       aditivi, za
       mineralna olja
       (vštevši bencin)
       ali za druge
       tekočine, ki se
       uporabljajo v
       iste namene kot
       mineralna olja:

       - Pripravljeni   Izdelava, pri
       aditivi za     kateri vrednost
       mazalna olja, ki  vseh uporabljenih
       vsebujejo naftna  materialov, ki so
       olja ali olja iz  uvrščeni v
       bituminoznih    tar.št. 3811 ne
       materialov     presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

       - Drugo      Izdelava, pri
                 kateri vrednost
                 vseh uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

3812     Pripravljeni    Izdelava, pri
       pospeševalci    kateri vrednost
       vulkanizacije;   vseh uporabljenih
       sestavljeni    materialov ne
       plastifikatorji  presega 50% cene
       za gumo in     izdelka franko
       plastične mase,  tovarna.
       ki niso omenjeni
       in ne zajeti na
       drugem mestu;
       preparati za
       preprečevanje
       oksidacije in
       drugi sestavljeni
       stabilizatorji za
       gumo in plastične
       mase

3813     Preparati in    Izdelava, pri
       polnila za     kateri vrednost
       aparate za     vseh uporabljenih
       gašenje požara;  materialov ne
       napolnjene     presega 50% cene
       granate za     izdelka franko
       gašenje požara   tovarna.

3814     Sestavljena    Izdelava, pri
       organska topila  kateri vrednost
       in razredčila, ki vseh uporabljenih
       niso omenjena in  materialov ne
       ne zajeta na    presega 50% cene
       drugem mestu;   izdelka franko
       pripravljena    tovarna.
       sredstva za
       odstranjevanje
       premazov

3818     Kemični elementi, Izdelava, pri
       dopirani za    kateri vrednost
       uporabo v     vseh uporabljenih
       elektroniki, v   materialov ne
       obliki kolutov,  presega 50% cene
       ploščic in v    izdelka franko
       podobnih oblikah; tovarna.
       kemične spojine,
       dopirane za
       uporabo v
       elektroniki

3819     Tekočine za    Izdelava, pri
       hidravlične    kateri vrednost
       zavore in druge  vseh uporabljenih
       pripravljene    materialov ne
       tekočine za    presega 50% cene
       hidravlični    izdelka franko
       prenos, ki ne   tovarna.
       vsebujejo ali
       vsebujejo po teži
       manj kot 70%
       naftnega olja ali
       olj, dobljenih iz
       bituminoznih
       mineralov

3820     Preparati zoper  Izdelava, pri
       zmrzovanje in   kateri vrednost
       pripavljene    vseh uporabljenih
       tekočine za    materialov ne
       odtajanje     presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

3822     Diagnostični ali  Izdelava, pri
       laboratorijski   kateri vrednost
       reagenti na    vseh uporabljenih
       podlogi in     materialov ne
       pripravljeni    presega 50% cene
       diagnostični ali  izdelka franko
       laboratorijski   tovarna.
       reagenti s
       podlogo ali brez
       nje, razen tistih
       iz tar.št. 3002
       ali 3006

3823     Industrijske
       monokarboksilne
       maščobne kisline;
       kisla olja iz
       rafiniranja;
       industrijski
       maščobni alkoholi

       - Industrijske   Izdelava, pri
       monokarboksilne  kateri se vsi
       maščobne kisline; uporabljeni
       kisla olja iz   materiali
       rafiniranja    uvrščajo v drugo
                 tar.št., kot je
                 tar. št. izdelka.

       - Industrijski   Izdelava iz
       maščobni alkoholi materialov iz
                 katerekoli
                 tar.št. vključno
                 druge materiale
                 iz tar.št. 3823.

3824     Pripravljena
       vezivna sredstva
       za livarske
       modele ali
       livarska jedra,
       kemični izdelki
       in preparati
       kemične
       industrije in
       sorodnih
       industrij
       (vštevši tudi
       tiste, ki so
       sestavljeni iz
       mešanic naravnih
       proizvodov), ki
       niso omenjeni in
       ne zajeti na
       drugem
       mestu,stranski
       izdelki kemične
       industrije ali
       sorodnih
       industrij, ki
       niso omenjeni in
       ne zajeti na
       drugem mestu:

       - Naslednje iz te Izdelava, pri   Izdelava,
       tarifne številke: kateri se vsi   pri kateri
                 uporabljeni    vrednost
       Pripravljena    materiali     vseh
       vezivna sredstva  uvrščajo v drugo  uporabljenih
       za livarske    tar. št., kot je  materialov
       modele ali     tar. št. izdelka. ne presega
       livarska jedra na Materiali, ki se  40% cene
       osnovi naravnih  uvrščajo v isto  izdelka
       smolnih produktov tar. št. kot je  franko
                 proizvod se lahko tovarna.
       Naftenske     uporabljajo, pod
       kisline, njihove  pogojem, da
       v vodi netopne   njihova vrednost
       soli in njihovi  ne presega 20%
       estri       cene izdelka
                 franko tovarna.
       Sorbitol, razen
       sorbitola iz tar.
       št. 2905

       Petrolejevi
       sulfonati, razen
       petrolejevih
       sulfonatov
       alkalnih kovin,
       amoniaka ali
       etanolaminov,
       tiofeniranih
       sulfonskih oljnih
       kislin,
       pridobljenih iz
       bituminoznih
       snovi in njihovih
       soli

       Ionski
       izmenjevalci

       Sušilci za
       vakumske cevi

       Alkalni železovi
       oksidi za
       prečiščevanje
       plina

       Amoniakova voda
       in surovi amoniak
       (izkoriščeni
       oksid) dobljen s
       prečiščevanjem
       svetlega plina

       Sulfonaftenske
       kisline, njihove
       v vodi netopne
       soli in njihovi
       estri

       Fuzelno in
       dipelovo olje

       Mešanice soli, ki
       vsebujejo
       različne anione

       Paste za
       kopiranje na
       osnovi želatine,
       z ali brez
       podlage iz
       papirja ali
       tekstila

       - Drugi      Izdelava, pri
                 kateri vrednost
                 vseh uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

3901 do 3915 Plastične mase v
       primarnih
       oblikah; odpadki,
       ostružki in
       ostanki iz
       plastike; razen
       za tar.št.ex 3907
       in 3912, za
       kateri so pravila
       podana v
       nadaljevanju:

       - Izdelki     Izdelava, pri   Izdelava,
       adicijske     kateri:      pri kateri
       homopolomerizacij - vrednost vseh  vrednost
       e, pri kateri   uporabljenih    vseh
       enojni monomer   materialov ne   uporabljenih
       prispeva več kot  presega 50% cene  materialov
       99% po teži    izdelka franko   ne presega
       celotne vsebine  tovarna in     25% cene
       polimerov     - vrednost     izdelka
                 kateregakoli    franko
                 uporabljenega   tovarna.
                 materiala iz 39.
                 poglavja ne
                 presega 20% cene
                 izdelka franko
                 tovarna(10).

       - Drugo      Izdelava, pri   Izdelava,
                 kateri vrednost  pri kateri
                 vseh uporabljenih vrednost
                 materialov iz 39. vseh
                 poglavja ne    uporabljenih
                 presega 20% cene  materialov
                 izdelka franko   ne presega
                 tovarna(10).    25% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 3907    Kopolimeri,    Izdelava, pri
       narejeni iz    kateri se vsi
       polikarbonata in  uporabljeni
       akrilonitril-   materiali
       butadien-stiren  uvrščajo v drugo
       kopolimera (ABS)  tar. št. izdelka.
                 Lahko se
                 uporabljajo
                 materiali , ki se
                 uvrščajo v isto
                 tar.št., pod
                 pogojem ,da
                 njihova vrednost
                 ne presega 50%
                 cene izdelka
                 franko tovarna
                 (10)

       - Poliester    Izdelava, pri
                 kateri vrednost
                 kateregakoli
                 uporabljenega
                 materiala iz
                 39.poglavja ne
                 presega 20% cene
                 izdelka franko
                 tovarna in /ali
                 izdelava iz
                 tetrabrom-
                 (bisfenol A)
                 polikarbonata

3912     Celuloza in njeni Izdelava, pri
       kemični derivati, kateri vrednost
       ki niso navedeni  kateregakoli
       in ne zajeti na  uporabljenega
       drugem mestu, v  materiala iz iste
       primarnih oblikah tar.št.kot je
                 proizvod ne
                 presega 20% cene
                 izdelka franko
                 tovarna

3916 do 3921 Polizdelki in
       izdelki iz
       plastike; razen
       iz tar. št. ex
       3916, ex 3917, ex
       3920 in ex 3921,
       za katere so
       pravila podana v
       nadaljevanju

       - Ploščati     Izdelava, pri   Izdelava,
       izdelki, bolj kot kateri vrednost  pri kateri
       le površinsko   kateregakoli    vrednost
       obdelani ali    uporabljenega   vseh
       rezani v druge   materiala iz 39.  uporabljenih
       oblike razen    poglavja ne    materialov
       pravokotnih    presega 50% cene  ne presega
       (vštevši      izdelka franko   25% cene
       kvadratne); drugi tovarna.      izdelka
       izdelki, bolj             franko
       obdelani kot le            tovarna.
       površinsko
       obdelani

       - Drugi:

       - - izdelki    Izdelava, pri   Izdelava,
       adicijske     kateri:      pri kateri
       homopolimeraizaci - vrednost vseh  vrednost
       je, pri kateri   uporabljenih    kateregakoli
       enojni monomer   materialov ne   uporabljenih
       prispeva več kot  presega 50% cene  materialov
       99% po masi    izdelka franko   ne presega
       celotne vsebine  tovarna, in    25% cene
       polimerov     - vrednost     izdelka
                 kateregakoli    franko
                 uporabljenega   tovarna.
                 materiala iz. 39.
                 poglavja ne
                 presega 20% cene
                 izdelka franko
                 tovarna(11).

       - - drugi     Izdelava, pri   Izdelava,
                 kateri vrednost  pri kateri
                 kateregakoli    vrednost
                 uporabljenega   vseh
                 materiala iz 39.  uporabljenih
                 poglavja ne    materialov
                 presega 20% cene  ne presega
                 izdelka franko   25% cene
                 tovarna(11).    izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 3916 in  Profilni izdelki  Izdelava, pri   Izdelava,
ex 3917    in cevi      kateri:      pri kateri
                 -vrednost     vrednost
                 kateregakoli    vseh
                 uporabljenega   uporabljenih
                 materiala ne    materialov
                 presega 50% cene  ne presega
                 izdelka franko   25% cene
                 tovarna, in    izdelka
                 - vrednost     franko
                 materialov     tovarna.
                 uvrščenih v isto
                 tar. št. ne
                 presega 20% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 3920    - Folije ali    Izdelava iz delne Izdelava,
       filmi iz      termoplastične   pri kateri
       ionomerov     soli, ki je    vrednost
                 kopolimer etilena vseh
                 in metakrilne   uporabljenih
                 kisline in je   materialov
                 delno       ne presega
                 nevtralizirana z  25% cene
                 ioni kovine,    izdelka
                 predvsem cinka in franko
                 natrija.      tovarna.

       - Folije iz    Izdelava, pri
       regenerirane    kateri vrednost
       celuloze,     kateregakoli
       poliamidov ali   uporabljenega
       polietilena    materiala iz iste
                 tar.št. kot je
                 proizvod ne
                 presega 20% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 3921    Folije iz     Izdelava iz    Izdelava,
       plastičnih mas,  visoko prosojnih  pri kateri
       metalizirane    poliestrskih    vrednost
                 folij debeline   vseh
                 manj kot 23    uporabljenih
                 mikronov(12).   materialov
                          ne presega
                          25% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

3922 do 3926 Izdelki iz     Izdelava, pri
       plastičnih mas   kateri vrednost
                 vseh uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 40.pgl   Kavčuk in izdelki Izdelava, pri
       iz kavčuka in   kateri se vsi
       gume; razen:    uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar. št., kot je
                 tar. št. izdelka.

ex 4001    Laminirane plošče Laminacija folij
       ali krpe kavčuka  iz naravnega
       za čevlje     kavčuka.

4005     Mešanice kavčuka, Izdelava, pri
       nevulkanizirane,  kateri vrednost
       v primarnih    vseh uporabljenih
       oblikah ali    materialov, razen
       ploščah, listih  naravnega
       ali trakovih    kavčuka, ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

4012     Protektirane ali
       rabljene zunanje
       gume (plašči);
       polne gume ali
       gume z zračnimi
       komorami,
       zamenljivi
       protektorji
       (plasti) in
       ščitniki iz gume:

       - Protektirane   Protektiranje
       gume, polne gume  rabljenih
       ali gume z     zunanjih gum.
       zračnimi komorami

       - Drugo      Izdelava iz
                 materialov iz
                 katerekoli
                 tar.št., razen iz
                 tar. št. 4011 ali
                 4012.

ex 4017    Izdelki iz trde  Izdelava iz trde
       gume        gume.

ex 41.pgl.  Surove kože z   Izdelava, pri
       dlako ali brez   kateri se vsi
       dlake (razen    uporabljeni
       krzna) in usnje;  materiali
       razen:       uvrščajo v drugo
                 tar. št., kot je
                 tar. št. izdelka.

ex 4102    Surove kože ovac  Odstranjevanje
       ali jagnjet, brez volne s kože ovac
       volne       ali jagnjet, z
                 volno.

4104 do 4107 Usnje, brez dlake Ponovno strojenje
       ali volne, razen  predhodno
       usnja iz tar. št. strojenih kož .
       4108 ali 4109
                 ali

                 Izdelava, pri
                 kateri se vsi
                 uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar. št., kot je
                 tar. št. izdelka.

4109     Lakasto usnje in  Izdelava iz usnja
       lakasto      iz tar. št. 4104
       plastovito     do 4107 pod
       (prevlečeno s   pogojem, da
       folijo) usnje,   njihova vrednost
       metalizirano    ne presega 50%
       usnje       cene izdelka
                 franko tovarna.

42.pgl.    Usnjeni izdelki,  Izdelava, pri
       sedlarski in    kateri se vsi
       jermenarski    uporabljeni
       izdelki; predmeti materiali
       za potovanje,   uvrščajo v drugo
       ročne torbe in   tar. št., kot je
       podobni izdelki  tar. št. izdelka.
       iz živalskih črev
       (razen
       sviloprejkine
       niti)

ex 43.pgl.  Naravno in umetno Izdelava, pri
       krzno; krzneni   kateri se vsi
       izdelki, razen:  uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar. št., kot je
                 tar. št. izdelka.

ex 4302    Strojena ali
       obdelana krzna,
       sestavljena:

       - Plošče, križi,  Beljenje ali
       kvadrati in    barvanje vključno
       podobne oblike   z rezanjem in
                 sestavljanjem
                 nesestavljenega
                 strojenega ali
                 obdelanega krzna.

       - Drugo      Izdelava iz
                 nesestavljenih,
                 strojenih ali
                 obdelanih krzen.

4303     Oblačila,     Izdelava iz
       oblačilni dodatki nesestavljenih
       in drugi krzneni  strojenih ali
       izdelki      obdelanih krzen
                 iz tar. št. 4302.

ex 44.pgl.  Les in lesni    Izdelava, pri
       izdelki; oglje;  kateri se vsi
       razen:       uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar. št., kot je
                 tar.št. izdelka.

ex 4403    Les, grobo     Izdelava iz grobo
       obdelan      obdelanega lesa,
       (štirikotno    z lubjem ali brez
       tesan)       lubja ali samo
                 tesanega.

ex 4407    Les, vzdolžno   Skobljanje,
       žagan ali     brušenje ali
       iverjen, rezan   lepljenje s topim
       ali luščen,    ali zobatim
       skobljan, brušen  dolžinskim
       ali topo ali    spajanjem.
       zobato dolžinsko
       spojen, debeline
       nad 6 mm

ex 4408    Furnirski listi  Spajanje,
       in listi za    skobljanje,
       vezane plošče   brušenje ali
       debeline do 6 mm, lepljenje s topim
       sestavjen in drug ali zobatim
       les, žagan po   dolžinskim
       dolžini, rezan   spajanjem.
       ali lupljen,
       skobljan ,brušen
       ali lepljen s
       topim ali zobatim
       dolžinskim
       spajanjem,
       debeline do 6 mm

ex 4409    Les, kontinuirano
       profiliran po
       dolžini
       kateregakoli roba
       ali strani,
       vključno
       skobljan, brušen
       ali topo ali
       zobato dolžinsko
       spojen ali ne:

       - Brušeni ali   Brušenje ali topo
       topo ali zobato  ali zobato
       dolžinsko spojeni dolžinsko
                 spajanje.

