Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/1999 z dne 20. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/1999 z dne 20. 12. 1999

Kazalo

4933. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2000 po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT), stran 15471.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Slovenije k Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini (Uradni list RS, št. 59/94 - MP št. 17/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi carinskih kvot za leto 2000 po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
1. člen
Za blago v okviru carinskih kvot, ki je navedeno v prilogah 1 in 2 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri uvozu plačujeta carina po stopnjah in posebna uvozna dajatev v višini, kot je določeno v teh prilogah.
2. člen
Za namene te uredbe imata naslednja izraza naslednji pomen:
1. uvoz pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg;
2. vlagatelj pomeni pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika s sedežem oziroma stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
3. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 1 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo iz prejšnjega odstavka vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj. Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru kvot iz priloge 1 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 1 k tej uredbi naenkrat ali postopoma, upoštevaje razmere na trgu zadevnega blaga, pri čemer mora biti razdelitev končana najmanj dva meseca pred iztekom leta.
Če je bila skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov manjša od posamezne carinske kvote iz priloge 1 k tej uredbi, na katero se nanašajo, ali ni bil v celoti izvršen uvoz že razdeljenih količin, lahko minister za ekonomske odnose in razvoj, na predlog komisije iz prvega odstavka tega člena, objavi obseg carinskih kvot za novo razdelitev in določi rok za vlaganje zahtevkov.
4. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi razdeljuje Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj sproti na podlagi vloženih zahtevkov, dokler carinska kvota ni izčrpana. Če je skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov večja od posamezne carinske kvote, na katero se nanašajo, se vlagateljem dodeli sorazmerni del glede na zahtevane količine.
5. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 1 in 2 k tej uredbi, vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 1 k tej uredbi, se vloži v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe.
7. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 2 k tej uredbi, se vloži posebej za vsako količino blaga, ki se uvozi naenkrat. Zahtevku mora biti priložena kopija izpolnjene carinske deklaracije, iz katere je razvidna količina blaga, ki jo namerava vlagatelj uvoziti.
8. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj izda vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga po 3. in 4. členu te uredbe, s katero določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino blaga v skladu s 1. členom te uredbe.
Vlagatelj lahko uvozi dodeljeno količino blaga sam ali pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske formalnosti. Oseba, ki jo je vlagatelj pooblastil za izpeljavo carinskih formalnosti, se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s pisnim pooblastilom vlagatelja. Iz pooblastila mora biti jasno razvidno, ali gre za posredno ali neposredno zastopanje.
9. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza blaga po izdanih odločbah iz 8. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
10. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL), v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99), v polje 39 vpiše štirimestno šifro "5002".
11. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.
Št. 424-13/98-2
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost