Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/1999 z dne 21. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/1999 z dne 21. 12. 1999

Kazalo

4938. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi, v delu, ki se nanaša na trgovino, stran 15497.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 13/97) in drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi, v delu, ki se nanaša na trgovino
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2000 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za jedrsko energijo (v nadaljevanju: skupnosti).
2. člen
Za namene te uredbe imata naslednja izraza naslednji pomen:
1. uvoz pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg
2. vlagatelj pomeni pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika s sedežem oziroma stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
3. člen
Za industrijske izdelke k tej uredbi, ki je njen sestavni del, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo, in so po poreklu iz skupnosti ter so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97.poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife razen izdelkov, navedenih v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo, in so po poreklu iz skupnosti ter so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, se uporablja carinska stopnja “prosto“.
4. člen
Za kmetijske in ribiške izdelke po poreklu iz skupnosti, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stopnjah in posebna uvozna dajatev v višini ter v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah.
5. člen
Za predelane kmetijske proizvode po poreklu iz skupnosti, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stopnjah oziroma posebna uvozna dajatev v višini določeni v tej prilogi.
6. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja za trgovino in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo iz prejšnjega odstavka vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj. Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi naenkrat ali postopoma, upoštevaje razmere na trgu zadevnega blaga, pri čemer mora biti razdelitev končana najmanj dva meseca pred iztekom leta.
Če je bila skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov manjša od posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi, na katero se nanašajo, ali ni bil oziroma ni bil v celoti izvršen uvoz že razdeljenih količin, lahko minister za ekonomske odnose in razvoj, na predlog komisije iz prvega odstavka tega člena, objavi obseg carinskih kvot za novo razdelitev in določi rok za vlaganje zahtevkov.
7. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 3 k tej uredbi razdeljuje Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj sproti na podlagi vloženih zahtevkov, dokler carinska kvota ni izčrpana. Če je skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov večja od posamezne carinske kvote, na katero se nanašajo, se vlagateljem dodeli sorazmerni del glede na zahtevane količine.
8. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
9. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 2 k tej uredbi, se vloži v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe.
10. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 3 k tej uredbi, se vloži posebej za vsako količino blaga, ki se uvozi naenkrat. Zahtevku mora biti priložena kopija izpolnjene carinske deklaracije, iz katere je razvidna količina blaga, ki jo namerava vlagatelj uvoziti.
11. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj izda vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga po 6. in 7. členu te uredbe, s katero določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Vlagatelj lahko uvozi dodeljeno količino blaga sam ali pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske formalnosti.
12. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza o izdanih odločbah iz 11. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
13. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3., 4. in 5. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v skupnost, če gre za izvoz blaga, ki v skladu z Evropskim sporazumom o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe o izvajanju carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99), v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
1001 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Skupnosti,
1002 – za izdelke iz prilog 2 in 3 po poreklu iz Skupnosti,
1003 – za izdelke iz priloge 4 po poreklu iz Skupnosti.
15. člen
Predpis iz prvega odstavka 13. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 1999.
16. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.
Št. 334-07/99-2
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
          EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 1

           INDUSTRIJSKI IZDELKI


-----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                Carinska
oznaka                          stopnja
1         2                     3
-----------------------------------------------------------------
2523     Portlandski cement, aluminatni
       cement, žlindrani cement,
       supersulfatni cement in podobni
       cementi, vštevši barvane in v
       obliki klinkerja
       - Portlandski cement:
2523 29 000 - - drug                    2
2523 90   - Drugi cementi:
2523 90 100 - - cement iz visokih peči           0.6
2523 90 300 - - pozolanski cement             0.6
2523 90 900 - - drugo                   0.6
2801     Fluor, klor, brom in jod
2801 10 000 - Klor                     2.2
2804     Vodik, žlahtni plini in druge
       nekovine
2804 30 000 - Dušik                    2
2804 40 000 - Kisik                    2
2806     Klorovodik (klorovodikova
       kislina); klorsulfonska kislina
2806 10 000 - Klorovodik (klorovodikova
       kislina)                    2
2811     Druge anorganske kisline in druge
       anorganske kisikove spojine
       nekovin
       - Druge anorganske kisikove
       spojine nekovin:
2811 21 000 - - ogljikov dioksid              2
2815     Natrijev hidroksid (kavstična
       soda); kalijev hidroksid
       (kavstična pepelika); natrijevi
       ali kalijevi peroksidi
       - Natrijev hidroksid (kavstična
       soda):
2815 12 000 - - v vodni raztopini (tekoča
       soda)                     2.4
2823 00 000 Titanovi oksidi                1
2828     Hipokloriti; komercialni kalcijev
       hipoklorit (klorovo apno);
       kloriti; hipobromiti
2828 90 00  - Drugo:
2828 90 001 - - natrijev hipoklorit            2
2833     Sulfati; galuni; peroksisulfati
       (persulfati)
       - Drugi sulfati:
2833 22 000 - - aluminija                 2
2835     Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati
       (fosfiti), fosfati in polifosfati
       - Polifosfati:
2835 31 000 - - natrijev trifosfat (natrijev
       tripolifosfat)                 3
2840     Borati; peroksiborati (perborati)
2840 30 000 - Peroksiborati (perborati)          2
2847 00 000 Vodikov peroksid, utrjen s sečnino
       ali ne                     2
2849     Karbidi, kemično določeni ali
       nedoločeni
2849 10 000 - Kalcija                   2.8
2912     Aldehidi, z drugimi kisikovimi
       funkcijami ali brez njih; ciklični
       polimeri aldehidov;
       paraformaldehid
       - Akciklični aldehidi brez drugih
       kisikovih funkcij:
2912 11 000 - - metanal (formaldehid)           2
2917     Polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi
       in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati
       - Aromatske polikarboksilne
       kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi
       derivati:
2917 31 000 - - dibutil ortoftalati            0.9
2917 32 000 - - dioktil ortoftalati            2.6
2917 33 000 - - dinonil ali didecil
       ortoftalati                  2.6
2917 35 000 - - anhidrid ftalne kisline          2.6
3206     Druga barvila; preparati, navedeni
       v 3. opombi v tem poglavju, razen
       tistih iz tar. št. 3203, 3204 ali
       3205; anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori,
       kemično določeni ali nedoločeni
       - Pigmenti in preparati na osnovi
       titanovega dioksida:
3206 11 000 - - ki vsebujejo 80 mas.% ali več
       titanovega dioksida, računano na
       suhi izdelek                  2
3206 19 00  - - drugi:
3206 19 001 - - - koncentrirane disperzije v
       plastičnih masah (masterbači)         1
3206 19 009 - - - drugi                  2
3208     Premazna sredstva (barve in laki)
       na osnovi sintetičnih polimerov
       ali kemično modificiranih naravnih
       polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju;
       raztopine, definirane v 4. opombi
       v tem poglavju
3208 10   - Na osnovi poliestrov (vključno
       alkidov):
3208 10 100 - - raztopine, kot so določene v
       4. opombi k temu poglavju           3.6
3208 10 90  - - druge:
3208 10 909 - - - druge                  3.6
3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih
       polimerov:
3208 20 100 - - raztopine, kot so določene v
       4. opombi k temu poglavju           1.3
3208 20 90  - - druge:
3208 20 902 - - - termovarljivi premazi za
       uporabo v prehrambeni in
       farmacevtski industriji            1
3208 20 909 - - - druge                  3.6
3208 90   - Drugo:
       - - raztopine, kot so določene v
       4. opombi k temu poglavju:
3208 90 110 - - - poliuretan iz 2,2'-(tert-
       butilamino)dietanola in iz 4,4'-
       metilendicikloheksil diizocianata,
       v obliki raztopine v N,N-
       dimetilacetamida, ki vsebuje 48
       mas.% ali več polimerov            3.6
3208 90 130 - - - kopolimer parakreozola in
       divinilbenzena, v obliki raztopine
       v N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje
       48 mas.% ali več polimerov           3.6
3208 90 19  - - - druge:
3208 90 191 - - - - zaščitni premazi za
       uporabo v prehrambeni, in
       farmacevtski industriji            1
3208 90 199 - - - - druge                 3.6
       - - drugo:
3208 90 91  - - - na osnovi sintetičnih
       polimerov:
3208 90 919 - - - - druge                 3.6
3208 90 990 - - - na osnovi kemično
       spremenjenih naravnih polimerov        3.6
3209     Premazna sredstva (barve in laki)
       na osnovi sintetičnih polimerov
       ali kemično modificiranih naravnih
       polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini
3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih
       polimerov                   1.6
3211 00 000 Pripravljeni sikativi             2.4
3214     Kiti (steklarski, za cepljenje
       idr.), smolni ometi, druge
       tesnilne mase, polnila za
       pleskarsko-barvarska dela;
       preparati za površinsko obdelavo
       fasad, notranjih zidov, tal,
       stropov in podobno, ki niso
       ognjevarni
3214 10   - Steklarski kiti, kiti za
       cepljenje dreves, smolni cementi,
       tesnile mase in drugi kiti;
       polnila za pleskarskobarvarska
       dela:
3214 10 10  - - steklarski kiti, kiti za
       cepljenje dreves, smolni cementi,
       tesnile mase in drugi kiti:
3214 10 101 - - - tesnilne mase na osnovi PVC
       ali sintetičnega kavčuka            1.3
3214 10 109 - - - drugo                  2
3214 10 900 - - pleskarskobarvarska polnila        2
3402     Organska površinsko aktivna
       sredstva (razen mila); površinsko
       aktivni preparati, preparati za
       pranje (tudi pomožni preparati za
       pranje) in preparati za čiščenje z
       dodatkom mila ali brez njega,
       razen tistih iz tar. št. 3401
3402 20   - Preparati, pripravljeni za
       prodajo na drobno končnemu
       porabniku brez predhodnega
       pakiranja v manjšo embalažo:
3402 20 100 - - površinsko aktivni preparati        2
3402 20 900 - - pralni preparati in čistilni
       preparati                   2
3406 00   Sveče, svečke in podobno
       - Sveče:
3406 00 110 - - navadne, neparfumirane           2.8
3406 00 190 - - druge                   2.8
3406 00 900 - Drugo                    2.8
3602 00 00  Pripravljena razstreliva, razen
       smodnika:
3602 00 009 - Drugo                    4.4
3603 00   Počasi goreče vžigalne vrvice;
       detonirne vrvice; udarne in
       razstrelilne kapice; vžigalniki;
       električni detonatorji
3603 00 10  - Počasi goreče vžigalne vrvice;
       detonirne vrvice:
3603 00 101 - - počasi goreče vžigalne vrvice       3
3603 00 90  - Drugo:
3603 00 901 - - neelektrični sestavljen
       inicialni komplet, ki sestoji iz
       vžigalne cevke in detonatorja s
       povezovalnimi elementi ali brez
       njih, razen dvojno oploščen          3
3824     Pripravljena vezivna sredstva za
       livarske modele in livarska jedra,
       kemični proizvodi in preparati
       kemijske industrije in sorodnih
       industrij (vključno tudi tisti, ki
       so sestavljeni iz mešanic naravnih
       proizvodov), ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; ostanki
       iz proizvodnje kemijske industrije
       ali sorodnih industrij, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu
3824 90   - Drugo:
3824 90 400 - - anorganska sestavljena topila
       in razredčila za lake in podobne
       proizvode                   2
       - - drugo:
3824 90 500 - - - preparati za elektro-
       galvanizacijo                 2
3824 90 550 - - - mešanice mono-, di- in tri-
       estrov maščobnih kislin z
       glicerinom (emulgatorji za
       maščobe)                    2
3824 90 650 - - - pomožni proizvodi za livarne
       (razen tistih, uvrščenih v
       tar.podšt. 3824 10 00)             2
3824 90 700 - - - ognjevarni, vodotesni in
       podobni zaščitni preparati, ki se
       uporabljajo v gradbeništvu           2
3918     Talne obloge iz plastičnih mas,
       samolepilne ali ne, v zvitkih ali
       v ploščah; tapete za stene ali
       strope, definirane z 9. opombo v
       tem poglavju
3918 10   - Iz polimerov viniklorida:
3918 10 100 - - na nosilcu, ki je impregniran,
       prevlečen ali premazan s
       polivinilkloridom               3
3918 10 900 - - druge                   2.6
3922     Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji,
       straniščne školjke, deske in
       pokrovi, izplakovalni kotliči in
       podobni sanitarni proizvodi iz
       plastičnih mas
3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki          3
3923     Izdelki za prevoz ali pakiranje
       blaga (embalaža), iz plastičnih
       mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala iz plastičnih mas
       - Vreče in vrečke (vključno
       trikotne):
3923 21 000 - - iz polimerov etilena            3
4201 00 000 Sedlarski in jermenarski proizvodi
       za katero koli žival (vključno
       vprežne vrvi za komate, povodci,
       ščitniki za kolena, nagobčniki,
       podstavki in blazine za sedla,
       torbe-bisage, plašči za pse in
       podobno), iz kakršnega koli
       materiala                   3
4202     Kovčki za obleko, neseserji, ataše
       kovčki, aktovke, šolske torbe,
       etuiji za očala, toki za
       daljnoglede, toki za fotoaparate,
       toki za glasbila, toki za puške,
       toki za samokrese in podobni
       izdelki; potne torbe, toaletne
       torbe, nahrbtniki, ženske torbice,
       nakupovalne torbe, listnice,
       denarnice za kovance, tulci in
       mape za zemljevide ali dokumente,
       tobačnice, mošnjički za tobak,
       torbe za orodje, športne torbe,
       škatle za steklenice, škatle za
       nakit, škatle za puder, škatle za
       jedilni pribor in podobne škatle
       iz usnja, umetnega usnja, iz folij
       iz plastičnih mas, iz tekstilnih
       materialov, vulkanfibra ali iz
       kartona, v celoti ali pretežno
       prevlečeni s temi materiali ali
       papirjem
       - Kovčki za obleko, neseserji,
       ataše kovčki, aktovke, šolske
       torbe in podobne torbe:
4202 11   - - z zunanjo površino iz usnja,
       umetnega usnja ali lakiranega
       usnja:
4202 11 100 - - - ataše kovčki, aktovke,
       šolske torbice in podobne torbe        4
4202 11 900 - - - drugo                  4
4202 12   - - z zunanjo površino iz
       plastičnih mas ali tekstilnih
       materialov:
       - - - v obliki plastične prevleke:
4202 12 110 - - - - ataše kovčki, aktovke,
       šolske torbice in podobne torbe        4
4202 12 190 - - - - drugo                 4
4202 12 500 - - - iz lite plastike             4
       - - - iz drugih materialov,
       vključno z vulkaniziranimi vlakni:
4202 12 910 - - - - ataše kovčki, aktovke,
       šolske torbice in podobne torbe        4
4202 12 990 - - - - drugo                 4
4202 19   - - drugo:
4202 19 100 - - - iz aluminija               4
4202 19 900 - - - iz drugih materialov           4
       - Ročne torbe z naramnim jermenom
       ali brez, tudi tiste brez ročajev:
4202 21 000 - - z zunanjo površino iz usnja,
       umetnega usnja ali lakastega usnja       4
4202 22   - - z zunanjo površino iz
       plastičnih mas ali tekstilnih
       materialov:
4202 22 100 - - - s plastično prevleko           4
4202 22 900 - - - iz tekstilnih materialov         4
4202 29 000 - - druge                   4
       - Izdelki, ki se običajno nosijo v
       žepu ali ročni torbici:
4202 31 000 - - z zunanjo površino iz usnja,
       umetnega usnja ali lakastega usnja       4
4202 32   - - z zunanjo površino iz
       plastične mase ali tekstilnih
       materialov:
4202 32 100 - - - s plastično prevleko           4
4202 32 900 - - - iz tekstilnih materialov         4
4202 39 000 - - drugi                   4
       - Drugo:
4202 91   - - z zunanjo površino iz usnja,
       umetnega usnja ali lakastega
       usnja:
4202 91 100 - - - potovalke, toaletne torbice,
       nahrbtniki in športne torbe          4
4202 91 800 - - - drugo                  4
4202 92   - - z zunanjo površino iz
       plastične mase ali tekstilnih
       materialov:
       - - - s plastično prevleko:
4202 92 110 - - - - potovalke, toaletne
       torbice, nahrbtniki in športne
       torbe                     4
4202 92 150 - - - - kovčki za glasbene
       instrumente                  4
4202 92 190 - - - - drugo                 4
       - - - iz tekstilnih materialov:
4202 92 910 - - - - potovalke, toaletne
       torbice, nahrbtniki in športne
       torbe                     4
4202 92 980 - - - - drugo                 4
4202 99 000 - - drugo                   4
4203     Oblačila in pribor za oblačila, iz
       usnja ali umetnega usnja
4203 10 000 - Oblačilni predmeti              4
       - Rokavice, palčniki in rokavice
       brez prstov:
4203 21 000 - - športne                  4
4203 29   - - druge:
4203 29 100 - - - zaščitne za vse poklice         4
       - - - druge:
4203 29 910 - - - - moške in fantovske           4
4203 29 990 - - - - druge                 4
4203 30 000 - Pasovi in čezramenski jermeni z
       žepi za naboje                 4
4203 40 000 - Drug pribor za oblačila           4
4204 00   Izdelki iz usnja ali umetnega
       usnja, ki se uporabljajo v strojih
       ali mehaničnih napravah ali za
       druge tehnične namene
4204 00 100 - Tekoči ali pogonski jermeni ali
       trakovi                    2.4
4204 00 900 - Drugi                    2.4
4205 00 000 Drugi proizvodi iz usnja ali
       umetnega usnja                 3
4303     Oblačila, pribor za oblačila in
       drugi krzneni izdelki
4303 10   - Oblačila in pribor za oblačila:
4303 10 100 - - iz krzna mladičev sedlastega
       ali grenlandskega belega tjulna
       ali mladičev kapucinastega ali
       kapucastega tjulnja              3.4
4303 10 900 - - drugo                   3.4
4303 90 000 - Drugo                    3.4
4304 00 00  Umetno krzno in proizvodi iz
       umetnega krzna
4304 00 009 - Proizvodi iz umetnega krzna         3
4410     Iverne plošče in podobne plošče iz
       lesa in drugih lesnatih
       (ligninskih) materialov,
       neaglomerirane ali aglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi
       vezivi
       - Iz lesa:
4410 11   - - oblatne plošče, vštevši
       usmerjene pramenske plošče:
4410 11 10  - - - neobdelane ali zgolj
       brušene:
4410 11 109 - - - - druge                 2
4410 11 90  - - - druge:
4410 11 909 - - - - druge                 2
4410 19   - - druge:
4410 19 10  - - - neobdelane ali zgolj
       brušene:
4410 19 109 - - - - druge                 1.4
4410 19 30  - - - površinsko obdelane z
       dekorativnimi laminati, izdelanimi
       pod visokim pritiskom:
4410 19 309 - - - - druge                 2
4410 19 50  - - - površinsko obdelane s
       papirjem, impregniranim z
       melaminsko smolo:
4410 19 509 - - - - druge                 2
4410 19 90  - - - druge:
4410 19 909 - - - - druge                 2
4410 90 00  - Iz drugih lesnatih (ligninskih)
       materialov:
4410 90 009 - - druge                   2
4411     Vlaknene plošče iz lesa ali drugih
       lesnatih materialov, aglomerirane
       ali neaglomerirane s smolami ali
       drugimi organskimi vezivi
       - Vlaknene plošče, gostote več kot
       0,80 g/cm3:
4411 11   - - mehanično neobdelane in
       površinsko neprevlečene:
4411 11 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 11 101 - - - - plošče debeline do
       vključno 18 mm                 1.4
4411 11 90  - - - druge:
4411 11 901 - - - - plošče debeline do
       vključno 18 mm                 1.4
4411 19   - - druge:
4411 19 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 19 102 - - - - enostransko ali
       obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi
       folijami, laminati ali plastičnimi
       folijami, skupne debeline plošč do
       vključno 18 mm                 2
4411 19 90  - - - druge:
4411 19 902 - - - - enostransko ali
       obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi
       folijami, laminati ali plastičnimi
       folijami, skupne debeline plošč do
       vključno 18 mm                 2
       - Vlaknene plošče, gostote več kot
       0,5 g/cm3 do vključno 0,8 g/cm3:
4411 21   - - mehanično neobdelane in
       površinsko neprevlečene:
4411 21 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 21 101 - - - - plošče debeline do
       vključno 18 mm                 2
4411 21 90  - - - druge:
4411 21 901 - - - - plošče debeline do
       vključno 18 mm                 2
4411 29   - - druge:
4411 29 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 29 102 - - - - enostransko ali
       obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi
       folijami, laminati ali plastičnimi
       folijami, skupne debeline plošč do
       vključno 18 mm                 2
4411 29 90  - - - druge:
4411 29 902 - - - - enostransko ali
       obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi
       folijami, laminati ali plastičnimi
       folijami, skupne debeline plošč do
       vključno 18 mm                 2
       - Druge:
4411 91 000 - - mehanično neobdelane in
       površinsko neprevlečene            2
4411 99 000 - - druge                   2
4412     Vezane lesene plošče, furnirane
       plošče in podoben lameliran les
       - Vezane lesene plošče, ki so
       sestavljene samo iz furniranih
       lesenih listov, katerih posamezna
       debelina ne presega 6 mm:
4412 13   - - z najmanj enim zunanjim slojem
       iz vrst tropskega drevja,
       navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:
4412 13 90  - - - druge:
4412 13 909 - - - - druge                 2
4412 14 00  - - druge, z najmanj enim zunanjim
       slojem iz lesa, ki ni les
       iglavcev:
4412 14 009 - - - druge                  2
4412 19 00  - - druge:
4412 19 009 - - - druge                  2
       - Druge, z najmanj enim zunanjim
       slojem iz lesa, ki ni les
       iglavcev:
4412 22   - - z najmanj enim zunanjim slojem
       iz vrst tropskega drevja,
       navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:
4412 22 10  - - - ki imajo najmanj en sloj iz
       iverice:
4412 22 109 - - - - druge                 2
       - - - druge:
4412 22 91  - - - - vezane plošče in druge
       večplastne lesene plošče:
4412 22 910 - - - - vezane plošče in druge
       večplastne lesene plošče            2
4412 22 990 - - - - druge                 2
4412 23 000 - - druge, ki imajo najmanj en
       sloj iverice                  2
4412 29   - - druge:
4412 29 200 - - - vezane plošče in druge
       večplastne lesene plošče            2
4412 29 800 - - - druge                  2
       - Druge:
4412 92   - - z najmanj enim zunanjim slojem
       iz vrst tropskega drevja,
       navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:
4412 92 10  - - - ki imajo najmanj en sloj iz
       iverice:
4412 92 109 - - - - druge                 2
       - - - druge:
4412 92 910 - - - - blok plošče in druge
       večplastne lesene plošče            2
4412 92 990 - - - - druge                 2
4412 93 000 - - druge, ki imajo najmanj en
       sloj iverice                  2
4412 99   - - druge:
4412 99 200 - - - blok plošče in druge
       slojevite lesene plošče (vsi sloji
       leseni)                    2
4412 99 800 - - - drugo (kombinirani sloji,
       npr. les-plastika-les)             2
4801 00   Časopisni papir, v zvitkih ali
       listih
4801 00 100 - Omenjen v dodatni opombi 1 k
       temu poglavju                 0.4
4801 00 900 - Drug                     0.4
4802     Nepremazan papir in karton, ki se
       uporabljata za pisanje, tiskanje
       ali druge grafične namene,
       vključno papir in karton za
       luknjane kartice in trakove v
       zvitkih ali listih, razen papirja
       iz tar.št. 4801 ali 4803; ročno
       izdelana papir in karton
       - Drug papir in karton brez lesnih
       vlaken, dobljenih z mehaničnim
       postopkom, ali ki vsebuje po masi
       do vključno 10% teh vlaken od
       skupne vsebine vlaken:
4802 52   - - z maso od vključno 40 do
       vključno 150 g/m2:
4802 52 200 - - - v zvitkih                2
4802 52 800 - - - v listih                 2
4802 60   - Drug papir in karton, ki od
       skupne količine vlaken vsebujeta
       po masi nad 10% vlaken, dobljenih
       z mehaničnim postopkom:
       - - z maso do vključno 72 g/m2, ki
       po masi vsebuje nad 50% lesnih
       vlaken, dobljenih z mehaničnim
       postopkom, od skupne vsebine
       lesnih vlaken:
4802 60 110 - - - v zvitkih                2
4802 60 190 - - - v listih                 2
       - - drugo:
4802 60 910 - - - v zvitkih                2
4802 60 990 - - - v listih                 2
4803 00   Toaletni papir, papir za
       odstranjevanje ličila, papir za
       brisače, serviete in robčke ter
       podoben papir za uporabo v
       gospodinjstvu ali za sanitarne
       namene, celulozna vata, listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken,
       vključno nabrani (krep, plisirani
       idr.), reliefni, luknjani,
       površinsko barvani, površinsko
       okrašeni ali tiskani izdelki, v
       zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v
       pravokotnih (vključno kvadratnih)
       listih z najmanj eno stranico
       daljšo kot 36 cm, v neprepognjenem
       stanju
       - Krep papir in podoben vpojni
       papir (staničevina) iz celuloznih
       vlaken z maso posameznih plasti:
4803 00 310 - - do vključno 25 g/m2            3
4803 00 390 - - nad 25 g/m2                3
4803 00 900 - Drugo                    0.8
4805     Drug nepremazan papir in karton, v
       zvitkih ali listih, dalje
       neobdelan, razen obdelav, ki so
       navedene v 2. opombi tega poglavja
4805 70   - Drug papir in karton, z maso nad
       150 g/m2, toda pod 225 g/m2:
4805 70 900 - - drugo                   2
4810     Papir in karton, premazana z ene
       ali z obeh strani s kaolinom ali
       drugimi anorganskimi snovmi z
       vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko
       barvana ali nebarvana, okrašena
       ali neokrašena, tiskana ali
       netiskana, v zvitkih ali listih
       - Papir in karton za pisanje,
       tiskanje ali za druge grafične
       namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi do
       vključno 10% vlaken, dobljenih z
       mehaničnim postopkom:
4810 11   - - z maso do vključno 150 g/m2:
4810 11 100 - - - papir in karton, ki se
       uporabljata kot podlaga za
       fotosenzibilni, toplotno
       senzibilni ali elektrosenzibilni
       papir ali karton                2
       - - - drugo:
4810 11 990 - - - - v listih                2
4810 12 000 - - z maso nad 150 g/m2            2
4814     Zidne tapete in podobne stenske
       obloge iz papirja; prozorni papir
       za okna
4814 20 000 - Stenske tapete in podobne
       stenske obloge iz papirja s
       prednjo stranjo, premazano ali
       prekrito s slojem plastične mase,
       ki ima zrnato, reliefno, barvano,
       tiskano ali drugače okrašeno
       površino                    3
4814 30 000 - Stenske tapete in podobne
       stenske obloge iz papirja s
       sprednjo stranjo prekrito s
       pletarskim materialom, ki je med
       seboj spojen ali nespojen v
       vzporedne niti ali tkan            3
4816     Karbon papir, samokopirni papir in
       drug papir za kopiranje ali
       prenašanje, razen tistih iz tar.
       št. 4809; matrice za razmnoževanje
       in ofsetne plošče iz papirja, v
       škatlah ali brez škatel
4816 10 000 - Karbon in podoben kopirni papir       3
4816 20 000 - Samokopirni papir              3
4818     Toaletni papir, robčki, listi za
       odstranjevanje ličila, brisače,
       namizni prti, serviete, otroške
       plenice, tamponi, rjuhe in podobni
       predmeti za gospodinjstvo,
       bolnišnice ali sanitarne potrebe,
       oblačilni predmeti in pribor iz
       papirne mase, papirja, celulozne
       vate ali iz listov ali trakov iz
       celuloznih vlaken
4818 10   - Toaletni papir:
4818 10 100 - - z maso ene plasti do vključno
       25 g/m2                    3
4818 10 900 - - z maso ene plasti nad 25 g/m2       3
4818 20   - Robčki, listi za odstranjevanje
       ličila ali brisače:
4818 20 100 - - robčki in listi za
       odstranjevanje ličila             4
       - - ročne brisače:
4818 20 910 - - - v zvitkih                4
4818 20 990 - - - drugo                  4
4818 30 000 - Namizni prti in serviete           4
4818 40   - Vložki, tamponi, otroške
       plenice, plenične predloge in
       podobni sanitarni predmeti:
       - - damski vložki, tamponi in
       podobni predmeti:
4818 40 110 - - - damski vložki              4
4818 40 130 - - - tamponi                 4
4818 40 190 - - - drugo                  4
       - - otroške plenice, plenične
       predloge in podobni sanitarni
       pedmeti:
4818 40 910 - - - nepripravljeni za prodajo na
       drobno končnemu porabniku brez
       predhodnega pakiranja v manjšo
       embalažo                    4
4818 40 990 - - - drugo                  4
4819     Škatle, zaboji, vreče in drugi
       izdelki za pakiranje, iz papirja,
       kartona, celulozne vate ali listov
       ali trakov iz celuloznih vlaken;
       kartonažni izdelki, iz papirja ali
       kartona, ki se uporabljajo v
       pisarnah, trgovinah ali podobno
4819 10 000 - Škatle, zaboji in kasete iz
       valovitega papirja ali valovitega
       kartona                    4
4819 20   - Zložljive škatle, zaboji in
       kasete iz nevalovitega papirja ali
       nevalovitega kartona:
4819 20 900 - - z maso papirja ali kartona 600
       g/m2 ali več                  3
4819 40 000 - Druge vreče in vrečke, razen
       ovitkov za gramofonske plošče         2.4
4819 60 000 - Kartonažni izdelki iz papirja
       ali kartona, ki se uporabljajo v
       pisarnah, trgovinah in podobno         4
4822     Tuljave, motki, kopsi in podobne
       podlage iz papirne mase, papirja
       ali kartona (luknjani ali
       neluknjani, ojačeni ali neojačeni)
4822 10 000 - Za navijanje tekstilne preje         3
4822 90 000 - Drugo                    3
4823     Drug papir, karton, celulozna vata
       ter listi in trakovi iz celuloznih
       vlaken, razrezani v določene
       velikosti ali oblike, drugi
       izdelki iz celuloze, papirja,
       kartona, celulozne vate ali listov
       ali trakov iz celuloznih vlaken
4823 40 000 - Zvitki, listi in koluti, tiskani
       za registrirne aparate             3
       - Drug papir in karton za
       tiskanje, pisanje ali druge
       grafične namene:
4823 59   - - drugo:
4823 59 100 - - - v trakovih ali zvitkih za
       pisarniške stroje in podobno          4
4823 59 900 - - - drugo                  4
5112     Tkanine iz česane volne ali česane
       fine živalske dlake
       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več volne ali fine živalske dlake:
5112 11   - - mase do vključno 200 g/m2
5112 11 100 - - - vrednosti 3 EUR/m2 ali več        2.6
5112 11 900 - - - druge                  3.2
5112 19   - - druge:
       - - - z maso nad 200 g/m2, do
       vključno 375 g/m2
5112 19 110 - - - - vrednosti 3 EUR/m2 ali več       2.6
5112 19 190 - - - - druge                 2.6
       - - - z maso nad 375 g/m2:
5112 19 910 - - - - vrednosti 3 EUR/m2 ali več       2.6
5112 19 990 - - - - druge                 3.2
5112 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali
       samo z umetnimi ali sintetičnimi
       filamenti                   3.4
5112 30   - Druge, v mešanici pretežno ali
       samo z rezanimi umetnimi ali
       sintetičnimi vlakni:
5112 30 100 - - z maso do vključno 200 g/m2        3.4
5112 30 300 - - z maso nad 200 g/m2, do
       vključno 375 g/m2               3.4
5112 30 900 - - z maso nad 375 g/m2            3.4
5112 90   - Druge:
       - - druge:
5112 90 910 - - - z maso do vključno 200 g/m2       3.4
5112 90 930 - - - z maso nad 200 g/m2, do
       vključno 375 g/m2               3.4
5112 90 990 - - - z maso nad 275 g/m2           3.4
5208     Bombažne tkanine, ki vsebujejo po
       masi 85 % ali več bombaža, mase do
       200 g/m2
       - Nebeljene:
5208 12   - - v platnovi vezavi, mase nad
       100 g/m2:
       - - - v platnovi vezavi, z maso
       nad 130 g/m2, širine:
5208 12 990 - - - - nad 165 cm               2
5208 13 000 - - trinitne ali štirinitne keper
       tkanine, vključno križni keper         2
5208 19 000 - - druge tkanine               2
       - Beljene:
5208 21   - - v platnovi vezavi, mase do
       vključno 100 g/m2:
5208 21 100 - - - tkanine za proizvodnjo
       povojev in medicinske gaze           2.4
5208 21 900 - - - druge                  2.4
5208 22   - - v platnovi vezavi, mase nad
       100 g/m2:
       - - - v platnovi vezavi z maso nad
       100 g/m2 do vključno 130 g/m2 in
       širine:
5208 22 160 - - - - do vključno 165 cm           2.4
5208 22 190 - - - - nad 165 cm               2.4
       - - - v platnovi vezavi z maso nad
       130 g/m2, širine:
5208 22 960 - - - - do vključno 165 cm           2.4
5208 22 990 - - - - nad 165 cm               2.4
5208 23 000 - - trinitni ali štirinitni keper,
       vključno križni keper             2.4
5208 29 000 - - druge tkanine               2.4
       - Barvane:
5208 31 000 - - v platnovi vezavi, mase do
       vključno 100 g/m2               2.4
5208 32   - - v platnovi vezavi, mase nad
       100 g/m2:
       - - - v platnovi vezavi, z maso
       nad 100 g/m2, do vključno 130 g/m2
       in širine:
5208 32 160 - - - - do vključno 165 cm           2.4
       - - - v platnovi vezavi z maso nad
       130 g/m2, širine:
5208 32 960 - - - - do vključno 165 cm           2.4
5208 32 990 - - - - nad 165 cm               2.4
5208 33 000 - - trinitni ali štirinitni keper,
       vključno križni keper             2.4
5208 39 000 - - druge tkanine               2.4
       - Iz raznobarvne preje:
5208 41 000 - - v platnovi vezavi, mase do
       vključno 100 g/m2               2.4
5208 42 000 - - v platnovi vezavi, mase nad
       100 g/m2                    2.4
5208 43 000 - - trinitni ali štirinitni keper,
       vključno križni keper             2.4
5208 49 000 - - druge tkanine               2.4
       - Tiskane:
5208 51 000 - - v platnovi vezavi, mase do
       vključno 100 g/m2               2.4
5208 52   - - v platnovi vezavi, mase nad
       100 g/m2:
5208 52 100 - - - v platnovi vezavi z maso nad
       100 g/m2, do vključno 130 g/m2         2.4
5208 52 900 - - - v platnovi vezavi z maso nad
       130 g/m2                    2.4
5208 53 000 - - trinitni ali štirinitni keper,
       vključno križni keper             2.4
5208 59 000 - - druge tkanine               2.4
5212     Druge bombažne tkanine
       - Mase do 200 g/m2:
5212 11   - - nebeljene:
5212 11 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                 2.4
5212 11 900 - - - v drugi mešanici             2.4
5212 12   - - beljene:
5212 12 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                 2.4
5212 12 900 - - - v drugi mešanici             2.4
5212 13   - - barvane:
5212 13 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                 2.4
5212 13 900 - - - v drugi mešanici             2.4
5212 14   - - iz raznobarvne preje:
5212 14 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                 2.4
5212 14 900 - - - v drugi mešanici             2.4
5212 15   - - tiskane:
5212 15 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                 2.4
5212 15 900 - - - v drugi mešanici             2.4
       - Mase nad 200 g/m2:
5212 21   - - nebeljene:
5212 21 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                 2.4
5212 21 900 - - - v drugi mešanici             2.4
5212 22   - - beljene:
5212 22 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                 2.4
5212 22 900 - - - v drugi mešanici             2.4
5212 23   - - barvane:
5212 23 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                 2.4
5212 23 900 - - - v drugi mešanici             2.4
5212 24   - - iz raznobarvne preje:
5212 24 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                 2.4
5212 24 900 - - - v drugi mešanici             2.4
5212 25   - - tiskane:
5212 25 100 - - - v mešanici pretežno ali
       zgolj z lanom                 2.4
5212 25 900 - - - v drugi mešanici             2.4
5514     Tkanine iz rezanih sintetičnih
       vlaken, ki vsebujejo po masi pod
       85 % teh vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z bombažem, mase
       nad 170 g/m2
       - Barvane:
5514 21 000 - - iz rezanih poliestrskih vlaken
       v platnovi vezavi               2.2
5602     Klobučevina, vključno z
       impregnirano, prevlečeno ali
       laminirano
5602 10   - Iglana klobučevina in tkanine,
       koprenaste vlaknovine ("stich-
       bonded"):
       - - neimpregnirana, neprevlečena,
       neprekrita ali nelaminirana:
       - - - iglana klobučevina:
5602 10 110 - - - - iz jute ali drugih
       ličnatih tekstilnih likastih
       vlaken iz tar.št. 5303             2
5602 10 190 - - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                    2
       - - - koprenaste ("stich-bonded")
       vlaknovine:
5602 10 310 - - - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     2
5602 10 350 - - - - iz grobe živalske dlake        2
5602 10 390 - - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                    2
5602 10 900 - - impregnirana, prevlečena,
       prekrita ali laminirana            2
       - Druga klobučevina,
       neimpregnirana, neprevlečena,
       neprekrita ali nelaminirana:
5602 29   - - iz drugih tekstilnih surovin:
5602 29 100 - - - iz grobe živalske dlake         2
5602 29 900 - - - iz drugih tekstilnih surovin       2
5603     Netkani tekstil, vključno
       impregniran, prevlečen, prekrit
       ali laminiran
       - Iz umetnih ali sintetičnih
       filamentov iz 54. poglavja:
5603 11   - - z maso 25 g/m2 ali manj:
5603 11 100 - - - prevlečen ali prekrit          2.4
5603 12   - - z maso nad 25 g/m2 do vključno
       70 g/m2:
5603 12 100 - - - prevlečen ali prekrit          2.4
5603 13   - - z maso nad 70 g/m2 do vključno
       150 g/m2:
5603 13 100 - - - prevlečen ali prekrit          2.4
5603 14   - - z maso nad 150 g/m2:
5603 14 100 - - - prevlečen ali prekrit          2.4
       - Drug, iz rezanih filamentov iz
       55. poglavja:
5603 91   - - z maso 25 g/m2 ali manj:
5603 91 100 - - - prevlečen ali prekrit          2.4
5603 91 900 - - - drug                   2.4
5603 92   - - z maso nad 25 g/m2 do vključno
       70 g/m2:
5603 92 100 - - - prevlečen ali prekrit          2.4
5603 92 900 - - - drug                   2.4
5603 93   - - z maso nad 70 g/m2 do vključno
       150 g/m2:
5603 93 100 - - - prevlečen ali prekrit          2.4
5603 93 900 - - - drug                   2.4
5603 94   - - z maso nad 150 g/m2:
5603 94 100 - - - prevlečen ali prekrit          2.4
5603 94 900 - - - drug                   2.4
5607     Dvonitne vrvi, druge vrvi,
       motvozi, konopci in kabli,
       vključno pletene, impregnirane,
       prevlečene, prekrite, obložene z
       gumo ali plastično maso
       - Iz polietilena ali
       polipropilena:
5607 49   - - drugo:
       - - - številke več kot 50.000
       deciteksov (5g/m):
5607 49 110 - - - - pleteno ali obrobljeno         2.4
5607 49 190 - - - - drugo                 2.4
5607 49 900 - - - številke 50.000 deciteksov
       (5 g/m) ali manj                2.4
5607 50   - Iz drugih sintetičnih vlaken:
       - - iz najlona ali drugih
       poliamidov ali iz poliestrov:
5607 50 300 - - - številke 50.000 deciteksov
       (5 g/m) ali manj                2.4
5607 50 900 - - iz drugih sintetičnih vlaken        2.4
5801     Tkanine z zankasto oz. lasasto
       površino in tkanine iz ženiljske
       preje, razen tkanin iz tar.št.
       5802 ali 5806
5801 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake       3
       - Iz bombaža:
5801 25 000 - - tkanine z razrezanimi zankami
       po osnovi                   3
5801 26 000 - - ženiljske tkanine             3
       - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
5801 36 000 - - ženiljske tkanine             3
5802     Frotirne tkanine za brisače in
       podobne zankaste frotirne tkanine,
       razen ozkih tkanin iz tar.št.
       5806; taftane tekstilne tkanine,
       razen proizvodov iz tar.št. 5703
       - Frotirne tkanine za brisače in
       podobne zankaste frotirne tkanine
       iz bombaža:
5802 11 000 - - nebeljene                 2.4
5802 19 000 - - druge                   2.4
5802 20 000 - Frotirne tkanine za brisače in
       podobne zankaste frotirne tkanine
       iz drugih tekstilnih surovin          3
5802 30 000 - Taftane tekstilne tkanine          3
5803     Gaza tkanine, razen ozkih tkanin
       iz tar. št. 5806
5803 10 000 - Iz bombaža                  2.4
5803 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:
5803 90 100 - - iz svile ali njenih odpadkov        2.4
5803 90 300 - - iz sintetičnih vlaken           2.4
5803 90 500 - - iz umetnih vlaken             2.4
5803 90 900 - - drugo                   2.8
5808     Pletenice v metraži; okrasna
       pozameneterija in podobni okrasni
       izdelki v metraži, nevezeni, razen
       pletenih ali kvačkanih, rese,
       pomponi in podobni izdelki
5808 10 000 - Pletenice v metraži             2
5808 90 000 - Drugo                    2
5810     Vezenina v metraži, trakovih ali
       motivih
5810 10   - Vezenina brez vidne podlage:
5810 10 100 - - vrednosti nad 35 EUR/kg (neto
       mase)                     2.6
5810 10 900 - - druga                   2.6
       - Druga vezenina:
5810 91   - - bombažna:
5810 91 100 - - - vrednosti nad 17,50 EUR/kg
       (neto mase)                  2
5810 91 900 - - - druga                  2
5810 92   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
5810 92 100 - - - vrednosti nad 17,50 EUR/kg
       (neto mase)                  2
5810 92 900 - - - druga                  2
5810 99   - - iz drugih tekstilnih surovin:
5810 99 100 - - - vrednosti nad 17,50 EUR/kg
       (neto mase)                  2
5810 99 900 - - - druga                  2
5811 00 000 Prešiti tekstilni izdelki v
       metraži, ki so sestavljeni iz ene
       ali več plasti tekstilnih
       materialov, spojenih s polnilom,
       prešivanjem ali na drug način,
       razen vezenin iz tar.št. 5810         2.2
5904     Linolej, vključno rezan v oblike;
       talna prekrivala na tekstilni
       podlagi, premazani, prevlečeni ali
       prekriti, vključno z razrezanimi v
       oblike
       - Drugo:
5904 91   - - na podlagi iz iglane
       klobučevine ali netkanega
       tekstila:
5904 91 100 - - - na podlagi iz iglane
       klobučevine                  2.4
5904 91 900 - - - na podlagi iz netkanega
       tekstila                    2.4
5906     Gumirani tekstilni materiali,
       razen tistih iz tar.št. 5902
5906 10 000 - Lepljivi trakovi, široki do
       vključno 20 cm                 2
       - Drugi:
5906 91 000 - - pleteni ali kvačkani            2
5906 99   - - drugo:
5906 99 100 - - - tkanine, navedene v opombi 4
       (c) k temu poglavju              2.4
6001     Plišasti materiali, vključno z
       dolgolasastimi in bukle materiali,
       pleteni in kvačkani
       - Drugi:
6001 99   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6001 99 100 - - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     2.4
6001 99 900 - - - drugi                  2.4
6002     Drugi pleteni ali kvačkani
       materiali
6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki
       vsebujejo po masi 5% ali več
       elastomerne preje ali niti iz
       kavčuka ali gume:
6002 30 10  - - ki po masi vsebujejo 5% ali
       več elastomerne preje, vendar brez
       gumijaste niti:
6002 30 109 - - - drugi                  2.4
6002 30 900 - - drugi                   2.4
       - Drugi materiali, pleteni po
       osnovi (vključno z materiali,
       dobljenimi z "galloon" pletilnimi
       stroji):
6002 41 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     2.4
6002 42   - - iz bombaža:
6002 42 100 - - - nebeljeni ali beljeni          2.4
6002 42 300 - - - barvani                 2.4
6002 42 500 - - - iz raznobarvnih prej           2.4
6002 42 900 - - - tiskani                 2.4
6002 43   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
       - - - iz sintetičnih vlaken:
6002 43 110 - - - - za zavese, vključno z
       mrežastim blagom za zavese           2.4
6002 43 190 - - - - čipka rašel, razen za
       zavese ali mrežaste zavese           2.4
       - - - - drugi:
6002 43 310 - - - - - nebeljeni ali beljeni        2.4
6002 43 350 - - - - - iz raznobarvnih prej         1.5
6002 43 390 - - - - - tiskani               2.4
       - - - iz umetnih vlaken:
6002 43 500 - - - - za zavese, vključno z
       mrežastim blagom za zavese           2.4
       - - - - drugi:
6002 43 910 - - - - - nebeljeni ali beljeni        2.4
6002 43 930 - - - - - barvani               2.4
6002 43 950 - - - - - iz raznobarvnih prej         2.4
6002 43 990 - - - - - tiskani               2.4
6002 49 000 - - drugi                   2.4
       - Drugi:
6002 92   - - iz bombaža:
6002 92 100 - - - nebeljeni ali beljeni          2.4
6002 92 300 - - - barvani                 2.4
6002 92 500 - - - iz raznobarvnih prej           2.4
6002 92 900 - - - tiskani                 2.4
6002 93   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
       - - - iz sintetičnih vlaken:
6002 93 100 - - - - za zavese, vključno z
       mrežastim blagom za zavese           2.4
       - - - - drugi:
6002 93 31  - - - - - nebeljeni ali beljeni:
6002 93 319 - - - - - - drugo               2.4
6002 93 33  - - - - - barvani:
6002 93 339 - - - - - - drugo               2.4
6002 93 35  - - - - - iz raznobarvnih prej:
6002 93 359 - - - - - - drugo               2.4
6002 93 39  - - - - - tiskani:
6002 93 399 - - - - - - drugo               2.4
       - - - iz umetnih vlaken:
6002 93 910 - - - - za zavese, vključno z
       mrežastim blagom za zavese           2.4
6002 93 99  - - - - drugi:
6002 93 999 - - - - - drugi                2.4
6101     Plašči, površniki, vetrovke s
       kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s
       podlogo ali vložkom ali brez njiju
       in podobni izdelki za moške in
       dečke, pleteni ali kvačkani, razen
       izdelkov iz tar.št. 6103
6101 10   - Iz volne ali fine živalske
       dlake:
6101 10 100 - - plašči, površniki, vozniški
       jopiči, pelerine in podobni
       izdelki                    3.6
6101 10 900 - - vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki          3.6
6101 90   - Iz drugih tekstilnih materialov:
6101 90 100 - - plašči, površniki, vozniški
       jopiči, pelerine in podobni
       izdelki                    3.6
6101 90 900 - - vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki          3.6
6102     Plašči, površniki, pelerine,
       vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njiju in podobni izdelki za
       ženske in deklice, pleteni ali
       kvačkani, razen izdelkov iz
       tar.št. 6104
6102 10   - Iz volne ali fine živalske
       dlake:
6102 10 100 - - plašči, površniki, vozniški
       jopiči, pelerine in podobni
       izdelki                    3.6
6102 10 900 - - vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki          3.6
6102 30   - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6102 30 100 - - plašči, površniki, vozniški
       jopiči, pelerine in podobni
       izdelki                    3.6
6102 30 900 - - vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki          3.6
6102 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:
6102 90 100 - - plašči, površniki, vozniški
       jopiči, pelerine in podobni
       izdelki                    3.6
6102 90 900 - - anoraki (vključno s
       smučarskimi jaknami), vetrovke,
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki          3.6
6103     Obleke, kompleti, sukniči in
       jopiči, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih
       hlačk), za moške in dečke, pleteni
       ali kvačkani
       - Obleke:
6103 11 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6103 12 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6103 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Kompleti:
6103 21 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6103 22 000 - - iz bombaža                 3.6
6103 23 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6103 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Sukniči in jopiči:
6103 31 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6103 32 000 - - iz bombaža                 3.6
6103 33 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6103 39 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače:
6103 41   - - iz volne ali fine živalske
       dlake:
6103 41 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                  3.6
6103 41 900 - - - kratke in druge             3.6
6103 42   - - iz bombaža:
6103 42 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                  3.6
6103 42 900 - - - kratke in druge             3.6
6103 43   - - iz sintetičnih vlaken:
6103 43 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                  3.6
6103 43 900 - - - kratke in druge             3.6
6103 49   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6103 49 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                  3.6
       - - - kratke in druge:
6103 49 910 - - - - iz umetnih vlaken           3.6
6103 49 990 - - - - druge                 3.6
6104     Kostimi, kompleti, jakne in
       jopiči, obleke, krila, hlačna
       krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk
       in kopalnih oblek), za ženske in
       deklice, pleteni ali kvačkani
       - Kostimi:
6104 11 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6104 12 000 - - iz bombaža                 3.6
6104 13 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6104 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Kompleti:
6104 21 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6104 22 000 - - iz bombaža                 3.6
6104 23 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6104 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Sukniči in jopiči:
6104 31 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6104 32 000 - - iz bombaža                 3.6
6104 33 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6104 39 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Obleke:
6104 41 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6104 42 000 - - iz bombaža                 3.6
6104 43 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6104 44 000 - - iz umetnih vlaken             3.6
6104 49 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Krila in hlačna krila:
6104 51 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6104 52 000 - - iz bombaža                 3.6
6104 53 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6104 59 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače:
6104 61   - - iz volne ali fine živalske
       dlake:
6104 61 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                  3.6
6104 61 900 - - - kratke in druge             3.6
6104 62   - - iz bombaža:
6104 62 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                  3.6
6104 62 900 - - - kratke in druge             3.6
6104 63   - - iz sintetičnih vlaken:
6104 63 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                  3.6
6104 63 900 - - - kratke in druge             3.6
6104 69   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6104 69 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                  3.6
       - - - kratke in druge:
6104 69 910 - - - - iz umetnih vlaken           3.6
6104 69 990 - - - - iz drugih tekstilnih
       surovin                    3.6
6105     Srajce za moške in dečke, pletene
       ali kvačkane
6105 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:
6105 90 100 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6105 90 900 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6106     Bluze, srajce in srajčne bluze, za
       ženske in deklice, pletene ali
       kvačkane
6106 10 000 - Iz bombaža                  3.6
6106 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6106 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:
6106 90 100 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6106 90 300 - - iz svile ali svilenih odpadkov       3.6
6106 90 500 - - iz lanu ali ramije             3.6
6106 90 900 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6107     Spodnje hlače, spalne srajce,
       pižame, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki za moške
       in dečke, pleteni ali kvačkani
       - Spodnje hlače:
6107 11 000 - - iz bombaža                 3.6
6107 12 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6107 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Spalne srajce in pižame:
6107 21 000 - - iz bombaža                 3.6
6107 22 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6107 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Drugo:
6107 91   - - iz bombaža:
6107 91 100 - - - iz plišastih pletenin          3.6
6107 91 900 - - - drugo                  3.6
6107 92 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6107 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6108     Kombineže, spodnja krila, spodnje
       hlače, spalne srajce, pižame,
       jutranjke, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki, za
       ženske in deklice, pleteni ali
       kvačkani
       - Kombineže in spodnja krila:
6108 11 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6108 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Spodnje hlače:
6108 21 000 - - iz bombaža                 3.6
6108 22 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6108 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Spalne srajce in pižame:
6108 31   - - iz bombaža:
6108 31 100 - - - spalne srajce              3.6
6108 31 900 - - - pižame                  3.6
6108 32   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
       - - - iz sintetičnih vlaken:
6108 32 110 - - - - spalne srajce             3.6
6108 32 190 - - - - pižame                 3.6
6108 32 900 - - - iz umetnih vlaken            3.6
6108 39 000 - - druge                   3.6
       - Drugo:
6108 91   - - iz bombaža:
6108 91 100 - - - iz plišastih pletenin          3.6
6108 91 900 - - - drugo                  3.6
6108 92 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6108 99   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6108 99 100 - - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6108 99 900 - - - iz drugih tekstilnih surovin       3.6
6109     T-majice, spodnje majice in druge
       majice, pletene ali kvačkane
6109 10 000 - Iz bombaža                  4
6109 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:
6109 90 100 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     4
6109 90 300 - - iz sintetičnih ali umetnih
       vlaken                     4
6109 90 900 - - druge                   4
6110     Jope, ki se zapenjajo ali ne,
       puloverji, brezrokavniki in
       podobni izdelki, pleteni ali
       kvačkani
6110 10   - Iz volne ali fine živalske
       dlake:
6110 10 100 - - jope in puloverji, ki po masi
       vsebujejo vsaj 50% volne in
       tehtajo 600 g ali več po kosu         3.6
       - - drugo:
       - - - moški ali deški:
6110 10 310 - - - - iz volne                3.6
       - - - - iz fine živalske dlake:
6110 10 350 - - - - - kašmirskih koz            3.6
6110 10 380 - - - - - drugo                3.6
       - - - ženski ali dekliški:
6110 10 910 - - - - iz volne                3.6
       - - - - iz fine živalske dlake:
6110 10 950 - - - - - kašmirskih koz            3.6
6110 10 980 - - - - - drugo                3.6
6110 20   - Iz bombaža:
6110 20 100 - - lahke, fino pletene jope in
       puloverji puliji, s polo
       ovratnikom ali ravnim izrezom         3.6
       - - drugo:
6110 20 910 - - - moški ali deški             3.6
6110 20 990 - - - za ženske ali deklice          3.6
6110 30   - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6110 30 100 - - lahke, fino pletene jope in
       puloverji-puliji, s polo
       ovratnikom ali ravnim izrezom         3.6
       - - drugo:
6110 30 910 - - - za moške ali dečke            3.6
6110 30 990 - - - za ženske ali deklice          3.6
6110 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:
6110 90 100 - - iz lanu ali ramije             3.6
6110 90 900 - - drugo                   3.6
6111     Oblačila in pribor za oblačila, za
       dojenčke, pleteni ali kvačkani
6111 10   - Iz volne ali fine živalske
       dlake:
6111 10 100 - - rokavice, palčniki in rokavice
       brez prstov                  3.6
6111 10 900 - - drugo                   3.6
6111 20   - Iz bombaža:
6111 20 100 - - rokavice, palčniki in rokavice
       brez prstov                  3.6
6111 20 900 - - drugo                   3.6
6111 30   - Iz sintetičnih vlaken:
6111 30 100 - - rokavice, palčniki in rokavice
       brez prstov                  3.6
6111 30 900 - - drugo                   3.6
6111 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin         3.6
6112     Trenirke, smučarske obleke in
       kopalne hlačke ali kopalne obleke,
       pletene ali kvačkane
       - Trenirke:
6112 11 000 - - Iz bombaža                 4
6112 12 000 - - iz sintetičnih vlaken           4
6112 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        4
6112 20 000 - Smučarske obleke               3.6
       - Moške in deške kopalne hlačke:
6112 31   - - iz sintetičnih vlaken:
6112 31 100 - - - ki po masi vsebujejo 5% ali
       več gumijaste niti               4
6112 31 900 - - - drugo                  4
6112 39   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6112 39 100 - - - ki po masi vsebujejo 5% ali
       več gumijaste niti               3.6
6112 39 900 - - - drugo                  3.6
       - Ženske in dekliške kopalne
       hlačke in kopalne obleke:
6112 41   - - iz sintetičnih vlaken:
6112 41 100 - - - ki po masi vsebujejo 5% ali
       več gumijaste niti               4
6112 41 900 - - - drugo                  4
6112 49   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6112 49 100 - - - ki po masi vsebujejo 5% ali
       več gumijaste niti               3.6
6112 49 900 - - - drugo                  3.6
6113 00   Oblačila, izdelana iz pletenih ali
       kvačkanih materialov iz tar. št.
       5903, 5906 in 5907
6113 00 100 - Iz pletenih ali kvačkanih
       materialov iz tar. št. 5906          3.6
6113 00 900 - Drugo                    3.6
6114     Druga oblačila, pletena ali
       kvačkana (vključno z "bodiji", ki
       se nosijo kot zgornja oblačila)
6114 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake       3.6
6114 20 000 - Iz bombaža                  3.6
6114 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6114 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin         3.6
6115     Hlačne nogavice, nogavice,
       vključno nogavice za krčne žile in
       nogavice brez podplatov, pletene
       ali kvačkane
       - Hlačne nogavice:
6115 11 000 - - iz sintetičnih vlaken,
       številke enojne preje manj kot 67
       deciteksov                   3.6
6115 12 000 - - iz sintetičnih vlaken,
       številke enojne preje 67
       deciteksov ali več               3.6
6115 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6115 20   - Ženske dolge nogavice ali
       dokolenke, številke enojne preje
       manj kot 67 deciteksov:
       - - iz sintetičnih vlaken:
6115 20 110 - - - dokolenke                3.6
6115 20 190 - - - drugo                  3.6
6115 20 900 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Drugo:
6115 91 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6115 92 000 - - iz bombaža                 3.6
6115 93   - - iz sintetičnih vlaken:
6115 93 100 - - - nogavice za krčne žile          3.6
6115 93 300 - - - dokolenke (razen dokolenk za
       krčne žile)                  3.6
       - - - drugo:
6115 93 910 - - - - ženske nogavice            3.6
6115 93 990 - - - - drugo                 3.6
6115 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6116     Rokavice, palčniki in rokavice
       brez prstov, pletene ali kvačkane
6116 10   - Impregnirane, prevlečene ali
       prekrite s plastično maso ali
       gumo:
6116 10 200 - - rokavice, impregnirane,
       prevlečene ali prekrite s
       plastično maso                 2
6116 10 800 - - drugo                   2
6117     Drug gotov pribor za oblačila,
       pleten ali kvačkan; pleteni ali
       kvačkani deli oblačil ali pribora
       za oblačila
6117 10 000 - Šali, ogrinjala, pleti, rute,
       naglavne rute, tančice in podobni
       izdelki                    3.6
6117 20 000 - Kravate in metuljčki             3.6
6117 80   - Drug pribor:
6117 80 100 - - pleten ali kvačkan, elastičen
       ali gumiran                  3.6
6117 80 900 - - drugo                   1.6
6117 90 000 - Deli                     3.6
6201     Plašči, površniki, pelerine,
       vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali z vložkom
       ali brez njiju in podobni izdelki
       za moške in dečke, razen izdelkov
       iz tar.št. 6203
       - Plašči, dežni plašči, površniki,
       pelerine in podobni izdelki:
6201 11 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6201 12   - - iz bombaža:
6201 12 100 - - - mase posameznega oblačila do
       1 kg                      3.6
6201 12 900 - - - mase posameznega oblačila
       nad 1 kg                    3.6
6201 13   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6201 13 100 - - - mase do 1 kg na oblačilo         3.6
6201 13 900 - - - mase nad 1 kg na oblačilo        3.6
6201 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Drugo:
6201 91 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6201 92 000 - - iz bombaža                 3.6
6201 93 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.4
6201 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6202     Plašči, površniki, pelerine,
       vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njiju in podobni izdelki za
       ženske ali deklice, razen izdelkov
       iz tar. št. 6204
       - Plašči, dežni plašči, površniki,
       pelerine in podobni izdelki:
6202 11 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.4
6202 12   - - iz bombaža:
6202 12 100 - - - mase do 1 kg na oblačilo         3.6
6202 12 900 - - - mase nad 1 kg na oblačilo        3.6
6202 13   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6202 13 100 - - - mase do 1 kg na oblačilo         3.6
6202 13 900 - - - mase nad 1 kg na oblačilo        3.6
6202 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Drugo:
6202 91 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6202 92 000 - - iz bombaža                 3.6
6202 93 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6202 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6203     Obleke, kompleti, jakne, hlače,
       hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače
       (razen kopalnih hlačk), za moške
       in dečke
       - Obleke:
6203 11 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6203 12 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6203 19   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6203 19 100 - - - iz bombaža                3.6
6203 19 300 - - - iz umetnih vlaken            3.6
6203 19 900 - - - druge                  3.6
       - Kompleti:
6203 21 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     4.2
6203 22   - - iz bombaža:
6203 22 100 - - - delovni                 3.6
6203 22 800 - - - drugi                  3.6
6203 23   - - iz sintetičnih vlaken:
6203 23 100 - - - delovni                 3.6
6203 23 800 - - - drugi                  3.6
6203 29   - - iz drugih tekstilnih surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
6203 29 110 - - - - delovni                3.6
6203 29 180 - - - - drugi                 3.6
6203 29 900 - - - drugi                  3.6
       - Sukniči in jopiči:
6203 32   - - iz bombaža:
6203 32 100 - - - delovni                 3.6
6203 32 900 - - - drugi                  3.6
6203 33   - - iz sintetičnih vlaken:
6203 33 100 - - - delovni                 3.4
6203 33 900 - - - drugi                  3.4
6203 39   - - iz drugih tekstilnih surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
6203 39 110 - - - - delovni                3.6
6203 39 190 - - - - drugi                 3.6
6203 39 900 - - - drugi                  3.6
6204     Kostimi, kompleti, sukniči in
       jopiči, obleke, krila, hlačna
       krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami in kratke hlače (razen
       kopalnih hlačk in kopalnih oblek),
       za ženske in deklice
       - Kostimi:
6204 11 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6204 12 000 - - iz bombaža                 3.6
6204 13 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6204 19   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6204 19 100 - - - iz umetnih vlaken            3.6
6204 19 900 - - - drugi                  3.6
       - Kompleti:
6204 21 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6204 22   - - iz bombaža:
6204 22 100 - - - delovni in poklicni           3.6
6204 22 800 - - - drugi                  3.6
6204 23   - - iz sintetičnih vlaken:
6204 23 100 - - - delovni in poklicni           3.6
6204 23 800 - - - drugi                  3.6
6204 29   - - iz drugih tekstilnih surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
6204 29 110 - - - - delovni in poklicni          3.6
6204 29 180 - - - - drugi                 3.6
6204 29 900 - - - drugi                  3.6
       - Sukniči in jopiči:
6204 31 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6204 32   - - iz bombaža:
6204 32 100 - - - delovni in poklicni           3.6
6204 32 900 - - - drugi                  3.6
6204 33   - - iz sintetičnih vlaken:
6204 33 100 - - - delovni in poklicni           3.6
6204 33 900 - - - drugi                  3.6
6204 39   - - iz drugih tekstilnih surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
6204 39 110 - - - - delovni in poklicni          3.6
6204 39 190 - - - - drugi                 3.6
6204 39 900 - - - druge                  3.6
       - Obleke:
6204 41 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6204 42 000 - - iz bombaža                 3.6
6204 43 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6204 44 000 - - iz umetnih vlaken             3.6
6204 49   - - iz drugih tekstilnih surovin
6204 49 100 - - - iz svile ali svilenih
       odpadkov                    3.6
6204 49 900 - - - druge                  3.6
       - Krila in hlačna krila:
6204 51 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.4
6204 52 000 - - iz bombaža                 3.6
6204 53 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6204 59   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6204 59 100 - - - iz umetnih vlaken            3.6
6204 59 900 - - - druga                  3.6
       - Hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače
       (pumparice) in kratke hlače:
6204 61   - - iz volne ali fine živalske
       dlake:
6204 61 100 - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice)                  3.6
6204 61 800 - - - hlače z oprsnikom in
       naramnicami                  3.6
6204 61 900 - - - kratke in druge             3.6
6204 69   - - iz drugih tekstilnih surovin:
       - - - iz umetnih vlaken:
       - - - - hlače in jahalne hlače
       (pumparice):
6204 69 110 - - - - - delovne in poklicne         3.6
6204 69 180 - - - - - druge                3.6
       - - - - hlače z oprsnikom in
       naramnicami:
6204 69 310 - - - - - delovne in poklicne         3.6
6204 69 390 - - - - - druge                3.6
6204 69 500 - - - - druge                 3.6
6204 69 900 - - - iz drugih vlaken             3.6
6205     Srajce za moške in dečke
6205 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake       4.4
6205 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:
6205 90 100 - - iz lanu ali ramije             4.4
6205 90 900 - - druge                   4.4
6206     Bluze, srajce in srajčne bluze za
       ženske in deklice
6206 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov        4.4
6206 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake       4.4
6206 30 000 - Iz bombaža                  4.4
6206 40 000 - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     4.4
6206 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:
6206 90 100 - - iz lanu ali ramije             4.4
6206 90 900 - - druge                   4.4
6207     Spodnje majice in druge majice,
       spodnje hlače, spalne srajce,
       pižame, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki za moške
       in dečke
       - Spodnje hlače:
6207 11 000 - - iz bombaža                 3.6
6207 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Spalne srajce in pižame:
6207 21 000 - - iz bombaža                 3.6
6207 22 000 - - iz umetnih in sintetičnih
       vlaken                     3.6
6207 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Drugo:
6207 91   - - iz bombaža:
6207 91 100 - - - domače halje, toaletne halje
       in podobni izdelki iz plišastega
       frotirja in podobnih tkanih
       plišastih materialov              3.6
6207 91 900 - - - drugo                  3.6
6207 92 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6207 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6208     Spodnje majice in druge majice,
       kombineže, spodnja krila, hlačke,
       spodnje hlače, spalne srajce,
       pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki,
       za ženske in deklice
       - Kombineže in spodnja krila:
6208 11 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6208 19   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6208 19 100 - - - bombažne                 3.6
6208 19 900 - - - drugo                  3.6
       - Spalne srajce in pižame:
6208 21 000 - - iz bombaža                 3.6
6208 22 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6208 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Drugo:
6208 91   - - iz bombaža:
       - - - negližeji, kopalne halje,
       halje in podobni izdelki:
6208 91 110 - - - - iz plišastega frotirja in
       podobnih tkanih plišastih
       materialov                   3.6
6208 91 190 - - - - drugo                 3.6
6208 91 900 - - - drugo                  3.6
6208 92 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6208 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6209     Oblačila in pribor za oblačila za
       dojenčke
6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake       3.6
6209 20 000 - Iz bombaža                  3.6
6209 30 000 - Iz sintetičnih vlaken            3.6
6209 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin         3.6
6211     Trenirke, smučarske obleke in
       kopalne hlačke ali kopalne obleke;
       druga oblačila