       - Okrasne palice, Predelava v
       venci in okrasne  obliki palic ali
       letve       okrasnih letev.

ex 4410 do  Okrasne palice,  Predelava v
ex 4413    venci in okrasne  obliki palic in
       letve za      okrasnih letev.
       pohištvo, za
       notranjo
       dekoracijo

ex 4415    Zaboji za     Izdelava iz desk,
       pakiranje,     ki niso razrezane
       škatle, gajbe,   na določeno
       bobni in podobna  velikost.
       embalaža za
       pakiranje, iz
       lesa

ex 4416    Sodi, kadi,    Izdelava iz
       vedra, in drugi  klanih dog,
       sodarski izdelki  nadalje
       in njihovi deli,  neobdelanih,
       iz lesa, vključno razen razžaganih
       tudi doge     na dveh glavnih
                 površinah.

ex 4418    - Stavbno     Izdelava pri
       pohištvo in    kateri se vsi
       leseni izdelki za uporabljeni
       gradbeništvo    materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar. št., kot je
                 tar. št. izdelka.
                 Lahko se
                 uporabljajo
                 celičaste plošče,
                 skodle in opaži.

       - Okrasne palice  Predelava v
       in okrasne letve  obliki palic ali
                 okrasnih letev.

ex 4421    Les za vžigalice; Izdelava iz lesa
       lesni čepki za   iz katerekoli
       obutev       tar. št., razen
                 lesene žice iz
                 tar. št. 4409.

ex 45.pgl.  Pluta in plutasti Izdelava, pri
       izdelki, razen:  kateri se vsi
                 uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar. št., kot je
                 tar. št. izdelka.

4503     Izdelki iz     Izdelava iz plute
       naravne plute   iz tar. št. 4501.

46.pgl.    Izdelki iz slame, Izdelava, pri
       esparta in drugih kateri se vsi
       materialov za   uporabljeni
       pletarstvo;    materiali
       košarski in    uvrščajo v drugo
       pletarski izdelki tar. št., kot je
                 tar. št. izdelka.

47.pgl.    Lesovina ali    Izdelava, pri
       celuloza iz    kateri se vsi
       drugih vlaknastih uporabljeni
       celuloznih     materiali
       materialov;    uvrščajo v drugo
       recikliran papir  tar. št., kot je
       ali karton     tar. št. izdelka.
       (ostanki in
       odpadki)

ex 48.pgl.  Papir in karton;  Izdelava, pri
       izdelki iz     kateri se vsi
       papirne kaše,   uporabljeni
       papirja ali    materiali
       kartona; razen:  uvrščajo v drugo
                 tar. št., kot je
                 tar. št. izdelka.

ex 4811    Papir in karton,  Izdelava iz
       samo s črtami ali materialov za
       kvadrati      izdelavo papirja
                 iz 47. poglavja.

4816     Karbon papir,   Izdelava iz
       samokopirni papir materialov za
       in drug papir za  izdelavo papirja
       kopiranje in    iz 47. poglavja.
       prenašanje (razen
       tistih iz tar.
       št. 4809);
       matrice za
       razmnoževanje in
       ofsetne plošče iz
       papirja, v
       škatlah ali brez
       škatel

4817     Pisemski ovitki,  Izdelava, pri
       pisemske kartice, kateri:
       dopisnice in    - se vsi
       karte za      uporabljeni
       dopisovanje iz   materiali
       papirja ali    uvrščajo v drugo
       kartona; kompleti tar. št., kot je
       za dopisovanje v  tar. št. izdelka,
       škatlah, vrečkah, in
       notesih in     - vrednost vseh
       podobnih      uporabljenih
       pakiranjih iz   materialov ne
       papirja in     presega 50% cene
       kartona      izdelka franko
                 tovarna.

ex 4818    Toaletni papir   Izdelava iz
                 materialov za
                 izdelavo papirja
                 iz 47. poglavja.

ex 4819    Škatle, zaboji,  Izdelava, pri
       vreče in drugi   kateri:
       kontejnerji za   - se vsi
       pakiranje iz    uporabljeni
       papirja, kartona, materiali
       celulozne vate   uvrščajo v drugo
       ali listov ali   tar. št., kot je
       trakov iz     tar. št. izdelka,
       celuloznih vlaken in
                 - vrednost vseh
                 uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 4820    Bloki papirja za  Izdelava, pri
       pisma       kateri vrednost
                 vseh uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

ex 4823    Drug papir,    Izdelava iz
       karton, celulozna materialov za
       vata ter listi in izdelavo papirja
       trakovi iz     iz 47. poglavja.
       celuloznih
       vlaken, razrezani
       v določene
       velikosti ali
       oblike

ex 49.pgl.  Tiskane knjige,  Izdelava, pri
       časopisi, slike  kateri se vsi
       in drugi izdelki  uporabljeni
       grafične      materiali
       industrije,    uvrščajo v drugo
       rokopisi, tipkana tar. št., kot je
       besedila in    tar. št. izdelka.
       načrti, razen:

4909     Poštne       Izdelava iz
       razglednice,    materialov, ki
       čestitke in karte niso uvrščeni v
       z osebnimi     tar.št.4909 ali
       sporočili,     4911.
       tiskane,
       ilustrirane ali
       neilustrirane, z
       ovitki ali
       okraski ali brez
       njih

4910     Koledarji vseh
       vrst, tiskani,
       vštevši
       koledarske bloke:

       - Koledarji vrste Izdelava, pri
       "večni" ali z   kateri:
       zamenljivimi    - se vsi
       bloki na      uporabljeni
       podlagah, ki niso materiali
       iz papirja ali   uvrščajo v drugo
       kartona      tar. št., kot je
                 tar.št. izdelka,
                 in
                 - vrednost vseh
                 uporabljenih
                 materialov ne
                 presega 50% cene
                 izdelka franko
                 tovarna.

       - Drugo      Izdelava iz
                 materialov ki
                 niso uvrščeni v
                 tar. št. 4909 ali
                 4911.

ex 50.pgl.  Svila, razen:   Izdelava, pri
                 kateri se vsi
                 uporabljeni
                 materiali
                 uvrščajo v drugo
                 tar. št. kot je
                 tar. št. izdelka.

ex 5003    Svileni odpadki  Mikanje ali
       (vštevši      česanje svilenih
       zapredke,     odpadkov.
       neprimerne za
       odvijanje,
       odpadke preje in
       raztrgane
       tekstilne
       materiale),
       mikani ali česani

5004 do ex  Svilena preja in  Izdelava iz:(13)
5006     preja iz odpadkov - surove svile
       svile       ali iz odpadkov
                 svile, mikanih
                 ali česanih ali
                 drugače
                 predelanih za
                 predenje,
                 - drugih naravnih
                 vlaken, nemikanih
                 ali nečesanih ali
                 drugače
                 predelanih za
                 predenje,
                 - kemičnih
                 materialov ali
                 tekstilne kaše,
                 ali
                 - materialov za
                 izdelavo papirja.

5007     Tkanine iz svile
       ali svilenih
       odpadkov:

       - Z vtkanimi    Izdelava iz
       gumijastimi nitmi enojne preje.(13)

       - Drugi      Izdelava iz:(13)
                 - preje iz
                 kokosovih vlaken,
                 - naravnih
                 vlaken,
                 - umetnih ali
                 sintetičnih
                 rezanih vlaken,
                 nemikanih ali
                 nečesanih ali
                 kako drugače
                 predelanih za
                 predenje,
                 - kemičnih
                 materialov ali
                 tekstilne kaše,
                 ali
                 - papirja.

                 ali

                 Tiskanje,
                 spremljano z
                 najmanj dvema
                 pripravljalnima
                 ali končnima
                 operacijama (kot
                 so razmaščevanje,
                 beljenje,
                 merceriziranje,
                 termostabiliziran
                 je, dviganje,
                 kalandiranje,
                 obdelava za
                 odpornost na
                 krčenje, trajna
                 zaključna
                 obdelava,
                 obogatitev,
                 impregnacija,
                 popravljanje in
                 odstranjevanje
                 vozlov), pod
                 pogojem, da
                 vrednost
                 uporabljene
                 netiskane tkanine
                 ne presega 47,5%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

ex 51.pgl.  Volna, fina ali  Izdelava, pri
       groba živalska   kateri se vsi
       dlaka; preja in  uporabljeni
       tkanine iz     materiali
       konjske žime;   uvrščajo v drugo
       razen:       tar. št., kot je
                 tar. št. izdelka.

5106 do 5110 Preja iz volne,  Izdelava iz(13):
       iz fine ali grobe - surove svile
       živalske dlake   ali iz odpadkov
       ali iz konjske   svile, mikanih
       žime        ali česanih ali
                 kako drugače
                 predelanih za
                 predenje,
                 - naravnih vlaken,
                 nemikanih ali
                 nečesanih ali
                 drugače
                 predelanih za
                 predenje,
                 - kemičnih
                 materialov ali
                 tekstilne kaše,
                 ali
                 - materialov za
                 izdelavo papirja.

5111 do 5113 Tkanine iz volne,
       iz fine ali grobe
       živalske dlake
       ali iz konjske
       žime

       - Z vtkanimi    Izdelava iz
       gumijastimi nitmi enojne preje(13).

       - Drugi      Izdelava iz(13):
                 - preje iz
                 kokosovih vlaken,
                 - naravnih
                 vlaken,
                 - umetnih ali
                 sintetičnih
                 rezanih vlaken,
                 nemikanih ali
                 nečesanih ali
                 kako drugače
                 predelanih za
                 predenje,
                 - kemičnih
                 materialov ali
                 tekstilne kaše,
                 ali
                 - papirja.

                 ali

                 Tiskanje,
                 spremljano z
                 najmanj dvema
                 pripravljalnima
                 ali končnima
                 operacijama (kot
                 so razmaščevanje,
                 beljenje,
                 merceriziranje,
                 termostabiliziran
                 je, dviganje,
                 kalandiranje,
                 obdelava za
                 odpornost na
                 krčenje, trajna
                 zaključna
                 obdelava
                 obogatitev,
                 impregnacija,
                 popravljanje in
                 odstranjevanje
                 vozlov), pod
                 pogojem, da
                 vrednost
                 uporabljene
                 netiskane tkanine
                 ne presega 47,5%
                 cene izdelka
                 franko tovarna.

ex 52.pgl. Bombaž, razen:   Izdelava, pri
                kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

5204 do   Preja in sukanec  Izdelava iz(13):
5207    iz bombaža     - surove svile
                ali odpadkov
                svile, mikanih
                ali česanih ali
                drugače
                pripravljenih za
                predenje,
                - naravnih
                vlaken, nemikanih
                ali nečesanih ali
                drugače
                predelanih za
                predenje,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - materialov za
                izdelavo papirja.

5208 do   Bombažne tkanine:
5212
      - Z vtkanimi    Izdelava iz
      gumijastimi nitmi enojne preje(13).

      - Druge      Izdelava iz(13):
                - preje iz
                kokosovih vlaken,
                - naravnih
                vlaken,
                - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                nemikanih ali
                nečesanih ali
                kako drugače
                pripravljenih za
                predenje,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - papirja.

                ali

                Tiskanje,
                spremljano z
                najmanj dvema
                pripravljalnima
                ali končnima
                operacijama (kot
                so razmaščevanje,
                beljenje,
                merceriziranje,
                termostabiliziran
                je, dviganje,
                kalendiranje,
                obdelava za
                odpornost na
                krčenje, trajna
                zaključna
                obdelava,
                obogatitev,
                impregnacija,
                popravljanje in
                odstranjevanje
                vozlov), pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                netiskane tkanine
                ne presega 47,5%
                cene izdelka
                franko tovarna.

ex 53.pgl. Druga rastlinska  Izdelava, pri
      tekstilna vlakna; kateri se vsi
      papirna preja in  uporabljeni
      tkanine iz     materiali
      papirne preje;   uvrščajo v drugo
      razen:       tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

5306 do   Preja iz drugih  Izdelava iz(13):
5308    rastlinskih    - surove svile
      tekstilnih     ali ostankov
      vlaken; papirna  svile, mikanih
      preja       ali česanih ali
                drugače
                pripravljenih za
                predenje,
                - naravnih
                vlaken, nemikanih
                ali nečesanih ali
                drugače
                predelanih za
                predenje,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - materialov za
                izdelavo papirja.

5309 do   Tkanine iz drugih
5311    rastlinskih
      tekstilnih
      vlaken; tkanine
      iz papirne preje:

      - Z vtkanini    Izdelava iz
      gumijastimi nitmi enojne preje(13).

      - Druge      Izdelava iz(13):
                - preje iz
                kokosovih vlaken,
                - naravnih
                vlaken,
                - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                nemikanih ali
                nečesanih ali
                kako drugače
                pripravljenih za
                predenje,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - papirja.

                ali

                Tiskanje,
                spremljano z
                najmanj dvema
                pripravljalnima
                ali končnima
                operacijama ( kot
                so razmaščevanje,
                beljenje,
                merceriziranje,
                termostabiliziran
                je, dviganje,
                kalendiranje,
                obdelava za
                odpornost na
                krčenje, trajna
                zaključna
                obdelava,
                obogatitev,
                impregnacija,
                popravljanje in
                odstranjevanje
                vozlov), pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                netiskane tkanine
                ne presega 47,5%
                cene izdelka
                franko tovarna.

5401 do   Preja,       Izdelava iz(13):
5406    monofilamenti in  - surove svile
      sukanec iz     ali ostankov
      umetnih ali    svile, mikanih
      sintetičnih    ali česanih ali
      filamentov     drugače
                pripravljenih za
                predenje,
                - naravnih
                vlaken, nemikanih
                in nečesanih ali
                kako drugače
                predelanih za
                predenje,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - materialov za
                izdelavo papirja.

5407 in   Tkanine iz preje
5408    iz umetnih ali
      sintetičnih
      filamentov:

      - Z vtkanimi    Izdelava iz
      gumijastimi nitmi enojne preje(13).

      - Druge      Izdelava iz(13):
                - preje iz
                kokosovih vlaken,
                - naravnih
                vlaken,
                - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                nemikanih ali
                nečesanih ali
                kako drugače
                pripravljenih za
                predenje,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - papirja.

                ali

                Tiskanje,
                spremljano z
                najmanj dvema
                pripravljalnima
                ali končnima
                operacijama (kot
                so razmaščevanje,
                beljenje,
                merceriziranje,
                termostabiliziran
                je, dviganje,
                kalendiranje,
                obdelava za
                odpornost na
                krčenje, trajna
                zaključna
                obdelava,
                obogatitev,
                impregnacija,
                popravljanje in
                odstranjevanje
                vozlov) pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                netiskane tkanine
                ne presega 47,5
                cene izdelka
                franko tovarna.

5501 do   Umetna ali     Izdelava iz
5507    sintetična rezana kemičnih
      vlakna       materialov ali
                tekstilne kaše.

5508 do   Preja in sukanec  Izdelava iz(13):
5511    za šivanje iz   - surove svile
      umetnih ali    ali odpadkov
      sintetičnih    svile, mikanih
      rezanih vlaken   ali česanih ali
                drugače
                pripravljenih za
                predenje,
                - naravnih
                vlaken, nemikanih
                ali nečesanih ali
                kako drugače
                predelanih za
                predenje,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - materialov za
                izdelavo papirja.

5512 do   Tkanine iz
5516    umetnih in
      sintetičnih
      rezanih vlaken:

      - Z vtkanimi    Izdelava iz
      gumijastimi nitmi enojne preje(13)

      - Druge      Izdelava iz(13):
                - preje iz
                kokosovih vlaken,
                - naravnih
                vlaken,
                - umetnih in
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                nemikanih ali
                nečesanih ali
                kako drugače
                predelavnih za
                predenje,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - papirja.

                ali

                Tiskanje,
                spremljano z
                najmanj dvema
                pripravljalnima
                ali končnima
                operacijama ( kot
                so razmaščevanje,
                beljenje,
                merceriziranje,
                termostabiliziran
                je, dviganje,
                kalendiranje,
                obdelava za
                odpornost na
                krčenje, trajna
                zaključna
                obdelava,
                obogatitev,
                impregnacija,
                popravljanje in
                odstranjevanje
                vozlov), pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                netiskane tkanine
                ne presega 47,5%
                cene izdelka
                franko tovarna.

ex 56.pgl. Vata, klobučevina Izdelava iz(13):
      in netkani     - preje iz
      materiali;     kokosovega
      specialne preje;  vlakna,
      vrvi, motvozi,   - naravnih
      konopi in prameni vlaken,
      ter izdelki iz   - kemičnih
      njih, razen:    materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - materialov za
                proizvodnjo
                papirja.

5602    Klobučevina,
      vštevši
      impregnirano,
      prevlečeno ali
      laminirano:

      - Iglana      Izdelava iz(13):
      klobučevina    - naravnih
                vlaken,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

                Lahko se
                uporabljajo:
                - preje iz
                polipropilenskega
                filamenta iz tar.
                št. 5402,
                - polipropilenska
                vlakna iz tar.
                št. 5503 ali
                5506, ali
                - filamentni trak
                iz polipropilena
                iz tar. št. 5501,
                pri katerih je v
                vseh primerih
                vsebina vsakega
                filamenta ali
                vlakna nižja od 9
                decitekstov, pod
                pogojem, da
                njihova vrednost
                ne presega 40%
                cene izdelka
                franko tovarna.

      - Drugo      Izdelava iz(13):
                - naravnih
                vlaken,
                - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                pridobljenih iz
                kazeina, ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

5604    Niti in vrvi iz
      gume, prekriti s
      tekstilnim
      materialom;
      tekstilna preja,
      trakovi in
      podobno iz tar.
      št. 5404 ali
      5405,
      impregnirani,
      prevlečeni,
      obloženi z gumo
      ali plastično
      maso

      - Gumijaste niti  Izdelava iz
      in vrvi, prekrite gumijastih niti
      s tekstilom    in vrvi, ki niso
                prekrite s
                tekstilom.

      - Drugo      Izdelava iz(13):
                - naravnih
                vlaken, nemikanih
                in nečesanih ali
                kako drugače
                pripravljenih za
                predenje,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - materialov za
                izdelavo papirja.

5605    Metalizirana    Izdelava iz(13):
      preja, posukana  - naravnih
      ali ne, izdelana  vlaken,
      iz tekstilne    - umetnih in
      preje, trakov, in sintetičnih
      podobno iz tar.  rezanih vlaken,
      št. 5404 ali    nemikanih in
      5405, in      nečesanih ali
      kombinirana s   kako drugače
      kovino v obliki  pripravljenih za
      niti, traku ali  predenje,
      prahu ali     - kemičnih
      prevlečene s    materialov ali
      kovino       tekstilne kaše,
                ali
                - materialov za
                izdelavo papirja.

5606    Posukana preja,  Izdelava iz(13):
      trakovi in     - naravnih
      podobno iz tar.  vlaken,
      št. 5404 ali 5405 - umetnih in
      (razen tiste iz  sintetičnih
      tar. št. 5605 in  rezanih vlaken,
      posukane preje iz nemikanih in
      konjske žime);   nečesanih ali
      ženiljska preja  kako drugače
      (vštevši      pripravljenih za
      ženiljsko prejo); predenje,
      efektno      - kemičnih
      vozličasta preja  materialov ali
                tekstilne kaše,
                ali
                - materialov za
                izdelavo papirja.

57.pgl.   Preproge in druga
      tekstilna talna
      prekrivala:

      - Iz iglane    Izdelava iz(13):
      klobučevine    - naravnih
                vlaken, ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.
                Lahko se
                uporabljajo:
                - preja iz
                polipropilenskega
                filamenta iz tar.
                št. 5402,
                - polipropilenska
                vlakna iz tar.
                št. 5503 ali 5506
                ali
                - filamentni
                traki iz
                polipropilena iz
                tar. št. 5501,
                pri katerih je v
                vseh primerih
                vsebina vsakega
                filamenta ali
                vlakna manjša od
                9decitekstov,

                pod pogojem, da
                njihova vrednost
                ne presega 40%
                cene izdelka
                franko tovarna

                Tkanina iz jute
                se lahko
                uporablja kot
                podloga.

      - Iz druge     Izdelava iz(13):
      klobučevine    - naravnih
                vlaken,
                nemikanih in
                nečesanih ali
                kako drugače
                pripravljenih za
                predenje, ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

      - Drugi tekstilni Izdelava iz(13):
      materiali     - preje iz
                kokosovega vlakna
                ali jute,
                - preje iz
                sintetičnih ali
                umetnih
                filamentov,
                - naravnih
                vlaken, ali
                - sintetičnih ali
                umetnih rezanih
                vlaken, nemikanih
                in nečesanih ali
                kako drugače
                predelanih za
                predenje

                Tkanina iz jute
                se lahko
                uporablja kot
                podloga.

ex 58.pgl. Specialne
      tkanine; taftane
      tekstilne obloge;
      čipke;
      tapiserije;
      pozamentarije;
      vezenine; razen:

      - Kombinirane z  Izdelava iz
      gumijasto nitjo  enojne preje(13).

      - Druge      Izdelava iz(13):
                - naravnih
                vlaken,
                - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                nemikanih in
                nečesanih ali
                kako drugače
                pripravljenih za
                predenje, ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,

                ali

                Tiskanje,
                spremljano z
                najmanj dvema
                pripravljalnima
                ali končnima
                operacijama ( kot
                so razmaščevanje,
                beljenje,
                merceriziranje,
                termostabiliziran
                je, dviganje,
                kalendiranje,
                obdelava za
                odpornost na
                krčenje, trajna
                zaključna
                obdelava,
                obogatitev,
                impregnacija,
                popravljanje ali
                odstranjevanje
                vozlov), pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                netiskane tkanine
                ne presega 47,5%
                cene izdelka
                franko tovarna.

5805    Ročno tkane    Izdelava, pri
      tapiserije     kateri se vsi
      (vrsta: gobelin,  uporabljeni
      flandrijske,    materiali
      beauvais,     uvrščajo v drugo
      aubusson in    tar. št., kot je
      podobne) in z   tar. št. izdelka.
      iglo izdelane
      tapiserije (npr.:
      z drobnim in
      križnim vbodom),
      konfekcionirane
      ali ne

5810    Vezenine v     Izdelava, pri
      metraži, trakovih kateri:
      ali motivih    - so vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščeni v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka,
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

5901    Tekstilne     Izdelava iz
      tkanine,      preje.
      prevlečene z
      lepilom ali
      škrobnimi snovmi,
      ki se uporabljajo
      za zunanjo vezavo
      knjig in podobne
      namene: tkanine
      za kopiranje;
      platna,
      pripravljena za
      slikanje, toge
      tkanine (bugram)
      in podobne
      tkanine, ki se
      uporabljajo za
      izdelavo klobukov

5902    Kord tkanine za
      avtomobilske
      plašče iz preje
      in najlona,
      poliestra in
      viskoznega rajona
      velike jakosti:

      - Z vsebnostjo do Izdelava iz
      vključno 90%    preje.
      tekstilnih
      materialov po
      teži

      - Druge      Izdelava iz
                kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

5903    Tekstilne     Izdelava iz
      tkanine,      preje.
      impregnirane,
      premazane,     ali
      prevlečene ali
      prekrite ali    Tiskanje,
      laminirane s    spremljano z
      plastičnimi    najmanj dvema
      masami, razen   pripravljalnima
      tistih iz tar.   ali končnima
      št. 5902      operacijama ( kot
                so razmaščevanje,
                beljenje,
                merceriziranje,
                termostabiliziran
                je, dviganje,
                kalendiranje,
                obdelava za
                odpornost na
                krčenje, trajna
                zaključna
                obdelava,
                obogatitev,
                impregnacija,
                popravljanje in
                odstranjevanje
                vozlov), pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                netiskane tkanine
                ne presega 47,5%
                cene izdelka
                franko tovarna.

5904    Linolej, vštevši  Izdelava iz
      rezanega v     preje(13).
      oblike; talna
      prekrivala na
      tekstilni
      podlagi,
      premazani
      prevlečeni ali
      prekriti,
      razrezani v
      oblike ali ne

5905    Zidne tapete iz
      tekstila:

      - Impregnirane,  Izdelava iz
      premazane,     preje.
      prevlečene ali
      prekrite ali
      laminirane z
      gumo, plastičnimi
      masami ali
      drugimi materiali

      - Druge      Izdelava iz(13):
                - preje iz
                kokosovega
                vlakna,
                - naravnih
                vlaken,
                - sintetičnih ali
                umetnih rezanih
                vlaken, nemikanih
                in nečesanih ali
                kako drugače
                predelanih za
                predenje,
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše,

                ali

                Tiskanje,
                spremljano z
                najmanj dvema
                pripravljalnima
                ali končnima
                operacijama ( kot
                so razmaščevanje,
                beljenje,
                merceriziranje,
                termostabiliziran
                je, dviganje,
                kalendiranje,
                obdelava za
                odpornost na
                krčenje, trajna
                zaključna
                obdelava,
                obogatitev,
                impregnacija,
                popravljanje in
                odstranjevanje
                vozlov), pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                netiskane tkanine
                ne presega 47,5%
                cene izdelka
                franko tovarna.

5906    Guminirane
      tekstilne
      tkanine, razen
      tistih iz tar.
      št. 5902:

      - Pletene ali   Izdelava iz(13):
      kvačkane tkanine  - naravnih
                vlaken,
                - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                nemikanih in
                nečesanih ali
                kako drugače
                predelanih za
                predenje, ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

      - Druge tkanine  Izdelava iz
      iz sintetične   kemičnih
      filament preje,  materialov.
      ki vsebuje več
      kot 90%
      tekstilnih
      materialov po
      teži

      - Druge      Izdelava iz
                preje.

5907    Tekstilne     Izdelava iz
      tkanine, drugače  preje.
      impregnirane,
      premazane,     ali
      prevlečene ali
      prekrite; platna, Tiskanje,
      poslikana platna  spremljano z
      za odrske kulise, najmanj dvema
      tkanine za     pripravljalnima
      ateljeje in    ali končnima
      podobne namene   operacijama ( kot
                so razmaščevanje,
                beljenje,
                merceriziranje,
                termostabiliziran
                je, dviganje,
                kalendiranje,
                obdelava za
                odpornost na
                krčenje, trajna
                zaključna
                obdelava,
                obogatitev,
                impregnacija,
                popravljanje in
                odstranjevanje
                vozlov), pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                netiskane tkanine
                ne presega 47,5%
                cene izdelka
                franko tovarna.

5908    Stenji iz
      tekstila, tkani,
      opleteni ali
      pleteni, za
      svetilke, peči,
      vžigalnike,
      sveče,
      ipd.;žarilne
      mrežice za
      plinsko
      razsvetljavo in
      cevasto pleteni
      materiali za
      plinske svetilke,
      impregnirani
      ali
      neimpregnirani:

      - Žarilne mrežice Izdelava iz
      za plinske     cevasto pletenih
      svetilke,     materialov za
      impregnirane    svetilke.

      - Drugi      Izdelava, pri
                kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št. , kot je
                tar. št. izdelka.

5909 do   Tekstilni
5911    izdelki, za
      industrijsko
      uporabo:

      - Diski ali    Izdelava iz preje
      obroči za     ali odpadkov
      poliranje, razen  tkanin ali krp iz
      iz klobučevine iz tar. št. 6310.
      tar. št. 5911

      - Tekstilne    Izdelava iz(13):
      tkanine, ki se   - preje iz
      uporabljajo pri  kokosovega
      izdelavi papirja  vlakna,
      ali v druge    - naslednjih
      tehnične namene,  materialov:
      podložene ali   - preja iz
      nepodložene s   politetrafluoreti
      klobučevino,    lena(14),
      prevlečene ali   - preje,
      prekrite ali ne,  večnitne, iz
      cevaste ali    poliamida,
      neskončne, z eno  prekrite,
      ali več osnovami  impregnirane ali
      in/ali votki    prevlečene s
      ali ravno tkane z fenolno smolo,
      več osnovami    - preje iz
      in/ali votki iz  sintetičnih
      tar.št.5911    tekstilnih vlaken
                iz aromatičnih
                poliamidov,
                dobljenih z
                polikondenzacijo
                m-fenilendiamina
                in izoftalne
                kisline,
                - monofilamenta
                iz
                politetrafluoreti
                lena(14)
                - preje iz
                sintetičnih
                tekstilnih vlaken
                iz poli-p-
                fenilentereftalam
                ida,
                - preje iz
                steklenih vlaken,
                prekrite s
                fenolno smolo in
                ojačene z akrilno
                prejo(14),
                - kopoliestrskih
                monofilamentov iz
                poliestra in
                smole iz
                tereftalne
                kisline in 1.4
                cikloheksandietan
                ola in izoftalne
                kisline,
                -naravnih
                vlaken,
                - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                razen vlaken,
                nemikanih in
                nečesanih ali
                kako drugače
                predelanih za
                predenje, ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

      - Drugo      Izdelava iz(13):
                - preje iz
                kokosovega
                vlakna,
                - naravnih
                vlaken,
                - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                razen vlaken,
                nemikanih in
                nečesanih ali
                kako drugače
                obdelanih za
                predenje, ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

60.pgl.   Pleteni ali    Izdelava iz(13):
      kvačkani
      materiali

                - naravnih
                vlaken,
                - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                nemikanih ali
                nečesanih ali
                kako drugače
                obdelanih za
                predenje, ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

61.pgl.   Oblačila in
      oblačilni
      dodatki, pleteni
      ali kvačkani:

      - Dobljeni s    Izdelava iz
      šivanjem ali    preje(15,16).
      drugačnim
      sestavljanjem, iz
      dveh ali več
      kosov pletene ali
      kvačkane tkanine,
      ki je urezana v
      določeno obliko
      ali dobljena v
      neposredno
      obdelovanje

      - Drugi      Izdelava iz(15):
                - naravnih
                vlaken,
                - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                nemikanih ali
                nečesanih ali
                kako drugače
                obdelanih za
                predenje, ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

ex 62.pgl. Oblačila in    Izdelava iz preje
      oblačilni     (15,16).
      dodatki,ki niso
      pletena ali
      kvačkana; razen:

ex 6202,  Oblačila in    Izdelava iz
ex 6204,  oblačilni     preje(16)
ex 6206,  dodatki, ženska,  ali
ex 6209   dekliška in za   Izdelava iz
in     dojenčke, vezeni  nevezene tkanine,
ex 6211            pod pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                nevezene tkanine
                ne presega 40%
                cene izdelka
                franko tovarna(16).

ex 6210 in Ognjevarna oprema Izdelava iz
ex 6216   iz tkanin,     preje(16).
      prevlečenih s   ali
      folijo iz     Izdelava iz
      aluminiziranega  neprevlečene
      poliestra     tkanine, če
                vrednost
                uporabljene
                neprevlečene
                tkanine ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna(16)

6213 in   Robčki, žepni
6214    robčki,
      šali,ešarpe,
      rute, naglavne
      rute, tančice in
      podobni izdelki:

      - Vezeni      Izdelava iz
                nebeljene enojne
                preje(15,16).

                ali

                Izdelava iz
                nevezene tkanine,
                pod pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                nevezene tkanine
                ne presega 40%
                cene izdelka
                franko tovarna(16).

      - Drugi      Izdelava iz
                nebeljene enojne
                preje(17,18)

                ali

                Tiskanje,
                spremljano z
                najmanj dvema
                pripravljalnima
                ali končnima
                operacijama ( kot
                so razmaščevanje,
                beljenje,
                merceriziranje,
                termostabiliziran
                je, dviganje,
                kalendiranje,
                obdelava za
                odpornost na
                krčenje, trajna
                zaključna
                obdelava,
                obogatitev,
                impregnacija,
                popravljanje in
                odstranjevanje
                vozlov), pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                netiskane tkanine
                iz tar.št.6213 in
                6214 ne presega
                47,5% cene
                izdelka franko
                tovarna.