       - Kopalne hlačke in kopalne
       obleke:
6211 11 000 - - moške in deške               3.6
6211 12 000 - - ženske in dekliške             3.6
6211 20 000 - Smučarske obleke               3.6
       - Druga oblačila za moške in
       dečke:
6211 31 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6211 32   - - iz bombaža:
6211 32 100 - - - delovna in poklicna oblačila       3.6
       - - - podložene trenirke:
6211 32 310 - - - - z zunanjo plastjo iz samo
       ene vrste blaga                3.6
       - - - - drugo:
6211 32 410 - - - - - zgornji deli             3.6
6211 32 420 - - - - - spodnji deli             3.6
6211 32 900 - - - drugo                  3.6
6211 33   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6211 33 10  - - - delovna in poklicna
       oblačila:
6211 33 109 - - - - drugo                 3.6
       - - - podložene trenirke:
6211 33 310 - - - - z zunanjo plastjo iz samo
       ene vrste blaga                3.6
       - - - - drugo:
6211 33 410 - - - - - zgornji deli             3.6
6211 33 420 - - - - - spodnji deli             3.6
6211 33 900 - - - drugo                  3.6
6211 39 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Druga oblačila za ženske in
       deklice:
6211 41 000 - - iz volne ali fine živalske
       dlake                     3.6
6211 42   - - iz bombaža:
6211 42 100 - - - predpasniki, delovni
       kombinezoni in druga zaščitna in
       delovna obleka (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo)           3.6
       - - - podložene trenirke:
6211 42 310 - - - - z zunanjo plastjo iz enega
       identičnega blaga               3.6
       - - - - drugo:
6211 42 410 - - - - - zgornji deli             3.6
6211 42 420 - - - - - spodnji deli             3.6
6211 42 900 - - - drugo                  3.6
6211 43   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6211 43 100 - - - predpasniki, delovni
       kombinezoni in druga zaščitna in
       delovna oblačila (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo)           3.6
       - - - podložene trenirke:
6211 43 310 - - - - z zunanjo plastjo iz enega
       identičnega blaga               3.6
       - - - - drugo:
6211 43 410 - - - - - zgornji deli             3.6
6211 43 420 - - - - - spodnji deli             3.6
6211 43 900 - - - drugo                  3.6
6211 49 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6212     Modrčki, pasovi za nogavice,
       stezniki, oporniki, naramnice,
       podveze in podobni izdelki ter
       njihovi deli, vključno s pletenimi
       ali kvačkanimi
6212 10   - Modrčki:
6212 10 100 - - v pakiranjih za prodajo na
       drobno v kompletu s spodnjimi
       hlačkami                    3.6
6212 10 900 - - drugi                   3.6
6212 20 000 - Pasovi za nogavice in hlačni
       pasovi                     3.6
6212 30 000 - Stezniki                   3.6
6212 90 000 - Drugo (vključno z "bodiji", ki
       se nosijo kot spodnja oblačila)        3.6
6213     Robčki
6213 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov        3.6
6213 20 000 - Iz bombaža                  3.6
6213 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin         3.6
6214     Šali, ogrinjala, rute, naglavne
       rute, tančice in podobni izdelki
6214 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov        3.6
6214 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake       3.6
6214 30 000 - Iz sintetičnih vlaken            3.6
6214 40 000 - Iz umetnih vlaken              3.6
6214 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:
6214 90 100 - - iz bombaža                 3.6
6214 90 900 - - drugi                   3.6
6215     Kravate in metuljčki
6215 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov        3.6
6215 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken                     3.6
6215 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin         3.6
6217     Drug gotov pribor za oblačila;
       deli oblačil ali pribora za
       oblačila, razen tistih iz tar.
       št.6212
6217 10 000 - Pribor                    3.6
6217 90 000 - Deli                     3.6
6301     Odeje in podobni pokrivači
6301 30   - Odeje (razen električnih odej)
       in podobna pregrinjala iz bombaža:
6301 30 100 - - pleteni ali kvačkani            3.6
6301 30 900 - - drugi                   3.6
6301 40   - Odeje (razen eletkričnih odej)
       in podobna pregrinjala, iz
       sintetičnih vlaken:
6301 40 100 - - pleteni ali kvačkani            3.6
6301 40 900 - - drugi                   3.6
6301 90   - Druge odeje in podobna
       pregrinjala:
6301 90 100 - - pleteni ali kvačkani            3.6
6301 90 900 - - drugi                   3.6
6302     Posteljno, namizno, toaletno in
       kuhinjsko perilo
6302 10   - Posteljno perilo, pleteno ali
       kvačkano:
6302 10 100 - - iz bombaža                 3.6
6302 10 900 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Drugo posteljno perilo, tiskano:
6302 29   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6302 29 100 - - - iz lanu ali ramije            3.6
6302 29 900 - - - iz drugih tekstilnih surovin       3.6
       - Drugo posteljno perilo:
6302 39   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6302 39 100 - - - iz lanu                 3.6
6302 39 300 - - - iz ramije                3.6
6302 39 900 - - - iz drugih tekstilnih surovin       3.6
6302 40 000 - Namizno perilo, pleteno ali
       kvačkano                    3.6
       - Drugo namizno perilo:
6302 51   - - iz bombaža:
6302 51 100 - - - mešano z lanom              3.6
6302 51 900 - - - drugo                  3.6
6302 52 000 - - laneno                   3.6
6302 53   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6302 53 100 - - - iz netkanih tekstilij          3.6
6302 53 900 - - - drugo                  3.6
6302 59 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Drugo:
6302 91   - - iz bombaža:
6302 91 100 - - - mešano z lanom              3.6
6302 91 900 - - - drugo                  3.6
6302 92 000 - - laneno                   3.6
6302 93   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6302 93 100 - - - iz netkanih tekstilij          3.6
6302 93 900 - - - drugo                  3.6
6302 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6303     Zavese (vključno draperije) in
       notranje platnene navojnice,
       kratke okrasne draperije za okna
       ali postelje
       - Pletene ali kvačkane:
6303 11 000 - - iz bombaža                 3.6
6303 12 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6303 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Druge:
6303 91 000 - - iz bombaža                 3.6
6303 92   - - iz sintetičnih vlaken:
6303 92 100 - - - iz netkanih tekstilij          3.6
6303 92 900 - - - druge                  3.6
6303 99   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6303 99 100 - - - iz netkanih tekstilij          3.6
6303 99 900 - - - druge                  3.6
6304     Drugi izdelki za notranjo opremo,
       brez izdelkov iz tar.št. 9404
       - Posteljna pregrinjala:
6304 11 000 - - pletena ali kvačkana            3.6
6304 19   - - druga:
6304 19 100 - - - iz bombaža                3.6
6304 19 300 - - - iz lanu ali ramije            3.6
6304 19 900 - - - iz drugih tekstilnih surovin       3.6
       - Drugi:
6304 91 000 - - pleteni ali kvačkani            3.6
6304 92 000 - - iz bombaža, razen pletenih ali
       kvačkanih                   3.6
6304 93 000 - - iz sintetičnih vlaken, razen
       pletenih ali kvačkanih             3.6
6304 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin,
       razen pletenih ali kvačkanih          3.6
6305     Vreče in vrečke za pakiranje blaga
6305 10   - Iz jute in drugih tekstilnih
       ličnatih vlaken iz tar.št. 5303:
6305 10 100 - - rabljene                  3.6
6305 10 900 - - druge                   3.6
6305 20 000 - Iz bombaža                  3.6
       - Iz umetnih ali sintetičnih
       tekstilnih materialov:
6305 32   - - fleksibilne vreče (bulk
       kontejnerji 250 - 3000 kg):
       - - - iz polietilenskih ali
       polipropilenskih trakov ali
       podobnih oblik:
6305 32 110 - - - - pleteni ali kvačkani          1.2
       - - - - drugo:
6305 32 810 - - - - - iz materiala z maso 120
       g/m2 ali manj                 3.6
6305 32 890 - - - - - iz materiala z maso nad
       120 g/m2                    3.6
6305 33   - - druge, iz polietilenskih ali
       polipropilenskih trakov ali
       podobnih oblik:
6305 33 100 - - - pletene ali kvačkane           1.2
       - - - druge:
6305 33 910 - - - - iz materiala z maso do 120
       g/m2 ali manj                 3.6
6305 33 990 - - - - iz materiala z maso nad
       120 g/m2                    3.6
6305 39 000 - - drugo                   3.6
6305 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin         3.6
6306     Ponjave, platnene strehe in
       zunanje platnene navojnice
       (tende); šotori; jadra (za
       plovila, jadralne deske ali
       suhozemna vozila); izdelki za
       taborjenje
       - Ponjave; platnene strehe in
       zunanje platnene navojnice:
6306 11 000 - - iz bombaža                 3.6
6306 12 000 - - iz sintetičnih vlaken           1.6
6306 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Šotori:
6306 21 000 - - iz bombaža                 3.6
6306 22 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6306 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        2.8
       - Jadra:
6306 31 000 - - iz sintetičnih vlaken           3.6
6306 39 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Napihljive blazine:
6306 41 000 - - iz bombaža                 3.6
6306 49 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
       - Drugo:
6306 91 000 - - iz bombaža                 3.6
6306 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin        3.6
6307     Drugi gotovi tekstilni izdelki,
       vključno z modnimi kroji za
       oblačila
6307 10   - Krpe za tla, posodo, prah in
       podobne krpe za čiščenje:
6307 10 100 - - pletene ali kvačkane            3.6
6307 10 300 - - iz netkanega tekstila           3.6
6307 10 900 - - druge                   3.6
6307 90   - Drugo:
6307 90 100 - - pleteno ali kvačkano            3.6
       - - drugo:
6307 90 910 - - - iz klobučevine              3.6
6307 90 990 - - - drugo                  3.6
6309 00 000 Ponošena - izrabljena oblačila in
       drugi izrabljeni tekstilni izdelki       2
6310     Krpe, motvozi, vrvi, konopci in
       prameni v obliki odpadkov ali
       neuporabnih izdelkov, iz
       tekstilnega materiala
6310 10   - Sortirani:
6310 10 100 - - iz volne ali fine ali grobe
       živalske dlake                 1
6310 10 300 - - laneni ali iz bombaža           1
6310 10 900 - - iz drugih tekstilnih surovin        1
6310 90 000 - Drugo                    1
6401     Nepremočljiva obutev s podplati in
       zgornjim delom iz kavčuka, gume
       ali plastične mase, katere zgornji
       del ni pritrjen na podplat in ne
       spojen z njim s šivanjem, z
       zakovicami ali z žeblji, vijaki,
       čepi ali po podobnih postopkih
6401 10   - Obutev s kovinsko kapico:
6401 10 100 - - z zgornjim delom iz gume          4
6401 10 900 - - z zgornjim delom iz plastične
       mase                      4
       - Druga obutev:
6401 91   - - ki pokriva kolena:
6401 91 100 - - - z zgornjim delom iz gume         4
6401 91 900 - - - z zgornjim delom iz
       plastične mase                 4
6401 92   - - ki pokriva gležnje, ne pa tudi
       kolen:
6401 92 100 - - - z zgornjim delom iz gume         4
6401 92 900 - - - z zgornjim delom iz
       plastične mase                 4
6401 99   - - drugo:
6401 99 100 - - - z zgornjim delom iz gume         4
6401 99 900 - - - z zgornjim delom iz
       plastične mase                 4
6402     Druga obutev s podplati in
       zgornjim delom iz gume
       (vulkanizirane ali ne) ali
       plastične mase
       - Športna obutev:
6402 12   - - smučarski čevlji, čevlji za
       tek na smučeh in čevlji za
       smučanje na deski - "snowboard":
6402 12 100 - - - smučarski čevlji, čevlji za
       tek na smučeh                 4
6402 12 900 - - - čevlji za smučanje na deski
       - "snowboard"                 4
6402 19 000 - - druga                   4
6402 20 000 - Obutev z zgornjim delom iz
       trakov ali jermenov, spojenih s
       podplatom z vkovanimi čepi           4
6402 30 000 - Druga obutev s kovinsko kapico        4
       - Druga obutev:
6402 91 000 - - ki pokriva gležnje             4
6402 99   - - druga:
6402 99 100 - - - z zgornjim delom iz gume         4
       - - - z zgornjim delom iz
       plastične mase:
       - - - - obutev s prednjikom iz
       trakov ali jermenov ali z enim ali
       več izrezanimi deli:
6402 99 310 - - - - - s podplatom in peto, s
       skupno višino nad 3 cm             4
6402 99 390 - - - - - druga                4
6402 99 500 - - - - copate in druga hišna
       obutev                     4
       - - - - druga, z notranjkom
       dolžine:
6402 99 910 - - - - - pod 24 cm              4
       - - - - - 24 cm ali več:
6402 99 930 - - - - - - obutev, ki se ne loči
       na moško ali žensko obutev           4
       - - - - - - druga:
6402 99 960 - - - - - - - moška              4
6402 99 980 - - - - - - - ženska              4
6403     Obutev s podplati iz gume
       (vulkanizirane ali ne), plastične
       mase, usnja ali umetnega usnja in
       z zgornjim delom iz usnja
       - Športna obutev:
6403 12 000 - - smučarski čevlji, čevlji za
       tek na smučeh in čevlji za
       smučanje na deski - "snowboard"        4
6403 19 000 - - druga                   4
6403 20 000 - Obutev s podplati iz usnja in
       zgornjim delom iz usnjenih trakov,
       ki gredo čez nart in okrog palca        4
6403 30 000 - Obutev, izdelana z lesenim
       jedrom v podplatu in brez kovinske
       kapice                     4
6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko kapico        4
6404     Obutev s podplati iz gume
       (vulkanizirane ali ne), plastične
       mase, iz usnja ali umetnega usnja
       in z zgornjim delom iz tekstilnih
       materialov
       - Obutev s podplati iz gume
       (vulkanizirane ali ne) ali
       plastične mase:
6404 11 000 - - športna obutev; copate za
       tenis, košarko, gimnastiko in
       podobno                    4
6404 19   - - druga:
6404 19 100 - - - copate in druga hišna obutev       4
6404 19 900 - - - druga                  4
6404 20   - Obutev s podplati iz usnja ali
       umetnega usnja:
6404 20 100 - - copate in druga hišna obutev        4
6404 20 900 - - druga                   4
6405     Druga obutev
6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja ali
       umetnega usnja:
6405 10 100 - - s podplatom iz lesa ali plute       4
6405 10 900 - - s podplatom iz drugih
       materialov                   4
6405 20   - Z zgornjim delom iz tekstilnih
       materialov:
6405 20 100 - - s podplatom iz lesa ali plute       4
       - - s podplatom iz drugih
       materialov:
6405 20 910 - - - copate in druga hišna obutev       4
6405 20 990 - - - druga                  4
6405 90   - Druga:
6405 90 100 - - s podplati iz gume
       (vulkanizirane ali ne), plastične
       mase, usnja ali umetnega usnja         4
6405 90 900 - - s podplati iz drugih
       materialov                   4
6501 00 000 Tulci, stožci in podobni izdelki
       iz klobučevine, neoblikovani in
       brez oboda; krogi in cilindri
       (vključno z rezanimi cilindri) iz
       klobučevine                  2.4
6502 00 000 Tulci, stožci in podobni izdelki,
       pleteni ali izdelani s
       sestavljanjem trakov iz katerega
       koli materiala, neoblikovani in
       brez oboda, nepodloženi in
       neokrašeni                   2.4
6503 00   Klobuki in druga pokrivala, iz
       klobučevine, izdelane iz tulcev,
       stožcev in drugih izdelkov iz tar.
       št. 6501, vključno tudi podloženi
       ali okrašeni
6503 00 100 - Iz klobučevine, izdelane iz
       krzna, ali iz klobučevine,
       izdelane iz volne in krzna           3.6
6503 00 900 - Drugi                    3.6
6504 00 000 Klobuki in druga pokrivala,
       pleteni ali izdelani s
       sestavljanjem trakov iz katerega
       koli materiala, vključno tudi
       podloženi ali okrašeni             3.6
6505     Klobuki in druga pokrivala,
       pleteni ali kvačkani ali izdelani
       iz čipke, klobučevine ali drugih
       tekstilnih metražnih materialov
       (razen iz trakov), vključno s
       podloženimi ali okrašenimi;
       mrežice za lase iz kakršnega koli
       materiala, vključno podložene ali
       okrašene
6505 10 000 - Mrežice za lase               3.6
6505 90   - Drugo:
6505 90 100 - - beretke, čepice, kape, fesi in
       podobna pokrivala               3.6
6505 90 300 - - koničaste kape               3.6
6505 90 900 - - drugo                   3.6
6506     Druga pokrivala, vključno
       podložena ali okrašena
6506 10   - Zaščitna (čelade ipd.):
6506 10 100 - - iz plastične mase             3.6
6506 10 80  - - iz drugih materialov:
6506 10 801 - - - kovinska                 3.6
6506 10 809 - - - druga                  3.6
       - Drugo:
6506 91 000 - - iz gume ali plastične mase         3.6
6506 92 000 - - iz krzna                  3.6
6506 99 000 - - iz drugih materialov            3.6
6507 00 000 Trakovi za notranje obrobljanje;
       podloge, prevleke, osnove in
       ogrodja, ščitniki za oči in
       podbradniki, za pokrivala           3.2
6807     Izdelki iz bitumna ali iz podobnih
       materialov (npr. iz bitumna iz
       nafte ali iz premogove katranske
       smole)
6807 10   - V zvitkih:
6807 10 100 - - izdelki za strehe in fasade        3
6807 10 900 - - drugo                   2
6807 90 000 - Drugo                    1.4
6808 00 000 Plošče, ploščice, bloki ipd. iz
       rastlinskih vlaken, slame,
       koruznega ličja, iverja, žagovine
       ali drugih lesnih odpadkov,
       aglomerirani s cementom, sadro ali
       drugimi mineralnimi vezivi           1
6810     Izdelki iz cementa, betona ali
       umetnega kamna, armirani ali
       nearmirani
       - Strešniki, plošče, zidaki in
       podobni izdelki:
6810 11   - - bloki in zidaki, gradbeni:
6810 11 100 - - - iz lahkega betona (z osnovo
       iz drobljenega plovca, zrnate
       žlindre)                    2
6810 11 900 - - - drugi                  4
6810 19   - - drugo:
6810 19 100 - - - strešniki                4
       - - - druge ploščice in tlaki:
6810 19 310 - - - - iz cementa               2
6810 19 390 - - - - drugi                 2
6810 19 900 - - - drugo                  2
       - Drugi izdelki:
6810 91   - - montažni elementi, gradbeni:
6810 91 100 - - - talni montažni elementi         4
6810 91 900 - - - drugi                  4
6810 99 000 - - drugo                   4
6811     Azbestnocementni izdelki, izdelki
       iz cementa s celuloznimi vlakni
       ipd.
6811 10 000 - Valovite plošče               4
6811 20   - Druge plošče, strešniki,
       ploščice in podobni izdelki:
6811 20 110 - - plošče do 40 x 60 cm, za
       strehe ali zidove               4
6811 20 800 - - drugo                   4
6811 30 000 - Cevi in pribor za cevi            4
6811 90 000 - Drugi izdelki                4
6904     Keramične zidarske opeke, bloki za
       pode, nosilni bloki in podobno
6904 10 000 - Zidarske opeke                4
6904 90 000 - Drugo                    2
6905     Strešniki, deli dimnikov, okrasni
       in drugi izdelki za gradbeništvo
       iz keramike
6905 10 000 - Strešniki                  4
6905 90 000 - Drugo                    2
7113     Nakit in deli nakita, iz
       plemenitih kovin ali kovin,
       navaljanih s slojem plemenite
       kovine
       - Iz plemenitih kovin, vključno s
       tistimi, ki so prevlečeni ali
       navaljani s slojem plemenite
       kovine:
7113 11 000 - - iz srebra, vključno s tistimi,
       ki so prevlečeni ali navaljani s
       slojem plemenite kovine            4
7113 19 000 - - iz drugih plemenitih kovin,
       vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali navaljani s slojem
       plemenite kovine                4
7113 20 000 - Iz navadnih kovin, navaljanih s
       slojem plemenite kovine            4
7114     Zlatarski predmeti in njihovi
       deli, iz plemenitih kovin ali
       kovin, navaljanih s slojem
       plemenite kovine
       - Iz plemenitih kovin, vključno s
       tistimi, ki so prevlečeni ali
       navaljani s slojem plemenite
       kovine:
7114 11 000 - - iz srebra, vključno s tistimi,
       ki so prevlečeni ali navaljani s
       slojem plemenite kovine            4
7114 19 000 - - iz drugih plemenitih kovin,
       vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali navaljani s slojem
       plemenite kovine                4
7114 20 000 - Iz navadnih kovin, navaljanih s
       slojem plemenite kovine            4
7208     Ploščati toplo valjani izdelki iz
       železa ali nelegiranega jekla,
       širine 600 mm ali več,
       neplatirani, neprevlečeni in
       neprekriti
7208 90   - Drugi (v kolobarjih ali ne):
7208 90 900 - - drugi                   2
7209     Ploščati valjani izdelki iz železa
       ali nelegiranega jekla, širine 600
       mm ali več, hladno valjani (hladno
       deformirani), neplatirani,
       neprevlečeni in neprekriti
7209 90   - Drugi (v kolobarjih ali ne):
7209 90 900 - - drugi                   2
7211     Ploščati valjani izdelki iz železa
       ali nelegiranega jekla, širine
       manj kot 600 mm, neplatirani,
       neprevlečeni in neprekriti
       - Hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:
7211 23   - - ki vsebujejo manj kot 0,25
       mas.% ogljika:
       - - - širine ne več kot 500 mm:
       - - - - drugi:
7211 23 910 - - - - - elektropločevine           2
7211 23 990 - - - - - drugi                2
7211 29   - - Drugi:
       - - - širine ne več kot 500 mm:
7211 29 500 - - - - ki vsebujejo 0,25 mas.%
       ali več, vendar manj kot 0,6 mas.%
       ogljika                    2
7211 29 900 - - - - ki vsebujejo 0,6 mas.% ali
       več ogljika                  2
7211 90   - Drugi:
       - - širine več kot 500 mm:
7211 90 190 - - - drugi                  2
7211 90 900 - - širine ne več kot 500 mm          2
7214     Palice iz železa ali nelegiranega
       jekla, kovane, toplo valjane,
       toplo vlečene ali toplo iztiskane,
       brez nadaljne obdelave, vključno s
       tistimi, ki so spiralno zvite po
       valjanju
7214 10 000 - Kovane                    2
7215     Druge palice iz železa ali
       nelegiranega jekla
7215 10 000 - Iz avtomatnega jekla, hladno
       oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave            2
7215 50   - Druge, hladno oblikovane ali
       hladno dodelane, brez nadaljnje
       obdelave:
       - - ki vsebujejo manj kot 0,25
       mas.% ogljika:
7215 50 110 - - - pravokotnega (razen
       kvadratnega) prečnega prereza         2
7215 50 190 - - - druge                  2
7215 50 300 - - ki vsebujejo 0,25 mas.% ali
       več, toda manj kot 0,6 mas.%
       ogljika                    2
7215 50 900 - - ki vsebujejo 0,6 mas.% ali več
       ogljika                    2
7215 90   - Druge:
7215 90 900 - - druge                   2
7216     Kotni profili in drugi profili iz
       železa ali nelegiranega jekla
       - Kotni profili in drugi profili,
       hladno oblikovani ali hladno
       dodelani, brez nadaljnje obdelave:
7216 61   - - izdelani iz ploščato valjanih
       izdelkov:
7216 61 100 - - - C, L, U, Z, omega ali odprti
       profili                    2
7216 61 900 - - - drugi                  2
7216 69 000 - - drugi                   2
       - Drugi:
7216 91   - - hladno oblikovani ali hladno
       dodelani iz plosko valjanih
       izdelkov:
7216 91 100 - - - profilirana (rebrasta)
       pločevina                   2
7216 99   - - drugi:
7216 99 900 - - - drugi                  2
7217     Žica iz železa ali nelegiranega
       jekla
7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena,
       polirana ali nepolirana:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.%
       ogljika:
       - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza 0,8 mm ali več:
7217 10 310 - - - - ki vsebuje vtiske, rebra,
       žlebiče ali druge deformacije,
       povzročene med procesom valjanja        2
7217 10 390 - - - - druga                 2
7217 10 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali več,
       vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika       2
7217 10 900 - - ki vsebuje 0,6 mas.% ali več
       ogljika                    2
7217 20   - Platirana ali prevlečena s
       cinkom:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.%
       ogljika:
7217 20 300 - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza 0,8 mm ali več        0.4
7217 20 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali več,
       vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika       2
7217 20 900 - - ki vsebuje 0,6 mas.% ali več
       ogljika                    2
7217 30   - Platirana ali prevlečena z
       drugimi navadnimi kovinami:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.%
       ogljika:
       - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza manj kot 0,8 mm:
7217 30 190 - - - - druga                 2
       - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza 0,8 mm ali več:
7217 30 310 - - - - prevlečena z bakrom          2
7217 30 390 - - - - druga                 2
7217 30 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali več,
       vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika       2
7217 90   - Druga:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.%
       ogljika:
7217 90 100 - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza manj kot 0,8 mm        2
7217 90 300 - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza 0,8 mm ali več        0.4
7217 90 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali več,
       vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika       2
7217 90 900 - - ki vsebuje 0,6 mas.% ali več
       ogljika                    2
7219     Ploščato valjani izdelki iz
       nerjavnega jekla, širine 600 mm in
       več
7219 90   - Drugi:
7219 90 900 - - drugi                   2
7220     Ploščato valjani izdelki iz
       nerjavnega jekla, širine manj kot
       600 mm
7220 20   - Hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:
       - - širine ne več kot 500 mm:
       - - - debeline 3 mm ali več, ki
       vsebujejo (v masnih %):
7220 20 310 - - - - 2,5% ali več niklja          2
7220 20 390 - - - - manj kot 2,5% niklja          2
       - - - debeline več kot 0,35 mm,
       vendar manj kot 3 mm, ki vsebujejo
       (v masnih %):
7220 20 510 - - - - 2,5% ali več niklja          2
7220 20 590 - - - - manj kot 2,5% niklja          2
       - - - debeline do 0,35 mm, ki
       vsebujejo:
7220 20 91  - - - - 2,5% ali več niklja:
7220 20 919 - - - - - drugo                2
7220 20 990 - - - - manj kot 2,5% niklja          2
7220 90   - Drugi:
       - - širine več kot 500 mm:
7220 90 19  - - - drugi:
7220 90 191 - - - - pločevina, prevlečena s
       PVC folijo, visok sijaj            1.4
7220 90 199 - - - - drugi                 2
       - - širine ne več kot 500 mm:
       - - - površinsko obdelani,
       vključno s platiranjem, brez
       nadaljnje obdelave:
7220 90 390 - - - - drugi                 2
7220 90 900 - - - drugi                  2
7222     Palice, kotni profili in drugi
       profili iz nerjavnega jekla
7222 20   - Palice, hladno oblikovane ali
       hladno dodelane, brez nadaljnje
       obdelave:
       - - okroglega prečnega prereza:
       - - - premera 80 mm ali več, ki
       vsebujejo (v masnih %):
7222 20 110 - - - - 2,5 % ali več niklja          2
7222 20 190 - - - - do 2,5 % niklja            2
       - - - premera 25 mm ali več,
       vendar manj kot 80 mm, ki
       vsebujejo (v masnih %):
7222 20 210 - - - - 2,5 % ali več niklja          2
7222 20 290 - - - - manj kot 2,5 % niklja         2
       - - - premera manj kot 25 mm, ki
       vsebujejo (v masnih %):
7222 20 310 - - - - 2,5 % ali več niklja          2
7222 20 390 - - - - manj kot 2,5 % niklja         2
       - - druge, ki vsebujejo (v masnih
       %):
7222 20 810 - - - 2,5 % ali več niklja           2
7222 20 890 - - - manj kot 2,5 % niklja          2
7222 30   - Druge palice:
       - - kovane:
7222 30 910 - - - ki vsebujejo manj kot 2,5
       mas.% niklja                  2
7222 30 980 - - druge                   2
7225     Ploščato valjani izdelki iz drugih
       legiranih jekel, širine 600 mm in
       več
7225 20   - Iz hitroreznega jekla:
7225 20 900 - - drugi                   2
       - Drugi:
7225 91   - - elektrolitsko platirani ali
       prevlečeni s cinkom:
7225 91 900 - - - drugi                  2
7225 92   - - drugače platirani ali
       prevlečeni s cinkom:
7225 92 900 - - - drugi                  2
7225 99   - - drugi:
7225 99 900 - - - drugi                  2
7226     Ploščati valjani izdelki iz drugih
       legiranih jekel, širine manj kot
       600 mm
       - Iz silicijevega jekla za
       elektropločevine:
7226 11   - - zrnato usmerjeni:
7226 11 900 - - - katerih širina ne presega
       500 mm                     2
7226 19   - - drugi:
       - - - drugi:
7226 19 900 - - - - katerih širina ne presega
       500 mm                     2
7226 20   - Iz hitroreznega jekla:
7226 20 800 - - drugi                   2
       - Drugi:
7226 92   - - hladno valjani (hladno
       deformirani), brez nadaljnje
       obdelave:
7226 92 900 - - - širine ne več kot 500 mm         2
7226 99   - - drugi:
7226 99 800 - - - drugi                  2
7228     Palice, kotni profili in drugi
       profili iz drugih legiranih jekel;
       votle palice za svedre, iz
       legiranih ali nelegiranih jekel
7228 10   - Palice iz hitroreznega jekla:
       - - druge:
7228 10 500 - - - kovane                  2
7228 10 900 - - - druge                  2
7228 20   - Palice iz silicij-manganovega
       jekla:
       - - druge:
7228 20 600 - - - druge                  2
7228 40   - Druge palice, kovane, brez
       nadaljnje obdelave:
7228 40 100 - - iz orodnega jekla             2
7228 40 900 - - druge                   2
7228 50   - Palice, hladno oblikovane ali
       hladno dodelane, brez nadaljnje
       obdelave:
7228 50 200 - - iz orodnega jekla             2
7228 50 400 - - ki vsebujejo najmanj 0,9
       mas.%, vendar največ 1,15 mas.%
       ogljika, najmanj 0,5 mas.%, vendar
       ne več kot 2 mas.% kroma in, če je
       prisoten, največ 0,5 mas.%
       molibdena                   2
       - - druge:
       - - - s krožnim prerezom, s
       premerom:
7228 50 610 - - - - 80 mm ali več             2
7228 50 690 - - - - manj kot 80 mm             2
7228 50 700 - - - s pravokotnim (razen s
       kvadratnim) prerezom, valjane s
       štirih strani                 2
7228 50 890 - - - druge                  2
7228 60   - Druge palice:
       - - druge:
7228 60 810 - - - iz orodnega jekla            2
7228 60 890 - - - druge                  2
7228 70   - Kotni profili in drugi profili:
       - - drugi:
       - - - drugi:
7228 70 910 - - - - hladno oblikovani ali
       hladno dodelani, brez nadaljnje
       obdelave                    2
7228 70 990 - - - - drugi                 2
7229     Žica iz drugih legiranih jekel
7229 10 000 - Iz hitroreznega jekla            2
7229 20 000 - Iz silicij-manganovega jekla         2
7229 90   - Druga:
7229 90 500 - - ki vsebuje najmanj 0,9 mas.%,
       vendar največ 1,15 mas.% ogljika,
       najmanj 0,5 mas.%, vendar največ 2
       mas.% kroma in, če je prisoten,
       največ 0,5 mas.% molibdena           2
7229 90 900 - - druga                   2
7301     Piloti iz železa ali jekla,
       vključno vrtani, prebiti ali
       izdelani iz sestavljenih
       elementov; zvarjeni profili in
       kotniki iz železa ali jekla
7301 20 000 - Zvarjeni profili in kotniki         1
7306     Druge cevi in votli profili (npr.
       z odprtimi spoji, varjeni,
       kovičeni ali zaprti na podoben
       način), iz železa ali jekla
7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim
       prečnim prerezom, iz železa ali
       nelegiranega jekla:
7306 30 100 - - opremljeni s priborom
       (fiting), ustrezni za pretok plina
       ali tekočine, za uporabo v
       civilnem letalstvu               2
       - - drugi:
       - - - precizne cevi, z debelino
       sten:
7306 30 290 - - - - več kot 2 mm              2
       - - - drugi:
       - - - - navojne cevi (za
       plinovode):
7306 30 510 - - - - - platirane ali prevlečene
       s cinkom                    2
7306 30 590 - - - - - druge                2
       - - - - drugi, z zunanjim
       premerom:
       - - - - - do vključno 168,3 mm:
7306 30 710 - - - - - - platirani ali
       prevlečeni s cinkom              2
7306 30 900 - - - - - več kot 168,3 mm, vendar
       do vključno 406,4 mm              2
7306 60   - Drugi, varjeni, ki nimajo
       krožnega prečnega prereza:
7306 60 100 - - opremljeni s priborom
       (fiting), ustrezni za pretok plina
       ali tekočine, za uporabo v
       civilnem letalstvu               2
       - - drugi:
       - - - s pravokotnim (vključno s
       kvadratnim) prečnim prerezom, z
       debelino sten:
7306 60 310 - - - - do vključno 2 mm            2
7306 60 390 - - - - več kot 2 mm              2
7306 60 900 - - - z drugačnimi prečnimi
       prerezi                    2
7306 90 000 - Drugo                    2
7307     Pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki) iz
       železa ali jekla
       - Liti pribor (fitingi):
7307 11   - - iz netempranega litega železa:
7307 11 10  - - - ki se uporablja v tlačnih
       sistemih:
7307 11 101 - - - - fazonski kosi za
       litoželezne cevi                1.1
7307 11 109 - - - - drug                  2
7307 11 900 - - - drug                   2
       - Drug, iz nerjavnega jekla:
7307 29   - - drug:
7307 29 900 - - - drug                   2
       - Drugo:
7307 91 000 - - prirobnice                 2
7307 92   - - kolena, loki in oglavki z
       navojem:
7307 92 100 - - - oglavki z navojem            2
7307 92 900 - - - spojnice in kolena            2
7307 93   - - pribor (fitingi) za varjenje:
       - - - z največjim zunanjim
       premerom do vključno 609,6 mm:
7307 93 110 - - - - kolena in loki             2
7307 93 190 - - - - drugo                 2
       - - - z največjim zunanjim
       premerom več kot 609,6 mm:
7307 93 910 - - - - kolena in loki             2
7307 93 990 - - - - drugo                 2
7307 99   - - drug:
7307 99 100 - - - navojni                 2
7307 99 300 - - - za varjenje               2
7307 99 900 - - - drug                   2
7308     Konstrukcije (razen montažnih
       zgradb iz tar. št. 9406) in deli
       konstrukcij (npr.: mostovi in
       mostne sekcije, vrata za
       zapornice, stolpi, predalčni
       stebri, strehe, strešna ogrodja,
       vrata in okna ter okviri zanje,
       pragovi za vrata, roloji, ograje
       in stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili,
       kotniki, cevi in podobno,
       pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali jekla
7308 30 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter
       pragovi za vrata                2
7309 00   Rezervoarji, cisterne, sodi in
       podobni kontejnerji za kakršen
       koli material (razen komprimiranih
       ali utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s prostornino
       več kot 300 litrov, z oblogo ali
       brez nje, s toplotno izolacijo ali
       brez nje, toda brez mehaničnih ali
       termičnih naprav
7309 00 100 - Za pline (razen komprimiranega
       ali utekočinjenega plina)           2
       - Za tekočine:
7309 00 300 - - obloženi ali toplotno
       izolirani                   2
       - - drugi, s prostornino:
7309 00 510 - - - več kot 100.000 litrov          2
7309 00 590 - - - do vključno 100.000 litrov        2
7310     Cisterne, sodi, pločevinaste
       škatle in podobni kontejnerji, za
       kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih
       plinov), iz železa ali jekla, s
       prostornino do 300 litrov, z
       oblogo ali brez obloge, s toplotno
       izolacijo ali brez nje, toda brez
       mehaničnih ali termičnih naprav
7310 10 000 - S prostornino 50 litrov in več        2
       - S prostornino manj kot 50
       litrov:
7310 21   - - pločevinke, ki se zaprejo s
       spajkanjem ali robljenjem:
7310 21 11  - - - pločevinke za shranjevanje
       hrane:
7310 21 111 - - - - za shranjevanje mesnih
       izdelkov s pravokotnim dnom in
       pokrovom 103x166 mm (flat)           1.3
7310 21 119 - - - - drugo                 2.8
7310 21 19  - - - pločevinke za shranjevanje
       pijače:
7310 21 191 - - - - za shranjevanje pijače, z
       debelino pločevinke manj kot 0,5
       mm                       1.3
7310 21 199 - - - - drugo                 2.8
       - - - drugo, z debelino stene:
7310 21 910 - - - - manj kot 0,5 mm            2.8
7310 21 990 - - - - 0,5 mm ali več             2
7310 29   - - drugo:
7310 29 100 - - - z debelino stene manj kot
       0,5 mm                     1.3
7310 29 900 - - - z debelino stene 0,5 mm ali
       več                      2
7314     Tkanine (vključno z brezkončnimi
       trakovi), rešetke, mreže in ograje
       iz železne ali jeklene žice;
       rešetke, dobljene z razrezovanjem
       ali raztegovanjem enega kosa
       pločevine ali traku, iz železa ali
       jekla
       - Tkani izdelki:
7314 12 000 - - neskončni trakovi za stroje iz
       nerjavnega jekla                2
7314 13 000 - - drugi neskončni trakovi za
       stroje                     2
7314 14 000 - - drugi tkani izdelki iz
       nerjavnega jekla                2
7314 19 000 - - drugi                   2
7317 00   Žičniki, žeblji, risalni
       žebljički, spiralno zaviti žeblji,
       prešivne spojke (razen tistih iz
       tar. št. 8305) in podobni
       predmeti, iz železa in jekla, z
       glavo iz drugega materiala ali
       brez nje, razen takih izdelkov z
       bakreno glavo
7317 00 100 - Risalni žebljički              2
       - Drugi:
       - - hladno stisnjeni, iz žice:
7317 00 200 - - - žeblji v trakovih ali
       kolutih                    2
7317 00 400 - - - jekleni žeblji, ki vsebujejo
       0,5 mas.% ali več ogljika, utrjeni       2
       - - - drugi:
7317 00 610 - - - - platirani ali prevlečeni a
       cinkom                     2
7317 00 690 - - - - drugi                 2
7317 00 900 - - Drugi                   2
7318     Vijaki, matice, tirni vijaki
       (tirfoni), vijaki s kavljem,
       kovice, klini za natezanje,
       razcepke, podložke (vključno
       vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz železa ali jekla
       - Izdelki z navojem:
7318 11 000 - - tirni vijaki (tirfoni)           2
7318 14   - - samovrezni vijaki:
7318 14 100 - - - iz nerjavnega jekla           1.1
       - - - drugi:
7318 14 910 - - - - za pločevino, z navoji in
       koničnim deblom po celi dolžini        2
7318 14 990 - - - - drugi                 2
7318 15   - - drugi vijaki, sorniki, s
       svojimi maticami ali podložkami
       ali brez njih:
7318 15 100 - - - vijaki, izdelani s
       struženjem iz palic, profilov ali
       žice, s polnim prerezom debeline
       do vključno 6 mm                2
       - - - drugi:
7318 15 200 - - - - za pritrjevanje sestavnega
       materiala na železniške tire          2
       - - - - drugi:
       - - - - - brez glave:
7318 15 300 - - - - - - iz nerjavnega jekla        2
       - - - - - - drugi, z natezno
       trdnostjo:
7318 15 410 - - - - - - - manj kot 800 MPa         2
7318 15 490 - - - - - - - 800 MPa ali več         2
       - - - - - z glavo:
       - - - - - - z ravno ali križno
       zarezo:
7318 15 510 - - - - - - - iz nerjavnega jekla       1.1
7318 15 590 - - - - - - - drugi              2
       - - - - - - vijaki s šesterokotno
       glavo brez zareze:
7318 15 610 - - - - - - - iz nerjavnega jekla       2
7318 15 690 - - - - - - - drugi              2
       - - - - - - šesterokotni sorniki:
7318 15 700 - - - - - - - iz nerjavnega jekla       2
       - - - - - - - drugi, z natezno
       trdnostjo:
7318 15 810 - - - - - - - - manj kot 800 MPa        2
7318 15 890 - - - - - - - - 800 MPa ali več        2
7318 15 900 - - - - - - drugi               2
7318 16   - - matice:
7318 16 100 - - - izdelane s struženjem iz
       palic, profilov ali žice, polnega
       prereza, s premerom odprtine do
       vključno 6 mm                 2
       - - - druge:
7318 16 300 - - - - iz nerjavnega jekla          2
       - - - - druge:
7318 16 500 - - - - - samozaporne matice          2
       - - - - - druge, z notranjim
       premerom:
7318 16 910 - - - - - - do vključno 12 mm         2
7318 16 990 - - - - - - več kot 12 mm           2
7318 19 000 - - drugo                   2
       - Izdelki brez navoja:
7318 21 000 - - vzmetne podložke in druge
       varnostne podložke               1.4
7318 22 000 - - druge podložke               2
7318 23 000 - - kovice                   2
7318 24 000 - - zatiči in razcepke             2
7318 29 000 - - drugo                   2
7321     Peči za ogrevanje prostorov,
       Ztedilniki, rešetkasta ognjišča,
       kuhinjske peči (vključno s
       pomožnim kotlom za centralno
       ogrevanje), ražnji, prenosne
       pločevinaste posode z žerjavico,
       plinski kuhalniki, grelniki
       krožnikov in podobni neelektrični
       gospodinjski aparati in njihovi
       deli, iz železa ali jekla
       - Aparati za kuhanje in grelniki
       krožnikov:
7321 11   - - na plinsko gorivo ali
       kombinirani na plinsko gorivo in
       na druga goriva:
7321 11 100 - - - s pečico, vključno z
       ločenimi pečicami               3
7321 11 900 - - - drugi                  3
7321 12 000 - - na tekoča goriva              3
7321 13 000 - - na trda goriva               3
7323     Namizni, kuhinjski in drugi
       izdelki za gospodinjstvo in
       njihovi deli, iz železa ali jekla;
       železna ali jeklena volna; gobe za
       čiščenje posode in blazinice za
       čiščenje in poliranje, rokavice
       ipd., iz železa ali jekla
       - Drugo:
7323 91 000 - - iz litega železa, neemajlirano       2
7323 92 000 - - iz litega železa, emajlirano        2
7323 93   - - iz nerjavnega jekla:
7323 93 100 - - - namizni izdelki             2
7323 93 900 - - - drugo                  2
7323 94   - - iz železa (razen iz litega
       železa) ali jekla, emajlirano:
7323 94 100 - - - namizni izdelki             2
7323 94 900 - - - drugo                  2
7323 99   - - drugi:
7323 99 100 - - - namizni izdelki             2
       - - - drugo:
7323 99 910 - - - - lakirano ali poslikano         2
7323 99 990 - - - - drugo                 2
7325     Drugi liti izdelki iz železa ali
       jekla
7325 10   - Iz netempranega litega železa:
7325 10 500 - - pokrovi in ohišja za vgradnjo       2
       - - drugo:
7325 10 920 - - - za kanalizacijo, vodovodne
       sisteme ipd.                  2
7325 10 990 - - - drugo                  2
       - Drugi:
7325 99   - - drugi:
7325 99 100 - - - iz tempranega litega železa       2
7325 99 900 - - - drugi                  2
7326     Drugi železni ali jekleni izdelki
7326 20   - Izdelki iz železne ali jeklene
       žice:
7326 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - drugi:
7326 20 300 - - - majhne kletke in velike
       kletke za ptice (aviariji)           3
7326 20 900 - - - drugo                  3
7407     Bakrene palice in profili
7407 10 000 - Iz rafiniranega bakra            2
       - Iz bakrovih zlitin:
7407 21   - - iz zlitine bakra in cinka
       (medenina):
7407 21 100 - - - palice                  2
7407 21 900 - - - profili                 2.4
7407 22   - - iz zlitine bakra in niklja ali
       bakra in niklja in cinka (novo
       srebro):
7407 22 100 - - - iz zlitine bakra in niklja
       (baker-nikelj)                 2
7407 22 900 - - - iz zlitine bakra in niklja
       in cinka (novo srebro)             2.4
7407 29 000 - - drugo                   2.4
7408     Bakrena žica
       - Iz rafiniranega bakra:
7408 11 000 - - s prečnim prerezom, katerega
       največja dimenzija presega 6 mm        1
7408 19   - - druga:
       - Iz bakrovih zlitin:
7408 22 000 - - iz zlitine bakra in niklja ali
       bakra in niklja in cinka (novo
       srebro)                    1.2
7408 29 000 - - druga                   0.6
7419     Drugi bakreni izdelki
       - Drugi deli:
7419 91 000 - - odlitki, stiskanci in odkovki,
       brez nadaljnje obdelave            2
7419 99 000 - - drugo                   3
7604     Aluminijaste palice in profili
7604 10   - Iz nelegiranega aluminija:
7604 10 100 - - palice                   2
7604 10 900 - - profili                  2
       - Iz aluminijevih zlitin:
7604 21 00  - - votli profili:
7604 21 009 - - - drugi                  2
7604 29   - - drugo:
7604 29 100 - - - palice                  2
7604 29 90  - - - profili:
7604 29 909 - - - - drugi                 2
7605     Aluminijasta žica
       - Iz nelegiranega aluminija:
7605 19 000 - - druga                   2
       - Iz aluminijevih zlitin:
7605 29 000 - - druga                   2
7606     Plošče, pločevine in trakovi iz
       aluminija, debeline več kot 0,20
       mm
       - Pravokotni (tudi kvadratni):
7606 11   - - iz nelegiranega aluminija:
7606 11 100 - - - pobarvani, lakirani ali
       prevlečeni s plastično maso          2
       - - - drugi, debeline:
7606 11 91  - - - - manj kot 3 mm:
7606 11 911 - - - - - za litografiranje
       (litografska pločevina)            1.1
7606 11 919 - - - - - drugo                2
7606 11 930 - - - - 3 mm ali več, vendar manj
       kot 6 mm                    2
7606 11 990 - - - - 6 mm in več              2
7606 12   - - iz aluminijevih zlitin:
7606 12 100 - - - trakovi za žaluzije           2
       - - - drugi:
       - - - - drugi, debeline:
7606 12 930 - - - - - 3 mm ali več, vendar
       manj kot 6 mm                 2
7606 12 990 - - - - - 6 mm ali več             2
       - Drugi:
7606 91 000 - - iz nelegiranega aluminija         1.1
7606 92 000 - - iz aluminijevih zlitin           1.1
7607     Aluminijaste folije (tudi tiskane
       ali s podlago iz papirja, kartona,
       plastične mase ali podobnih
       materialov), debeline do vključno
       0,20 mm (merjeno brez podlage)
       - Brez podlage:
7607 11   - - samo valjane, vendar dalje ne
       obdelane:
7607 11 10  - - - debeline manj kot 0,021 mm:
7607 11 109 - - - - druge                 2
7607 11 900 - - - debeline najmanj 0,021 mm,
       vendar največ 0,2 mm              2
7607 19   - - druge:
       - - - debeline najmanj 0,021 mm,
       vendar največ 0,2 mm:
7607 19 910 - - - - samolepilne              1.6
7607 19 99  - - - - druge:
7607 19 991 - - - - - za litografiranje
       (litografska folija)              1
7607 19 999 - - - - - druge                1.6
7607 20   - S podlago:
7607 20 100 - - debeline (brez vsakršne
       podlage) manj kot 0,021 mm           2
       - - debeline (brez vsakršne
       podlage) najmanj 0,021 mm, vendar
       največ 0,2 mm:
7607 20 910 - - - samolepilne               2
7607 20 990 - - - druge                  2
7608     Aluminijaste cevi
7608 10   - Iz nelegiranega aluminija:
7608 10 100 - - opremljene s priborom
       (fitingi), ustrezne za pretok
       plina ali tekočine, za uporabo v
       civilnem letalstvu               2
7608 10 900 - - druge                   2
7608 20   - Iz aluminijevih zlitin:
7608 20 100 - - opremljene s priborom
       (fitingi), ustrezne za pretok
       plina ali tekočine, za uporabo v
       civilnem letalstvu               2
       - - druge:
7608 20 300 - - - varjene                 2
       - - - druge:
7608 20 910 - - - - samo iztiskane             2
7608 20 990 - - - - druge                 2
7609 00 000 Aluminijasti pribor (fitingi) za
       cevi (npr.: spojnice, kolena,
       oglavki)                    2
7610     Konstrukcije (razen montažnih
       zgradb iz tar. št. 9406) in deli
       konstrukcij (npr.: mostovi in deli
       mostov, stolpi, predalčni stebri,
       strehe, strešna ogrodja, vrata in
       okna ter okvirji zanje, vratni
       pragi, ograje in stebri) iz
       aluminija; pločevine, palice,
       profili, cevi in podobno, iz
       aluminija, pripravljeni za uporabo
       v konstrukcijah
7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter
       pragi za vrata                 3
7612     Sodi, bobni, pločevinke, škatle in
       podobni kontejnerji (tudi togi in
       upogljivi cevasti kontejnerji) za
       kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih
       plinov), s prostornino največ 300
       litrov, z oblogo ali brez nje, s
       toplotno izolacijo ali brez nje,
       toda brez mehaničnih ali termičnih
       naprav
7612 90   - Drugo:
7612 90 100 - - togi cevasti kontejnerji          2.4
7612 90 200 - - pločevinke, ki se uporabljajo
       za pršila (aerosole)              2.4
       - - drugi, s prostornino:
7612 90 910 - - - 50 litrov ali več            2.4
7612 90 98  - - - manj kot 50 litrov:
7612 90 989 - - - - drugo                 2.4
7616     Drugi izdelki iz aluminija
       - Drugo:
7616 91 000 - - tkanine, rešetke, mreže in
       žične ograje                  2
7616 99   - - drugo:
7616 99 100 - - - vliti                  3
7616 99 90  - - - drugo:
7616 99 909 - - - - drugo (npr. rondele)          3
7904 00 000 Cinkove palice, profili in žica        2
7905 00 000 Cinkove plošče, pločevine, trakovi
       in folije                   2
7906 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi
       (npr.: spojnice, kolena, oglavki),
       iz cinka                    2
7907 00 000 Drugi cinkovi izdelki             2
8203     Pile, rašple, klešče (vključno
       klešče za rezanje); pincete,
       škarje za rezanje kovin, sekala za
       cevi, sekala za svornike, klešče
       za vrtanje in podobno ročno orodje
8203 10 000 - Pile, rašple in podobno orodje        2
8203 20   - Klešče (vključno klešče za
       rezanje), pincete in podobno
       orodje:
8203 20 100 - - kombinirane pincete            2
8203 20 900 - - drugo                   2
8203 30 000 - Škarje za rezanje kovin in
       podobno orodje                 2
8203 40 000 - Sekala za cevi, sekala za
       svornike, klešče za vrtanje in
       podobno orodje                 2
8204     Navadni in francoski ključi za
       vijake, ročni (vključno z
       momentnimi ključi); izmenljivi
       vložki za ključe, z držajem ali
       brez njega
       - Navadni in francoski ključi za
       vijake, ročni:
8204 11 000 - - nenastavljivi               2
8204 12 000 - - nastavljivi                2
8204 20 000 - Izmenljivi vložki za ključe z
       držajem ali brez njega             2
8205     Ročno orodje in priprave (vključno
       s stekloreškimi diamanti), ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu; spajkalne plamenke;
       primeži, vpenjala in podobno,
       razen pribora in delov za
       obdelovalne stroje; nakovala;
       prenosne kovačnice; brusi s
       stojali na ročni ali nožni pogon
8205 10 000 - Orodje za vrtanje, narezovanje
       in vrezovanje navojev             2
8205 20 000 - Kladiva in kovaška kladiva          2
8205 30 000 - Obliči, dleta (ravna in
       polkrožna) in podobno orodje za
       obdelavo lesa                 2
8205 40 000 - Izvijači                   2
       - Drugo ročno orodje in priprave
       (vključno s stekloreškimi
       diamanti):
8205 51 000 - - priprave za gospodinjstvo         2
8205 59   - - drugo:
8205 59 100 - - - orodje za zidarje,
       cementarje, gipsarje in pleskarje       2
8205 59 300 - - - orodje za zakovičenje in
       spenjanje (s kartušami) itd.          2
8205 60 000 - Spajkalne plamenke              2
8205 70 000 - Primeži, vpenjala in podobno         2
8205 80 000 - Nakovala; prenosne kovačnice;
       brusi s stojali na ročni ali nožni
       pogon                     2
8205 90 000 - Garniture predmetov iz dveh ali
       več prej omenjenih podštevilk         2
8206 00 000 Orodje iz dveh ali več tar.št.
       8202 do 8205, v garniturah za
       prodajo na drobno končnemu
       porabniku brez predhodnega
       pakiranja v manjšo embalažo          2
8207     Izmenljivo orodje za ročne
       obdelovalne priprave na mehanični
       pogon ali brez njega ali za
       obdelovalne stroje (npr.: za
       stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
       prerezovanje, narezovanje in
       vrezovanje navojev, vrtanje,
       povečevanje odprtine s struganjem,
       prevlačenje, rezkanje), vključno z
       matricami za izvlačenje ali
       iztiskanje kovine, in orodje za
       vrtanje sten in zemlje
       - Orodje za vrtanje sten in
       zemlje:
8207 13 000 - - z delovnim delom iz sintranih
       kovinskih karbidov               3
8207 19   - - drugo, vključno z deli:
8207 19 100 - - - z delovnim delom iz diamanta
       ali aglomeriranega diamanta          3
8207 19 900 - - - drugo                  3
8207 20   - Matrice za vlečenje ali
       iztiskanje kovin:
8207 20 100 - - z delovno površino iz diamanta
       ali aglomeriranega diamanta          3
8207 20 90  - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
8207 20 909 - - - drugo                  3
8207 40   - Orodje za izdelavo notranjih in
       zunanjih navojev:
       - - za obdelavo kovin:
8207 40 100 - - - orodje za izdelavo notranjih
       navojev                    3
8207 40 300 - - - orodje za izdelavo zunanjih
       navojev                    3
8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za
       vrtanje sten in zemlje:
       - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
8207 50 300 - - - zidarski svedri             3
       - - - drugo:
       - - - - za obdelavo kovin, z
       delovno površino:
8207 50 600 - - - - - iz hitroreznega jekla        3
8207 60   - Orodje za razširjanje odprtin s
       povrtanjem (rajbla), grezenjem
       (razvrtala), s posnemanjem:
8207 60 100 - - z delovno površino iz diamanta
       ali aglomeriranega diamanta          3
       - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
       - - - vrtalna grezila:
8207 60 300 - - - - za obdelavo kovin           3
8207 60 500 - - - - druga                 3
       - - - posnemalna:
8207 60 900 - - - - druga                 3
8207 70   - Orodje za rezkanje:
       - - za obdelavo kovin, z delovno
       površino:
       - - - iz drugih materialov:
8207 70 350 - - - - polžasto                3
8207 80   - Orodje za struženje:
       - - za obdelavo kovin, z delovno
       površino:
8207 80 110 - - - iz sintranih kovinskih
       karbidov                    3
8207 80 190 - - - iz drugih materialov           3
8207 80 900 - - drugo                   3
8207 90   - Drugo izmenljivo orodje:
8207 90 100 - - z delovno površino iz diamanta
       ali aglomeriranega diamanta          3
       - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
8207 90 300 - - - izvijači                 3
8207 90 500 - - - orodje za rezkanje zobnikov       3
       - - - drugo, z delovno površino:
       - - - - iz sintranih kovinskih
       karbidov:
8207 90 710 - - - - - za obdelavo kovin          3
8207 90 780 - - - - - drugo                3
       - - - - iz drugih materialov:
8207 90 910 - - - - - za obdelavo kovin          3
8207 90 99  - - - - - drugo:
8207 90 991 - - - - - - za rezanje papirja in
       kartona                    2
8207 90 999 - - - - - - drugo               3
8301     Žabice in ključavnice (na ključ,
       šifro ali električne) iz navadnih
       kovin; zapirala in okovje z
       zapirali, ki imajo vgrajene
       ključavnice, iz navadnih kovin;
       ključi katerega koli navedenih
       izdelkov iz navadnih kovin
8301 10 000 - Žabice                    2
8301 20 000 - Ključavnice za motorna vozila        1
8301 30 000 - Ključavnice za pohištvo           2
8301 40   - Druge ključavnice:
       - - ključavnice za vrata (za
       stavbe):
8301 40 110 - - - cilindrične               2
8301 40 190 - - - druge                  2
8301 40 900 - - druge ključavnice             2
8301 50 000 - Zapirala in okovje z zapirali,
       ki imajo vgrajene ključavnice         2
8301 60 000 - Deli                     2
8301 70 000 - Ključi, dobavljeni posebej          2
8302     Okovje, pribor (fitingi) in
       podobni izdelki iz navadnih kovin,
       za pohištvo, vrata, stopnišča,
       okna, rolete, karoserije,
       sedlarsko blago, kovčke, skrinje,
       škatle in podobno; obešalniki za
       klobuke, konzole ipd.; koleščki
       (za pohištvo ipd.), s pritrdilnimi
       elementi iz navadnih kovin;
       avtomatična zapirala za vrata, iz
       navadnih kovin
8302 10   - Tečaji:
8302 10 900 - - drugi                   3
8302 20   - Koleščki (za pohištvo ipd.):
8302 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
8302 20 900 - - drugi                   2
8302 30 000 - Drugo okovje, pribor (fitingi)
       in podobni izdelki za motorna
       vozila                     1
       - Drugo okovje, pribor (fitingi)
       in podobni izdelki:
8302 41 000 - - stavbno okovje               2.6
8302 42   - - drugi, za pohištvo:
8302 42 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
8302 42 900 - - - drugi                  3
8302 49   - - drugi:
8302 49 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
8302 49 900 - - - drugi                  3
8302 50 000 - Obešalniki za klobuke, konzole
       in podobno                   2
8302 60   - Avtomatična zapirala za vrata:
8302 60 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
8302 60 900 - - druga                   3
8308     Zapirala, okovje z zapirali,
       zaponke, zapirala z zaponkami,
       kljukice, očesca in podobno, za
       obleko, obutev, ročne torbe,
       potovalne predmete in druge gotove
       izdelke; cevaste ali razcepne
       kovice iz navadnih kovin; biseri
       in bleščice iz navadnih kovin
8308 10 000 - Kljukice in očesca              1
8308 90 00  - Drugo, vključno z deli:
8308 90 009 - - drugo (priponke - bedži)          3
8309     Zamaški (vključno kronska
       zapirala, navojni zamaški in
       zamaški, skozi katere se izliva),
       čepi za steklenice, pokrovi iz
       pločevine z navojem ali brez
       njega, zalivke in drug pribor za
       pakiranje, iz navadnih kovin
8309 90   - Drugo:
8309 90 100 - - svinčene kapsule; aluminijaste
       kapsule s premerom več kot 21 mm        3
8403     Kotli za centralno kurjavo, razen
       kotlov iz tar. št. 8402
8403 10   - Kotli:
8403 10 900 - - drugi                   3
8407     Batni motorji z notranjim
       zgorevanjem, na vžig s svečkami, z
       izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
       bata
       - Pogonski motorji za plovila:
8407 21   - - izvenkrmni motorji:
8407 21 100 - - - s prostornino do vključno
       325 cm3                    2
       - - - s prostornino nad 325 cm3:
8407 21 910 - - - - z močjo do vključno 30 kW       2.4
8407 29   - - drugi:
8407 29 200 - - - z močjo do vključno 200 KW        1.4
8407 29 800 - - - z močjo nad 200 KW            1.4
       - Batni motorji z izmeničnim
       gibanjem bata, za pogon vozil iz
       87. poglavja:
8407 31 000 - - s prostornino do vključno 50
       cm3                      1.2
8407 32   - - s prostornino nad 50 do
       vključno 250 cm3:
8407 32 100 - - - s prostornino nad 50 cm3, do
       vključno 125 cm3                1.2
8407 32 900 - - - s prostornino nad 125 cm3,
       do vključno 250 cm3              1.2
8410     Hidravlične turbine, vodna kolesa
       in njihovi regulatorji
       - Hidravlične turbine in vodna
       kolesa:
8410 11 000 - - z močjo do vključno 1000 kW        3.2
8410 12 000 - - z močjo nad 1000 do vključno
       10.000 kW                   3.2
8410 13 000 - - z močjo nad 10.000 kW           1.6
8410 90   - Deli, vključno z regulatorji:
8410 90 100 - - iz litega železa ali litega
       jekla                     1.6
8410 90 900 - - drugi                   1.6
8413     Črpalke za tekočine, z merilnimi
       napravami ali brez njih,
       elevatorji za tekočine
       - Črpalke z merilnimi napravami
       ali predvidene za delovanje z
       merilnimi napravami:
8413 19   - - druge:
8413 19 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   1.6
8413 19 900 - - - druge                  1.6
8413 20   - Ročne črpalke, razen črpalk iz
       tar. podšt. 8413 11 in 8413 19:
8413 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   1.6
8413 20 900 - - druge                   1.6
8413 30   - Črpalke za gorivo, mazalne in
       hladilne medije batnih motorjev z
       notranjim zgorevanjem:
       - - druge:
8413 30 910 - - - črpalke za vbrizgavanje
       goriva                     1.6
8413 30 990 - - - druge                  1.6
8413 40 000 - Črpalke za beton               1.6
8413 50   - Druge tlačne črpalke z
       izmeničnim gibanjem:
8413 50 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   1.6
       - - druge:
8413 50 300 - - - hidravlične enote            1.6
       - - - druge:
       - - - - batne črpalke:
8413 50 710 - - - - - hidravlično gnane
       črpalke                    1.6
8413 50 900 - - - - druge                 1.6
8413 60   - Druge tlačne črpalke z
       rotacijskim gibanjem:
8413 60 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   1.6
       - - druge:
       - - - druge:
       - - - - krilne črpalke:
8413 60 510 - - - - - hidravlično gnane          1.6
8413 60 600 - - - - vijačne črpalke            1.6
8413 60 900 - - - - druge                 1.6
8413 70   - Druge centrifugalne črpalke:
       - - druge:
       - - - potopne črpalke:
8413 70 210 - - - - enostopenjske             2.8
8413 70 290 - - - - večstopenjske             2.8
8413 70 300 - - - obtočne črpalke za ogrevalne
       sisteme in toplo vodo             3.2
       - - - druge, z izhodnim premerom:
8413 70 400 - - - - do vključno 15 mm           1
       - - - - nad 15 mm:
8413 70 500 - - - - - kanalno lopataste
       črpalke in bočno kanalne črpalke        3.2
       - - - - - črpalke z lopatastim
       kolesom radialnega toka:
       - - - - - - enostopenjske:
       - - - - - - - z enojnim vhodnim
       pogonskim kolesom (rotorjem):
8413 70 610 - - - - - - - - monoblok            1
8413 70 690 - - - - - - - - druge             1
8413 70 700 - - - - - - - z več kot enim
       vhodnim kolesom (rotorjem)           1
8413 70 800 - - - - - - večstopenjske           1
       - - - - - druge centrifugalne
       črpalke:
8413 70 910 - - - - - - enostopenjske           3
8413 70 990 - - - - - - večstopenjske           3
       - Druge črpalke; elevatorji za
       tekočine:
8413 81   - - črpalke:
8413 81 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   1
8413 82 000 - - elevatorji za tekočine           1
       - Deli:
8413 91   - - črpalk:
8413 91 900 - - - drugi                  3
8413 92 000 - - elevatorjev za tekočine          3
8414     Zračne ali vakuumske črpalke,
       zračni ali plinski kompresorji in
       ventilatorji; ventilacijske ali
       recirkulacijske nape z vgrajenim
       ventilatorjem, vključno s tistimi,
       ki imajo filtre
8414 10   - Vakuumske črpalke:
8414 10 200 - - za uporabo v proizvodnji
       polprevodnikov                 3
       - - druge:
       - - - druge:
8414 10 800 - - - - druge                 3
       - Ventilatorji:
8414 51   - - namizni, talni, stenski,
       okenski, stropni ali strešni
       ventilatorji, z vgrajenim
       elektromotorjem moči do vključno
       125 W:
8414 51 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   1
8414 51 900 - - - drugi                  1.2
8414 59   - - drugi:
8414 59 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - - drugi:
8414 59 300 - - - - osni ventilatorji           2
8414 59 500 - - - - centrifugalni ventilatorji       2
8414 59 900 - - - - drugi ventilatorji           2
8415     Klimatizacijske naprave z
       ventilatorjem na motorni pogon in
       elementi za spreminjanje
       temperature in vlažnosti, vključno
       s stroji, pri katerih vlažnosti ni
       mogoče posebej regulirati
8415 10 000 - Okenski ali stenski, v enem kosu       2
       - Drugo (vključno s split sistemi,
       premičnimi sistemi, ki se hladijo
       in grejejo z vodo):
8415 81   - - z vgrajeno hladilno enoto in
       regulacijskim ventilom za hlajenje
       ali gretje:
8415 81 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8415 81 900 - - - drugo                  3
8415 82   - - drugo, z vgrajeno hladilno
       enoto:
8415 82 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8415 82 800 - - - drugo                  3
8415 83   - - brez vgrajene hladilne enote:
8415 83 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8415 83 900 - - - drugo                  3
8415 90   - Deli:
8415 90 100 - - klimatizacijskih naprav iz
       tar. podšt. 8415 81, 8415 82 ali
       8415 83, za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8415 90 900 - - drugi                   3
8417     Industrijske in laboratorijske
       peči, vključno peči za sežiganje,
       neelektrične
8417 20   - Pekarske peči, vključno peči za
       kekse:
8417 20 100 - - tunelske peči               2
8417 20 900 - - druge                   2
8417 90 000 - Deli                     1
8418     Hladilniki, zamrzovalniki in druge
       naprave za hlajenje ali
       zamrzovanje, električni in drugi;
       toplotne črpalke, drugačne od
       klimatizacijskih naprav iz tar.
       št. 8415
8418 10   - Kombinacija hladilnika in
       zamrzovalnika s posebnimi vrati:
8418 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - druge:
8418 10 910 - - - prostornine nad 340 litrov        3
8418 10 990 - - - druge                  3
       - Hladilniki za gospodinjstva:
8418 21   - - kompresorski:
8418 21 100 - - - prostornine nad 340 litrov        3
       - - - drugi:
8418 21 510 - - - - namizni                3
8418 21 590 - - - - za vgradnjo              3
       - - - - drugi, s prostornino:
8418 21 910 - - - - - do vključno 250 litrov        3
8418 21 990 - - - - - od 250 do vključno 340
       litrov                     3
8418 29 000 - - drugi                   3
8418 30   - Zamrzovalniki - skrinje, z
       zmogljivostjo do vključno 800 l:
8418 30 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - drugi:
8418 30 910 - - - s prostornino do vključno
       400 litrov                   3
8418 30 990 - - - s prostornino od 400 do
       vključno 800 litrov              3
8418 40   - Zamrzovalniki - vertikalni, z
       zmogljivostjo do vključno 900 l:
8418 40 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - drugi:
8418 40 910 - - - prostornine do vključno 250
       litrov                     3
8418 40 990 - - - s prostornino od 250 do
       vključno 900 litrov              3
8418 50   - Druge skrinje, omare, vitrine in
       podobno pohištvo za hlajenje ali
       zamrzovanje:
       - - hladilne razstavne vitrine in
       pulti (ki imajo vgrajeno hladilno
       enoto ali izparilnik):
8418 50 110 - - - za shranjevanje zamrznjenih
       živil                     3
8418 50 190 - - - drugi                  3
       - - drugo hladilno pohištvo:
8418 50 910 - - - za globoko zamrzovanje,
       razen tistih iz tar. podšt. 8418
       30 in 8418 40                 3
8418 50 990 - - - drugo                  3
       - Druge naprave za hlajenje ali
       zamrzovanje; toplotne črpalke:
8418 61   - - kompresorske enote za
       hlajenje, katerih kondenzatorji so
       toplotni izmenjalniki:
8418 61 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
8418 61 900 - - - druge                  2
8418 69   - - druge:
8418 69 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
       - - - druge:
8418 69 910 - - - - absorpcijske grelne
       črpalke                    2
8418 69 990 - - - - druge (npr. za pripravo
       sladoleda)                   2
       - Deli:
8418 91 000 - - pohištvo za vgraditev naprav