6217    Drug gotov pribor
      za oblačila, deli
      oblačil ali,
      pribora za
      oblačila, razen
      tistih iz tar.
      št. 6212:

      - Vezeni      Izdelava iz
                preje(17)
                ali
                Izdelava iz
                nevezene
                tkanine,pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                nevezene tkanine
                ne presega 40%
                cene izdelka
                franko tovarna
                (17)

      - Ognje-varna   Izdelava iz
      oprema iz tkanin, preje(17).
      prevlečena s
      folijo       ali
      aluminiziranega
      poliestra     Izdelava iz
                neprevlečene
                tkanine,pod
                pogojem, da
                vrednost
                uporabljene
                neprevlečene
                tkanine ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna(17)

      - Medvloge za   Izdelava, pri
      ovratnike in    kateri:
      manšete, urezane  - so vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščeni v drugo
                tar. št. ,kot je
                tar. št. izdelka,
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

      - Drugi      Izdelava iz
                preje(17)

ex 63.pgl. Drugi gotovi    Izdelava, pri
      tekstilni     kateri se vsi
      izdelki;      uporabljeni
      kompleti;     materiali
      ponošena-rabljena uvrščajo v drugo
      oblačila in    tar. št., kot je
      rabljeni      tar. št. izdelka.
      tekstilni
      izdelki; krpe,
      razen:

6301 do   Odeje, volnene
6304    odeje, posteljno
      perilo, zavese
      itd., drugi
      izdelki za
      notranjo opremo:

      - Iz klobučevine  Izdelava iz(18):
      ali iz nekaterih  - naravnih vlaken
      tkanin       ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

      - Drugi:

      -- vezeni     Izdelava iz
                nebeljene enojne
                preje(19,20).

                ali

                Izdelava iz
                nevezene tkanine
                (razen pletenih
                ali kvačkanih),
                pod pogojem,da
                vrednost
                uporabljene
                nevezene tkanine
                ne presega 40%
                cene izdelka
                franko tovarna.

      -- drugi      Izdelava iz
                nebeljene enojne
                preje(19,20).

6305    Vreče in vrečke,  Izdelava iz(18):
      ki se uporabljajo - naravnih
      za pakiranje    vlaken,
      blaga       - umetnih ali
                sintetičnih
                rezanih vlaken,
                nemikanih ali
                nečesanih ali
                kako drugače
                obdelanih za
                predenje, ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

6306    Cerade, jadra za
      plovila, jadralne
      deske ali
      suhozemna
      plovila, zunanje
      platnene zavese,
      šotori in izdelki
      za taborjenje

      - Netkani     Izdelava iz(18,19):
                - naravnih vlaken
                ali
                - kemičnih
                materialov ali
                tekstilne kaše.

      - Drugi      Izdelava iz
                nebeljene enojne
                preje(18,19).

6307    Drugi gotovi    Izdelava, pri
      izdelki, vštevši  kateri vrednost
      kroje za oblačila vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

6308    Garniture, ki so  Vsak predmet v
      sestavljene iz   kompletu mora
      tkanine in preje, izpolnjevati
      s priborom ali   pravilo, ki bi
      brez njega za   zanj veljalo, če
      izdelovanje    ne bi bil v
      preprog in     kompletu.
      pregrinjal,    Predmeti brez
      tapiserij,     porekla pa se
      vezenih namiznih  lahko vključijo,
      prtov in serviet  če njihova skupna
      ali podobnih    vrednost ne
      tekstilnih     presega 15% cene
      izdelkov,     kompleta franko
      pripravljenih v  tovarna.
      zavitkih za
      prodajo na drobno

ex 64.pgl. Obutev; gamaše in Izdelava iz
      podobni izdelki;  materialov iz
      razen:       katerekoli tar.
                št. ,razen
                spajanja gornjih
                delov, pritrjenih
                na notranje
                podplate ali
                druge komponente
                podplatov iz tar.
                št. 6406.

6406    Deli obutve    Izdelava, pri
      (vštevši zgornje  kateri se vsi
      dele, pritrjene  uporabljeni
      ali ne na     materiali
      podplate razen na uvrščajo v drugo
      zunanje      tar. št., kot je
      podplate),     tar. št. izdelka
      odstranljivi
      vložki za obutev,
      vstavki za pete
      in podobni
      izdelki; gamaše,
      ovijači in
      podobni izdelki
      in njihovi deli

ex 65.pgl. Pokrivala in    Izdelava, pri
      njihovi deli,   kateri se vsi
      razen:       uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

6503    Klobuki in druga  Izdelava iz preje
      pokrivala iz    ali tekstilnih
      klobučevine,    vlaken(21).
      izdelani iz
      tulcev, stožcev
      in drugih
      izdelkov iz tar.
      št. 6501, vštevši
      tudi podložene
      ali okrašene

6505    Klobuki in druga  Izdelava iz preje
      pokrivala, iz   ali tekstilnih
      pletiv ali     vlaken(21)
      pleteni ali
      izdelani iz
      čipke,
      klobučevine ali
      drugih tekstilnih
      proizvodov (razen
      trakov), tudi
      okrašene ali
      podložene;
      mrežice za lase
      iz kakršnegakoli
      materiala,
      okrašeni ali
      podloženi ali ne

ex 66.pgl. Dežniki,      Izdelava, pri
      sončniki,     kateri se vsi
      sprehajalne    uporabljeni
      palice, palice-  materiali
      stolčki, biči,   uvrščajo v drugo
      korobači in    tar. št., kot je
      njihovi deli;   tar. št. izdelka.
      razen:

6601    Dežniki in     Izdelava, pri
      sončniki (vštevši kateri vrednost
      palice-dežnike,  vseh uporabljenih
      vrtne sončnike in materialov ne
      podobne dežnike)  presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

67.pgl.   Preparirano perje Izdelava, pri
      in puh in izdelki kateri se vsi
      iz njih; umetno  uporabljeni
      cvetje;      materiali
      lasuljarski    uvrščajo v drugo
      izdelki      tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 68.pgl. Izdelki iz kamna, Izdelava, pri
      sadre, cementa,  kateri se vsi
      azbesta, sljude,  uporabljeni
      ali podobnih    materiali
      materialov;    uvrščajo v drugo
      razen:       tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 6803   Izdelki iz     Izdelava iz
      naravnega     obdelanega
      skrilavca ali   skrilavca.
      aglomeriranega
      skrilavca

ex 6812   Izdelki iz     Izdelava iz
      azbesta ,     materialov iz
      mešanice na    katerekoli tar.
      osnovi azbesta   št.
      ali na osnovi
      azbesta in
      magnezijevega
      karbonata

ex 6814   Izdelki iz     Izdelava iz
      sljude, vštevši  obdelane sljude
      aglomerirano ali  (vštevši
      rekonstituirano,  aglomerirano ali
      na podlagi iz   rekonstitutirano)
      papirja, kartona  .
      ali drugih
      materialov

69.pgl.   Keramični izdelki Izdelava, pri
                kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 70.pgl  Steklo in     Izdelava, pri
      stekleni izdelki; kateri se vsi
      razen:       uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 7003,  Steklo z      Izdelava iz
ex 7004 in neodbojno plastjo materialov iz
ex 7005            tar. št. 7001.

7006    Steklo iz tar.
      št. 7003, 7004
      ali 7005,
      upognjeno, z
      obdelanimi
      robovi,
      gravirano,
      luknjano,
      emajlirano ali
      drugače obdelano,
      toda neokvirjeno
      in nespojeno z
      drugimi
      materiali:

      -Podlaga iz    Izdelava iz
      steklene plošče,  neprevlečene
      prevlečena s    podlage iz
      tenko izolacijsko steklene plošče
      prevleko      iz tar. št. 7006.
      polprevodniške
      vrste
      v skladu s
      standardi SEMII
      (22)

      - Drugo      Proizvodnja iz
                materialov iz
                tar. št. 7001.

7007    Varnostno steklo  Izdelava iz
      iz kaljenega ali  materialov iz
      plastnega stekla  tar. št. 7001.

7008    Večzidni panelni  Izdelava iz
      elementi za    materialov iz
      izolacijo, iz   tar. št. 7001.
      stekla

7009    Steklena      Izdelava iz
      ogledala, z    materialov iz
      okvirom ali brez  tar. št. 7001.
      njega, vštevši
      tudi vzvratna
      ogledala

7010    Baloni,      Izdelava, pri
      steklenice,    kateri se vsi
      kozarci, lonci,  uporabljeni
      fiole, ampule in  materiali
      druge posode iz  uvrščajo v drugo
      stekla za     tar. št., kot je
      transport ali   tar. št. izdelka.
      pakiranje blaga;
      stekleni kozarci  ali
      za vlaganje,
      čepi, pokrovi in  Brušenje
      druga zapirala,  steklenih
      iz stekla     proizvodov, če
                vrednost
                nebrušenih
                steklenih
                proizvodov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

7013    Stekleni izdelki  Izdelava, pri
      za namizno in   kateri se vsi
      kuhinjsko     uporabljeni
      uporabo, za    materiali
      toaletne namene,  uvrščajo v drugo
      v pisarnah,    tar. št., kot je
      izdelki za     tar. št. izdelka.
      notranjo
      dekoracijo in   ali
      podobne namene
      (razen tistih iz  Brušenje
      tar. št. 7010 ali steklenih
      7018)       proizvodov, če
                vrednost
                nebrušenih
                steklenih
                proizvodov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

                ali

                Ročno okraševanje
                (razen
                sitotiska), ročno
                pihanje steklenih
                izdelkov, če
                vrednost ročno
                pihanih steklenih
                izdelkov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 7019   Izdelki iz     Izdelava iz:
      steklenih vlaken  - nebarvanih
      (razen preje)   trakov steklenih
                vlaken, rovinga,
                preje ali pečenih
                niti, ali
                - steklene volne.

ex 71.pgl. Naravni in     Izdelava, pri
      kultivirani    kateri se vsi
      biseri, dragi in  uporabljeni
      poldragi kamni;  materiali
      plemenite kovine, uvrščajo v drugo
      kovine platirane  tar. št., kot je
      s plemenitimi   tar. št. izdelka.
      kovinami in
      izdelki iz njih,
      imitacija nakita;
      kovanci ; razen:

ex 7101   Naravni ali    Izdelava, pri
      kultivirani    kateri vrednost
      biseri, obdelani, vseh uporabljenih
      začasno nanizani  materialov ne
      zaradi lažjega   presega 50% cene
      transporta     izdelka franko
                tovarna.

ex 7102   Obdelani dragi   Izdelava iz
ex 7103 in ali poldragi    neobdelanih
ex 7104   kamni (naravni,  dragih ali
      sintetični ali   poldragih kamnov.
      rekonstruirani)

7106    Plemenite kovine:
7108 in
7110

      - Neobdelane    Izdelava iz
                materialov, ki
                niso uvrščeni v
                tar. št. 7106,
                7108 ali 7110.
                ali
                Elektrolitska,
                toplotna ali
                kemična
                separacija
                plemenitih kovin
                iz tar. št. 7106,
                7108 ali 7110.
                ali
                Legiranje
                plemenitih kovin
                iz tar. št. 7106,
                7108 ali 7110 med
                seboj ali z
                navadnimi
                kovinami.

      - Polpredelane   Izdelava iz
      (polizdelki) ali  neobdelanih
      v obliki prahu   plemenitih kovin.

ex 7107,  Kovine, platirane Izdelava iz
ex 7109 in s plemenitimi   kovin, platiranih
ex 7111   kovinami, v    s plemenitmi
      obliki       kovinami,
      polizdelkov    neobdelanih.

7116    Predmeti iz    Izdelava, pri
      naravnih ali    kateri vrednost
      gojenih biserov,  vseh uporabljenih
      dragih ali     materialov ne
      poldragih kamnov  presega 50% cene
      (naravnih,     izdelka franko
      sintetičnih ali  tovarna.
      rekonstruiranih)

7117    Imitacije nakita  Izdelava, pri
                kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.
                ali

                Izdelava iz delov
                navadne kovine,
                neprekritih niti
                ne prevlečenih s
                plemenitimi
                kovinami pod
                pogojem, da
                vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 72.pgl. Železo in jeklo;  Izdelava, pri
      razen:       kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

7207    Polizdelki iz   Izdelava iz
      železa ali     materialov iz
      nelegiranega    tar. št. 7201,
      jekla       7202, 7203, 7204
                ali 7205.

7208 do   Ploščati valjani  Izdelava iz
7216    izdelki, palice  ingotov ali
      in profili iz   drugih primarnih
      železa ali     oblik iz tar. št.
      nelegiranega    7206.
      jekla

7217    Hladno vlečena   Izdelava iz
      žica iz železa   polizdelkov iz
      ali nelegiranega  tar. št. 7207.
      jekla

ex 7218,  Polizdelki,    Izdelava iz
7219 do   ploščati valjani  ingotov ali
7222    izdelki, palice  drugih primarnih
      in profili iz   oblik iz tar. št.
      nerjavega jekla  7218.

7223    Hladno vlečena   Izdelava iz
      žica iz nerjavega polizdelkov iz
      jekla       tar. št. 7218.

ex 7224,  Polizdelki,    Izdelava iz
7225 do   ploščati valjani  ingotov ali
7228    izdelki, toplo   drugih primarnih
      valjane palice v  oblik iz tar. št.
      ohlapno navitih  7206, 7218 ali
      kolobarjih,    7224.
      kotniki in
      profili iz drugih
      vrst legiranega
      jekla; votle
      palice za svedre
      iz legiranih ali
      nelegiranih jekel

7229    Hladno vlečena   Izdelava iz
      žica iz drugih   polizdelkov iz
      vrst legiranega  tar. št. 7224.
      jekla

ex 73.pgl. Železni in     Izdelava, pri
      jekleni izdelki;  kateri se vsi
      razen:       uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 7301   Piloti       Izdelava iz
                materialov iz
                tar. št. 7206.

7302    Deli za      Izdelava iz
      železniške in   materialov iz
      tramvajske tire,  tar. št. 7206.
      iz železa ali
      jekla; tirnice,
      vodila in zobate
      tirnice,
      kretniški
      jezički,
      križišča, spojne
      palice in drugi
      deli kretnic,
      pragovi tirne
      veznice, tirna
      ležišča, klini za
      tirna ležišča,
      podložne plošče
      pričvrščevalne
      ploščice,
      distančne palice,
      drugi deli,
      posebej
      konstruirani za
      postavljanje,
      spajanje in
      pritrjevanje
      tirnic

7304, 7305 Cevi in votli   Izdelava iz
in     profili iz železa materialov iz
7306    in jekla (razen  tar. št. 7206,
      iz litega železa) 7207, 7218 ali
                7224.

ex 7307   Pribor za cevi in Struženje,
      votle profile, iz vrtanje, širitev
      nerjavega jekla  lukenj,
      (ISO No. X5CrNiMo izrezovanje
      1712), sestavljen navojev,
      iz več delov    urezovanje s
                peščenim curkom
                kovanih
                polizdelkov,
                katerih vrednost
                ne
                presega 35% cene
                izdelka franko
                tovarna.

7308    Konstrukcije    Izdelava, pri
      (razen montažnih  kateri se vsi
      konstrukcij iz   uporabljeni
      tar. št. 9406) in materiali
      deli konstrukcij  uvrščajao v drugo
      (npr. mostovi in  tar. št., kot je
      elementi za    tar. št. izdelka.
      mostove, vrata za Zvarjeni kotniki
      zapornice,     in profili iz
      stolpi, predalčni tar. št. 7301 se
      stebri, strehe,  ne smejo
      strešna orodja,  uporabljati.
      vrata in okna ter
      okviri zanje,
      opaži, pragovi za
      vrata, roloji,
      ograje in
      stebri), iz
      železa ali jekla;
      pločevine,
      palice, kotniki
      in profili cevi
      in podobno,
      pripravljeni za
      uporabo v
      konstrukcijah; iz
      železa ali jekla

ex 7315   Verige zoper    Izdelava, pri
      drsenje      kateri vrednost
                vseh uporabljenih
                materialov iz
                tar. št. 7315 ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 74.pgl. Baker in bakreni  Izdelava, pri
      izdelki, razen:  kateri:
                - se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št.,kot je
                tar. št. izdelka,
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

7401    Bakrenec,     Izdelava, pri
      cementni baker   kateri
      (precipitat    se vsi
      bakra)       uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

7402    Nerafinirani    Izdelava, pri
      baker; bakrene   kateri se vsi
      anode (pozitivne  uporabljeni
      elektrode) za   materiali
      elektrolitno    uvrščajo v drugo
      rafinacijo     tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

7403    Rafinirani baker
      in bakrove
      zlitine:

      - Rafinirani    Izdelava, pri
      baker       kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

      - Bakrove zlitine Izdelava iz
                rafiniranega
                surovega bakra
                ali bakrovih
                odpadkov in
                ostankov.

7404    Bakrovi odpadki  Izdelava, pri
      in ostanki     kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št.,kot je
                tar. št. izdelka.

7405    Predzlitine bakra Izdelava, pri
                kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 75.pgl  Nikelj in     Izdelava, pri
      nikljevi izdelki, kateri:
      razen:       - se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka,
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

7501 do   Nikljev kamen,   Izdelava, pri
7503    sintrani oksidi  kateri se vsi
      niklja in drugi  uporabljeni
      vmesni izdelki   materiali
      metalurgije    uvrščajo v drugo
      niklja; surovi   tar. št., kot je
      nikelj; nikljasti tar. št. izdelka.
      odpadki in
      ostanki

ex 76.pgl. Aluminij in    Izdelava, pri
      izdelki iz     kateri:
      aluminija; razen: - se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka,
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

7601    Aluminij, surovi  Izdelava, pri
                kateri :

                - se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št. kot je
                tar. št. izdelka;
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50 %
                cene izdelka
                franko tovarna

                ali

                Izdelava s
                toplotno ali
                elektrolitsko
                obdelavo iz
                nelegiranega
                aluminija ali iz
                aluminijevih
                odpadkov in
                ostankov.

7602    Aluminijasti    Izdelava, pri
      odpadki in     kateri se vsi
      ostanki      uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 7616   Izdelki iz     Izdelava, pri
      aluminija razen  kateri:
      gaze, tkanin,   - se vsi
      rešetk, mrež,   uporabljeni
      ograj ali     materiali
      zaklonov      uvrščajo v drugo
      materiala za    tar. št., kot je
      ojačanje in    tar. št. izdelka.
      podobnih      Lahko se
      materialov     uporabljajo gaza,
      (vštevši      tkanine, rešetke,
      neskončne     mreže, ograje ali
      trakove) iz    zakloni,
      aluminijaste žice materiali za
      in ekspandirane  ojačanje in
      kovine iz     podobni materiali
      aluminija     (vštevši tudi
                neskončne
                trakove) iz
                aluminijaste žice
                ali ekspandirane
                kovine iz
                aluminija,in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

 77.pgl.  Rezervirano za
      možno bodočo
      uporabo HS

ex 78.pgl. Svinec in     Izdelava, pri
      svinčeni izdelki, kateri:
      razen:       - se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka,
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

7801    Surovi svinec:

      - Rafiniran    Izdelava iz
      svinec       obdelanega svinca
                ("bullion" ali
                "work lead").

      - Drugi      Izdelava, pri
                kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.
                Ne smejo se
                uporabljati
                odpadki in ostank
                iz tar. št. 7802.

7802    Svinčeni odpadki  Izdelava, pri
      in ostanki     kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 79.pgl. Cink in cinkovi  Izdelava, pri
      izdelki; razen:  kateri:
                - se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št. ,kot je
                tar. št.
                izdelka,in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

7901    Cink, surov    Izdelava, pri
                kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št. ,kot je
                tar. št. izdelka.
                Ne smejo se
                uporabljati
                odpadki in
                odpadki iz tar.
                št. 7902.

7902    Cinkovi odpadki  Izdelava, pri
      in ostanki     kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 80.pgl. Kositer in     Izdelava, pri
      kositrni izdelki; kateri:
      razen:       - se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka,
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8001    Kositer, surov   Izdelava, pri
                kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.
                Ne smejo se
                uporabljati
                odpadki in
                ostružki iz tar.
                št. 8002.

8002 in   Kositrni odpadki  Izdelava, pri
8007    in ostanki; drugi kateri se vsi
      kositrni izdelki  uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

81.pgl.   Druge navadne
      kovine; kermeti;
      njihovi izdelki:

      - Druge navadne  Izdelava, pri
      kovine; obdelane; kateri vrednost
      njihovi izdelki  vseh uporabljenih
                materialov,
                uvrščenih v isto
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka,
                ne presega 50%
                cene izdelka
                franko tovarna.

      - Druge      Izdelava, pri
                kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 82.pgl. Orodje, nožarski  Izdelava, pri
      izdelki, žlice in kateri se vsi
      vilice iz     uporabljeni
      navadnih kovin;  materiali
      njihovi deli iz  uvrščajo v drugo
      navadnih kovin;  tar. št., kot je
      razen:       tar.št. izdelka.

8206    Orodje iz dveh   Izdelava, pri
      ali več tar. št.  kateri se vsi
      8202 do 8205 v   uporabljeni
      garniturah za   materiali
      prodajo na drobno uvrščajo v drugo
                tar. št. razen
                8202 do 8205.
                Orodje iz tar.
                št. 8202 do 8205
                se lahko sestavi
                v garniture, če
                njihova vrednost
                ne presega 15%
                cene garniture
                franko tovarna.

8207    Izmenljivo orodje Izdelava, pri
      za ročno      kateri:
      obdelovalne    - se vsi
      priprave na    uporabljeni
      mehanični pogon  materiali
      ali brez njega   uvrščajo v drugo
      ali za       tar. št., kot je
      obdelovalne    tar.št. izdelka,
      stroje (npr. za  in
      stiskanje,     - vrednost vseh
      kovanje,      uporabljenih
      prebadanje,    materialov ne
      rezanje navojev,  presega 40% cene
      vrtanje,      izdelka franko
      vtiskanje,     tovarna.
      grezenje,
      rezkanje,
      struženje ali
      navijanje ali
      odvijanje
      vijakov), vštevši
      matice za
      valjanje ali
      ekstrudiranje
      kovine in orodje
      za vrtanje skal
      in zemlje

8208    Noži in rezila,  Izdelava, pri
      za stroje ali   kateri:
      mehanične     - se vsi
      priprave      uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar.št. izdelka,
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 8211   Noži z rezili,   Izdelava, pri
      nezobljenimi ali  kateri se vsi
      nenazobljenimi   uporabljeni
      (vštevši      materiali
      vrtnarske nože),  uvrščajo v drugo
      razen nožev iz   tar. št., kot je
      tar. 8208     tar.št. izdelka.
                Lahko se
                uporabljajo
                ročaji in rezila
                iz navadnih
                kovin.

8214    Drugi nožarski   Izdelava, pri
      izdelki (npr.   kateri se vsi
      stroji za     uporabljeni
      striženje,     materiali
      mesarske in    uvrščajo v drugo
      kuhinjske sekače, tar. št., kot je
      mesarske sekire  tar.št. izdelka.
      in noži za     Lahko se
      sekljanje mesa,  uporabljajo
      noži za papir);  ročaji iz
      garniture in    navadnih kovin.
      priprave za
      manikiranje in
      pedikiranje
      (vštevši tudi
      pilice za nohte)

8215    Žlice, vilice,   Izdelava, pri
      zajemalke,     kateri se vsi
      penovke, lopatice uporabljeni
      za serviranje   materiali
      kolačev, noži za  uvrščajo v drugo
      ribe, noži za   tar. št., kot je
      maslo, prijemalke tar.št. izdelka.
      za sladkor in   Lahko se
      podobni kuhinjski uporabljajo
      in namizni pribor ročaji iz
                navadnih kovin.

ex 83.pgl. Razni izdelki iz  Izdelava, pri
      navadnih kovin;  kateri se vsi
      razen:       uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar.št. izdelka.

ex 8302   Drugo okovje,   Izdelava, pri
      pribor (fitingi)  kateri se vsi
      in podobni     uporabljeni
      izdelki, primerni materiali
      za stavbarstvo,  uvrščajo v drugo
      in avtomatična   tar. št., kot je
      zapirala za vrata tar.št. izdelka.
                Lahko se
                uporabijo
                materiali iz tar.
                št. 8302 pod
                pogojem, da
                njihova vrednost
                ne presega 20%
                cene izdelka
                franko tovarna.

ex 8306   Kipci in drugi   Izdelava, pri
      okraski iz     kateri se vsi
      navadnih kovin   uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar.št. izdelka.
                Lahko pa se
                uporabljajo tudi
                materiali iz tar.
                št. 8306, če
                njihova vrednost
                ne presega 30%
                cene izdelka
                franko tovarna.

ex 84.pgl. Jedrski      Izdelava, pri   Izdelava,
      reaktorji; kotli, kateri:      pri kateri
      stroji in     - se vsi      vrednost
      mehanične     uporabljeni    vseh
      naprave; njihovi  materiali     uporabljenih
      deli; razen:    uvrščajo v drugo  materialov
                tar. št., kot je  ne presega
                tar.št. izdelka,  30% cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 8401   Gorilni elementi  Izdelava, pri   Izdelava,
      (polnjenja)    kateri       pri kateri
                so vsi       vrednost
                uporabljeni    vseh
                materiali     uporabljenih
                uvrščeni v drugo  materialov
                tar. št., kot je  ne presega
                tar.št. izdelka  30% cene
                (23).       končnega
                         izdelka
                         franko
                         tovarna.

8402    Kotli za      Izdelava, pri   Izdelava,
      pridobivanje    kateri:      pri kateri
      vodne in druge   - se vsi      vrednost
      pare (razen    uporabljeni    vseh
      kotlov za     materiali     uporabljenih
      centralno kurjavo uvrščajo v drugo  materialov
      s toplo vodo, ki  tar. št., kot je  ne presega
      lahko proizvajajo tar.št. izdelka,  25% cene
      paro z nizkim   in         izdelka
      tlakom); kotli za - vrednost vseh  franko
      pregreto vodo   uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8403    Kotli za      Izdelava, pri   Izdelava,
in     centralno     kateri       pri kateri
ex 8404   kurjavo, razen   se vsi       vrednost
      tistih iz tar.   uporabljeni    vseh
      št. 8402 in    materiali     uporabljenih
      pomožne naprave  uvrščajo v drugo  materialov
      za kotle za    tar. št. kot sta  ne presega
      centralno kurjavo 8403 ali 8404.   40% cene
                         izdelka
                         franko
                         tovarna.

8406    Turbine na vodno  Izdelava, pri
      in drugo paro   kateri vrednost
                vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8407    Batni motorji z  Izdelava, pri
      notranjim     kateri vrednost
      zgorevanjem, na  vseh uporabljenih
      vžig s svečkami,  materialov ne
      z izmeničnim ali  presega 40% cene
      vrtilnim gibanjem izdelka franko
      bata        tovarna.

8408    Batni motorji z  Izdelava, pri
      notranjim     kateri vrednost
      zgorevanjem, na  vseh uporabljenih
      vžig s kompresijo materialov ne
      (dizelski ali   presega 40% cene
      poldizelski    izdelka franko
      motorji)      tovarna.

8409    Deli, ki so    Izdelava, pri
      primerni      kateri vrednost
      izključno ali   vseh uporabljenih
      pretežno za    materialov ne
      motorje iz tar.  presega 40% cene
      št. 8407 ali 8408 izdelka franko
                tovarna.

8411    Turboreaktivni   Izdelava, pri   Izdelava,
      motorji,      kateri:      pri kateri
      turbopropelerski  - se vsi      vrednost
      motorji in druge  uporabljeni    vseh
      plinske turbine  materiali     uporabljenih
                uvrščajo v drugo  materialov
                tar. št., kot je  ne presega
                tar.št. izdelka,  25% cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8412    Drugi pogonski   Izdelava, pri
      stroji in motorji kateri vrednost
                vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 8413   Tlačne črpalke z  Izdelava, pri   Izdelava,
      rotacijskim    kateri:      pri kateri
      gibanjem      - se vsi      vrednost
                uporabljeni    vseh
                materiali     uporabljenih
                uvrščajo v drugo  materialov
                tar. št., kot je  ne presega
                tar.št. izdelka  25% cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 8414   Industrijske    Izdelava, pri   Izdelava,
      nape,       kateri:      pri kateri
      ventilatorji in  - se vsi      vrednost
      podobno      uporabljeni    vseh
                materiali     uporabljenih
                uvrščajo v drugo  materialov
                tar. št., kot je  ne presega
                tar.št. izdelka,  25% cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8415    Klimatizacijske  Izdelava, pri
      naprave z     kateri vrednost
      ventilatorjem na  vseh uporabljenih
      motorni pogon in  materialov ne
      elementi za    presega 40% cene
      spreminjanje    izdelka franko
      temperature in   tovarna.
      vlažnosti,
      vštevši tiste
      stroje, pri
      katerih vlažnosti
      ni mogoče posebej
      regulirati

8418    Hladilniki,    Izdelava, pri   Izdelava,
      zmrzovalniki in  kateri:      pri kateri
      druge naprave za  - se vsi      vrednost
      hlajenje ali    uporabljeni    vseh
      zmrzovanje,    materiali     uporabljenih
      električni in   uvrščajo v drugo  materialov
      drugi; toplotne  tar. št., kot je  ne presega
      črpalke, razen   tar.št. izdelka,  25% cene
      klimatizacijskih  in         izdelka
      naprav iz tar.   - vrednost vseh  franko
      št. 8415      uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna, in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

ex 8419   Stroji in naprave Izdelava:     Izdelava,
      za lesno      - pri kateri    pri kateri
      industrijo, za   vrednost vseh   vrednost
      proizvodnjo    uporabljenih    vseh
      papirne kaše,   materialov ne   uporabljenih
      papirja in     presega 40% cene  materialov
      kartona      franko tovarna,  ne presega
                in         30% cene
                - pri kateri se v izdelka
                okviru zgornje   franko
                meje vsi      tovarna.
                materiali,
                uvrščeni v isto
                tar. št. kot
                proizvod,
                uporabljajo samo
                do vrednosti 25%
                cene izdelka
                franko tovarna.

8420    Kalandri in drugi Izdelava:     Izdelava,
      stroji za     - pri kateri    pri kateri
      valjanje, razen  vrednost vseh   vrednost
      za kovine ali   uporabljenih    vseh
      steklo in valji  materialov ne   uporabljenih
      zanje       presega 40% cene  materialov
                franko tovarna,  ne presega
                in         30% cene
                - pri kateri se v izdelka
                okviru zgornje   franko
                meje vsi      tovarna.
                materiali,
                uvrščeni v isto
                tar. št. kot
                proizvod,
                uporabljajo samo
                do vrednosti 25%
                cene izdelka
                franko tovarna.

8423    Tehtnice (razen  Izdelava, pri   Izdelava,
      tehtnic z     kateri:      pri kateri
      občutljivostjo do - se vsi      vrednost
      5 cg oz. 0,05 g), uporabljeni    vseh
      vštevši stroje za materiali     uporabljenih
      štetje in     uvrščajo v drugo  materialov
      kontrolo, ki    tar. št., kot je  ne presega
      delujejo na    tar.št. izdelka,  25% cene
      podlagi merjenja  in         izdelka
      teže; uteži in   - vrednost vseh  franko
      tehtnice vseh   uporabljenih    tovarna.
      vrst        materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8425    Stroji in aparati Izdelava:     Izdelava,
do     za dviganje,    - pri kateri    pri kateri
8428    razkladanje in   vrednost vseh   vrednost
      manipulacijo    uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                franko tovarna,  ne presega
                in         30% cene
                - pri kateri se v izdelka
                okviru zgornje   franko
                meje vsi      tovarna.
                materiali,
                uvrščeni v tar.
                št.8431,
                uporabljajo samo
                do vrednosti 10%
                cene izdelka
                franko tovarna.