       za hlajenje ali zamrzovanje          2
8418 99   - - drugi:
8418 99 100 - - - izparilniki in
       kondenzatorji, razen tistih za
       hladilnike za gospodinjstva          1
8418 99 900 - - - drugi                  1
8419     Stroji, naprave in laboratorijska
       oprema (vključno električno
       ogrevani), za obdelavo materiala s
       spremembo temperature, kot je
       ogrevanje, kuhanje, žganje,
       destilacija, rektifikacija,
       sterilizacija, pasterizacija,
       parjenje, sušenje, izhlapevanje,
       vplinjevanje, kondenzacija ali
       hlajenje, razen gospodinjskih
       strojev in naprav; pretočni in
       akumulacijski grelniki za vodo,
       neelektrični
8419 20 000 - Medicinski, kirurški ali
       laboratorijski aparati za
       sterilizacijo                 3
       - Sušilnice:
8419 40 000 - Naprave za destilacijo ali
       prečiščevanje z destilacijo:          1
       - Drugi stroji, naprave in oprema:
8419 81   - - za pripravo toplih napitkov
       ali za kuhanje ali gretje
       (pečenje) hrane:
8419 81 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
       - - - drugo:
8419 81 910 - - - - perkolatorji
       (precejevalniki) in druge naprave
       za pripravljanje kave in drugih
       toplih napitkov                2
8419 81 990 - - - - drugo                 2
8419 89   - - drugo:
8419 89 100 - - - hladilni stolpi in podobne
       naprave za neposredno hlajenje
       (brez predelne stene) s pomočjo
       kroženja vode                 2
8419 89 150 - - - aparati za hitro gretje
       polprevodnikov                 2
8419 89 200 - - - aparati za kemično
       naparevanje polprevodnikov           2
8419 89 250 - - - aparati za fizikalno parno
       naparevanje s pomočjo
       elektronskega snopa ali
       evaporizacijo na polprevodnikih        2
8419 89 270 - - - aparati za fizikalno parno
       naparevanje na podlago iz tekočih
       kristalov (LCD)                2
8419 89 98  - - - drugi:
8419 89 989 - - - - drugi (npr. za dimljenje
       mesa)                     2
8422     Pomivalni stroji, stroji za
       pomivanje in sušenje steklenic in
       druge posode; stroji za polnjenje,
       zapiranje, hermetično zapiranje
       ali etiketiranje steklenic,
       pločevink, škatel, vreč in drugih
       posod; stroji za kapsuliranje
       steklenic, kozarcev za vlaganje,
       cevi in podobnih posod; drugi
       stroji za pakiranje ali zavijanje
       (vključno stroji za zavijanje na
       osnovi toplotnega krčenja); stroji
       za gaziranje pijač
       - Pomivalni stroji:
8422 11 000 - - gospodinjski                3
8422 19 000 - - drugi                   3
8422 20 000 - Stroji za pomivanje in sušenje
       steklenic in druge posode           3
8423     Tehtnice - tehtalne naprave (razen
       tehtnic z občutljivostjo do
       vključno 5 centigramov (0,05g)),
       vključno s stroji za štetje in
       kontrolo, ki delujejo na podlagi
       merjenja mase; uteži za tehtnice
       vseh vrst
8423 10   - Osebne tehtnice, vključno
       tehtnice za dojenčke; gospodinjske
       tehtnice:
8423 10 100 - - gospodinjske tehtnice           3
8423 10 900 - - druge                   3
8423 20 000 - Tehtnice za kontinuirano
       tehtanje blaga na konvejerjih         2
8423 30 000 - Tehtnice za nespremenljivo maso
       in tehtnice za izpuščanje vnaprej
       določene mase materiala v vrečko
       ali posodo, vključno tehtnice za
       doziranje                   2
       - Druge tehtalne naprave:
8423 81   - - z maksimalnim tehtalnim
       območjem do vključno 30 kg:
8423 81 100 - - - tehtnice za preverjanje mase
       in stroji z avtomatsko kontrolo,
       ki delujejo glede na prej
       nastavljeno maso                3
8423 81 300 - - - tehtnice - naprave za
       tehtanje in etiketiranje
       pakiranega blaga                3
8423 81 500 - - - trgovske tehtnice            3
8423 81 900 - - - druge                  3
8423 82   - - s tehtalnim območjem nad 30 do
       vključno 5000 kg:
8423 82 100 - - - tehtnice za preverjanje mase
       in stroji za avtomatsko kontrolo,
       ki delujejo glede na prej
       nastavljeno maso                3
8423 82 900 - - - druge                  3
8423 89   - - druge:
8423 89 100 - - - mostne                  2
8423 89 900 - - - druge                  2
8423 90 000 - Uteži za tehtnice vseh vrst;
       deli tehtnic                  3
8424     Mehanske naprave (na ročni pogon
       ali brez njega) za brizganje,
       razprševanje ali pršenje tekočin
       ali prahu; gasilski aparati,
       napolnjeni ali nenapolnjeni;
       brizgalne pištole in podobne
       naprave; stroji za brizganje pare
       ali peska in podobni stroji za
       brizganje s curkom
8424 10   - Gasilski aparati, napolnjeni ali
       nenapolnjeni:
8424 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
       - - drugi:
8424 10 910 - - - mase do vključno 21 kg          2
8424 10 990 - - - drugi                  2
8424 30   - Stroji za brizganje pare ali
       peska in podobni stroji za
       brizganje s curkom:
       - - vodne čistilne naprave z
       vgrajenim motorjem:
8424 30 010 - - - z grelno napravo             2
       - - - druge, z močjo motorja:
8424 30 050 - - - - do vključno 7,5 kW           2
8424 30 090 - - - - nad 7,5 kW               2
       - Druge naprave:
8424 81   - - za kmetijstvo ali
       hortikulturo:
8424 81 100 - - - škropilnice               2
       - - - druge:
8424 81 300 - - - - prenosne naprave            2
       - - - - druge:
8424 81 910 - - - - - razpršilniki in
       razpraševalci, prirejeni za rabo
       na poljedelskih traktorjih ali za
       vleko z le-temi                2
8424 81 990 - - - - - druge (npr. namakalni
       sistemi)                    2
8427     Viličarji; druga vozila z
       napravami za dviganje ali
       manipulacijo
8427 10   - Samovozni, na elektromotorni
       pogon:
8427 10 10  - - z dvigalno višino 1 m ali več:
8427 10 109 - - - drugi                  3
8427 10 900 - - drugi                   3
8427 20   - Drugi samovozni:
       - - z dvigalno višino 1 m ali več:
8427 20 110 - - - viličarji za težavne terene
       in drugi nakladalni kamioni          3
8427 20 190 - - - drugi                  3
8427 20 900 - - drugi                   2
8432     Stroji za pripravo in kultiviranje
       zemlje v kmetijstvu, hortikulturi
       in gozdarstvu; valjarji za
       travnike in športne terene
8432 40   - Trosilniki hlevskega gnoja in
       kemičnih gnojil:
8432 40 100 - - trosilniki za mineralna ali
       kemična gnojila                3
8432 40 900 - - drugi                   3
8433     Stroji za obiranje, žetev in
       mlatev, vključno z balarji za
       slamo in krmo; kosilnice za travo;
       stroji za čiščenje, sortiranje ali
       selekcijo jajc, sadja ali drugih
       kmetijskih pridelkov, razen
       strojev iz tar. št. 8437
       - Kosilnice za travo (za travnike,
       parke ali športne terene):
8433 19   - - druge:
       - - - motorne:
8433 19 100 - - - - električne               3
       - - - - druge:
       - - - - - samovozne:
8433 19 510 - - - - - - s sedežem             3
8433 19 590 - - - - - - druge               3
8433 19 700 - - - - - druge                3
8433 19 900 - - - brez motorja               3
8433 20   - Druge kosilnice, vključno
       vzvodne priključne kosilnice za
       montiranje na traktor:
8433 20 100 - - motorne                  3
       - - druge:
       - - - prilagojene za prenašanje
       oziroma vlečenje s traktorjem:
8433 20 510 - - - - z rotirajočim rezilom v
       horizontalni ravni               3
8433 20 590 - - - - druge                 3
8433 20 900 - - - druge                  3
8433 30   - Drugi stroji za seno:
8433 30 100 - - obračalniki, stranski
       zgrabljalniki in rotacijski
       obračalniki                  3
8433 30 900 - - drugi                   3
       - Drugi stroji za pobiranje
       kmetijskih pridelkov (žetev in
       obiranje itd.);stroji za ločevanje
       zrn od rastline (za mlatev,
       robkanje itd.):
8433 51 00  - - kombajni za pobiranje
       kmetijskih pridelkov in za
       ločevanje zrn od rastline:
8433 51 001 - - - brez lastnega pogona           2
8433 59   - - drugi:
       - - - silažni kombajni:
8433 59 190 - - - - drugi                 3
8438     Stroji, ki niso navedeni in ne
       zajeti v drugih tarifnih številkah
       tega poglavja, za industrijsko
       pripravljanje ali proizvodnjo
       hrane ali pijač, drugačnih od
       strojev za ekstrakcijo ali
       pripravljanje živalskih ali
       rastlinskih masti in olj
8438 10   - Pekarski stroji in stroji za
       proizvodnjo makaronov, špagetov in
       podobnih izdelkov:
8438 10 100 - - pekarski stroji              2
8438 10 900 - - stroji za proizvodnjo
       testenin, špagetov in podobnih
       izdelkov                    2
8450     Pralni stroji, za gospodinjstva in
       pralnice, vključno s stroji, ki
       perejo in sušijo
       - Stroji z zmogljivostjo do
       vključno 10 kg suhega perila:
8450 11   - - popolnoma avtomatski:
       - - - vsak z zmogljivostjo suhega
       perila do vključno 6 kg:
8450 11 110 - - - - ki se polnijo od spredaj        3
8450 11 190 - - - - ki se polnijo od zgoraj        3
8450 11 900 - - - vsak z zmogljivostjo suhega
       perila od 6 kg do vključno 10 kg        3
8450 12 000 - - drugi, z vgrajeno
       centrifugalno napravo za ožemanje       3
8450 19 000 - - drugi                   2
8451     Stroji (razen strojev iz tar. št.
       8450) za pranje, čiščenje,
       ožemanje (perila), sušenje,
       likanje (vključno s stiskalnicami
       za fiksiranje), beljenje,
       barvanje, apretiranje,
       dovrševanje, prevlačenje ali
       impregniranje tekstilne preje,
       tkanin, pletenin idr. ali gotovih
       tekstilnih predmetov in stroji za
       nanašanje paste na osnovno tkanino
       ali drugo podlago, ki se uporablja
       pri proizvodnji talnih oblog, kot
       je linolej; stroji za navijanje,
       odvijanje, zlaganje, rezanje ali
       zobčasto izrezovanje tekstilnih
       tkanin
       - Stroji za sušenje:
8451 21   - - z zmogljivostjo do vključno 10
       kg suhega perila:
8451 21 100 - - - vsak z zmogljivostjo do
       vključno 6 kg suhega perila          3
8451 21 900 - - - vsak z zmogljivostjo od 6 kg
       do vključno 10 kg suhega perila        3
8454     Konvertorji, livarski lonci, forme
       za ingote in livarski stroji, ki
       se uporabljajo v metalurgiji ali
       livarnah kovin
8454 90 000 - Deli                     2
8455     Valjarniška ogrodja in proge, za
       kovine; valji za valjarniška
       ogrodja in proge
8455 30   - Valji za valjarniška ogrodja in
       proge:
8455 30 100 - - litoželezni                2
       - - iz kovanega jekla:
8455 30 310 - - - delovni valji za vroče
       valjanje, podporni valji za vroče
       valjanje                    2
8455 30 390 - - - delovni valji za hladno
       valjanje                    2
8455 30 900 - - iz litega ali varjenega jekla       2
8471     Računalniki - stroji za avtomatsko
       obdelavo podatkov in njihove
       enote; magnetni ali optični
       hitalniki, stroji za prepisovanje
       podatkov na nosilce podatkov v
       kodirani obliki in stroji za
       obdelavo takih podatkov, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu
       - Drugi digitalni stroji za
       avtomatsko obdelavo podatkov:
8471 41   - - ki imajo v skupnem ohišju
       najmanj eno centralno procesno
       enoto ter eno vhodno enoto in eno
       izhodno enoto, medsebojno povezani
       ali ne:
8471 41 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   1.6
8480     Livarski okvirji za livarne kovin;
       modelne plošče; modeli za kalupe,
       kalupi za kovino (razen kalupov za
       ingote), kovinske karbide, steklo,
       mineralne materiale, gumo in
       plastične mase
       - Kalupi za kovino ali kovinske
       karbide:
8480 41 000 - - za brizganje ali kompresijo        3
8481     Pipe, ventili in podobne naprave
       za cevovode, kotle, rezervoarje,
       velike posode in podobno, vključno
       z redukcijskimi ventili in
       termostatsko krmiljenimi ventili
8481 10   - Redukcijski ventili:
8481 10 050 - - kombinirani s filtri ali
       mazalci                    1.1
       - - drugi:
8481 10 190 - - - iz litega železa ali jekla        2
8481 10 990 - - - drugi                  1.1
8481 20   - Ventili za oljnohidravlične ali
       pnevmatske prenose:
8481 20 100 - - ventili za upravljanje
       oljnohidravlično poganjanih
       prenosov                    2
8481 30   - Nepovratni ventili:
8481 30 100 - - za pnevmatske gume in zračnice       2
       - - drugi:
8481 30 910 - - - iz litega železa ali jekla        2
8481 30 990 - - - drugi                  2
8481 40   - Varnostni ventili:
8481 40 100 - - iz litega železa ali jekla         2
8481 40 900 - - drugi                   2
8481 80   - Druge naprave:
       - - pipe, ventili in podobne
       naprave za odtoke, pomivalna
       korita, bideje, vodne kotličke,
       banje in podobne instalacije:
8481 80 110 - - - mešalni ventili             3
       - - ventili za radiatorje
       centralnega ogrevanja:
8481 80 310 - - - termostatski ventili           3
8481 80 390 - - - drugi                  3
       - - druge:
       - - - procesno krmiljeni ventili:
8481 80 590 - - - - drugi                 1.2
       - - - drugi:
       - - - - zasuni:
8481 80 610 - - - - - litoželezni             3
8481 80 690 - - - - - drugi                3
       - - - - sedežni ventili:
8481 80 710 - - - - - litoželezni             3
8481 80 730 - - - - - jekleni               3
8481 80 790 - - - - - drugi                3
8481 80 810 - - - - kroglaste pipe in pipe s
       čepom                     3
8481 80 850 - - - - lopute                 3
8481 80 870 - - - - membranski ventili           3
8481 80 99  - - - - drugi:
8481 80 999 - - - - - drugi                3
8481 90 000 - Deli                     1
8482     Kotalni ležaji
8482 10   - Kroglični ali valjčni ležaji:
8482 10 100 - - z največjim zunanjim premerom
       do vključno 30 mm               1.3
8482 10 900 - - drugi                   1.3
8483     Transmisijske gredi (vključno
       odmične gredi in kolenaste gredi)
       in ročice; ohišja za ležaje in
       drsni ležaji; zobniki, zobniški in
       frikcijski prenosniki; navojna
       vretena s kroglicami ali valji;
       menjalniška ohišja in drugi
       menjalniki hitrosti, vključno
       pretvorniki navora; vztrajniki,
       jermenice in vrvenice (vključno s
       tistimi za škripčevja); sklopke in
       gredne vezi (vključno križni in
       kardanski zglobi)
8483 40   - Zobniški in frikcijski
       prenosniki moči, drugačni od
       zobčastih (torni), verižnic in
       drugih transmisijskih elementov,
       dobavljenih posebej; navojna
       vretena s kroglicami; menjalniška
       ohišja in drugi menjalniki
       hitrosti, vključno s pretvorniki
       navora:
8483 40 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
       - - drugo:
       - - - zobniki in zobčasti sestavi
       (razen drsnih prestav):
8483 40 820 - - - - nazobljeni in spiralni         2
8483 40 830 - - - - poševni in poševno-
       spiralni                    2
8483 40 840 - - - - polžasti prenosniki          2
8483 40 850 - - - - drugo                 2
8483 40 920 - - - navojna vretena s kroglicami
       ali valji                   2
       - - - menjalniki in drugi prenosi
       hitrosti:
8483 40 940 - - - - ohišja prestav             2
8483 40 960 - - - - drugo                 2
8483 40 980 - - - drugo                  2
8501     Elektromotorji in električni
       generatorji (razen generatorskih
       agregatov)
8501 10   - Motorji z močjo do 37,5 W:
8501 10 100 - - sinhroni motorji z močjo do
       vključno 18 W                 2
       - - drugi:
8501 10 930 - - - motorji na izmenični tok         2
8501 20   - Univerzalni motorji (na
       izmenični ali enosmerni tok) z
       močjo nad 37,5 W:
8501 20 100 - - z močjo nad 735 W do vključno
       150 kW, za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8501 20 900 - - drugi                   3
       - Drugi enosmerni motorji;
       generatorji enosmernega toka:
8501 31   - - z močjo do vključno 750 W:
8501 31 100 - - - motorji z močjo nad 735 W,
       generatorji enosmernega toka, za
       uporabo v civilnem letalstvu          3
8501 31 900 - - - drugi                  3
8501 32   - - z močjo nad 750 W do vključno
       75 kW
8501 32 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - - drugi:
8501 32 910 - - - - z močjo nad 750 W do
       vključno 7,5 kW                3
8501 32 990 - - - - z močjo nad 7,5 kW do
       vključno 75 kW                 3
8501 40   - Drugi izmenični motorji,
       enofazni:
8501 40 100 - - z močjo nad 735 W do vključno
       150 kW, za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - drugi:
8501 40 910 - - - z močjo do vključno 750 W        3
8501 40 990 - - - z močjo nad 750 W            3
       - Drugi izmenični motorji,
       večfazni:
8501 51   - - z močjo do vključno 750 W:
8501 51 100 - - - z močjo nad 735 W do
       vključno 750 W, za uporabo v
       civilnem letalstvu               3
8501 51 900 - - - drugi                  3
8501 52   - - z močjo nad 750 W do vključno
       75 kW:
8501 52 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - - drugi:
8501 52 910 - - - - z močjo od 750 W do
       vključno 7,5kW                 3
8501 52 930 - - - - z močjo nad 7,5 kW do
       vključno 37 kW                 3
8501 52 990 - - - - z močjo nad 37 kW do
       vključno 75 kW                 3
8501 53   - - z močjo nad 75 kW:
8502     Električni generatorski agregati
       in rotacijski pretvorniki
       - Generatorski agregati z batnimi
       motorji z notranjim zgorevanjem na
       vžig s kompresijo (dieselski ali
       poldieselski motorji):
8502 11   - - z močjo do vključno 75 kVA:
8502 11 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - - drugi:
8502 11 910 - - - - z močjo do vključno 7,5
       kVA                      3
8502 20   - Generatorski agregati z batnimi
       motorji z notranjim zgorevanjem na
       vžig s svečkami:
8502 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8503 00   Deli, ki so izključno ali pretežno
       primerni za uporabo s stroji iz
       tar. št. 8501 ali 8502
8503 00 100 - Nemagnetni varnostni obroči         3
       - Drugo:
8503 00 910 - - iz litega železa ali litega
       jekla                     3
8504     Električni transformatorji,
       statični pretvorniki (npr.
       usmerniki) in indukcijske tuljave
8504 10   - Predstikalne naprave za žarnice
       na razelektrenje:
8504 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - druge:
8504 10 910 - - - indukcijske tuljave,
       povezane ali nepovezane s
       kondenzatorjem                 3
       - Transformatorji s tekočim
       dielektrikom:
8504 21 000 - - z močjo do vključno 650 kVA        3
8504 22   - - z močjo nad 650 kVA do
       vključno 10.000 kVA:
8504 22 100 - - - nad 650 kVA, do vključno
       1.600 kVA                   3
8504 22 900 - - - nad 1.600 kVA, do vključno
       10.000 kVA                   3
8504 23 000 - - z močjo nad 10.000 kVA           3
       - Drugi transformatorji:
8504 33   - - z močjo nad 16 kVA do vključno
       500 kVA:
8504 33 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8504 33 900 - - - drugi                  3
8504 34 000 - - z močjo nad 500 kVA            3
8504 40   - Statični pretvorniki:
8504 40 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   1.8
       - - drugi:
       - - - drugi:
8504 40 500 - - - - polikristalni
       polprevodniški usmerniki            1.8
       - - - - drugi:
8504 40 930 - - - - - polnilniki akumulatorjev       1.8
       - - - - - drugi:
8504 40 940 - - - - - - usmerniki             1.8
       - - - - - - razsmerniki:
8504 40 960 - - - - - - - z zmogljivostjo do
       vključno 7,5 kVA                1.8
8504 50   - Druge indukcijske tuljave:
8504 50 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2.4
       - - druge:
8504 50 300 - - - vrst, ki se uporabljajo
       skupaj s telekomunikacijskimi
       aparati in za napajanje strojev za
       avtomatsko obdelavo podatkov in
       njihovih enot                 2.4
8504 50 800 - - - druge                  2.4
8504 90   - Deli:
       - - transformatorjev in
       indukcijskih tuljav:
8504 90 050 - - - elektronski sklopi strojev
       iz tar. podšt. 8504 50 300           1.1
       - - - drugo:
8504 90 110 - - - - feritna jedra             1.6
8504 90 180 - - - - drugo                 1.1
       - - statičnih pretvornikov:
8504 90 910 - - - elektronski sklopi strojev
       iz tar. podšt. 8504 40 200           1.6
8504 90 990 - - - drugo                  0.4
8505     Elektromagneti; trajni magneti in
       izdelki, ki so namenjeni, da po
       magnetenju postanejo trajni
       magneti; vpenjalne glave,
       vpenjalne naprave in podobna
       držala za obdelovance na osnovi
       elektromagnetov ali trajnih
       magnetov; elektromagnetne sklopke
       in zavore; elektromagnetne
       dvigalne glave
       - Trajni magneti in izdelki, ki so
       namenjeni, da po magnetenju
       postanejo trajni magneti:
8505 11 000 - - kovinski                  2
8505 19   - - drugi:
8505 19 100 - - - trajni magneti iz
       aglomeriranega ferita             2
8505 19 900 - - - drugi                  2
8505 20 000 - Elektromagnetne sklopke in
       zavore                     0.8
8506     Primarne celice in primarne
       baterije
8506 10   - Z manganovim dioksidom:
       - - alkalne:
8506 10 110 - - - cilindrične celice            4
8506 10 150 - - - gumbaste celice             4
8506 10 190 - - - druge                  4
       - - druge:
8506 10 910 - - - cilindrične celice            4
8506 10 950 - - - gumbaste celice             4
8506 10 990 - - - druge                  4
8506 30   - Z živosrebrovim oksidom:
8506 30 100 - - cilindrične celice             1.5
8506 30 300 - - gumbaste celice              1.5
8506 30 900 - - druge                   1.5
8506 40   - S srebrovim oksidom:
8506 40 100 - - cilindrične celice             1.5
8506 40 300 - - gumbaste celice              1.5
8506 40 900 - - druge                   1.5
8506 50   - Litijeve:
8506 50 900 - - druge                   1.5
8506 60   - Zrak-cinkove:
8506 60 900 - - druge                   1.5
8506 80   - Druge:
       - - druge:
8506 80 900 - - - druge                  3
8507     Električni akumulatorji, vključno
       s separatorji zanje, pravokotni
       ali ne, vključno s kvadratnimi
8507 10   - Svinčevi akumulatorji za zagon
       batnih motorjev:
       - - drugi:
       - - - z maso do vključno 5 kg:
8507 10 310 - - - - s tekočim elektrolitom         3
8507 10 390 - - - - drugi                 3
       - - - z maso nad 5 kg:
8507 10 810 - - - - s tekočim elektrolitom         3
8507 10 890 - - - - drugi                 3
8507 20   - Drugi svinčevi akumulatorji:
8507 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - drugi:
       - - - vlečni akumulatorji:
8507 20 310 - - - - s tekočim elektrolitom         3
8507 20 390 - - - - drugi                 3
       - - - drugi:
8507 20 810 - - - - s tekočim elektrolitom         3
8507 20 890 - - - - drugi                 3
8507 80   - Drugi akumulatorji:
8507 80 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - drugi:
8507 80 910 - - - nikelj-hidridni             1.7
8507 80 990 - - - drugi                  3
8507 90   - Deli:
8507 90 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - drugi:
8507 90 910 - - - plošče za akumulatorje          3
8508     Elektromehansko ročno orodje z
       vdelanim elektromotorjem
8508 10   - Vrtalniki vseh vrst:
8508 10 100 - - ki delujejo brez zunanjega
       napajanja                   3
       - - drugi:
8508 10 910 - - - elektropnevmatski            3
8508 10 990 - - - drugi                  3
8508 20   - Žage:
8508 20 100 - - verižne žage                4
8508 20 300 - - cirkularke                 4
8508 20 900 - - druge                   4
8508 80   - Drugo orodje:
8508 80 100 - - ki se uporablja za obdelavo
       tekstilnih materialov             4
       - - drugo:
8508 80 300 - - - za delovanje brez zunanjega
       vira energije                 4
       - - - drugo:
       - - - - grobi in fini brusilniki:
8508 80 510 - - - - - kotni brusilniki           4
8508 80 530 - - - - - tračni brusilniki          4
8508 80 590 - - - - - drugi                4
8508 80 700 - - - - ravnalni brusilniki          4
8508 80 800 - - - - rezalniki žive meje in
       kosilnice robov travnikov           4
8508 80 900 - - - - drugo                 4
8509     Elektromehanski gospodinjski
       aparati z vdelanim elektromotorjem
8509 10   - Sesalniki za suho in mokro
       vakuumsko sesanje:
8509 10 100 - - za napetost 110 V ali več         4
8509 10 900 - - za napetost do 110 V            4
8509 20 000 - Loščilniki za tla              4
8509 30 000 - Kuhinjski aparati za drobljenje
       odpadkov                    4
8509 40 000 - Aparati za mletje in mešanje
       hrane; sokovniki za sadje in
       zelenjavo                   4
8509 80 000 - Drugi aparati                4
8509 90   - Deli:
8509 90 100 - - sesalnikov ali loščilnikov za
       tla                      4
8509 90 900 - - drugi                   4
8510     Aparati za britje, striženje ter
       naprave za odstranjevanje dlak z
       vdelanim elektromotorjem
8510 10 000 - Brivski aparati               4
8511     Električna oprema za vžiganje in
       zaganjanje motorjev z notranjim
       zgorevanjem, ki se vžigajo s
       svečko ali kompresijo (npr.:
       vžigalni magneti, dinamomagneti,
       vžigalne tuljave, vžigalne svečke,
       ogrevalne svečke, električni
       zaganjalniki); generatorji (npr.
       diname in alternatorji) in
       reglerji zanje
8511 10   - Vžigalne svečke:
8511 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8511 10 900 - - druge                   3
8511 20   - Vžigalni magneti; dinamomagneti;
       magnetni vztrajniki:
8511 20 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8511 20 900 - - drugi                   3
8511 30   - Razdelilniki; vžigalne tuljave:
8511 30 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8511 30 900 - - drugi                   0.6
8511 40   - Električni zaganjalniki in
       stroji z dvojnim namenom
       (električni zaganjalniki-
       generatorji):
8511 40 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8511 40 900 - - drugi                   3
8511 50   - Drugi generatorji:
8511 50 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8511 50 900 - - drugi                   3
8511 80   - Druga oprema:
8511 80 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
8511 80 900 - - druga                   3
8511 90 000 - Deli                     3
8512     Električna oprema za razsvetljavo
       in signalizacijo (razen izdelkov
       iz tar. št. 8539), vetrobranski
       brisalci, naprave za odmrznitev in
       naprave za razmeglitev, za
       dvokolesa in motorna vozila
8512 10 000 - Oprema za razsvetljavo in
       vizualno signalizacijo za
       dvokolesa                   1.2
8512 20 000 - Druga oprema za razsvetljavo in
       vizualno signalizacijo             3
8513     Prenosne električne svetilke z
       lastnim virom energije (npr. suhe
       baterije, akumulatorji ali
       elektromagneti), razen opreme za
       razsvetljavo iz tar. št. 8512
8513 10 000 - Svetilke                   1.6
8514     Industrijske ali laboratorijske
       električne peči (vključno
       indukcijske ali dielektrične
       peči); druga oprema za
       industrijsko ali laboratorijsko
       indukcijsko ali dielektrično
       segrevanje
8514 10   - Električne uporovne peči:
       - - druge:
8514 10 100 - - - krušne in slaščičarske peči       2
8515     Stroji in aparati za mehko in trdo
       spajkanje ali varjenje, električni
       (vključno z električno segrevalnim
       plinom), laserski ali na principu
       druge svetlobe ali fotonskega
       snopa, ultrazvoka, elektronskega
       snopa, magnetnih impulzov ali
       plazemskega obloka, vključno s
       tistimi, s katerimi se lahko reže;
       električni stroji in aparati za
       vroče brizganje kovin ali kermetov
       (razen tistih iz tar. št. 8456)
       - Stroji in aparati za mehko ali
       trdo spajkanje:
8515 11 000 - - spajkalniki in pištole za
       mehko spajkanje                3
8515 19 000 - - drugi                   3
       - Stroji in aparati za električno
       uporovno varjenje kovin:
8515 29   - - drugi:
8515 29 100 - - - za čelno varjenje            3
8515 29 90  - - - drugi:
8515 29 909 - - - - drugi                 3
       - Stroji in aparati za varjenje
       kovin z električnim oblokom
       (vključno plazemski oblok):
8515 31 000 - - avtomatski in polavtomatski        3
8515 39   - - drugi:
       - - - za ročno varjenje s
       prekritimi elektrodami, skupaj s
       priborom za rezanje ali varjenje
       in dobavljeno skupaj z:
8515 39 130 - - - - transformatorji            3
8515 39 180 - - - - generatorji ali
       rotacijskimi pretvorniki ali
       statičnimi pretvorniki, usmerniki
       ali usmerjevalnimi napravami          3
8515 39 900 - - - drugi                  3
8515 90   - Deli:
8515 90 100 - - za stroje iz tar. podšt. 8515
       80 050                     3
8515 90 900 - - drugi                   3
8516     Električni pretočni ali
       akumulacijski grelniki vode in
       potopni grelniki; električni
       aparati za ogrevanje prostorov in
       električne naprave za ogrevanje
       tal; elektrotermični aparati za
       urejanje las (npr. aparati za
       sušenje las, aparati za kodranje
       las idr.) in aparati za sušenje
       rok; električni likalniki; druge
       gospodinjske elektrotermične
       naprave; električni grelni upori,
       razen tistih iz tar. št. 8545
8516 10   - Električni pretočni in
       akumulacijski grelniki vode in
       potopni grelniki:
       - - grelniki vode:
8516 10 110 - - - pretočni grelniki vode          3
8516 10 190 - - - drugi                  3
       - - potopni grelniki:
8516 10 910 - - - za domačo uporabo            3
8516 10 990 - - - drugi                  3
       - Električni aparati za ogrevanje
       prostorov in električne naprave za
       ogrevanje tal:
8516 21 000 - - akumulacijski               3
8516 29   - - drugi:
8516 29 100 - - - radiatorji, polnjeni s
       tekočino                    3
8516 29 500 - - - konvekcijski grelniki          3
       - - - drugi:
8516 29 910 - - - - z vgrajenimi ventilatorji       3
8516 29 990 - - - - drugi                 3
       - Elektrotermični aparati za
       urejanje las ali sušenje rok:
8516 31   - - aparati za sušenje las:
8516 31 100 - - - sušilne avbe               3
8516 31 900 - - - drugi                  3
8516 32 000 - - drugi aparati za urejanje las       3
8516 33 000 - - aparati za sušenje rok           3
8516 40   - Električni likalniki:
8516 40 100 - - likalniki na paro             3
8516 40 900 - - drugi                   3
8516 60   - Druge pečice;kuhalniki, kuhalne
       plošče, kuhalni prstani; grelne
       mrežice in ražnji:
8516 60 100 - - kuhalniki (ki imajo vgrajeno
       vsaj pečico in grelno ploščo)         3
       - - kuhalne plošče, kuhalni
       prstani in grelne plošče:
8516 60 510 - - - grelne plošče za vgradnjo        3
8516 60 590 - - - drugo                  3
8516 60 700 - - grelne mrežice in ražnji          3
8516 60 800 - - pečice za vgradnjo             3
8516 60 900 - - drugo                   3
       - Druge elektrotermične naprave:
8516 71 000 - - aparati za pripravljanje kave
       ali čaja                    3
8516 72 000 - - opekači                  3
8516 79   - - druge:
8516 79 100 - - - grelniki krožnikov            3
8516 79 200 - - - cvrtniki                 3
8516 79 800 - - - drugo                  3
8516 80   - Električni grelni upori:
8516 80 100 - - montirani v preprosto
       izolirano ohišje z električnim
       priključkom, uporabljani za
       odmrzovanje ali odtajanje, za
       uporabo v civilnem letalstvu          3
       - - drugi:
8516 80 910 - - - vgrajeni v izoliranem ohišju       1
8516 80 990 - - - drugi                  1
8517     Električni aparati za žično
       telefonijo in telegrafijo,
       vključno telefonski aparati z
       brezžično slušalko ter
       telekomunikacijski aparati za
       žične sisteme z nosilnim tokom ali
       za digitalne žične sisteme;
       videofoni
8517 30 00  - Telefonske centrale za
       telefonijo ali telegrafijo:
8517 30 009 - - drugi                   2.4
8528     Televizijski sprejemniki,
       kombinirani ali nekombinirani v
       istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za
       snemanje ali reprodukcijo zvoka
       ali slike; videomonitorji in
       videoprojektorji
       - Televizijski sprejemniki,
       kombinirani ali nekombinirani v
       istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za
       snemanje ali reprodukcijo zvoka
       ali slike:
8528 12   - - barvni:
8528 12 100 - - - televizijska projekcijska
       oprema                     3
8528 12 200 - - - aparati, ki vsebujejo video
       snemalne ali reprodukcijske enote       3
       - - - drugo:
       - - - - s katodno cevjo:
       - - - - - z razmerjem med širino
       in višino zaslona pod 1,5, z
       diagonalno izmero zaslona:
8528 12 520 - - - - - - do vključno 42 cm         3
8528 12 540 - - - - - - od 42 cm do vključno
       52 cm                     3
8528 12 560 - - - - - - od 52 cm do vključno
       72 cm                     3
8528 12 580 - - - - - - nad 72 cm             3
       - - - - - drugi:
       - - - - - - z vrstičnim zapisom do
       vključno 625 vrstic, z diagonalno
       izmero zaslona:
8528 12 620 - - - - - - - do vključno 75 cm        3