8429    Buldožerji,
      angledožerji,
      grejderji,
      ravnalniki,
      skreperji, bagri,
      nakladalniki z
      lopato,
      samovozni:

      - Cestni valjarji Izdelava, pri
                kateri vrednost
                vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

      - Drugi      Izdelava:     Izdelava,
                - pri kateri    pri kateri
                vrednost vseh   vrednost
                uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                franko tovarna,  ne presega
                in         30% cene
                - pri kateri se v izdelka
                okviru zgornje   franko
                meje vsi      tovarna.
                materiali,
                uvrščeni v tar.
                št.8431,
                uporabljajo samo
                do vrednosti 10%
                cene izdelka
                franko tovarna.

8430    Drugi stroji za  Izdelava:     Izdelava,
      ravnanje,     - pri kateri    pri kateri
      strganje,     vrednost vseh   vrednost
      izkopavanje,    uporabljenih    vseh
      nabijanje,     materialov ne   uporabljenih
      kopanje ali    presega 40% cene  materialov
      vrtanje zemlje,  franko tovarna,  ne presega
      mineralov ali   in         30% cene
      rud; smuke in   - pri kateri se v izdelka
      stroji za     okviru zgornje   franko
      izdiranje     meje vsi      tovarna.
      pilotov; snežni  materiali,
      plugi in snežni  uvrščeni v tar.
      odmetalniki    št.8431,
                uporabljajo samo
                do vrednosti 10%
                cene izdelka
                franko tovarna.

ex 8431   Deli za cestne   Izdelava, pri
      valjarje      kateri vrednost
                vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8439    Stroji za     Izdelava:     Izdelava,
      proizvodnjo kaše  - pri kateri    pri kateri
      iz vlaknastih   vrednost vseh   vrednost
      celuloznih     uporabljenih    vseh
      materialov ali za materialov ne   uporabljenih
      proizvodnjo ali  presega 40% cene  materialov
      dovrševanje    franko tovarna,  ne presega
      papirja ali    in         30% cene
      kartona      - pri kateri se v izdelka
                okviru zgornje   franko
                meje vsi      tovarna.
                materiali,
                uvrščeni v isto
                tar. št. kot
                proizvod,
                uporabljajo samo
                do vrednosti 25%
                cene izdelka
                franko tovarna.

8441    Drugi stroji za  Izdelava:     Izdelava,
      predelavo papirne - pri kateri    pri kateri
      kaše, papirja ali vrednost vseh   vrednost
      kartona, vštevši  uporabljenih    vseh
      stroje za rezanje materialov ne   uporabljenih
      vseh vrst     presega 40% cene  materialov
                franko tovarna,  ne presega
                in         30% cene
                - pri kateri se v izdelka
                okviru zgornje   franko
                meje vsi      tovarna.
                materiali,
                uvrščeni v isto
                tar. št. kot
                proizvod,
                uporabljajo samo
                do vrednosti 25%
                cene izdelka
                franko tovarna.

8444 do   Stroji iz teh   Izdelava, pri
8447    tar.št, ki se   kateri vrednost
      uporabljajo v   vseh uporabljenih
      tekstilni     materialov ne
      industriji     presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 8448   Pomožni stroji in Izdelava, pri
      naprave za     kateri vrednost
      uporabo s stroji  vseh uporabljenih
      iz tar. št. 8444  materialov ne
      in 8445      presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8452    Šivalni stroji,
      razen strojev za
      šivaje knjig iz
      tar. št. 8440;
      omarice, stojala
      in pokrovi,
      predvideni za
      šivalne stroje;
      igle za šivalne
      stroje:

      - Šivalni stroji  Izdelava:
      (samo verižasti  - pri kateri
      vbod), z glavo,  vrednost vseh
      težko ne več kot  uporabljenih
      16 kg, brez    materialov ne
      motorja, ali 17  presega 40% cene
      kg z motorjem   izdelka franko
                tovarna,
                - pri kateri
                vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov brez
                porekla pri
                sestavljanju
                glave (brez
                motorja) ne
                presega vrednosti
                uporabljenega
                materiala s
                poreklom, in
                - uporabljeni
                mehanizmi za
                zategovanje niti,
                kvačkanje in cik-
                cak morajo biti
                že s poreklom.

      - Drugi      Izdelava, pri
                kateri vrednost
                vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8456    Obdelovalni    Izdelava, pri
do     stroji in naprave kateri vrednost
8466    ter njihovi deli  vseh uporabljenih
      in pribor iz tar. materialov ne
      št. 8456 do 8466  presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8469 do   Pisarniški stroji Izdelava, pri
8472    (npr.: pisalni   kateri vrednost
      stroji, računski  vseh uporabljenih
      stroji, stroji za materialov ne
      avtomatsko     presega 40% cene
      obdelavo      izdelka franko
      podatkov,     tovarna.
      razmnoževalni
      stroji, stroji za
      spajanje)

8480    Livarski okvirji  Izdelava, pri
      za ivarne;     kateri vrednost
      modelne plošče;  vseh uporabljenih
      modeli za kalupe; materialov ne
      kalupi za kovino  presega 50% cene
      (razen kalupov za izdelka franko
      ingote), kovinske tovarna.
      karbide, steklo,
      mineralne
      materiale, gume
      ali plastične
      mase

8482    Kotalni ležaji   Izdelava, pri   Izdelava,
                kateri:      pri kateri
                - se vsi      vrednost
                uporabljeni    vseh
                materiali     uporabljenih
                uvrščajo v drugo  materialov
                tar. št., kot je  ne presega
                tar.št. izdelka,  25% cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8484    Tesnila iz     Izdelava, pri
      kovinskih listov, kateri vrednost
      kombinirana z   vseh uporabljenih
      drugim       materialov ne
      materialom, ali  presega 40% cene
      iz dveh ali več  izdelka franko
      plasti kovine;   tovarna.
      garniture tesnil,
      različne po
      sestavi
      materiala, v
      vrečkah, ovitkih
      ali podobnih
      pakiranjih;
      mehanski čepi
      (tesnila)

8485    Deli strojev ali  Izdelava, pri
      naprav brez    kateri vrednost
      električnih    vseh uporabljenih
      priključkov,    materialov ne
      izolatorjev,    presega 40% cene
      tuljav, kontaktov izdelka franko
      ali drugih     tovarna.
      električnih
      delov, ki so
      omenjeni in ne
      zajeti na drugem
      mestu v tem
      poglavju

ex 85.pgl. Električni stroji Izdelava, pri   Izdelava,
      in oprema ter   kateri:      pri kateri
      njihovi deli;   - se vsi      vrednost
      aparati za     uporabljeni    vseh
      snemanje in    materiali     uporabljenih
      reprodukcijo    uvrščajo v drugo  materialov
      zvoka; aparati za tar. št., kot je  ne presega
      snemanje in    tar.št. izdelka,  30% cene
      repodukcijo    in         izdelka
      televizijske    - vrednost vseh  franko
      slike in zvoka   uporabljenih    tovarna.
      ter deli in    materialov ne
      pribor za te    presega 40% cene
      proizvode; razen: izdelka franko
                tovarna.

8501    Elektromotorji in Izdelava:     Izdelava,
      električni     - pri kateri    pri kateri
      generatorji    vrednost vseh   vrednost
      (razen       uporabljenih    vseh
      generatorskih   materialov ne   uporabljenih
      agregatov)     presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    30% cene
                - pri kateri se v izdelka
                okviru zgornje   franko
                meje vsi      tovarna.
                materiali,
                uvrščeni v tar.
                št. 8503
                uporabljajo samo
                do vrednosti 10%
                cene izdelka
                franko tovarna.

8502    Električni     Izdelava:     Izdelava,
      generatorski    - pri kateri    pri kateri
      agregati in    vrednost vseh   vrednost
      rotacijski     uporabljenih    vseh
      konvertorji    materialov ne   uporabljenih
      (pretvorniki)   presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    30% cene
                - pri kateri se v izdelka
                okviru zgornje   franko
                meje vsi      tovarna.
                materiali,
                uvrščeni v tar.
                št. 8501 ali 8503
                uporabljajo
                skupaj samo do
                vrednosti 10%
                cene izdelka
                franko tovarna.

ex 8504   Napajalniki za   Izdelava, pri
      stroje za     kateri vrednost
      avtomatično    vseh uporabljenih
      obdelavo podatkov materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 8518   Mikrofoni in    Izdelava:     Izdelava,
      njihova stojala;  - pri kateri    pri kateri
      zvočniki vštevši  vrednost vseh   vrednost
      zvočnike v     uporabljenih    vseh
      zvočnih omaricah; materialov ne   uporabljenih
      avdio-frekvenčni  presega 40% cene  materialov
      električni     izdelka franko   ne presega
      ojačevalniki;   tovarna, in    25% cene
      kompletne     - pri kateri    izdelka
      električne enote  vrednost vseh   franko
      za ojačevanje   uporabljenih    tovarna.
      zvoka       materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

8519    Gramofoni z    Izdelava:     Proizodnja,
      vgrajenim     - pri kateri    pri kateri
      ojačevalnikom ali vrednost vseh   vrednost
      brez njega,    uporabljenih    vseh
      glasbeni avtomati materialov ne   uporabljenih
      na plošče,kasetni presega 40% cene  materialov
      magnetofoni in   izdelka franko   ne presega
      drugi aparati za  tovarna, in    30% cene
      reprodukcijo    - pri kateri    izdelka
      zvoka, ki nimajo  vrednost vseh   franko
      vgrajene naprave  uporabljenih    tovarna.
      za snemanje zvoka materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

8520    Magnetofoni in   Izdelava:     Izdelava,
      drugi aparati za  - pri kateri    pri kateri
      snemanje zvoka,  vrednost vseh   vrednost
      vštevši aparate z uporabljenih    vseh
      vgrajenimi     materialov ne   uporabljenih
      napravami za    presega 40% cene  materialov
      reprodukcijo    izdelka franko   ne presega
      zvoka, ali brez  tovarna, in    30% cene
      njih        - pri kateri    izdelka
                vrednost vseh   franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

8521    Aparati za     Izdelava:     Izdelava,
      snemanje in    - pri kateri    pri kateri
      reprodukcijo    vrednost vseh   vrednost
      slike in zvoka,  uporabljenih    vseh
      ki imajo vgrajen  materialov ne   uporabljenih
      video-tuner ali  presega 40% cene  materialov
      ne         izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    30% cene
                - pri kateri    izdelka
                vrednost vseh   franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

8522    Deli in pribor,  Izdelava, pri
      uporabni predvsem kateri vrednost
      ali vglavnem z   vseh uporabljenih
      aparati iz tar.  materialov ne
      št. 8519 do 8521  presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8523    Pripravljeni in  Izdelava, pri
      prazni nosilci za kateri vrednost
      zvočna in podobna vseh uporabljenih
      snemanja drugih  materialov ne
      fenomenov, razen  presega 40% cene
      izdelkov iz 37.  izdelka franko
      poglavja      tovarna.

8524    Plošče, trakovi
      in drugi posneti
      nosilci vključno
      z zvočnimi in
      drugimi, vštevši
      matrice in
      galvanske odtise
      za proizvodnjo
      plošč, razen
      proizvodov iz 37.
      poglavja

      - Matrice in    Izdelava, pri
      galvanski odtisi  kateri vrednost
      za proizvodnjo   vseh uporabljenih
      plošč       materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

      - Drugo      Izdelava:     Izdelava,
                - pri kateri    pri kateri
                vrednost vseh   vrednost
                uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    30% cene
                - pri kateri se v izdelka
                okviru zgornje   franko
                meje vsi      tovarna.
                materiali,
                uvrščeni v tar.
                št. 8523
                uporabljajo samo
                do vrednosti 10%
                cene izdelka
                franko tovarna.

8525    Oddajniki za    Izdelava:     Izdelava,
      radiotelefonijo,  - pri kateri    pri kateri
      radiotelegrafijo  vrednost vseh   vrednost
      in radiodifuzijo  uporabljenih    vseh
      ali televizijo,  materialov ne   uporabljenih
      vštevši oddajnike presega 40% cene  materialov
      z vdelanim     izdelka franko   ne presega
      sprejemnikom ali  tovarna, in    25% cene
      aparatom za    - pri kateri    izdelka
      snemanje ali    vrednost vseh   franko
      reprodukcijo    uporabljenih    tovarna.
      zvoka;       materialov brez
      televizijske    porekla ne
      kamere; video   presega vrednosti
      kamere za     uporabljenih
      snemanje      materialov s
      posamičnih slik  poreklom.
      in druge video
      snemalne kamere

8526    Radarji, pomožne  Izdelava:     Izdelava,
      naprave za radio- - pri kateri    pri kateri
      navigacijo in   vrednost vseh   vrednost
      aparati za     uporabljenih    vseh
      radijsko      materialov ne   uporabljenih
      daljinsko     presega 40% cene  materialov
      krmiljenje     izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    25% cene
                - pri kateri    izdelka
                vrednost vseh   franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

8527    Sprejemniki za   Izdelava:     Izdelava,
      radiotelefonijo,  - pri kateri    pri kateri
      radiotelegrafijo  vrednost vseh   vrednost
      ali        uporabljenih    vseh
      radiodifuzijo,   materialov ne   uporabljenih
      vštevši      presega 40% cene  materialov
      sprejemnike,    izdelka franko   ne presega
      kombinirane v   tovarna, in    25% cene
      istem ohišju z   - pri kateri    izdelka
      aparatom za    vrednost vseh   franko
      snemanje ali    uporabljenih    tovarna.
      reprodukcijo    materialov brez
      zvoka ali z uro  porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

8528    Televizijski    Izdelava:     Izdelava,
      sprejemniki,    - pri kateri    pri kateri
      kombinirani ali  vrednost vseh   vrednost
      nekombinirani v  uporabljenih    vseh
      istem ohišju z   materialov ne   uporabljenih
      radijskimi     presega 40% cene  materialov
      sprejemniki ali  izdelka franko   ne presega
      aparati za     tovarna, in    25% cene
      snemanje ali    - pri kateri    izdelka
      reprodukcijo    vrednost vseh   franko
      zvoka ali slike;  uporabljenih    tovarna.
      videomonitorji in materialov brez
      videoprojektorji  porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

8529    Deli, ki so
      predvsem ali v
      glavnem primerni
      za uporabo z
      aparati iz. tar.
      št. 8525 do 8528:

      - Izključno ali  Izdelava, pri
      pretežno primerni kateri vrednost
      za uporabo pri   vseh uporabljenih
      aparatih za video materialov ne
      snemanje in    presega 40% cene
      reprodukcijo    izdelka franko
      slike       tovarna.

      - Drugi      Izdelava:     Izdelava,
                - pri kateri    pri kateri
                vrednost vseh   vrednost
                uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    25% cene
                - pri kateri    izdelka
                vrednost vseh   franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

8535    Električni     Izdelava:     Izdelava,
in     aparati za     - pri kateri    pri kateri
8536    vklapljanje in   vrednost vseh   vrednost
      izklapljanje ali  uporabljenih    vseh
      zavarovanje    materialov ne   uporabljenih
      električnih    presega 40% cene  materialov
      tokokrogov ali za izdelka franko   ne presega
      povezavo z     tovarna, in    30% cene
      električnimi    - pri kateri se v izdelka
      tokokrogi ali v  okviru zgornje   franko
      njih        meje vsi      tovarna.
                materiali
                uvrščeni v tar.
                št. 8538
                uporabljajo samo
                do vrednosti 10%
                cene izdelka
                franko tovarna.

8537    Table, plošče,   Izdelava:     Izdelava,
      pulti, mize,    - pri kateri    pri kateri
      omare in druge   vrednost vseh   vrednost
      osnove opremjene  uporabljenih    vseh
      z dvema ali več  materialov ne   uporabljenih
      aparati iz tar.  presega 40% cene  materialov
      št. 8535 ali    izdelka franko   ne presega
      8536, za      tovarna, in    30% cene
      električno     - pri kateri se v izdelka
      krmiljenje ali   okviru zgornje   franko
      razdeljevanje   meje vsi      tovarna.
      električnega    materiali
      toka, vštevši   uvrščeni v tar.
      tiste z vdelanimi št. 8538
      instrumenti ali  uporabljajo samo
      aparati iz 90.   do vrednosti 10%
      poglavja, razen  cene izdelka
      komutacijskih   franko tovarna.
      aparatov iz tar.
      št. 8517

ex 8541   Diode,       Izdelava:     Izdelava,
      tranzistorji in  - pri kateri so  pri kateri
      podobni      vsi uporabljeni  vrednost
      polprevodniški   materiali     vseh
      elementi, razen  uvrščeni v drugo  uporabljenih
      silicijevih    tar. št., kot je  materialov
      rezin, ki še niso tar.št. izdelka,  ne presega
      razrezane v čipe  in         25% cene
                - pri kateri    izdelka
                vrednost vseh   franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

8542    Elektronska    Izdelava:     Izdelava,
      integrirana vezja - pri kateri    pri kateri
      in mikrosestavi  vrednost vseh   vrednost
                uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    25% cene
                - pri kateri se v izdelka
                okviru zgornje   franko
                meje vsi      tovarna.
                materiali
                uvrščeni v tar.
                št. 8541 ali 8542
                uporabljajo
                skupaj samo do
                vrednosti 10%
                cene izdelka
                franko tovarna.

8544    Izolirana žica   Izdelava, pri
      (vštevši lakirano kateri vrednost
      in anodizirano   vseh uporabljenih
      žico), kabli    materialov ne
      (vštevši      presega 40%cene
      koaksialne kable) izdelka franko
      in drugi      tovarna.
      izolirani
      električni
      vodniki, s
      konektorjem ali
      brez; kabli iz
      optičnih vlaken,
      kombinirani z
      električnimi
      vodniki ali ne, s
      konektorjem ali
      brez njega

8545    Ogljene      Izdelava, pri
      elektrode,     kateri vrednost
      ogljene ščetke,  vseh uporabljenih
      oglje za      materialov ne
      svetilke, oglje  presega 40%cene
      za baterije in   izdelka franko
      drugi izdelki iz  tovarna.
      grafita ali
      drugega oglja, s
      kovino ali brez
      nje, za
      električne namene

8546    Električni     Izdelava, pri
      izolatorji iz   kateri vrednost
      kakršnegakoli   vseh uporabljenih
      materiala     materialov ne
                presega 40%cene
                izdelka franko
                tovarna.

8547    Izolirni deli za  Izdelava, pri
      električne     kateri vrednost
      stroje, naprave  vseh uporabljenih
      ali opremo,    materialov ne
      izdelani v celoti presega 40%cene
      iz izolirnega   izdelka franko
      materiala ali   tovarna.
      samo z manjšimi
      kovinskimi
      komponentami
      (npr. tulci z
      navojem),
      vdelanimi med
      stiskanjem
      izključno zaradi
      vezave, razen
      izolatorjev iz
      tar. št. 8546;
      cevi za
      električne
      vodnike in spojke
      zanje, iz
      navadnih kovin,
      obložene z
      izolirnim
      materialom

8548    Odpadki in     Izdelava, pri
      ostanki primarnih kateri vrednost
      celic, primarnih  vseh uporabljenih
      baterij in     materialov ne
      električnih    presega 40%cene
      akumulatorjev;   izdelka franko
      iztrošene     tovarna.
      primarne celice;
      iztrošene
      primarne baterije
      in iztrošeni
      električni
      akumulatorji;
      električni deli
      strojev in
      aparatov, ki niso
      omenjeni in ne
      zajeti na drugem
      mestu v tem
      poglavju

ex 86.pgl. Železniške ali   Izdelava, pri
      tramvajske     kateri vrednost
      lokomotive,vozni  vseh uporabljenih
      park in njihovi  materialov ne
      deli; železniški  presega 40%cene
      ali tramvajski   izdelka franko
      tirni sklopi in  tovarna.
      pribor in njihovi
      deli;mehanska
      (vključno
      elektromehanska)
      oprema za
      prometno
      signalizacijo
      vseh vrst; razen:

8608    Železniški in   Izdelava, pri   Izdelava,
      tramvajski tirni  kateri:      pri kateri
      sklopi in pribor; - se vsi      vrednost
      mehanska (vštevši uporabljeni    vseh
      elektromehanska)  materiali     uporabljenih
      oprema za     uvrščajo v drugo  materialov
      signalizacijo,   tar. št., kot je  ne presega
      varnost, nadzor  tar.št. izdelka,  30%cene
      in upravljanje   in         izdelka
      prometa v     - vrednost vseh  franko
      železniškem,    uporabljenih    tovarna.
      tramvajskem in   materialov ne
      cestnem prometu,  presega 40%cene
      prometu na     izdelka franko
      notranjih vodnih  tovarna.
      poteh,
      parkiriščih,
      lukah ali
      letališčih;
      njihovi deli

ex 87.pgl. Vozila, druga,   Izdelava, pri
      razen železniških kateri vrednost
      sli tramvajskih  vseh uporabljenih
      vozil,njihovi   materialov ne
      deli in pribor;  presega 40%cene
      razen:       izdelka franko
                tovarna.

8709    Samovozni tovorna Izdelava, pri   Izdelava,
      vozila, brez    kateri:      pri kateri
      naprav za     - se vsi      vrednost
      dviganje ali    uporabljeni    vseh
      manipuliranje, ki materiali     uporabljenih
      se uporabljajo v  uvrščajo v drugo  materialov
      tovarnah,     tar. št., kot je  ne presega
      skladiščih,    tar.št. izdelka,  30%cene
      pristaniščih ali  in         izdelka
      na letališčih, za - vrednost vseh  franko
      prevoz blaga na  uporabljenih    tovarna.
      kratkih      materialov ne
      razdaljah; vlečna presega 40%cene
      vozila, ki se   izdelka franko
      uporabljajo na   tovarna.
      peronih
      železniških
      postaj; njihovi
      deli

8710    Tanki in druga   Izdelava, pri   Izdelava,
      oklepna bojna   kateri:      pri kateri
      motorna vozila,  - se vsi      vrednost
      vštevši tista, ki uporabljeni    vseh
      so opremljena z  materiali     uporabljenih
      oborožitvenimi   uvrščajo v drugo  materialov
      sredstvi; njihovi tar. št., kot je  ne presega
      deli        tar.št. izdelka,  30%cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40%cene
                izdelka franko
                tovarna.

8711    Motorna kolesa
      (vštevši mopede)
      in kolesa s
      pomožnim
      motorjem, z bočno
      prikolico ali
      brez nje; bočne
      prikolice:

      - Z batnim
      motorjem (razen
      rotacijskih
      batnih motorjev)
      in prostornino
      cilindrov:

      -- do 50 cm3    Izdelava, pri   Izdelava,
                kateri:      pri kateri
                - vrednost vseh  vrednost
                uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    20%cene
                - vrednost vseh  izdelka
                uporabljenih    franko
                materialov brez  tovarna.
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

      -- nad 50 cm3   Izdelava:     Izdelava,
                - pri kateri    pri kateri
                vrednost vseh   vrednost
                uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    25%cene
                - pri kateri    izdelka
                vrednost vseh   franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

      - Drugi      Izdelava:     Izdelava,
                - pri kateri    pri kateri
                vrednost vseh   vrednost
                uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    30%cene
                - pri kateri    izdelka
                vrednost vseh   franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

ex 8712   Kolesa brez    Izdelava iz    Izdelava,
      krogličnih     materialov iz   pri kateri
      ležajev      vseh tar. št.   vrednost
                razen tistih iz  vseh
                tar. št. 8714.   uporabljenih
                         materialov
                         ne presega
                         30%cene
                         izdelka
                         franko
                         tovarna.

8715    Otroški vozički  Izdelava, pri   Izdelava,
      in njihovi deli  kateri:      pri kateri
                - se vsi      vrednost
                uporabljeni    vseh
                materiali     uporabljenih
                uvrščajo v drugo  materialov
                tar. št., kot je  ne presega
                tar.št. izdelka,  30%cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40%cene
                izdelka franko
                tovarna.

8716    Priklopniki in   Izdelava, pri   Izdelava,
      polpriklopniki;  kateri:      pri kateri
      druga vozila;   - se vsi      vrednost
      druga vozila,   uporabljeni    vseh
      nesamovozna;    materiali     uporabljenih
      njihovi deli    uvrščajo v drugo  materialov
                tar. št., kot je  ne presega
                tar.št. izdelka,  30%cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40%cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 88.pgl. Letala, vesoljska Izdelava, pri   Izdelava,
      vozila in njihovi kateri se vsi   pri kateri
      deli; razen:    uporabljeni    vrednost
                materiali     vseh
                uvrščajo v drugo  uporabljenih
                tar. št., kot je  materialov
                tar.št. izdelka.  ne presega
                         40%cene
                         izdelka
                         franko
                         tovarna.

ex 8804   Rotošuti      Izdelava iz    Izdelava,
                materialov iz   pri kateri
                katerekoli tar.  vrednost
                št., vštevši    vseh
                druge materiale  uporabljenih
                iz tar. št.8804.  materialov
                         ne presega
                         40%cene
                         izdelka
                         franko
                         tovarna.

8805    Oprema za     Izdelava, pri   Izdelava,
      lansiranje letal; kateri se vsi   pri kateri
      krovna       uporabljeni    vrednost
      prestrezala letal materiali     vseh
      in podobna     uvrščajo v drugo  uporabljenih
      oprema; naprave  tar. št., kot je  materialov
      za treniranje   tar.št. izdelka.  ne presega
      letenja na tleh;           30%cene
      deli navedenih            izdelka
      proizvodov              franko
                         tovarna.

89.pgl.   Ladje, čolni in  Izdelava, pri   Izdelava,
      plavajoče     kateri se vsi   pri kateri
      konstrukcije    uporabljeni    vrednost
                materiali     vseh
                uvrščajo v drugo  uporabljenih
                tar. št., kot je  materialov
                tar.št. izdelka.  ne presega
                Ne sme se     40%cene
                uporabljati    izdelka
                ladijske trupe iz franko
                tar. št. 8906.   tovarna.

ex 90.pgl. Optični,      Izdelava, pri   Izdelava,
      fotografski,    kateri:      pri kateri
      kinematografski,  - se vsi      vrednost
      merilni,      uporabljeni    vseh
      kontrolni ali   materiali     uporabljenih
      precizni,     uvrščajo v drugo  materialov
      medicinski ali   tar. št., kot je  ne presega
      kirurški      tar.št. izdelka,  30%cene
      instrumenti in   in         izdelka
      aparati; njihovi  - vrednost vseh  franko
      deli in pribor;  uporabljenih    tovarna.
      razen:       materialov ne
                presega 40%cene
                izdelka franko
                tovarna.

9001    Optična vlakna in Izdelava, pri
      kabli iz optičnih kateri vrednost
      vlaken razen iz  vseh uporabljenih
      tar. št. 8544;   materialov ne
      listi in plošče  presega 40%cene
      iz         izdelka franko
      polarizirajočega  tovarna.
      materiala; leče
      (vštevši
      kontaktne leče),
      prizme, zrcala in
      drugi optični
      elementi, iz
      kakršnegakoli
      materiala,
      nemontirani,
      razen takih
      optično obdelanih
      steklenih
      elementov

9002    Leče, prizme,   Izdelava, pri
      zrcala in drugi  kateri vrednost
      optični elementi, vseh uporabljenih
      iz kakršnegakoli  materialov ne
      materiala,     presega 40%cene
      montirani, ki so  izdelka franko
      deli ali pribor  tovarna.
      instrumentov ali
      aparatov, razen
      takih optičnih
      neobdelanih
      steklenih
      elementov

9004    Očala in podobni  Izdelava, pri
      izdelki in     kateri vrednost
      njihovi deli    vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 9005   Daljnogledi (z   Izdelava pri    Izdelava,
      enim ali dvema   kateri:      pri kateri
      objektivoma),   - se vsi      vrednost
      optični teleskopi uporabljeni    vseh
      in njihova     materiali     uporabljenih
      stojala, razen   uvrščajo v drugo  materialov
      astronomskih    tar. št., kot je  ne presega
      refrakcijskih   tar.št. izdelka,  30% cene
      teleskopov in   in         izdelka
      njihovih      - vrednost vseh  franko
      podstavkov     uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna, in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

ex 9006   Fotografske    Izdelava, pri   Izdelava,
      naprave, razen   kateri:      pri kateri
      kinematografskih  - se vsi      vrednost
      kamer,       uporabljeni    vseh
      fotografski    materiali     uporabljenih
      bliskovni aparati uvrščajo v drugo  materialov
      in bliskovne    tar. št., kot je  ne presega
      žarnice, razen   tar.št. izdelka,  30% cene
      bliskovnih žarnic in         izdelka
      z električnim   - vrednost vseh  franko
      vžigom       uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna, in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

9007    Kinematografske  Izdelava,pri    Izdelava,
      kamere in     kateri:      pri kateri
      projektorji,    - se vsi      vrednost
      vštevši tiste z  uporabljeni    vseh
      vgrajenimi     materiali     uporabljenih
      aparati za     uvrščajo v drugo  materialov
      snemanje ali    tar. št., kot je  ne presega
      reprodukcijo    tar.št. izdelka,  30% cene
      zvoka       in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna, in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

9011    Optični      Izdelava,pri    Izdelava,
      mikroskopi,    kateri:      pri kateri
      vštevši tiste za  - se vsi      vrednost
      mikrofotografijo, uporabljeni    vseh
      mikrokinematograf materiali     uporabljenih
      ijo in       uvrščajo v drugo  materialov
      mikroprojekcijo  tar. št., kot je  ne presega
                tar.št. izdelka,  30% cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna, in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

ex 9014   Drugi       Izdelava, pri
      navigacijski    kateri vrednost
      instrumenti in   vseh uporabljenih
      aparati      materialov ne
                presega 40%cene
                izdelka franko
                tovarna.

9015    Geodetski     Izdelava, pri
      (vštevši      kateri vrednost
      fotografski,    vseh uporabljenih
      oceanografski,   materialov ne
      hidrološki.    presega 40% cene
      meteorološki,   izdelka franko
      geofizikalni    tovarna.
      instrumenti in
      aparati, razen
      kompasov;
      daljinomeri

9016    Tehtnice z     Izdelava, pri
      občutljivostjo do kateri vrednost
      vključno 5     vseh uporabljenih
      centigramov    materialov ne
      (o,o5g), z     presega 40% cene
      utežmi ali brez  izdelka franko
      njih        tovarna.

9017    Instrumenti in   Izdelava, pri
      aparati za     kateri vrednost
      risanje,      vseh uporabljenih
      označevanje ali  materialov ne
      matematično    presega 40% cene
      računanje (npr.  izdelka franko
      risalni aparati,  tovarna.
      pantografi,
      kotomeri, risalni
      pribor v
      kompletu,
      logaritemska
      računala,
      računala v obliki
      okrogle plošče);
      ročni instrumenti
      za merjenje
      dolžine (npr.
      merilne palice in
      trakovi,
      mikrometrska
      merila, merila z
      nonijem), ki niso
      omenjeni in ne
      zajeti na drugem
      mestu v tem
      poglavju

9018    Medicinski,
      kirurški,
      zobozdravniški in
      veterinarski
      instrumenti in
      aparati, vštevši
      scintigrafske,
      elektromedicinske
      aparate in
      aparate za
      preiskavo vida:

      - Zobozdravniški  Izdelava iz    Izdelava,
      stoli z      materialov iz   pri kateri
      vgrajenimi     katerekoli tar.  vrednost
      zobozdravniškimi  št. vštevši    vseh
      napravami ali   materiale iz tar. uporabljenih
      zobozdravniški   št. 9018.     materialov
      pljuvalniki              ne presega
                         40% cene
                         izdelka
                         franko
                         tovarna.

      - Drugi      Izdelava, pri   Izdelava,
                kateri:      pri kateri
                - se vsi      vrednost
                uporabljeni    vseh
                materiali     uporabljenih
                uvrščajo v drugo  materialov
                tar. št., kot je  ne presega
                tar.št. izdelka,  25% cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

9019    Aparati za     Izdelava,pri    Izdelava,
      mehanoterapijo;  kateri:      pri kateri
      aparati za     - se vsi      vrednost
      masažo; aparati  uporabljeni    vseh
      za psihološka   materiali     uporabljenih
      testiranja;    uvrščajo v drugo  materialov
      aparati za     tar. št., kot je  ne presega
      ozonoterapijo,   tar.št. izdelka,  25% cene
      kisikoterapijo,  in         izdelka
      aerosolno     - vrednost vseh  franko
      terapijo, umetno  uporabljenih    tovarna.
      dihanje in drugi  materialov ne
      terapevtski    presega 40% cene
      dihalni aparati  izdelka franko
                tovarna.

9020    Drugi dihalni   Izdelava, pri   Izdelava,
      aparati in     kateri:      pri kateri
      plinske maske   - se vsi      vrednost
      razen varovalnih  uporabljeni    vseh
      mask brez     materiali     uporabljenih
      mehaničnih delov  uvrščajo v drugo  materialov
      in zamenljivih   tar. št., kot je  ne presega
      filtrov      tar.št. izdelka,  25% cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

9024    Stroji in aparati Izdelava, pri
      za preiskušanje  kateri vrednost
      trdote, natezne  vseh uporabljenih
      trdnosti, ali   materialov ne
      odpornosti na   presega 40% cene
      tlak,       izdelka franko
      elastičnosti ali  tovarna.
      drugih mehanskih
      lastnosti
      materiala (npr.:
      kovin, lesa,
      tekstilnega
      materiala,
      papirja,
      plastične mase)

9025    Hidrometri in   Izdelava, pri
      podobni      kateri vrednost
      merilniki,     vseh uporabljenih
      termometri,    materialov ne
      pirometri,     presega 40% cene
      barometri,     izdelka franko
      higrometri     tovarna.
      (vlagomeri) in
      psihometri, tudi
      kombinacije teh
      instrumentov

9026    Instrumenti in   Izdelava, pri
      aparati za     kateri vrednost
      merjenje ali    vseh uporabljenih
      kontrolo pretoka, materialov ne
      nivoja tlaka ali  presega 40% cene
      drugih       izdelka franko
      spremenljivih   tovarna.
      veličin pri
      tekočinah ali
      plinih (npr.:
      merilniki
      pretoka,
      kazalniki nivoja,
      manometri,
      merilniki
      toplote, števci
      porabe toplote);
      razen
      instrumentov in
      aparatov iz tar.
      št. 9014, 9015,
      9028 ali 9032

9027    Instrumenti in   Izdelava, pri
      aparati za     kateri vrednost
      fizikalne in    vseh uporabljenih
      kemične analize  materialov ne
      (npr.:       presega 40% cene
      polarimetri,    izdelka franko
      refraktometri,   tovarna.
      spektometri,
      aparati za
      analizo plina ali
      dima);
      instrumenti in
      aparati za
      preiskušanje
      viskoznosti,
      poroznosti,
      raztezanja,
      površinske
      napetosti ali
      podobno ali za
      kalorimetrijska,
      akustična in
      fotometrijska
      merjenja ali
      kontrolo (
      vštevši
      ekspozimetre);
      mikrotomi

9028    Merilniki porabe
      ali proizvodnje
      plinov, tekočin
      ali električne
      energije, vštevši
      merilnike za
      njihovo umerjanje

      - Deli in pribor  Izdelava, pri
                kateri vrednost
                vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

      - Drugi      Izdelava:     Izdelava,
                - pri katerih   pri kateri
                vrednost vseh   vrednost
                uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    30% cene
                - pri kateri    izdelka
                vrednost vseh   franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

9029    Števci vrtljajev, Izdelava, pri
      števci       kateri vrednost
      proizvodnje,    vseh uporabljenih
      kilometrski    materialov ne
      števci, števci   presega 40% cene
      korakov in     izdelka franko
      podobno;      tovarna.
      kazalniki
      hitrosti in
      tahometri, razen
      tistih, ki se
      uvrščajo v tar.
      št. 9014 ali
      9015; stroboskopi

9030    Osciloskopi,    Izdelava, pri
      spektralni     kateri vrednost
      analizatorji in  vseh uporabljenih
      drugi instrumenti materialov ne
      in aparati za   presega 40% cene
      merjenje ali    izdelka franko
      kontrolo      tovarna.
      električnih
      veličin, razen
      merilnikov iz
      tar.št. 9028;
      instrumenti in
      aparati za
      merjenje ali
      odkrivanje alfa,
      beta, gama,
      rentgenskih,
      kozmičnih ali
      drugih
      ionizirajočih
      sevanj

9031    Instrumenti,    Izdelava, pri
      aparati in stroji kateri vrednost
      za merjenje ali  vseh uporabljenih
      kontrolo, ki niso materialov ne
      omenjeni in ne   presega 40% cene
      zajeti na drugem  izdelka franko
      mestu v tem    tovarna.
      poglavju;
      projektorji
      profilov

9032    Instrumenti in   Izdelava, pri
      aparati za     kateri vrednost
      avtomatično    vseh uporabljenih
      regulacijo ali   materialov ne
      krmiljenje     presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

9033    Deli in pribor   Izdelava, pri
      (ki niso omenjeni kateri vrednost
      in ne zajeti na  vseh uporabljenih
      drugem mestu v   materialov ne
      tem poglavju) za  presega 40% cene
      stroje, naprave,  izdelka franko
      instrumente ali  tovarna.
      aparate iz 90.
      poglavja

ex 91.pgl. Ure in osebne ure Izdelava, pri
      in njihovi deli;  kateri vrednost
      razen za:     vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

9105    Druge ure     Izdelava:     Izdelava,
                - pri katerih   pri kateri
                vrednost vseh   vrednost
                uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    30% cene
                - pri kateri    izdelka
                vrednost vseh   franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

9109    Urni mehanizmi,  Izdelava:     Izdelava,
      kompletni in    - pri katerih   pri kateri
      sestavljeni    vrednost vseh   vrednost
                uporabljenih    vseh
                materialov ne   uporabljenih
                presega 40% cene  materialov
                izdelka franko   ne presega
                tovarna, in    30% cene
                - pri kateri    izdelka
                vrednost vseh   franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov brez
                porekla ne
                presega vrednosti
                uporabljenih
                materialov s
                poreklom.

9110    Kompletni     Izdelava:     Izdelava,
      mehanizmi za    - pri katerih   pri kateri
      osebne ali druge  vrednost vseh   vrednost
      ure,        uporabljenih    vseh
      nesestavljeni ali materialov ne   uporabljenih
      delno sestavljeni presega 40% cene  materialov
      (šablone);     izdelka      ne presega
      nekompletni    franko tovarna,  30% cene
      mehanizmi za    in         izdelka
      osebne ali druge  - pri kateri se v franko
      ure, sestavljeni; okviru zgornje   tovarna.
      grobi urni     meje materiali,
      mehanizmi za    uvrščeni v tar.
      osebne ali druge  št. 9114
      ure        uporabljajo samo
                do vrednosti 10%
                cene izdelka
                franko tovarna.

9111    Ohišja za osebne  Izdelava, pri   Izdelava,
      ure in deli    kateri:      pri kateri
      ohišij       - se vsi      vrednost
                uporabljeni    vseh
                materiali     uporabljenih
                uvrščajo v drugo  materialov
                tar. št. kor je  ne presega
                tar. št. izdelka, 30% cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

9112    Ohišja za hišne,  Izdelava, pri   Izdelava,
      pisarniške in   kateri:      pri kateri
      podobne ure in   - se vsi      vrednost
      ohišja podobne   uporabljeni    vseh
      vrste za druge   materiali     uporabljenih
      proizvode iz tega uvrščajo v drugo  materialov
      poglavja in deli  tar. št. kor je  ne presega
      zanje       tar. št. izdelka, 30% cene
                in         izdelka
                - vrednost vseh  franko
                uporabljenih    tovarna.
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

9113    Jermenčki in
      zapestnice za
      ročne ure in
      njihovi deli:

      - Iz navadnih   Izdelava, pri
      kovin, prevlečeni kateri vrednost
      sali ne s     vseh uporabljenih
      plemenito kovino  materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

      - Drugi      Izdelava, pri
                kateri vrednost
                vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

92.pgl.   Glasbila; njihovi Izdelava, pri
      deli in pribor   kateri vrednost
                vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 40% cene
                izdelka franko
                tovarna.

93.pgl.   Orožje in     Izdelava, pri
      strelivo; njuni  kateri vrednost
      deli in pribor   vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 94.pgl. Pohištvo;     Izdelava pri    Izdelava,
      posteljnina,    kateri so vsi   pri kateri
      žimnice, nosilci  uporabljeni    vrednost
      za žimnice,    materiali     vseh
      blazine in     uvrščeni v drugo  uporabljenih
      podobni polnjeni  tar. št., kot je  materialov
      izdelki; svetilke tar.št. izdelka.  ne presega
      in druga svetila,           40% cene
      ki niso omenjena           izdelka
      ali zajeta na             franko
      drugem mestu;             tovarna.
      osvetljeni znaki,
      osvetljene
      ploščice z imeni
      in podobno;
      montažne zgradbe;
      razen:

ex 9401 in Pohištvo iz    Izdelava pri    Izdelava,
ex 9403   navadnih kovin, z kateri so vsi   pri kateri
      vdelano      uporabljeni    vrednost
      nenapolnjeno    materiali     vseh
      bombažno tkanino, uvrščeni v drugjo uporabljenih
      katere teža ne   tar. št., kot je  materialov
      presega 300g/m2  tar.št. izdelka.  ne presega
                ali        40% cene
                Izdelava iz    izdelka
                bombažne tkanine, franko
                ki je že      tovarna.
                pripravljena za
                uporabo iz tar.
                št. 9401 ali
                9403, pod pogojem
                da:
                - njena vrednost
                ne presega 25%
                cene izdelka
                franko tovarna,
                in
                - so vsi drugi
                uporabljeni
                materiali že s
                poreklom in se
                uvrščajo v druge
                tar. št. razen
                tar. št. 9401 ali
                9403.

9405    Svetilke in druga Izdelava, pri
      svetila, vštevši  kateri vrednost
      reflektorje in   vseh uporabljenih
      njihove dele, ki  materialov ne
      niso omenjeni in  presega 50% cene
      ne zajeti na    izdelka franko
      drugem mestu;   tovarna.
      osvetljeni
      napisi,
      osvetljene
      ploščice z imeni
      in podobno, s
      fiksiranim
      svetlobnim virom,
      in njihovi deli,
      ki niso omenjeni
      in ne zajeti na
      drugem mestu

9406    Montažne zgradbe  Izdelava, pri
                kateri vrednost
                vseh uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 95.pgl. Igrače, rekviziti Izdelava, pri
      za družabne igre  kateri so vsi
      in šport; njihovi uporabljeni
      deli in pribor;  materiali
      razen:       uvrščeni v drugo
                tar. št., kot je
                tar.št. izdelka.

9503    Druge igrače;   Izdelava, pri
      zmanjšani modeli  kateri:
      in podobni modeli - se vsi
      za igro, vštevši  uporabljeni
      tudi s pogonom;  materiali
      sestavljanke vseh uvrščajo v drugo
      vrst        tar. št., kot je
                tar. št. izdelka,
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

ex 9506   Glave za palice  Izdelava pri
      za golf in     kateri se vsi
      njihovi deli    uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.
                Za izdelavo glav
                za palice za golf
                se lahko
                uporabijo grobo
                obdelani bloki .

ex 96.pgl. Razni izdelki,   Izdelava pri
      razen;       kateri se vsi
                uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar. št. izdelka.

ex 9601 in Izdelki iz     Izdelava iz
ex 9602   materialov     obdelanih
      živalskega,    materialov za
      rastlinskega ali  izrezovanje iz
      mineralnega    istih tar. št.
      izvora za
      rezljanje

ex 9603   Metle in ščetke  Izdelava, pri
      (razen metel iz  kateri vrednost
      protja ter ščetk  vseh uporabljenih
      iz materialov   materialov ne
      veveričje ali   presega 50% cene
      podlasičje dlake) izdelka franko
      mehanične     tovarna.
      priprave za
      čiščenje podov,
      ročne, brez
      motorja:
      soboslikarski
      vložki in valji,
      brisalniki za pod
      in omele

9605    Potovalni     Vsak predmet v
      kompleti      kompletu mora
      (neseserji) za   zadovoljiti
      osebno nego, za  pravila, ki bi
      šivanje ali    zanj veljala, če
      čiščenje obutve  ne bi bil
      ali obleke     vključen v
                komplet. Lahko pa
                se vključijo
                predmeti brez
                porekla, če
                njihova skupna
                vrednost ne
                presega 15% cene
                kompleta franko
                tovarna.

9606    Gumbi,       Izdelava, pri
      pritiskači,    kateri:
      zaklopni gumbi,  - se vsi
      gumbi za srajce  uporabljeni
      in drugi deli teh materiali
      izdelkov;     uvrščajo v drugo
      nedokončani gumbi tar. št., kot je
                tar. št. izdelka,
                in
                - vrednost vseh
                uporabljenih
                materialov ne
                presega 50% cene
                izdelka franko
                tovarna.

9608    Kemični      Izdelava, pri
      svinčniki;     kateri se vsi
      flomastri in    uporabljeni
      označevalci z   materiali
      vrhom iz polsti  uvrščajo v drugo
      ali drugega    tar.št., kot je
      poroznega     tar.št. izdelka.
      materiala;     Lahko pa se
      nalivna peresa in uporabljajo
      podobna peresa;  peresa in njihove
      peresa za     konice iz iste
      kopiranje;     tar.št.
      patentni
      svinčniki;
      peresniki, držala
      za svinčnike in
      podobna držala;
      deli ( vključno
      kapice in
      ščipalke)
      navedenih
      proizvodov, razen
      tistih iz tar.
      št. 96.09

9612    Trakovi za     Izdelava, pri
      pisalne stroje in kateri:
      podobni trakovi,  - se vsi
      prepojeni s    uporabljeni
      tiskarsko barvo  materiali
      ali drugače    uvrščajo v drugo
      pripravljeni za  tar. št., kot je
      odtiskovanje,   tar. št. izdelka,
      vštevši trakove  in
      na kolescih ali v - vrednost vseh
      patronah;     uporabljenih
      blazinice za    materialov ne
      žige, prepojene  presega 50% cene
      ali neprepojene,  izdelka franko
      s škatlo ali brez tovarna.
      nje

ex 9613   Piezo vžigalniki  Izdelava, pri
                kateri vrednost
                vseh materialov
                iz tar. št. 9613
                ne presega 30%
                cene izdelka
                franko tovarna.

ex 9614   Tobačne pipe ali  Izdelava iz grobo
      glave za pipe   obdelanih blokov.

97.pgl.   Umetniški     Izdelava, pri
      predmeti, zbirke  kateri se vsi
      in starine     uporabljeni
                materiali
                uvrščajo v drugo
                tar. št., kot je
                tar.št. izdelka.


------------
1 Izjema za Zea indurata koruzo se uporablja do 31.12.2002.

2 Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi"
glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

3 Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi"
glej Uvodno opombo 7.2

4 Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej
Uvodno opombo 7.2
2 Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej
Uvodni opombi 7.1. in 7.3.

5 Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej
Uvodni opombi 7.1. in 7.3.

6 Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi"
glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

7 Opomba 3 k 32.poglavju določa, da gre za preparate, ki
se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se
uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem,
da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32.poglavja.

8 Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te
tarifne številke med dvema podpičjema.

9 Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi"
glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

10 Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po
eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 3906 in po drugi strani v
tar.št.3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto
skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.

11 Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po
eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 3906 in po drugi strani v
tar.št.3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto
skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.

12 Naslednje folije se štejejo kot visoko prosojne: folije,
katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z
ASTM-D 1003-16, t.i.Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

13 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice
tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

14 Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih
tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

15 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice
tektilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

16 Glej Uvodno opombo 6.

17 Glej Uvodno opombo 6.

18 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice
tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

19 Glej Uvodno opombo 6.

20 Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike
ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih
ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike)
glej Uvodno opombo 6.

21 Glej uvodno opombo 6.

22 SEMII - Registrirani inštitut za polprevodniško opremo in
materiale.

23 To pravilo se bo uporabljalo do 31. decembra 2005.

              PRILOGA III

   Potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahteva za potrdilo
           o prometu blaga EUR.1


           Navodila za tiskanje

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po
dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je
treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo
25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim
zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z
mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2. Pristojni organi države EFTE in Slovenije si lahko
pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo
tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora
vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem
obrazcu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali
oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora
imeti tudi serijsko številko, tiskano ali ne, ki omogoča
njegovo identifikacijo.


AAA Zlata odličnost