8528 12 660 - - - - - - - nad 75 cm            3
       - - - - - - z vrstičnim zapisom
       nad 625 vrstic:
8528 12 720 - - - - - - - z navpično
       ločljivostjo do 700 vrstic           3
8528 12 760 - - - - - - - z navpično
       ločljivostjo 700 vrstic ali več        3
       - - - - drugi:
       - - - - - z zaslonom:
8528 12 810 - - - - - - z razmerjem med širino
       in višino zaslona pod 1,5           3
8528 12 890 - - - - - - drugi               3
       - - - - - brez zaslona:
       - - - - - - video tunerji:
8528 12 900 - - - - - - - elektronski sklopi
       za vgradnjo v stroje za avtomatsko
       obdelavo podatkov               3
       - - - - - - - drugi:
8528 12 930 - - - - - - - - digitalni (vštevši
       mešane analogno-digitalne)           3
8528 12 950 - - - - - - - - drugi             3
8528 12 980 - - - - - - drugo               3
8528 13 000 - - črno-beli ali drugi enobarvni       3
       - Video monitorji:
8528 21   - - barvni:
       - - - s katodno cevjo:
8528 21 140 - - - - z razmerjem med širino in
       višino zaslona pod 1,5             3
       - - - - drugi:
8528 21 160 - - - - - z vrstičnim zapisom do
       vključno 625 vrstic              3
8528 21 180 - - - - - z vrstičnim zapisom nad
       625 vrstic                   3
8528 21 900 - - - drugi                  3
8528 22 000 - - Črno-beli ali drugi enobarvni       3
8528 30   - Video projektorji:
8529     Deli, ki so izključno ali pretežno
       namenjeni za uporabo z aparati iz
       tar. št. 8525 do 8528
8529 10   - Antene in antenski raflektorji
       vseh vrst; deli, namenjeni za
       uporabo z njimi:
       - - drugi:
       - - - antene:
8529 10 200 - - - - teleskopske in paličaste
       antene za prenosne aparate ali za
       aparate, montirane v motorna
       vozila                     3
       - - - - zunanje antene za radijske
       ali televizijske difuzne
       sprejemnike:
8529 10 310 - - - - - za satelitski sprejem        3
8529 10 400 - - - - notranje (sobne) antene za
       radijske ali televizijske omrežne
       sprejemnike, vključno z izvedbami
       za vgradnjo v sprejemnike           3
8529 10 700 - - - antenski filtri in kretnice       3
8529 90   - Drugo:
       - - drugo:
       - - - drugo:
       - - - - omarice in ohišja:
8529 90 510 - - - - - lesene                1.2
8529 90 590 - - - - - iz drugih materialov         1.2
8530     Električna oprema za
       signalizacijo, varnost, nadzor ali
       upravljanje prometa po železniških
       ali tramvajskih progah, cestah,
       notranjih vodnih poteh,
       parkiriščih, lukah ali letališčih
       (razen opreme iz tar. št. 8608)
8530 10 000 - Oprema za železniške ali
       tramvajske proge                2
8531     Električni aparati za zvočno ali
       vizualno signalizacijo (npr.:
       zvonci, sirene, indikatorske
       table, alarmni aparati proti
       tatvini ali požaru), razen tistih
       iz tar. št. 8512 ali 8530
8531 10   - Alarmni aparati proti tatvini
       ali požaru in podobni aparati (ki
       ga sestavljata najmanj en senzor
       in zvočni ali svetlobni alarm):
8531 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
       - - drugi:
8531 10 200 - - - namenjeni za motorna vozila       2
8531 10 300 - - - namenjeni za zgradbe           2
8531 10 800 - - - drugi                  2
8531 20   - Indikatorske table z vdelanimi
       napravami s tekočimi kristali
       (LCD) ali svetlečimi diodami
       (LED):
       - - druge:
8531 20 300 - - - s svetlečimi diodami (LED)        2
8531 80   - Drugi aparati (npr. zvonci,
       sirene, vizualna signalizacija
       ipd.):
8531 80 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
       - - drugi:
8531 80 300 - - - ravni ploščati
       prikazovalniki                 2
8531 80 800 - - - drugi                  2
8532     Električni kondenzatorji,
       konstantni, spremenljivi ali
       nastavljivi (vnaprej nastavljeni)
8532 10 000 - Konstantni kondenzatorji,
       namenjeni za uporabo v tokokrogih
       s frekvenco 50/60 Hz, s
       kompenzacijo jalove moči najmanj
       0,5 kVAr (močnostni kondenzatorji)       2
       - Drugi konstantni kondenzatorji:
8532 23 000 - - keramični, enoplastni           2
8532 24 00  - - keramični, večplastni:
8532 24 001 - - - s priključnimi vodniki          2
8533     Električni upori (vključno z
       reostati in potenciometri), razen
       grelnih uporov
       - Drugi stalni upori:
8533 29 000 - - drugi                   2
       - Spremenljivi žični upori,
       vključno z reostati in
       potenciometri:
8533 31 000 - - za moč do vključno 20 W          2
8533 39 000 - - drugi                   2
8533 40   - Drugi spremenljivi upori,
       vključno z reostati in
       potenciometri:
8533 40 100 - - za moč do vključno 20 W          2
8533 40 900 - - drugi                   2
8533 90 000 - Deli                     2
8534 00   Tiskana vezja
       - Ki vsebujejo le vezi in
       priključki:
8534 00 110 - - večslojna tiskana vezja          2
8534 00 190 - - druga                   2
8534 00 900 - Z drugimi pasivnimi elementi         2
8535     Električni aparati za vklapljanje,
       izklapljanje ali zaščito
       električnih tokokrogov ali za
       povezavo z električnimi tokokrogi
       ali znotraj njih (npr.: stikala,
       varovalke, prenapetostni
       odvodniki, omejevalniki napetosti,
       dušilni elementi motečih valov,
       priključne razdelilne priprave in
       stikalne omare), za napetost nad
       1.000 V
8535 10 000 - Varovalke                  3
       - Avtomatski odklopniki
       tokokrogov:
8535 21 000 - - za napetost, manjšo od 72,5 kV       3
8535 29 000 - - drugi                   3
8535 30   - Ločilniki in vklopno - izklopna
       stikala:
8535 30 100 - - za napetosti manjšo od 72,5 kV       3
8535 40 00  - Prenapetostni odvodniki,
       omejevalniki napetosti in dušilni
       elementi motečih valov:
8535 40 009 - - drugo                   3
8535 90 000 - Drugo                    3
8536     Električni aparati za vklapljanje
       in izklapljanje ali za zaščito
       električnih tokokrogov ali za
       povezavo z električnimi tokokrogi
       ali znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni
       elementi motečih valov, vtiči in
       vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za napetosti
       do vključno 1.000 V
8536 10   - Varovalke:
8536 10 100 - - za tokove do vključno 10 A         3
8536 10 500 - - za tokove od 10 A do vključno
       63 A                      3
8536 10 900 - - za tokove nad 63 A             3
8536 20   - Avtomatski odklopniki
       tokokrogov:
8536 20 100 - - za tokove do vključno 63 A         3
8536 20 900 - - za tokove nad 63 A             1
8536 30   - Drugi aparati za zaščito
       električnih tokokrogov:
8536 30 100 - - za tokove do vključno 16 A         2
8536 30 300 - - za tokove od 16 A do vključno
       125 A                     1
8536 30 900 - - za tokove nad 125 A            1
       - Releji :
8536 41   - - za napetost do vključno 60 V:
8536 41 100 - - - za tokove do vključno 2 A        2
8536 41 900 - - - za tokove nad 2 A            2
8536 49 00  - - drugi:
8536 49 001 - - - termoreleji za napetosti več
       kot 60V, za temperaturno območje
       od 0 do 160 stopinj C, vgrajeni v
       hermetično zaprto stekleno ohišje
       (ampulo), dolžine ampule, brez
       priključne žice, ne več kot 35 mm,
       namenjeni za vgradnjo v
       kompresorje za hladilnike           0.5
8536 49 009 - - - drugi                  2
8536 50   - Druga stikala:
8536 50 030 - - elektronska AC stikala iz
       optično združene vhodne in izhodne
       naprave (izolirana tiristorska AC
       stikala)                    1.5
8536 50 050 - - elektronska stikala, vključno
       s toplotno zaščitenimi
       elektronskimi stikali, ki sestoje
       iz tranzistorja in logičnega čipa
       (tehnologija "čip na čip")           1.5
8536 50 070 - - elektromehanska povratna
       stikala za električni tok ne več
       kot 11 A                    1.5
       - - druga:
       - - - za napetosti nad 60 V:
8536 50 110 - - - - pritisna stikala            2
8536 50 150 - - - - vrtljiva stikala            2
8536 50 190 - - - - druga                 2
8536 50 800 - - - druga                  1.5
       - Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
8536 61   - - okovi žarnic:
8536 61 100 - - - z Edisonovim navojem           2
8536 61 900 - - - drugi                  2
8536 69   - - drugi:
8536 69 100 - - - za koaksialne kable           1.5
8536 69 300 - - - za tiskana vezja             2
8536 69 900 - - - drugi                  2
8537     Table, plošče, pulti, mize, omare
       in druge osnove, opremljene z
       dvema ali več izdelki iz tar. št.
       8535 ali 8536, za električno
       krmiljenje ali razdeljevanje
       električnega toka, vključno s
       tistimi z vgrajenimi instrumenti
       in aparati iz 90. poglavja in
       aparati za numerično krmiljenje,
       razen telefonskih central iz tar.
       št. 8517
8537 10   - Za napetost do vključno 1.000 V:
8537 10 100 - - numerične upravljalne plošče,
       omare, pulti, table, mize z
       vgrajenimi avtomatskimi napravami
       za obdelavo podatkov              2
8537 20   - Za napetost nad 1.000 V:
8537 20 910 - - za napetosti od 1.000 V do
       vključno 72,5 kV                2
8537 20 990 - - za napetosti nad 72,5 kV          2
8538     Deli, ki so izključno ali pretežno
       namenjeni za uporabo z aparati iz
       tar. št. 8535, 8536 ali 8537
8538 10 000 - Table, plošče, pulti, mize,
       omare in druge osnove za izdelke
       iz tar. št. 8537, ki niso
       opremljene s svojimi aparati          2
8538 90   - Drugi:
       - - za rezinske sonde iz tar.
       podšt. 8536 90 200:
8538 90 110 - - - elektronski sklopi            2
       - - drugi:
8538 90 910 - - - elektronski sklopi            2
8542     Elektronska integrirana vezja in
       mikrosestavi
8542 50 000 - Elektronski mikrosestavi           2.8
8544     Izolirana žica (vključno z
       lakirano žico ali elektrolitsko
       oksidirano žico), kabli (vključno
       s koaksialnimi kabli) in drugi
       izolirani električni vodniki, s
       konektorjem ali brez njega; kabli
       iz optičnih vlaken, izdelani iz
       posamično oplaščenih vlaken,
       kombinirani z električnimi vodniki
       ali ne, s konektorjem ali brez
       njega
       - Drugi električni vodniki, za
       nazivno napetost do vključno 80 V:
8544 41   - - s konektorji:
8544 41 100 - - - ki se uporabljajo za
       telekomunikacije                2
8544 41 900 - - - drugi                  1.3
8544 70 000 - Kabli iz optičnih vlaken           1.6
8546     Električni izolatorji iz kakršnega
       koli materiala
8546 90   - Drugi:
8546 90 100 - - plastični                 2
8546 90 900 - - drugi                   1.2
8547     Izolirni deli za električne
       stroje, naprave ali opremo,
       izdelani v celoti iz izolirnega
       materiala ali samo z manjšimi
       kovinskimi komponentami (npr.
       tulci z navojem), vdelanimi med
       stiskanjem izključno zaradi
       vezave, razen izolatorjev iz tar.
       št. 8546; cevi za električne
       vodnike in spojke zanje, iz
       navadnih kovin, obložene z
       izolirnim materialom
8547 10   - Izolirni deli iz keramičnih
       materialov:
8547 10 100 - - ki po masi vsebujejo 80% ali
       več kovinskih oksidov             2
8547 10 900 - - drugi                   2
8547 20 000 - Izolirni deli iz plastičnih mas       1.6
8547 90 000 - Drugo                    0.6
8548     Odpadki in ostanki primarnih
       celic, primarnih baterij in
       električnih akumulatorjev;
       iztrošene primarne celice;
       iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji;
       električni deli strojev ali
       aparatov, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu v tem
       poglavju
8548 10   - Odpadki in ostanki primarnih
       celic, primarnih baterij in
       električnih akumulatorjev;
       iztrošene primarne celice;
       iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji:
8548 10 100 - - iztrošene primarne celice;
       iztrošene primarne baterije          4
8701     Traktorji, (razen traktorjev iz
       tar. št. 8709)
8701 20   - Cestni vlačilci za
       polpriklopnike:
8701 20 900 - - rabljeni                  5
8701 90   - Drugi:
       - - kmetijski vlačilci (razen
       takih brez sedeža, za katerimi se
       hodi) in gozdarski traktorji, na
       kolesih:
       - - - novi, z močjo motorja:
8701 90 110 - - - - do vključno 18 kW           2
8701 90 500 - - - rabljeni                 4
8702     Motorna vozila za prevoz deset ali
       več oseb, vštevši voznika
8702 10   - Z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselskim ali poldieselskim):
       - - s prostornino cilindrov nad
       2.500 cm3:
8702 10 190 - - - rabljena                 5
       - - s prostornino cilindrov do
       vključno 2.500 cm3:
8702 10 910 - - - nova                   3
8702 10 990 - - - rabljena                 4
8702 90   - Druga:
       - - z batnim motorjem z notranjim
       izgorevanjem in vžigom s svečko:
       - - - s prostornino cilindrov nad
       2.800 cm3:
8702 90 190 - - - - rabljena                5
       - - - s prostornino cilindrov do
       vključno 2.800 cm3:
8702 90 310 - - - - nova                  3
8702 90 390 - - - - rabljena                4
8703     Avtomobili in druga motorna
       vozila, konstruirana predvsem za
       prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
       št. 8702), vključno z motornimi
       vozili za kombinirani prevoz ljudi
       in blaga (tipa "karavan", "kombi"
       itd.) in dirkalnimi avtomobili
       - Druga vozila z batnim motorjem
       in vžigom s svečko, razen z
       rotacijskimi batnimi motorji:
8703 22   - - s prostornino cilindrov nad
       1000 cm3 do vključno 1500 cm3:
8703 22 10  - - - nova:
8703 22 101 - - - - terenska                3.4
8703 22 109 - - - - druga                 4.4
8703 22 900 - - - rabljena                 5.4
8703 23   - - s prostornino cilindrov nad
       1500 cm3 do vključno 3000 cm3:
       - - - nova:
8703 23 110 - - - - avtodomi                4.4
8703 23 19  - - - - druga:
8703 23 191 - - - - - terenska vozila           3.4
8703 23 193 - - - - - s prostornino cilindrov
       nad 2400 cm3 do vključno 3000 cm3       3.2
8703 23 199 - - - - - druga                4.4
8703 23 900 - - - rabljena                 5.4
8703 24   - - s prostornino cilindrov nad
       3000 cm3:
8703 24 100 - - - nova                   3.2
8703 24 900 - - - rabljena                 5.4
       - Druga vozila z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem na vžig s
       kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):
8703 31   - - s prostornino cilindrov do
       vključno 1500 cm3:
8703 31 900 - - - rabljena                 5.4
8703 32   - - s prostornino cilindrov nad
       1500 cm3 do vključno 2500 cm3:
8703 32 900 - - - rabljena                 5.4
8703 33   - - s prostornino cilindrov nad
       2500 cm3:
       - - - nova:
8703 33 110 - - - - avtodomi                4.4
8703 33 190 - - - - druga                 4.4
8703 33 900 - - - rabljena                 5.4
8703 90   - Druga:
8703 90 100 - - z električnimi motorji           4.4
8703 90 900 - - druga                   4.4
8704     Motorna vozila za prevoz blaga
8704 10   - Samorazkladalna (dumperji -
       prekucniki), konstruirana za delo
       izven cestnega omrežja:
8704 10 10  - - z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskim ali poldieselskim) ali
       z vžigom s svečko:
       - - - z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov nad 2.500 cm3, ali z
       batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov nad 2.800
       cm3:
8704 10 102 - - - - druga                 4.4
8704 10 900 - - druga                   3
       - Druga z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem na vžig s
       kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):
8704 21   - - bruto mase do vključno 5 t:
8704 21 100 - - - posebej prirejena za
       transport visokoradioaktivnih
       snovi                     3
       - - - druga:
       - - - - z motorji s prostornino
       cilindrov nad 2.500 cm3:
8704 21 31  - - - - - nova:
8704 21 311 - - - - - - cisterne              4
8704 21 312 - - - - - - vozila z nevgrajenim
       delom za prevoz tovora (npr.
       keson, silos, hladilnik ipd.)         4.4
8704 21 319 - - - - - - druga               4.4
8704 21 39  - - - - - rabljena:
8704 21 391 - - - - - - cisterne              4
8704 21 399 - - - - - - druga               5
       - - - - z motorji s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3:
8704 21 91  - - - - - nova:
8704 21 911 - - - - - - cisterne              4
8704 21 912 - - - - - - vozila z nevgrajenim
       delom za prevoz tovora (npr.
       keson, silos, hladilnik ipd.)         4.4
8704 21 919 - - - - - - druga               4.4
8704 21 99  - - - - - rabljena:
8704 21 991 - - - - - - cisterne              4
8704 21 999 - - - - - - druga               5
8704 22   - - bruto mase nad 5 do vključno
       20 t:
8704 22 100 - - - posebej prirejena za
       transport visokoradioaktivnih
       snovi                     3
       - - - druga:
8704 22 91  - - - - nova:
8704 22 911 - - - - - cisterne               4
8704 22 919 - - - - - druga                4.4
8704 22 99  - - - - rabljena:
8704 22 991 - - - - - cisterne               4
8704 22 999 - - - - - druga                5
8704 23   - - bruto mase nad 20 t:
8704 23 100 - - - posebej prirejena za
       transport visokoradioaktivnih
       snovi                     3
       - - - druga:
8704 23 91  - - - - nova:
8704 23 919 - - - - - druga                4.4
8704 23 99  - - - - rabljena:
8704 23 999 - - - - - druga                5
       - Druga z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem na vžig s
       svečko:
8704 31   - - bruto mase do vključno 5 t:
8704 31 100 - - - posebej prirejena za
       transport visoko radioaktivnih
       snovi                     4.4
       - - - druga:
       - - - - z motorji s prostornino
       cilindrov nad 2.800 cm3:
8704 31 310 - - - - - nova                 4.4
8704 31 390 - - - - - rabljena               5
       - - - - z motorji s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3:
8704 31 910 - - - - - nova                 4.4
8704 31 990 - - - - - rabljena               5
8704 32   - - bruto mase nad 5 t:
8704 32 100 - - - posebej prirejena za
       transport visokoradioaktivnih
       snovi                     4.4
       - - - druga:
8704 32 910 - - - - nova                  4.4
8704 32 990 - - - - rabljena                5
8704 90 000 - Druga                    3.6
8705     Motorna vozila za posebne namene
       (npr.: samonakladalna vozila za
       prevoz vozil z okvarami, vozila z
       dvigali, gasilska vozila, vozila z
       vgrajenimi betonskimi mešalniki,
       vozila za čiščenje cest, vozila za
       škropljenje ali posipavanje,
       mobilne delavnice, mobilne
       radiološke enote), razen motornih
       vozil, ki so konstruirana predvsem
       za prevoz potnikov ali blaga
8705 10 000 - Vozila z dvigali               5
8705 20 000 - Mobilni vrtalni stolpi            3
8705 30 000 - Gasilska vozila               4
8705 40 000 - Vozila z vgrajenimi betonskimi
       mešalniki                   5
8705 90   - Druga:
8705 90 100 - - samonakladalna vozila za
       prevoz poškodovanih vozil           4
8705 90 30  - - vozila z betonskimi črpalkami:
8705 90 309 - - - drugo                  5
8705 90 900 - - druga                   3
8706 00   Šasije z vdelanimi motorji, za
       motorna vozila iz tar. št. 8701 do
       8705
       - Šasije za traktorje iz tar. št.
       8701; šasije za motorna vozila iz
       tar. št. 8702, 8703 ali 8704, z
       motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov nad 2.500 cm3 ali z
       vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov nad 2.800 cm3:
8706 00 11  - - za vozila iz tar. št. 8702 ali
       8704:
8706 00 119 - - - za druge namene             4
8706 00 19  - - druge:
8706 00 199 - - - za druge namene             1.8
       - druge:
8706 00 91  - - za vozila iz tar. št. 8703:
8706 00 919 - - - za druge namene             1.4
8706 00 99  - - druge:
8706 00 999 - - - za druge namene             2.2
8709     Samovozni delovni vozički, brez
       naprav za dviganje ali
       manipuliranje, ki se uporabljajo v
       tovarnah, skladiščih, lukah ali na
       letališčih za prevoz blaga na
       kratkih razdaljah; vlečna vozila
       (razen tistih iz tar. št. 8701),
       ki se upoprabljajo na peronih
       železniških postaj; deli navedenih
       vozil
       - Vozila:
8709 11   - - električna:
8709 11 100 - - - posebej prirejena za
       transport visokoradioaktivnih
       snovi                     3
8709 19   - - druga:
8709 19 100 - - - posebej prirejena za prevoz
       visokoradioaktivnih snovi           1
8709 19 900 - - - druga                  3
8709 90 000 - Deli                     3
8711     Motorna kolesa (tudi mopedi),
       kolesa in podobna vozila s
       pomožnim motorjem, z bočno
       prikolico ali brez nje; bočne
       prikolice
8711 10 000 - Z batnim motorjem in prostornino
       cilindrov do vključno 50 cm3          3.6
8711 20   - Z batnim motorjem in prostornino
       cilindrov nad 50 cm3 do vključno
       250 cm3:
8711 20 100 - - skuterji                  3.6
       - - drugo, s prostornino
       cilindrov:
8711 20 910 - - - nad 50 cm3, do vključno 80
       cm3                      3.6
8711 20 930 - - - nad 80 cm3, do vključno 125
       cm3                      3.6
8711 20 980 - - - nad 125 cm3, do vključno 250
       cm3                      3.6
8716     Priklopniki in polpriklopniki;
       druga vozila, nesamovozna; njihovi
       deli
8716 20 000 - Samonakladalni ali
       samorazkladalni priklopniki in
       polpriklopniki za kmetijske namene       3
       - Drugi priklopniki in
       polpriklopniki za prevoz blaga:
8716 31 000 - - priklopniki-cisterne in
       polpriklopniki-cisterne za prevoz
       tekočin:                    3.4
8716 39   - - drugi:
8716 39 100 - - - posebej prirejeni za prevoz
       visokoradioaktivnih snovi           3
       - - - drugi:
       - - - - novi:
8716 39 300 - - - - - polprikolice             3.4
       - - - - - drugi:
8716 39 510 - - - - - - enoosni              3.4
8716 39 59  - - - - - - drugi:
8716 39 599 - - - - - - - drugi              3.4
8716 39 800 - - - - rabljeni                3.4
8716 40 000 - Drugi priklopniki in
       polpriklopniki                 3.4
8716 80 000 - Druga vozila                 3.4
8801     Baloni in vodljivi zrakoplovi;
       jadralna letala, pilotirani zmaji
       in druga letala brez pogona
8801 10   - Jadralna letala in pilotirani
       zmaji:
8801 10 100 - - za civilno rabo              2
8903     Jahte in druga plovila za šport
       ali razvedrilo; čolni na vesla in
       kanuji
       - Drugo:
8903 91   - - jadrnice, s pomožnim motorjem
       ali brez njega:
8903 91 100 - - - za morsko plovbo             2
       - - - druge:
8903 91 910 - - - - z maso do vključno 100 kg
       na kos                     2
       - - - - druge:
8903 91 930 - - - - - dolžine do vključno 7,5
       m                       2
8903 91 990 - - - - - dolžine nad 7,5 m          2
8903 92   - - motorni čolni, razen čolnov z
       izvenkrmnimi motorji:
8903 92 100 - - - za morsko plovbo             2
       - - - drugi:
8903 92 910 - - - - dolžine do vključno 7,5m        2
8903 92 990 - - - - dolžine nad 7,5 m           2
8903 99   - - drugo:
8903 99 100 - - - z maso do vključno 100 kg na
       kos                      2
       - - - drugo:
8903 99 910 - - - - dolžine do vključno 7,5 m       2
8903 99 990 - - - - dolžine nad 7,5 m           2
9008     Projektorji slik, razen
       kinomatografskih; fotografski
       aparati (razen kinematografskih)
       za povečevanje in pomanjševanje
9008 10 000 - Projektorji diapozitivov           1.2
9008 30 000 - Drugi projektorji slik            2
9013     Sklopi s tekočimi kristali (LCD),
       ki ne pomenijo izdelkov,
       podrobneje opisanih v drugih
       tarifnih številkah; laserji, razen
       laserskih diod; druge optične
       naprave in instrumenti, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu v tem poglavju
9013 20 000 - Laserji, razen laserskih diod        3
9016 00   Tehtnice z občutljivostjo do
       vključno 5 centigramov (0,05 g), z
       utežmi ali brez njih
9016 00 100 - Tehtnice                   3
9016 00 900 - Deli in pribor (razen uteži iz
       tar. podšt. 8423.90)              3
9019     Aparati za mehanoterapijo; aparati
       za masažo; aparati za psihološka
       testiranja; aparati za
       ozonoterapijo, kisikoterapijo,
       aerosolno terapijo, umetno dihanje
       in drugi terapevtski dihalni
       aparati; deli in pribor
9019 10   - Aparati za mehanoterapijo;
       aparati za masažo; aparati za
       psihološka testiranja:
9019 10 100 - - električne naprave za vibro-
       masažo                     3
9019 10 900 - - drugi                   3
9019 20 000 - Aparati za ozonoterapijo,
       kisikoterapijo, aerosolno
       terapijo, umetno dihanje in drugi
       terapevtski dihalni aparati          0.8
9028     Merilniki porabe ali proizvodnje
       plinov, tekočin ali električne
       energije, vključno z merilniki za
       njihovo umerjanje
9028 30   - Električni števci:
       - - za izmenični tok:
9028 30 110 - - - za enofazni tok             3
9028 30 190 - - - za večfazni tok             3
9028 30 900 - - drugi                   3
9030     Osciloskopi, spektralni
       analizatorji in drugi instrumenti
       in aparati za merjenje ali
       kontrolo električnih veličin,
       razen merilnikov iz tar. št. 9028;
       instrumenti in aparati za merjenje
       ali odkrivanje alfa, beta, gama,
       rentgenskih, kozmičnih ali drugih
       ionizirajočih sevanj
       - Drugi instrumenti in aparati za
       merjenje in kontrolo napetosti,
       jakosti toka, upornosti ali moči,
       brez naprav za registriranje:
9030 31   - - multimetri:
9030 31 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
9030 39   - - drugi:
9030 39 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - - drugi:
9030 39 300 - - - - elektronski              3
       - - - - drugi:
9030 39 910 - - - - - voltmetri              3
9030 39 990 - - - - - drugi                3
9032     Instrumenti in aparati za
       avtomatsko regulacijo ali
       krmiljenje
9032 10   - Termostati:
9032 10 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
       - - drugi:
9032 10 300 - - - elektronski               2
       - - - drugi:
9032 10 910 - - - - z električno sprožilno
       napravo                    2
       - Drugi instrumenti in aparati:
9032 89   - - drugi:
9032 89 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                   2
9103     Hišne, pisarniške in podobne ure z
       mehanizmom za osebne ure, razen ur
       iz tar. št. 9104
9103 10 000 - Električne                  3
9103 90 000 - Druge                    3
9105     Druge ure
       - Stenske ure:
9105 21 000 - - električne                 3
9105 29 000 - - druge                   3
       - Druge:
9105 91 000 - - električne                 3
9105 99   - - druge:
9105 99 100 - - - namizne ure               3
9105 99 900 - - - druge                  3
9106     Aparati za kontrolo in merjenje
       časa, z urnim mehanizmom ali
       sinhronskim motorjem (ki npr.
       registrirajo samo čas ali čas in
       datum)
9106 10 000 - Aparati, ki registrirajo samo
       čas; aparati, ki registrirajo čas
       in datum                    3
9107 00 000 Časovna prekinjala z urnim
       mehanizmom ali sinhronskim
       motorjem                    2
9404     Nosilci za žimnice; posteljnina in
       podobno blago (npr. žimnice,
       prešite odeje, pernice, blazine,
       blazinice), ki imajo vzmeti ali so
       napolnjeni s kakršnim koli
       materialom ali iz penaste gume ali
       plastične mase, vključno
       prevlečene
9404 10 000 - Nosilci za žimnice              3
       - Žimnice:
9404 21   - - iz penaste gume ali plastične
       mase, prevlečene ali neprevlečene:
9404 21 100 - - - gumijaste                3
9404 21 900 - - - plastične                3
9404 29   - - iz drugih materialov:
9404 29 100 - - - vzmetne                 3
9404 29 900 - - - druge                  3
9404 30   - Spalne vreče:
9404 30 100 - - polnjene s perjem ali puhom        3
9404 30 900 - - druge                   3
9404 90   - Drugo:
9404 90 100 - - polnjeno s perjem ali puhom        3
9404 90 900 - - drugo                   3
9405     Svetilke in pribor za njih,
       vključno z reflektorji in
       njihovimi deli, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu;
       osvetljeni znaki, osvetljene
       ploščice z imeni in podobno, s
       fiksiranim svetlobnim virom, in
       njihovi deli, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu
9405 10   - Lestenci in druga električna
       stropna ali stenska svetila, razen
       za razsvetljavo javnih odprtih
       prostorov ali prometnih poti:
9405 10 100 - - iz navadnih kovin ali
       plastičnih mas, za uporabo v
       civilnem letalstvu               3
       - - drugo:
       - - - iz plastičnih mas:
9405 10 210 - - - - ki se uporabljajo za
       navadne žarnice                3
9405 10 290 - - - - drugo                 3
9405 10 300 - - - iz keramičnih snovi           3
9405 10 500 - - - stekleni                 3
       - - - iz drugih materialov:
9405 10 910 - - - - ki se uporabljajo za
       navadne žarnice                3
9405 10 990 - - - - drugo                 3
9405 20   - Električne svetilke, ki se
       postavijo na mizo, ob posteljo ali
       na tla:
       - - iz plastičnih snovi:
9405 20 110 - - - ki se uporabljajo za navadne
       žarnice z nitko                3
9405 20 190 - - - druge                  3
9405 20 300 - - iz keramičnih snovi            3
9405 20 500 - - steklene                  3
       - - iz drugih materialov:
9405 20 910 - - - ki se uporabljajo za navadne
       žarnice                    3
9405 20 990 - - - druge                  3
9405 30 000 - Garniture za razsvetljavo
       novoletnih jelk                3
9405 40   - Druge električne svetilke in
       pribor za njih:
9405 40 100 - - reflektorji in žarometi          3
       - - drugo:
       - - - iz plastičnih materialov:
9405 40 310 - - - - ki se uporabljajo za
       navadne žarnice                3
9405 40 350 - - - - ki se uporabljajo za cevne
       fluorescenčne svetilke             3
9405 40 390 - - - - drugo                 3
       - - - iz drugih materialov:
9405 40 910 - - - - ki se uporabljajo za
       navadne žarnice                3
9405 40 950 - - - - ki se uporabljajo za cevne
       fluorescenčne svetilke             3
9405 40 990 - - - - drugo                 1.4
9405 50 000 - Neelektrične svetilke in pribor
       za njih                    2
9405 60   - Osvetljeni znaki, osvetljene
       ploščice z imeni in podobno:
9405 60 100 - - osvetljeni znaki, osvetljene
       ploščice z imeni in podobno, iz
       osnovnih kovin ali iz plastičnih
       mas, za uporabo v civilnem
       letalstvu                   3
       - - drugo:
9405 60 910 - - - iz plastičnih mas            3
9405 60 990 - - - iz drugih materialov           3
9406 00   Montažne zgradbe
9406 00 100 - Lesene                    2.2
       - Železne ali jeklene
       konstrukcije:
9406 00 310 - - rastlinjaki                2
9406 00 390 - - druge                   2
9406 00 900 - Iz drugih materialov             2
9603     Metle, ščetke (vključno ščetke, ki
       so deli strojev, aparatov ali
       vozil), mehanične priprave za
       čiščenje podov, ki se držijo v
       roki, brez motorja; omela in
       pernata omela; pripravljeni šopi
       in snopi za izdelavo metel ali
       ščetk; soboslikarski vložki in
       valji; brisalniki za pod, okna
       ipd. (razen brisalnikov z valjem)
9603 10 000 - Metle in ščetke, sestavljene iz
       protja ali drugega rastlinskega
       materiala, povezane skupaj z
       držajem ali brez njega             3
       - Zobne ščetke, čopiči za britje,
       ščetke za lase, ščetke za nohte,
       ščetke za trepalnice in druge
       toaletne ščetke za osebno nego,
       vključno ščetke, ki so deli
       aparatov:
9603 21 000 - - zobne ščetke                3
9603 29   - - drugo:
9603 29 100 - - - brivske ščetke              3
9603 29 300 - - - krtače za lase              3
9603 29 900 - - - drugo                  3
9603 30   - Slikarski čopiči, čopiči za
       pisanje in podobni čopiči za
       nanašanje kozmetičnih sredstev:
9603 30 100 - - slikarski in pisalni čopiči        3
9603 30 900 - - čopiči za nanašanje
       kozmetičnih sredstev              3
9603 40   - Čopiči za barvanje, premazovanje
       ipd. (razen čopičev iz tar. podšt.
       9603.30); soboslikarski vložki in
       valji:
9603 40 100 - - čopiči za barvanje,
       premazovanje, lakiranje ipd.          3
9603 40 900 - - soboslikarski vložki in valji       3
9603 50 000 - Druge ščetke, ki so deli
       strojev, aparatov ali vozil          1.3
9603 90   - Drugo:
9603 90 100 - - ročno vodeni mehanični
       čistilci tal, brez motorja           3
       - - drugo:
9603 90 910 - - - ščetke za čiščenje cest;
       gospodinjske metle in omela,
       vključno s krtačami za čevlje in
       obleko; krtače za nego živali         3
9603 90 990 - - - drugo                  3
9606     Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni
       gumbi, gumbi za srajce, gumbi ki
       se še oblačijo (prekrijejo) in
       drugi deli teh izdelkov;
       nedokončani gumbi
       - Gumbi:
9606 22 000 - - iz navadnih kovin, ki niso
       preoblečeni s tekstilnim
       materialom                   1.6

          EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 2

            KMETIJSKI IZDELKI


-----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje      Količina  Posebna Carinska
oznaka                (v tonah) uvozna  stopnja
                        dajatev
-----------------------------------------------------------------
1          2           3    4   5
-----------------------------------------------------------------

0202      Meso goveje,
        zamrznjeno         2.000     4.5
0202 10 00   - Trupi in
        polovice              78,45
0202 20    - Drugi kosi
        s kostmi:
0202 20 10   - -
        "kompenzirane
        " četrti              85,50
0202 20 30   - -
        nerazkosane
        ali razkosane
        sprednje
        četrti               68,40
0202 20 50   - -
        nerazkosane
        ali razkosane
        zadnje četrti           102,65
0202 20 90   - - drugo             102,65
0202 30    - Brez
        kosti:
0202 30 10   - - sprednje
        četrti, cele
        ali razkosane
        v največ pet
        kosov, vsaka
        četrt v enem
        delu;
        kompenzirane
        hetrti v dveh
        delih, od
        katerih eden
        vsebuje
        sprednjo
        četrt, celo
        ali razkosano
        v največ pet
        kosov, drugi
        del pa zadnjo
        četrt, razen
        fileja v enem
        kosu                109,80
0202 30 50   - - vrat,
        pleče, plečna
        bržola in
        prsa s
        spodnjim
        delom plečeta           109,80
0202 30 90   - - drugo             131,75

0203      Meso,
        prašičje,
        sveže,
        ohlajeno ali
        zamrznjeno         4.000     5.5
        - Sveže ali
        ohlajeno:
0203 11    - - trupi in
        polovice s
        kožo                7,08
0203 12    - - šunke,
        plečeta in
        njihovi kosi,
        s kostmi              9,58
0203 19    - - drugo             11,48
        -
        Zamrznjeno:
0203 21    - - trupi in
        polovice              6,20
0203 22    - - šunke,
        plečeta in
        njihovi kosi,
        s kostmi              8,98
0203 29    - - drugo:
0203 29 1   - - -
        domačih
        prašičev              10,18
        - - - -
        drugo:
0203 29 550  - - - - -
        brez kosti             10,18
0203 29 590  - - - - -
        drugo (npr.
        polovice brez
        kože in brez
        slanine)              10,18
0203 29 900  - - - drugo
        - divjih
        prašičev              10,18

0207      Meso in
        užitni
        odpadki
        perutnine iz
        tar.št. 0105,
        sveže,
        ohlajeno ali
        zamrznjeno
        - Purani:
0207 25    - -
        nerazrezani
        na kose,
        zamrznjeni         300      22.5

        - Race, gosi
        in pegatke:
0207 33    - -
        nerazrezane
        na kose,
        zamrznjene         1.000     13.5

0403      Pinjenec,
        kislo mleko,
        kisla
        smetana,
        jogurt, kefir
        in drugo
        fermentirano
        ali kislo
        mleko in
        smetana,
        koncentrirano
        ali ne, z
        dodatkom
        sladkorja ali
        drugih
        sladil,
        aromatizirano
        ali z dodanim
        sadjem,
        lupinastim
        sadjem (npr.
        lešniki,
        orehi ipd.)
        ali kakavom
0403 10    - Jogurt          600
        - -
        nearomatizira
        n ali brez
        dodanega
        sadja,
        lešnikov ali
        kakava:
0403 10 1   - - - brez
        dodanega
        sladkorja ali
        drugih sladil           45,50   5.5
0403 10 3   - - - drugo            45,50   5.5

0406      Sir in skuta
0406 40    - Sir z
        modrimi ali
        podobnimi
        žlahtnimi
        plesnimi
        nastale v
        jedru sira         200  0,50   4.5

0406 90    - Sir, drug:
        ex ovčji sir,
        beli
        vlaknasti
        sir, parmezan        300  147,50  4.5

0702 00    Paradižnik,
        svež ali
        ohlajen           2.000
0702 00 001  - od 1.
        januarja do
        14. maja                 5.0
0702 00 002  - od 15. do
        31. maja                 10.0
0702 00 003  - od 1.
        junija do 30.
        septembra                 17.5
0702 00 004  - od 1. do
        31. oktobra                10.0
0702 00 005  - od 1.
        novembra do
        31. decembra               5.0

0703      Čebula,
        šalotka,
        česen, por
        druge užitne
        hebulnice;
        sveža ali
        ohlajena
0703 10    - Čebula in
        šalotka:          300
        - - čebula:
0703 10 110  - - -
        čebulček                 3.5
0703 10 19   - - - drugo:
*0703 10 191  - - - - od
        1. avgusta do
        31. oktobra                13.5
*0703 10 192  - - - - od
        1. novembra
        do 31. julija               7.5
0703 10 900  - - šalotka               7.5

0703 20 000  - Česen          200      6.0

0809      Marelice,
        češnje in
        višnje,
        breskve
        (vključno z
        nektarinami),
        slive,
        trnulje,
        sveže
0809 10 00   - Marelice:        500
0809 10 001  - - od 1.
        januarja do
        20. junija                6.0
0809 10 002  - - od 21.
        junija do 30.
        julija                  7.5
0809 10 003  - - od 1.
        avgusta do
        31. decembra               6.0

0810      Drugo sadje,
        sveže
0810 50 000  - Kivi
        (Actinidia
        chinensis
        Planch.)          500      1.5

2002      Paradižnik,
        pripravljen
        ali
        konzerviran
        kako drugače,
        razen s kisom
        ali ocetno
        kislino
2002 90    - Drugo:          100
        - - z
        vsebnostjo
        suhe snovi
        več kot 7
        mas.%, vendar
        manj kot 12
        mas.%:
2002 90 110  - - - v
        izvirnem
        pakiranju, z
        neto vsebino
        več kot 1kg                5.0
2002 90 190  - - - v
        izvirnem
        pakiranju, z
        neto vsebino
        do vključno
        1kg                    10.0
        - - z
        vsebnostjo
        suhe snovi
        več kot 12
        mas.%, vendar
        manj kot 30
        mas.%:
2002 90 310  - - - v
        izvirnem
        pakiranju, z
        neto vsebino
        več kot 1kg               5.0
2002 90 390  - - - v
        izvirnem
        pakiranju, z
        neto vsebino
        do vključno
        1kg                    10.0
        - - z
        vsebnostjo
        suhe snovi
        več kot 30
        mas.%:
2002 90 910  - - - v
        izvirnem
        pakiranju, z
        neto vsebino
        več kot 1kg                5.0
2002 90 990  - - - v
        izvirnem
        pakiranju, z
        neto vsebino
        do vključno
        1kg                    10.0

          EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 3

            KMETIJSKI IZDELKI


-----------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje         Količina Carinska
oznaka                     (v tonah) stopnja
-----------------------------------------------------------------
1            2               3    4
-----------------------------------------------------------------
0303     Ribe, zamrznjene, razen
       ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz
       tar. št. 0304
       - Druge salmonide,
       razen jeter in iker:
0303 29 000 - - druge                100  pr


0504 00 000 ex Živalska čreva            400  1.0


0601     Čebulnice, gomolji,
       koreninski gomolji,
       stebelni gomolji, živice
       in korenike v mirujočem
       stanju, rastoče ali
       cvetoče; rastlina in
       korenine cikorije, razen
       korenin iz tar. št. 1212         300
0601 10   - Čebulnice, gomolji,
       koreninski gomolji,
       stebelni gomolji, živice
       in korenike v mirujočem
       stanju                     4.0
0601 20   - Čebulnice, gomolji,
       koreninski gomolji,
       stebelni gomolji, živice
       in korenike, rastoče ali
       cvetoče, rastlina in
       korenine cikorije                5.0


0602     Druge žive rastline
       (vštevši njihove
       korenine), potaknjenci
       in cepiči, gobji
       miceliji
0602 90   - Drugo:
0602 90 100 - - gobji micelij            3.000 1.0


0802     Drugo lupinasto sadje,
       sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno
0802 1    - Mandeljni               100  2.5


0805     Agrumi, sveži ali suhi
0805 10   - Pomaranče               5.000 3.5


0805 20   - Mandarine (vštevši
       tangerinke in satsuma
       mandarine); klementine,
       wilking mandarine in
       podobni hibridi agrumov)         3.000 3.5


0805 30   - Limone (Citrus limon,
       Citrus limonum) in
       limete (Citrus
       aurantifolia)              2.000 1.5


0807     Dinje, lubenice in
       papaja, sveže
       - Dinje in lubenice:
0807 19 000 - - druge                1.000 2.5


1201 00   Sojina zrna, cela ali
       lomljena                 200  pr


1209     Seme, plodovi in trosi
       za setev                 300  pr

1604     Pripravljene ali
       konzervirane ribe,
       kaviar in kaviarjevi
       nadomestki, pripravljeni
       iz ribjih jajčec
1604 14   - - tuni, progasti tuni
       in palamide (Sarda spp.)         100  8.0


1604 15   - - skuše                150  5.0


1604 19   - - druge (razen
       salmonide):               100
       - - - ribe rodu
       Euthynnus, razen
       progastega tuna
       (Euthynnus (Katsuwonus)
       pelamis):
1604 19 310 - - - - fileti, znani
       kot "vlečeni fileti"              12.5
1604 19 390 - - - - drugo                 12.5
1604 19 500 - - - ribe vrste
       Orcynopsis unicolor               12.5
       - - - druge:
1604 19 910 - - - - fileti, surovi,
       samo prekriti s testom
       ali krušnimi drobtinami,
       predhodno ocvrti v olju
       ali neocvrti, globoko
       zamrznjeni                   12.5
       - - - - druge:
1604 19 920 - - - - - trska (Gadus
       morhua, Gadus ogac,
       Gadus macrocephalus)              2.0
1604 19 930 - - - - - saj ali
       morski losos (Pollachius
       virens)                     12.5
1604 19 940 - - - - - oslič
       (Merluccius spp.,
       Urophycis spp.)                 12.5
1604 19 950 - - - - - aljaški saj
       (Theragra chalcogramma)
       in saj (Pollachius
       pollachius)                   12.5
1604 19 980 - - - - - druge                12.5


1604 20   - Druge pripravljene
       ali konzervirane ribe:          120
       - - druge:
1604 20 500 - - - sardine,
       palamide, skuše vrste
       Scomber scombrus in
       Scomber japonicus, ribe
       vrste Orcynopsis
       unicolor                    12.5
1604 20 700 - - - tuni, progasti
       tuni ali druge ribe iz
       rodu Euthynnus                 12.5
1604 20 900 - - - druge ribe                12.5


2304 00 000 Oljne pogače in drugi
       trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz
       soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani             5.000 1.0

          EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 4

          PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI


-----------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje             Carinska
oznaka                         stopnja/
                            posebna
                            uvozna
                            dajatev
-----------------------------------------------------------------
1             2               3
-----------------------------------------------------------------
0403     Pinjenec, kislo mleko, kisla
       smetana, jogurt, kefir in drugo
       fermentirano ali kislo mleko in
       smetana, koncentrirano ali ne, z
       dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil, aromatizirano ali z
       dodanim sadjem, lupinastim
       sadjem (npr. lešniki, orehi
       ipd.) ali kakavom
0403 10   - Jogurt:
       - - aromatiziran ali z dodatkom
       sadja, lešnikov ali kakava:
0403 10 5  - - - v prahu, zrnih ali drugih
       trdnih oblikah              118 Sit/kg
0403 10 9  - - - drugo               118 Sit/kg
0403 90   - Drugo:
       - - aromatizirano ali z dodatki
       sadja, lešnikov ali kakava:
0403 90 7  - - - v prahu, zrnih ali drugih
       trdnih oblikah              167 Sit/kg
0403 90 9  - - - drugo               167 Sit/kg
0710     Vrtnine (nekuhane ali
       blanširane), zamrznjene
0710 40 000 - Sladka koruza                8.3
0711     Vrtnine, začasno konzervirane
       (npr.: z žveplovim dioksidom, v
       slanici, žveplani vodi ali
       drugih raztopinah za
       konzerviranje), vendar takšne
       neprimerne za takojšnjo prehrano
0711 90   - Druge vrtnine, mešanice
       vrtnin:
       - - vrtnine:
0711 90 300 - - - sladka koruza              8.3
1517     Margarina; mešanice ali
       preparati iz masti in olj
       živalskega ali rastlinskega
       izvora ali frakcij različnih
       masti ali olj iz tega poglavja,
       primerni za prehrano, razen
       jedilnih masti ali olj in
       njihovih frakcij iz tar. št.
       1516
1517 10   - Margarina, razen tekoče
       margarine:
1517 10 100 - - ki vsebuje več kot 10 mas.%
       do vključno 15 mas.% mlečnih
       maščob                     15.0
1517 90   - Drugo:
1517 90 100 - - ki vsebuje več kot 10 mas.%
       do vključno 15 mas.% mlečnih
       maščob                     15.0
1704     Sladkorni proizvodi (ključno z
       belo čokolado), brez kakava
1704 10   - Žvečilni gumi, prevlečen s
       sladkorjem ali ne               20.3
1704 90   - Drugo
1704 90 100 - - ekstrakt sladke koreninice
       (likviricije), ki vsebuje 10
       mas.% saharoze ali več, vendar
       ne vsebuje drugih dodatkov           16.5
1704 90 300 - - bela čokolada               16.5
       - - drugo:
1704 90 510 - - - paste, vključno z
       marcipanom, v izvirnem pakiranju
       z neto vsebino najmanj 1 kg          16.5
1704 90 550 - - - pastile za grlo in
       bomboni proti kašlju              16.5
1704 90 610 - - - s sladkorjem prevlečeni
       proizvodi                   16.5
       - - - drugo:
1704 90 650 - - - - gumijevi proizvodi in
       proizvodi iz želeja, vključno s
       sadnimi pastami v obliki slaščic        16.5
1704 90 710 - - - - kuhane sladkarije,
       polnjene ali nepolnjene (npr.,
       bomboni, lizike ipd.)             16.5
1704 90 750 - - - - karamele (toffee) in
       podobne sladkarije               16.5
       - - - - drugo:
1704 90 810 - - - - - stisnjene tablete          16.5
1704 90 990 - - - - - drugo                16.5
1806     Čokolada in druga živila, ki
       vsebujejo kakav
1806 10   - Kakav v prahu z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil          20.3
1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase
       nad 2 kg, ali v tekočem stanju,
       pastozni masi, prahu, zrnih ali
       v drugih oblikah v razsutem
       stanju, v posodah ali pakiranjih
       nad 2 kg                    20.3
       - Druga čokolada, v blokih ali
       palicah:
1806 31 000 - - polnjeni                 20.3
1806 32   - - nepolnjeni                12.8
1806 90   - Drugo                    20.3
1901     Sladni ekstrakt; živila iz moke,
       zdroba, škroba in sladnega
       ekstrakta brez dodatka kakava
       ali z dodatkom kakava v prahu v
       količini manj kot 40 mas.%,
       preračunano na popolnoma
       odmaščeno osnovo, ki niso
       navedena in ne zajeta na drugem
       mestu; živila iz izdelkov iz
       tar. št. 0401 do 0404 brez
       dodatka kakavovega prahu ali z
       dodatkom kakavovega prahu v
       količini manj kot 5 mas.%,
       preračunano na popolnoma
       odmaščeno osnovo, ki niso
       navedena in ne zajeta na drugem
       mestu
1901 10 000 - Proizvodi za otroško hrano, v
       pakiranjih za prodajo na drobno        15.0
1901 20 000 - Mešanice in testo za
       izdelovanje pekovskih izdelkov
       iz tar. št. 1905                15.0
1901 90   - Drugo:
       - - ekstrakt slada:
1901 90 110 - - - z vsebnostjo suhega
       ekstrakta 90 mas.% ali več           15.0
1901 90 190 - - - drugo                  15.0
       - - drugo:
1901 90 910 - - - ki ne vsebuje mlečnih
       maščob, saharoze, izoglukoze,
       glukoze ali škroba, ali ki
       vsebuje manj kot 1,5 mas.%
       mlečnih maščob, manj kot 5 mas.%
       saharoze (vštevši invertni
       sladkor) ali izoglukoze, manj
       kot 5 mas.% glukoze ali škroba.
       Iz te tar. podšt. pa so
       izključeni prehrambeni
       preparati, če so v prahu in, če
       vsebujejo blago iz tar. št. 0401
       do 0404                    15.0
1901 90 99  - - - drugo                  18.8
1902     Testenine, kuhane ali nekuhane
       ali polnjene (z mesom ali
       drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti,
       makaroni, rezanci, lazanje,
       cmoki, ravioli, kaneloni;
       kuskus, pripravljen ali
       nepripravljen
       - Nepolnjene testenine,
       nekuhane in ne drugače
       pripravljene:
1902 11 000 - - z jajci                  22.5
1902 19   - - druge                   33.8
1902 20   - Polnjene testenine, kuhane
       ali nekuhane ali drugače
       pripravljene:
       - - druge:
1902 20 910 - - - kuhane                 15.0
1902 20 990 - - - drugo                  15.0
1902 30   - Druge testenine (kuhane)          15.0
1902 40   - Kuskus                   9.0
1903     Tapioka in njeni nadomestki,
       pripravljeni iz škroba kot
       kosmiči, zrnca, perle in v
       podobnih oblikah                pr
1904     Pripravljena živila, dobljena z
       nabrekanjem ali praženjem žit
       ali žitnih izdelkov (npr.
       koruzni kosmiči); žita (razen
       koruze), v zrnu ali obliki
       kosmičev ali druge oblike (razen
       moke in zdroba), predkuhana, ali
       drugače pripravljena, ki niso
       navedena in ne zajeta na drugem
       mestu                     15.0
1905     Kruh, peciva, sladice, biskviti
       in drugi pekovski izdelki z
       dodatkom kakava ali brez njega;
       hostije, prazne kapsule za
       farmacevtske proizvode, oblati
       za pečatenje, rižev papir in
       podobni izdelki
1905 10 000 - Hrustljavi kruh (krisp)           18.8
1905 20   - Kruh in podobni izdelki,
       začinjeni z ingverjem             20.3
1905 30   - Sladki keksi (piškoti),
       vaflji in oblati:
       - - popolnoma ali delno
       prevlečeni s čokolado ali
       drugimi proizvodi, ki vsebujejo
       kakav:
1905 30 110 - - - v izvirnem pakiranju z
       neto vsebino do vključno 85g          20.3
1905 30 190 - - - drugo                  20.3
       - - drugo:
       - - - sladki keksi (piškoti):
1905 30 300 - - - - ki vsebujejo 8 mas.%
       ali več mlečnih maščob             20.3
       - - - - drugo:
1905 30 510 - - - - - sendvič biskviti          20.3
1905 30 590 - - - - - drugo                20.3
       - - - vaflji in oblati:
1905 30 910 - - - - soljeni, polnjeni ali
       nepolnjeni (slanega okusa)           15.0
1905 30 990 - - - - drugo (polnjeni ali
       nepolnjeni - sladkega okusa)         15.0
1905 40   - Prepečenec, toast in podobni
       toast izdelki                 15.0
1905 90   - Drugo:
1905 90 100 - - matzos                  15.0
1905 90 200 - - hostije, kapsule za
       farmacevtske proizvode, oblati,
       rižev papir in podobni proizvodi        7.5
       - - drugo:
1905 90 300 - - - kruh (navaden), ki ne
       vsebuje dodanega medu, jajc,
       sira ali sadja in ki v suhem
       stanju ne vsebuje več kot 5
       mas.% sladkorjev niti več kot 5
       mas.% maščob                  22.5
1905 90 400 - - - vaflji in oblati z
       vsebnostjo vode več kot 10 mas.%        22.5
1905 90 450 - - - nesladki (npr. slani ali
       neslani) keksi (piškoti,
       krekerji)                   22.5
1905 90 550 - - - izdelki, pridobljeni z
       ekspandiranjem ali
       ekstrudiranjem, začinjeni ali
       soljeni                    22.5
       - - - drugo:
1905 90 600 - - - - z dodanimi sladili          22.5
1905 90 900 - - - - drugo                 22.5
2001     Vrtnine, sadje in drugi užitni
       deli rastlin, pripravljeni ali
       konzervirani v kisu ali ocetni
       kislini
2001 90   - Drugo:
2001 90 300 - - sladka koruza (Zea mays
       var. saccharata)                15.0
2001 90 400 - - yam, sladek krompir in
       podobni užitni deli rastlin, ki
       vsebujejo najmanj 5 mas.% škroba        15.0
2004     Druge vrtnine, pripravljene ali
       konzervirane drugače, razen v
       kisu ali ocetni kislini,
       zamrznjene, razen proizvodov iz
       tar. št. 2006
2004 10   - Krompir:
       - - drugo:
2004 10 910 - - - v obliki moke, zdroba ali
       kosmičev                    16.5
2004 90   - Druge vrtnine in mešanice
       vrtnin:
2004 90 100 - - sladka koruza (Zea mays
       var. saccharata)                15.0
2005     Druge vrtnine, pripravljene ali
       konzervirane drugače, razen v
       kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov
       iz tar. št. 2006
2005 20   - Krompir:
2005 20 100 - - v obliki moke, zdroba ali
       kosmičev                    16.5
2005 80 000 - Sladka koruza (Zea mays var.
       saccharata)                  6.0
2008     Sadje, lupinasto sadje in drugi
       užitni deli rastlin (nekuhani),
       drugače pripravljeni ali
       konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali
       alkohola ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu
       - Drugo, vključno mešanice,
       razen tistih iz tar. podšt. 2008
       19:
2008 99   - - drugo:
       - - - brez dodanega alkohola:
       - - - - brez dodanega
       sladkorja:
2008 99 850 - - - - - koruza, razen sladke
       koruze (Zea mays var.
       saccharata)                  4.5
2008 99 910 - - - - - jam, sladek krompir
       in podobni užitni deli rastlin,
       ki vsebujejo 5 mas.% ali več
       škroba                     4.5
2101     Ekstrakti, esence in koncentrati
       kave, čaja, maté čaja in
       pripravki na njihovi osnovi ali
       na osnovi kave, čaja ali mate
       čaja; pražena cikorija in drugi
       praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in
       koncentrati
2101 1    - Ekstrakti, esence in
       koncentrati kave ter pripravki
       na osnovi teh ekstraktov, esenc
       ali koncentratov ali na osnovi
       kave                      7.5
2101 20   - Ekstrakti, esence in
       koncentrati čaja, maté čaja in
       pripravki na osnovi teh
       ekstraktov, esenc ali
       koncentratov ali na osnovi čaja
       ali maté čaja                 7.5
2101 30   - Pražena cikorija in drugi
       praženi kavni nadomestki ter
       njihovi ekstrakti, esence in
       koncentrati                  3.7
2102     Kvas (aktiven ali neaktiven);
       drugi enocelični mikroorganizmi,
       mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni
       praški
2102 10   - Aktivni kvas:
2102 10 100 - - kultura kvasa               1.5
       - - pekovski kvas:
2102 10 310 - - - posušen                 7.5
2102 10 390 - - - drugo                  11.3
2102 10 900 - - drugo                   7.5
2102 20   - Neaktivni kvas; drugi
       enocelični mikroorganizmi, mrtvi        pr
2102 30 000 - Pripravljeni pecilni praški         6.3
2103     Pripravki za omake in
       pripravljene omake, mešane
       začimbe in mešana začimbna
       sredstva; gorčična moka in zdrob
       in pripravljena gorčica
2103 10 000 - Sojina omaka                7.3
2103 20 000 - Paradižnikov ketchup in druge
       paradižnikove omake              10.1
2103 30   - Gorčična moka in zdrob in
       pripravljena gorčica              9.3
2103 90   - Drugo                    10.0
2104     Juhe in ragu juhe in pripravki
       za te juhe; homogenizirana
       sestavljena živila
2104 10   - Juhe in ragu juhe ter
       pripravki za te juhe              10.5
2104 20 000 - Homogenizirana sestavljena
       živila, primerna kot hrana za
       otroke ali za dietetične namene        7.8
2105 00   Sladoled in druge ledene sladice
       s kakavom ali brez kakava           20.3
2106     Živila, ki niso navedena in ne
       zajeta na drugem mestu
2106 10   - Beljakovinski koncentrati in
       teksturirane beljakovinaste
       snovi:
2106 10 200 - - brez mlečnih maščob,
       saharoze, izoglukoze, glukoze
       ali škroba ali ki vsebujejo manj
       kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5
       mas.% saharoze ali izoglukoze, 5
       mas.% glukoze ali škroba            5.3
2106 10 800 - - drugo                   7.5
2106 90   - Drugo:
2106 90 100 - - sirovi fondueji              4.5
2106 90 200 - - sestavljeni alkoholni
       pripravki, razen tistih na
       osnovi aromatičnih snovi vrst,
       ki se uporabljajo pri
       proizvodnji pijač               9.0
       - - aromatizirani ali obarvani
       sladkorni sirupi:
2106 90 300 - - - izoglukozni sirupi           9.0
       - - - drugo:
2106 90 510 - - - - laktozni sirupi            9.0
2106 90 550 - - - - glukozni sirupi in
       maltodekstrinski sirup             9.0
2106 90 590 - - - - drugo                 9.0
       - - drugo:
2106 90 920 - - - ki ne vsebujejo mlečnih
       maščob, saharoze, izoglukoze,
       glukoze ali škroba ali ki
       vsebujejo manj kot 1,5 mas.%
       mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze
       ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze
       ali škroba                   9.0
2106 90 98  - - - drugo:
2106 90 981 - - - dietetična hrana za ljudi
       s hudimi presnovnimi motnjami,
       vrste, navedene v dodatni opombi
       4. k 21. poglavju               pr
2106 90 989 - - - drugo                  9.0
2202     Vode, vključno mineralne vode in
       sodavice, s sladkorjem ali
       drugimi sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje ter druge
       brezalkoholne pijače, razen
       sadnih in zelenjavnih sokov, ki
       se uvrščajo v tar. št. 2009
2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode
       in sodavice, s sladkorjem ali
       drugimi sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje                 8.3
2202 90   - Drugo                    15.0
2203 00   Pivo iz slada (z vsebnostjo
       alkohola nad 0,5 vol.%)            24.0
2205     Vermut in druga vina iz svežega
       grozdja, aromatizirana z
       rastlinami ali sredstvi za
       aromatiziranje                 20.0
2208     Nedenaturiran etanol, z
       vsebnostjo manj kot 80 vol.%;
       destilati, likerji in druge
       alkoholne pijače s katero koli
       vsebnostjo alkohola
2208 20   - Alkoholne pijače, dobljene z
       destilacijo vina in iz grozdja,
       grozdnega drozga ali grozdnih
       tropin                     25.0
2208 30   - Whisky                   18.9
2208 40   - Rum in tafia (destilat iz
       sladkornega trsa)               25.0
2208 50   - Gin in brinjevec              25.0
2208 90   - Drugo                    25.0

          EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 5


-----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje
oznaka
1       2
-----------------------------------------------------------------
3502     Albumini (vključno koncentrati dveh ali
       več proteinov iz sirotke z vsebnostjo
       80 mas.% ali več proteinov iz sirotke,
       računano na suho snov), albuminati in
       drugi albuminski derivati
       - Jajčni albumin:
3502 11   - - posušen:
3502 11 100 - - - neustrezen ali ki bo s predelavo
       postal neustrezen za človeško prehrano
3502 11 900 - - - drugo
3502 19   - - drugo:
3502 19 100 - - - neustrezen ali ki bo s predelavo
       postal neustrezen za človeško prehrano
3502 19 900 - - - drugo
       - Mlečni albumin, vključno koncentrati
       iz dveh ali več mlečnih proteinov:
3502 20 100 - - neustrezen ali ki bo s predelavo
       postal neustrezen za človeško prehrano
       - - drugo:
3502 20 910 - - - posušen (na primer v lističih,
       kosmičih, prahu)
3502 20 990 - - - drugo
4501     Pluta, naravna, surova ali enostavno
       obdelana; odpadki plute, zdrobljena,
       drobljena ali zmleta pluta
5201 00   Bombaž, nemikan in nečesan
5301     Lan, surov ali predelan, toda nepreden;
       laneno predivo in odpadki (vključno z
       odpadki preje in razvlaknjenimi
       tekstilnimi surovinami)
5302     Konoplja (Cannabis sativa L.), surova
       ali predelana, toda nepredena;
       konopljeno predivo in odpadki (vključno
       z odpadki preje in razvlaknjenimi
       tekstilnimi surovinami)


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti