Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/1999 z dne 20. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/1999 z dne 20. 12. 1999

Kazalo

4931. Uredba o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000, stran 15312.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) ter v zvezi s 3., 4. in 9. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 26/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000
1. člen
S to uredbo se določajo carinski kontingenti za uvoz določenega blaga v letu 2000 ter uporaba carinskih stopenj v okviru določenih carinskih kontingentov.
2. člen
(1) Določa se carinski kontingent s 50% znižano carinsko stopnjo, kot je določeno s carinsko tarifo za posamezno blago (nova cestna vozila), navedeno v Prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Carinski kontingent lahko koristijo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pogodbeni predstavniki proizvajalca posamezne blagovne znamke cestnih vozil.
(2) Če se blago iz prejšnjega odstavka uvaža po preferencialni carinski stopnji na podlagi mednarodnih sporazumov, ki jih je podpisala Republika Slovenija, se 50% znižana carinska stopnja določi na podlagi preferencialne carinske stopnje.
(3) Če je blago iz prvega odstavka tega člena navedno tudi v Prilogi 4 k tej uredbi, se 50% znižana carinska stopnja določi na podlagi carinske stopnje, ki je določena za to blago v Prilogi 4.
(4) Višina carinskega kontingenta, ki ga lahko koristi posamezna pravna oseba iz prvega odstavka tega člena se določi v višini:
1. dela vrednosti izvoza cestnih vozil iz prvega odstavka tega člena, ki predstavlja povečanje vrednosti in je rezultat operacij sestavljanja v Republiki Sloveniji in vgradnje delov s poreklom iz Republike Slovenije,
2. vrednosti blaga slovenskega porekla, izvoženega tujemu podjetju – proizvajalcu posamezne blagovne znamke cestnega vozila ali njegovemu dobavitelju sklopov za vozila in
3. dela vrednosti ponovno izvoženega blaga tujemu podjetju – proizvajalcu posamezne blagovne znamke cestnega vozila ali njegovemu dobavitelju sklopov za vozila, ki predstavlja povečanje vrednosti na začasno uvoženem blagu kot rezultat operacij predelave, dodelave ali sestavljanja v Republiki Sloveniji in na osnovi katere je pridobljeno blago pridobilo slovensko poreklo.
(5) Za tuje podjetje – proizvajalca posamezne blagovne znamke cestnih vozil iz prvega odstavka tega člena se šteje podjetje – proizvajalec vozil, kateremu se izvaža blago, ne glede na to, ali se izvaža direktno proizvajalcu, njegovemu kooperantu, njegovemu pooblaščenemu zastopniku oziroma koncesionarju. Potrdilo o poslovni povezavi izda podjetje – proizvajalec posamezne blagovne znamke cestnih vozil.
(6) Za blago slovenskega porekla iz 1. do 3. točke tretjega odstavka tega člena se šteje blago, ki ustreza kriterijem, določenim z 11.a do 14.b členom carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99) ter 13. do 35. členom uredbe o izvajanju carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99).
(7) Seznam blaga za izvoz iz 2. in 3. točke četrtega odstavka tega člena tujim podjetjem, proizvajalcem posamezne blagovne znamke cestnih vozil je v Prilogi 2 k tej uredbi in je njen sestavni del. Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko izda predpis o spremembi in dopolnitvi priloge iz tega odstavka.
(8) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco o višini carinskega kontingenta in njegovi izkoriščenosti po posameznih tujih blagovnih znamkah po četrtem odstavku tega člena.
(9) Minister za ekonomske odnose in razvoj predpiše navodilo za uveljavljanje pravic po tem členu.
(10) V carinski kontingent za leto 2000 se všteva tudi izvoz, opravljen v letu 1999, če pravica do uvoza po znižani carinski stopnji po uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1999 (Uradni list RS, št. 85/98 in 2/99) ni bila izkoriščena v letu 1999.
3. člen
(1) Določa se carinski kontingent v neomejeni višini z uporabo carinske stopnje “prosto“ za blago navedeno v Prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. blago, ki se uvaža, se rabi neposredno za izgradnjo avtocest v skladu s sprejetim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in se na gradbiščih tudi dejansko uporablja oziroma vgradi v avtocesto ali v celoti porabi pri njeni gradnji;
2. blago, ki se uvaža, se uporablja izključno na gradbišču odseka avtoceste, ki je navedeno v potrdilu iz 8. člena te uredbe oziroma na drugem gradbišču odseka avtoceste s soglasjem pristojnega carinskega organa.
(2) Carinski kontingent iz prejšnjega odstavka lahko koristijo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: upravičenci).
(3) Tarifne številke, navedene v Prilogi 3, so samo orientacijske. Dokončne tarifne številke se določijo ob času carinjenja in so lahko drugačne kot so navedene v Prilogi 3.
4. člen
(1) Določa se carinski kontingent v neomejeni višini z uporabo carinske stopnje “prosto“ za blago navedeno v Prilogah 3 in 6 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. blago, ki se uvaža, se rabi neposredno za izgradnjo ali obnovo železniške infrastrukture v skladu s sprejetim Nacionalnim programom razvoja slovenske železniške infrastrukture;
2. blago, ki se uvaža, se uporablja izključno na gradbišču odseka železniške proge, ki je navedeno v potrdilu iz 8. člena te uredbe oziroma na drugem gradbišču železniške proge s soglasjem pristojnega carinskega organa;
3. blago, ki se uvaža, se rabi za prenovo ali vzdrževanje železniškega voznega parka.
(2) Carinski kontingent iz prejšnjega odstavka lahko koristijo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: upravičenci).
(3) Tarifne številke, navedene v Prilogah 3 in 6, so samo orientacijske. Dokončne tarifne številke se določijo ob času carinjenja in so lahko drugačne kot so navedene v Prilogah 3 in 6.
5. člen
Določa se carinski kontingent v neomejeni višini z uporabo znižane carinske stopnje, določene za blago, navedeno v Prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
6. člen
(1) Določa se carinski kontingent v neomejeni višini z uporabo carinske stopnje “prosto“ za blago, navedeno v Prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. blago, ki se uvaža, se uporabi neposredno za izvajanje del oziroma dobave blaga v skladu z mednarodnim razpisom ter se financira iz sredstev kreditov mednarodne finančne organizacije in
2. s kreditno pogodbo z mednarodno finančno organizacijo je dogovorjeno, da se iz odobrenega kredita ne smejo kriti stroški plačila uvoznih dajatev.
(2) Carinski kontingent iz prejšnjega odstavka lahko koristijo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: upravičenci).
(3) Upravičenci iz prejšnjega odstavka lahko uvažajo blago v okviru carinskega kontingenta, če pristojnemu carinskemu organu poleg rednih carinskih uvoznih dokumentov predložijo še naslednja dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti in
2. izjavo upravičenca, da bo blago uporabljeno pri izvedbi del pridobljenih na mednarodnem razpisu.
(4) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco o količini, vrstah in vrednosti blaga, uvoženega v skladu s prvim odstavkom tega člena in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
(5) Upravičenci iz drugega odstavka tega člena morajo voditi evidenco o uporabi blaga pri izvajanju del iz mednarodnega razpisa in carinskim organom na njihovo zahtevo omogočiti pregled blaga, uvoženega v skladu s to uredbo in vpogled v dokumentacijo o uporabi tega blaga.
(6) Potrdilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti iz 1. točke tretjega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. firmo in sedež oziroma ime in priimek ter naslov upravičenca,
2. podatke o tem, ali gre za izvajalca del ali za podizvajalca, z navedbo številke pogodbe z investitorjem oziroma njegovo soglasje k pogodbi med izvajalcem in podizvajalcem oziroma za dobavitelja blaga,
3. firmo in sedež uvoznika,
4. navedbo mednarodnega razpisa in del, ki jih izvaja upravičenec,
5. specifikacijo blaga, ki se uvaža in ki izhaja iz razpisa (navedba tarifnih oznak, naziv blaga, količine in vrednosti) in
6. navedbo, ali bo blago uvoženo naenkrat ali postopoma v več pošiljkah.
(7) Tarifne številke, navedene v Prilogi 5 k tej uredbi, so samo orientacijske. Dokončne tarifne številke se določijo ob času carinjenja in so lahko drugačne kot so navedene v Prilogi 5.
7. člen
(1) Upravičenci iz 3. oziroma 4. člena te uredbe lahko uvažajo blago v okviru carinskega kontingenta, če pristojnemu carinskemu organu poleg rednih carinskih uvoznih dokumentov predložijo še naslednja dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za promet in zveze, da je določena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik izvajalec oziroma podizvajalec del na posameznem gradbišču odseka avtoceste ali železniške proge oziroma del vzdrževanja ali nakupa železniškega voznega parka in
2. izjavo upravičenca, da bo blago uporabljeno oziroma se bo rabilo pri gradnji določenega odseka avtoceste oziroma železniške proge oziroma za prenovo ali vzdrževanje železniškega voznega parka.
(2) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco o količini, vrstah in vrednosti blaga, uvoženega v skladu s 3. in 4. členom te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
(1) Ministrstvo za promet in zveze izda potrdilo iz 1. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe na predlog Družbe za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji oziroma na predlog Slovenskih železnic d.d.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. firmo in sedež oziroma ime in priimek ter naslov upravičenca,
2. podatke o tem, ali gre za izvajalca del ali za podizvajalca z navedbo številke pogodbe z investitorjem oziroma njegovo soglasje k pogodbi med izvajalcem in podizvajalcem,
3. firmo in sedež uvoznika,
4. navedbo gradbišča odseka avtoceste oziroma železniške proge, za katerega se blago uvaža s točnim naslovom gradbišča po pogodbi med investitorjem in izvajalcem oziroma izvajalcem in podizvajalcem,
5. specifikacijo blaga, ki se uvaža (navedba tarifnih oznak, poimenovanje blaga, količine in vrednosti) in
6. navedbo, ali bo blago uvoženo naenkrat ali postopoma v več pošiljkah.
(3) Ministrstvo za promet in zveze izda potrdilo iz prvega odstavka tega člena v treh izvodih: en izvod zadrži, drugi izvod izroči upravičencu, tretjega pa pošlje pristojni carinarnici iz prvega odstavka 9. člena te uredbe.
(4) Ministrstvo za promet in zveze trimesečno obvešča Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj o številu in vrednostnem obsegu izdanih potrdil iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Carinska uprava Republike Slovenije v soglasju z investitorjem določi carinarnico, preko katere lahko upravičenci uvažajo blago po 3. oziroma 4. členu te uredbe.
(2) Direktor Carinske uprave Republike Slovenije v soglasju z investitorjem določi način vodenja evidenc in podatkov, predpisanih s to uredbo.
10. člen
Blago iz 3. oziroma 4. člena te uredbe je mogoče premestiti iz enega gradbišča odseka avtoceste oziroma železniške proge na drugega šele potem, ko se o tem obvesti pristojno carinarnico iz prvega odstavka 9. člena te uredbe.
11. člen
(1) Upravičenci iz 3. in 4. člena te uredbe so dolžni voditi evidenco o uporabi oziroma porabi blaga, uvoženega po 3. oziroma 4. členu te uredbe in carinskim organom na njihovo zahtevo omogočiti pregled blaga, uvoženega v skladu s to uredbo in vpogled v dokumentacijo o uporabi blaga.
(2) Investitor je dolžan spremljati uporabo blaga uvoženega po 3. oziroma 4. členu te uredbe in obveščati carinarnico iz prvega odstavka 9. člena te uredbe o vseh spremembah v zvezi z blagom, zaradi katerih bi lahko nastopila obveznost plačila carinskega dolga v skladu s 13. členom te uredbe.
12. člen
(1) Investitor je dolžan na podlagi gradbenih knjig in normativov za porabo blaga predložiti pristojni carinarnici pisni izračun o tem, koliko blaga skupaj s predpisanim kalom, je dejansko vgrajenega in kolikšen je preostanek blaga, uvoženega po 3. in 4. členu te uredbe.
(2) Za preostanek blaga iz prejšnjega odstavka se plača carinski dolg v skladu s 13. členom te uredbe.
(3) Carinarnica preveri izračun iz prvega odstavka tega člena in ga potrdi. Potrjen izračun je podlaga za končni obračun med investitorjem in izvajalcem del oziroma podizvajalcem.
13. člen
(1) Ne glede na 3. in 4. člen te uredbe je upravičenec dolžan plačati carinski dolg po stopnji, predpisani z zakonom o carinski tarifi, če:
1. brez predhodnega obvestila carinarnici prenese blago iz enega gradbišča odseka avtoceste oziroma železniške proge na drugega;
2. umakne blago z gradbišča odseka avtoceste oziroma železniške proge;
3. odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago za druge namene, kot so določeni v 3. in 4. členu te uredbe, preden je obračunan carinski dolg, razen če to blago proda, da v uporabo ali drugačno razpolaganje drugemu upravičencu;
4. je obveznost plačila carinskega dolga nastala v skladu z drugim odstavkom 12. člena te uredbe;
5. ne omogoči carinskim organom pregleda blaga ali vpogleda v listine o uporabi blaga.
(2) Carinski dolg iz 1., 3. in 5. točke prejšnjega odstavka se obračuna od carinske vrednosti, ugotovljene ob carinjenju, po stopnjah, določenih s carinsko tarifo, in zamudne obresti, računajoč od dneva carinjenja do izdaje odločbe o poznejšem plačilu carinskega dolga.
(3) Carinski dolg iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena se obračuna od carinske vrednosti, ugotovljene na dan naknadnega obračuna carinskega dolga po stopnjah, ki so veljale na dan, ko je bila vložena uvozna carinska deklaracija.
(4) Obveznost plačila carinskega dolga iz prejšnjega odstavka tega člena ugasne tri leta po vložitvi uvozne carinske deklaracije.
14. člen
(1) Ne glede na 6. člen te uredbe je upravičenec dolžan plačati carinski dolg po stopnjah, določenih s carinsko tarifo, če:
1. odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago za druge namene, ne pa za izvedbo del, pridobljenih po mednarodnem razpisu, preden je obračunan carinski dolg, razen če to blago proda, da v uporabo ali drugačno razpolaganje drugemu upravičencu;
2. ne omogoči carinskim organom pregleda blaga ali vpogleda v listine o uporabi blaga.
(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka tega člena se obračuna od carinske vrednosti, ugotovljene ob carinjenju, po stopnjah, določenih s carinsko tarifo z zamudnimi obrestmi, računajoč od dneva carinjenja do izdaje odločbe o poznejšem plačilu carinskega dolga.
15. člen
(1) Določa se carinski kontingent z uporabo carinske stopnje “prosto“, za določeno blago, ki se uvaža v letu 2000 za potrebe izvedbe sprejetih nacionalnih obrambnih programov.
(2) Seznam blaga iz prejšnjega odstavka in višino carinskega kontingenta za posamezno blago določi vlada.
16. člen
(1) Določa se carinski kontingent z uporabo carinske stopnje “prosto“ za naslednje blago v višini:
7407 10 000     Iz rafiniranega bakra       110 ton
7407 21 100     Palice              1500 ton
(2) Blago v okviru carinskega kontingenta iz prejšnjega odstavka se lahko uvaža na podlagi dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v skladu z določbo drugega odstavka 11. člena uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga.
17. člen
(1) Določa se carinski kontingent z uporabo carinske stopnje “prosto“ za naslednje blago v višini:
1001         Pšenica in mešanice žit na
           podlagi pšenice
1001 90       – Drugo:
1001 90 990     – – – drugo           50.000 ton
1701         Sladkor iz sladkornega trsa
           in sladkorne pese ter kemično
           čista saharoza v trdnem stanju
– Drugo:
1701 99 100     – – – beli sladkor       10.000 ton
(2) Upravičenec za uvoz blaga iz prejšnjega odstavka tega člena je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki mora za vsakokratni uvoz predhodno pridobiti potrdilo Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(3) Zavod lahko uvozi blago iz prvega odstavka tega člena sam ali pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske formalnosti.
18. člen
Pri uvozu oziroma izvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona v polje 39 vpiše naslednjo štirimestno šifro:
– 4001 – pri uvozu blaga iz priloge 1 po prvem odstavku 2. člena;
– 4002 – pri izvozu blaga iz priloge 2;
– 4003 – pri uvozu blaga iz priloge 1 po drugem odstavku 2. člena;
– 4006 – pri uvozu blaga iz priloge 1 po tretjem odstavku 2. člena;
– 3001 – pri uvozu blaga iz prilog 3 in 6;
– 4005 – pri uvozu blaga iz priloge 4;
– 8000 – pri uvozu blaga iz priloge 5;
– 6001 – pri uvozu blaga po 14. členu te uredbe;
– 4004 – pri uvozu blaga po 15. členu te uredbe;
– 8001 – pri uvozu blaga po 16. členu te uredbe.
19. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.
Št. 424-06/98-8
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
              PRILOGA 1

-------------------------------------------------

Tarifna        Poimenovanje
oznaka
1              2
-------------------------------------------------
8701      Traktorji, (razen traktorjev iz
        tar. št. 8709)
8701 10 000  - Traktorji, ki se upravljajo
        stoje (brez sedeža)
8701 20    - Cestni vlačilci za
        polpriklopnike:
8701 20 100  - - novi
8701 90    - Drugi:
        - - kmetijski vlačilci (razen
        takih brez sedeža, za katerimi se
        hodi) in gozdarski traktorji, na
        kolesih:
        - - - novi, z močjo motorja:
8701 90 110  - - - - do vključno 18 kW
8701 90 200  - - - - več kot 18 kW, do
        vključno 37 kW
8701 90 25   - - - - nad 37 kW, do vključno 59
        kW:
8701 90 251  - - - - - nad 37 kW, do vključno
        49 kW
8702      Motorna vozila za prevoz deset ali
        več oseb, vštevši voznika
8702 10    - Z batnim motorjem z notranjim
        zgorevanjem na vžig s kompresijo
        (dieselskim ali poldieselskim):
        - - s prostornino cilindrov nad
        2.500 cm3:
8702 10 110  - - - nova
        - - s prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3:
8702 10 910  - - - nova
8702 90    - Druga:
        - - z batnim motorjem z notranjim
        izgorevanjem in vžigom s svečko:
        - - - s prostornino cilindrov nad
        2.800 cm3:
8702 90 110  - - - - nova
        - - - s prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3:
8702 90 310  - - - - nova
8702 90 900  - - z drugimi motorji
8703      Avtomobili in druga motorna
        vozila, konstruirana predvsem za
        prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
        št. 8702), vključno z motornimi
        vozili za kombinirani prevoz ljudi
        in blaga (tipa "karavan", "kombi"
        itd.) in dirkalnimi avtomobili
        - Druga vozila z batnim motorjem
        in vžigom s svečko, razen z
        rotacijskimi batnimi motorji:
8703 21    - - s prostornino cilindrov do
        vključno 1000 cm3:
8703 21 100  - - - nova
8703 22    - - s prostornino cilindrov nad
        1000 cm3 do vključno 1500 cm3:
8703 22 10   - - - nova:
8703 22 101  - - - - terenska
8703 22 109  - - - - druga
8703 23    - - s prostornino cilindrov nad
        1500 cm3 do vključno 3000 cm3:
        - - - nova:
8703 23 19   - - - - druga:
8703 23 191  - - - - - terenska vozila
8703 23 193  - - - - - s prostornino cilindrov
        nad 2400 cm3 do vključno 3000 cm3
8703 23 199  - - - - - druga
8703 24    - - s prostornino cilindrov nad
        3000 cm3:
8703 24 100  - - - nova
        - Druga vozila z batnim motorjem
        z notranjim zgorevanjem na vžig s
        kompresijo (dieselskim ali
        poldieselskim):
8703 31    - - s prostornino cilindrov do
        vključno 1500 cm3:
8703 31 10   - - - nova:
8703 31 101  - - - - terenska
8703 31 109  - - - - druga
8703 32    - - s prostornino cilindrov nad
        1500 cm3 do vključno 2500 cm3:
        - - - nova:
8703 32 19   - - - - druga:
8703 32 191  - - - - - terenska
8703 32 199  - - - - - druga
8703 33    - - s prostornino cilindrov nad
        2500 cm3:
        - - - nova:
8703 33 190  - - - - druga
8703 90    - Druga:
8703 90 100  - - z električnimi motorji
8703 90 900  - - druga
8704      Motorna vozila za prevoz blaga
8704 10    - Samorazkladalna (dumperji -
        prekucniki), konstruirana za delo
        izven cestnega omrežja:
8704 10 10   - - z batnim motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim vžigom
        (dieselskim ali poldieselskim) ali
        z vžigom s svečko:
8704 10 109  - - - druga
8704 10 900  - - druga
        - Druga z batnim motorjem z
        notranjim zgorevanjem na vžig s
        kompresijo (dieselskim ali
        poldieselskim):
8704 21    - - bruto mase do vključno 5 t:
8704 21 100  - - - posebej prirejena za
        transport visokoradioaktivnih
        snovi
        - - - druga:
        - - - - z motorji s prostornino
        cilindrov nad 2.500 cm3:
8704 21 31   - - - - - nova:
8704 21 311  - - - - - - cisterne
8704 21 312  - - - - - - vozila z nevgrajenim
        delom za prevoz tovora (npr.
        keson, silos, hladilnik ipd.)
8704 21 319  - - - - - - druga
        - - - - z motorji s prostornino
        cilindrov do vključno 2.500 cm3:
8704 21 91   - - - - - nova:
8704 21 911  - - - - - - cisterne
8704 21 912  - - - - - - vozila z nevgrajenim
        delom za prevoz tovora (npr.
        keson, silos, hladilnik ipd.)
8704 21 919  - - - - - - druga
8704 22    - - bruto mase nad 5 do vključno
        20 t:
8704 22 100  - - - posebej prirejena za
        transport visokoradioaktivnih
        snovi
        - - - druga:
8704 22 91   - - - - nova:
8704 22 911  - - - - - cisterne
8704 22 919  - - - - - druga
8704 23    - - bruto mase nad 20 t:
8704 23 100  - - - posebej prirejena za
        transport visokoradioaktivnih
        snovi
        - - - druga:
8704 23 91   - - - - nova:
8704 23 911  - - - - - cisterne
8704 23 919  - - - - - druga
        - Druga z batnim motorjem z
        notranjim zgorevanjem na vžig s
        svečko:
8704 31    - - bruto mase do vključno 5 t:
8704 31 100  - - - posebej prirejena za
        transport visoko radioaktivnih
        snovi
        - - - druga:
        - - - - z motorji s prostornino
        cilindrov nad 2.800 cm3:
8704 31 310  - - - - - nova
        - - - - z motorji s prostornino
        cilindrov do vključno 2.800 cm3:
8704 31 910  - - - - - nova
8704 32    - - bruto mase nad 5 t:
8704 32 100  - - - posebej prirejena za
        transport visokoradioaktivnih
        snovi
        - - - druga:
8704 32 910  - - - - nova
8704 90 000  - Druga
8705      Motorna vozila za posebne namene
        (npr.: samonakladalna vozila za
        prevoz vozil z okvarami, vozila z
        dvigali, gasilska vozila, vozila z
        vgrajenimi betonskimi mešalniki,
        vozila za čiščenje cest, vozila za
        škropljenje ali posipavanje,
        mobilne delavnice, mobilne
        radiološke enote), razen motornih
        vozil, ki so konstruirana predvsem
        za prevoz potnikov ali blaga
8705 10 000  - Vozila z dvigali
8705 20 000  - Mobilni vrtalni stolpi
8705 30 000  - Gasilska vozila
8705 40 000  - Vozila z vgrajenimi betonskimi
        mešalniki
8705 90    - Druga:
8705 90 100  - - samonakladalna vozila za
        prevoz poškodovanih vozil
8705 90 30   - - vozila z betonskimi
        črpalkami:
8705 90 309  - - - drugo
8705 90 900  - - druga
8711      Motorna kolesa (tudi mopedi),
        kolesa in podobna vozila s
        pomožnim motorjem, z bočno
        prikolico ali brez nje; bočne
        prikolice
8711 10 000  - Z batnim motorjem in
        prostornino cilindrov do vključno
        50 cm3
8711 20    - Z batnim motorjem in
        prostornino cilindrov nad 50 cm3
        do vključno 250 cm3:
8711 20 100  - - skuterji
        - - drugo, s prostornino
        cilindrov:
8711 20 910  - - - nad 50 cm3, do vključno 80
        cm3
8711 20 930  - - - nad 80 cm3, do vključno 125
        cm3
8711 20 980  - - - nad 125 cm3, do vključno
        250 cm3
8711 30    - Z batnim motorjem in
        prostornino cilindrov nad 250 cm3
        do vključno 500 cm3:
8711 30 100  - - s prostornino cilindrov nad
        250 cm3 do vključno 380 cm3
8711 30 900  - - s prostornino cilindrov nad
        380 cm3 do vključno 500 cm3
8711 40 000  - Z batnim motorjem in
        prostornino cilindrov nad 500 cm3
        do vključno 800 cm3
8711 50 000  - Z batnim motorjem in
        prostornino cilindrov nad 800 cm3
8711 90 000  - Drugo
8716      Priklopniki in polpriklopniki;
        druga vozila, nesamovozna; njihovi
        deli
8716 10    - Priklopniki in polpriklopniki
        za bivanje ali kampiranje:
8716 10 100  - - zložljivi
        - - drugi, z maso:
8716 10 910  - - - do vključno 750 kg
8716 10 940  - - - od 750 kg do vključno 1600
        kg
8716 10 960  - - - od 1600 kg do vključno 3500
        kg
8716 10 990  - - - nad 3.500 kg
        - Drugi priklopniki in
        polpriklopniki za prevoz blaga:
8716 31 000  - - priklopniki-cisterne in
        polpriklopniki-cisterne za prevoz
        tekočin:
8716 39    - - drugi:
8716 39 100  - - - posebej prirejeni za prevoz
        visokoradioaktivnih snovi
        - - - drugi:
        - - - - novi:
8716 39 300  - - - - - polprikolice
        - - - - - drugi:
8716 39 510  - - - - - - enoosni
8716 39 59   - - - - - - drugi:
8716 39 599  - - - - - - - drugi
8716 40 000  - Drugi priklopniki in
        polpriklopniki
8716 80 000  - Druga vozila

              PRILOGA 2

---------------------------------------------------

Tarifna    Poimenovanje
oznaka
---------------------------------------------------
1          2
---------------------------------------------------
3208     Premazna sredstva (barve in laki) na
       osnovi sintetičnih polimerov ali
       kemično modificiranih naravnih
       polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju;
       raztopine, definirane v 4. opombi v
       tem poglavju
3208 10   - Na osnovi poliestrov:
3208 10 100 - - raztopine, kot so določene v 4.
       opombi k temu poglavju
3208 10 90  - - druge:
3208 10 901 - - - za uporabo v proizvodnji
       pločevinaste embalaže, ki se
       uporablja v prehrambeni, kozmetični
       in sorodnih industrijah
3208 10 909 - - - druge
3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih
       polimerov:
3208 20 100 - - raztopine, kot so določene v 4.
       opombi k temu poglavju
3208 20 90  - - druge:
3208 20 901 - - - za uporabo v proizvodnji
       pločevinaste embalaže, ki se
       uporablja v prehrambeni, kozmetični
       in sorodnih industrijah
3208 20 902 - - - termovarljivi premazi za
       uporabo v prehrambeni in farmacevtski
       industriji
3208 20 909 - - - druge
3208 90   - Drugo:
       - - raztopine, kot so določene v 4.
       opombi k temu poglavju:
3208 90 110 - - - poliuretan iz 2,2'-(tert-
       butilamino)dietanola in iz 4,4'-
       metilendicikloheksil diizocianata, v
       obliki raztopine v N,N-
       dimetilacetamida, ki vsebuje 48 ut.%
       ali več polimerov
3208 90 130 - - - kopolimer parakreozola in
       divinilbenzena, v obliki raztopine v
       N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 48
       ut.% ali več polimerov
3208 90 19  - - - druge:
3208 90 191 - - - - zaščitni premazi za uporabo v
       prehrambeni, in farmacevtski
       industriji
3208 90 199 - - - - druge
       - - drugo:
3208 90 91  - - - na osnovi sintetičnih
       polimerov:
3208 90 911 - - - - za uporabo v proizvodnji
       pločevinaste embalaže, ki se
       uporablja v prehrambeni, kozmetični
       in sorodnih industrijah
3208 90 919 - - - - druge
3208 90 990 - - - na osnovi kemično spremenjenih
       naravnih polimerov
3214     Kiti (steklarski, za cepljenje idr.),
       smolni ometi, druge tesnilne mase,
       polnila za pleskarsko-barvarska dela;
       preparati za površinsko obdelavo
       fasad, notranjih zidov, tal, stropov
       in podobno, ki niso ognjevarni
3214 90 000 - Drugo
3506     Pripravljena lepila in druga
       pripravljena sredstva za lepljenje,
       ki niso navedena in ne zajeta na
       drugem mestu; proizvodi, ki so
       primerni za uporabo kot lepila ali
       sredstva za lepljenje, pripravljeni
       za prodajo na drobno kot lepila in
       sredstva za lepljenje v pakiranjih do
       vključno 1 kg neto mase
       - Drugo:
3506 91 000 - - sredstva za lepljenje na osnovi
       kavčuka ali plastičnih mas (vključno
       umetne smole)
3810     Preparati za dekapiranje kovinskih
       površin; talila in drugi pomožni
       preparati za spajkanje in varjenje;
       praški in paste za spajkanje in
       varjenje, ki so sestavljeni iz kovin
       in drugih materialov; preparati, ki
       se uporabljajo kot jedra ali obloge
       za elektrode ali varilne palice
3810 10 000 - Preparati za dekapiranje kovinskih
       površin; praški in paste, ki so
       sestavljeni iz kovin in drugih
       materialov, za spajkanje ali varjenje
3810 90   - Drugo:
3810 90 100 - - preparati, ki se uporabljajo kot
       jedra ali prevleke za varilne
       elektrode in palice
3810 90 900 - - drugo
3917     Cevi, tulci in pribor zanje (na
       primer: spojnice, kolena, prirobnice)
       iz plastičnih mas
       - Druge cevi in tulci:
3917 39   - - druge:
       - - - brezšivne, razrezane na
       dolžine, ki so večje od največje
       dimenzije prečnega preseka,
       površinsko obdelane ali neobdelane,
       toda drugače neobdelane:
3917 39 120 - - - - iz proizvodov dobljenih s
       kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično modificiranih
       ali nemodificiranih
3917 39 150 - - - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije
3917 39 190 - - - - drugo
       - - - drugo:
3917 39 910 - - - - z dodanim priborom za
       uporabo v civilnem letalstvu
3917 39 990 - - - - drugo
3920     Druge plošče, listi, filmi, folije in
       trakovi iz plastičnih mas, ki nimajo
       celičaste strukture, neojačeni,
       nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali
       - Iz drugih plastičnih mas:
3920 99   - - iz drugih plastičnih mas:
       - - - iz proizvodov dobljenih s
       kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično modificiranih
       ali nemodificiranih:
3920 99 210 - - - - poliimidni listi ali
       trakovi, neprevlečeni, ali pa
       prevlečeni ali prekriti le s plastiko
3920 99 280 - - - - drugo
       - - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:
3920 99 510 - - - - listi polivinilfluorida
3920 99 530 - - - - membrane za izmenjavo ionov
       iz fluoriranega plastičnega
       materiala, namenjene za uporabo v
       kloroalkalnih elektrolitskih celicah
3920 99 550 - - - - biaksialno usmerjen film
       polivinilalkohola, ki vsebuje 97 ut.%
       ali več polivinilalkohola,
       neprevlečen in debeline, ki ne
       presega 1 mm
3920 99 590 - - - - drugo
3920 99 900 - - - drugo
3921     Druge plošče, listi, filmi, folije in
       trakovi iz plastičnih mas
       - Celičaste strukture:
3921 12 000 - - iz polimerov viniklorida
3921 13   - - iz poliuretanov:
3921 13 100 - - - gibkih
3921 13 900 - - - drugih
3921 90   - Drugo:
       - - iz proizvodov dobljenih s
       kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično modificiranih
       ali nemodificiranih:
       - - - iz poliestrov:
3921 90 110 - - - - valoviti listi in plošče
3921 90 190 - - - - drugo
3921 90 300 - - - iz fenolnih smol
       - - - iz amino smol:
       - - - - laminirani:
3921 90 410 - - - - - laminirani proizvodi,
       izdelani pod visokim pritiskom z
       dekorativno površino na eni ali na
       obeh straneh
3921 90 430 - - - - - drugi
3921 90 490 - - - - drugi
3921 90 550 - - - drugi
3921 90 60  - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:
3921 90 601 - - - tekstilna tkanina popolnoma
       (obojestransko) vgrajena v
       polivinilklorid (PVC)
3921 90 609 - - - drugo
3921 90 900 - - drugo
3926     Drugi proizvodi iz plastičnih mas in
       proizvodi iz drugih materialov iz
       tar. št. 3901 do 3914
3926 90   - Drugo:
3926 90 100 - - za tehnične namene, za uporabo v
       civilnem letalstvu
       - - drugo:
3926 90 500 - - - perforirana vedra in podobni
       predmeti, ki se uporabljajo za
       precejanje (filtriranje) vode pri
       dotoku v drenažo
       - - - drugo:
3926 90 910 - - - - narejeni iz plošč ali folij
3926 90 99  - - - - drugo:
3926 90 991 - - - - - plastične mreže za zemljine
       iz polietilena visoke gostote (PEHD),
       kombinirana ali ne z geotekstilom iz
       polipropilena
3926 90 999 - - - - - drugo
4008     Plošče, listi, trakovi, palice in
       profili iz gume, razen iz trde gume
       - Iz celularne gume:
4008 11 000 - - plošče, listi in trakovi
4008 19 000 - - drugo
       - Iz necelularne gume:
4008 21   - - plošče, listi in trakovi:
4008 21 100 - - - talne obloge in predpražniki
4008 21 90  - - - drugo:
4008 21 901 - - - - elastika v obliki trakov
4008 21 902 - - - - tiskarske in lakirne gumi
       prevleke za aplikacijo tiskarskih
       barv in lakov na pločevino
4008 21 909 - - - - drugo
4008 29   - - drugo:
4008 29 100 - - - profili, rezani po meri, za
       uporabo v civilnem letalstvu
4008 29 900 - - - drugo
4009     Cevi iz vulkaniziranega kavčuka
       (gume), razen iz trde gume, s
       priborom ali brez njega (npr.
       spojnice, kolena, prirobnice)
4009 10 000 - Neojačene in nekombinirane z
       drugimi materiali, brez pribora
4009 30 000 - Ojačene ali kombinirane samo s
       tekstilnimi materiali, brez pribora
4009 50   - S priborom:
4009 50 100 - - ustrezne za prenos plinov ali
       tekočin, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - drugo:
4009 50 300 - - - neojačane ali drugače
       kombinirane z drugimi materiali
4009 50 500 - - - ojačane ali drugače
       kombinirane zgolj s kovinami
4009 50 700 - - - ojačane ali drugače
       kombinirane zgolj s tekstilnimi
       materiali
4009 50 900 - - - ojačane ali drugače
       kombinirane z drugimi materiali
4010     Trakovi ali jermeni iz
       vulkaniziranega kavčuka (gume) za
       transport ali transmisijo
       - Transportni trakovi in jermeni:
4010 11 000 - - ojačani zgolj s kovino
4010 12 000 - - ojačani zgolj s tekstilnimi
       materiali
4010 13 000 - - ojačani zgolj s plastičnimi
       materiali
4010 19 000 - - drugi
       - Transmisijski jermeni ali trakovi:
4010 21 000 - - neskončni transmisijski jermeni
       trapezastega preseka (V-jermeni),
       nažlebljeni ali nenažlebljeni, obsega
       več kot 60 cm, vendar ne več kot 180
       cm
4010 22 000 - - neskončni transmisijski jermeni
       trapezastega preseka (V-jermeni),
       nažlebljeni ali nenažlebljeni, obsega
       več kot 180 cm, vendar ne več kot 240
       cm
4010 23 000 - - neskončni sinhroni jermeni,
       obsega več kot 60 cm, vendar ne več
       kot 150 cm
4010 24 000 - - neskončni sinhroni jermeni,
       obsega več kot 150 cm, vendar ne več
       kot 198 cm
4010 29 000 - - drugi
4011     Nove zunanje pnevmatične gume
       (plašči)
4011 10 000 - Za osebne avtomobile (vključno za
       avtodome in dirkalne avtomobile)
4011 20   - Za avtobuse ali tovornjake:
4011 20 100 - - z indeksom obremenitve do
       vključno 121
4011 20 900 - - z indeksom obremenitve nad 121
4011 40   - Za motorna kolesa:
4011 40 100 - - za kolesa s premerom platišča do
       vključno 33 cm
4011 40 200 - - druge
4013     Notranje gume (zračnice)
4013 10   - Za osebne avtomobile (vključno za
       avtodome in dirkalne avtomobile),
       avtobuse in tovornjake:
4013 10 100 - - za osebne avtomobile (vključno
       za avtodome in dirkalne avtomobile)
4013 10 900 - - za tovornjake in avtobuse
4013 20 000 - Za dvokolesa
4013 90   - Druge:
4013 90 100 - - za motorna kolesa
4013 90 900 - - druge
4016     Drugi proizvodi iz gume, razen iz
       trde gume
       - Drugo:
4016 91 000 - - talne obloge, pregrinjala in
       predpražniki
4016 93   - - tesnila:
4016 93 100 - - - za tehnične namene, ki se
       uporabljajo v civilnem letalstvu
4016 93 900 - - - drugo
5512     Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 %
       ali več rezanih sintetičnih vlaken
       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več
       rezanih poliestrskih vlaken:
5512 11 000 - - nebeljene ali beljene
5512 19   - - druge:
5512 19 100 - - - tiskane
5512 19 900 - - - druge
       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več
       rezanih akrilnih ali modakrilnih
       vlaken:
5512 21 000 - - nebeljene ali beljene
5512 29   - - druge:
5512 29 100 - - - potiskane
5512 29 900 - - - druge
       - Druge:
5512 91 000 - - nebeljene ali beljene
5512 99   - - druge:
5512 99 100 - - - potiskane
5512 99 900 - - - druge
5515     Druge tkanine iz rezanih sintetičnih
       vlaken
       - Iz rezanih poliestrskih vlaken:
5515 11   - - v mešanici pretežno ali samo z
       rezanimi vlakni iz viskoznega rayona:
5515 11 100 - - - nebeljene ali beljene
5515 11 300 - - - tiskane
5515 11 900 - - - druge
5515 12   - - v mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi filamenti:
5515 12 100 - - - nebeljene ali beljene
5515 12 300 - - - potiskane
5515 12 900 - - - druge
5515 13   - - v mešanici pretežno ali samo z
       volno ali fino živalsko dlako:
       - - - v mešanici pretežno ali zgolj
       s mikano volno ali fino živalsko
       dlako:
5515 13 110 - - - - nebeljene ali beljene
5515 13 190 - - - - druge
       - - - v mešanici pretežno ali zgolj
       s česano volno ali fino živalsko
       dlako:
5515 13 910 - - - - nebeljene ali beljene
5515 13 990 - - - - druge
5515 19   - - druge:
5515 19 100 - - - nebeljene ali beljene
5515 19 300 - - - potiskane
5515 19 900 - - - druge
       - Iz rezanih akrilnih ali
       modakrilnih vlaken:
5515 21   - - v mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi filamenti:
5515 21 100 - - - nebeljene ali beljene
5515 21 300 - - - tiskane
5515 21 900 - - - druge
5515 22   - - v mešanici pretežno ali samo z
       volno ali fino živalsko dlako:
       - - - v mešanici pretežno ali zgolj
       s mikano volno ali fino živalsko
       dlako:
5515 22 110 - - - - nebeljene ali beljene
5515 22 190 - - - - druge
       - - - v mešanici pretežno ali zgolj
       s česano volno ali fino živalsko
       dlako:
5515 22 910 - - - - nebeljene ali beljene
5515 22 990 - - - - druge
5515 29   - - druge:
5515 29 100 - - - nebeljene ali beljene
5515 29 300 - - - potiskane
5515 29 900 - - - druge
       - Druge tkanine:
5515 91   - - v mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi filamenti:
5515 91 100 - - - nebeljene ali beljene
5515 91 300 - - - potiskane
5515 91 900 - - - druge
5515 92   - - v mešanici ali samo z volno ali
       fino živalsko dlako:
       - - - v mešanici pretežno ali zgolj
       s mikano volno ali fino živalsko
       dlako (grebenano):
5515 92 110 - - - - nebeljene ali beljene
5515 92 190 - - - - druge
       - - - v mešanici pretežno ali zgolj
       s česano volno ali fino živalsko
       dlako:
5515 92 910 - - - - nebeljene ali beljene
5515 92 990 - - - - druge
5515 99   - - Druge:
5515 99 100 - - - nebeljene ali beljene
5515 99 300 - - - potiskane
5515 99 900 - - - druge
5516     Tkanine iz rezanih umetnih vlaken
       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več
       rezanih umetnih vlaken:
5516 11 000 - - nebeljene ali beljene
5516 12 000 - - barvane
5516 13 000 - - iz raznobarvne preje
5516 14 000 - - tiskane
       - Ki vsebujejo po masi pod 85 %
       rezanih umetnih vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:
5516 21 000 - - nebeljene ali beljene
5516 22 000 - - barvane
5516 23   - - iz raznobarvne preje:
5516 23 100 - - - jacquard tkanine širine 140 cm
       ali več (blago za žimnice)
5516 23 900 - - - druge
5516 24 000 - - tiskane
       - Ki vsebujejo po masi pod 85 %
       rezanih umetnih vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:
5516 31 000 - - nebeljene ali beljene
5516 32 000 - - barvane
5516 33 000 - - iz raznobarvne preje
5516 34 000 - - tiskane
       - Ki vsebujejo po masi pod 85 %
       rezanih umetnih vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z bombažem:
5516 41 000 - - nebeljene ali beljene
5516 42 000 - - barvane
5516 43 000 - - iz preje različnih barv
5516 44 000 - - tiskane
       - Druge:
5516 91 000 - - nebeljene ali beljene
5516 92 000 - - barvane
5516 93 000 - - iz preje različnih barv
5516 94 000 - - tiskane
5602     Klobučevina, vključno z impregnirano,
       prevlečeno ali laminirano
5602 10   - Iglana klobučevina in tkanine,
       koprenaste vlaknovine ("stich-
       bonded"):
       - - neimpregnirana, neprevlečena,
       neprekrita ali nelaminirana:
       - - - iglana klobučevina:
5602 10 110 - - - - iz jute ali drugih ličnatih
       tekstilnih likastih vlaken iz tar.št.
       5303
5602 10 190 - - - - iz drugih tekstilnih surovin
       - - - koprenaste ("stich-bonded")
       vlaknovine:
5602 10 310 - - - - iz volne ali fine živalske
       dlake
5602 10 350 - - - - iz grobe živalske dlake
5602 10 390 - - - - iz drugih tekstilnih surovin
5602 10 900 - - impregnirana, prevlečena,
       prekrita ali laminirana
       - Druga klobučevina, neimpregnirana,
       neprevlečena, neprekrita ali
       nelaminirana:
5602 21 000 - - iz volne ali fine živalske dlake
5602 29   - - iz drugih tekstilnih surovin:
5602 29 100 - - - iz grobe živalske dlake
5602 29 900 - - - iz drugih tekstilnih surovin
5602 90 000 - Drugo
5603     Netkani tekstil, vključno
       impregniran, prevlečen, prekrit ali
       laminiran
       - Iz umetnih ali sintetičnih
       filamentov:
5603 11   - - z maso 25 g/m2 ali manj:
5603 11 100 - - - prevlečen ali prekrit
5603 11 900 - - - drug
5603 12   - - z maso nad 25 g/m2 do vključno
       70 g/m2:
5603 12 100 - - - prevlečen ali prekrit
5603 12 900 - - - drug
5603 13   - - z maso nad 70 g/m2 do vključno
       150 g/m2:
5603 13 100 - - - prevlečen ali prekrit
5603 13 900 - - - drug
5603 14   - - z maso nad 150 g/m2:
5603 14 100 - - - prevlečen ali prekrit
5603 14 900 - - - drug
       - Drug:
5603 91   - - z maso 25 g/m2 ali manj:
5603 91 100 - - - prevlečen ali prekrit
5603 91 900 - - - drug
5603 92   - - z maso nad 25 g/m2 do vključno
       70 g/m2:
5603 92 100 - - - prevlečen ali prekrit
5603 92 900 - - - drug
5603 93   - - z maso nad 70 g/m2 do vključno
       150 g/m2:
5603 93 100 - - - prevlečen ali prekrit
5603 93 900 - - - drug
5603 94   - - z maso nad 150 g/m2:
5603 94 100 - - - prevlečen ali prekrit
5603 94 900 - - - drug
5801     Tkanine z zankasto oz. lasasto
       površino in tkanine iz ženiljske
       preje, razen tkanin iz tar.št. 5802
       in 5806
5801 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake
       - Iz bombaža:
5801 21 000 - - tkanine z nerazrezanimi zankami
       po votku
5801 22 000 - - rebrasti žamet (tkanine z
       razrezanimi zankami po votku)
5801 23 000 - - druge tkanine z razrezanimi
       zankami po votku
5801 24 000 - - tkanine z nerazrezanimi zankami
       po osnovi
5801 25 000 - - tkanine z razrezanimi zankami po
       osnovi
5801 26 000 - - ženiljske tkanine
       - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
5801 31 000 - - tkanine z nerazrezanimi zankami
       po votku
5801 32 000 - - rebrasti žamet (tkanine z
       razrezanimi zankami po votku)
5801 33 000 - - druge tkanine z razrezanimi
       zankami po votku
5801 34 000 - - tkanine z nerazrezanimi zankami
       po osnovi
5801 35 000 - - tkanine z razrezanimi zankami po
       osnovi
5801 36 000 - - ženiljske tkanine
5801 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:
5801 90 100 - - lanene
5801 90 900 - - druge
5806     Ozke tkanine, razen proizvodov iz
       tar.št. 5807; ozki materiali, ki so
       sestavljeni samo iz osnove, katere
       niti so med seboj zlepljene, preje
       ali vlaken (bolduk)
       - Druge ozke tkanine:
5806 31 000 - - bombažne
5806 32   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
5806 32 100 - - - zarobljene
5806 32 900 - - - druge
5902     Kord tkanine za avtomobilske plašče
       iz preje iz najlona, poliestra ali
       viskoznega rajona, velike trdnosti
5902 10   - Iz najlona in drugih poliamidov:
5902 10 100 - - impregnirane z gumo
5902 10 900 - - druge
5902 20   - Iz poliestrov:
5902 20 100 - - impregnirane z gumo
5902 20 900 - - druge
5902 90   - Druge:
5902 90 100 - - impregnirane z gumo
5902 90 900 - - druge
5903     Tekstilne tkanine, impregnirane,
       premazane, prevlečene ali prekrite
       ali laminirane s plastičnimi masami,
       razen tistih iz tar.št. 5902
5903 10   - S polivinilkloridom:
5903 10 100 - - impregnirane
5903 10 900 - - premazane, prevlečene ali
       laminirane
5903 20   - S poliuretanom:
5903 20 100 - - impregnirane
5903 20 900 - - premazane, prevlečene ali
       laminirane
5903 90   - Druge:
5903 90 100 - - impregnirane
       - - premazane, prevlečene ali
       laminirane:
5903 90 910 - - - s celuloznimi derivati ali
       drugimi plastičnimi snovmi, s tkanino
       na licu
5903 90 990 - - - druge
6001     Plišasti materiali, vključno z
       dolgolasastimi in bukle materiali,
       pleteni in kvačkani
6001 10 000 - Materiali z dolgolasasto površino
       (nad 5 mm)
       - Bukle (zankasti) materiali:
6001 21 000 - - iz bombaža
6001 22 000 - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken
6001 29   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6001 29 100 - - - iz volne ali fine živalske
       dlake
6001 29 900 - - - drugi
       - Drugi:
6001 91   - - iz bombaža:
6001 91 100 - - - nebeljene ali beljene
6001 91 300 - - - barvane
6001 91 500 - - - iz raznobarvnih prej
6001 91 900 - - - tiskane
6001 92   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
6001 92 100 - - - nebeljene ali beljene
6001 92 300 - - - barvane
6001 92 500 - - - iz raznobarvnih prej
6001 92 900 - - - tiskane
6001 99   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6001 99 100 - - - iz volne ali fine živalske
       dlake
6001 99 900 - - - drugi
6813     Frikcijski material in izdelki iz
       frikcijskega materiala (npr. plošče,
       valji, trakovi, segmenti, koluti,
       podstavki, obloge), nemontirani, za
       zavore, sklopke ali podobno, na bazi
       azbesta, drugih mineralnih materialov
       ali celuloze, pa tudi kombinirani s
       tekstilom ali drugimi materiali
6813 10   - Zavorne obloge in ploščice:
6813 10 100 - - na bazi azbesta ali drugih
       mineralnih substanc, za uporabo v
       civilnem letalstvu
6813 10 900 - - druge
6813 90   - Drugo:
6813 90 100 - - na bazi azbesta ali drugih
       mineralnih substanc, za uporabo v
       civilnem letalstvu
6813 90 900 - - drugo
7007     Varnostno steklo iz kaljenega ali
       plastnega stekla
       - Kaljeno varnostno steklo:
7007 11   - - velikosti in oblik, primernih za
       vgraditev v vozila, letala, vesoljske
       ladje ali plovila:
7007 11 100 - - - velikosti in oblike, ustrezne
       za vgradnjo v motorna vozila
7007 11 900 - - - drugo
7007 19   - - drugo:
7007 19 100 - - - emajlirano
7007 19 200 - - - barvano v masi, neprozorno,
       plakirano ali s plastjo za absorbcijo
       ali refleksijo
7007 19 800 - - - drugo
       - Plastno varnostno steklo:
7007 21   - - velikosti in oblik, primernih za
       vgraditev v vozila, letala, vesoljske
       ladje ali plovila:
7007 21 100 - - - vetrobranska stekla,
       neuokvirjena, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - drugo:
7007 21 910 - - - - velikosti in oblike,
       ustrezne za vgradnjo v motorna vozila
7007 21 990 - - - - drugo
7007 29 000 - - drugo
7009     Steklena ogledala, z okvirom ali brez
       njega, vključno tudi vzvratna
       ogledala
7009 10 000 - Vzvratna ogledala (ogledala za
       vozila)
       - Drugo:
7009 91 000 - - brez okvirja
7009 92 000 - - v okvirju
7307     Pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki) iz železa
       ali jekla
       - Drug, iz nerjavnega jekla:
7307 22   - - kolena, loki in oglavki z
       navojem:
7307 22 900 - - - spojnice in kolena
7315     Verige in njihovi deli, iz železa ali
       jekla
       - Členaste verige in njihovi deli:
7315 11   - - valjaste verige:
7315 11 100 - - - ki se uporabljajo za kolesa in
       motorna kolesa
7315 11 900 - - - druge
7315 12 000 - - druge verige
7315 19 000 - - deli
7315 20 000 - Verige zoper drsenje
       - Druge verige:
7315 81 000 - - z ojačanimi členki (razponske)
7315 82   - - druge, z varjenimi členki:
7315 82 100 - - - katerih sestavni členi imajo
       največji prečni prerez do vključno 16
       mm
7315 82 900 - - - katerih sestavni členi imajo
       največji prečni prerez več kot 16 mm
7315 89 000 - - druge
7315 90 000 - Drugi deli
7318     Vijaki, matice, tirni vijaki
       (tirfoni), vijaki s kavljem, kovice,
       klini za natezanje, razcepke,
       podložke (vključno vzmetne podložke)
       in podobni izdelki, iz železa ali
       jekla
       - Izdelki z navojem:
7318 15 100 - - - vijaki iz palic, profilov ali
       žice, s polnim prerezom, z debelino
       do vključno 6 mm
       - - - drugi:
7318 15 200 - - - - za pritrjevanje sestavnega
       materiala na železniške tire
       - - - - drugi:
       - - - - - brez glave:
7318 15 300 - - - - - - iz nerjavnega jekla
       - - - - - - drugi, z natezno
       trdnostjo:
7318 15 410 - - - - - - - manj kot 800 MPa
7318 15 490 - - - - - - - 800 MPa ali več
       - - - - - z glavo:
       - - - - - - z ravno ali križno
       zarezo:
7318 15 510 - - - - - - - iz nerjavnega jekla
7318 15 590 - - - - - - - drugi
       - - - - - -  vijaki s šesterokotno
       glavo brez zareze:
7318 15 610 - - - - - - - iz nerjavnega jekla
7318 15 690 - - - - - - - drugi
       - - - - - - šesterokotni sorniki:
7318 15 700 - - - - - - - iz nerjavnega jekla
       - - - - - - - drugi, z natezno
       trdnostjo:
7318 15 810 - - - - - - - - manj kot 800 MPa
7318 15 890 - - - - - - - - 800 MPa ali več
7318 15 900 - - - - - - drugi
7318 16   - - matice:
7318 16 100 - - - izdelane iz palic, profilov
       ali žice, polnega prereza, s premerom
       odprtine do vključno 6 mm
       - - - druge:
7318 16 300 - - - - iz nerjavnega jekla
       - - - - druge:
7318 16 500 - - - - - samozaporne matice
       - - - - - druge, z notranjim
       premerom:
7318 16 910 - - - - - - do vključno 12 mm
7318 16 990 - - - - - - več kot 12 mm
7318 19 000 - - drugo
       - Izdelki brez navoja:
7318 21 000 - - vzmetne podložke in druge
       varnostne podložke
7318 22 000 - - druge podložke
7318 23 000 - - kovice
7318 24 000 - - zatiči in razcepke
7318 29 000 - - drugo
7320     Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla
7320 10   - Listnate vzmeti in peresa zanje:
       - - toplo oblikovani:
7320 10 110 - - - ploščate (laminirane) vzmeti
       in peresa zanje
7320 10 190 - - - drugi
7320 10 900 - - drugi
7320 20   - Spiralaste vzmeti:
7320 20 200 - - toplo oblikovane
       - - druge:
7320 20 810 - - - tlačne navite vzmeti
7320 20 850 - - - natezne navite vzmeti
7320 20 890 - - - druge
7320 90   - Druge:
7320 90 100 - - ploščate spiralne vzmeti
7320 90 300 - - krožnikaste (obročne) vzmeti
7320 90 900 - - druge
7325     Drugi liti izdelki iz železa ali
       jekla
       - Drugi:
7325 99   - - drugi:
7325 99 100 - - - iz tempranega litega železa
7325 99 900 - - - drugi
7326     Drugi železni ali jekleni izdelki
       - Odkovki in stiskanci, brez
       nadaljnje obdelave:
7326 19 100 - - - kovani v odprti matrici
7326 19 900 - - - drugo
7326 90   - Drugi:
7326 90 100 - - škatlice za njuhanec,
       cigaretnice, kozmetične škatlice in
       pudrnice in podobni žepni artikli
7326 90 300 - - lestve in stopnice
7326 90 400 - - palete in podobni podesti za
       prekladanje blaga
7326 90 500 - - koluti za kable, cevi in podobno
7326 90 600 - - nemehanični ventilatorji,
       žlebovi, kljuke in podobni izdelki,
       ki se uporabljajo v gradbeništvu
7326 90 700 - - perforirana vedra in podobni
       izdelki iz pločevine, ki se
       uporabljajo za filtriranje vode pri
       vstopu v drenažo
7326 90 800 - - priključki (konektorji) za
       optična steklena vlakna
       - - drugi izdelki iz železa in
       jekla:
7326 90 910 - - - kovani v odprti matrici
7326 90 930 - - - utopno kovani
7326 90 950 - - - sintrani
7326 90 97  - - - drugi:
7326 90 971 - - - - varilne kabine za izdelavo
       karoserijskih delov, njihovo
       industrijsko sestavo in montažo vozil
       iz tar. št. 8701 do 8705
7326 90 979 - - - - drugi
7410     Bakrene folije (tudi tiskane ali s
       podlago iz papirja, kartona,
       plastične mase ali podobnih podložnih
       materialov), debeline do vključno
       0,15 mm (brez vštete podlage)
       - S podlago:
7410 21 000 - - iz rafiniranega bakra
7616     Drugi izdelki iz aluminija
       - Drugo:
7616 99   - - drugo:
7616 99 100 - - - vliti
7616 99 90  - - - drugo:
7616 99 901 - - - - pokrovi za pločevinke iz tar.
       podšt. 7310 21 191, ki se zapogibajo
7616 99 909 - - - - drugo
8201     Ročno orodje; rezače, lopate, krampi,
       kopače, motike, vile, grablje;
       sekire, vinjeki in podobno rezilno
       orodje; škarje vseh vrst (razen
       škarij z ušesi za prste); kose, srpi,
       kline za travo, škarje za živo mejo,
       klini za klanje debel in drugo
       orodje, ki se uporablja v kmetijstvu,
       hortikulturi ali gozdarstvu
8201 10 000 - Rezače in lopate
8201 20 000 - Vile
8201 30 000 - Krampi, kopače, motike in grablje
8201 40 000 - Sekire, vinjeki in podobno rezilno
       orodje
8201 50 000 - Škarje, ki se uporabljajo z eno
       roko (vključno škarje za žico)
8201 60 000 - Škarje za živo mejo, škarje za
       obrezovanje vej in podobne škarje, ki
       se uporabljajo z obema rokama
8201 90 000 - Drugo ročno orodje, ki se
       uporablja v kmetijstvu, hortikulturi
       ali gozdarstvu
8202     Ročne žage; listi za žage vseh vrst
       (vključno z listi za žage za
       vrezovanje, prerezovanje ter listi
       žag brez zob)
8202 10 000 - Ročne žage
8202 20 000 - Listi za tračne žage
       - Krožni listi za žage, vključno
       žagasta rezkala:
8202 31 000 - - z delovnim delom iz jekla
8202 39 000 - - drugo, vključno z deli
8202 40 000 - Rezilne verige za žage
       - Drugi listi za žage:
8202 91 000 - - ravni listi za žage, za obdelavo
       kovin
8202 99   - - drugi:
       - - - z jekleno delovno površino:
8202 99 110 - - - - za obdelavo kovin
8202 99 190 - - - - za obdelavo drugih
       materialov
8202 99 900 - - - z delovno površino iz drugih
       materialov
8203     Pile, rašple, klešče (vključno klešče
       za rezanje); pincete, škarje za
       rezanje kovin, sekala za cevi, sekala
       za svornike, klešče za vrtanje in
       podobno ročno orodje
8203 10 000 - Pile, rašple in podobno orodje
8203 20   - Klešče (vključno klešče za
       rezanje), pincete in podobno orodje:
8203 20 100 - - kombinirane klešče
8203 20 900 - - drugo
8203 30 000 - Škarje za rezanje kovin in podobno
       orodje
8203 40 000 - Sekala za cevi, sekala za
       svornike, klešče za vrtanje in
       podobno orodje
8204     Navadni in francoski ključi za
       vijake, ročni (vključno z momentnimi
       ključi); izmenljivi vložki za ključe,
       z držajem ali brez njega
       - Navadni in francoski ključi za
       vijake, ročni:
8204 11 000 - - nenastavljivi
8204 12 000 - - nastavljivi
8204 20 000 - Izmenljivi vložki za ključe z
       držajem ali brez njega
8205     Ročno orodje in priprave (vključno s
       stekloreškimi diamanti), ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu; spajkalne plamenke; primeži,
       vpenjala in podobno, razen pribora in
       delov za obdelovalne stroje;
       nakovala; prenosne kovačnice; brusi s
       stojali na ročni ali nožni pogon
8205 10 000 - Orodje za vrtanje, narezovanje in
       vrezovanje navojev
8205 20 000 - Kladiva in kovaška kladiva
8205 30 000 - Obliči, dleta (ravna in polkrožna)
       in podobno orodje za obdelavo lesa
8205 40 000 - Izvijači
       - Drugo ročno orodje in priprave
       (vključno s stekloreškimi diamanti):
8205 51 000 - - priprave za gospodinjstvo
8205 59   - - drugo:
8205 59 100 - - - orodje za zidarje, cementarje,
       gipsarje in pleskarje
8205 59 300 - - - orodje za zakovičenje in
       spenjanje (s kartušami) itd.
8205 59 900 - - - drugo
8205 60 000 - Spajkalne plamenke
8205 70 000 - Primeži, vpenjala in podobno
8205 80 000 - Nakovala; prenosne kovačnice;
       brusi s stojali na ročni ali nožni
       pogon
8205 90 000 - Garniture predmetov iz dveh ali
       več prej omenjenih podštevilk
8206 00 000 Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202
       do 8205, v garniturah za prodajo na
       drobno
8207     Izmenljivo orodje za ročne
       obdelovalne priprave na mehanični
       pogon ali brez njega ali za
       obdelovalne stroje (npr.: za
       stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
       prerezovanje, narezovanje in
       vrezovanje navojev, vrtanje,
       povečevanje odprtine s struganjem,
       prevlačenje, rezkanje), vključno z
       matricami za izvlačenje ali
       iztiskanje kovine, in orodje za
       vrtanje sten in zemlje
       - Orodje za vrtanje sten in zemlje:
8207 13 000 - - z delovnim delom iz sintranih
       kovinskih karbidov
8207 19   - - drugo, vključno z deli:
8207 19 100 - - - z delovnim delom iz diamanta
       ali aglomeriranega diamanta
8207 19 900 - - - drugo
8207 20   - Matrice za vlečenje ali iztiskanje
       kovin:
8207 20 100 - - z delovno površino iz diamanta
       ali aglomeriranega diamanta
8207 20 90  - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
8207 20 901 - - - za izdelavo karoserijskih delov
       za industrijsko sestavljanje vozil iz
       tar. št. 8701 do 8705
8207 20 909 - - - drugo
8207 30   - Orodje za stiskanje, kovanje,
       izvlačenje ali prerezovanje:
8207 30 100 - - za obdelavo kovin
8207 30 900 - - drugo
8207 40   - Orodje za vrezovanje navojev:
       - - za obdelavo kovin:
8207 40 100 - - - orodje za narezovanje
8207 40 300 - - - orodje za vrezovanje
8207 40 900 - - drugo
8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za
       vrtanje sten in zemlje:
8207 50 100 - - z delovno površino iz diamanta
       ali aglomeriranega diamanta
       - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
8207 50 300 - - - zidarski svedri
       - - - drugo:
       - - - - za obdelavo kovin, z delovno
       površino:
8207 50 500 - - - - - iz sintranih kovinskih
       karbidov
8207 50 600 - - - - - iz hitroreznega jekla
8207 50 700 - - - - - iz drugih materialov
8207 50 900 - - - - drugo
8207 60   - Orodje za razširjanje odprtin:
8207 60 100 - - z delovno površino iz diamanta
       ali aglomeriranega diamanta
       - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
       - - - vrtalna orodja:
8207 60 300 - - - - za obdelavo kovin
8207 60 500 - - - - druga
       - - - povrtala:
8207 60 700 - - - - za obdelavo kovin, z delovno
       površino
8207 60 900 - - - - druga
8207 70   - Orodje za rezkanje:
       - - za obdelavo kovin, z delovno
       površino:
8207 70 100 - - - iz sintranih kovinskih
       karbidov
       - - - iz drugih materialov:
8207 70 310 - - - - vretenastega tipa
8207 70 350 - - - - polžasto
8207 70 380 - - - - drugo
8207 70 900 - - drugo
8207 80   - Orodje za struženje:
       - - za obdelavo kovin, z delovno
       površino:
8207 80 110 - - - iz sintranih kovinskih
       karbidov
8207 80 190 - - - iz drugih materialov
8207 80 900 - - drugo
8207 90   - Drugo izmenljivo orodje:
8207 90 100 - - z delovno površino iz diamanta
       ali aglomeriranega diamanta
       - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
8207 90 300 - - - izvijači
8207 90 500 - - - orodje za rezkanje zobnikov
       - - - drugo, z delovno površino:
       - - - - iz sintranih kovinskih
       karbidov:
8207 90 710 - - - - - za obdelavo kovin
8207 90 780 - - - - - drugo
       - - - - iz drugih materialov:
8207 90 910 - - - - - za obdelavo kovin
8207 90 99  - - - - - drugo:
8207 90 991 - - - - - - za rezanje papirja in
       kartona
8207 90 999 - - - - - - drugo
8208     Noži in rezila, za stroje ali
       mehanične priprave
8208 10 000 - Za obdelavo kovin
8208 20 000 - Za obdelavo lesa
8208 30   - Za kuhinjske priprave ali za
       stroje, ki se uporabljajo v živilski
       industriji:
8208 30 100 - - krožni noži
8208 30 900 - - drugi
8208 40 000 - Za stroje v kmetijstvu,
       hortikulturi in gozdarstvu
8208 90 00  - Drugi:
8208 90 001 - - za rezanje papirja in kartona
8208 90 009 - - drugi
8301     Žabice in ključavnice (na ključ,
       šifro ali električne) iz navadnih
       kovin; zapirala in okovje z zapirali,
       ki imajo vgrajene ključavnice, iz
       navadnih kovin; ključi katerega koli
       navedenih izdelkov iz navadnih kovin
8301 20 000 - Ključavnice za motorna vozila
8302     Okovje, pribor (fitingi) in podobni
       izdelki iz navadnih kovin, za
       pohištvo, vrata, stopnišča, okna,
       rolete, karoserije, sedlarsko blago,
       kovčke, skrinje, škatle in podobno;
       obešalniki za klobuke, konzole ipd.;
       koleščki (za pohištvo ipd.), s
       pritrdilnimi elementi iz navadnih
       kovin; avtomatična zapirala za vrata,
       iz navadnih kovin
8302 30 000 - Drugo okovje, pribor (fitingi) in
       podobni izdelki za motorna vozila
8407     Batni motorji z notranjim
       zgorevanjem, na vžig s svečkami, z
       izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata
8407 10   - Letalski motorji:
8407 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8407 10 900 - - drugi
       - Pogonski motorji za plovila:
8407 21   - - izvenkrmni motorji:
8407 21 100 - - - s prostornino do vključno 325
       cm3
       - - - s prostornino nad 325 cm3:
8407 21 910 - - - - z močjo do vključno 30 kW
8407 21 990 - - - - z močjo nad 30 kW
8407 29   - - drugi:
8407 29 200 - - - z močjo do vključno 200 KW
8407 29 800 - - - z močjo nad 200 KW
       - Batni motorji z izmeničnim
       gibanjem bata, za pogon vozil iz 87.
       poglavja:
8407 31 000 - - s prostornino do vključno 50 cm3
8407 32   - - s prostornino nad 50 do vključno
       250 cm3:
8407 32 100 - - - s prostornino nad 50 cm3, do
       vključno 125 cm3
8407 32 900 - - - s prostornino nad 125 cm3, do
       vključno 250 cm3
8407 33   - - s prostornino nad 250 do
       vključno 1000 cm3:
8407 33 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev s pedalnim vodenjem iz
       tar. št. 8701 10; motornih vozil iz
       tar. št. 8703, 8704 in 8705
8407 33 900 - - - drugi
8407 34   - - s prostornino nad 1000 cm3:
8407 34 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       pedalno vodenih traktorjev iz tar.
       podšt. 8701 10; motornih vozil iz
       tar. št. 8703; motornih vozil iz tar.
       št. 8704 z motorji s prostornino do
       vključno 2.800 cm3; motornih vozil iz
       tar. št. 8705
       - - - drugi:
8407 34 300 - - - - rabljeni
       - - - - novi, s prostornino:
8407 34 910 - - - - - do vključno 1.500 cm3
8407 34 990 - - - - - nad 1.500 cm3
8407 90   - Drugi motorji:
8407 90 100 - - s prostornino do vključno 250
       cm3
       - - s prostornino nad 250 cm3:
8407 90 500 - - - za industrijsko sestavljanje:
       pedalno vodenih traktorjev iz tar.
       podšt. 8701 10;
       motornih vozil iz tar. št. 8703;
       motornih vozil iz tar. št. 8704 z
       motorjem prostornine do vključno
       2.800 cm3;
       motornih vozil iz tar. št. 8705
       - - - drugi:
8407 90 800 - - - - z močjo do vključno 10 KW
8407 90 900 - - - - z močjo nad 10 KW
8408     Batni motorji z notranjim
       zgorevanjem, na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski motorji)
8408 10   - Pogonski motorji za plovila:
       - - rabljeni:
8408 10 110 - - - za morska plovila in tar.
       številk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne
       ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10
8408 10 190 - - - drugi
       - - novi, z močjo:
       - - - do vključno 15 KW:
8408 10 220 - - - - za morska plovila in tar.
       številk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne
       ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10
8408 10 240 - - - - drugi
       - - - nad 15 KW do vključno 50 KW:
8408 10 260 - - - - za morska plovila in tar.
       številk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne
       ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10
8408 10 280 - - - - drugi
       - - - nad 50 KW do vključno 100 KW:
8408 10 310 - - - - za morska plovila in tar.
       Ztevilk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne
       ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10
8408 10 390 - - - - drugi
       - - - nad 100 KW do vključno 200 KW:
8408 10 410 - - - - za morska plovila in tar.
       številk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne
       ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10
8408 10 490 - - - - drugi
       - - - nad 200 KW do vključno 300 KW:
8408 10 510 - - - - za morska plovila in tar.
       številk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne
       ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10
8408 10 590 - - - - drugi
       - - - nad 300 KW do vključno 500 KW:
8408 10 610 - - - - za morska plovila in tar.
       številk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne
       ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10
8408 10 690 - - - - drugi
       - - - nad 500 KW do vključno 1000
       KW:
8408 10 710 - - - - za morska plovila in tar.
       številk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne
       ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10
8408 10 790 - - - - drugi
       - - - nad 1000 KW do vključno 5000
       KW:
8408 10 810 - - - - za morska plovila in tar.
       številk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne
       ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10
8408 10 890 - - - - drugi
       - - - nad 5000 KW:
8408 10 910 - - - - za morska plovila in tar.
       številk od 8901 do 8906, vlačilce iz
       tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne
       ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10
8408 10 990 - - - - drugi
8408 20   - Motorji za pogon vozil iz 87.
       poglavja:
8408 20 100 - - za industrijsko sestavljanje:
       pedalno vodenih traktorjev iz tar.
       št. 8701 10; motornih vozil iz tar.
       št. 8703; motornih vozil iz tar. št.
       8704 z motorjem s prostornino do
       2.500 cm3; motornih vozil iz tar. št.
       8705
       - - drugi:
       - - - za kmetijske ali gozdarske
       traktorje na kolesih, z močjo:
8408 20 310 - - - - do vključno 50 kW
8408 20 350 - - - - od 50 kW do vključno 100 kW
8408 20 370 - - - - nad 100 kW
       - - - za druga vozila iz poglavja
       87, z močjo:
8408 20 510 - - - - do vključno 50 kW
8408 20 550 - - - - od 50 kW do vključno 100 kW
8408 20 570 - - - - od 100 kW do vključno 200 kW
8408 20 990 - - - - nad 200 kW
8408 90   - Drugi motorji:
8408 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
8408 90 210 - - - za tirno vleko
       - - - drugi:
8408 90 290 - - - - rabljeni
       - - - - novi, z močjo:
8408 90 310 - - - - - do vključno 15 kW
8408 90 330 - - - - - od 15 kW do vključno 30 kW
8408 90 360 - - - - - od 30 kW do vključno 50 kW
8408 90 370 - - - - - od 50 kW do vključno 100
       kW
8408 90 510 - - - - - od 100 kW do vključno 200
       kW
8408 90 550 - - - - - od 200 kW do vključno 300
       kW
8408 90 570 - - - - - od 300 kW do vključno 500
       kW
8408 90 710 - - - - - od 500 kW do vključno
       1.000 kW
8408 90 750 - - - - - od 1.000 kW do vključno
       5.000 kW
8408 90 990 - - - - - nad 5.000 kW
8409     Deli, ki so primerni izključno ali
       pretežno za motorje iz tar. št. 8407
       ali 8408
8409 10   - Za letalske motorje:
8409 10 100 - - za motorje za uporabo v civilnem
       letalstvu
8409 10 900 - - drugi
       - Drugi:
8409 91 000 - - primerni izključno ali pretežno
       za batne motorje z notranjim
       zgorevanjem na vžig s svečko
8409 99 000 - - drugi
8412     Drugi pogonski stroji in motorji
       - Hidravlični stroji in motorji:
8412 21   - - z linearnim gibanjem (cilindri):
       - - - drugi:
8412 21 990 - - - - drugi
8413     Črpalke za tekočine, z merilnimi
       napravami ali brez njih; elevatorji
       za tekočine
       - Črpalke z merilnimi napravami ali
       predvidene za delovanje z merilnimi
       napravami:
8413 19   - - druge:
8413 19 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
8413 19 900 - - - druge
8413 30   - Črpalke za gorivo, mazanje in
       hladilne medije batnih motorjev z
       notranjim zgorevanjem:
8413 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - druge:
8413 30 910 - - - črpalke z vbrizgavanjem goriva
8413 30 990 - - - druge
       - Deli:
8413 91   - - črpalk:
8413 91 900 - - - drugi
8414     Zračne ali vakuumske črpalke, zračni
       ali plinski kompresorji in
       ventilatorji; ventilacijske ali
       recirkulacijske nape z vgrajenim
       ventilatorjem, vključno s tistimi, ki
       imajo filtre
8414 40   - Zračni kompresorji, vgrajeni na
       šasiji priklopnika:
8414 40 100 - - z zmogljivostjo do vključno
       2m3/min
8414 40 900 - - z zmogljivostjo nad 2 m3/min
       - Ventilatorji:
8414 51   - - namizni, talni, stenski,
       okenski, stropni ali strešni
       ventilatorji, z vgrajenim
       elektromotorjem moči do vključno 125
       W:
8414 51 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
8414 51 900 - - - drugi
8414 59   - - drugi:
8414 59 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - drugi:
8414 59 300 - - - - osni ventilatorji
8414 59 500 - - - - centrifugalni ventilatorji
8414 59 900 - - - - drugi ventilatorji
8414 90   - Deli:
8414 90 900 - - drugi
8415     Klimatizacijske naprave z
       ventilatorjem na motorni pogon in
       elementi za spreminjanje temperature
       in vlažnosti, vključno s stroji, pri
       katerih vlažnosti ni mogoče posebej
       regulirati
8415 10 000 - Okenski ali stenski, samostojni
8415 20 000 - Vrste, ki se uprabljajo za osebno
       rabo, v motornih vozilih
       - Drugo:
8415 81   - - z vgrajeno hladilno enoto in
       regulacijskim ventilom za hlajenje
       ali gretje:
8415 81 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
8415 81 900 - - - drugo
8415 82   - - drugo, z vgrajeno hladilno
       enoto:
8415 82 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
8415 82 800 - - - drugo
8415 83   - - brez vgrajene hladilne enote:
8415 83 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
8415 83 900 - - - drugo
8415 90   - Deli:
8415 90 100 - - klimatizacijskih naprav iz tar.
       podšt. 8415 81, 8415 82 ali 8415 83,
       za uporabo v civilnem letalstvu
8415 90 900 - - drugi
8419     Stroji, naprave in laboratorijska
       oprema (vključno električno
       ogrevani), za obdelavo materiala s
       spremembo temperature, kot je
       ogrevanje, kuhanje, žganje,
       destilacija, rektifikacija,
       sterilizacija, pasterizacija,
       parjenje, sušenje, evaporizacija,
       vaporizacija, kondenzacija ali
       hlajenje, razen gospodinjskih strojev
       in naprav; pretočni in akumulacijski
       grelniki za vodo, neelektrični
8419 90   - Deli:
8419 90 800 - - drugo
8421     Centrifuge, vključno centrifuge za
       sušenje; naprave in aparati za
       filtriranje in čiščenje tekočin ali
       plinov
       - Naprave in aparati za filtriranje
       in čiščenje tekočin:
8421 21   - - za filtriranje in čiščenje vode:
8421 21 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
8421 21 90  - - - druge:
8421 21 901 - - - - za filtriranje in čiščenje
       odpadnih vod
8421 21 909 - - - - druge
8421 22 000 - - za filtriranje in čiščenje
       pijač, razen vode
8421 23   - - filtri za olje ali gorivo, za
       motorje z notranjim zgorevanjem:
8421 23 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
8421 23 900 - - - drugi
8421 29   - - druge:
8421 29 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
8421 29 900 - - - druge
       - Naprave in aparati za filtriranje
       in čiščenje plinov:
8421 31   - - filtri za vsesani zrak za
       motorje z notranjim zgorevanjem:
8421 31 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
8421 31 900 - - - drugi
8421 39   - - druge:
8421 39 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - druge:
8421 39 300 - - - - naprave in aparati za
       filtriranje ali očiščevanje zraka
       - - - - naprave in aparati za
       filtriranje ali čiščenje drugih
       plinov:
8421 39 510 - - - - - s tekočim procesom
8421 39 710 - - - - - s katalitičnim procesom
       (npr. katalizatorji za avtomobilske
       izpušne pline)
8421 39 98  - - - - - drugi:
8421 39 981 - - - - - - elektro filtri za dimne
       pline
8421 39 989 - - - - - - drugi
8456     Stroji za obdelovanje materialov vseh
       vrst z odvzemanjem materiala z
       laserjem ali drugim svetlobnim ali
       fotonskim snopom, ultrazvokom,
       elektroerozijo, elektrokemičnim
       postopkom, elektronskim snopom,
       ionskim snopom ali curkom plazme
8456 10   - Z laserjem, drugim svetlobnim ali
       fotonskim snopom:
8456 10 100 - - ki se uporablja v izdelavi
       polprevodniških rezin ali naprav
8456 10 900 - - drugi
8456 20 000 - Z ultrazvokom
8456 30   - Z elektroerozijo:
       - - numerično krmiljeni:
8456 30 110 - - - žični
8456 30 190 - - - drugi
8456 30 900 - - drugi
       - Drugi:
8456 91 000 - - aparati za suho jedkanje
       polprevodnikov
8456 99   - - drugi:
8456 99 100 - - - stroji za odvzemanje, ki
       delujejo na osnovi ionskega snopa za
       proizvodnjo ali popravilo mask in
       mrežic za oblike na polprevodniških
       napravah
8456 99 300 - - - aparati za odstranjevanje ali
       čiščenje polprevodnikov
8456 99 500 - - - aparati za suho jedkanje oblik
       na podlage prikazovalnikov iz tekočih
       kristalov (LCD)
8456 99 800 - - - drugi
8457     Centri za strojno obdelavo, stroji,
       izdelani po principu standardnih enot
       (z eno postajo) in prenašalni stroji
       z več postajami, za obdelavo kovin
8457 10   - Centri za strojno obdelavo:
8457 10 100 - - horizontalni
8457 10 900 - - drugi
8457 20 000 - Stroji, izdelani po principu
       standardnih enot (z eno postajo)
8457 30   - Prenašalni stroji z več postajami:
8457 30 100 - - numerično krmiljeni
8457 30 900 - - drugi
8458     Stružnice za obdelavo kovin
       - Horizontalne stružnice:
8458 11   - - numerično krmiljene:
8458 11 200 - - - stružni centri
       - - - avtomatske stružnice:
8458 11 410 - - - - z enim vretenom
8458 11 490 - - - - z več vreteni
8458 11 800 - - - druge
8458 19   - - druge:
8458 19 200 - - - stružni centri
8458 19 400 - - - avtomatske stružnice
8458 19 800 - - - druge
       - Druge stružnice:
8458 91   - - numerično krmiljene:
8458 91 200 - - - stružni centri
8458 91 800 - - - druge
8458 99 000 - - druge
8459     Obdelovalni stroji za obdelavo kovin
       z odvzemanjem materiala (vključno s
       stroji z delovnimi enotami na
       vodilih), z vrtanjem, povečevanjem
       odprtin (s struženjem ali rezkanjem),
       z rezkanjem, vrezovanjem ali
       narezovanjem navojev, razen stružnic
       iz tar. št. 8458
8459 10 000 - Stroji z delovnimi enotami na
       vodilih
       - Drugi stroji za vrtanje s svedrom:
8459 21 000 - - numerično krmiljeni
8459 29 000 - - drugi
       - Drugi kombinirani stroji za
       obdelavo odprtin z vrtanjem in
       rezkanjem:
8459 31 000 - - numerično krmiljeni
8459 39 000 - - drugi
8459 40   - Drugi stroji za povečevanje
       odprtin:
8459 40 100 - - numerično krmiljeni
8459 40 900 - - drugi
       - Konzolni rezkalni stroji:
8459 51 000 - - numerično krmiljeni
8459 59 000 - - drugi
       - Drugi rezkalni stroji:
8459 61   - - numerično krmiljeni:
8459 61 100 - - - orodni rezkalni stroji
8459 61 900 - - - drugi
8459 69   - - drugi:
8459 69 100 - - - orodni rezkalni stroji
8459 69 900 - - - drugi
8459 70 000 - Drugi stroji za vrezovanje ali
       narezovanje navojev
8460     Obdelovalni stroji za čiščenje,
       ostrenje, brušenje, honanje, lepanje,
       poliranje ali drugačno dodelavo
       kovin, sintranih kovinskih karbidov
       ali kermetov z brusi, abrazivi ali z
       izdelki za poliranje, razen strojev
       za izdelavo zobnikov z rezanjem,
       brušenjem ali dodelavo zobnikov iz
       tar. št. 8461
       - Stroji za ravno brušenje, pri
       katerih se pozicioniranje v kateri
       koli osi lahko nastavi s točnostjo
       najmanj 0,01 mm:
8460 11 000 - - numerično krmiljeni
8460 19 000 - - drugi
       - Drugi brusilni stroji, pri katerih
       se pozicioniranje v kateri koli osi
       lahko nastavi s točnostjo najmanj
       0,01 mm:
8460 21   - - numerično krmiljeni:
       - - - za cilindrične površine:
8460 21 110 - - - - stroji za notranje brušenje
8460 21 150 - - - - brezkonični brusilni stroji
       (centreless)
8460 21 190 - - - - drugi
8460 21 900 - - - drugi
8460 29   - - drugi:
       - - - za cilindrične površine:
8460 29 110 - - - - za notranje brušenje
8460 29 190 - - - - drugi
8460 29 900 - - - drugi
       - Stroji za ostrenje orodij ali
       rezil:
8460 31 000 - - numerično krmiljeni
8460 39 000 - - drugi
8460 40   - Stroji za honanje ali lepanje:
8460 40 100 - - numerično krmiljeni
8460 40 900 - - drugi
8460 90   - Drugi:
8460 90 100 - - opremljeni z mikrometričnim
       sistemom za nastavitev, pri katerem
       se lega katere koli osi lahko nastavi
       do natančnosti najmanj 0,01 mm
8460 90 900 - - drugi
8461     Obdelovalni stroji za obdelavo kovin,
       sintranih kovinskih karbidov ali
       kermetov z odvzemanjem materiala: s
       skobljanjem, z izdelavo utorov,
       vlečenjem, rezanjem zobnikov,
       brušenjem zobnikov ali dodelavo
       zobnikov, z žaganjem, z odrezovanjem
       in drugimi postopki, ki niso na
       drugem mestu navedeni in ne zajeti
8461 10 000 - Dolgogibni skobeljniki
8461 20 000 - Kratkogibni skobeljniki
8461 30   - Stroji za vlečenje:
8461 30 100 - - numerično krmiljeni
8461 30 900 - - drugi
8461 40   - Stroji za izdelavo zobnikov z
       rezanjem, brušenjem ali dodelavo
       zobnikov:
       - - stroji za izdelavo zobnikov z
       rezanjem (vključno z brušenjem):
       - - - za izdelavo cilindričnih
       zobnikov:
8461 40 110 - - - - numerično krmiljeni
8461 40 190 - - - - drugi
       - - - za rezanje drugih zobnikov:
8461 40 310 - - - - numerično krmiljeni
8461 40 390 - - - - drugi
       - - stroji za dodelavo zobnikov:
       - - - opremljeni z mikrometričnim
       sistemom nastavitve, pri katerem se
       lahko lega katere koli osi nastavi z
       natančnostjo vsaj 0,01 mm:
8461 40 710 - - - - numerično krmiljeni
8461 40 790 - - - - drugi
8461 40 900 - - - drugi
8461 50   - Strojne žage in drugi stroji za
       odrezovanje:
       - - stroji za žaganje:
8461 50 110 - - - cirkularne žage
8461 50 190 - - - drugi
8461 50 900 - - stroji za odrezovanje
8461 90 000 - Drugi
8462     Obdelovalni stroji (vključno s
       stiskalnicami) za obdelavo kovin s
       prostim kovanjem ali kovanjem v
       utopih; obdelovalni stroji (vključno
       s stiskalnicami) za obdelavo kovin z
       upogibanjem, prepogibanjem,
       ravnanjem, uravnavanjem,
       prerezovanjem ali izrezovanjem, za
       rezanje s striženjem; stiskalnice za
       obdelavo kovin ali kovinskih
       karbidov, ki niso zgoraj navedene
8462 10   - Stroji za prosto kovanje ali
       kovanje v utopih (vključno s
       stiskalnicami) in kladiva:
8462 10 100 - - numerično krmiljeni
8462 10 900 - - drugi
       - Stroji za upogibanje,
       prepogibanje, ravnanje in
       poravnavanje (vključno s
       stiskalnicami):
8462 21   - - numerično krmiljeni:
       - - - drugi:
8462 21 100 - - - - za obdelovanje ploščatih
       izdelkov
8462 21 800 - - - - drugi
8462 29   - - drugi:
       - - - drugi:
8462 29 100 - - - - za obdelavo ploščatih
       izdelkov
       - - - - drugi:
8462 29 910 - - - - - hidravlični
8462 29 980 - - - - - drugi
       - Strojne škarje (vključno s
       stiskalnicami), razen kombiniranih
       strojev za prerezovanje in rezanje s
       striženjem:
8462 31 000 - - numerično krmiljene
8462 39   - - druge:
8462 39 100 - - - za obdelavo ploščatih izdelkov
       - - - druge:
8462 39 910 - - - - hidravlične
8462 39 990 - - - - druge
       - Stroji za prerezovanje ali
       izrezovanje (vključno s
       stiskalnicami), tudi kombinirani
       stroji za prerezovanje in rezanje s
       striženjem:
8462 41   - - numerično krmiljeni:
8462 41 100 - - - za obdelavo ploščatih izdelkov
8462 41 900 - - - drugi
8462 49   - - drugi:
8462 49 100 - - - za obdelavo ploščatih izdelkov
8462 49 900 - - - drugi
       - Drugi:
8462 91   - - hidravlične stiskalnice:
8462 91 100 - - - stiskalnice za livarske
       kovinske praške s sintranjem ali
       stiskalnice za kompresijo odpadnih
       kovin v bale
       - - - drugi:
8462 91 500 - - - - numerično krmiljeni
8462 91 900 - - - - drugi
8462 99   - - drugi:
8462 99 100 - - - stiskalnice za livarske
       kovinske praške s sintranjem ali
       stiskalnice za kompresijo odpadnih
       kovin v bale
       - - - drugi:
8462 99 500 - - - - numerično krmiljeni
8462 99 900 - - - - drugi
8463     Drugi stroji za obdelavo kovin,
       sintranih kovinskih karbidov ali
       kermetov, brez odvzemanja materiala
8463 10   - Stroji za vlečenje palic, cevi,
       profilov, žic ipd.:
8463 10 100 - - stroji za vlečenje žice
8463 10 900 - - drugi
8463 20 000 - Stroji za valjanje navojev
8463 30 000 - Stroji za obdelavo in predelavo
       žice
8463 90 000 - Drugi
8466     Deli in pribor, ki so izključno ali
       pretežno primerni za uporabo s stroji
       iz tar. št. 8456 do 8465, vključno z
       držali za obdelovance in orodje,
       samoodpiralnimi glavami za rezanje
       navojev, razdelilnimi glavami in
       drugimi specialnimi dodatnimi
       napravami za obdelovalne stroje;
       držala za katero koli vrsto orodja,
       ki se pri delu držijo v roki
8466 10   - Držala za orodje in samoodpiralne
       glave za rezanje navojev:
       - - držala za orodje:
8466 10 100 - - - nasadilna, elastična in
       cevasta držala
       - - - druga:
8466 10 310 - - - - za stružnice
8466 10 390 - - - - druga
8466 10 900 - - samoodpiralne glave za rezanje
8466 20   - Držala za obdelovance:
8466 20 100 - - pomožna orodja za pritrjevanje
       posebnih naprav; kompleti standardnih
       pomožnih orodij za pritrjevanje
       - - druga:
8466 20 910 - - - za stružnice
8466 20 990 - - - druga
8466 30 000 - Razdelilne glave in druge
       specialne dodatne naprave za
       obdelovalne stroje
       - Drugo:
8466 91   - - za stroje iz tar. št. 8464:
       - - - drugo:
8466 91 200 - - - - iz litega železa ali litega
       jekla
8466 91 950 - - - - drugo
8466 92   - - za stroje iz tar. št. 8465:
8466 92 200 - - - iz litega železa ali litega
       jekla
8466 92 800 - - - drugo
8466 93   - - za stroje iz tar. št. 8456 do
       8461:
8466 93 950 - - - drugo
8466 94   - - za stroje iz tar. št. 8462 in
       8463:
8466 94 100 - - - za stroje iz tar. podšt. 8462
       21 05 ali 8462 29 05
8466 94 900 - - - drugo
8477     Stroji za obdelavo gume ali plastične
       mase ali za izdelavo izdelkov iz teh
       materialov, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu v tem poglavju
8477 10   - Stroji za brizgalno vlivanje v
       kalupe:
8477 10 100 - - oprema za kapsuliranje pri
       sestavi polprevodniških naprav
8477 10 900 - - drugo
8477 20 000 - Ekstruderji
8477 30 000 - Stroji za oblikovanje s pihanjem
8477 40 000 - Stroji za oblikovanje z vakuumom
       in drugi stroji za termično
       oblikovanje
       - Drugi stroji za oblikovanje:
8477 51 000 - - za oblikovanje ali protektiranje
       plaščev ali za oblikovanje zračnic
8477 59   - - drugi:
       - - - drugi:
8477 59 100 - - - - stiskalnice
8477 59 800 - - - - drugi
8477 80   - Drugi stroji:
8477 80 100 - - stroji za proizvodnjo penastih
       izdelkov
8477 80 900 - - drugi
8477 90   - Deli:
       - - drugi:
8477 90 100 - - - iz litega železa ali litega
       jekla
8477 90 800 - - - drugi
8479     Stroji in mehanske naprave s
       posebnimi funkcijami, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu
       v tem poglavju
8479 10 000 - Stroji za graditev ulic, cest,
       visoko in nizko gradnjo ali podobna
       javna dela
8479 20 000 - Stroji za ekstrakcijo ali pripravo
       živalskih ali rastlinskih masti ali
       olj
8479 30   - Stiskalnice za proizvodnjo ivernih
       plošč ali vlaknenih plošč iz lesa ali
       drugega lesnatega materiala ter drugi
       stroji za obdelovanje lesa ali plute:
8479 30 100 - - stiskalnice
8479 30 900 - - drugi
8479 40 000 - Stroji za izdelavo vrvi ali kablov
8479 50 000 - Industrijski roboti, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu
8479 60 000 - Hladilci zraka na osnovi
       izparevanja
       - Drugi stroji in mehanske naprave:
8479 81 000 - - za obdelovanje kovin, vključno z
       napravami za navijanje električne
       žice
8479 82 000 - - stroji za mešanje, gnetenje,
       drobljenje, mletje, sejanje,
       rešetanje, homogeniziranje ali
       emulgiranje
8479 89   - - drugo:
8479 89 100 - - - naslednji izdelki, ki se
       uporabljajo v civilnem letalstvu:
       hidropnevmatske baterije; mehanski
       sprožilci za usmerjanje sile na
       turbini (za usmerjanje povratnega
       pritiska); posebno projektirane
       toaletne enote;
       vlažilci in sušilci zraka; servo
       mehanizmi, neelektrični;
       neelektrični starter motorji;
       pnevmatski starterji za turbo
       reaktivce, turbo propelerje in druge
       plinske turbine; neelektrični
       brisalci vetrobranskih stekel;
       neelektrični regulatorji propelerja
       - - - drugo:
8479 89 300 - - - - samohodno hidravlično
       rudarsko stropno podporje
8479 89 600 - - - - centralni mazalni sistemi
8479 89 650 - - - - aparati za rast in
       izvlečenje monokristalov za
       polprevodnike
8479 89 700 - - - - aparati za epitaksno
       depozicijo na polprevodnikih
8479 89 730 - - - - aparati za mokro jedkanje,
       razvijanje, guljenje ali čiščenje
       polprevodniških rezin in podlag
       prikazovalnikov na tekoče kristale
8479 89 980 - - - - drugo (npr., teptalci snega
       "ratraki")
8479 90   - Deli:
8479 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
8479 90 500 - - - strojev iz tar. podšt. 8479 89
       65, 8479 89 70, 8479 89 75, 8479 89
       76, 8479 89 77 in 8479 89 79
       - - - drugi:
8479 90 920 - - - - iz litega železa in litega
       jekla
8479 90 970 - - - - drugi
8480     Livarski okvirji za livarne kovin;
       modelne plošče; modeli za kalupe,
       kalupi za kovino (razen kalupov za
       ingote), kovinske karbide, steklo,
       mineralne materiale, gumo in
       plastične mase
       - Kalupi za kovino ali kovinske
       karbide:
8480 49 000 - - drugi
8481     Pipe, ventili in podobne naprave za
       cevovode, kotle, rezervoarje, velike
       posode in podobno, vključno z
       redukcijskimi ventili in termostatsko
       krmiljenimi ventili
8481 10   - Redukcijski ventili:
8481 10 050 - - kombinirani s filtri ali mazalci
8481 20   - Ventili za oljnohidravlične ali
       pnevmatske prenose:
8481 20 100 - - ventili za upravljanje
       oljnohidravlično poganjanih prenosov
8481 20 900 - - ventili za upravljanje
       pnevmatsko poganjanih prenosov
8481 30   - Nepovratni ventili:
       - - drugi:
8481 30 990 - - - drugi
8481 90 000 - Deli
8482     Kotalni ležaji
8482 10   - Kroglični ležaji:
8482 10 100 - - z največjim zunanjim premerom do
       vključno 30 mm
8482 10 900 - - drugi
8482 50 000 - Drugi valjčni ležaji
8483     Transmisijske gredi (vključno odmične
       gredi in kolenaste gredi) in ročice;
       ohišja za ležaje in drsni ležaji;
       zobniki, zobniški in frikcijski
       prenosniki; navojna vretena s
       kroglicami ali valji; menjalniška
       ohišja in drugi menjalniki hitrosti,
       vključno pretvorniki navora;
       vztrajniki, jermenice in vrvenice
       (vključno s tistimi za škripčevja);
       sklopke in gredne vezi (vključno
       križni in kardanski zglobi)
8483 10   - Transmisijske gredi (vključno
       odmične gredi in kolenaste gredi) in
       ročice:
8483 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - druge:
       - - - odmične in kolenaste gredi in
       ročice:
8483 10 410 - - - - iz litega železa ali litega
       jekla
8483 10 510 - - - - odprto utopno kovane
8483 10 570 - - - - druge
8483 10 600 - - - kolenasti valji
8483 10 800 - - - druge
8483 20   - Ohišja za ležaje z vdelanimi
       kotalnimi ležaji:
8483 20 100 - - ki se uporabljajo v zračnem in
       vesoljskem prometu
8483 20 900 - - drugo
8483 30   - Ohišja za ležaje brez vdelanih
       kotalnih ležajev; drsni ležaji:
8483 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugo:
       - - - ohišja ležajev:
8483 30 310 - - - - za kotalne ležaje
8483 30 390 - - - - druga
8483 30 900 - - - drsni ležaji
8483 40   - Zobniški in frikcijski prenosniki,
       brez zobnikov, verižnic in drugih
       transmisijskih elementov, dobavljenih
       posebej; navojna vretena s
       kroglicami; menjalniška ohišja in
       drugi menjalniki hitrosti, vključno s
       pretvorniki navora:
8483 40 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugo:
       - - - zobniki in zobčasti sestavi
       (razen drsnih prestav):
8483 40 820 - - - - nazobljeni in spiralni
8483 40 830 - - - - poševni in poševno-spiralni
8483 40 840 - - - - vijugaste prestave
8483 40 850 - - - - drugo
8483 40 920 - - - navojna vretena s kroglicami
       ali valji
       - - - menjalniki in drugi prenosi
       hitrosti:
8483 40 940 - - - - ohišja prestav
8483 40 960 - - - - drugo
8483 40 980 - - - drugo
8483 50   - Vztrajniki, jermenice in vrvenice
       (vključno s tistimi za škripčevja):
8483 50 100 - - škripci za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - drugi:
8483 50 910 - - - iz litega železa ali litega
       jekla
8483 50 990 - - - drugi
8483 60   - Sklopke in gredne vezi (vključno
       križni in kardanski zglobi):
8483 60 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - druge:
8483 60 910 - - - iz litega železa ali litega
       jekla
8483 60 990 - - - druge
8483 90   - Deli:
8483 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
8483 90 300 - - - ohišij ležajev
       - - - drugi:
8483 90 920 - - - - iz litega železa ali litega
       jekla
8483 90 980 - - - - drugi
8484     Tesnila iz kovinskih listov,
       kombinirana z drugim materialom, ali
       iz dveh ali več plasti kovine;
       garniture tesnil, različne po sestavi
       materiala, v vrečkah, ovitkih ali
       podobnih pakiranjih; mehanski čepi
       (tesnila)
8484 10   - Tesnila iz kovinskih listov,
       kombinirana z drugim materialom ali
       iz dveh ali več plasti kovine:
8484 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8484 10 900 - - druga
8484 20 000 - Mehanski čepi (tesnila)
8484 90   - Drugo:
8484 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8484 90 900 - - drugo
8485     Deli strojev brez električnih
       priključkov, izolatorjev, tuljav,
       kontaktov ali drugih električnih
       delov, ki niso navedeni in ne zajeti
       na drugem mestu v tem poglavju
8485 90   - Drugi:
8485 90 100 - - iz nekovnega litega železa
8485 90 300 - - iz kovnega litega železa
       - - železni ali jekleni:
8485 90 510 - - - iz litega jekla
8485 90 530 - - - iz odprto utopno kovanega
       železa ali jekla
8485 90 550 - - - iz zaprto utopno kovanega
       železa ali jekla
8485 90 590 - - - drugi
8485 90 800 - - drugi
8501     Elektromotorji in električni
       generatorji (razen generatorskih
       agregatov)
8501 10   - Motorji z močjo do 37,5 W:
       - - drugi:
8501 10 910 - - - univerzalni motorji na
       izmenični ali enosmerni tok
8501 10 930 - - - motorji na izmenični tok
8501 10 990 - - - motorji na enosmerni tok
       - Drugi enosmerni motorji;
       generatorji enosmernega toka:
8501 31   - - z močjo do vključno 750 W:
8501 31 900 - - - drugi
8501 32   - - z močjo nad 750 W do vključno 75
       kW
       - - - drugi:
8501 32 910 - - - - z močjo nad 750 W do
       vključno 7,5 kW
8501 32 990 - - - - z močjo nad 7,5 kW do
       vključno 75 kW
8501 40   - Drugi izmenični motorji, enofazni:
       - - drugi:
8501 40 910 - - - z močjo do vključno 750 W
8501 40 990 - - - z močjo nad 750 W
8503 00   Deli, ki so izključno ali pretežno
       primerni za uporabo s stroji iz tar.
       št. 8501 ali 8502
8503 00 100 - Nemagnetni varnostni obroči
       - Drugo:
8503 00 910 - - iz litega železa ali litega
       jekla
8503 00 990 - - drugo
8504     Električni transformatorji, statični
       konvertorji (npr. usmerniki) in
       indukcijske tuljave
8504 10   - Predstikalne naprave za žarnice na
       razelektrenje:
8504 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - druge:
8504 10 910 - - - indukcijske tuljave, povezane
       ali nepovezane s kondenzatorjem
8504 10 990 - - - druge
       - Transformatorji s tekočim
       dielektrikom:
8504 21 000 - - z močjo do vključno 650 kVA
8504 22   - - z močjo nad 650 kVA do vključno
       10.000 kVA:
8504 22 100 - - - nad 650 kVA, do vključno 1.600
       kVA
8504 22 900 - - - nad 1.600 kVA, do vključno
       10.000 kVA
8504 23 000 - - z močjo nad 10.000 kVA
       - Drugi transformatorji:
8504 31   - - z močjo do vključno 1 kVA:
8504 31 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - drugi:
       - - - - merilni transformatorji:
8504 31 31  - - - - - za merjenje napetosti:
8504 31 311 - - - - - - visokonapetostni merilni
       transformatorji za napetost od 6,3 kV
       do 1000 kV
8504 31 319 - - - - - - drugo
8504 31 390 - - - - - drugi
8504 31 900 - - - - drugi
8504 32   - - z močjo nad 1 kVA do vključno 16
       kVA:
8504 32 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - drugi:
8504 32 300 - - - - merilni transformatorji
8504 32 900 - - - - drugi
8504 33   - - z močjo nad 16 kVA do vključno
       500 kVA:
8504 33 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
8504 33 900 - - - drugi
8504 34 000 - - z močjo nad 500 kVA
8504 40   - Statični pretvorniki
       (konvertorji):
8504 40 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
8504 40 200 - - - vrst, ki se uporabljajo skupaj
       s telekomunikacijskimi aparati, s
       stroji za avtomatsko obdelavo
       podatkov in njihovimi enotami
       - - - drugi:
8504 40 500 - - - - polikristalni polprevodniški
       usmerniki
       - - - - drugi:
8504 40 930 - - - - - polnilci akumulatorjev
       - - - - - drugi:
8504 40 940 - - - - - - usmerniki (pretvarjajo
       izmenično v enosmerno napetost)
       - - - - - - razsmerniki (invertorji)
       (pretvarjajo enosmerno v izmenično
       napetost):
8504 40 960 - - - - - - - z zmogljivostjo do
       vključno 7,5 kVA
8504 40 970 - - - - - - - z zmogljivostjo nad 7,5
       kVA
8504 40 990 - - - - - - drugi
8504 50   - Druge indukcijske tuljave:
8504 50 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - druge:
8504 50 300 - - - vrst, ki se uporabljajo skupaj
       s telekomunikacijskimi aparati in za
       napajanje strojev za avtomatsko
       obdelavo podatkov in njihovih enot
8504 50 800 - - - druge
8504 90   - Deli:
       - - transformatorjev in indukcijskih
       tuljav:
8504 90 050 - - - elektronski sklopi strojev iz
       tar. podšt. 8504 50 30
       - - - drugo:
8504 90 110 - - - - feritna jedra
8504 90 180 - - - - drugo
       - - statičnih pretvornikov:
8504 90 910 - - - elektronski sklopi strojev iz
       tar. podšt. 8504 40 30 in 8504 40 35
8504 90 990 - - - drugo
8505     Elektromagneti; trajni magneti in
       izdelki, ki so namenjeni, da po
       magnetenju postanejo trajni magneti;
       vpenjalne glave, vpenjalne naprave in
       podobna držala za obdelovance na
       osnovi elektromagnetov ali trajnih
       magnetov; elektromagnetne sklopke in
       zavore; elektromagnetne dvigalne
       glave
       - Trajni magneti in izdelki, ki so
       namenjeni, da po magnetenju postanejo
       trajni magneti:
8505 11 000 - - kovinski
8505 19   - - drugi:
8505 19 100 - - - trajni magneti iz
       aglomeriranega ferita
8505 19 900 - - - drugi
8505 20 000 - Elektromagnetne sklopke in zavore
8505 30 000 - Elektromagnetne dvigalne glave
8505 90   - Drugo, vključno z deli:
8505 90 100 - - elektromagneti
8505 90 300 - - elektromagnetna ali
       trajnomagnetna vpenjala, sponke in
       podobna držala
8505 90 900 - - deli
8507     Električni akumulatorji, vključno s
       separatorji zanje, pravokotni ali ne,
       vključno s kvadratnimi
8507 10   - Svinčevi akumulatorji za zagon
       batnih motorjev:
8507 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
       - - - z maso do vključno 5 kg:
8507 10 310 - - - - s tekočim elektrolitom
8507 10 390 - - - - drugi
       - - - z maso nad 5 kg:
8507 10 810 - - - - s tekočim elektrolitom
8507 10 890 - - - - drugi
8507 20   - Drugi svinčevi akumulatorji:
8507 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
       - - - vlečni akumulatorji:
8507 20 310 - - - - s tekočim elektrolitom
8507 20 390 - - - - drugi
       - - - drugi:
8507 20 810 - - - - s tekočim elektrolitom
8507 20 890 - - - - drugi
8511     Električna oprema za vžiganje in
       zaganjanje motorjev z notranjim
       zgorevanjem, ki se vžigajo s svečko
       ali kompresijo (npr.: vžigalni
       magneti, dinamomagneti, vžigalne
       tuljave, vžigalne svečke, ogrevalne
       svečke, električni zaganjalniki);
       generatorji (npr. diname in
       alternatorji) in reglerji zanje
8511 10   - Vžigalne svečke:
8511 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8511 10 900 - - druge
8511 20   - Vžigalni magneti; dinamomagneti;
       magnetni vztrajniki:
8511 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8511 20 900 - - drugi
8511 30   - Razdelilniki; vžigalne tuljave:
8511 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8511 30 900 - - drugi
8511 40   - Električni zaganjalniki in stroji
       z dvojnim namenom (električni
       zaganjalniki-generatorji):
8511 40 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8511 40 900 - - drugi
8511 50   - Drugi generatorji:
8511 50 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8511 50 900 - - drugi
8511 80   - Druga oprema:
8511 80 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8511 80 900 - - druga
8511 90 000 - Deli
8512     Električna oprema za razsvetljavo in
       signalizacijo (razen izdelkov iz tar.
       št. 8539), vetrobranski brisalci,
       naprave za odmrznitev in naprave za
       razmeglitev, za kolesa in motorna
       vozila
8512 10 000 - Oprema za razsvetljavo in vizualno
       signalizacijo za kolesa
8512 20 000 - Druga oprema za razsvetljavo in
       vizualno signalizacijo
8512 30 000 - Oprema za zvočno signalizacijo
8512 40 000 - Vetrobranski brisalci, naprave za
       odmrznitev in naprave za razmeglitev
8512 90 000 - Deli
8515     Stroji in aparati za mehko in trdo
       spajkanje ali varjenje, električni
       (vključno z električno segrevalnim
       plinom), laserski ali na principu
       druge svetlobe ali fotonskega snopa,
       ultrazvoka, elektronskega snopa,
       magnetnih impulzov ali plazemskega
       obloka, vključno s tistimi, s
       katerimi se lahko reže; električni
       stroji in aparati za vroče brizganje
       kovin ali kermetov
       - Stroji in aparati za mehko ali
       trdo spajkanje:
8515 11 000 - - spajkalniki in pištole za mehko
       spajkanje
8515 19 000 - - drugi
       - Stroji in aparati za električno
       uporovno varjenje kovin:
8515 21 000 - - avtomatski ali polavtomatski
8515 29   - - drugi:
8515 29 100 - - - za čelno varjenje
8515 29 90  - - - drugi:
8515 29 901 - - - - za točkovno varjenje in
       varilne klešče, ki se uporabljajo v
       industrijskem sestavljanju karoserij
       vozil iz tar. št. 8701 do 8705
8515 29 909 - - - - drugi
       - Stroji in aparati za varjenje
       kovin z električnim oblokom (vključno
       plazemski oblok):
8515 31 000 - - avtomatski in polavtomatski
8515 39   - - drugi:
       - - - za ročno varjenje s prekritimi
       elektrodami, skupaj s priborom za
       rezanje ali varjenje in dobavljeno
       skupaj z:
8515 39 130 - - - - transformatorji
8515 39 180 - - - - generatorji ali rotacijskimi
       pretvorniki ali statičnimi
       pretvorniki, usmerniki ali
       usmerjevalnimi napravami
8515 39 900 - - - drugi
8515 80   - Drugi stroji in aparati:
8515 80 050 - - vezalci žic vrst, ki se
       uporabljajo pri proizvodnji
       polprevodniških naprav
       - - drugi:
       - - - za obdelavo kovin:
8515 80 110 - - - - za varjenje
8515 80 190 - - - - drugi
       - - - drugi:
8515 80 910 - - - - za uporovno varjenje
       plastičnih mas
8515 80 990 - - - - drugi
8515 90   - Deli:
8515 90 100 - - za stroje iz tar. podšt. 8515 80
       05
8515 90 900 - - drugi
8516     Električni pretočni in akumulacijski
       grelniki vode in potopni grelniki;
       električni aparati za ogrevanje
       prostorov in električne naprave za
       ogrevanje tal; elektrotermični
       aparati za urejanje las (npr. aparati
       za sušenje las, aparati za kodranje
       las idr.) in aparati za sušenje rok;
       električni likalniki; druge
       gospodinjske elektrotermične naprave;
       električni grelni upori, razen tistih
       iz tar. št. 8545
8516 80   - Električni grelni upori:
8516 80 100 - - montirani v preprosto izolirano
       ohišje z električnim priključkom,
       uporabljani za odmrzovanje ali
       odtajanje, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - drugi:
8516 80 910 - - - vgrajeni v izoliranem ohišju
8516 80 990 - - - drugi
8532     Električni kondenzatorji, konstantni,
       spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni)
8532 10 000 - Konstantni kondenzatorji,
       namenjeni za uporabo v tokokrogih s
       frekvenco 50/60 Hz, s kompenzacijo
       jalove moči najmanj 0,5 kVAr
       (močnostni kondenzatorji)
       - Drugi konstantni kondenzatorji:
8532 21 000 - - tantalski
8532 22 000 - - aluminijski elektrolitski
8532 23 000 - - keramični, enoplastni
8532 24 00  - - keramični, večplastni:
8532 24 001 - - - s priključnimi vodniki
8532 24 009 - - - drugi
8532 25 000 - - s papirnim ali plastičnim
       dielektrikom
8532 29 000 - - drugi
8532 30 00  - Spremenljivi ali nastavljivi
       (vnaprej nastavljeni kondenzatorji):
8532 30 001 - - spremenljivi kondenzatorji
8532 30 009 - - drugi
8532 90 000 - Deli
8533     Električni upori (vključno z reostati
       in potenciometri), razen grelnih
       uporov
8533 10 000 - Stalni ogljeni upori, kompozitni
       ali naparjeni
       - Drugi stalni upori:
8533 21 000 - - za moč do vključno 20 W
8533 29 000 - - drugi
       - Spremenljivi žični upori, vključno
       z reostati in potenciometri:
8533 31 000 - - za moč do vključno 20 W
8533 39 000 - - drugi
8533 40   - Drugi spremenljivi upori, vključno
       z reostati in potenciometri:
8533 40 100 - - za moč do vključno 20 W
8533 40 900 - - drugi
8533 90 000 - Deli
8534 00   Tiskana vezja
       - Ki vsebujejo le vezi in
       priključki:
8534 00 110 - - večslojna tiskana vezja
8534 00 190 - - druga
8534 00 900 - Z drugimi pasivnimi elementi
8536     Električni aparati za vklapljanje in
       izklapljanje ali za zaščito
       električnih tokokrogov ali za
       povezavo z električnimi tokokrogi ali
       znotraj njih (npr.: stikala, releji,
       varovalke, dušilni elementi motečih
       valov, vtiči in vtičnice, okovi
       žarnic in razdelilne omarice), za
       napetosti do vključno 1.000 V
8536 10   - Varovalke:
8536 10 100 - - za tokove do vključno 10 A
8536 10 500 - - za tokove od 10 A do vključno 63
       A
8536 10 900 - - za tokove nad 63 A
8536 20   - Avtomatski odklopniki tokokrogov:
8536 20 100 - - za tokove do vključno 63 A
8536 20 900 - - za tokove nad 63 A
8536 30   - Drugi aparati za zaščito
       električnih tokokrogov:
8536 30 100 - - za tokove do vključno 16 A
8536 30 300 - - za tokove od 16 A do vključno
       125 A
8536 30 900 - - za tokove nad 125 A
       - Releji:
8536 41   - - za napetost do vključno 60 V:
8536 41 100 - - - za tokove do vključno 2 A
8536 41 900 - - - za tokove nad 2 A
8536 49 00  - - drugi:
8536 49 001 - - - termoreleji za napetosti več
       kot 60V, za temperaturno območje od 0
       do 160 stopinj C, vgrajeni v
       hermetično zaprto stekleno ohišje
       (ampulo), dolžine ampule, brez
       priključne žice, ne več kot 35 mm,
       namenjeni za vgradnjo v kompresorje
       za hladilnike
8536 49 009 - - - drugi
8536 50   - Druga stikala:
       - - druga:
       - - - za napetosti nad 60 V:
8536 50 110 - - - - pritisna stikala
8536 50 150 - - - - vrtljiva stikala
8536 50 190 - - - - druga
8536 50 800 - - - druga
       - Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
8536 61   - - okovi žarnic:
8536 61 100 - - - z Edisonovim navojem
8536 61 900 - - - drugi
8536 69   - - drugi:
8536 69 100 - - - za koaksialne kable
8536 69 300 - - - za tiskana vezja
8536 69 900 - - - drugi
8536 90   - Drugi aparati:
8536 90 010 - - predpripravljeni elementi za
       električna vezja
8536 90 100 - - vezni in kontaktni elementi za
       žice in kable
8536 90 200 - - kontaktno polje za rezine
8536 90 850 - - drugi (npr. prenapetostni
       odvodniki)
8538     Deli, ki so izključno ali pretežno
       namenjeni za uporabo z aparati iz
       tar. št. 8535, 8536 in 8537
8538 90   - Drugi:
       - - za rezinske sonde iz tar. podšt.
       8536 90 20:
8538 90 110 - - - elektronski sklopi
8538 90 190 - - - drugi
       - - drugi:
8538 90 910 - - - elektronski sklopi
8538 90 990 - - - drugi
8539     Električne žarnice z nitko in
       električne žarnice na razelektrenje,
       vključno zaprte reflektorske žarnice
       z naparjenim zrcalom, ultravijolične
       in infrardeče žarnice; obločnice
8539 10   - Zaprte reflektorske žarnice z
       naparjenim zrcalom (sealed beam lamp
       units):
8539 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8539 10 900 - - druge
       - Druge žarnice z nitko, brez
       ultravijoličnih in infrardečih
       žarnic:
8539 21   - - volframove halogenske:
8539 21 300 - - - ki se uporabljajo za motorna
       kolesa ali druga motorna vozila
       - - - druge, za napetosti:
8539 21 920 - - - - nad 100 V
8539 21 980 - - - - do vključno 100 V
8539 22   - - druge, z močjo do vključno 200 W
       in za napetosti nad 100 V:
8539 22 100 - - - reflektorske svetilke
8539 22 900 - - - druge
8539 29   - - druge:
8539 29 300 - - - ki se uporabljajo za motorna
       kolesa ali druga motorna vozila
       - - - druge, za napetosti:
8539 29 920 - - - - nad 100 V
8539 29 980 - - - - do vključno 100 V
       - Žarnice na razelektrenje, razen
       ultravijoličnih žarnic:
8539 31   - - fluorescenčne, s termokatodo:
8539 31 100 - - - z dvojnim podnožjem
8539 31 90  - - - druge:
8539 31 901 - - - - sijalke s predstikalnim
       vezjem - varčne žarnice
8539 31 909 - - - - druge
8539 32   - - žarnice, napolnjene s parami
       ^ivega srebra ali natrija in kovinsko
       - halogenske žarnice:
8539 32 100 - - - napolnjene s parami živega
       srebra
8539 32 500 - - - napolnjene s parami natrija
8539 32 900 - - - kovinsko - halogenske
8539 39 000 - - druge
       - Ultravijolične in infrardeče
       žarnice; obločnice:
8539 41 000 - - obločnice
8539 49   - - druge
8539 49 100 - - ultravijolične žarnice
8539 49 300 - - infrardeče žarnice
8539 90   - Deli:
8539 90 100 - - podnožja žarnice
8539 90 900 - - drugo
8544     Izolirana žica (vključno z lakirano
       žico ali elektrolitsko oksidirano
       žico), kabli (vključno s koaksialnimi
       kabli) in drugi izolirani električni
       vodniki, s konektorjem ali brez
       njega; kabli iz optičnih vlaken,
       izdelani iz posamično oplaščenih
       vlaken, kombinirani z električnimi
       vodniki ali ne, s konektorjem ali
       brez njega
       - Žica za navijanje:
8544 11   - - bakrena:
8544 11 100 - - - lakirana ali emajlirana
8544 11 900 - - - druga
8544 19   - - druga:
8544 19 100 - - - lakirana ali emajlirana
8544 19 900 - - - druga
8544 20 000 - Koaksialni kabli in drugi
       koaksialni električni vodniki (za vse
       napetosti)
8544 30   - Kompleti vodnikov za vžig in drugi
       kompleti vodnikov za vozila, letala
       ali ladje:
8544 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8544 30 900 - - drugi
       - Drugi električni vodniki, za
       nazivno napetost do vključno 80 V:
8544 41   - - s konektorji:
8544 41 100 - - - ki se uporabljajo za
       telekomunikacije
8544 41 900 - - - drugi
8544 49   - - drugi:
8544 49 200 - - - ki se uporabljajo za
       telekomunikacije
8544 49 800 - - - drugi
       - Drugi električni vodniki, za
       nazivno napetost nad 80 do vključno
       1000 V:
8544 51   - - s konektorji:
8544 51 100 - - - vrst, ki se uporabljajo v
       telekomunikacijah
8544 51 900 - - - drugi
8544 59   - - drugi:
8544 59 100 - - - žica in kabli, s posamičnimi
       žičnimi vodniki (kabli) premera nad
       0,51 mm
       - - - drugi:
8544 59 200 - - - - za nazivno napetost 1.000 V
8544 59 800 - - - - za nazivno napetost nad 80
       V, vendar manj kot 1.000 V
8544 60   - Drugi električni vodniki, za
       nazivno napetost nad 1.000 V:
8544 60 100 - - z bakrenimi vodniki
8544 60 900 - - z drugimi vodniki
8544 70 000 - Kabli iz optičnih vlaken
8609 00   Zabojniki (vključno z zabojniki za
       transport tekočin), specialno
       konstruirani in opremljeni za enega
       ali več načinov prevoza
8609 00 100 - Za prevoz radioaktivnih snovi,
       zaščiteni s protiradiacijsko prevleko
8609 00 900 - Drugi
8701     Traktorji, (razen traktorjev iz tar.
       št. 8709)
8701 20   - Cestni vlačilci za polpriklopnike:
8701 20 100 - - novi
8701 20 900 - - rabljeni
8702     Motorna vozila za prevoz deset ali
       več oseb, vštevši voznika
8702 10   - Z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselskim ali poldieselskim):
       - - s prostornino cilindrov nad
       2.500 cm3:
8702 10 110 - - - nova
8702 10 190 - - - rabljena
       - - s prostornino cilindrov do
       vključno 2.500 cm3:
8702 10 910 - - - nova
8702 10 990 - - - rabljena
8702 90   - Druga:
       - - z batnim motorjem z notranjim
       izgorevanjem in vžigom s svečko:
       - - - s prostornino cilindrov nad
       2.800 cm3:
8702 90 110 - - - - nova
8702 90 190 - - - - rabljena
       - - - s prostornino cilindrov do
       vključno 2.800 cm3:
8702 90 310 - - - - nova
8702 90 390 - - - - rabljena
8702 90 900 - - z drugimi motorji
8703     Avtomobili in druga motorna vozila,
       konstruirana predvsem za prevoz ljudi
       (razen vozil iz tar. št. 8702),
       vključno z motornimi vozili za
       kombinirani prevoz ljudi in blaga
       (tipa "karavan", "kombi" itd.) in
       dirkalnimi avtomobili
8703 10   - Vozila, konstruirana za vožnjo po
       snegu; specialna vozila za prevoz
       ljudi na terenih za golf in podobna
       vozila:
8703 10 110 - - vozila, skonstruirana posebej za
       potovanje po snegu, z batnim motorjem
       z notranjim zgorevanjem in vžigom s
       kompresijo (dieselskim in
       poldieselskim) ali z batnim motorjem
       z notranjim izgorevanjem in z vžigom
       s svečko
8703 10 180 - - druga
       - Druga vozila z batnim motorjem in
       vžigom s svečko, razen z rotacijskimi
       batnimi motorji:
8703 21   - - s prostornino cilindrov do
       vključno 1000 cm3:
8703 21 100 - - - nova
8703 21 900 - - - rabljena
8703 22   - - s prostornino cilindrov nad 1000
       cm3 do vključno 1500 cm3:
8703 22 10  - - - nova:
8703 22 101 - - - - terenska
8703 22 109 - - - - druga
8703 22 900 - - - rabljena
8703 23   - - s prostornino cilindrov nad 1500
       cm3 do vključno 3000 cm3:
       - - - nova:
8703 23 110 - - - - avtodomi
8703 23 19  - - - - druga:
8703 23 191 - - - - - terenska vozila
8703 23 199 - - - - - druga
8703 23 900 - - - rabljena
8703 24   - - s prostornino cilindrov nad 3000
       cm3:
8703 24 100 - - - nova
8703 24 900 - - - rabljena
       - Druga vozila z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem na vžig s
       kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):
8703 31   - - s prostornino cilindrov do
       vključno 1500 cm3:
8703 31 10  - - - nova:
8703 31 101 - - - - terenska
8703 31 109 - - - - druga
8703 31 900 - - - rabljena
8703 32   - - s prostornino cilindrov nad 1500
       cm3 do vključno 2500 cm3:
       - - - nova:
8703 32 110 - - - - avtodomi
8703 32 19  - - - - druga:
8703 32 191 - - - - - terenska
8703 32 199 - - - - - druga
8703 32 900 - - - rabljena
8703 33   - - s prostornino cilindrov nad 2500
       cm3:
       - - - nova:
8703 33 110 - - - - avtodomi
8703 33 190 - - - - druga
8703 33 900 - - - rabljena
8703 90   - Druga:
8703 90 100 - - z električnimi motorji
8703 90 900 - - druga
8704     Motorna vozila za prevoz blaga
8704 10   - Samorazkladalna (dumperji -
       prekucniki), konstruirana za delo
       izven cestnega omrežja:
8704 10 10  - - z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskim ali poldieselskim) ali z
       vžigom s svečko:
       - - - z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskim ali poldieselskim), s
       prostornino cilindrov nad 2.500 cm3,
       ali z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov nad 2.800 cm3:
8704 10 101 - - - - z nosilnostjo nad 30 ton
8704 10 102 - - - - druga
8704 10 109 - - - druga
8704 10 900 - - druga
       - Druga z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem na vžig s
       kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):
8704 21   - - bruto mase do vključno 5 t:
8704 21 100 - - - posebej prirejena za transport
       visokoradioaktivnih snovi
       - - - druga:
       - - - - z motorji s prostornino
       cilindrov nad 2.500 cm3:
8704 21 31  - - - - - nova:
8704 21 311 - - - - - - cisterne
8704 21 312 - - - - - - vozila z nevgrajenim
       delom za prevoz tovora (npr. keson,
       silos, hladilnik ipd.)
8704 21 319 - - - - - - druga
8704 21 39  - - - - - rabljena:
8704 21 391 - - - - - - cisterne
8704 21 399 - - - - - - druga
       - - - - z motorji s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3:
8704 21 91  - - - - - nova:
8704 21 911 - - - - - - cisterne
8704 21 912 - - - - - - vozila z nevgrajenim
       delom za prevoz tovora (npr. keson,
       silos, hladilnik ipd.)
8704 21 919 - - - - - - druga
8704 21 99  - - - - - rabljena:
8704 21 991 - - - - - - cisterne
8704 21 999 - - - - - - druga
8704 22   - - bruto mase nad 5 do vključno 20
       t:
8704 22 100 - - - posebej prirejena za transport
       visokoradioaktivnih snovi
       - - - druga:
8704 22 91  - - - - nova:
8704 22 911 - - - - - cisterne
8704 22 912 - - - - - vozila z nevgrajenim delom
       za prevoz tovora (npr. keson, silos,
       hladilnik ipd.)
8704 22 913 - - - - - kombinirana smetarska
       vozila za odvoz trdnih komunalnih
       odpadkov z vgrajenim vodnim
       rezervoarjem za čiščenje smetarskih
       zabojnikov
8704 22 919 - - - - - druga
8704 22 99  - - - - rabljena:
8704 22 991 - - - - - cisterne
8704 22 999 - - - - - druga
8704 23   - - bruto mase nad 20 t:
8704 23 100 - - - posebej prirejena za transport
       visokoradioaktivnih snovi
       - - - druga:
8704 23 91  - - - - nova:
8704 23 911 - - - - - cisterne
8704 23 912 - - - - - vozila z nevgrajenim delom
       za prevoz tovora (npr. keson, silos,
       hladilnik ipd.)
8704 23 919 - - - - - druga
8704 23 99  - - - - rabljena:
8704 23 991 - - - - - cisterne
8704 23 992 - - - - - vozila z nevgrajenim delom
       za prevoz tovora (npr. keson, silos,
       hladilnik ipd.)
8704 23 999 - - - - - druga
       - Druga z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem na vžig s
       svečko:
8704 31   - - bruto mase do vključno 5 t:
8704 31 100 - - - posebej prirejena za transport
       visoko radioaktivnih snovi
       - - - druga:
       - - - - z motorji s prostornino
       cilindrov nad 2.800 cm3:
8704 31 310 - - - - - nova
8704 31 390 - - - - - rabljena
       - - - - z motorji s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3:
8704 31 910 - - - - - nova
8704 31 990 - - - - - rabljena
8704 32   - - bruto mase nad 5 t:
8704 32 100 - - - posebej prirejena za transport
       visokoradioaktivnih snovi
       - - - druga:
8704 32 910 - - - - nova
8704 32 990 - - - - rabljena
8704 90 000 - Druga
8705     Motorna vozila za posebne namene
       (npr.: samonakladalna vozila za
       prevoz vozil z okvarami, vozila z
       dvigali, gasilska vozila, vozila z
       vgrajenimi betonskimi mešalniki,
       vozila za čiščenje cest, vozila za
       škropljenje ali posipavanje, mobilne
       delavnice, mobilne radiološke enote),
       razen motornih vozil, ki so
       konstruirana predvsem za prevoz
       potnikov ali blaga
8705 10 000 - Vozila z dvigali
8705 20 000 - Mobilni vrtalni stolpi
8705 30 000 - Gasilska vozila
8705 40 000 - Vozila z vgrajenimi betonskimi
       mešalniki
8705 90   - Druga:
8705 90 100 - - samonakladalna vozila za prevoz
       poškodovanih vozil
8705 90 30  - - vozila z betonskimi črpalkami:
8705 90 301 - - - zmogljivosti nad 85 m3/h in
       dolžino rok nad 28 m
8705 90 309 - - - drugo
8705 90 900 - - druga
8706 00   Šasije z vdelanimi motorji, za
       motorna vozila iz tar. št. 8701 do
       8705
       - Šasije za traktorje iz tar. št.
       8701; šasije za motorna vozila iz
       tar. št. 8702, 8703 ali 8704, z
       motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov nad 2.500 cm3 ali z vžigom
       s svečko, s prostornino cilindrov nad
       2.800 cm3:
8706 00 11  - - za vozila iz tar. št. 8702 ali
       8704:
8706 00 111 - - - za industrijsko sestavljanje
8706 00 119 - - - za druge namene
8706 00 19  - - druge:
8706 00 191 - - - za industrijsko sestavljanje
8706 00 199 - - - za druge namene
       - druge:
8706 00 91  - - za vozila iz tar. št. 8703:
8706 00 911 - - - za industrijsko sestavljanje
8706 00 919 - - - za druge namene
8706 00 99  - - druge:
8706 00 991 - - - za industrijsko sestavljanje
8706 00 999 - - - za druge namene
8707     Karoserije (vključno kabine) za
       motorna vozila iz tar. št. 8701 do
       8705
8707 10   - Za vozila iz tar. št. 8703:
8707 10 100 - - za industrijsko sestavljanje
8707 10 900 - - druge
8707 90   - Druge:
8707 90 100 - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90;
       vozil iz tar. št. 8704, z batnim
       motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       motornih vozil za posebne namene iz
       tar. št. 8705
8707 90 900 - - druge
8708     Deli in pribor za motorna vozila iz
       tar. št. 8701 do 8705
8708 10   - Odbijači in njihovi deli:
8708 10 100 - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z batnim
       motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 10 900 - - drugi
       - Drugi deli in pribor karoserij
       (tudi za kabine):
8708 21   - - varnostni pasovi:
8708 21 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorji z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskimi ali
       poldieselskimi), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 21 900 - - - drugi
8708 29   - - drugo:
8708 29 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90;
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorji z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskimi ali
       poldieselskimi), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 29 900 - - - drugo
       - Zavore in servozavore in njihovi
       deli:
8708 31   - - montirane zavorne obloge na
       nosilcu:
8708 31 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90, iz tar. podšt. 8701 10;
       vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar.
       št. 8704, z motorji z notranjim
       zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskimi ali poldieselskimi), s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
       - - - druge:
8708 31 910 - - - - za diskaste zavore
8708 31 990 - - - - druge
8708 39   - - drugo:
8708 39 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90;
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704 z motorji z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskimi ali
       poldieselskimi) s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 39 900 - - - drugo
8708 40   - Menjalniki:
8708 40 100 - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90;
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorji z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskimi ali
       poldieselskimi), s prostornino
       cilindrov do 2.500 cm3, ali z vžigom
       s svečko, s prostornino cilindrov do
       2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 40 900 - - drugi
8708 50   - Pogonske gredi z diferencialom,
       tudi tiste, ki imajo druge
       transmisijske komponente:
8708 50 100 - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 50 90  - - druge:
8708 50 901 - - - za industrijsko sestavljanje
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90
8708 50 909 - - - druge
8708 60   - Gredi (razen pogonskih) in njihovi
       deli:
8708 60 100 - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
       - - druge:
8708 60 91  - - - iz kovanega jekla v zaprtem
       utopu, (angl. closed-die forged
       steel):
8708 60 911 - - - - za industrijsko sestavljanje
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90
8708 60 919 - - - - druge
8708 60 99  - - - druge:
8708 60 991 - - - - za industrijsko sestavljanje
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90
8708 60 999 - - - - druge
8708 70   - Kolesa, njihovi deli in pribor:
8708 70 100 - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90;
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
       - - drugo:
8708 70 500 - - - aluminijasta kolesa; deli in
       pribor za kolesa, iz aluminija
8708 70 910 - - - pesto kolesa v obliki zvezde,
       vlivana v celem, jeklena ali železna
8708 70 990 - - - drugo
8708 80   - Obesni blažilniki:
8708 80 100 - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali poldieselskim)
       s prostornino cilindrov do vključno
       2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 80 900 - - drugi
       - Drugi deli in pribor:
8708 91   - - hladilniki:
8708 91 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90;
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 91 900 - - - drugi
8708 92   - - izpušni lonci in izpušne cevi
       (razen katalizatorjev iz tar. podšt.
       8421 39 710):
8708 92 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90;
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 92 900 - - - drugo
8708 93   - - vklopno-izklopne sklopke in
       njihovi deli:
8708 93 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90;
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 93 900 - - - drugo
8708 94   - - volani, krmilni drogovi in
       krmilni mehanizmi:
8708 94 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil is tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
8708 94 900 - - - drugi
8708 99   - - drugo:
8708 99 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90;
       vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705
       - - - drugo:
8708 99 300 - - - - varnostni okvirji
8708 99 500 - - - - drugi torzijski okvirji
       - - - - drugo:
8708 99 920 - - - - - iz kovanega jekla v
       zaprtem utopu (kalupu), (angl. closed-
       die forged steel)
8708 99 980 - - - - - drugo (npr., zračne
       varnostne blazine)
8711     Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa
       in podobna vozila s pomožnim
       motorjem, z bočno prikolico ali brez
       nje; bočne prikolice
8711 10 000 - Z batnim motorjem in prostornino
       cilindrov do vključno 50 cm3
8711 20   - Z batnim motorjem in prostornino
       cilindrov nad 50 cm3 do vključno 250
       cm3:
8711 20 100 - - skuterji
       - - drugo, s prostornino cilindrov:
8711 20 910 - - - nad 50 cm3, do vključno 80 cm3
8711 20 930 - - - nad 80 cm3, do vključno 125
       cm3
8711 20 980 - - - nad 125 cm3, do vključno 250
       cm3
8711 30   - Z batnim motorjem in prostornino
       cilindrov nad 250 cm3 do vključno 500
       cm3:
8711 30 100 - - s prostornino cilindrov nad 250
       cm3 do vključno 380 cm3
8711 30 900 - - s prostornino cilindrov nad 380
       cm3 do vključno 500 cm3
8711 40 000 - Z batnim motorjem in prostornino
       cilindrov nad 500 cm3 do vključno 800
       cm3
8711 50 000 - Z batnim motorjem in prostornino
       cilindrov nad 800 cm3
8711 90 000 - Drugo
8714     Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711
       do 8713
       - Za motorna kolesa (tudi mopede):
8714 11 000 - - sedeži
8714 19 000 - - drugi
8714 20 000 - Za invalidske vozičke
       - Drugi za vozila iz tar. št.
       87.13:
8714 91   - - okvirji in vilice ter njihovi
       deli:
8714 91 100 - - - okvirji
8714 91 300 - - - sprednje vilice
8714 91 900 - - - deli
8714 92   - - platišča in napere koles:
8714 92 100 - - - platišča
8714 92 900 - - - napere
8714 93   - - pesta, razen pest z zavoro in
       zavor za pesta, in prosta verižna
       kolesa:
8714 93 100 - - - pesta brez zaviralnih naprav
       ali prostih verižnih koles
8714 93 900 - - - prosta verižna kolesa
8714 94   - - zavore, vključno pesta z zavoro
       in zavore za pesta, in njihovi deli:
8714 94 100 - - - pesta z zavoro in zavore za
       pesta
8714 94 300 - - - druge zavore
8714 94 900 - - - deli
8714 95 000 - - sedeži
8714 96   - - pedala in prestave v pestu ter
       njihovi deli:
8714 96 100 - - - pedala
8714 96 300 - - - prestave v pestu
8714 96 900 - - - deli
8714 99   - - drugo:
8714 99 100 - - - ročice
8714 99 300 - - - prtljažniki
8714 99 500 - - - prednje in zadnje verižne
       prestave ("derailleur" menjalniki)
8714 99 900 - - - drugo; deli
8716     Priklopniki in polpriklopniki; druga
       vozila, nesamovozna; njihovi deli
8716 10   - Priklopniki in polpriklopniki za
       bivanje ali kampiranje:
8716 10 100 - - zložljivi
       - - drugi, z maso:
8716 10 910 - - - do vključno 750 kg
8716 10 940 - - - od 750 kg do vključno 1600 kg
8716 10 960 - - - od 1600 kg do vključno 3500 kg
8716 10 990 - - - nad 3.500 kg
8716 20 000 - Samonakladalni ali samorazkladalni
       priklopniki in polpriklopniki za
       kmetijske namene
       - Drugi priklopniki in
       polpriklopniki za prevoz blaga:
8716 31 000 - - priklopniki-cisterne in
       polpriklopniki-cisterne za prevoz
       tekočin:
8716 39   - - drugi:
8716 39 100 - - - posebej prirejeni za prevoz
       visokoradioaktivnih snovi
       - - - drugi:
       - - - - novi:
8716 39 300 - - - - - polprikolice
       - - - - - drugi:
8716 39 510 - - - - - - enoosni
8716 39 59  - - - - - - drugi:
8716 39 591 - - - - - - - za prevoz osebnih
       avtomobilov in kombiniranih vozil s
       hidravlično dvižno platformo za
       prevoz tovora v dveh nivojih
8716 39 599 - - - - - - - drugi
8716 39 800 - - - - rabljeni
8716 40 000 - Drugi priklopniki in
       polpriklopniki
8716 80 000 - Druga vozila
8716 90   - Deli:
8716 90 100 - - šasije
8716 90 300 - - karoserije
8716 90 500 - - osi
8716 90 900 - - drugi deli
9025     Hidrometri in podobni merilniki,
       termometri, pirometri, barometri,
       higrometri (vlagomeri) in
       psihrometri, tudi kombinacije teh
       instrumentov, z možnostjo
       registriranja ali brez nje
       - Termometri in pirometri, ki niso
       kombinirani z drugimi instrumenti:
9025 11   - - tekočinski, za direktno
       odčitavanje:
9025 11 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - drugi:
9025 11 910 - - - - klinični ali veterinarski
       termometri
9025 11 990 - - - - drugi
9025 19   - - drugi:
9025 19 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - drugi:
9025 19 910 - - - - elektronski
9025 19 990 - - - - drugi
9025 80   - Drugi instrumenti:
9025 80 150 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
9025 80 200 - - - barometri, ki niso v sklopu z
       drugimi instrumenti
       - - - drugi:
9025 80 910 - - - - elektronski
9025 80 990 - - - - drugi
9025 90   - Deli in pribor:
9025 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
9025 90 900 - - drugi
9026     Instrumenti in aparati za merjenje
       ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka
       ali drugih spremenljivih veličin pri
       tekočinah ali plinih (npr. merilniki
       pretoka, kazalniki nivoja, manometri,
       merilniki količine toplote), razen
       instrumentov in aparatov iz tar. št.
       9014, 9015, 9028 ali 9032
9026 10   - Za merjenje ali kontrolo pretoka
       ali nivoja tekočine:
9026 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
       - - - elektronski:
9026 10 510 - - - - merilniki pretoka
9026 10 590 - - - - drugi
       - - - drugi:
9026 10 910 - - - - merilniki pretoka
9026 10 990 - - - - drugi
9026 20   - Za merjenje ali kontrolo tlaka:
9026 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
9026 20 300 - - - elektronski
       - - - drugi:
       - - - - spiralni ali kovinski tlačni
       merilniki z membrano:
9026 20 510 - - - - - pripomočki za merjenje in
       neavtomatsko uravnavanje pritiska v
       zračnicah
9026 20 590 - - - - - drugi
9026 20 900 - - - - drugi
9026 80   - Drugi instrumenti in aparati:
9026 80 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
9026 80 910 - - - elektronski
9026 80 990 - - - drugi
9026 90   - Deli in pribor:
9026 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
9026 90 900 - - drugi
9029     Števci vrtljajev, števci proizvodnje,
       taksimetri, kilometrski števci,
       števci korakov in podobno; kazalniki
       hitrosti in tahometri, razen tistih,
       ki se uvrščajo v tar. št. 9014 in
       9015; stroboskopi
9029 10   - Števci vrtljajev, števci
       proizvodnje, taksimetri, kilometrski
       števci, števci korakov in podobno:
9029 10 100 - - električni ali elektronski
       števci obratov, za uporabo v civilnem
       letalstvu
9029 10 900 - - drugi
9029 20   - Kazalniki hitrosti in tahometri;
       stroboskopi:
       - - kazalniki hitrosti in tahometri:
9029 20 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - drugi:
9029 20 310 - - - - kazalniki hitrosti za vozila
9029 20 390 - - - - drugi
9029 20 900 - - stroboskopi
9029 90   - Deli in pribor:
9029 90 100 - - za števce vrtljajev, kazalnike
       hitrosti in tahometre, za uporabo v
       civilnem letalstvu
9029 90 900 - - drugi
9032     Instrumenti in aparati za avtomatsko
       regulacijo ali krmiljenje
9032 10   - Termostati:
9032 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
9032 10 300 - - - elektronski
       - - - drugi:
9032 10 910 - - - - z električno sprožilno
       napravo
9032 10 990 - - - - drugi
9032 20   - Manostati (regulatorji pritiska):
9032 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
9032 20 900 - - drugi
       - Drugi instrumenti in aparati:
9032 81   - - hidravlični ali pnevmatski:
9032 81 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
9032 81 900 - - - drugi
9032 89   - - drugi:
9032 89 100 - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu
9032 89 900 - - - drugi
9032 90   - Deli in pribor:
9032 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
9032 90 900 - - drugi
9401     Sedeži (razen tistih iz tar. št.
       94.02), vključno s tistimi, ki se
       lahko spremenijo v ležišča, in
       njihovi deli
9401 20 000 - Sedeži za motorna vozila
9401 90   - Deli:
9401 90 100 - - sedežev, ki se uporabljajo v
       letalih
       - - drugi:
9401 90 300 - - - iz lesa
9401 90 80  - - - drugi:
9401 90 801 - - - - deli sedežev iz tar. podšt.
       9401 30
9401 90 809 - - - - drugi
9613     Vžigalniki za cigarete in drugi
       vžigalniki, vključno z mehaničnimi
       ali električnimi, in njihovi deli,
       razen kremenov in stenjev
9613 80 000 - Drugi vžigalniki

              PRILOGA 3

------------------------------------------------------
Tarifna      Poimenovanje
oznaka
1            2
------------------------------------------------------
2505     Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali
       nebarvan, razen kovinonosnega peska iz
       26. poglavja
2505 90 000 - Drug
2517     Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen
       kamen, ki se navadno uporabljajo kot
       agregati za beton, za nasipanje cest in
       železniških prog ter za druga nasipanja,
       debeli gramoz, vključno termično
       obdelan; makadam iz žlindre, troske in
       podobnih industrijskih odpadkov,
       vključno mešani z materiali iz prvega
       dela te tarifne številke; termakadam;
       drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz
       tar. št. 2515 ali 2516, vključno
       termično obdelani
2517 10   - Prodniki, gramoz, lomljen ali
       zdrobljen kamen, ki se navadno
       uporabljajo kot agregati za beton, za
       nasipanje cest ali železniških prog in
       za druga nasipanja, debeli in drobni
       gramoz, vključno termično obdelani:
2517 10 100 - - prodniki, gramoz, debeli in drobni
       gramoz
2517 10 200 - - apnenec, dolomit in druge
       apnenčaste kamnine, lomljene ali
       zdrobljene
2517 10 800 - - drugi
       - Drobljenec, odlomki in prah iz kamna
       iz tar. št. 2515 ali 2516, vključno
       termično obdelani:
2517 49 000 - - drugo
2713     Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz
       nafte ali olj iz bituminoznih mineralov
2713 20 000 - Naftni bitumen
2714     Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni
       in oljni skrilavci in katranski pesek;
       asfaltiti in asfaltne kamnine
2714 10 000 - Bituminozni ali oljni skrilavci in
       katranski pesek
2715 00 000 Bitumenske mešanice na osnovi naravnega
       asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz
       nafte, mineralnega katrana ali mineralne
       katranske smole (npr.: bituminozni kit,
       "cutback")
3209     Premazna sredstva (barve in laki) na
       osnovi sintetičnih polimerov ali kemično
       modificiranih naravnih polimerov,
       dispergiranih ali raztopljenih v vodni
       sredini
3209 90 000 - Drugo
3603 00   Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne
       vrvice; udarne in razstrelilne kapice;
       vžigalniki; električni detonatorji
3603 00 10  - Počasi goreče vžigalne vrvice;
       detonirne vrvice:
3603 00 101 - - počasi goreče vžigalne vrvice
3603 00 109 - - detonirne vrvice
3603 00 90  - Drugo:
3603 00 901 - - neelektrični sestavljen inicialni
       komplet, ki sestoji iz vžigalne cevke in
       detonatorja s povezovalnimi elementi ali
       brez njih, razen dvojno oploščen
3603 00 909 - - drugo
3823     Industrijske maščobne monokarbonske
       kisline; kisla olja iz rafinacije;
       industrijski maščobni alkoholi
       - Industrijske maščobne monokarbonske
       kisline; kisla olja iz rafinacije:
3823 19   - - drugo:
3823 19 100 - - - destilirane maščobne kisline
3823 19 300 - - - destilati maščobnih kislin
3823 19 900 - - - drugo
3824     Pripravljena vezivna sredstva za
       livarske modele in livarska jedra,
       kemični proizvodi in preparati kemijske
       industrije in sorodnih industrij
       (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni
       iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
       ostanki iz proizvodnje kemijske
       industrije ali sorodnih industrij, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu
3824 40 000 - Pripravljeni aditivi za cemente,
       malte ali betone
3824 90   - Drugo:
3824 90 100 - - petrolejevi sulfonati, razen
       petrolejevih sulfonatov alkalnih kovin,
       amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane
       sulfonske kisline, iz olj pridobljenih
       iz bituminoznih mineralov in njihovih
       soli
3824 90 150 - - ionski izmenjalci
3824 90 200 - - sušilci (getterji) za vakuumske
       cevi
3824 90 250 - - piroligniti (na primer kalcijevi);
       surovi kalcijev tartrat; surovi kalcijev
       citrat
3824 90 300 - - alkalni železovi oksidi za
       prečiščevanje plina
3824 90 350 - - antikorozijski preparati, ki
       vsebujejo amine kot aktivne sestavine
3824 90 400 - - anorganska sestavljena topila in
       razredčila za lake in podobne proizvode
       - - drugo:
3824 90 450 - - - preparati, ki preprečujejo tvorbo
       vodnega kamna in podobni preparati, ki
       odstranjujejo vodni kamen
3824 90 500 - - - preparati za elektro-
       galvanizacijo
3824 90 550 - - - mešanice mono-, di- in tri-
       estrov maščobnih kislin z glicerinom
       (emulgatorji za maščobe)
       - - - proizvodi in preparati za
       farmacevtsko ali kirurško uporabo:
3824 90 610 - - - - vmesni proizvodi pri proizvodnji
       antibiotikov, dobljeni s fermentacijo
       Streptomyces tenebarius, posušeni ali
       neposušeni, namenjeni za proizvodnjo
       človeških zdravil iz tar. številke 3004
3824 90 620 - - - - vmesni proizvodi iz proizvodnje
       monensinskih soli
3824 90 640 - - - - drugi
3824 90 650 - - - pomožni proizvodi za livarne
       (razen tistih, uvrščenih v tar.podšt.
       3824 10 00)
3824 90 700 - - - ognjevarni, vodotesni in podobni
       zaščitni preparati, ki se uporabljajo v
       gradbeništvu
       - - - drugi:
3824 90 750 - - - - vaferji litijevega niobata,
       nedopirani
3824 90 800 - - - - mešanice aminov iz dimerizacije
       maščobnih kislin, povprečne molekulske
       mase 520 ali več, vendar ne več kot 550
3824 90 850 - - - - 3-(1-etil-1-
       metilpropil)izoksazol-5-ilamin, v obliki
       raztopine v toluenu
3824 90 95  - - - - drugo:
3824 90 951 - - - - - odpadna organska topila ali
       razredčila, ki ne vsebujejo halogenov
       (Y6, Y42)
3824 90 952 - - - - - odpadna organska topila ali
       razredčila, ki vsebujejo halogene (Y41)
3824 90 953 - - - - - odpadki in ostanki, ki
       vsebujejo poleg organskih topil še druge
       substance, razen emulzij (Y6)
3824 90 954 - - - - - tekoči odpadki in ostanki v
       obliki emulzij (npr. voda/olje,
       voda/organska topila ipd.) (Y9)
3824 90 955 - - - - - blata, brozge, usedline in
       slične oblike odpadkov in ostankov, ki
       niso zajeti in omenjeni na drugem mestu
       (Y12, Y13)
3824 90 956 - - - - - odpadki in ostanki nastali pri
       uporabi ali proizvodnji mineralnih
       goriv, olj, masti in drugih proizvodov
       destilacije, vključno bituminoznih
       substanc in mineralnih voskov (Y11)
3824 90 957 - - - - - proizvodi iz 30. do 38.
       poglavja, katerih rok uporabnosti je
       potekel ali so kako drugače postali
       neuporabni za uporabo, za katero so bili
       prvotno namenjeni
3824 90 958 - - - - - drugi odpadki in ostanki, ki
       niso omenjeni ali zajeti na drugem mestu
       (navesti Y oznako iz Baselske
       konvencije)
3824 90 959 - - - - - drugo
3902     Polimeri propilena (PP) ali drugih
       olefinov, v primarnih oblikah
3902 10 000 - Polipropilen (PP)
3902 30 000 - Kopolimeri propilena
3907     Poliacetali, drugi polietri in epoksidne
       smole, v primarnih oblikah;
       polikarbonati, alkidne smole,
       polialilestri in drugi poliestri, v
       primarnih oblikah
3907 30 00  - Epoksidne smole (vključno epoksi-
       estri):
3907 30 001 - - gotovi laki v prahu
3907 30 009 - - drugo
3919     Samolepilne plošče, listi, filmi,
       folije, trakovi in druge podobne
       ploščate oblike iz plastičnih mas,
       vključno tudi tiste v zvitkih
3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno 20 cm:
       - - trakovi, prevlečeni z
       nevulkaniziranim naravnim ali
       sintetičnim kavčukom:
3919 10 110 - - - iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena
3919 10 130 - - - iz nemehčanega polivinilklorida
3919 10 150 - - - iz polipropilena
3919 10 190 - - - drugo
       - - drugo:
       - - - iz proizvodov dobljenih s
       kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično modificiranih
       ali nemodificiranih:
3919 10 310 - - - - iz poliestrov
3919 10 380 - - - - drugo (npr. iz poliuretanov)
       - - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:
3919 10 610 - - - - iz mehčanega polivinilklorida
       ali polietilena
3919 10 690 - - - - drugo
3919 10 900 - - - drugo
3920     Druge plošče, listi, filmi, folije in
       trakovi iz plastičnih mas, ki nimajo
       celičaste strukture, neojačeni,
       nelaminirani, brez podloge, ali ki niso
       kombinirani z drugimi materiali
3920 20   - Iz polimerov in kopolimerov
       propilena:
       - - debeline nad 0,10 mm:
       - - - trakovi širine nad 5 mm vendar do
       vključno 20 mm, vrste, ki se uporablja
       za pakiranje:
3920 20 790 - - - - drugi
3920 20 900 - - - drugo
       - Iz polimerov in kopolimerov
       vinilklorida:
3920 42   - - gibki:
       - - - nemehčani, debeline:
3920 42 110 - - - - do vključno 1 mm
3920 42 190 - - - - nad 1 mm
       - - - mehčani, debeline:
3920 42 910 - - - - do vključno 1 mm
3920 42 990 - - - - nad 1 mm
       - Iz drugih plastičnih mas:
3920 99   - - iz drugih plastičnih mas:
       - - - iz proizvodov dobljenih s
       kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično modificiranih
       ali nemodificiranih:
3920 99 210 - - - - poliimidni listi ali trakovi,
       neprevlečeni, ali pa prevlečeni ali
       prekriti le s plastiko
3920 99 280 - - - - drugo (npr. poliuretani)
       - - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:
3920 99 510 - - - - listi polivinilfluorida
3920 99 530 - - - - membrane za izmenjavo ionov iz
       fluoriranega plastičnega materiala,
       namenjene za uporabo v kloroalkalnih
       elektrolitskih celicah
3920 99 550 - - - - biaksialno usmerjen film
       polivinilalkohola, ki vsebuje 97 mas.%
       ali več polivinilalkohola, neprevlečen
       in debeline, ki ne presega 1 mm
3920 99 590 - - - - drugo
3920 99 900 - - - drugo
3921     Druge plošče, listi, filmi, folije in
       trakovi iz plastičnih mas (vključno
       kombinirani z materiali, ki niso iz 39.
       poglavja)
       - Celičaste strukture:
3921 11 00  - - iz polimerov stirena:
3921 11 001 - - - iz ekstrudiranega, z zaprtimi
       porami za toplotno izolacijo (npr. vrsta
       STYRODUR)
3921 11 009 - - - drugo
3925     Gradbeni proizvodi za vgraditev iz
       plastičnih mas, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu
3925 90   - Drugo:
3925 90 10  - - pribor in armatura, namenjeni
       stalni vgradnji v vratih ali na njih,
       oknih, stopniščih, zidovih ali drugih
       delih stavb:
3925 90 101 - - - iz ekstrudiranega polistirena, z
       zaprtimi porami in utori ali žlebovi na
       robovih za toplotno izolacijo (npr.
       vrste STYRODUR)
3925 90 109 - - - drugo
3925 90 200 - - razdelilne doze, instalacijski
       vodniki in kabelske armature za
       električno napeljavo
3925 90 800 - - drugo
3926     Drugi proizvodi iz plastičnih mas in
       proizvodi iz drugih materialov iz tar.
       št. 3901 do 3914
3926 90   - Drugo:
       - - drugo:
       - - - drugo:
3926 90 910 - - - - narejeni iz plošč ali folij
3926 90 99  - - - - drugo:
3926 90 991 - - - - - plastične mreže za zemljine iz
       polietilena visoke gostote (PEHD),
       kombinirana ali ne z geotekstilom iz
       polipropilena
3926 90 999 - - - - - drugo
4011     Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)
       - Druge:
4011 99   - - druge:
4011 99 100 - - - ki se uporabljajo za kmetijska in
       gozdarska vozila
4011 99 300 - - - ki se uporabljajo za gradbeno
       mehanizacijo
4011 99 900 - - - druge
6807     Izdelki iz bitumna ali iz podobnih
       materialov (npr. iz bitumna iz nafte ali
       iz premogove katranske smole)
6807 10   - V zvitkih:
6807 10 100 - - izdelki za strehe in fasade
6807 10 900 - - drugo
7213     Žica, toplo valjana, v ohlapnih
       kolobarjih, iz železa ali nelegiranega
       jekla
7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med
       valjanjem
7214     Palice iz železa ali nelegiranega jekla,
       kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite
       po valjanju
7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med
       valjanjem ali spiralno zvite po valjanju
       - Druge:
7214 91   - - s pravokotnim (razen kvadratnim)
       prerezom:
7214 91 100 - - - ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.%
       ogljika
7214 99   - - druge:
       - - - ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.%
       ogljika:
7214 99 100 - - - - iz tipov, ki se uporabljajo za
       armiranje betona
       - - - - druge, s krožnim prečnim
       prerezom in s premerom:
7214 99 310 - - - - - 80 mm ali več
7214 99 390 - - - - - manj kot 80 mm
7214 99 500 - - - - druge
       - - - druge, ki vsebujejo 0,25 mas.% in
       več, toda manj kot 0,6 mas.% ogljika:
       - - - - druge, s krožnim prečnim
       prerezom in s premerom:
7214 99 610 - - - - - 80 mm ali več
7214 99 690 - - - - - manj kot 80 mm
7214 99 800 - - - - druge
7214 99 900 - - - ki vsebujejo 0,6 mas.% ali več
       ogljika
7217     Žica iz železa ali nelegiranega jekla
7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena,
       polirana ali nepolirana:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.%
       ogljika:
       - - - z največjo dimenzijo prečnega
       prereza 0,8 mm ali več:
7217 10 310 - - - - ki vsebuje vtiske, rebra,
       žlebiče ali druge deformacije,
       povzročene med procesom valjanja
7217 10 390 - - - - druga
7217 10 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali več,
       vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika
7217 10 900 - - ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika
7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.%
       ogljika:
7217 20 300 - - - z največjo dimenzijo prečnega
       prereza 0,8 mm ali več
7217 20 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali več,
       vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika
7217 20 900 - - ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika
7217 30   - Platirana ali prevlečena z drugimi
       navadnimi kovinami:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.%
       ogljika:
       - - - z največjo dimenzijo prečnega
       prereza manj kot 0,8 mm:
7217 30 190 - - - - druga
       - - - z največjo dimenzijo prečnega
       prereza 0,8 mm ali več:
7217 30 310 - - - - prevlečena z bakrom
7217 30 390 - - - - druga
7217 30 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali več,
       vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika
7217 90   - Druga:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.%
       ogljika:
7217 90 100 - - - z največjo dimenzijo prečnega
       prereza manj kot 0,8 mm
7217 90 300 - - - z največjo dimenzijo prečnega
       prereza 0,8 mm ali več
7217 90 500 - - ki vsebuje 0,25 mas.% ali več,
       vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika
7217 90 900 - - ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika
7303 00   Cevi in votli profili iz litega železa
7303 00 100 - Cevi in votli profili, ki se
       uporabljajo v tlačnih sistemih
7303 00 900 - Drugi
7304     Cevi in votli profili, brezšivni, iz
       železa (razen litega železa) ali jekla
7304 10   - Cevi za naftovode ali plinovode:
7304 10 100 - - z zunanjim premerom do vključno
       168,3 mm
7304 10 300 - - z zunanjim premerom več kot 168,3
       mm, vendar do vključno 406,4 mm
7304 10 900 - - z zunanjim premerom več kot 406,4
       mm
       - Zaščitne cevi ("casing"), proizvodne
       cevi ("tubing") in vrtalne cevi, ki se
       uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje
       nafte ali plina:
7304 21 000 - - vrtalne cevi
7304 29   - - drugo:
7304 29 110 - - - z zunanjim premerom do vključno
       406,4 mm
7304 29 190 - - - z zunanjim premerom več kot 406,4
       mm
       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz
       železa in nelegiranega jekla:
7304 31   - - hladno vlečeni ali hladno
       oblikovani (hladno deformirani):
7304 31 100 - - - opremljeni s priborom (fitingi),
       ustrezni za pretok plina ali tekočine,
       za uporabo v civilnem letalstvu
       - - - drugi:
7304 31 910 - - - - precizne cevi
7304 31 990 - - - - drugi
7304 39   - - drugi:
7304 39 100 - - - neobdelani, ravni in z enakomerno
       debelino sten, za uporabo zgolj pri
       proizvodnji cevi in votlih profilov z
       drugimi prečnimi prerezi in debelinami
       sten
       - - - drugi:
7304 39 200 - - - - opremljeni s priborom
       (fitingi), ustrezni za pretok plina ali
       tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - - drugi:
7304 39 300 - - - - - z zunanjim premerom več kot
       421 mm in z debelino sten več kot 10,5
       mm
       - - - - - drugi:
       - - - - - - navojne cevi (za
       plinovode):
7304 39 510 - - - - - - - platirane ali prevlečene
       s cinkom
7304 39 590 - - - - - - - druge
       - - - - - - drugi, z zunanjim premerom:
7304 39 910 - - - - - - - do vključno 168,3 mm
7304 39 930 - - - - - - - več kot 168,3 mm, vendar
       do vključno 406,4 mm
7304 39 990 - - - - - - - več kot 406,4 mm
       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz
       nerjavnega jekla:
7304 41   - - hladno vlečeni ali hladno
       oblikovani (hladno deformirani):
7304 41 100 - - - opremljeni s priborom (fitingi),
       ustrezni za pretok plina ali tekočine,
       za uporabo v civilnem letalstvu
7304 41 900 - - - drugi
7304 49   - - drugi:
7304 49 100 - - - neobdelani, ravni in z enakomerno
       debelino sten, za uporabo zgolj pri
       proizvodnji cevi in votlih profilov z
       drugimi prečnimi prerezi in debelinami
       sten
       - - - drugi:
7304 49 300 - - - - opremljeni s priborom
       (fitingi), ustrezni za pretok plina ali
       tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - - drugi:
7304 49 910 - - - - - z zunanjim premerom do
       vključno 406,4 mm
7304 49 990 - - - - - z zunanjim premerom več kot
       406,4 mm
       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz
       drugega legiranega jekla:
7304 51   - - hladno vlečeni ali hladno
       oblikovani (hladno deformirani):
       - - - ravni in z enakomerno debelino
       sten, iz legiranega jekla, ki vsebuje
       najmanj 0,9 mas.%, vendar ne več kot
       1,15 mas.% ogljika, najmanj 0,5 mas.%,
       vendar največ 2 mas.% kroma in največ do
       0,5 mas.% molibdena, če ga vsebujejo,
       dolžine:
7304 51 110 - - - - do vključno 4,5 m
7304 51 190 - - - - več kot 4,5 m
       - - - drugi:
7304 51 300 - - - - opremljeni s priborom
       (fitingi), ustrezni za pretok plina ali
       tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu
       - - - - drugi:
7304 51 910 - - - - - precizne cevi
7304 51 990 - - - - - drugi
7304 59   - - drugi:
7304 59 100 - - - neobdelani, ravni in z enakomerno
       debelino sten, za uporabo zgolj pri
       izdelavi cevi z drugačnimi prečnimi
       prerezi in debelinami sten
       - - - drugi, ravni, z enakomerno
       debelino sten, iz legiranega jekla, ki
       vsebuje najmanj 0,9 mas.%, vendar največ
       1,15 mas.% ogljika, najmanj 0,5 mas.%,
       vendar največ 2 mas.% kroma in največ do
       0,5 mas.% molibdena, če ga vsebujejo,
       dolžine:
7304 59 310 - - - - do vključno 4,5 m
7304 59 390 - - - - več kot 4,5 m
       - - - drugi:
7304 59 500 - - - - opremljeni s priborom(fitingi),
       ustrezni za pretok plina ali tekočine za
       uporabo v civilnem letalstvu
       - - - - drugi:
7304 59 910 - - - - - z zunanjim premerom do
       vključno 168,3 mm
7304 59 930 - - - - - z zunanjim premerom več kot
       168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm
7304 59 990 - - - - - z zunanjim premerom več kot
       406,4 mm
7304 90   - Drugi:
7304 90 100 - - opremljeni s priborom (fitingi),
       ustrezni za pretok plina ali tekočine,
       za uporabo v civilnem letalstvu
7304 90 900 - - drugi
7308     Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz
       tar. št. 9406) in deli konstrukcij
       (npr.: mostovi in mostne sekcije, vrata
       za zapornice, stolpi, predalčni stebri,
       strehe, strešna ogrodja, vrata in okna
       ter okviri zanje, pragovi za vrata,
       roloji, ograje in stebri), iz železa ali
       jekla; pločevine, palice, profili,
       kotniki, cevi in podobno, pripravljeni
       za uporabo v konstrukcijah, iz železa
       ali jekla
7308 90   - Drugo:
7308 90 100 - - zapornice, deli za jezove,
       pristaniški odri, trdni doki in druge
       pomorske in rečne konstrukcije
       - - drugo:
       - - - zgolj ali predvsem iz pločevine:
7308 90 510 - - - - plošče iz dveh slojev
       profilirane (rebraste) pločevine z
       izolacijskim jedrom
7308 90 590 - - - - drugo
7308 90 99  - - - drugo:
7308 90 999 - - - - drugo
7326     Drugi železni ali jekleni izdelki
7326 90   - Drugi:
7326 90 100 - - škatlice za njuhanec, cigaretnice,
       kozmetične škatlice in pudrnice in
       podobni žepni artikli
7326 90 300 - - lestve in stopnice
7326 90 400 - - palete in podobni podesti za
       prekladanje blaga
7326 90 500 - - koluti za kable, cevi in podobno
7326 90 600 - - nemehanični ventilatorji, žlebovi,
       strešniki, kljuke in podobni izdelki, ki
       se uporabljajo v gradbeništvu
7326 90 700 - - perforirana vedra in podobni
       izdelki iz pločevine, ki se uporabljajo
       za filtriranje vode pri vstopu v drenažo
7326 90 800 - - priključki (konektorji) za optična
       steklena vlakna
       - - drugi izdelki iz železa in jekla:
7326 90 910 - - - kovani v odprti matrici
7326 90 930 - - - utopno kovani
7326 90 950 - - - sintrani
7326 90 97  - - - drugi:
7326 90 971 - - - - varilne kabine za izdelavo
       karoserijskih delov, njihovo
       industrijsko sestavo in montažo vozil iz
       tar. št. 8701 do 8705
7326 90 979 - - - - drugi
7610     Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz
       tar. št. 9406) in deli konstrukcij
       (npr.: mostovi in deli mostov, stolpi,
       predalčni stebri, strehe, strešna
       ogrodja, vrata in okna ter okvirji
       zanje, vratni pragi, ograje in stebri)
       iz aluminija; pločevine, palice,
       profili, cevi in podobno, iz aluminija,
       pripravljeni za uporabo v konstrukcijah
7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter
       pragi za vrata
7610 90   - Drugo:
7610 90 100 - - mostovi in deli mostov, stolpi in
       predalčni stebri
7610 90 900 - - drugo
8413     Črpalke za tekočine, z merilnimi
       napravami ali brez njih, elevatorji za
       tekočine
8413 40 000 - Črpalke za beton
8413 70   - Druge centrifugalne črpalke:
       - - druge:
8413 70 300 - - - obtočne črpalke za ogrevalne
       sisteme in toplo vodo
       - - - druge, z izhodnim premerom:
       - - - - nad 15 mm:
8413 70 500 - - - - - kanalno lopataste črpalke in
       bočno kanalne črpalke
       - - - - - druge centrifugalne črpalke:
8413 70 910 - - - - - - enostopenjske
8413 70 990 - - - - - - večstopenjske
       - Deli:
8413 91   - - črpalk:
8413 91 900 - - - drugi
8413 92 000 - - elevatorjev za tekočine
8414     Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali
       plinski kompresorji in ventilatorji;
       ventilacijske ali recirkulacijske nape z
       vgrajenim ventilatorjem, vključno s
       tistimi, ki imajo filtre
8414 10   - Vakuumske črpalke:
8414 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - druge:
8414 10 300 - - - rotacijske batne črpalke, drsne
       krilne rotacijske črpalke, molekularne
       črpalke in Roots črpalke
       - - - druge:
8414 10 500 - - - - difuzijske črpalke, krio
       črpalke in adsorbcijske črpalke
8414 10 800 - - - - druge
8414 20   - Zračne črpalke na ročni ali nožni
       pogon:
8414 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - druge:
8414 20 910 - - - ročne črpalke za kolesa
8414 20 990 - - - druge
8414 30   - Kompresorji za hladilne naprave:
8414 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
8414 30 300 - - - z močjo do vključno 0,4 kW
       - - - z močjo nad 0,4 kW:
8414 30 910 - - - - nepredušni ali pol-nepredušni
8414 30 990 - - - - drugi
8414 40   - Zračni kompresorji, vgrajeni na
       šasiji priklopnika:
8414 40 100 - - z zmogljivostjo do vključno 2m3/min
8414 40 900 - - z zmogljivostjo nad 2 m3/min
       - Ventilatorji:
8414 51   - - namizni, talni, stenski, okenski,
       stropni ali strešni ventilatorji, z
       vgrajenim elektromotorjem moči do
       vključno 125 W:
8414 51 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
8414 51 900 - - - drugi
8414 59   - - drugi:
8414 59 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - - drugi:
8414 59 300 - - - - osni ventilatorji
8414 59 500 - - - - centrifugalni ventilatorji
8414 59 900 - - - - drugi ventilatorji
8414 60 000 - Nape z največjo horizontalno stranico
       do vključno 120 cm
8414 80   - Drugo:
8414 80 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugo:
       - - - turbokompresorji:
8414 80 210 - - - - enostopenjski
8414 80 290 - - - - večstopenjski
       - - - batni kompresorji z delovnim
       tlakom:
       - - - - do vključno 15 barov, pri
       pretoku na uro:
8414 80 310 - - - - - do vključno 60 m3
8414 80 390 - - - - - nad 60 m3
       - - - - nad 15 barov, pri pretoku na
       uro:
8414 80 410 - - - - - do vključno 120 m3
8414 80 490 - - - - - nad 120 m3
       - - - rotacijski kompresorji:
8414 80 600 - - - - z eno gredjo
       - - - - z več gredmi:
8414 80 710 - - - - - vijačni kompresorji
8414 80 790 - - - - - drugi
8414 80 900 - - - drugo
8414 90   - Deli:
8414 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8414 90 900 - - drugi
8424     Mehanske naprave (na ročni pogon ali
       brez njega) za brizganje, razprševanje
       ali pršenje tekočin ali prahu; gasilski
       aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni;
       brizgalne pištole in podobne naprave;
       stroji za brizganje pare ali peska in
       podobni stroji za brizganje s curkom
8424 10   - Gasilski aparati, napolnjeni ali
       nenapolnjeni:
8424 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
8424 10 910 - - - mase do vključno 21 kg
8424 10 990 - - - drugi
8424 20 000 - Brizgalne pištole in podobne naprave
8424 30   - Stroji za brizganje pare ali peska in
       podobni stroji za brizganje s curkom:
       - - vodne čistilne naprave z vgrajenim
       motorjem:
8424 30 010 - - - z grelno napravo
       - - - druge, z močjo motorja:
8424 30 050 - - - - do vključno 7,5 kW
8424 30 090 - - - - nad 7,5 kW
       - - drugi stroji:
8424 30 100 - - - s pogonom na stisnjeni zrak
8424 30 900 - - - drugi
       - Druge naprave:
8424 81   - - za kmetijstvo ali hortikulturo:
8424 81 100 - - - škropilnice
       - - - druge:
8424 81 300 - - - - prenosne naprave
       - - - - druge:
8424 81 910 - - - - - razpršilniki in
       razpraševalci, prirejeni za rabo na
       poljedelskih traktorjih ali za vleko z
       le-temi
8424 81 990 - - - - - druge (npr. namakalni
       sistemi)
8424 89   - - druge:
8424 89 200 - - - razpršilne naprave za jedkanje,
       guljenje ali čiščenje polprevodnikov
8424 89 95  - - - druge:
8424 89 951 - - - - naprave za elektrostatski nanos
       barve s transportnim sistemom in sušilno
       napravo
8424 89 959 - - - - druge (npr. avtopralnice)
8424 90   - Deli:
8424 90 100 - - naprav iz tar. podšt. 8424 89 200
8424 90 300 - - naprav iz tar. podšt. 8424 89 300
8424 90 900 - - drugi
8425     Škripčevja in škripci; vodoravni in
       navpični vitli; dvigala za velike tovore
       z majhno dvižno višino
       - Škripčevja in škripci:
8425 11   - - na električni pogon:
8425 11 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
8425 11 900 - - - drugi
8425 19   - - drugi:
8425 19 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - - drugi:
8425 19 910 - - - - ročno vodeni verižni škripci
8425 19 990 - - - - drugi
8425 20 000 - Izvozne naprave za jaške; vitli,
       specialno izdelani za uporabo pod zemljo
       - Drugi vitli:
8425 31   - - na električni pogon:
8425 31 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
8425 31 900 - - - drugi
8425 39   - - drugi:
8425 39 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - - drugi:
8425 39 910 - - - - na pogon z batnimi motorji z
       notranjim izgorevanjem
8425 39 990 - - - - drugi
       - Dvigala za velike tovore z majhno
       dvižno višino; dvigala za dviganje
       vozil:
8425 41 000 - - nepremična dvigala za vgraditev v
       delavnicah za popravilo cestnih vozil
8425 42   - - druga dvigala, hidravlična:
8425 42 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
8425 42 900 - - - druga
8425 49   - - druga:
8425 49 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
8425 49 900 - - - druga
8429     Samovozni buldožerji, angledozerji,
       grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri,
       nakladalniki z lopato, stroji za
       nabijanje in cestni valjarji, samovozni
       - Samovozni buldožerji in angledozerji:
8429 11 000 - - goseničarji
8429 19 000 - - drugi
8429 20 000 - Grejderji in ravnalniki
8429 30 000 - Skreperji
8429 40   - Stroji za nabijanje in cestni
       valjarji:
       - - cestni valjarji:
8429 40 100 - - - vibracijski
8429 40 300 - - - drugi
8429 40 900 - - teptalniki
       - Bagri in nakladalniki:
8429 51   - - nakladalniki s prednjo lopato:
8429 51 100 - - - nakladalniki, prilagojeni za
       uporabo pod zemljo
       - - - drugi:
8429 51 910 - - - - lopatasti nakladalniki -
       goseničarji
8429 51 990 - - - - drugi
8429 52   - - stroji z nadgradnjo, ki se vrti 360
       stopinj:
8429 52 100 - - - tračni bagri
8429 52 900 - - - drugi
8429 59 000 - - drugi
8430     Drugi stroji za ravnanje, strganje,
       izkopavanje, nabijanje, kopanje ali
       vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni
       in stroji za izdiranje pilotov; snežni
       plugi in snežni odmetalniki
8430 10 000 - Ovni in stroji za izdiranje pilotov
       - Stroji za spodrezavanje premoga ali
       kamnin in stroji za prebijanje predorov:
8430 31 000 - - samovozni
8430 39 000 - - drugi
       - Drugi stroji za vrtanje:
8430 41 000 - - samovozni
8430 49 000 - - drugi
       - Drugi stroji, nesamovozni:
8430 61 000 - - stroji za nabijanje
8430 62 000 - - skreperji (strgalniki)
8430 69 000 - - drugi
8431     Deli, primerni za uporabo izključno ali
       pretežno s stroji iz tar. št. 8425 do
       8430
       - Za stroje iz tar. št. 8426, 8429 in
       8430:
8431 41 000 - - vedra, žlice, lopate, grabeži in
       prijemala
8431 42 000 - - lemeži za buldožerje ali
       angledozerje
8431 43 000 - - deli strojev za vrtanje iz tar.
       podšt. 8430 41 in 8430 49
8431 49   - - drugi:
8431 49 200 - - - iz litega železa ali litega jekla
8431 49 800 - - - drugi
8464     Stroji za obdelavo kamna, keramike,
       betona, azbesta, cementa in podobnih
       mineralnih materialov ali za hladno
       obdelavo stekla
8464 10   - Strojne žage:
8464 10 900 - - drugi
8474     Stroji za sortiranje, sejanje,
       separacijo, pranje, drobljenje, mletje,
       mešanje ali gnetenje zemlje, kamna,
       rudnin ali drugih trdnih mineralnih
       materialov (vključno s prahom ali
       pasto); stroji za aglomeriranje,
       modeliranje ali oblikovanje trdnih
       mineralnih goriv, keramične mase,
       cementa, sadre ali drugih mineralnih
       izdelkov v obliki prahu ali paste;
       stroji za izdelavo peščenih livarskih
       kalupov
8474 10 000 - Stroji za sortiranje, sejanje,
       separacijo ali pranje
8474 20   - Stroji za drobljenje ali mletje:
8474 20 100 - - mineralnih snovi, vrst, ki se
       uporabljajo v keramični industriji
8474 20 900 - - drugi
       - Stroji za mešanje ali gnetenje:
8474 32 000 - - stroji za mešanje mineralnih
       materialov z bitumnom
8474 39   - - drugi:
8474 39 100 - - - stroji za mešanje ali gnetenje
       mineralnih snovi, vrst, ki se
       uporabljajo v keramični industriji
8474 39 900 - - - drugi
8474 80   - Drugi stroji:
8474 80 100 - - stroji za aglomeracijo, oblikovanje
       ali vlivanje keramične paste
8474 80 900 - - drugi
8474 90   - Deli:
8474 90 100 - - iz litega železa ali litega jekla
8474 90 900 - - drugi
8479     Stroji in mehanske naprave s posebnimi
       funkcijami, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu v tem poglavju
8479 10 000 - Stroji za graditev ulic, cest, visoko
       in nizko gradnjo ali podobna javna dela
8479 90   - Deli:
8479 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
8479 90 500 - - - strojev iz tar. podšt. 8479 89
       650, 8479 89 700, 8479 89 730, 8479 89
       770 ali 8479 89 790
       - - - drugi:
8479 90 920 - - - - iz litega železa in litega jekla
8479 90 970 - - - - drugi
8502     Električni generatorski agregati in
       rotacijski pretvorniki
       - Generatorski agregati z batnimi
       motorji z notranjim zgorevanjem na vžig
       s kompresijo (dieselski ali poldieselski
       motorji):
8502 11   - - z močjo do vključno 75 kVA:
8502 11 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - - drugi:
8502 11 910 - - - - z močjo do vključno 7,5 kVA
8502 11 990 - - - - z močjo nad 7,5 kVA, do
       vključno 75 kVA
8502 12   - - z močjo nad 75 kVA do vključno 375
       kVA:
8502 12 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
8502 12 900 - - - drugi
8502 13   - - z močjo nad 375 kVA:
8502 13 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - - drugi:
8502 13 910 - - - - z močjo nad 375 kVA do vključno
       750 kVA
8502 13 930 - - - - z močjo nad 750 kVA do vključno
       2000 kVA
8502 13 980 - - - - z močjo nad 2000 kVA
8502 20   - Generatorski agregati z batnimi
       motorji z notranjim zgorevanjem na vžig
       s svečkami:
8502 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
8502 20 910 - - - z močjo do vključno 7,5 kVA
8502 20 920 - - - z močjo nad 7,5 kVA do vključno
       375 kVA
8502 20 940 - - - z močjo nad 375 kVA do vključno
       750 kVA
8502 20 980 - - - z močjo nad 750 kVA
       - Drugi generatorski agregati:
8502 31 000 - - na veter
8502 39   - - drugi:
8502 39 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - - drugi:
8502 39 910 - - - - turbogeneratorji
8502 39 990 - - - - drugi
8502 40   - Električni rotacijski pretvorniki:
8502 40 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8502 40 900 - - drugi
8543     Električni stroji in aparati s posebnimi
       funkcijami, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu v tem poglavju
8543 40 000 - Ionizatorji zraka
       - Drugi stroji in aparati:
8543 81 000 - - približevalne kartice in ploščice
8543 89   - - drugo:
8543 89 100 - - - zapisovalci poletov, za uporabo v
       civilnem letalstvu
       - - - drugo :
8543 89 200 - - - - antenski ojačevalniki
       - - - - solarne postelje, luči za
       sončenje in podobna oprema za svetlobno-
       barvno terapijo:
       - - - - - z fluorescenčnimi cevmi z
       ultravioličnimi A žarki:
8543 89 510 - - - - - - z dolžino cevi največ 100 cm
8543 89 550 - - - - - - drugo
8543 89 590 - - - - - drugo
8543 89 650 - - - - aparati za fizikalno depozicijo
       na polprevodniško rezino
8543 89 730 - - - - pribor za kapsuliranje pri
       sestavi polprevodniških naprav
8543 89 750 - - - - aparati za fizikalno depozicijo
       z brizganjem na substrate
       prikazovalnikov na tekoče kristale (LCD)
8543 89 790 - - - - aparati, ki omogočajo strojem za
       AOP in njihovim enotam obdelavo zvočnih
       signalov (zvočne kartice); kompleti
       (kiti) za nadgradnjo AOP, pripravljeni
       za prodajo na drobno končnemu porabniku
       brez predhodnega pakiranja v manjšo
       embalažo, ki ga sestavljajo najmanj
       zvočniki in/ali mikrofon, in elektronski
       sklop, ki omogoča AOP in njegovim enotam
       obdelavo zvočnih (audio) signalov
       (zvočna kartica)
8543 89 950 - - - - drugi (npr. UV - čistilci pitne
       vode, equalizer-ji, IR - brezžične
       slušalke, IR - brezžični mikrofoni)
8544     Izolirana žica (vključno z lakirano žico
       ali elektrolitsko oksidirano žico),
       kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in
       drugi izolirani električni vodniki, s
       konektorjem ali brez njega; kabli iz
       optičnih vlaken, izdelani iz posamično
       oplaščenih vlaken, kombinirani z
       električnimi vodniki ali ne, s
       konektorjem ali brez njega
       - Drugi električni vodniki, za nazivno
       napetost nad 80 do vključno 1000 V:
8544 59   - - drugi:
       - - - drugi:
8544 59 200 - - - - za nazivno napetost 1.000 V
8704     Motorna vozila za prevoz blaga
8704 10   - Samorazkladalna (dumperji -
       prekucniki), konstruirana za delo izven
       cestnega omrežja:
8704 10 10  - - z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskim ali poldieselskim) ali z
       vžigom s svečko:
8704 10 109 - - - druga
8704 10 900 - - druga
8705     Motorna vozila za posebne namene (npr.:
       samonakladalna vozila za prevoz vozil z
       okvarami, vozila z dvigali, gasilska
       vozila, vozila z vgrajenimi betonskimi
       mešalniki, vozila za čiščenje cest,
       vozila za škropljenje ali posipavanje,
       mobilne delavnice, mobilne radiološke
       enote), razen motornih vozil, ki so
       konstruirana predvsem za prevoz potnikov
       ali blaga
8705 10 000 - Vozila z dvigali
8705 20 000 - Mobilni vrtalni stolpi
8705 90   - Druga:
8705 90 100 - - samonakladalna vozila za prevoz
       poškodovanih vozil
8705 90 30  - - vozila z betonskimi črpalkami:
8705 90 301 - - - zmogljivosti nad 85 m3/h in
       dolžino rok nad 28 m
8705 90 309 - - - drugo
8705 90 900 - - druga
8716     Priklopniki in polpriklopniki; druga
       vozila, nesamovozna; njihovi deli
       - Drugi priklopniki in polpriklopniki
       za prevoz blaga:
8716 31 000 - - priklopniki-cisterne in
       polpriklopniki-cisterne za prevoz
       tekočin:
8716 39   - - drugi:
       - - - drugi:
       - - - - novi:
       - - - - - drugi:
8716 39 510 - - - - - - enoosni
8716 39 59  - - - - - - drugi:
8716 39 599 - - - - - - - drugi
8716 80 000 - Druga vozila
9015     Geodetski (tudi fotogrametrijski),
       hidrografski, oceanografski, hidrološki,
       meteorološki ali geofizikalni
       instrumenti in aparati, razen kompasov;
       daljinomeri
9015 80   - Drugi instrumenti in aparati:
       - - elektronski:
9015 80 110 - - - meteorološki, hidrološki in
       geofizikalni instrumenti in aparati
9015 80 190 - - - drugi
       - - drugi:
9015 80 910 - - - instrumenti in aparati, ki se
       uporabljajo v geodeziji, topografiji,
       terenskem merjenju ali niveliranju;
       hidrografski instrumenti
9015 80 930 - - - meteorološki, hidrološki in
       geofizikalni instrumenti in aparati
9015 80 990 - - - drugi
9015 90 000 - Deli in pribor
9022     Rentgenski aparati in aparati z alfa,
       beta ali gama žarki za medicinsko,
       kirurško, zobozdravniško, veterinarsko
       ali drugo uporabo, vključno z aparati za
       radiografijo ali radioterapijo;
       rentgenske cevi in drugi generatorji
       rentgenskih žarkov, visokonapetostni
       generatorji, komandne plošče in komandne
       mize, zasloni, mize, stoli in podobno za
       preiskovanje in zdravljenje
       - Rentgenski aparati za medicinsko,
       kirurško, zobozdravniško, veterinarsko
       ali drugo uporabo, vključno z aparati za
       radiografijo ali radioterapijo:
9022 19 000 - - za drugo uporabo
       - Aparati z alfa, beta ali gama žarki
       za medicinsko, kirurško, zobozdravniško,
       veterinarsko ali drugo uporabo, vključno
       z aparati za radiografijo ali
       radioterapijo:
9022 29 000 - - za drugo uporabo
9024     Stroji in aparati za preskušanje trdote,
       natezne tlačne trdnosti, elastičnosti
       ali drugih mehanskih lastnosti materiala
       (npr. kovin, lesa, tekstilnega
       materiala, papirja, plastične mase)
9024 80   - Drugi stroji in aparati:
9024 80 100 - - elektronski
       - - drugi:
9024 80 910 - - - za preizkušanje tekstila, papirja
       ali kartona
9024 80 990 - - - drugi
9027     Instrumenti in aparati za fizikalne ali
       kemične analize (npr. polarimetri,
       refraktometri, spektrometri, aparati za
       analizo plina ali dima); instrumenti in
       aparati za merjenje in kontrolo
       viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
       površinske napetosti in podobno;
       instrumenti in aparati za merjenje ali
       kontroliranje toplote, zvoka ali
       svetlobe (vključno z ekspozimetri);
       mikrotomi
9027 80   - Drugi instrumenti in aparati:
       - - elektronski:
9027 80 110 - - - merilniki pH, rH in drugi aparati
       za merjenje prevodnosti
9027 80 130 - - - aparati za prikaz meritev
       fizikalnih lastnosti polprevodniških
       materialov ali podlag tekočih kristalov
       ali vsebovanih zapornih in prevodnih
       slojev med proizvodnjo polprevodniških
       rezin ali prikazovalnikov na tekoče
       kristale
9027 80 170 - - - drugi
       - - drugi:
9027 80 910 - - - za merjenje in kontrolo
       viskoznosti, poroznosti in raztezanja
9027 80 930 - - - aparati za prikaz meritev
       fizikalnih lastnosti polprevodniških
       materialov ali podlag tekočih kristalov
       ali vsebovanih zapornih in prevodnih
       slojev med proizvodnjo polprevodniških
       rezin ali prikazovalnikov na tekoče
       kristale
9027 80 970 - - - drugi
9031     Instrumenti, aparati in stroji za
       merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu v tem
       poglavju; projektorji profilov
9031 80   - Drugi instrumenti, aparati in stroji:
9031 80 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
       - - - elektronski:
       - - - - za merjenje ali preverjanje
       geometrijskih veličin:
9031 80 320 - - - - - za kontrolo polprevodniških
       rezin ali naprav ali za kontrolo
       fotografskih mask ali mrežic, ki se
       uporabljajo pri proizvodnji
       polprevodniških naprav
9031 80 340 - - - - - drugi
9031 80 390 - - - - drugi
       - - - drugi:
9031 80 910 - - - - za merjenje ali preverjanje
       geometrijskih veličin
9031 80 990 - - - - drugi

              PRILOGA 4

-----------------------------------------------------------------

Tarifna          Poimenovanje          Carinska
oznaka                          stopnja
1               2               3
-----------------------------------------------------------------

0208     Drugo meso in drugi užitni mesni
       klavnični izdelki, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno
0208 90   - Drugo:
0208 90 100 - - domačih golobov              5
       - - divjačine, razen divjih
       zajcev:
0208 90 200 - - - prepelic                 5
0208 90 400 - - - drugo                  5
0208 90 500 - - meso kitov in tjulnjev           5
0208 90 600 - - severnih jelenov              5
0208 90 800 - - drugo                   5
0209 00   Prašičja maščoba in salo,
       očiščena mesa, in podkožno
       maščevje perutnine (netopljeno),
       sveže, ohlajeno, zamrznjeno,
       nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali
       prekajeno
       - Podkožna prašičja maščoba in
       salo:
0209 00 110 - - sveža, ohlajena, zamrznjena,
       soljena ali v slanici              10
0209 00 190 - - sušena ali prekajena            10
0209 00 300 - Prašičja maščoba, razen tiste
       iz tar. podšt. 0209 00 11 ali
       0209 00 19                   10
0209 00 900 - Perutninska maščoba             10
0301     Ribe, žive
       - Druge ribe, žive:
0301 92 000 - - jegulje (Anguilla spp.)          3
0301 99   - - druge:
       - - - sladkovodne ribe:
0301 99 110 - - - - pacifiški losos
       (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
       gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus), atlantski
       losos (Salmo salar) in donavski
       losos (Hucho hucho)               2
0301 99 190 - - - - druge                 2
0302     Ribe, sveže ali ohlajene, razen
       ribjih filetov in drugega ribjega
       mesa iz tar.št. 0304
       - Druge ribe, razen jeter in
       iker:
0302 64 000 - - skuše (Scomber scombrus,
       Scomber australasicus, Scomber
       japonicus)                   2
0302 69   - - druge:
       - - - morske ribe:
       - - - - oslič (Merluccius spp.,
       Urophycis spp.):
       - - - - - oslič rodu Merluccius:
0302 69 660 - - - - - - južnoafriški oslič
       (plitkovodni oslič) (Merluccius
       capensis) in globokovodni oslič
       (globokovodni južnoafriški oslič)
       (Merluccius paradoxus)             2
0302 69 670 - - - - - - južni oslič
       (Merliccius australis)             2
0302 69 680 - - - - - - drugi                2
0302 69 690 - - - - - oslič rodu Urophycis         2
0302 69 910 - - - - skuša (Caranx trachurus,
       Trachurus trachurus)              2
0303     Ribe, zamrznjene, razen ribjih
       filetov in drugega ribjega mesa
       iz tar. št. 0304
       - Druge ribe, razen jeter in
       iker:
0303 77 000 - - brancini (Dicentrarchus
       labrax, Dicentrarchus punctatus)        2
0303 78   - - osliči (Merluccius spp.
       Urophycis spp.):
       - - - osliči rodu Merluccius:
0303 78 110 - - - - južnoafriški oslič
       (plitkovodni oslič) (Merluccius
       capensis) in globokovodni oslič
       (globokovodni južnoafriški oslič)
       (Merluccius paradoxus)             2
0303 78 120 - - - - argentinski oslič (oslič
       jugozahodnega Atlantika)
       (Merliccius hubbsi)               2
0303 78 130 - - - - južni oslič (Merliccius
       australis)                   2
0303 78 190 - - - - drugi                  2
0304     Ribji fileti in drugo ribje meso
       (nemleto ali mleto), sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno
0304 10   - Sveže ali ohlajeno:
       - - fileti:
       - - - sladkovodnih rib:
0304 10 130 - - - - pacifiškega lososa
       (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
       gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo salar)
       in donavskega lososa (Hucho
       hucho)                     2
0304 20   - Zamrznjeni fileti:
       - - sladkovodnih rib:
0304 20 130 - - - pacifiškega lososa
       (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
       gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha,
       Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo salar)
       in donavskega lososa (Hucho
       hucho)                     2
0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali
       neumiti, razmaščeni ali
       nerazmaščeni; odpadki človeških
       las                       2
0502     Ščetine domačih ali divjih
       prašičev, jazbečeva dlaka za
       izdelovanje ščetk; odpadki teh
       ščetin ali dlak
0502 10 000 - Ščetine domačega in divjega
       prašiča in odpadki teh ščetin          2
0502 90 000 - Drugo                    2
0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske
       žime, zloženi v plasteh ali ne, s
       podlago ali brez podlage            2
0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in
       želodci (razen ribjih), celi ali
       v kosih                     2
0505     Kože in drugi deli ptic, s perjem
       in puhom, perje in deli perja (z
       odrezanimi ali neodrezanimi
       robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem,
       dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje;
       prah in odpadki perja ali delov
       perja
0505 10   - Vrsta perja, ki se uporablja
       za polnjenje; puh:
0505 10 100 - - surovo                   2
0505 10 900 - - drugo                   2
0505 90 000 - Drugo                    2
0506     Kosti in strženi rogov, surovi,
       razmaščeni, enostavno
       pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali
       brez želatine; prah in odpadki
       teh izdelkov
0506 10 000 - Kostna tkiva in kosti,
       namočeni v kislino               2
0506 90 000 - Drugo                    2
0507     Slonova kost, želvovina, kitova
       kost, dlake kitove kosti, rogovi,
       parožki, kopita, nohti, kremplji
       in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v
       oblike; prah in odpadki teh
       izdelkov
0507 10 000 - Slonova kost, prah in odpadki
       slonove kosti                  2
0507 90 000 - Drugo                    2
0602     Druge žive rastline (vštevši
       njihove korenine), potaknjenci in
       cepiči, gobji miceliji
0602 10   - Neukoreninjeni potaknjenci in
       cepiči:
0602 10 100 - - trte                    2
0602 10 900 - - drugo                   2
0602 20   - Sadno drevje, grmičevje in
       grmovje, cepljeno ali necepljeno,
       ki rodi užitno sadje ali oreščke:
0602 20 100 - - trsne cepljenke in cepiči,
       cepljeni ali ukoreninjeni            2
0602 20 900 - - drugo                   2
0602 90   - Drugo:
0602 90 100 - - gobji micelij (vključno
       gobji micelij na podlogi, npr.
       slami)                     2
0602 90 300 - - sadike zelenjave in jagod         7
0703     Čebula, šalotka, česen, por in
       druge užitne čebulnice, sveža ali
       ohlajena
0703 10   - Čebula in šalotka:
       - - čebula:
0703 10 110 - - - čebulček                 7
0712     Sušene vrtnine, cele, razrezane v
       kose ali mlete, vendar ne nadalje
       pripravljene
0712 20 000 - Čebula                    12
0811     Sadje in lupinasto sadje
       (oreščki), nekuhani ali kuhani v
       vodi ali sopari, zamrznjeni, ki
       vsebujejo dodani sladkor ali
       druga sladila ali ne vsebujejo
       dodanega sladkorja oz. sladil
0811 10   - Jagode:
0811 10 900 - - druge                   9
0811 20   - Maline, robide, murve, rubus
       ursinus, črni, beli in rdeči
       ribez ter kosmulje:
       - - drugo:
0811 20 310 - - - maline                  5
0811 20 390 - - - črni ribez                5
0811 90   - Drugo:
       - - drugo:
0811 90 500 - - - borovnice (sadeži vrste
       Vaccinium myrtillus)              5
       - - - češnje in višnje:
0811 90 750 - - - - višnje (Prunus cerasus)        5
0812     Sadje in plodovi, začasno
       konzervirani (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, v žveplani
       vodi ali v drugih raztopinah za
       konzerviranje), vendar v takšnem
       stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano
0812 90   - Drugo:
0812 90 100 - - marelice                  10
0908     Muškatni orešček, macis in
       kardamom
0908 20   - Macis:
0908 20 900 - - zdrobljen ali zmlet            2
0910     Ingver, žafran, kurkuma, materina
       dušica, lovorjev list, curry in
       druge začimbe
0910 30 000 - Kurkuma                   2
0910 50 000 - Curry                    2
1103     Žitni drobljenci, zdrob in peleti
       - Drobljenec in zdrob:
1103 11   - - pšenična:
1103 11 100 - - - iz trde pšenice (Triticum
       durum)                     pr
1107     Slad, pražen ali nepražen
1107 10   - Nepražen:
       - - drug:
1107 10 990 - - - drug                   5
1107 20 000 - Pražen                    5
1209     Seme, plodovi in trosi za setev
       - Pesino seme:
1209 11 000 - - seme sladkorne pese            pr
1209 19 000 - - drugo                   pr
       - Seme krmnih rastlin, razen
       pesinega semena:
1209 21 000 - - seme lucerne (alfalfa)           pr
1209 22   - - seme detelje (Trifolium
       spp.):
1209 22 100 - - - travniška detelja
       (Trifolium pratense L.)             pr
1209 22 800 - - - drugo                  pr
1209 23   - - seme bilnice:
1209 23 110 - - - seme travniške bilnice
       (Festuca pratensis Huds.)            pr
1209 23 150 - - - seme rdeče bilnice
       (Festuca rubra L.)               pr
1209 23 800 - - - drugo                  pr
1209 24 000 - - seme travniške latovke (Poa
       pratensis L)                  pr
1209 25   - - seme ljuljke (Lolium
       multiflorum Lam., Lolium perenne
       L.):
1209 25 100 - - - italijanska ljuljka
       (vključno z višavja proti zahodu)
       (Lolium multiflorum Lam.)            pr
1209 25 900 - - - trajna ljuljka (Lolium
       perenne L.)                   pr
1209 26 000 - - seme mačjega repa             pr
1209 29   - - drugo:
1209 29 100 - - - seme grašice; seme rodu
       Poa (Poa palustris L., Poa
       trivialis L.); pasja trava
       (Dactylis glomerata L.): šopulja
       (Agrostis))                   pr
1209 29 500 - - - seme arnike (volčji zob)         pr
1209 29 800 - - - drugo                  pr
1209 30 000 - Seme travnih rastlin, ki se
       gojijo v glavnem zaradi cvetov         pr
       - Drugo:
1209 91   - - seme vrtnin:
1209 91 100 - - - seme kolerabe (Brassica
       oleracea L. var. caulorapa in
       gongyloides L.)                 pr
1209 91 900 - - - drugo                  pr
1209 99   - - drugo:
1209 99 100 - - - semena gozdnega drevja          pr
       - - - drugo:
1209 99 910 - - - - semena rastlin, ki jih
       gojijo predvsem zaradi njihovih
       cvetov, razen tistih iz tar. št.
       1209 30                     pr
1209 99 990 - - - - drugo                 pr
1302     Rastlinski sokovi in ekstrakti;
       pektinske snovi, pektinati in
       pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje,
       dobljeni iz rastlinskih
       proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani
       - Rastlinski sokovi in
       ekstrakti:
1302 13 000 - - hmelja                   2
1302 20   - Pektinske snovi, pektinati in
       pektati:
1302 20 100 - - suhe                    2
1302 20 900 - - druge                   2
       - Sluzi in sredstva za
       zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov,
       modificirani ali nemodificirani:
1302 32   - - sluzi in sredstva za
       zgoščevanje, ekstrahirani iz
       rožičev, rožičevih semen ali
       semena giara, modificirani ali
       nemodificirani:
1302 32 100 - - - iz rožiča ali rožičevih
       semen                      2
1302 32 900 - - - iz semena giara             2
1302 39 000 - - drugi                   2
1513     Olje kokosovega oreha (kopre),
       palmovega jedra (koščice),
       palmovega oreha in njegove
       frakcije, rafinirano ali
       nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano
       - Olje kokosovega oreha (kopre)
       in njegove frakcije:
1513 11   - - surovo olje:
       - - - drugo:
1513 11 910 - - - - v izvirnem pakiranju z
       neto vsebino do vključno 1 kg          pr
1513 11 990 - - - - drugo                 pr
1515     Druge rastlinske masti in olja,
       nehlapna (vključno z jojoba
       oljem), in njihove frakcije,
       prečiščeni ali neprečiščeni, toda
       kemično nemodificirani
       - Laneno olje in njegove
       frakcije:
1515 11 000 - - surovo olje                pr
1515 19   - - drugo:
1515 19 100 - - - za tehnične ali
       industrijske namene, razen za
       proizvodnjo hrane za človeško
       prehrano                    pr
       - Koruzno olje in njegove
       frakcije:
1515 21   - - surovo olje:
1515 21 100 - - - za tehnične ali
       industrijske namene, razen za
       proizvodnjo hrane za človeško
       prehrano                    pr
1515 21 900 - - - drugo                  pr
1515 50   - Sezamovo olje in njegove
       frakcije:
       - - surovo olje:
1515 50 110 - - - za tehnične ali
       industrijske namene, razen za
       proizvodnjo hrane za človeško
       prehrano                    pr
1515 50 190 - - - drugo                  pr
1515 60   - Jojoba olje in njegove
       frakcije:
1515 60 100 - - surovo olje                pr
1515 90   - Drugo:
       - - olje iz tobakovega semena in
       njegove frakcije:
       - - - surovo olje:
1515 90 290 - - - - drugo                 pr
       - - druga olja in njihove
       frakcije:
       - - - surova olja:
       - - - - drugo:
1515 90 510 - - - - - trdna, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg                  pr
1515 90 590 - - - - - trdna, druga; tekoča         pr
       - - - drugo:
1515 90 600 - - - - za tehnične ali
       industrijske namene, razen za
       proizvodnjo hrane za človeško
       prehrano                    2
1518 00   Živalske ali rastlinske masti in
       olja in njihove frakcije, kuhani,
       oksidirani, dehidrirani,
       žveplani, pihani, polimerizirani
       s segrevanjem v vakuumu ali v
       inertnem plinu ali drugače
       kemično modificirani, razen
       tistih iz tar. št. 1516; mešanice
       ali preparati iz živalskih ali
       rastlinskih masti ter olj ali iz
       frakcije različnih masti ali olj
       iz tega poglavja, neustrezni za
       prehrano, ki niso omenjeni in ne
       zajeti na drugem mestu
1518 00 100 - Linoksin                   3
1520 00 000 Glicerin, surov; glicerinske vode
       in glicerinski lugi               2
1604     Pripravljene ali konzervirane
       ribe, kaviar in kaviarjevi
       nadomestki, pripravljeni iz
       ribjih jajčec
       - Ribe, cele ali v kosih, toda
       nezmlete:
1604 11 000 - - lososi, sladkovodni            2
1604 12   - - sledi:
1604 12 100 - - - fileti, surovi, samo
       prekriti s testom ali krušnimi
       drobtinami, predhodno ocvrti v
       olju ali neocvrti, globoko
       zamrznjeni                   2
       - - - drugo:
1604 12 910 - - - - v nepredušni embalaži         10
1604 12 990 - - - - drugo                 10
1604 19   - - druge:
       - - - druge:
       - - - - druge:
1604 19 920 - - - - - trska (Gadus morhua,
       Gadus ogac, Gadus macrocephalus)        2
1604 20   - Druge pripravljene ali
       konzervirane ribe:
1604 20 050 - - pripravljen surimi             10
       - - druge:
1604 20 100 - - - losos, sladkovodni            10
1604 30   - Kaviar in kaviarjevi
       nadomestki:
1604 30 100 - - jesetrov kaviar              2
1604 30 900 - - nadomestki za kaviar            2
1605     Raki, mehkužci in drugi vodni
       nevretenčarji, pripravljeni ali
       konzervirani
1605 20   - Škampi in kozice:
1605 20 100 - - v neprodušni embalaži           10
       - - drugo:
1605 20 910 - - - v izvirnem pakiranju z
       neto vsebino do vključno 2 kg          10
1605 20 990 - - - drugo                  10
1605 30   - Jastogi:
1605 30 100 - - meso jastoga, kuhano,
       namenjeno za proizvodnjo
       jastogovega masla ali jastogove
       paštete, pireja, juh in omak          10
1605 30 900 - - drugo                    10
1605 40 000 - Drugi školjkarji               10
1605 90   - Drugo:
       - - mehkužci:
       - - - užitne školjke (Mytilus
       spp., Perna spp.):
1605 90 110 - - - - v neprodušni embalaži         10
1605 90 190 - - - - drugo                 10
1605 90 300 - - - drugo                  10
1605 90 900 - - drugi vodni nevretenčarji         10
1702     Drugi sladkorji, vključno s
       kemično čisto laktozo, maltozo,
       glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez
       dodatkov za aromatiziranje ali
       barvil; umetni med in mešanice
       umetnega ter naravnega medu;
       karamelni sladkor
1702 30   - Glukoza (dekstroza) in
       glukozni sirup brez fruktoze ali
       z manj kot 20 mas.% fruktoze v
       suhem stanju:
       - - drugo:
       - - - drugo:
1702 30 910 - - - - v obliki belega
       kristalnega praška,
       aglomeriranega ali
       neaglomeriranega                2
2005     Druge vrtnine, pripravljene ali
       konzervirane drugače, razen v
       kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz
       tar. št. 2006 (npr. v slanici, v
       citronski kislini, pasteriziran
       ipd.)
2005 70   - Olive:
2005 70 90  - - drugo:
2005 70 909 - - - drugo                   5
2008     Sadje, lupinasto sadje in drugi
       užitni deli rastlin (nekuhani),
       drugače pripravljeni ali
       konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali
       alkohola ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu
2008 40   - Hruške:
       - - brez dodanega alkohola:
       - - - brez dodatka sladkorja, v
       izvirnem pakiranju z neto
       vsebino:
2008 40 910 - - - - 4,5 kg ali več             20
2008 50   - Marelice:
       - - brez dodatka alkohola:
       - - - brez dodanega sladkorja, v
       izvirnem pakiranju z neto
       vsebino:
2008 50 920 - - - - 5 kg ali več              20
2008 60   - Češnje in višnje:
       - - z dodatkom alkohola:
       - - - drugo:
2008 60 390 - - - - drugo                 5
2008 70   - Breskve:
       - - brez dodanega alkohola:
       - - - brez dodanega sladkorja v
       izvirnem pakiranju z neto
       vsebino:
2008 70 920 - - - - 5 kg ali več              20
2102     Kvas (aktiven ali neaktiven);
       drugi enocelični mikroorganizmi,
       mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni
       praški
2102 10   - Aktivni kvas:
2102 10 100 - - kultura kvasa               2
2106     Živila, ki niso navedena in ne
       zajeta na drugem mestu
2106 10   - Beljakovinski koncentrati in
       teksturirane beljakovinaste
       snovi:
2106 10 200 - - brez mlečnih maščob,
       saharoze, izoglukoze, glukoze ali
       škroba ali ki vsebujejo manj kot
       1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.%
       saharoze ali izoglukoze, 5 mas.%
       glukoze ali škroba               7
2106 90   - Drugo:
2106 90 100 - - sirovi fondueji              6
       - - drugo:
2106 90 98  - - - drugo:
2106 90 981 - - - - dietetična hrana za ljudi
       s hudimi presnovnimi motnjami,
       vrste, navedene v dodatni opombi
       6. k 21. poglavju                pr
2201     Vode, vključno naravne in umetne
       mineralne vode ter sodavice, brez
       sladkorja ali drugih sladil ali
       sredstev za aromatiziranje; led
       in sneg
2201 90 00  - Drugo:
2201 90 001 - - iz cevovodov                pr
2301     Moka, zdrob in peleti iz mesa ali
       mesnih odpadkov, rib ali rakov,
       mehkužcev ali drugih vodnih
       nevretenčarjev, neustreznih za
       hrano ljudi; ocvirki
2301 20 000 - Moka, zdrob in peleti iz rib
       ali rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev              2
2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni
       ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
       olja iz soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani                2
2305 00 000 Oljne pogače in drugi trdni
       ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
       olja iz kikirikija, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani             2
2306     Oljne pogače in drugi trdni
       ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
       rastlinskih maščob ali olj, razen
       tistih iz tar. št. 2304 in 2305,
       nezmleti, zmleti ali peletizirani
2306 10 000 - Iz bombaževega semena            2
2306 20 000 - Iz lanenega semena              2
2306 30 000 - Iz sončničnega semena            2
2306 40 000 - Iz semena oljne repice            2
2306 50 000 - Iz kokosovega oreha             2
2306 60 000 - Iz palmovega oreha ali jedra         2
2309     Izdelki, ki se uporabljajo kot
       hrana za živali
2309 90   - Drugo:
2309 90 100 - - hrana za ribe ali morske
       sesalce, vključno topljiva           2
2309 90 200 - - proizvodi, na katere se
       nanaša dodatna opomba št. 5 k
       temu poglavju                  5
       - - drugo:
       - - - drugo:
2309 90 93  - - - - predmešanice - premiksi:
2309 90 931 - - - - - nedovršeni premiksi in
       preparati za pripravo premiksov
       na organskem, anorganskem ali
       kombinaciji obeh nosilcev            pr
       - - - - drugo:
2309 90 950 - - - - - ki vsebujejo 49 mas.%
       ali več holinklorida, na
       organskem ali anorganskem nosilcu        pr
2505     Pesek, naravni, vseh vrst, barvan
       ali nebarvan, razen kovinonosnega
       peska iz 26. poglavja
2505 10 00  - Silikatni in kremenov pesek:
2505 10 001 - - kremenov pesek za proizvodnjo
       stekla                     pr
2518     Dolomit, žgan ali nežgan;
       dolomit, grobo klesan ali
       razžagan ali kako drugače
       razrezan v kvadratne ali
       pravokotne bloke ali plošče,
       aglomerirani dolomit (vključno
       terdolomit)
2518 10 000 - Dolomit, nežgan (magnezijev-
       kalcijev karbonat)               3.5
2523     Portlandski cement, aluminatni
       cement, žlindrani cement,
       supersulfatni cement in podobni
       cementi, vštevši barvane in v
       obliki klinkerja
2523 30 000 - Aluminatni cement              3
2530     Mineralne snovi, ki niso navedene
       in ne zajete na drugem mestu
2530 90   - Drugo:
2530 90 950 - - drugo                   2
2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja,
       dobljena iz bituminoznih
       mineralov, razen surovih;
       proizvodi, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu, ki
       vsebujejo po masi 70% ali več olj
       iz nafte ali olj, dobljenih iz
       bituminoznih mineralov, če so ta
       olja osnovne sestavine teh
       proizvodov
       - Težka olja:
       - - plinska olja, definirana v
       dodatni opombi 1(f):
       - - - za druge namene:
2710 00 66  - - - - z vsebnostjo žvepla do
       vključno 0,05 mas.%:
2710 00 661 - - - - - ekstra lahko (EL)
       kurilno olje z dodanim rdečim
       barvilom in indikatorjem            3.5
2710 00 669 - - - - - druga (npr. diesel
       goriva, neobarvana EL goriva)          3.5
2710 00 67  - - - - z vsebnostjo žvepla več
       kot 0,05 mas.% do vključno 0,2
       mas.%:
2710 00 671 - - - - - ekstra lahko (EL)
       kurilno olje z dodanim rdečim
       barvilom in indikatorjem            3.5
2710 00 679 - - - - - druga (npr. diesel
       goriva, neobarvana EL goriva)          3.5
2710 00 68  - - - - z vsebnostjo žvepla več
       kot 0,2 mas.%:
2712     Vazelin; parafinski vosek,
       mikrokristalni vosek iz nafte,
       stiskani parafini, ozokerit,
       vosek iz rjavega premoga ali
       lignita, vosek iz šote, drugi
       mineralni voski in podobni
       proizvodi, dobljeni s sintezo ali
       drugimi postopki, pobarvani ali
       nepobarvani
2712 20   - Parafinski vosek, ki vsebuje
       manj kot 0,75% mase olja:
2712 20 100 - - sintetični parafinski vosek
       molekulske mase 460 ali več,
       vendar manj kot 1.560              pr
2712 20 900 - - drug                    pr
2835     Fosfinati (hipofosfiti),
       fosfonati (fosfiti), fosfati in
       polifosfati
       - Fosfati:
2835 29   - - drugi:
2835 29 900 - - - drugi                  5
2840     Borati; peroksiborati (perborati)
       - Dinatrijev tetraborat
       (rafinirani boraks):
2840 19   - - drug:
2840 19 100 - - - dinatrijev tetraboratni
       pentahidrat                   pr
2840 19 900 - - - drug                   5.3
2912     Aldehidi, z drugimi kisikovimi
       funkcijami ali brez njih;
       ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid
2912 60 000 - Paraformaldehid               5
2917     Polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi
       in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati
       - Aciklične polikarboksilne
       kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi
       derivati:
       - Aromatske polikarboksilne
       kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi
       derivati:
2917 31 000 - - dibutil ortoftalati            4.4
2931 00   Druge organsko-anorganske spojine
2931 00 95  - Drugo:
2931 00 951 - - glifosfatna kislina in njene
       soli                      pr
3004     Zdravila (razen proizvodov iz
       tar. št. 3002, 3005 ali 3006), ki
       sestoje iz pomešanih ali
       nepomešanih proizvodov za
       terapevtsko ali profilaktično
       uporabo, pripravljena v
       odmerjenih dozah ali v oblikah
       ali pakiranjih za prodajo na
       drobno
       - Ki vsebujejo hormone ali druge
       proizvode iz tar.št. 2937, toda
       ne vsebujejo antibiotikov:
3004 31   - - ki vsebujejo insulin:
3004 31 100 - - - v obliki ali embalaži za
       prodajo na drobno                pr
3105     Mineralna ali kemična gnojila, ki
       vsebujejo dva ali tri gnojilne
       elemente - dušik, fosfor in
       kalij; druga gnojila; proizvodi
       iz tega poglavja v tabletah ali
       podobnih oblikah ali pakiranjih
       do vključno 10 kg bruto mase
3105 20   - Mineralna ali kemična gnojila,
       ki vsebujejo tri gnojilne
       elemente - dušik, fosfor in
       kalij:
3105 20 100 - - v katerih delež dušika
       presega 10% po masi v suhem
       brezvodnem proizvodu              2
3105 20 900 - - druga                   2
3105 30 000 - Diamonijevhidrogenortofosfat
       (diamonijev fosfat)               pr
3105 40 000 - Amonijevdihidrogenortofosfat
       (monoamonijev fosfat) in njegove
       mešanice z diamonijevim
       hidrogenortofosfatom (diamonijev
       fosfat)                     2
       - Druga mineralna in kemična
       gnojila, ki vsebujejo dva
       gnojilna elementa - dušik in
       fosfor:
3105 51 000 - - ki vsebujejo nitrate in
       fosfate                     2
3105 60   - Mineralna in kemična gnojila,
       ki vsebujejo dva gnojilna
       elementa - fosfor in kalij:
3105 60 100 - - kalijevi superfosfati           1
3105 60 900 - - druga                   1
3105 90   - Druga:
       - - druga:
3105 90 990 - - - druga                  1
3206     Druga barvila; preparati,
       navedeni v 3. opombi v tem
       poglavju, razen tistih iz tar.
       št. 3203, 3204 ali 3205;
       anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori,
       kemično določeni ali nedoločeni
       - Pigmenti in preparati na
       osnovi titanovega dioksida:
3206 19 00  - - drugi:
3206 19 001 - - - koncentrirane disperzije v
       plastičnih masah (masterbači)          5
3207     Pripravljeni pigmenti,
       pripravljena sredstva za
       motnjenje in pripravljanje barve,
       steklasti emajli in glazure,
       lošči, tekoči keramični laki in
       podobni preparati, ki se
       uporabljajo v keramični, emajlni
       in steklarski industriji;
       steklena frita in drugo steklo v
       prahu, zrnih ali luskah
3207 10 000 - Pripravljeni pigmenti,
       pripravljena sredstva za
       motnenje, pripravljene barve in
       podobni preparati                5
3207 20   - Steklasti emajli in glazure,
       lošči in podobni preparati:
3207 20 900 - - drugi                   5
3207 30 000 - Tekoči keramični laki in
       podobni preparati                5
3208     Premazna sredstva (barve in laki)
       na osnovi sintetičnih polimerov
       ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih
       ali raztopljenih v nevodnem
       mediju; raztopine, definirane v
       4. opombi v tem poglavju
3208 10   - Na osnovi poliestrov (vključno
       alkidov):
3208 10 90  - - druge:
3208 10 901 - - - za uporabo v proizvodnji
       pločevinaste embalaže, ki se
       uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih
       industrijah                   pr
3208 20   - Na osnovi akrilnih ali
       vinilnih polimerov:
3208 20 100 - - raztopine, kot so določene v
       4. opombi k temu poglavju            6.5
3208 20 90  - - druge:
3208 20 901 - - - za uporabo v proizvodnji
       pločevinaste embalaže, ki se
       uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih
       industrijah                   pr
3208 20 902 - - - termovarljivi premazi za
       uporabo v prehrambeni in
       farmacevtski industriji             4.9
3208 90   - Drugo:
       - - raztopine, kot so določene v
       4. opombi k temu poglavju:
3208 90 19  - - - druge:
3208 90 191 - - - - zaščitni premazi za
       uporabo v prehrambeni, in
       farmacevtski industriji             4.9
       - - drugo:
3208 90 91  - - - na osnovi sintetičnih
       polimerov:
3208 90 911 - - - - za uporabo v proizvodnji
       pločevinaste embalaže, ki se
       uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih
       industrijah                   pr
3214     Kiti (steklarski, za cepljenje
       idr.), smolni ometi, druge
       tesnilne mase, polnila za
       pleskarsko-barvarska dela;
       preparati za površinsko obdelavo
       fasad, notranjih zidov, tal,
       stropov in podobno, ki niso
       ognjevarni
3214 10   - Steklarski kiti, kiti za
       cepljenje dreves, smolni cementi,
       tesnile mase in drugi kiti;
       polnila za pleskarskobarvarska
       dela:
3214 10 10  - - steklarski kiti, kiti za
       cepljenje dreves, smolni cementi,
       tesnile mase in drugi kiti:
3214 10 101 - - - tesnilne mase na osnovi PVC
       ali sintetičnega kavčuka            6.5
3214 90 000 - Drugo                    pr
3215     Tiskarska črnila barve, tuši in
       črnila za pisanje ali risanje in
       druga črnila, vključno
       nekoncentrirana ali v trdnem
       stanju
       - Tiskarska črnila in barve:
3215 11 00  - - črna:
3215 11 001 - - - za tisk na belo ali Alu
       pločevino                    3.5
3215 19 00  - - druge:
3215 19 002 - - - za tisk na belo ali Alu
       pločevino                    3.5
3302     Mešanice dišav in mešanice
       (vključno alkoholne raztopine) na
       osnovi ene ali več teh snovi, ki
       se uporabljajo kot surovine v
       industriji; drugi preparati na
       osnovi dišav vrst, ki se
       uporabljajo v proizvodnji pijač
3302 90   - Drugo:
3302 90 90  - - drugo:
3302 90 901 - - - mešanice dišav za uporabo v
       industriji detergentov             6.5
3402     Organska površinsko aktivna
       sredstva (razen mila); površinsko
       aktivni preparati, preparati za
       pranje (tudi pomožni preparati za
       pranje) in preparati za čiščenje
       z dodatkom mila ali brez njega,
       razen tistih iz tar. št. 3401
3402 90   - Drugo:
3402 90 100 - - površinsko aktivni preparati        6.2
3403     Mazalni preparati (vključno s
       preparati na osnovi olj za
       hlajenje, kaljenje in preparati
       za popuščanje vijakov in matic,
       preparati zoper rjo in korozijo
       ter preparati za ločevanje
       kalupov na osnovi mazalnih
       sredstev) ter preparati, ki se
       uporabljajo za pooljitev in
       maščenje tekstilnih materialov,
       usnja, krzna ali drugih
       materialov, toda brez preparatov,
       ki vsebujejo 70 mas.% ali več
       naftnega olja ali olj, dobljenih
       iz bituminoznih mineralov, kot
       osnovne sestavine
       - Ki vsebujejo naftna olja ali
       olja iz bituminoznih mineralov:
3403 19   - - drugo:
       - - - drugo:
3403 19 910 - - - - preparati za mazanje
       strojev, naprav in vozil            pr
       - Drugo:
3403 99   - - drugo:
3403 99 100 - - - preparati za mazanje
       strojev, naprav in vozil            pr
3601 00 00  Smodniki:
3601 00 009 - Malodimni                   pr
3602 00 00  Pripravljena razstreliva, razen
       smodnika:
3602 00 001 - Brizantni eksplozivi, z
       detonacijsko hitrostjo nad 6000
       m/s                       pr
3906     Akrilni polimeri v primarnih
       oblikah
3906 90   - Drugi:
3906 90 90  - - drugi:
3906 90 902 - - - natrijeve soli poliakrilne
       kisline                     5
3906 90 903 - - - raztopine akrilnih
       polimerov v organskih topilih          5
3907     Poliacetali, drugi polietri in
       epoksidne smole, v primarnih
       oblikah; polikarbonati, alkidne
       smole, polialilestri in drugi
       poliestri, v primarnih oblikah
       - Drugi poliestri:
3907 91   - - nenasičeni:
3907 91 900 - - - drugi                  pr
3907 99   - - drugi:
       - - - s hidroksilnim številom do
       vključno 100:
3907 99 190 - - - - drugo                  pr
3909     Amino smole, fenolne smole in
       poliuretani, v primarnih oblikah
3909 40 000 - Fenolne smole                pr
3909 50   - Poliuretani (PU):
3909 50 100 - - poliuretan iz 2,2'-(tert-
       butiloamino)dietanola in 4,4'-
       metilendicikloheksil
       diizocianata, v obliki raztopine
       v N,N-dimetilacetamida, ki
       vsebuje 50 mas.% ali več
       polimerov                    6.5
3915     Odpadki, ostružki in ostanki iz
       plastičnih mas
3915 10 000 - Iz polimerov etilena             7.4
3915 90   - Iz drugih plastičnih mas:
       - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:
3915 90 110 - - - iz polimerov propilena          7.4
3916     Monofilamenti, katerih kateri
       koli prečni prerez presega 1 mm,
       palice, paličice in profilne
       oblike iz plastičnih mas,
       površinsko obdelane ali ne, toda
       drugače neobdelane
3916 20   - Iz polimerov viniklorida:
3916 20 900 - - drugo (kopolimeri)             pr
3917     Cevi, tulci in pribor zanje (na
       primer: spojnice, kolena,
       prirobnice) iz plastičnih mas
       - Druge cevi in tulci:
3917 31   - - gibke cevi, ki lahko zdržijo
       tlak 27,6 MPa (276 barov) ali
       več:
3917 31 900 - - - drugo                  6.5
3917 32   - - druge, ki niso ojačene in ne
       kombinirane z drugimi materiali,
       brez pribora:
       - - - brezšivne, razrezane na
       dolžine, ki so večje od največje
       dimenzije prečnega preseka,
       površinsko obdelane ali
       neobdelane, toda drugače
       neobdelane:
       - - - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:
3917 32 390 - - - - - drugo                pr
3917 32 510 - - - - drugo                 pr
3917 40   - Pribor:
3917 40 900 - - drugo                   8
3919     Samolepilne plošče, listi, filmi,
       folije, trakovi in druge podobne
       ploščate oblike iz plastičnih
       mas, vključno tudi tiste v
       zvitkih
3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno
       20 cm:
       - - drugo:
       - - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:
3919 10 690 - - - - drugo                 pr
3919 90   - Drugo:
       - - drugo:
       - - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:
3919 90 61  - - - - iz mehčanega
       polivinilklorida ali polietilena:
3919 90 611 - - - - - iz mehkega PVC z
       elektroizolacijskim lepilnim
       nanosom                     6.5
3920     Druge plošče, listi, filmi,
       folije in trakovi iz plastičnih
       mas, ki nimajo celičaste
       strukture, neojačeni,
       nelaminirani, brez podloge, ali
       ki niso kombinirani z drugimi
       materiali
3920 10   - Iz polimerov in kopolimerov
       etilena:
       - - debeline do vključno 0,125
       mm (skupna debelina):
       - - - iz polietilena s
       specifično maso:
       - - - - manj od 0,94:
       - - - - - drugo:
       - - - - - - nepotiskani:
3920 10 26  - - - - - - - drugo:
3920 10 261 - - - - - - - - večslojne folije
       iz različnih vrst plastičnih mas
       s prevladujočim polietilenskim
       slojem                     pr
3920 10 27  - - - - - - potiskani:
3920 10 271 - - - - - - - večslojne folije iz
       različnih vrst plastičnih mas s
       prevladujočim polietilenskim
       slojem                     pr
3920 10 400 - - - drugo (kopolimeri)            pr
       - - debeline več od 0.125 mm:
3920 10 89  - - - drugo:
3920 10 892 - - - - večplastna folija "tuba
       laminate"                    pr
3920 10 899 - - - - drugo                  pr
3920 20   - Iz polimerov in kopolimerov
       propilena:
       - - debeline do vključno 0,10
       mm:
3920 20 290 - - - drugo                  pr
       - - debeline nad 0,10 mm:
3920 20 900 - - - drugo                  pr
3920 30 000 - Iz polimerov in kopolimerov
       stirena                     6.5
       - Iz drugih plastičnih mas:
3920 92 000 - - iz poliamidov               6.5
3921     Druge plošče, listi, filmi,
       folije in trakovi iz plastičnih
       mas (vključno kombinirani z
       materiali, ki niso iz 39.
       poglavja)
       - Celičaste strukture:
3921 11 00  - - iz polimerov stirena:
3921 11 001 - - - iz ekstrudiranega, z
       zaprtimi porami za toplotno
       izolacijo (npr. vrsta STYRODUR)         6.5
3921 90   - Drugo:
3921 90 60  - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:
3921 90 601 - - - tekstilna tkanina popolnoma
       (obojestransko) vgrajena v
       polivinilklorid (PVC)              6.5
3921 90 900 - - drugo                   6.5
3923     Izdelki za prevoz ali pakiranje
       blaga (embalaža), iz plastičnih
       mas; zamaški, pokrovi, pokrovke
       in druga zapirala iz plastičnih
       mas
3923 50   - Zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala:
3923 50 900 - - drugo                   pr
3925     Gradbeni proizvodi za vgraditev
       iz plastičnih mas, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu
3925 90   - Drugo:
3925 90 10  - - pribor in armatura,
       namenjeni stalni vgradnji v
       vratih ali na njih, oknih,
       stopniščih, zidovih ali drugih
       delih stavb:
3925 90 101 - - - iz ekstrudiranega
       polistirena, z zaprtimi porami in
       utori ali žlebovi na robovih za
       toplotno izolacijo (npr. vrste
       STYRODUR)                    8
3926     Drugi proizvodi iz plastičnih mas
       in proizvodi iz drugih materialov
       iz tar. št. 3901 do 3914
3926 20 000 - Obleka in pribor zanjo
       (vključno rokavice)               pr
3926 90   - Drugo:
       - - drugo:
       - - - drugo:
3926 90 99  - - - - drugo:
3926 90 991 - - - - - plastične mreže za
       zemljine iz polietilena visoke
       gostote (PEHD), kombinirana ali
       ne z geotekstilom iz
       polipropilena                  pr
4008     Plošče, listi, trakovi, palice
       (debeline nad 5 mm) in profili iz
       vulkaniziranega kavčuka (gume),
       razen iz trde gume
       - Iz celularne gume:
4008 19 000 - - drugo                   pr
       - Iz necelularne gume:
4008 21   - - plošče, listi in trakovi:
4008 21 90  - - - drugo:
4008 21 901 - - - - elastika v obliki trakov        pr
4008 21 902 - - - - tiskarske in lakirne gumi
       prevleke za aplikacijo tiskarskih
       barv in lakov na pločevino           5
4009     Cevi iz vulkaniziranega kavčuka
       (gume), razen iz trde gume, s
       priborom ali brez njega (npr.
       spojnice, kolena, prirobnice)
4009 50   - S priborom:
       - - drugo:
4009 50 500 - - - ojačane ali drugače
       kombinirane zgolj s kovinami          pr
4011     Nove zunanje pnevmatične gume
       (plašči)
       - Druge:
4011 91   - - z vzorcem ribje kosti ali
       podobnim vzorcem:
4011 91 100 - - - ki se uporabljajo za
       kmetijska in gozdarska vozila          6.8
4011 91 300 - - - ki se uporabljajo za
       gradbeno mehanizacijo              6.8
4011 91 900 - - - druge                  6.8
4011 99   - - druge:
4011 99 100 - - - ki se uporabljajo za
       kmetijska in gozdarska vozila          6.8
4016     Drugi izdelki iz vulkaniziranega
       kavčuka (gume), razen iz trdega
       vulkaniziranega kavčuka (gume)
       - Drugo:
4016 99   - - drugo:
       - - - drugo:
       - - - - drugo:
       - - - - - drugo:
4016 99 880 - - - - - - drugo               5
4109 00 000 Lakasto usnje in lakasto
       plastovito usnje; metalizirano
       usnje                      pr
4406     Leseni železniški ali tramvajski
       pragovi
4406 10 000 - Neimpregnirani                pr
4406 90 000 - Ostali                    pr
4407     Les, vzdolžno žagan ali rezan,
       cepljen ali luščen, skobljan ali
       ne, topo ali zobato dolžinsko
       spojen, debeline nad 6 mm
       - Drugo:
4407 99   - - drugo:
       - - - drugo:
4407 99 500 - - - - brušen                 2.5
4410     Iverne plošče in podobne plošče
       iz lesa in drugih lesnatih
       (ligninskih) materialov,
       neaglomerirane ali aglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi
       vezivi
       - Iz lesa:
4410 19   - - druge:
4410 19 10  - - - neobdelane ali zgolj
       brušene:
4410 19 109 - - - - druge                 7
4411     Vlaknene plošče iz lesa ali
       drugih lesnatih materialov,
       aglomerirane ali neaglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi
       vezivi
       - Vlaknene plošče, gostote več
       kot 0,80 g/cm3:
4411 11   - - mehanično neobdelane in
       površinsko neprevlečene:
4411 11 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 11 101 - - - - plošče debeline do
       vključno 18 mm                 7
4411 11 90  - - - druge:
4411 11 901 - - - - plošče debeline do
       vključno 18 mm                 7
4411 19   - - druge:
4411 19 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 19 101 - - - - samo lakirane ali
       barvane, kakršne koli debeline         pr
4411 19 90  - - - druge:
4411 19 901 - - - - samo lakirane ali
       barvane, kakršne koli debeline         pr
       - Vlaknene plošče, gostote več
       kot 0,5 g/cm3 do vključno 0,8
       g/cm3:
4411 21   - - mehanično neobdelane in
       površinsko neprevlečene:
4411 21 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 21 109 - - - - druge                  pr
4411 21 90  - - - druge:
4411 21 909 - - - - druge                  pr
4411 29   - - druge:
4411 29 10  - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF):
4411 29 101 - - - - samo lakirane ali
       barvane, kakršne koli debeline         pr
4411 29 109 - - - - druge                  pr
4411 29 90  - - - druge:
4411 29 901 - - - - samo lakirane ali
       barvane, kakršne koli debeline         pr
4411 29 909 - - - - druge                  pr
       - Vlaknene plošče, gostote več
       kot 0,35 g/cm3 do vključno 0,5
       g/cm3:
4411 31   - - mehanično neobdelane in
       površinsko neprevlečene:
4411 31 100 - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF)                  pr
4411 31 900 - - - druge                  pr
4411 39   - - druge:
4411 39 100 - - - vlaknene plošče srednje
       gostote (MDF)                  pr
4411 39 900 - - - druge                  pr
4418     Stavbno pohištvo in drugi leseni
       proizvodi za gradbeništvo,
       vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče,
       žagane in klane skodle
4418 40 00  - Opaži za betonska dela:
4418 40 001 - - kompletni opaži za betonska
       dela                      6.5
4418 90   - Drugo:
4418 90 900 - - drugo                    pr
4504     Aglomerirana pluta (z vezivi ali
       brez njih) in izdelki iz
       aglomerirane plute
4504 10   - Bloki, plošče, listi in
       trakovi; ploščice vseh oblik,
       valji s polnim prerezom, vključno
       kolute:
       - - Drugo:
4504 10 990 - - - drugo                  3.5
4803 00   Toaletni papir, papir za
       odstranjevanje ličila, papir za
       brisače, serviete in robčke ter
       podoben papir za uporabo v
       gospodinjstvu ali za sanitarne
       namene, celulozna vata, listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken,
       vključno nabrani (krep, plisirani
       idr.), reliefni, luknjani,
       površinsko barvani, površinsko
       okrašeni ali tiskani izdelki, v
       zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v
       pravokotnih (vključno kvadratnih)
       listih z najmanj eno stranico
       daljšo kot 36 cm, v
       neprepognjenem stanju
4803 00 100 - Celulozna vata                4
4803 00 900 - Drugo                    4
4805     Drug nepremazan papir in karton,
       v zvitkih ali listih, dalje
       neobdelan, razen obdelav, ki so
       navedene v 2. opombi tega
       poglavja
4805 80   - Drug papir in karton, z maso
       225 g/m2 ali več:
       - - izdelan iz odpadnega
       papirja:
4805 80 110 - - - testliner                pr
4805 80 190 - - - drugo                  pr
4806     Rastlinski pergamentni papir, za
       maščobe neprepusten papir, pavs
       papir in prozorni papir ter drugi
       glazirani prozorni ali prosojni
       papirji, v zvitkih ali listih
4806 10 000 - Pergamentni papir              pr
4808     Papir in karton, valovita (z
       nalepljenimi ravnimi površinskimi
       listi ali brez njih), nabrana
       (krep, plisirana), reliefna ali
       luknjana, v zvitkih ali listih,
       razen tistih iz tar. št. 4803 ali
       4818
4808 30 000 - Drug kraft papir, nabran (krep
       ali plisiran), vključno reliefni
       ali luknjani                  pr
4810     Papir in karton, premazana z ene
       ali z obeh strani s kaolinom ali
       drugimi anorganskimi snovmi z
       vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko
       barvana ali nebarvana, okrašena
       ali neokrašena, tiskana ali
       netiskana, v zvitkih ali listih
       - Papir in karton za pisanje,
       tiskanje ali za druge grafične
       namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi do
       vključno 10% vlaken, dobljenih z
       mehaničnim postopkom:
4810 11   - - z maso do vključno 150 g/m2:
       - - - drugo:
4810 11 910 - - - - v zvitkih               pr
4811     Papir, karton, celulozna vata ter
       listi in trakovi iz celuloznih
       vlaken, premazani, impregnirani,
       prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani,
       v zvitkih ali listih, razen
       izdelkov iz tar. št. 4803, 4804,
       4809, 4810 ali 4818
       - Papir in karton, premazana,
       impregnirana ali pokrita s
       plastičnimi masami (razen lepil):
4811 39 000 - - drugo                    pr
4811 90   - Drug papir, karton, celulozna
       vata ter listi in trakovi iz
       celuloznih vlaken (vključno
       potiskani):
4811 90 900 - - drugo                   4
4819     Škatle, zaboji, vreče in drugi
       izdelki za pakiranje, iz papirja,
       kartona, celulozne vate ali
       listov ali trakov iz celuloznih
       vlaken; kartonažni izdelki, iz
       papirja ali kartona, ki se
       uporabljajo v pisarnah, trgovinah
       ali podobno
4819 20   - Zložljive škatle, zaboji in
       kasete iz nevalovitega papirja
       ali nevalovitega kartona:
4819 20 100 - - z maso papirja ali kartona
       do 600 g/m2                   pr
4823     Drug papir, karton, celulozna
       vata ter listi in trakovi iz
       celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike,
       drugi izdelki iz celuloze,
       papirja, kartona, celulozne vate
       ali listov ali trakov iz
       celuloznih vlaken
       - Papir v zvitkih ali trakovih,
       premazan z lepilom:
4823 11   - - samolepilni:
       - - - trakovi širine do vključno
       10 cm, katerih premaz vsebuje
       nevulkanizirano naravno ali
       sintetično gumo:
4823 11 190 - - - - samolepilni na obeh
       straneh                     pr
4823 19 000 - - drugo                   5.6
4823 90   - Drugo:
       - - drugo:
       - - - drugo:
4823 90 900 - - - - drugo                 pr
4907 00   Poštne znamke, kolki ali podobne
       znamke, neuničeni, ki so v obtoku
       ali bodo v obtoku v namembni
       državi; taksni papirji; bankovci;
       čeki; akcije, delnice, obligacije
       in podobni dokumenti
4907 00 300 - Bankovci                   pr
5007     Tkanine iz svile ali svilenih
       odpadkov
5007 10 000 - Tkanine iz buretne svile           pr
5007 20   - Druge tkanine, ki vsebujejo po
       masi 85 % ali več svile ali
       drugih svilenih odpadkov, razen
       buretne svile:
       - - krep:
5007 20 110 - - - nebeljene, degumirane ali
       beljene svile                  pr
5007 20 190 - - - drug                   pr
       - - pongee, habutai, honan,
       šantung, corah in podobne
       daljnjevzhodne tkanine, v celoti
       svilene (nemešane z buretno svilo
       ali drugimi svilenimi odpadki ali
       z drugimi svilenimi materiali):
5007 20 210 - - - v platnovi vezavi,
       nebeljene ali nadalje neobdelane,
       razen degumirane                pr
       - - - druge:
5007 20 310 - - - - v platnovi vezavi           pr
5007 20 390 - - - - druge                 pr
       - - drugo:
5007 20 410 - - - prozorne tkanine (odprto
       tkane)                     pr
       - - - druge:
5007 20 590 - - - - barvane                pr
       - - - - iz raznobarvnih prej:
5007 20 610 - - - - - širine nad 57 cm do 75
       cm                       pr
5007 20 690 - - - - - druge                pr
5007 20 710 - - - - tiskane                pr
5007 90   - Druge tkanine:
5007 90 300 - - barvane                  pr
5007 90 500 - - iz raznobarvnih prej            pr
5007 90 900 - - tiskane                  pr
5105     Volna in fina ali groba živalska
       dlaka, mikana ali česana
       (vključno s česano volno, v masi)
5105 30   - Fina živalska dlaka, mikana
       ali česana:
5105 30 900 - - česana                   pr
5105 40 000 - Groba živalska dlaka, mikana
       ali česana                   pr
5112     Tkanine iz česane volne ali
       česane fine živalske dlake
5112 90   - Druge:
5112 90 100 - - ki po masi vsebujejo skupno
       nad 10% tekstilnih materialov iz
       poglavja 50                   pr
5204     Sukanec za šivanje iz bombaža,
       nepripravljen ali pripravljen za
       prodajo na drobno končnemu
       porabniku brez predhodnega
       pakiranja v manjšo embalažo
5204 20 000 - Pripravljen za prodajo na
       drobno končnemu porabniku brez
       predhodnega pakiranja v manjšo
       embalažo                    5.9
5205     Bombažna preja (razen sukanca za
       šivanje), ki vsebuje po masi 85 %
       ali več bombaža, nepripravljena
       za prodajo na drobno
       - Dvojna, večnitna ali pramenska
       preja iz česanih vlaken:
5205 42 00  - - številke na eno nit od
       232,56 do 714,29 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 14 do
       43 na eno nit):
5205 42 001 - - - mercerizirana               pr
5205 43 00  - - številke na eno nit od
       192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do
       52 na eno nit):
5205 43 001 - - - mercerizirana               pr
5208     Bombažne tkanine, ki vsebujejo po
       masi 85 % ali več bombaža, mase
       do 200 g/m2
       - Barvane:
5208 32   - - v platnovi vezavi, mase nad
       100 g/m2:
       - - - v platnovi vezavi, z maso
       nad 100 g/m2, do vključno 130
       g/m2 in širine:
5208 32 190 - - - - nad 165 cm               pr
5306     Lanena preja
5306 10   - Enojna:
       - - nepripravljena za prodajo na
       drobno:
5306 10 100 - - - številke 833,3 deciteksov
       ali več (do 12 metrične številke
       Nm)                       pr
5306 20   - Dvojna, večnitna ali
       pramenska:
5306 20 100 - - nepripravljena za prodajo na
       drobno                     pr
5308     Preja iz drugih rastlinskih
       tekstilnih vlaken; papirna preja
5308 10 000 - Preja iz kokosovega vlakna          pr
5308 20   - Preja iz konoplje:
5308 20 100 - - nepripravljena za prodajo na
       drobno                     pr
5308 20 900 - - pripravljena za prodajo na
       drobno končnemu porabniku brez
       predhodnega pakiranja v manjšo
       embalažo                    pr
5308 90   - Druga:
       - - preja iz ramije:
5308 90 120 - - - številke 277,8 deciteksov
       ali več (metrične številke Nm ne
       več kot 36)                   pr
5308 90 190 - - - številke pod 277,8
       deciteksov (metrične številke Nm
       nad 36)                     pr
5308 90 900 - - druga                   pr
5310     Tkanine iz jute ali drugih
       tekstilnih liičnatih vlaken iz
       tar. št. 5303
5310 10   - Nebeljene:
5310 10 100 - - širine do vključno 150 cm         pr
5310 10 900 - - širine nad 150 cm             pr
5401     Sukanec za šivanje iz filamentov
       iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken, nepripravjen ali
       pripravljen za prodajo na drobno
       končnemu porabniku brez
       predhodnega pakiranja v manjšo
       embalažo
5401 10   - Iz sintetičnih filamentov:
       - - nepripravljen za prodajo na
       drobno:
5401 10 19  - - - drug:
5401 10 191 - - - - iz polipropilena ali
       akrilata                    pr
5402     Preja iz sintetičnih filamentov
       (razen sukanca za šivanje),
       nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno s sintetičnimi
       monofilamenti številke pod 67
       deciteksov
5402 10   - Preja velike trdnosti (iz
       najlona ali drugih poliamidov):
5402 10 100 - - iz aramidov                pr
5402 10 900 - - druga                   pr
5402 20 000 - Preja velike trdnosti iz
       poliestra                    pr
       - Druga preja, enojna nesukana
       ali vpredena, do 50 zavojev na
       meter:
5402 49   - - druga:
       - - - drugo:
5402 49 910 - - - - iz polipropilena            pr
       - Druga preja, enojna, vpredena,
       z nad 50 zavoji na meter:
5402 52 000 - - iz poliestra                pr
       - Druga preja, dvojna, večnitna
       ali pramenska:
5402 62 000 - - iz poliestra                pr
5402 69   - - druga:
5402 69 900 - - - drugo                  pr
5403     Preja iz umetnih filamentov
       (razen sukanca za šivanje),
       nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno z umetnimi
       monofilamenti številke manj kot
       67 deciteksov
       - Druga preja, enojna:
5403 32 000 - - iz viskoznega rajona z nad
       120 zavoji na meter               pr
5403 33   - - iz celuloznega acetata:
5403 33 100 - - - enojna, brez zavojev ali z
       največ 250 zavoji na meter           pr
5404     Sintetični monofilamenti,
       številke 67 deciteksov ali več,
       katerih noben prečni prerez ne
       presega 1 mm; trakovi in podobno
       (npr. umetna slama) iz
       sintetičnih tekstilnih surovin,
       vidne širine do 5 mm
5404 10   - Monofilamenti:
5404 10 100 - - elastomerni                pr
5407     Tkanine iz preje iz sintetičnih
       filamentov, vključno tkanine,
       dobljene iz izdelkov iz tar. št.
       5404
5407 20   - Tkanine, dobljene iz trakov
       ali podobnih izdelkov:
       - - iz polietilena ali
       polipropilena, širine:
5407 20 11  - - - pod 3 m:
5407 20 111 - - - - iz polietilena             pr
5407 20 119 - - - - drugo                  pr
       - Druge tkanine, ki vsebujejo po
       masi 85 % ali več sintetičnih
       filamentov:
5407 71 00  - - nebeljene ali beljene:
5407 71 001 - - - iz polipropilena             pr
5407 72 00  - - barvane:
5407 72 001 - - - iz polipropilena             pr
5501     Prameni iz sintetičnih filamentov
5501 30 000 - Akrilni ali modakrilni            pr
5503     Sintetična vlakna, rezana,
       nemikana, nečesana in ne drugače
       pripravljena za predenje
5503 10   - Iz najlona ali drugih
       poliamidov:
       - - iz aramidov:
5503 10 190 - - - druga                  pr
5503 40 000 - Iz polipropilena               pr
5504     Umetna vlakna, rezana, nemikana,
       nečesana in ne drugače
       pripravljena za predenje
5504 90 000 - Druga                    pr
5506     Sintetična vlakna, rezana,
       mikana, česana ali drugače
       pripravljena za predenje
5506 20 000 - Iz poliestra                 pr
5506 30 000 - Iz akrila ali modakrila           pr
5506 90   - Druga:
5506 90 100 - - polivinilkloridna vlakna
       (PVC)                      pr
5506 90 90  - - druga:
5506 90 909 - - - druga                  pr
5509     Preja (razen sukanca za šivanje)
       iz rezanih sintetičnih vlaken,
       nepripravljena za prodajo na
       drobno
       - Druga preja iz rezanih
       poliestrskih vlaken:
5509 53 000 - - v mešanici pretežno ali samo
       z bombažem                   pr
5510     Preja (razen sukanca za šivanje)
       iz rezanih umetnih vlaken,
       nepripravljena za prodajo na
       drobno
       - Ki vsebuje po masi 85 % ali
       več rezanih umetnih vlaken:
5510 11 00  - - enojna preja:
5510 11 001 - - - preja iz modalnih vlaken         pr
5516     Tkanine iz rezanih umetnih vlaken
       - Ki vsebujejo po masi pod 85 %
       rezanih umetnih vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z volno ali
       fino živalsko dlako:
5516 32 000 - - barvane                  pr
5603     Netkani tekstil, vključno
       impregniran, prevlečen, prekrit
       ali laminiran
       - Iz umetnih ali sintetičnih
       filamentov iz 54. poglavja:
5603 11   - - z maso 25 g/m2 ali manj:
5603 11 900 - - - drug                   pr
5603 12   - - z maso nad 25 g/m2 do
       vključno 70 g/m2:
5603 12 900 - - - drug                   pr
5603 13   - - z maso nad 70 g/m2 do
       vključno 150 g/m2:
5603 13 900 - - - drug                   pr
5603 14   - - z maso nad 150 g/m2:
5603 14 900 - - - drug                   pr
5606 00   Posukana preja, zviti trakovi in
       podobne oblike iz tar.št. 5404 in
       5405, razen povitih proizvodov iz
       tar.št. 5605 in posukane preje iz
       konjske dlake iz grive in repa;
       ženiljska preja (vključno
       kosmičena ženiljska preja);
       efektno vozličasta preja
       - Drugo:
5606 00 910 - - posukana preja               pr
5607     Dvonitne vrvi, druge vrvi,
       motvozi, konopci in kabli,
       vključno pletene, impregnirane,
       prevlečene, prekrite, obložene z
       gumo ali plastično maso
5607 50   - Iz drugih sintetičnih vlaken:
       - - iz najlona ali drugih
       poliamidov ali iz poliestrov:
       - - - številke nad 50.000
       deciteksov (5 g/m):
5607 50 110 - - - - pleteni                pr
5607 50 190 - - - - drugi                 pr
5703     Preproge in druga talna pokrivala
       iz tekstila, taftana, dokončana
       ali nedokončana
5703 20   - Iz najlona ali drugih
       poliamidov:
       - - druga:
5703 20 990 - - - druga                  8
5801     Tkanine z zankasto oz. lasasto
       površino in tkanine iz ženiljske
       preje, razen tkanin iz tar.št.
       5802 ali 5806
       - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
5801 35 000 - - tkanine z razrezanimi
       zankami po osnovi                pr
5909 00   Cevi za črpalke in podobne cevi
       iz tekstilnih surovin, vključno
       obložene in armirane, s priborom
       iz drugega materiala ali brez
       njega
5909 00 100 - Iz sintetičnih vlaken            5.6
5910 00 000 Trakovi in jermeni iz tekstilnega
       materiala za transportne ali
       transmisijske namene, ojačeni ali
       neojačeni s kovino ali drugim
       materialom                   5
6001     Plišasti materiali, vključno z
       dolgolasastimi in bukle
       materiali, pleteni in kvačkani
6001 10 000 - Materiali z dolgolasasto
       površino (nad 5 mm)               pr
6002     Drugi pleteni ali kvačkani
       materiali
6002 10   - Široki do 30 cm, ki vsebujejo
       po masi 5% ali več elastomerne
       preje ali niti iz kavčuka ali
       gume:
6002 10 100 - - ki po masi vsebujejo 5% ali
       več elastomerne preje, vendar
       brez gumijaste niti               pr
6002 10 900 - - drugi                   pr
6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki
       vsebujejo po masi 5% ali več
       elastomerne preje ali niti iz
       kavčuka ali gume:
6002 30 10  - - ki po masi vsebujejo 5% ali
       več elastomerne preje, vendar
       brez gumijaste niti:
6002 30 101 - - - tiskani                  pr
       - Drugi materiali, pleteni po
       osnovi (vključno z materiali,
       dobljenimi z "galloon" pletilnimi
       stroji):
6002 43   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
       - - - iz sintetičnih vlaken:
       - - - - drugi:
6002 43 350 - - - - - iz raznobarvnih prej         7.4
6002 93   - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:
       - - - iz sintetičnih vlaken:
       - - - - drugi:
6002 93 31  - - - - - nebeljeni ali beljeni:
6002 93 311 - - - - - - termovelur mase nad
       200 g/m2                    pr
6002 93 33  - - - - - barvani:
6002 93 331 - - - - - - termovelur mase nad
       200 g/m2                    pr
6002 93 35  - - - - - iz raznobarvnih prej:
6002 93 351 - - - - - - termovelur mase nad
       200 g/m2                    pr
6002 93 39  - - - - - tiskani:
6002 93 391 - - - - - - termovelur mase nad
       200 g/m2                    pr
       - - - iz umetnih vlaken:
6002 93 99  - - - - drugi:
6002 93 991 - - - - - termovelur mase nad 200
       g/m2                      pr
6117     Drug gotov pribor za oblačila,
       pleten ali kvačkan; pleteni ali
       kvačkani deli oblačil ali pribora
       za oblačila
6117 80   - Drug pribor:
6117 80 900 - - drugo                   8
6306     Ponjave, platnene strehe in
       zunanje platnene navojnice
       (tende); šotori; jadra (za
       plovila, jadralne deske ali
       suhozemna vozila); izdelki za
       taborjenje
       - Ponjave; platnene strehe in
       zunanje platnene navojnice:
6306 12 000 - - iz sintetičnih vlaken           8
6406     Deli obutve; vložki za obutev,
       vstavki za pete in podobni
       izdelki; gamaše, ovijači in
       podobni izdelki in njihovi deli
6406 10   - Zgornji deli in deli zgornjega
       dela, razen opetnikov:
       - - iz usnja:
6406 10 110 - - - zgornji deli               pr
6406 10 900 - - iz drugih materialov            pr
       - Drugo:
6406 99   - - iz drugih materialov:
6406 99 600 - - - podplati iz usnja ali
       sestavljenega usnja               pr
6813     Frikcijski material in izdelki iz
       frikcijskega materiala (npr.
       plošče, valji, trakovi, segmenti,
       koluti, podstavki, obloge),
       nemontirani, za zavore, sklopke
       ali podobno, na bazi azbesta,
       drugih mineralnih materialov ali
       celuloze, pa tudi kombinirani s
       tekstilom ali drugimi materiali
6813 10   - Zavorne obloge in ploščice:
6813 10 900 - - druge                   3.6
6813 90   - Drugo:
6813 90 900 - - drugo                   3.6
6903     Drugi ognjevarni keramični
       izdelki (npr.: retorte, talilni
       lonci, ponve, brizgalne šobe-
       izlivalniki, čepi, podloge, kadi,
       cevi, obloge in palice), razen iz
       silikatne fosilne moke ali iz
       podobne silikatne zemljine
6903 90   - Drugo:
6903 90 800 - - drugo (npr. SiC)              5
6909     Keramični izdelki za
       laboratorijsko, kemično in drugo
       tehnično rabo; korita in podobne
       posode, ki se uporabljajo v
       kmetijstvu; keramični lonci,
       kozarci in podobni izdelki, ki se
       uporabljajo za transport ali
       pakiranje blaga
       - Keramični izdelki za
       laboratorijsko, kemično in drugo
       tehnično rabo:
6909 19 000 - - drugo                   pr
7007     Varnostno steklo iz kaljenega ali
       plastnega stekla
       - Plastno varnostno steklo:
7007 21   - - velikosti in oblik,
       primernih za vgraditev v vozila,
       letala, vesoljske ladje ali
       plovila:
       - - - drugo:
7007 21 990 - - - - drugo                 3
7007 29 000 - - drugo                   3
7010     Baloni, steklenice, kozarci,
       lonci, fiole, ampule in druge
       posode iz stekla, za transport
       ali pakiranje blaga; stekleni
       kozarci za vlaganje, čepi,
       pokrovi in druga zapirala, iz
       stekla
       - Drugo, s prostornino:
7010 94   - - 0,15 l ali manj:
       - - - drugo:
       - - - - za farmacevtske izdelke,
       s prostornino:
7010 94 710 - - - - - nad 0,055 litra            pr
7010 94 790 - - - - - 0,055 litra ali manj         pr
7014 00 000 Stekleni izdelki za signalizacijo
       in optični deli iz stekla (razen
       tistih iz tar.št. 7015), optično
       neobdelani                   3
7015     Stekla za ure in podobna stekla,
       stekla za nekorektivna ali
       korektivna očala, izkrivljena,
       upognjena, votla in podobno
       obdelana, optično neobdelana;
       votla sferna stekla in segmenti
       za proizvodnjo takih stekel
7015 10 000 - Stekla za korektivna očala          pr
7015 90 000 - Drugo                    3
7202     Fero-predzlitine
       - Fero-mangan:
7202 11   - - ki vsebuje več kot 2 mas.%
       ogljika:
7202 11 200 - - - z granulacijo, ki ne
       presega 5 mm in vsebnostjo
       mangana več kot 65 mas.%            pr
7202 11 800 - - - drugo                  pr
7202 19 000 - - drugo                   pr
       - Fero-silicij:
7202 21   - - ki vsebuje več kot 55 mas.%
       silicija:
7202 21 10  - - - ki vsebuje več kot 55
       mas.%, vendar največ 80 mas.%
       silicija:
7202 21 101 - - - - ki vsebuje do 65 mas.%
       silicija                    pr
7202 21 109 - - - - drugo                  pr
7202 21 900 - - - ki vsebuje več kot 80
       mas.% silicija                 pr
7202 29   - - drugo:
7202 29 100 - - - ki vsebujejo 4 mas.% ali
       več, vendar ne več kot 10 mas.%
       magnezija                    pr
7202 29 900 - - - drugo                   pr
7213     Žica, toplo valjana, v ohlapnih
       kolobarjih, iz železa ali
       nelegiranega jekla
7213 20 000 - Druge, iz avtomatnega jekla         6.2
       - Druge:
7213 91   - - s krožnim prečnim prerezom
       premera manj kot 14 mm:
7213 91 100 - - - iz tipov, ki se
       uporabljajo za armiranje betona         5.9
7213 91 200 - - - iz jekla, ki se uporablja
       za žično armiranje pnevmatik
       (tyre cord)                   5.9
       - - - druge:
7213 91 410 - - - - ki vsebujejo 0,06 mas.%
       ali manj ogljika                5.9
7213 91 490 - - - - ki vsebujejo več kot
       0,06 mas.%, vendar ne več kot
       0.25 mas.% ogljika               5.9
7213 91 700 - - - - ki vsebujejo več kot
       0,25 mas.%, vendar ne več kot
       0.75 mas.% ogljika               5.9
7213 91 900 - - - - ki vsebujejo več kot
       0.75 mas.% ogljika               5.9
7217     Žica iz železa ali nelegiranega
       jekla
7217 20   - Platirana ali prevlečena s
       cinkom:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25
       mas.% ogljika:
7217 20 300 - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza 0,8 mm ali več         2.1
7217 30   - Platirana ali prevlečena z
       drugimi navadnimi kovinami:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25
       mas.% ogljika:
       - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza manj kot 0,8 mm:
7217 30 110 - - - - prevlečena z bakrom          pr
7217 90   - Druga:
       - - ki vsebuje manj kot 0,25
       mas.% ogljika:
7217 90 300 - - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza 0,8 mm ali več         2.1
7220     Ploščato valjani izdelki iz
       nerjavnega jekla, širine manj kot
       600 mm
7220 20   - Hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:
       - - širine ne več kot 500 mm:
       - - - debeline do 0,35 mm, ki
       vsebujejo:
7220 20 91  - - - - 2,5% ali več niklja:
7220 20 911 - - - - - širine 13 mm ali manj         pr
7223 00   Žica iz nerjavnega jekla
       - Ki vsebuje 2,5 mas.% ali več
       niklja:
7223 00 11  - - ki vsebuje 28 mas.% ali več,
       vendar ne več kot 31 mas.% niklja
       in 20 mas.% ali več, vendar ne
       več kot 22 mas.% kroma:
7223 00 111 - - - premera 0,8 mm ali manj          6.8
7223 00 19  - - druga:
7223 00 191 - - - premera 0,8 mm ali manj          6.8
       - Ki vsebuje manj kot 2,5 mas.%
       niklja:
7223 00 91  - - ki vsebuje 13 mas.% ali več,
       vendar ne več kot 25 mas.% kroma
       in 3,5 mas.% ali več, vendar ne
       več kot 6 mas.% aluminija:
7223 00 911 - - - premera 0,8 mm ali manj          6.8
7302     Deli za železniške in tramvajske
       tire, iz železa ali jekla;
       tirnice, vodila in zobate
       tirnice, kretniški jezički,
       križišča, spojne palice in drugi
       deli kretnic, pragovi, tirne
       vezice, tirna ležišča, klini za
       tirna ležišča, podložne plošče,
       pričvrščevalne ploščice,
       distančne palice, drugi deli,
       posebej konstruirani za
       postavljanje, spajanje in
       pritrjevanje tirnic
7302 10   - Tirnice:
       - - druge:
       - - - nove:
7302 10 390 - - - - z maso manj kot 20 kg na
       meter                      1.8
7302 20 000 - Pragovi za tirnice              1.5
7302 40   - Tirne vezice in podložne
       plošče:
7302 40 900 - - druge                   2
7302 90   - Drugo:
7302 90 900 - - drugo                   2
7306     Druge cevi in votli profili (npr.
       z odprtimi spoji, varjeni,
       kovičeni ali zaprti na podoben
       način), iz železa ali jekla
7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim
       prečnim prerezom, iz železa ali
       nelegiranega jekla:
       - - drugi:
       - - - precizne cevi, z debelino
       sten:
7306 30 210 - - - - do vključno 2 mm            pr
       - - - drugi:
       - - - - drugi, z zunanjim
       premerom:
       - - - - - do vključno 168,3 mm:
7306 30 780 - - - - - - drugi               pr
7307     Pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki) iz
       železa ali jekla
       - Liti pribor (fitingi):
7307 11   - - iz netempranega litega
       železa:
7307 11 10  - - - ki se uporablja v tlačnih
       sistemih:
7307 11 101 - - - - fazonski kosi za
       litoželezne cevi                5.6
       - Drug, iz nerjavnega jekla:
7307 22   - - kolena, loki in oglavki z
       navojem:
7307 22 100 - - - oglavki z navojem            pr
7307 22 900 - - - spojnice in kolena            pr
7307 23   - - pribor (fitingi) za
       varjenje:
7307 23 100 - - - kolena in loki              pr
7307 23 900 - - - drugo                  pr
7307 29   - - drug:
7307 29 100 - - - navojni                 pr
7307 29 300 - - - za varjenje               pr
7308     Konstrukcije (razen montažnih
       zgradb iz tar. št. 9406) in deli
       konstrukcij (npr.: mostovi in
       mostne sekcije, vrata za
       zapornice, stolpi, predalčni
       stebri, strehe, strešna ogrodja,
       vrata in okna ter okviri zanje,
       pragovi za vrata, roloji, ograje
       in stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili,
       kotniki, cevi in podobno,
       pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali
       jekla
7308 40   - Podporniki in drugi elementi
       za gradbene odre in opaže in
       podporniki za rudniške jaške:
7308 40 900 - - drugo                   5.6
7310     Cisterne, sodi, pločevinaste
       škatle in podobni kontejnerji, za
       kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih
       plinov), iz železa ali jekla, s
       prostornino do 300 litrov, z
       oblogo ali brez obloge, s
       toplotno izolacijo ali brez nje,
       toda brez mehaničnih ali
       termičnih naprav
       - S prostornino manj kot 50
       litrov:
7310 21   - - pločevinke, ki se zaprejo s
       spajkanjem ali robljenjem:
7310 21 11  - - - pločevinke za shranjevanje
       hrane:
7310 21 111 - - - - za shranjevanje mesnih
       izdelkov s pravokotnim dnom in
       pokrovom 103x166 mm (flat)           6.5
7310 21 19  - - - pločevinke za shranjevanje
       pijače:
7310 21 191 - - - - za shranjevanje pijače, z
       debelino pločevinke manj kot 0,5
       mm                       6.5
7310 29   - - drugo:
7310 29 100 - - - z debelino stene manj kot
       0,5 mm                     6.5
7311 00   Kontejnerji za komprimirane ali
       utekočinjene pline, iz železa ali
       jekla
7311 00 10  - Brezšivni:
7311 00 101 - - za tehnične pline: vodik -
       H2, kisik - O2, argon - Ar,
       ogljikov dioksid - CO2 in njihove
       mešanice                    6.8
7312     Vpredena žica, vrvi in kabli,
       pleteni trakovi ipd., iz železa
       ali jekla, ki niso električno
       izolirani
7312 10   - Vpredena žica, vrvi in kabli:
       - - drugi:
       - - - drugi, z največjim prečnim
       prerezom:
       - - - - več kot 3 mm:
       - - - - - vpredena žica:
7312 10 710 - - - - - - neprevlečena            5.6
       - - - - - - prevlečena:
7312 10 750 - - - - - - - platirana ali
       prevlečena s cinkom               pr
7312 10 790 - - - - - - - druga              5.6
7315     Verige in njihovi deli, iz železa
       ali jekla
       - Členaste verige in njihovi
       deli:
7315 11   - - valjaste verige:
7315 11 100 - - - ki se uporabljajo za
       kolesa in motorna kolesa            7
7318     Vijaki, matice, tirni vijaki
       (tirfoni), vijaki s kavljem,
       kovice, klini za natezanje,
       razcepke, podložke (vključno
       vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz železa ali jekla
       - Izdelki z navojem:
7318 14   - - samovrezni vijaki:
7318 14 100 - - - iz nerjavnega jekla           5.6
7318 15   - - drugi vijaki, sorniki, s
       svojimi maticami ali podložkami
       ali brez njih:
       - - - drugi:
       - - - - drugi:
       - - - - - z glavo:
       - - - - - - z ravno ali križno
       zarezo:
7318 15 510 - - - - - - - iz nerjavnega
       jekla                      5.6
7322     Radiatorji za centralno
       ogrevanje, ki se ne ogrevajo z
       električno energijo, in njihovi
       deli iz železa ali jekla;
       grelniki na topli zrak in
       distributorji toplega zraka
       (vključno z razdelilci, ki lahko
       oddajajo tudi svež ali obnovljen
       zrak), ki se ne ogrevajo z
       električno energijo, z vgrajenim
       eletričnim ventilatorjem, in
       njihovi deli iz železa ali jekla
7322 90   - Drugo:
7322 90 900 - - drugo                   pr
7326     Drugi železni ali jekleni izdelki
7326 20   - Izdelki iz železne ali jeklene
       žice:
       - - drugi:
7326 20 500 - - - žične košare               pr
7326 90   - Drugi:
       - - drugi izdelki iz železa in
       jekla:
7326 90 97  - - - drugi:
7326 90 971 - - - - varilne kabine za
       izdelavo karoserijskih delov,
       njihovo industrijsko sestavo in
       montažo vozil iz tar. št. 8701 do
       8705                      pr
7326 90 972 - - - - pokrovi za pločevinke iz
       tar. podšt. 7310 21 191             pr
7406     Prah in luskine, iz bakra
7406 10 000 - Prah nelamelarne strukture          3.8
7408     Bakrena žica
       - Iz rafiniranega bakra:
7408 11 000 - - s prečnim prerezom, katerega
       največja dimenzija presega 6 mm        4.8
7408 19   - - druga:
7408 19 100 - - - s prečnim prerezom,
       katerega največja dimenzija
       presega 0,5 mm                 pr
7408 19 900 - - - s prečnim prerezom,
       katerega največja dimenzija je
       največ 0,5 mm                  pr
       - Iz bakrovih zlitin:
7408 21 000 - - iz zlitine bakra in cinka
       (medenina)                   pr
7408 29 000 - - druga                   3
7409     Plošče, pločevine in trakovi iz
       bakra, debeline več kot 0,15 mm
       - Iz rafiniranega bakra:
7409 11 000 - - v kolobarjih                pr
7409 19 000 - - drugo                   3.6
       - Iz zlitine bakra in cinka
       (medenina):
7409 21 000 - - v kolobarjih                pr
7409 29 000 - - drugo                   3.6
       - Iz zlitine bakra in kositra
       (brona):
7409 31 000 - - v kolobarjih                pr
7409 39 000 - - drugo                   3.6
7410     Bakrene folije (tudi tiskane ali
       s podlago iz papirja, kartona,
       plastične mase ali podobnih
       podložnih materialov), debeline
       do vključno 0,15 mm (brez vštete
       podlage)
       - Brez podlage:
7410 11 000 - - iz rafiniranega bakra           3.6
7411     Bakrene cevi
7411 10   - Iz rafiniranega bakra:
       - - ravne, z debelino sten:
7411 10 110 - - - več kot 0,6 mm              3.6
7411 10 900 - - drugo                   pr
       - Iz bakrovih zlitin:
7411 21   - - iz zlitine bakra in cinka
       (medenina):
7411 21 10  - - - ravne:
7411 21 101 - - - - cevi iz zlitine bakra in
       cinka z debelino stene manjše od
       3mm                       3.6
7411 21 90  - - - drugo:
7411 21 901 - - - - cevi z debelino stene 3mm
       in manj                     3.6
7412     Pribor (fitingi) za cevi, iz
       bakra (npr. spojnice, kolena,
       oglavki)
7412 10 000 - Iz rafiniranega bakra            3.6
7412 20 000 - Iz bakrovih zlitin              3.6
7413 00   Vpredena žica, vrvi, pleteni
       trakovi ipd., iz bakra,
       električno neizolirani
       - Drugo:
7413 00 910 - - iz rafiniranega bakra           pr
7505     Nikljaste palice, profili in žica
       - Žica:
7505 22 000 - - iz nikljevih zlitin            2
7601     Aluminij, surov
7601 10 000 - Aluminij, nelegiran             pr
7601 20   - Aluminijeve zlitine:
7601 20 100 - - primarne                  pr
7602 00   Aluminijasti odpadki in ostanki
       - Odpadki:
7602 00 110 - - ostružki, opilki, odkruški,
       mlevni odpadki ipd.; odpadki
       barvanih, prevlečenih ali
       podloženih pločevin in folij,
       debeline (brez podlage) do
       vključno 0,2 mm                 pr
7602 00 190 - - drugo (vključno s
       tovarniškim izmetom)              pr
7602 00 900 - Neuporabni, iztrošeni in
       podobni izdelki                 pr
7604     Aluminijaste palice in profili
       - Iz aluminijevih zlitin:
7604 21 00  - - votli profili:
7604 21 001 - - - varjeni in perforirani
       profili                     pr
7604 29   - - drugo:
7604 29 90  - - - profili:
7604 29 901 - - - - profili dimenzije na
       preseku 12 x 8 mm ali manj           pr
7605     Aluminijasta žica
       - Iz nelegiranega aluminija:
7605 11 000 - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza več kot 7 mm          pr
       - Iz aluminijevih zlitin:
7605 21 000 - - z največjo dimenzijo
       prečnega prereza več kot 7 mm          pr
7606     Plošče, pločevine in trakovi iz
       aluminija, debeline več kot 0,20
       mm
       - Pravokotni (tudi kvadratni):
7606 11   - - iz nelegiranega aluminija:
       - - - drugi, debeline:
7606 11 91  - - - - manj kot 3 mm:
7606 11 911 - - - - - za litografiranje
       (litografska pločevina)             5.6
7606 12   - - iz aluminijevih zlitin:
       - - - drugi:
7606 12 50  - - - - pobarvani, lakirani ali
       prevlečeni s plastično maso:
7606 12 501 - - - - - pobarvani, v kolobarjih        pr
7606 12 509 - - - - - drugi                 pr
7606 92 000 - - iz aluminijevih zlitin           5.6
7607     Aluminijaste folije (tudi tiskane
       ali s podlago iz papirja,
       kartona, plastične mase ali
       podobnih materialov), debeline do
       vključno 0,20 mm (merjeno brez
       podlage)
       - Brez podlage:
7607 11   - - samo valjane, vendar dalje
       ne obdelane:
7607 11 10  - - - debeline manj kot 0,021
       mm:
7607 11 101 - - - - debeline manj kot 0,008
       mm                       pr
7607 19   - - druge:
7607 19 100 - - - debeline manj kot 0,021 mm        pr
       - - - debeline najmanj 0,021 mm,
       vendar največ 0,2 mm:
7607 19 99  - - - - druge:
7607 19 991 - - - - - za litografiranje
       (litografska folija)              5
7612     Sodi, bobni, pločevinke, škatle
       in podobni kontejnerji (tudi togi
       in upogljivi cevasti kontejnerji)
       za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih
       plinov), s prostornino največ 300
       litrov, z oblogo ali brez nje, s
       toplotno izolacijo ali brez nje,
       toda brez mehaničnih ali
       termičnih naprav
7612 90   - Drugo:
       - - drugi, s prostornino:
7612 90 98  - - - manj kot 50 litrov:
7612 90 981 - - - - za shranjevanje pijače, z
       debelino pločevinke manj kot 0.5
       mm volumna do 0.5 l               pr
7614     Vpredena žica, vrvi, pleteni
       trakovi ipd. iz aluminija,
       električno neizolirani
7614 10 000 - Z jeklenim jedrom              pr
7616     Drugi izdelki iz aluminija
       - Drugo:
7616 99   - - drugo:
7616 99 90  - - - drugo:
7616 99 901 - - - - pokrovi za pločevinke iz
       tar. podšt. 7310 21 191, ki se
       zapogibajo                   pr
7801     Surovi svinec
       - Drugo:
7801 91 000 - - ki vsebuje antimon, ki po
       masi prevladuje nad drugimi
       elementi                    pr
7801 99   - - drugo:
       - - - drugo:
7801 99 990 - - - - drugo                 pr
8106 00   Bismut in bismutovi izdelki,
       vključno z odpadki in ostanki
8106 00 100 - Bismut, surov ter odpadki in
       ostanki; prah                  pr
8202     Ročne žage; listi za žage vseh
       vrst (vključno z listi za žage za
       vrezovanje, prerezovanje ter
       listi žag brez zob)
       - Drugi listi za žage:
8202 99   - - drugi:
8202 99 900 - - - z delovno površino iz
       drugih materialov                pr
8205     Ročno orodje in priprave
       (vključno s stekloreškimi
       diamanti), ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu; spajkalne
       plamenke; primeži, vpenjala in
       podobno, razen pribora in delov
       za obdelovalne stroje; nakovala;
       prenosne kovačnice; brusi s
       stojali na ročni ali nožni pogon
       - Drugo ročno orodje in priprave
       (vključno s stekloreškimi
       diamanti):
8205 59   - - drugo:
8205 59 900 - - - drugo                  pr
8207     Izmenljivo orodje za ročne
       obdelovalne priprave na mehanični
       pogon ali brez njega ali za
       obdelovalne stroje (npr.: za
       stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
       prerezovanje, narezovanje in
       vrezovanje navojev, vrtanje,
       povečevanje odprtine s
       struganjem, prevlačenje,
       rezkanje), vključno z matricami
       za izvlačenje ali iztiskanje
       kovine, in orodje za vrtanje sten
       in zemlje
8207 20   - Matrice za vlečenje ali
       iztiskanje kovin:
8207 20 90  - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
8207 20 901 - - - za izdelavo karoserijskih
       delov za industrijsko
       sestavljanje vozil iz tar. št.
       8701 do 8705                  pr
8207 30   - Orodje za stiskanje, kovanje
       ali prebijanje (štancanje):
8207 30 100 - - za obdelavo kovin             pr
8207 40   - Orodje za izdelavo notranjih
       in zunanjih navojev:
8207 40 900 - - drugo                   pr
8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za
       vrtanje sten in zemlje:
8207 50 100 - - z delovno površino iz
       diamanta ali aglomeriranega
       diamanta                    pr
       - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
       - - - drugo:
       - - - - za obdelavo kovin, z
       delovno površino:
8207 50 500 - - - - - iz sintranih
       kovinskih karbidov               pr
8207 50 700 - - - - - iz drugih materialov         pr
8207 50 900 - - - - drugo                 pr
8207 60   - Orodje za razširjanje odprtin
       s povrtanjem (rajbla), grezenjem
       (razvrtala), s posnemanjem:
       - - z delovno površino iz drugih
       materialov:
       - - - posnemalna:
8207 60 700 - - - - za obdelavo kovin           pr
8207 70   - Orodje za rezkanje:
       - - za obdelavo kovin, z delovno
       površino:
8207 70 100 - - - iz sintranih kovinskih
       karbidov                    pr
       - - - iz drugih materialov:
8207 70 310 - - - - vretenastega tipa           pr
8207 70 380 - - - - drugo                 pr
8207 70 900 - - drugo                   pr
8208     Noži in rezila, za stroje ali
       mehanične priprave
8208 90 00  - Drugi:
8208 90 001 - - za rezanje papirja in
       kartona                     pr
8213 00 000 Škarje (vključno krojaške in
       podobne škarje) in rezila zanje         pr
8308     Zapirala, okovje z zapirali,
       zaponke, zapirala z zaponkami,
       kljukice, očesca in podobno, za
       obleko, obutev, ročne torbe,
       potovalne predmete in druge
       gotove izdelke; cevaste ali
       razcepne kovice iz navadnih
       kovin; biseri in bleščice iz
       navadnih kovin
8308 90 00  - Drugo, vključno z deli:
8308 90 001 - - zapirala, okovje z zapirali
       (zaklopke) za smučarsko obutev in
       rolke                      pr
8309     Zamaški (vključno kronska
       zapirala, navojni zamaški in
       zamaški, skozi katere se izliva),
       čepi za steklenice, pokrovi iz
       pločevine z navojem ali brez
       njega, zalivke in drug pribor za
       pakiranje, iz navadnih kovin
8309 90   - Drugo:
8309 90 900 - - drugo                   pr
8401     Jedrski reaktorji; gorilni
       elementi (polnjenja), neobsevani,
       za jedrske reaktorje; stroji in
       aparati za separacijo izotopov
8401 10 000 - Jedrski reaktorji              pr
8401 30 000 - Gorilni elementi (polnjenja),
       neobsevani                   pr
8403     Kotli za centralno kurjavo, razen
       kotlov iz tar. št. 8402
8403 10   - Kotli:
8403 10 100 - - litoželezni                pr
8407     Batni motorji z notranjim
       zgorevanjem, na vžig s svečkami,
       z izmeničnim ali vrtilnim
       gibanjem bata
       - Pogonski motorji za plovila:
8407 21   - - izvenkrmni motorji:
       - - - s prostornino nad 325 cm3:
8407 21 990 - - - - z močjo nad 30 kW           pr
8408     Batni motorji z notranjim
       zgorevanjem, na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski
       motorji)
8408 20   - Motorji za pogon vozil iz 87.
       poglavja:
       - - drugi:
       - - - za kmetijske ali gozdarske
       traktorje na kolesih, z močjo:
8408 20 310 - - - - do vključno 50 kW           pr
8413     Črpalke za tekočine, z merilnimi
       napravami ali brez njih,
       elevatorji za tekočine
       - Črpalke z merilnimi napravami
       ali predvidene za delovanje z
       merilnimi napravami:
8413 11 000 - - črpalke za gorivo ali
       mazivo, ki se uporabljajo na
       bencinskih postajah ali v garažah        pr
8413 30   - Črpalke za gorivo, mazalne in
       hladilne medije batnih motorjev z
       notranjim zgorevanjem:
8413 30 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                    pr
8413 50   - Druge tlačne črpalke z
       izmeničnim gibanjem:
       - - druge:
8413 50 500 - - - dozirne in proporcionalne
       črpalke                     pr
       - - - druge:
       - - - - batne črpalke:
8413 50 790 - - - - - druge                pr
8413 60   - Druge tlačne črpalke z
       rotacijskim gibanjem:
       - - druge:
       - - - druge:
       - - - - zobniške črpalke:
8413 60 410 - - - - - hidravlično gnane          pr
8413 60 490 - - - - - druge                pr
       - - - - krilne črpalke:
8413 60 590 - - - - - druge                pr
       - Druge črpalke; elevatorji za
       tekočine:
8413 81   - - črpalke:
8413 81 900 - - - druge                  pr
8414     Zračne ali vakuumske črpalke,
       zračni ali plinski kompresorji in
       ventilatorji; ventilacijske ali
       recirkulacijske nape z vgrajenim
       ventilatorjem, vključno s
       tistimi, ki imajo filtre
8414 10   - Vakuumske črpalke:
       - - druge:
8414 10 300 - - - rotacijske batne črpalke,
       drsne krilne rotacijske črpalke,
       molekularne črpalke in Roots
       črpalke                     pr
8414 60 000 - Nape z največjo horizontalno
       stranico do vključno 120 cm           pr
8414 80   - Drugo:
       - - drugo:
       - - - rotacijski kompresorji:
       - - - - z več gredmi:
8414 80 710 - - - - - vijačni kompresorji         pr
8414 80 900 - - - drugo                  pr
8414 90   - Deli:
8414 90 900 - - drugi                   pr
8417     Industrijske in laboratorijske
       peči, vključno peči za sežiganje,
       neelektrične
8417 80   - Druge:
8417 80 200 - - tunelne pečice in talilne
       peči za žganje keramičnih
       proizvodov                   pr
8417 80 800 - - druge (krematoriji)            pr
8419     Stroji, naprave in laboratorijska
       oprema (vključno električno
       ogrevani), za obdelavo materiala
       s spremembo temperature, kot je
       ogrevanje, kuhanje, žganje,
       destilacija, rektifikacija,
       sterilizacija, pasterizacija,
       parjenje, sušenje, izhlapevanje,
       vplinjevanje, kondenzacija ali
       hlajenje, razen gospodinjskih
       strojev in naprav; pretočni in
       akumulacijski grelniki za vodo,
       neelektrični
       - Sušilnice:
8419 31 000 - - za agroživilske pridelke in
       izdelke                     pr
       - Drugi stroji, naprave in
       oprema:
8419 89   - - drugo:
8419 89 300 - - - naprave za naparevanje
       kovin v vakuumu                 pr
8419 89 98  - - - drugi:
8419 89 981 - - - - druge naprave za hlajenje
       proizvodov v postopku obdelave s
       temperaturo ali pri kateri se
       sprošča temperatura               pr
8419 89 982 - - - - drugi stroji, aparati in
       oprema za uporabo v farmacevtski
       industriji (npr. naprave za
       pripravo vode, liofilizatorji,
       emajl. reaktorji ipd.)             pr
8420     Kalandri in drugi stroji za
       valjanje, razen za kovine ali
       steklo, in valji zanje
8420 10   - Kalandri in drugi stroji za
       valjanje:
8420 10 100 - - ki se uporabljajo v
       tekstilni industriji              pr
8420 10 500 - - ki se uporabljajo v gumarski
       industriji in industriji
       plastičnih mas                 pr
8421     Centrifuge, vključno sušilne
       centrifuge; naprave in aparati za
       filtriranje in čiščenje tekočin
       ali plinov
       - Centrifuge, vključno
       centrifuge za sušenje:
8421 19   - - druge:
       - - - druge:
8421 19 990 - - - - druge                  pr
       - Naprave in aparati za
       filtriranje in čiščenje tekočin:
8421 21   - - za filtriranje in čiščenje
       vode:
8421 21 90  - - - druge:
8421 21 909 - - - - druge                  pr
8421 23   - - filtri za olje ali gorivo,
       za motorje z notranjim
       zgorevanjem:
8421 23 900 - - - drugi                  pr
8421 29   - - druge:
8421 29 900 - - - druge                  pr
       - Naprave in aparati za
       filtriranje in čiščenje plinov:
8421 39   - - druge:
       - - - druge:
       - - - - naprave in aparati za
       filtriranje ali čiščenje drugih
       plinov:
8421 39 510 - - - - - s tekočim procesom          pr
8421 39 98  - - - - - drugi:
8421 39 981 - - - - - - elektro filtri za
       dimne pline                   pr
8421 39 989 - - - - - - drugi                pr
       - Deli:
8421 99 000 - - drugi (npr. filterni vložki)        pr
8424     Mehanske naprave (na ročni pogon
       ali brez njega) za brizganje,
       razprševanje ali pršenje tekočin
       ali prahu; gasilski aparati,
       napolnjeni ali nenapolnjeni;
       brizgalne pištole in podobne
       naprave; stroji za brizganje pare
       ali peska in podobni stroji za
       brizganje s curkom
8424 20 000 - Brizgalne pištole in podobne
       naprave                     pr
8424 30   - Stroji za brizganje pare ali
       peska in podobni stroji za
       brizganje s curkom:
       - - drugi stroji:
8424 30 100 - - - s pogonom na stisnjeni
       zrak                      pr
8424 30 900 - - - drugi                  pr
       - Druge naprave:
8424 89   - - druge:
8424 89 95  - - - druge:
8424 89 951 - - - - naprave za elektrostatski
       nanos barve s transportnim
       sistemom in sušilno napravo           pr
8424 89 959 - - - - druge (npr. avtopralnice)        pr
8426     Ladijski žerjavi; dvigala,
       vključno kabelska dvigala;
       portalna dvigala, luška dvigala
       in avto dvigala, opremljena z
       dvigalom
       - Druga dvigala, samovozna:
8426 41 000 - - na pnevmatičnih kolesih          pr
8427     Viličarji; druga vozila z
       napravami za dviganje ali
       manipulacijo
8427 10   - Samovozni, na elektromotorni
       pogon:
8427 10 10  - - z dvigalno višino 1 m ali
       več:
8427 10 101 - - - bočno-stranski in paletno
       regalni (s pomičnim stebrom v
       vertikalni in horizontalni smeri)
       viličarji                    pr
8428     Drugi stroji za dviganje,
       manipulacijo, nakladanje ali
       razkladanje (npr.: dvigala,
       premične stopnice, transporterji
       in žičnice)
       - Drugi transporterji, ki
       delujejo kontinuirano, za blago
       ali material:
8428 31 000 - - specialno predvideni za
       uporabo pod zemljo               pr
8428 40 000 - Premične stopnice in premične
       steze:                     pr
8429     Samovozni buldožerji,
       angledozerji, grejderji,
       ravnalniki, skreperji, bagri,
       nakladalniki z lopato, stroji za
       nabijanje in cestni valjarji,
       samovozni
       - Samovozni buldožerji in
       angledozerji:
8429 11 000 - - goseničarji                pr
8438     Stroji, ki niso navedeni in ne
       zajeti v drugih tarifnih
       številkah tega poglavja, za
       industrijsko pripravljanje ali
       proizvodnjo hrane ali pijač,
       drugačnih od strojev za
       ekstrakcijo ali pripravljanje
       živalskih ali rastlinskih masti
       in olj
8438 20 000 - Stroji za proizvodnjo slaščic,
       kakava in čokolade               pr
8438 50 000 - Stroji za pripravljanje
       perutninskega in drugega mesa          pr
8441     Drugi stroji za predelavo papirne
       mase, papirja ali kartona,
       vključno s stroji za rezanje vseh
       vrst
8441 10   - Stroji za rezanje:
8441 10 100 - - stroji za rezanje zvitkov in
       premotavanje zvitkov              pr
8441 10 200 - - drugi stroji za vzdolžno in
       prečno rezanje                 pr
8441 30 000 - Stroji za izdelavo škatel,
       trikotnih vrečk, cevi, bobnov in
       podobnih škatel, razen s
       stiskanjem                   pr
8441 80 00  - Drugi stroji:
8441 80 001 - - stroji za lepljenje
       kartonskih škatel                pr
8441 80 002 - - stroji za izsekavanje            pr
8451     Stroji (razen strojev iz tar. št.
       8450) za pranje, čiščenje,
       ožemanje (perila), sušenje,
       likanje (vključno s stiskalnicami
       za fiksiranje), beljenje,
       barvanje, apretiranje,
       dovrševanje, prevlačenje ali
       impregniranje tekstilne preje,
       tkanin, pletenin idr. ali gotovih
       tekstilnih predmetov in stroji za
       nanašanje paste na osnovno
       tkanino ali drugo podlago, ki se
       uporablja pri proizvodnji talnih
       oblog, kot je linolej; stroji za
       navijanje, odvijanje, zlaganje,
       rezanje ali zobčasto izrezovanje
       tekstilnih tkanin
       - Stroji za sušenje:
8451 29 000 - - drugi                   pr
8451 30   - Stroji in stiskalnice za
       likanje (vključno s stiskalnicami
       za fiksiranje):
8454     Konvertorji, livarski lonci,
       forme za ingote in livarski
       stroji, ki se uporabljajo v
       metalurgiji ali livarnah kovin
8454 30   - Livarski stroji:
8454 30 100 - - za vlivanje pod pritiskom         pr
8454 30 900 - - drugi                   pr
8456     Stroji za obdelovanje materialov
       vseh vrst z odvzemanjem materiala
       z laserjem ali drugim svetlobnim
       ali fotonskim snopom,
       ultrazvokom, elektroerozijo,
       elektrokemičnim postopkom,
       elektronskim snopom, ionskim
       snopom ali snopom plazme (razen
       tistih iz tar. št. 8515)
8456 30   - Z elektroerozijo:
       - - numerično krmiljeni:
8456 30 110 - - - žični                  pr
8456 30 190 - - - drugi                  pr
8456 30 900 - - drugi                   pr
8457     Centri za strojno obdelavo,
       stroji, izdelani po principu
       standardnih enot (z eno postajo)
       in prenašalni stroji z več
       postajami, za obdelavo kovin
8457 10   - Centri za strojno obdelavo:
8457 10 100 - - horizontalni                pr
8457 10 900 - - drugi                   pr
8457 30   - Prenašalni stroji z več
       postajami (obdelovanec se
       premika):
8457 30 100 - - numerično krmiljeni            pr
8458     Stružnice (vključno stružni
       centri) za odstranjevanje kovin
       - Horizontalne stružnice:
8458 11   - - numerično krmiljene:
8458 11 200 - - - stružni centri              pr
       - - - avtomatske stružnice:
8458 11 410 - - - - z enim vretenom            pr
8458 11 490 - - - - z več vreteni             pr
8458 19   - - druge:
8458 19 200 - - - stružni centri              pr
       - Druge stružnice:
8458 91   - - numerično krmiljene:
8458 91 200 - - - stružni centri              pr
8458 91 800 - - - druge                  pr
8458 99 000 - - druge                   pr
8459     Obdelovalni stroji za obdelavo
       kovin z odvzemanjem materiala
       (vključno s stroji z delovnimi
       enotami na vodilih), z vrtanjem,
       povečevanjem odprtin (s
       struženjem ali rezkanjem), z
       rezkanjem, vrezovanjem ali
       narezovanjem navojev, razen
       stružnic iz tar. št. 8458
8459 10 000 - Stroji z delovnimi enotami na
       vodilih                     pr
       - Drugi stroji za vrtanje s
       svedrom:
8459 21 000 - - numerično krmiljeni            pr
       - Drugi kombinirani stroji za
       obdelavo odprtin z vrtanjem in
       rezkanjem:
8459 31 000 - - numerično krmiljeni            pr
       - Konzolni rezkalni stroji:
8459 51 000 - - numerično krmiljeni            pr
       - Drugi rezkalni stroji:
8459 61   - - numerično krmiljeni:
8459 61 100 - - - orodni rezkalni stroji          pr
8459 61 900 - - - drugi                  pr
8459 69   - - drugi:
8459 69 100 - - - orodni rezkalni stroji          pr
8459 69 900 - - - drugi                  pr
8460     Obdelovalni stroji za čiščenje,
       ostrenje, brušenje, honanje,
       lepanje, poliranje ali drugačno
       dodelavo kovin, sintranih
       kovinskih karbidov ali kermetov z
       brusi, abrazivi ali z izdelki za
       poliranje, razen strojev za
       izdelavo zobnikov z rezanjem,
       brušenjem ali dodelavo zobnikov
       iz tar. št. 8461
       - Stroji za ostrenje orodij ali
       rezil:
8460 31 000 - - numerično krmiljeni            pr
8460 90   - Drugi:
8460 90 900 - - drugi                   pr
8461     Obdelovalni stroji za obdelavo
       kovin, sintranih kovinskih
       karbidov ali kermetov z
       odvzemanjem materiala: s
       skobljanjem, z izdelavo utorov,
       vlečenjem, rezanjem zobnikov,
       brušenjem zobnikov ali dodelavo
       zobnikov, z žaganjem, z
       odrezovanjem in drugimi postopki,
       ki niso na drugem mestu navedeni
       in ne zajeti
8461 30   - Stroji za posnemanje:
8461 30 100 - - numerično krmiljeni            pr
8461 30 900 - - drugi                   pr
8461 50   - Strojne žage in drugi stroji
       za odrezovanje:
       - - stroji za žaganje:
8461 50 110 - - - cirkularne žage             pr
8461 50 190 - - - drugi                  pr
8461 90 000 - Drugi                    pr
8462     Obdelovalni stroji (vključno s
       stiskalnicami) za obdelavo kovin
       s prostim kovanjem ali kovanjem v
       kalupih; obdelovalni stroji
       (vključno s stiskalnicami) za
       obdelavo kovin z upogibanjem,
       prepogibanjem, ravnanjem,
       uravnavanjem, prerezovanjem ali
       izrezovanjem, za rezanje s
       striženjem; stiskalnice za
       obdelavo kovin ali kovinskih
       karbidov, ki niso zgoraj navedene
       - Stroji za upogibanje,
       prepogibanje, ravnanje in
       poravnavanje (vključno s
       stiskalnicami):
8462 21   - - numerično krmiljeni:
8462 21 050 - - - ki se uporabljajo pri
       proizvodnji polprevodniških
       naprav                     pr
8462 29   - - drugi:
       - - - drugi:
8462 29 100 - - - - za obdelavo ploščatih
       izdelkov                    pr
       - - - - drugi:
8462 29 910 - - - - - hidravlični              pr
8462 29 980 - - - - - drugi                 pr
       - Stroji za štancanje ali
       zarezovanje (vključno s
       stiskalnicami), tudi kombinirani
       stroji za štancanje in rezanje s
       striženjem:
8462 41   - - numerično krmiljeni:
8462 41 100 - - - za obdelavo ploščatih
       izdelkov                    pr
8462 49   - - drugi:
8462 49 900 - - - drugi                  pr
       - Drugi:
8462 91   - - hidravlične stiskalnice:
       - - - drugi:
8462 91 500 - - - - numerično krmiljeni          pr
8462 99   - - drugi:
       - - - drugi:
8462 99 500 - - - - numerično krmiljeni          pr
8462 99 900 - - - - drugi                 pr
8463     Drugi stroji za obdelavo kovin,
       sintranih kovinskih karbidov ali
       kermetov, brez odvzemanja
       materiala
8463 10   - Stroji za vlečenje palic,
       cevi, profilov, žic ipd.:
8463 10 100 - - stroji za vlečenje žice          pr
8463 20 000 - Stroji za valjanje navojev          pr
8463 90 000 - Drugi                    pr
8464     Stroji za obdelavo kamna,
       keramike, betona, azbesta,
       cementa in podobnih mineralnih
       materialov ali za hladno obdelavo
       stekla
8464 10   - Strojne žage:
8464 10 900 - - drugi                   pr
8464 20   - Stroji za brušenje in
       poliranje:
       - - za obdelavo stekla:
8464 20 19  - - - drugi:
8464 20 191 - - - - stroji za brušenje in
       poliranje ravnega stekla            pr
8464 20 200 - - za obdelavo keramike            pr
8464 20 950 - - drugi                   pr
8464 90   - Drugi:
8464 90 80  - - drugi:
8464 90 801 - - - stroji za vrtanje, rezanje,
       graviranje ravnega stekla ali
       njihova kombinacija               pr
8465     Stroji (vključno s stroji za
       povezovanje z žeblji, žičnimi
       sponkami, lepljenjem ali drug
       način sestavljanja) za obdelavo
       lesa, plute, kosti, trde gume,
       trde plastike ali podobnih trdih
       materialov
8465 10   - Stroji, s katerimi so mogoče
       različne vrste strojne obdelave
       brez zamenjave orodja med takimi
       obdelavami:
8465 10 100 - - z ročnim prenosom
       obdelovanca med operacijami           pr
8465 10 900 - - z avtomatskim prenosom
       obdelovanca med operacijami           pr
       - Drugi:
8465 91   - - strojne žage:
8465 91 100 - - - tračne žage               pr
8465 91 200 - - - krožne žage               pr
8465 91 900 - - - druge                  pr
8465 92 000 - - stroji za skobljanje,
       rezkanje ali oblikovanje z
       rezanjem                    pr
8465 93 000 - - stroji za brušenje, glajenje
       ali poliranje                  pr
8465 94 000 - - stroji za upogibanje ali
       sestavljanje                  pr
8465 95 000 - - stroji za vrtanje ali
       dolbenje                    pr
8465 96 000 - - stroji za cepljenje ali
       lupljenje                    pr
8465 99   - - drugi:
8465 99 100 - - - stružnice                pr
8465 99 900 - - - drugi                  pr
8466     Deli in pribor, ki so izključno
       ali pretežno primerni za uporabo
       s stroji iz tar. št. 8456 do
       8465, vključno z držali za
       obdelovance in orodje,
       samoodpiralnimi glavami za
       rezanje navojev, razdelilnimi
       glavami in drugimi specialnimi
       dodatnimi napravami za
       obdelovalne stroje; držala za
       katero koli vrsto orodja, ki se
       pri delu držijo v roki
8466 10   - Držala za orodje in
       samoodpiralne glave za rezanje
       navojev:
       - - držala za orodje:
       - - - druga:
8466 10 310 - - - - za stružnice              pr
8466 10 390 - - - - druga                 pr
8466 10 900 - - samoodpiralne glave za
       rezanje                     pr
8466 20   - Držala za obdelovance:
8466 20 100 - - pomožna orodja za
       pritrjevanje posebnih naprav;
       kompleti standardnih pomožnih
       orodij za pritrjevanje             pr
       - - druga:
8466 20 910 - - - za stružnice               pr
8466 20 990 - - - druga                  pr
       - Drugo:
8466 92   - - za stroje iz tar. št. 8465:
8466 92 800 - - - drugo                  pr
8466 93   - - za stroje iz tar. št. 8456
       do 8461:
8466 93 150 - - - za stroje in aparate iz
       tar. podšt. 8456 10 100, 8456 91
       000, 8456 99 100 ali 8456 99 300        pr
8466 93 170 - - - za stroje in aparate iz
       tar. podšt. 8456 99 500             pr
8466 93 950 - - - drugo                  pr
8466 94   - - za stroje iz tar. št. 8462
       in 8463:
8467     Ročno orodje, pnevmatsko,
       hidravlično ali z vdelanim
       neelektričnim motorjem
       - Pnevmatsko:
8467 11   - - rotacijsko (vključno
       kombinirano rotacijsko -
       perkusijsko):
8467 11 10  - - - za obdelavo kovin:
8467 11 101 - - - - orodja za industrijsko
       sestavo in montažo karoserije
       vozil iz tar. št 8701 do 8705          pr
8467 11 90  - - - drugo:
8467 11 901 - - - - za ekstrudiranje            pr
8467 19 000 - - drugo                   pr
8470     Računski stroji in žepni
       shranjevalniki podatkov, stroji
       za reprodukcijo ter stroji za
       prikazovanje z računskimi
       funkcijami; knjigovodski stroji,
       frankirni stroji, stroji za
       izdajanje kart in podobni stroji
       z vdelanimi računskimi napravami;
       registrirne blagajne:
8470 50 000 - Registrirne blagajne             6.5
8471     Računalniki - stroji za
       avtomatsko obdelavo podatkov in
       njihove enote; magnetni ali
       optični čitalniki, stroji za
       prepisovanje podatkov na nosilce
       podatkov v kodirani obliki in
       stroji za obdelavo takih
       podatkov, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu
8471 30 000 - Prenosni digitalni stroji za
       avtomatsko obdelavo podatkov z
       maso do vključno 10 kg, ki imajo
       v istem ohišju najmanj eno
       centralno procesno enoto,
       tipkovnico in prikazovalnik           pr
       - Drugi digitalni stroji za
       avtomatsko obdelavo podatkov:
8471 41   - -  ki imajo v skupnem ohišju
       najmanj eno centralno procesno
       enoto ter eno vhodno enoto in eno
       izhodno enoto, medsebojno
       povezani ali ne:
8471 41 900 - - - drugi                   pr
8471 49   - -  drugi, predstavljeni v
       obliki sistema:
8471 49 900 - - - drugi                   pr
8471 50   - Digitalne procesne enote,
       razen tistih iz tar. podšt 8471
       41 in 8471 49, ki imajo v istem
       ohišju ali ločeno še naslednje
       vrste enot: eno ali dve
       pomnilniški enoti, eno ali dve
       vhodni enoti, in eno ali dve
       izhodni enoti :
8471 50 900 - - drugi                    pr
8471 60   - Vhodne ali izhodne enote,
       vštevši tudi tiste, ki imajo ali
       nimajo v istem ohišju tudi
       pomnilniške enote:
       - - druge:
8471 60 400 - - - tiskalniki                5
8471 60 900 - - - drugo                  pr
8471 70   - Pomnilne enote:
       - - druge:
8471 70 400 - - - centralne pomnilne enote         pr
       - - - druge:
       - - - - diskovne pomnilne enote:
8471 70 510 - - - - - optične, vključno z
       magnetno-optičnimi               pr
       - - - - - druge:
8471 70 530 - - - - - - trdi diski             pr
8471 70 590 - - - - - - druge                pr
8471 70 600 - - - - pomnilne enote z
       magnetnimi trakovi               pr
8471 80 000 - Druge enote strojev za
       avtomatsko obdelavo podatkov          5
8471 90 000 - Drugo                    pr
8473     Deli in pribor (razen pokrovov,
       kovčkov za stroje ipd.), ki so
       izključno ali v glavnem primerni
       za uporabo s stroji iz tar. št.
       8469 do 8472
8473 30   - Deli in pribor za stroje iz
       tar. št. 8471:
8473 30 100 - - elektronski deli              pr
8473 30 900 - - drugi                   pr
8473 40   - Deli in pribor za stroje iz
       tar. št. 8472:
8473 40 900 - - drugi                   6.5
8474     Stroji za sortiranje, sejanje,
       separacijo, pranje, drobljenje,
       mletje, mešanje ali gnetenje
       zemlje, kamna, rudnin ali drugih
       trdnih mineralnih materialov
       (vključno s prahom ali pasto);
       stroji za aglomeriranje,
       modeliranje ali oblikovanje
       trdnih mineralnih goriv,
       keramične mase, cementa, sadre
       ali drugih mineralnih izdelkov v
       obliki prahu ali paste; stroji za
       izdelavo peščenih livarskih
       kalupov
8474 80   - Drugi stroji:
8474 80 100 - - stroji za aglomeracijo,
       oblikovanje ali vlivanje
       keramične paste                 pr
8474 80 900 - - drugi                    pr
8475     Stroji za montiranje električnih
       ali elektronskih žarnic, sijalk
       ali elektronk ali bliskovnih
       žarnic v steklene plašče; stroji
       za proizvodnjo ali vročo obdelavo
       stekla in steklenih izdelkov
8475 90 000 - Deli                     pr
8477     Stroji za obdelavo gume ali
       plastične mase ali za izdelavo
       izdelkov iz teh materialov, ki
       niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju
8477 10   - Stroji za brizgalno vlivanje v
       kalupe:
8477 10 100 - - oprema za kapsuliranje pri
       sestavi polprevodniških naprav         pr
8477 10 900 - - drugo                    pr
8477 20 000 - Ekstruderji                 pr
8477 30 000 - Stroji za oblikovanje s
       pihanjem                    pr
8477 40 000 - Stroji za oblikovanje z
       vakuumom in drugi stroji za
       termično oblikovanje              pr
8479     Stroji in mehanske naprave s
       posebnimi funkcijami, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu v tem poglavju
8479 20 000 - Stroji za ekstrakcijo ali
       pripravo živalskih ali
       rastlinskih masti ali olj            pr
       - Drugi stroji in mehanske
       naprave:
8479 81 000 - - za obdelovanje kovin,
       vključno z napravami za navijanje
       električne žice                 pr
8479 82 000 - - stroji za mešanje, gnetenje,
       drobljenje, mletje, sejanje,
       rešetanje, homogeniziranje ali
       emulgiranje                   pr
8479 89   - - drugo:
       - - - drugo:
8479 89 730 - - - - aparati za mokro
       jedkanje, razvijanje, guljenje
       ali čiščenje polprevodniških
       rezin in podlag prikazovalnikov
       na tekoče kristale               pr
8479 89 770 - - - - pritrjevalniki in
       spojilniki, avtomatizirani na
       trak, za sestavo polprevodniških
       naprav                     pr
8479 89 790 - - - - pribor za kapsuliranje
       za sestavo polprevodniških naprav        pr
8479 89 910 - - - - stroji za glaziranje in
       okraševanje keramičnih izdelkov         pr
8479 89 980 - - - - drugo                 pr
8479 90   - Deli:
       - - drugi:
8479 90 500 - - - strojev iz tar. podšt.
       8479 89 650, 8479 89 700, 8479 89
       730, 8479 89 770 ali 8479 89 790        pr
       - - - drugi:
8479 90 970 - - - - drugi                  pr
8480     Livarski okvirji za livarne
       kovin; modelne plošče; modeli za
       kalupe, kalupi za kovino (razen
       kalupov za ingote), kovinske
       karbide, steklo, mineralne
       materiale, gumo in plastične mase
       - Kalupi za gumo ali plastične
       mase:
8480 71   - - za brizganje ali kompresijo:
8480 71 100 - - - ki se uporabljajo pri
       proizvodnji polprevodniških
       naprav                     pr
8480 71 900 - - - drugi                   pr
8481     Pipe, ventili in podobne naprave
       za cevovode, kotle, rezervoarje,
       velike posode in podobno,
       vključno z redukcijskimi ventili
       in termostatsko krmiljenimi
       ventili
8481 10   - Redukcijski ventili:
8481 10 050 - - kombinirani s filtri ali
       mazalci                     5.4
       - - drugi:
8481 10 990 - - - drugi                  5.6
8481 20   - Ventili za oljnohidravlične
       ali pnevmatske prenose:
8481 20 900 - - ventili za upravljanje
       pnevmatsko poganjanih prenosov         pr
8481 80   - Druge naprave:
       - - pipe, ventili in podobne
       naprave za odtoke, pomivalna
       korita, bideje, vodne kotličke,
       banje in podobne instalacije:
8481 80 190 - - - drugi                  pr
       - - druge:
       - - - procesno krmiljeni
       ventili:
8481 80 590 - - - - drugi                 5.9
       - - - drugi:
       - - - - zasuni:
8481 80 630 - - - - - jekleni               pr
8481 80 99  - - - - drugi:
8481 80 991 - - - - - ventili z razpršilci         pr
8482     Kotalni ležaji
8482 10   - Kroglični ali valjčni ležaji:
8482 10 100 - - z največjim zunanjim
       premerom do vključno 30 mm           6.5
       - Deli:
8482 91   - - kroglice, iglice in valjčki:
8482 91 900 - - - drugi                  pr
8501     Elektromotorji in električni
       generatorji (razen generatorskih
       agregatov)
8501 10   - Motorji z močjo do 37,5 W:
       - - drugi:
8501 10 910 - - - univerzalni motorji na
       izmenični ali enosmerni tok           pr
8501 10 990 - - - motorji na enosmerni tok         pr
       - Drugi izmenični motorji,
       večfazni:
8501 53   - - z močjo nad 75 kW:
       - - - drugi:
       - - - - drugi, z močjo:
8501 53 920 - - - - - nad 75 kW, do vključno
       375 kW                     pr
8501 53 990 - - - - - nad 750 kW              pr
       - Generatorji izmeničnega toka
       (alternatorji):
8501 61   - - z močjo do vključno 75 kVA:
8501 64 000 - - z močjo nad 750 kVA            pr
8502     Električni generatorski agregati
       in rotacijski pretvorniki
       - Generatorski agregati z
       batnimi motorji z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski
       motorji):
8502 11   - - z močjo do vključno 75 kVA:
       - - - drugi:
8502 11 990 - - - - z močjo nad 7,5 kVA, do
       vključno 75 kVA                 pr
8502 13   - - z močjo nad 375 kVA:
       - - - drugi:
8502 13 910 - - - - z močjo nad 375 kVA do
       vključno 750 kVA                pr
8502 13 930 - - - - z močjo nad 750 kVA do
       vključno 2000 kVA                pr
8502 13 980 - - - - z močjo nad 2000 kVA          pr
8502 20   - Generatorski agregati z
       batnimi motorji z notranjim
       zgorevanjem na vžig s svečkami:
       - - drugi:
8502 20 910 - - - z močjo do vključno 7,5
       kVA                       pr
8502 20 920 - - - z močjo nad 7,5 kVA do
       vključno 375 kVA                pr
8502 20 940 - - - z močjo nad 375 kVA do
       vključno 750 kVA                pr
8502 20 980 - - - z močjo nad 750 kVA           pr
8503 00   Deli, ki so izključno ali
       pretežno primerni za uporabo s
       stroji iz tar. št. 8501 ali 8502
       - Drugo:
8503 00 990 - - drugo                   pr
8504     Električni transformatorji,
       statični pretvorniki (npr.
       usmerniki) in indukcijske tuljave
8504 10   - Predstikalne naprave za
       žarnice na razelektrenje:
       - - druge:
8504 10 990 - - - druge                  pr
8504 40   - Statični pretvorniki:
       - - drugi:
8504 40 200 - - - vrst, ki se uporabljajo
       skupaj s telekomunikacijskimi
       aparati, s stroji za avtomatsko
       obdelavo podatkov in njihovimi
       enotami                     pr
       - - - drugi:
       - - - - drugi:
       - - - - - drugi:
       - - - - - - razsmerniki:
8504 40 970 - - - - - - - z zmogljivostjo nad
       7,5 kVA                     pr
8504 40 990 - - - - - - drugi                pr
8504 90   - Deli:
       - - transformatorjev in
       indukcijskih tuljav:
       - - - drugo:
8504 90 180 - - - - drugo                  5.4
       - - statičnih pretvornikov:
8504 90 990 - - - drugo                   2.2
8505     Elektromagneti; trajni magneti in
       izdelki, ki so namenjeni, da po
       magnetenju postanejo trajni
       magneti; vpenjalne glave,
       vpenjalne naprave in podobna
       držala za obdelovance na osnovi
       elektromagnetov ali trajnih
       magnetov; elektromagnetne sklopke
       in zavore; elektromagnetne
       dvigalne glave
8505 90   - Drugo, vključno z deli:
8505 90 100 - - elektromagneti               pr
8506     Primarne celice in primarne
       baterije
8506 30   - Z živosrebrovim oksidom:
8506 30 100 - - cilindrične celice             7.5
8506 30 300 - - gumbaste celice              7.5
8506 30 900 - - druge                   7.5
8506 40   - S srebrovim oksidom:
8506 40 100 - - cilindrične celice             7.5
8506 40 300 - - gumbaste celice              7.5
8506 40 900 - - druge                   7.5
8506 50   - Litijeve:
8506 50 100 - - cilindrične celice             6.5
8506 50 300 - - gumbaste celice              7.5
8506 50 900 - - druge                   7.5
8506 60   - Zrak-cinkove:
8506 60 100 - - cilindrične celice             7.5
8506 60 300 - - gumbaste celice              7.5
8506 60 900 - - druge                   7.5
8506 90 000 - Deli                     pr
8507     Električni akumulatorji, vključno
       s separatorji zanje, pravokotni
       ali ne, vključno s kvadratnimi
8507 30   - Kadmij-nikljevi akumulatorji:
8507 30 100 - - za uporabo v civilnem
       letalstvu                    pr
       - - drugi:
8507 30 910 - - - hermetično zaprti            pr
8507 80   - Drugi akumulatorji:
       - - drugi:
8507 80 910 - - - nikelj-hidridni             8.3
8507 90   - Deli:
       - - drugi:
8507 90 930 - - - separatorji               pr
8507 90 980 - - - drugo                  pr
8511     Električna oprema za vžiganje in
       zaganjanje motorjev z notranjim
       zgorevanjem, ki se vžigajo s
       svečko ali kompresijo (npr.:
       vžigalni magneti, dinamomagneti,
       vžigalne tuljave, vžigalne
       svečke, ogrevalne svečke,
       električni zaganjalniki);
       generatorji (npr. diname in
       alternatorji) in reglerji zanje
8511 30   - Razdelilniki; vžigalne
       tuljave:
8511 30 900 - - drugi                   3.2
8512     Električna oprema za razsvetljavo
       in signalizacijo (razen izdelkov
       iz tar. št. 8539), vetrobranski
       brisalci, naprave za odmrznitev
       in naprave za razmeglitev, za
       dvokolesa in motorna vozila
8512 10 000 - Oprema za razsvetljavo in
       vizualno signalizacijo za
       dvokolesa                    6
8514     Industrijske ali laboratorijske
       električne peči (vključno
       indukcijske ali dielektrične
       peči); druga oprema za
       industrijsko ali laboratorijsko
       indukcijsko ali dielektrično
       segrevanje
8514 20   - Indukcijske ali dielektrične
       peči:
       - - indukcijske peči in pečice:
8514 20 100 - - - indukcijske peči in pečice        pr
8515     Stroji in aparati za mehko in
       trdo spajkanje ali varjenje,
       električni (vključno z električno
       segrevalnim plinom), laserski ali
       na principu druge svetlobe ali
       fotonskega snopa, ultrazvoka,
       elektronskega snopa, magnetnih
       impulzov ali plazemskega obloka,
       vključno s tistimi, s katerimi se
       lahko reže; električni stroji in
       aparati za vroče brizganje kovin
       ali kermetov (razen tistih iz
       tar. št. 8456)
       - Stroji in aparati za
       električno uporovno varjenje
       kovin:
8515 21 000 - - avtomatski ali polavtomatski        pr
8515 29   - - drugi:
8515 29 90  - - - drugi:
8515 29 901 - - - - za točkovno varjenje in
       varilne klešče, ki se uporabljajo
       v industrijskem sestavljanju
       karoserij vozil iz tar. št. 8701
       do 8705                     pr
8515 80   - Drugi stroji in aparati:
       - - drugi:
       - - - za obdelavo kovin:
8515 80 110 - - - - za varjenje               pr
8515 80 190 - - - - drugi (npr. za rezanje)         pr
       - - - drugi:
8515 80 910 - - - - za uporovno varjenje
       plastičnih mas                 pr
8515 80 990 - - - - drugi                  pr
8517     Električni aparati za žično
       telefonijo in telegrafijo,
       vključno telefonski aparati z
       brezžično slušalko ter
       telekomunikacijski aparati za
       žične sisteme z nosilnim tokom
       ali za digitalne žične sisteme;
       videofoni
8517 50   - Drugi aparati za žične sisteme
       z nosilnim tokom ali za digitalne
       žične sisteme:
8517 50 100 - - aparati za žične sisteme z
       nosilnim tokom                 6
8517 50 900 - - drugi                    pr
8517 80   - Drugi aparati:
8517 80 100 - - domofonski sistemi             pr
8517 80 900 - - drugi                   pr
8518     Mikrofoni (razen brezžičnih iz
       tar. št. 8525) in njihova
       stojala; zvočniki, vključno z
       zvočniki v zvočnih omaricah;
       naglavne slušalke, slušalke za
       eno uho in kombinacije z
       mikrofonom (razen brezžičnih iz
       tar. št. 8525, 8527 ali 8543);
       avdiofrekvenčni električni
       ojačevalniki; električni sestavi
       za ojačevanje zvoka
       - Zvočniki, vključno z zvočniki
       v zvočnih omaricah:
8518 29   - - drugi:
       - - - drugi:
8518 29 200 - - - - zvočniki s frekvenčnim
       območjem od 300 Hz do 3,4 Khz,
       katerih premer ne presega 50 mm,
       vrst, ki se uporabljajo v
       telekomunikacijah                pr
8518 29 800 - - - - drugi                  pr
8518 30   - Naglavne slušalke, slušalke za
       eno uho in kombinacije z
       mikrofonom:
       - - drugo:
8518 30 200 - - - telefonske slušalke za
       žične telefonske aparate            pr
8518 30 800 - - - drugo                   pr
8525     Oddajniki za radiotelefonijo,
       radiotelegrafijo, radiodifuzijo
       ali televizijo, vključno z
       oddajniki z vgrajenim
       sprejemnikom ali aparatom za
       snemanje ali reprodukcijo zvoka;
       televizijske kamere; video kamere
       za snemanje posamičnih slik in
       drugi video snemalne kamere
8525 20   - Oddajniki z vdelanim
       sprejemnikom:
8525 20 100 - - radiotelegrafski ali
       radiotelefonski aparati, za
       uporabo v civilnem letalstvu          pr
8525 40   - Video kamere za snemanje
       posamičnih slik in druge video
       snemalne kamere:
       - - video kamere za snemanje
       posamičnih slik:
8525 40 110 - - - digitalne                 5
8525 40 190 - - - druge                   5
       - - drugi video snemalniki:
8525 40 910 - - - ki lahko posnamejo zvok ali
       sliko, posneto s televizijsko
       kamero                     5
8525 40 990 - - - drugi                   5
8526     Radarji, naprave za
       radionavigacijo in aparati za
       radijsko daljinsko krmiljenje
       - Drugo:
8526 91   - - naprave za radionavigacijo:
8526 91 900 - - - druge                  pr
8527     Sprejemniki za radiotelefonijo,
       radiotelegrafijo ali
       radiodifuzijo, vključno s
       sprejemniki, kombiniranimi v
       istem ohišju z aparatom za
       snemanje ali reprodukcijo zvoka
       ali z uro
8527 90   - Drugi aparati:
       - - drugi:
8527 90 920 - - - prenosni sprejemniki
       klicev, opozoril ali obvestil
       (pozivniki - "paging")             6.5
8528     Televizijski sprejemniki,
       kombinirani ali nekombinirani v
       istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za
       snemanje ali reprodukcijo zvoka
       ali slike; videomonitorji in
       videoprojektorji
       - Televizijski sprejemniki,
       kombinirani ali nekombinirani v
       istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za
       snemanje ali reprodukcijo zvoka
       ali slike:
8528 30   - Video projektorji:
8528 30 050 - - ki delujejo na principu
       ploščatih ravnih prikazovalnikov
       (npr. na tekoče kristale), ki
       lahko prikazujejo digitalne
       informacije generirane s strojem
       za avtomatsko obdelavo podatkov         pr
       - - drugi:
8528 30 200 - - - barvni                  pr
8529     Deli, ki so izključno ali
       pretežno namenjeni za uporabo z
       aparati iz tar. št. 8525 do 8528
8529 10   - Antene in antenski raflektorji
       vseh vrst; deli, namenjeni za
       uporabo z njimi:
       - - drugi:
8529 10 900 - - - drugo                  pr
8529 90   - Drugo:
8529 90 100 - - sklopi in podsklopi, ki so
       sestavljeni iz dveh ali več
       medsebojno pritrjenih delov, za
       aparate iz tar. podšt. 8526 10
       100, 8526 91 110, 8526 91 190 in
       8526 92 100, za uporabo v
       civilnem letalstvu               pr
       - - drugo:
       - - - drugo:
8529 90 720 - - - - elektronski sklopi           pr
       - - - - drugo:
8529 90 810 - - - - - za televizijske kamere
       iz tar. podštevilke 8525 30 in
       aparate iz tar. številk 8527 in
       8528                      pr
8529 90 880 - - - - - drugi                 pr
8530     Električna oprema za
       signalizacijo, varnost, nadzor
       ali upravljanje prometa po
       železniških ali tramvajskih
       progah, cestah, notranjih vodnih
       poteh, parkiriščih, lukah ali
       letališčih (razen opreme iz tar.
       št. 8608)
8530 80 000 - Druga oprema                 pr
8531     Električni aparati za zvočno ali
       vizualno signalizacijo (npr.:
       zvonci, sirene, indikatorske
       table, alarmni aparati proti
       tatvini ali požaru), razen tistih
       iz tar. št. 8512 ali 8530
8531 20   - Indikatorske table z vdelanimi
       napravami s tekočimi kristali
       (LCD) ali svetlečimi diodami
       (LED):
       - - druge:
       - - - s sklopi s tekočimi
       kristali (LCD):
8531 20 500 - - - - z aktivnimi matričnimi
       sklopi s tekočimi kristali           pr
8531 20 800 - - - - druge                 pr
8531 90   - Deli:
8531 90 200 - - aparatov iz tar. podštevilk
       8531 20 in 8531 80 300             pr
8531 90 800 - - drugi                   pr
8532     Električni kondenzatorji,
       konstantni, spremenljivi ali
       nastavljivi (vnaprej nastavljeni)
       - Drugi konstantni
       kondenzatorji:
8532 21 000 - - tantalski                 pr
8532 24 00  - - keramični, večplastni:
8532 24 009 - - - drugi                  pr
8535     Električni aparati za
       vklapljanje, izklapljanje ali
       zaščito električnih tokokrogov
       ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.:
       stikala, varovalke, prenapetostni
       odvodniki, omejevalniki
       napetosti, dušilni elementi
       motečih valov, priključne
       razdelilne priprave in stikalne
       omare), za napetost nad 1.000 V
8535 30   - Ločilniki in vklopno -
       izklopna stikala:
8535 30 900 - - drugi                   pr
8535 40 00  - Prenapetostni odvodniki,
       omejevalniki napetosti in dušilni
       elementi motečih valov:
8535 40 001 - - kovinsko - oksidni
       prenapetostni odvodniki vgrajeni
       v polimerna ohišja in dušilni
       elementi motečih valov             pr
8536     Električni aparati za vklapljanje
       in izklapljanje ali za zaščito
       električnih tokokrogov ali za
       povezavo z električnimi tokokrogi
       ali znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni
       elementi motečih valov, vtiči in
       vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za napetosti
       do vključno 1.000 V
       - Releji :
8536 49 00  - - drugi:
8536 49 001 - - - termoreleji za napetosti
       več kot 60V, za temperaturno
       območje od 0 do 160 stopinj C,
       vgrajeni v hermetično zaprto
       stekleno ohišje (ampulo), dolžine
       ampule, brez priključne žice, ne
       več kot 35 mm, namenjeni za
       vgradnjo v kompresorje za
       hladilnike                   2.3
8536 50   - Druga stikala:
       - - druga:
8536 50 800 - - - druga                   7.4
       - Okovi žarnic, vtiči in
       vtičnice:
8536 69   - - drugi:
8536 69 100 - - - za koaksialne kable           7.4
8536 90   - Drugi aparati:
8536 90 100 - - vezni in kontaktni elementi
       za žice in kable                pr
8536 90 850 - - drugi                   pr
8537     Table, plošče, pulti, mize, omare
       in druge osnove, opremljene z
       dvema ali več izdelki iz tar. št.
       8535 ali 8536, za električno
       krmiljenje ali razdeljevanje
       električnega toka, vključno s
       tistimi z vgrajenimi instrumenti
       in aparati iz 90. poglavja in
       aparati za numerično krmiljenje,
       razen telefonskih central iz tar.
       št. 8517
8537 10   - Za napetost do vključno 1.000
       V:
       - - drugo:
8537 10 990 - - - drugo                  pr
8539     Električne žarnice z nitko in
       električne žarnice na
       razelektrenje, vključno zaprte
       reflektorske žarnice z naparjenim
       zrcalom, ultravijolične in
       infrardeče žarnice; obločnice
       - Druge žarnice z nitko, brez
       ultravijoličnih in infrardečih
       žarnic:
8539 22   - - druge, z močjo do vključno
       200 W in za napetosti nad 100 V:
8539 22 900 - - - druge                  6.5
       - Žarnice na razelektrenje,
       razen ultravijoličnih žarnic:
8539 31   - - fluorescenčne, s
       termokatodo:
8539 31 100 - - - z dvojnim podnožjem           pr
8539 32   - - žarnice, napolnjene s parami
       živega srebra ali natrija in
       kovinsko - halogenske žarnice:
8539 32 100 - - - napolnjene s parami živega
       srebra                     pr
8539 32 500 - - - napolnjene s parami
       natrija                     pr
8539 32 900 - - - kovinsko - halogenske          pr
8539 39 000 - - druge                   6.8
8539 90   - Deli:
8539 90 100 - - podnožja žarnice              pr
8539 90 900 - - drugo                   6.5
8540     Žarilnokatodne, hladnokatodne in
       fotokatodne elektronke in cevi
       (npr.: vakuumske elektronke ali
       cevi, napolnjene s paro ali
       plinom, živosrebrove
       usmerjevalke, Braunove elektronke
       - katodne cevi, slikovne cevi za
       televizijske kamere)
       - Druge elektronke:
8540 81 000 - - sprejemne ali ojačevalne
       elektronke                   6.5
8541     Diode, tranzistorji in podobni
       polprevodniški elementi;
       fotoobčutljivi polprevodniški
       elementi, vključno fotonapetostne
       celice, sestavljene v module ali
       plošče ali ne; diode za sevanje
       svetlobe; montirani
       piezoelektrični kristali
8541 10 000 - Diode, razen fotoobčutljivih
       diod in diod za sevanje svetlobe        pr
       - Tranzistorji, razen
       fotoobčutljivih:
8541 21 00  - - z disipacijo (izgubljeno
       močjo), manjšo od 1 W:
8541 21 009 - - - drugi                  pr
8541 29 00  - - drugi:
8541 29 009 - - - drugi                  pr
8541 30 00  - Tiristorji, diac in triac
       elementi, razen fotoobčutljivih
       elementov:
8541 30 009 - - drugi                   pr
8541 40   - Fotoobčutljivi polprevodniški
       elementi, vključno fotonapetostne
       celice, sestavljene v module ali
       plošče ali ne; diode za sevanje
       svetlobe:
8541 40 100 - - diode za sevanje svetlobe,
       vključno laserske diode             pr
8541 40 90  - - druge:
8541 40 909 - - - drugo                  pr
8541 60 000 - Montirani piezoelektrični
       kristali                    5.6
8542     Elektronska integrirana vezja in
       mikrosestavi
8542 30   - Druga monolitna integrirana
       vezja:
       - - drugo:
8542 30 700 - - - vmesniška (interface)
       vezja; vmesniška (interface)
       vezja s sposobnostjo krmilnih in
       kontrolnih funkcij               pr
8542 30 900 - - - druga                  pr
8542 40 000 - Hibridna integrirana vezja:         pr
8543     Električni stroji in aparati s
       posebnimi funkcijami, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu v tem poglavju
8543 20 000 - Signalni generatorji             pr
       - Drugi stroji in aparati:
8543 89   - - drugo:
       - - - drugo :
8543 89 950 - - - - drugi (npr. UV - čistilci
       pitne vode, equalizer-ji, IR -
       brezžične slušalke, IR -
       brezžični mikrofoni)              pr
8544     Izolirana žica (vključno z
       lakirano žico ali elektrolitsko
       oksidirano žico), kabli (vključno
       s koaksialnimi kabli) in drugi
       izolirani električni vodniki, s
       konektorjem ali brez njega; kabli
       iz optičnih vlaken, izdelani iz
       posamično oplaščenih vlaken,
       kombinirani z električnimi
       vodniki ali ne, s konektorjem ali
       brez njega
8544 30   - Kompleti vodnikov za vžig in
       drugi kompleti vodnikov za
       vozila, letala ali ladje:
8544 30 900 - - drugi                   6.5
       - Drugi električni vodniki, za
       nazivno napetost do vključno 80
       V:
8544 41   - - s konektorji:
8544 41 900 - - - drugi                  6.5
       - Drugi električni vodniki, za
       nazivno napetost nad 80 do
       vključno 1000 V:
8544 51   - - s konektorji:
8544 51 100 - - - vrst, ki se uporabljajo v
       telekomunikacijah                pr
8544 51 900 - - - drugi                   pr
8544 59   - - drugi:
8544 59 100 - - - žica in kabli, s premerom
       posamičnega žičnega vodnika nad
       0,51 mm                     pr
       - - - drugi:
8544 59 200 - - - - za nazivno napetost
       1.000 V                     pr
8544 59 800 - - - - za nazivno napetost nad
       80 V, vendar manj kot 1.000 V          3.7
8544 60   - Drugi električni vodniki, za
       nazivno napetost nad 1.000 V:
8544 60 100 - - z bakrenimi vodniki            pr
8544 60 900 - - z drugimi vodniki             pr
8546     Električni izolatorji iz
       kakršnega koli materiala
8546 20   - Iz keramičnih materialov:
       - - s kovinskimi deli:
8546 20 99  - - - drugi:
8546 20 991 - - - - za napetosti nad 72,5 kV        pr
8546 90   - Drugi:
8546 90 900 - - drugi                   5.9
8547     Izolirni deli za električne
       stroje, naprave ali opremo,
       izdelani v celoti iz izolirnega
       materiala ali samo z manjšimi
       kovinskimi komponentami (npr.
       tulci z navojem), vdelanimi med
       stiskanjem izključno zaradi
       vezave, razen izolatorjev iz tar.
       št. 8546; cevi za električne
       vodnike in spojke zanje, iz
       navadnih kovin, obložene z
       izolirnim materialom
8547 90 000 - Drugo                    3
8606     Železniški in tramvajski tovorni
       vagoni, nesamovozni
       - Drugi:
8606 99 000 - - drugi                   1.7
8703     Avtomobili in druga motorna
       vozila, konstruirana predvsem za
       prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
       št. 8702), vključno z motornimi
       vozili za kombinirani prevoz
       ljudi in blaga (tipa "karavan",
       "kombi" itd.) in dirkalnimi
       avtomobili
       - Druga vozila z batnim motorjem
       in vžigom s svečko, razen z
       rotacijskimi batnimi motorji:
8703 21   - - s prostornino cilindrov do
       vključno 1000 cm3:
8703 21 100 - - - nova                   22
8703 22   - - s prostornino cilindrov nad
       1000 cm3 do vključno 1500 cm3:
8703 22 10  - - - nova:
8703 22 101 - - - - terenska                17
8703 22 109 - - - - druga                  22
8703 23   - - s prostornino cilindrov nad
       1500 cm3 do vključno 3000 cm3:
       - - - nova:
8703 23 110 - - - - avtodomi                22
8703 23 19  - - - - druga:
8703 23 191 - - - - - terenska vozila           17
8703 23 193 - - - - - s prostornino
       cilindrov nad 2400 cm3 do
       vključno 3000 cm3                16
8703 23 199 - - - - - druga                22
8703 24   - - s prostornino cilindrov nad
       3000 cm3:
8703 24 100 - - - nova                   16
       - Druga vozila z batnim motorjem
       z notranjim zgorevanjem na vžig s
       kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):
8703 31   - - s prostornino cilindrov do
       vključno 1500 cm3:
8703 31 10  - - - nova:
8703 31 101 - - - - terenska                17
8703 31 109 - - - - druga                  22
8703 32   - - s prostornino cilindrov nad
       1500 cm3 do vključno 2500 cm3:
       - - - nova:
8703 32 110 - - - - avtodomi                22
8703 32 19  - - - - druga:
8703 32 191 - - - - - terenska               17
8703 32 199 - - - - - druga                 22
8703 33   - - s prostornino cilindrov nad
       2500 cm3:
       - - - nova:
8703 33 110 - - - - avtodomi                22
8703 33 190 - - - - druga                 22
8703 90   - Druga:
8703 90 100 - - z električnimi motorji           22
8703 90 900 - - druga                   22
8705     Motorna vozila za posebne namene
       (npr.: samonakladalna vozila za
       prevoz vozil z okvarami, vozila z
       dvigali, gasilska vozila, vozila
       z vgrajenimi betonskimi
       mešalniki, vozila za čiščenje
       cest, vozila za škropljenje ali
       posipavanje, mobilne delavnice,
       mobilne radiološke enote), razen
       motornih vozil, ki so
       konstruirana predvsem za prevoz
       potnikov ali blaga
8705 90   - Druga:
8705 90 30  - - vozila z betonskimi
       črpalkami:
8705 90 301 - - - zmogljivosti nad 85 m3/h in
       dolžino rok nad 28 m              pr
8709     Samovozni delovni vozički, brez
       naprav za dviganje ali
       manipuliranje, ki se uporabljajo
       v tovarnah, skladiščih, lukah ali
       na letališčih za prevoz blaga na
       kratkih razdaljah; vlečna vozila
       (razen tistih iz tar. št. 8701),
       ki se upoprabljajo na peronih
       železniških postaj; deli
       navedenih vozil
       - Vozila:
8709 11   - - električna:
8709 11 900 - - - druga                  pr
8714     Deli in pribor vozil iz tar. št.
       8711 do 8713
       - Drugi za vozila iz tar. št.
       87.12:
8714 92   - - platišča in napere koles:
8714 92 100 - - - platišča                 7.4
8714 93   - - pesta, razen pest z zavoro
       in zavor za pesta, in prosta
       verižna kolesa:
8714 93 100 - - - pesta brez zaviralnih
       naprav ali prostih verižnih koles        7.4
8714 93 900 - - - prosta verižna kolesa          7.4
8714 94   - - zavore, vključno pesta z
       zavoro in zavore za pesta, in
       njihovi deli:
8714 94 300 - - - druge zavore               7.4
8714 96   - - pedala in prestave v pestu
       ter njihovi deli:
8714 96 100 - - - pedala                  7.4
8714 96 300 - - - prestave v pestu             7.4
8714 96 900 - - - deli                   7.4
8714 99   - - drugo:
8714 99 100 - - - ročice                  7.4
8714 99 500 - - - prednje in zadnje verižne
       prestave ("derailleur"
       menjalniki)                   7.4
8714 99 900 - - - drugo; deli               7.4
8716     Priklopniki in polpriklopniki;
       druga vozila, nesamovozna;
       njihovi deli
       - Drugi priklopniki in
       polpriklopniki za prevoz blaga:
8716 39   - - drugi:
       - - - drugi:
       - - - - novi:
       - - - - - drugi:
8716 39 59  - - - - - - drugi:
8716 39 591 - - - - - - - za prevoz osebnih
       avtomobilov in kombiniranih vozil
       s hidravlično dvižno platformo za
       prevoz tovora v dveh nivojih          pr
8803     Deli blaga iz tar. št. 8801 do
       8802
8803 10   - Propelerji in rotorji ter
       njihovi deli:
8803 10 900 - - drugi                   pr
8803 20   - Podvozja in njihovi deli:
8803 20 900 - - drugi                   pr
8803 30   - Drugi deli letal ali
       helikopterjev:
8803 30 900 - - drugi                   pr
8803 90   - Drugi:
8805     Oprema za lansiranje letal;
       krovna prestrezala letal in
       podobne naprave; naprave za
       treniranje letenja na tleh; deli
       navedenih izdelkov
8805 10   - Oprema za lansiranje letal;
       krovna prestrezala letal in
       podobne naprave ter njihovi deli:
8805 10 100 - - lansirne naprave za
       zrakoplove in njihovi deli           pr
8805 10 900 - - drugo                   pr
9001     Optična vlakna in snopi optičnih
       vlaken; kabli iz optičnih vlaken
       (nevgrajeni in neoplaščeni),
       razen tistih iz tar. št. 8544;
       listi in plošče iz
       polarizirajočega materiala; leče
       (vključno kontaktne leče),
       prizme, zrcala in drugi optični
       elementi iz kakršnega koli
       materiala, nemontirani, razen
       takih optično neobdelanih
       steklenih elementov
9001 40   - Steklene leče za očala:
9001 40 200 - - ki niso namenjene
       izboljšanju vida                6.5
       - - za izboljšanje vida:
9001 40 800 - - - druge                  6.5
9001 90   - Drugo:
9001 90 900 - - drugo                   2.9
9006     Fotografski aparati (razen video
       kamer iz tar. št. 8525 40) ;
       fotografski bliskovni aparati in
       bliskovne žarnice, razen žarnic
       na razelektrenje iz tar. št. 8539
9006 10   - Aparati za pripravljanje
       tiskarskih plošč ali valjev:
9006 10 900 - - drugi                   pr
9013     Sklopi s tekočimi kristali (LCD),
       ki ne pomenijo izdelkov,
       podrobneje opisanih v drugih
       tarifnih številkah; laserji,
       razen laserskih diod; druge
       optične naprave in instrumenti,
       ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju
9013 10 000 - Teleskopske namerilne naprave
       za orožje; periskopi; teleskopi
       za stroje, naprave, instrumente
       ali aparate iz tega poglavja ali
       XVI. oddelka                  pr
9017     Instrumenti in aparati za
       risanje, označevanje ali
       matematično računanje (npr.
       risalni aparati, pantografi,
       kotomeri, risalni pribori v
       kompletu, logaritemska računala,
       računala v obliki okrogle
       plošče); ročni instrumenti za
       merjenje dolžine (npr. merilne
       palice in trakovi, mikrometrska
       merila, merila z nonijem), ki
       niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju
9017 20   - Drugi instrumenti za risanje,
       označevanje ali matematično
       računanje:
       - - drugi risalni instrumenti:
9017 20 190 - - - drugi                  pr
9018     Medicinski, kirurški,
       zobozdravniški in veterinarski
       instrumenti in aparati, vključno
       z scintigrafskimi,
       elektromedicinskimi aparati in
       aparati za preiskavo vida; deli
       in pribor
9018 90   - Drugi instrumenti in aparati:
9018 90 850 - - drugi (npr., kontracepcijske
       spirale)                    pr
9022     Rentgenski aparati in aparati z
       alfa, beta ali gama žarki za
       medicinsko, kirurško,
       zobozdravniško, veterinarsko ali
       drugo uporabo, vključno z aparati
       za radiografijo ali
       radioterapijo; rentgenske cevi in
       drugi generatorji rentgenskih
       žarkov, visokonapetostni
       generatorji, komandne plošče in
       komandne mize, zasloni, mize,
       stoli in podobno za preiskovanje
       in zdravljenje
       - Rentgenski aparati za
       medicinsko, kirurško,
       zobozdravniško, veterinarsko ali
       drugo uporabo, vključno z aparati
       za radiografijo ali
       radioterapijo:
9022 12 000 - - aparati za računalniško
       tomografijo                   pr
9022 14 000 - - drugi, za medicinsko,
       kirurško, ali veterinarsko
       uporabo                     pr
9023 00   Instrumenti, aparati in modeli,
       namenjeni za demonstriranje (npr.
       pri pouku ali na razstavah), ki
       niso primerni za kaj drugega;
       deli in pribor
9023 00 100 - Ki se uporabljajo za
       poučevanje fizike, kemije ali
       tehničnih predmetov               pr
9024     Stroji in aparati za preskušanje
       trdote, natezne tlačne trdnosti,
       elastičnosti ali drugih mehanskih
       lastnosti materiala (npr. kovin,
       lesa, tekstilnega materiala,
       papirja, plastične mase)
9024 80   - Drugi stroji in aparati:
       - - drugi:
9024 80 990 - - - drugi                  pr
9025     Hidrometri in podobni merilniki,
       termometri, pirometri, barometri,
       higrometri (vlagomeri) in
       psihrometri, tudi kombinacije teh
       instrumentov, z možnostjo
       registriranja ali brez nje
       - Termometri in pirometri, ki
       niso kombinirani z drugimi
       instrumenti:
9025 11   - - tekočinski, za direktno
       odčitavanje:
       - - - drugi:
9025 11 990 - - - - drugi                 pr
9025 80   - Drugi instrumenti:
       - - drugi:
       - - - drugi:
9025 80 990 - - - - drugi                  pr
9026     Instrumenti in aparati za
       merjenje ali kontrolo pretoka,
       nivoja, tlaka ali drugih
       spremenljivih veličin pri
       tekočinah ali plinih (npr.
       merilniki pretoka, kazalniki
       nivoja, manometri, merilniki
       količine toplote), razen
       instrumentov in aparatov iz tar.
       št. 9014, 9015, 9028 ali 9032
9026 10   - Za merjenje ali kontrolo
       pretoka ali nivoja tekočine:
       - - drugi:
       - - - drugi:
9026 10 990 - - - - drugi                 5
9026 20   - Za merjenje ali kontrolo
       tlaka:
       - - drugi:
9026 20 300 - - - elektronski               pr
       - - - drugi:
9026 20 900 - - - - drugi                 pr
9026 90   - Deli in pribor:
9026 90 900 - - drugi                   pr
9027     Instrumenti in aparati za
       fizikalne ali kemične analize
       (npr. polarimetri, refraktometri,
       spektrometri, aparati za analizo
       plina ali dima); instrumenti in
       aparati za merjenje in kontrolo
       viskoznosti, poroznosti,
       raztezanja, površinske napetosti
       in podobno; instrumenti in
       aparati za merjenje ali
       kontroliranje toplote, zvoka ali
       svetlobe (vključno z
       ekspozimetri); mikrotomi
9027 30 000 - Spektrometri, spektrofotometri
       in spektografi na podlagi
       optičnega sevanja
       (ultravijoličnega, vidnega,
       infrardečega)                  pr
9028     Merilniki porabe ali proizvodnje
       plinov, tekočin ali električne
       energije, vključno z merilniki za
       njihovo umerjanje
9028 90   - Deli in pribor:
9028 90 100 - - za električne števce            6.5
9028 90 900 - - drugi                   pr
9029     Števci vrtljajev, števci
       proizvodnje, taksimetri,
       kilometrski števci, števci
       korakov in podobno; kazalniki
       hitrosti in tahometri, razen
       tistih, ki se uvrščajo v tar. št.
       9014 in 9015; stroboskopi
9029 10   - Števci vrtljajev, števci
       proizvodnje, taksimetri,
       kilometrski števci, števci
       korakov in podobno:
9029 10 900 - - drugi                   pr
9030     Osciloskopi, spektralni
       analizatorji in drugi instrumenti
       in aparati za merjenje ali
       kontrolo električnih veličin,
       razen merilnikov iz tar. št.
       9028; instrumenti in aparati za
       merjenje ali odkrivanje alfa,
       beta, gama, rentgenskih,
       kozmičnih ali drugih
       ionizirajočih sevanj
9030 20   - Osciloskopi in oscilografi s
       katodno cevjo:
9030 20 900 - - drugi                   pr
       - Drugi instrumenti in aparati
       za merjenje in kontrolo
       napetosti, jakosti toka,
       upornosti ali moči, brez naprav
       za registriranje:
9030 31   - - multimetri:
9030 31 900 - - - drugi                  pr
       - Drugi instrumenti in aparati:
9030 83   - - drugi, z napravo za
       registriranje:
9030 83 900 - - - drugi                  pr
9031     Instrumenti, aparati in stroji za
       merjenje ali kontrolo, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu v tem poglavju; projektorji
       profilov
       - Drugi optični instrumenti in
       aparati:
9031 49 000 - - drugi                   pr
9031 80   - Drugi instrumenti, aparati in
       stroji:
       - - drugi:
       - - - elektronski:
       - - - - za merjenje ali
       preverjanje geometrijskih
       veličin:
9031 80 340 - - - - - drugi                 pr
9031 80 390 - - - - drugi                 pr
       - - - drugi:
9031 80 990 - - - - drugi                 pr
9032     Instrumenti in aparati za
       avtomatsko regulacijo ali
       krmiljenje
9032 10   - Termostati:
       - - drugi:
       - - - drugi:
9032 10 990 - - - - drugi                 pr
       - Drugi instrumenti in aparati:
9032 89   - - drugi:
9032 89 900 - - - drugi (npr. za avtomatsko
       regulacijo delovanja motorjev z
       notranjim izgorevanjem)             pr
9033 00 000 Deli in pribor (ki so uporabni z
       različnimi aparati iz različnih
       tar. št. iz 90. poglavja in ki
       niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju) za
       stroje, naprave, instrumente ali
       aparate iz 90. poglavja             pr
9114     Drugi deli ur
9114 20 000 - Ležajni kamen                7.4
9401     Sedeži (razen tistih iz tar. št.
       94.02), vključno s tistimi, ki se
       lahko spremenijo v ležišča, in
       njihovi deli
9401 90   - Deli:
       - - drugi:
9401 90 80  - - - drugi:
9401 90 801 - - - - deli sedežev iz tar.
       podšt. 9401 30                 pr
9403     Drugo pohištvo in njegovi deli
9403 90   - Deli:
9403 90 900 - - iz drugih materialov            6.8
9506     Izdelki in oprema za splošno
       fizično počutje, telovadbo,
       atletiko, druge športe (vključno
       za namizni tenis) in igre na
       prostem, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu v tem
       poglavju; plavalni bazeni in
       bazeni za otroke (vključno z deli
       in priborom)
9506 70   - Drsalke in kotalke, vključno s
       čevlji s pritrjenimi drsalkami
       ali kotalkami:
9506 70 900 - - deli in pribor               6.5
9602 00 00  Obdelani materiali rastlinskega
       ali mineralnega izvora, za
       rezljanje, in izdelki iz teh
       materialov; izdelki, oblikovani
       ali izrezljani iz voska,
       stearina, naravne gume ali
       naravne smole ali iz mase za
       modeliranje, in drugi oblikovani
       ali rezljani izdelki, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu; obdelana, neutrjena
       želatina (razen želatine, ki se
       uvršča v tar.št. 3503) in izdelki
       iz neutrjene želatine:
9602 00 001 - Kapsule iz želatine za
       farmacevtske namene               pr
9603     Metle, ščetke (vključno ščetke,
       ki so deli strojev, aparatov ali
       vozil), mehanične priprave za
       čiščenje podov, ki se držijo v
       roki, brez motorja; omela in
       pernata omela; pripravljeni šopi
       in snopi za izdelavo metel ali
       ščetk; soboslikarski vložki in
       valji; brisalniki za pod, okna
       ipd. (razen brisalnikov z valjem)
9603 50 000 - Druge ščetke, ki so deli
       strojev, aparatov ali vozil           6.5
9611 00 000 Ročni datumski pečati, žigi,
       numeratorji in podobno (vključno
       priprave za tiskanje ali
       vtiskovanje na nalepkah); ročni
       vrstičniki in garniture za
       tiskanje, ki imajo take
       vrstičnike                   pr

              PRILOGA 5

------------------------------------------------------

Tarifna   Poimenovanje
oznaka
1        2
------------------------------------------------------

2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja,
       dobljena iz bituminoznih mineralov, razen
       surovih; proizvodi, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo
       po masi 70% ali več olj iz nafte ali olj,
       dobljenih iz bituminoznih mineralov, če
       so ta olja osnovne sestavine teh
       proizvodov
       - Težka olja:
       - - mazalna olja; druga olja:
       - - - za druge namene:
2710 00 960 - - - - elektroizolacijska olja
3810     Preparati za dekapiranje kovinskih
       površin; talila in drugi pomožni
       preparati za spajkanje in varjenje;
       praški in paste za spajkanje in varjenje,
       ki so sestavljeni iz kovin in drugih
       materialov; preparati, ki se uporabljajo
       kot jedra ali obloge za elektrode ali
       varilne palice
3810 10 000 - Preparati za dekapiranje kovinskih
       površin; praški in paste, ki so
       sestavljeni iz kovin in drugih
       materialov, za spajkanje ali varjenje
3819 00 000 Tekočine za hidravlične zavore in druge
       pripravljene tekočine za hidravlični
       prenos, ki po masi ne vsebujejo ali
       vsebujejo pod 70 % naftnega olja ali olj,
       dobljenih iz bituminoznih mineralov
3926     Drugi proizvodi iz plastičnih mas in
       proizvodi iz drugih materialov iz tar.
       št. 3901 do 3914
3926 90   - Drugo:
       - - drugo:
       - - - drugo:
3926 90 99  - - - - drugo:
3926 90 999 - - - - - drugo
4016     Drugi proizvodi iz gume, razen iz trde
       gume
       - Drugo:
4016 99   - - drugo:
       - - - drugo:
       - - - - drugo:
       - - - - - za vozila iz tarifnih številk
       8701 do 8705:
       - - - - - drugo:
4016 99 820 - - - - - - sestavljeni deli iz gume in
       kovine
4413 00 000 Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah,
       trakovih ali profilih
4805     Drug nepremazan papir in karton, v
       zvitkih ali listih, dalje neobdelan,
       razen obdelav, ki so navedene v 2. opombi
       tega poglavja
4805 80   - Drug papir in karton, z maso 225 g/m2
       ali več:
4805 80 900 - - drugo
7019     Steklena vlakna (vključno s stekleno
       volno) in izdelki iz njih (npr. preja,
       tkanine)
       - Trakovi iz steklenih vlaken, roving
       preja in rezane niti:
7019 19   - - drugo:
7019 19 100 - - - iz filamentov
7208     Ploščati toplo valjani izdelki iz železa
       ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali
       več, neplatirani in neprevlečeni
       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani,
       brez nadaljnje obdelave:
7208 51   - - debeline več kot 10 mm:
       - - - drugi, debeline:
7208 51 300 - - - - več kot 20 mm
       - - - - več kot 10 mm, vendar ne več kot
       15 mm, širine:
7208 51 990 - - - - - manj kot 2.050 mm
7214     Palice iz železa ali nelegiranega jekla,
       kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite
       po valjanju
       - Druge:
7214 99   - - druge:
       - - - ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.%
       ogljika:
7214 99 100 - - - - iz tipov, ki se uporabljajo za
       armiranje betona
7219     Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega
       jekla, širine 600 mm in več
       - Toplo valjani, ne v kolobarjih, brez
       nadaljnje obdelave:
7219 21   - - debeline več kot 10 mm:
7219 21 100 - - - ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več
       niklja
7219 34 900 - - - ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.%
       niklja
7223 00   Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla
       - Ki vsebuje 2,5 ut.% ali več niklja:
7223 00 19  - - druga:
7223 00 199 - - - drugo
7225     Ploščato valjani izdelki iz drugih
       legiranih jekel, širine 600 mm in več
       - Iz silicijevega jekla za
       elektropločevine:
7225 19   - - drugi:
7225 19 900 - - - hladno valjani
7302     Deli za železniške in tramvajske tire, iz
       železa ali jekla; tirnice, vodila in
       zobate tirnice, kretniški jezički,
       križišča, spojne palice in drugi deli
       kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna
       ležišča, klini za tirna ležišča, podložne
       plošče, pričvrščevalne ploščice,
       distančne palice, drugi deli, posebej
       konstruirani za postavljanje, spajanje in
       pritrjevanje tirnic
7302 30 000 - Kretniški jezički, križišča, spojne
       palice in drugi deli kretnic
7302 40   - Tirne vezice in podložne plošče:
7302 40 900 - - druge
7302 90   - Drugo:
7302 90 300 - - tirne vezice, tirna ležišča in klini
       za tirna ležišča
7307     Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
       kolena, oglavki) iz železa ali jekla
       - Drug, iz nerjavnega jekla:
7307 29   - - drug:
7307 29 900 - - - drug
       - Drugo:
7307 99   - - drug:
7307 99 900 - - - drug
7318     Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni),
       vijaki s kavljem, kovice, klini za
       natezanje, razcepke, podložke (vključno
       vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz
       železa ali jekla
       - Izdelki z navojem:
7318 11 000 - - tirni vijaki (tirfoni)
7318 16   - - matice:
7318 16 100 - - - izdelane iz palic, profilov ali
       žice, polnega prereza, s premerom
       odprtine do vključno 6 mm
7407     Bakrene palice in profili
7407 10 000 - Iz rafiniranega bakra
8205     Ročno orodje in priprave (vključno s
       stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu; spajkalne
       plamenke; primeži, vpenjala in podobno,
       razen pribora in delov za obdelovalne
       stroje; nakovala; prenosne kovačnice;
       brusi s stojali na ročni ali nožni pogon
8205 90 000 - Garniture predmetov iz dveh ali več
       prej omenjenih podštevilk
8402     Kotli za pridobivanje vodne in druge pare
       (razen kotlov za centralno kurjavo s
       toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z
       nizkim tlakom), kotli za pregreto paro
8402 90 000 - Deli
8410     Hidravlične turbine, vodna kolesa in
       njihovi regulatorji
8410 90   - Deli, vključno z regulatorji:
8410 90 900 - - drugi
8412     Drugi pogonski stroji in motorji
8412 90   - Deli:
8412 90 500 - - - hidravličnih strojev in motorjev
8413     Črpalke za tekočine, z merilnimi
       napravami ali brez njih; elevatorji za
       tekočine
       - Črpalke z merilnimi napravami ali
       predvidene za delovanje z merilnimi
       napravami:
8413 19   - - druge:
8413 19 900 - - - druge
8413 60   - Druge tlačne črpalke z rotacijskim
       gibanjem:
       - - druge:
       - - - druge:
8413 60 600 - - - - vijačne črpalke
8413 70   - Druge centrifugalne črpalke:
       - - druge:
       - - - potopne črpalke:
8413 70 210 - - - - enostopenjske
       - - - druge, z izhodnim premerom:
       - - - - nad 15 mm:
       - - - - - druge centrifugalne črpalke:
8413 70 910 - - - - - - enostopenjske
8414     Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali
       plinski kompresorji in ventilatorji;
       ventilacijske ali recirkulacijske nape z
       vgrajenim ventilatorjem, vključno s
       tistimi, ki imajo filtre
8414 80   - Drugo:
       - - drugo:
       - - - turbokompresorji:
       - - - - nad 15 barov, pri pretoku na
       uro:
8414 80 410 - - - - - do vključno 120 m3
8414 80 900 - - - drugo
8421     Centrifuge, vključno centrifuge za
       sušenje; naprave in aparati za
       filtriranje in čiščenje tekočin ali
       plinov
       - Naprave in aparati za filtriranje in
       čiščenje tekočin:
8421 21   - - za filtriranje in čiščenje vode:
8421 21 90  - - - druge:
8421 21 909 - - - - druge
       - Naprave in aparati za filtriranje in
       čiščenje plinov:
8421 39   - - druge:
       - - - druge:
       - - - - naprave in aparati za
       filtriranje ali čiščenje drugih plinov:
8421 39 98  - - - - - drugi:
8421 39 989 - - - - - - drugi
8425     Škripčevja in škripci; vodoravni in
       navpični vitli; dvigala za velike tovore
       z majhno dvižno višino
       - Drugi vitli:
8425 39   - - drugi:
       - - - drugi:
8425 39 990 - - - - drugi
8471     Računalniki - stroji za avtomatsko
       obdelavo podatkov in njihove enote;
       magnetni ali optični čitalniki, stroji za
       prepisovanje podatkov na nosilce podatkov
       v kodirani obliki in stroji za obdelavo
       takih podatkov, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu
8471 50   - Digitalne procesne enote, razen tistih
       iz tar. št 8471 41 in 8471 49, ki imajo
       lahko v istem ohišju eno ali dve izmed
       naslednjih vrst enot: pomnilniške enote,
       vhodne enote, izhodne enote:
8471 50 900 - - drugi
8481     Pipe, ventili in podobne naprave za
       cevovode, kotle, rezervoarje, velike
       posode in podobno, vključno z
       redukcijskimi ventili in termostatsko
       krmiljenimi ventili
8481 20   - Ventili za oljnohidravlične ali
       pnevmatske prenose:
8481 20 100 - - ventili za upravljanje
       oljnohidravlično poganjanih prenosov
8481 20 900 - - ventili za upravljanje pnevmatsko
       poganjanih prenosov
8481 30   - Nepovratni ventili:
8481 30 100 - - za pnevmatske gume in zračnice
       - - drugi:
8481 30 910 - - - iz litega železa ali jekla
8481 40   - Varnostni ventili:
8481 40 900 - - drugi
8481 80   - Druge naprave:
       - - druge:
       - - - procesno kontrolni in krmilni
       ventili:
8481 80 510 - - - - temperaturni regulatorji
       - - - drugi:
       - - - - zapirni ventili (sedežni):
8481 80 710 - - - - - litoželezni
8481 80 810 - - - - kroglaste pipe in pipe s čepom
8481 80 850 - - - - lopute
8481 80 99  - - - - drugi:
8481 80 999 - - - - - drugi
8482     Kotalni ležaji
8482 50 000 - Drugi valjčni ležaji
8483     Transmisijske gredi (vključno odmične
       gredi in kolenaste gredi) in ročice;
       ohišja za ležaje in drsni ležaji;
       zobniki, zobniški in frikcijski
       prenosniki; navojna vretena s kroglicami
       ali valji; menjalniška ohišja in drugi
       menjalniki hitrosti, vključno pretvorniki
       navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice
       (vključno s tistimi za škripčevja);
       sklopke in gredne vezi (vključno križni
       in kardanski zglobi)
8483 10   - Transmisijske gredi (vključno odmične
       gredi in kolenaste gredi) in ročice:
       - - druge:
8483 10 800 - - - druge
8483 30   - Ohišja za ležaje brez vdelanih
       kotalnih ležajev; drsni ležaji:
       - - drugo:
8483 30 900 - - - drsni ležaji
8501     Elektromotorji in električni generatorji
       (razen generatorskih agregatov)
8501 40   - Drugi izmenični motorji, enofazni:
8501 40 100 - - z močjo nad 735 W do vključno 150
       kW, za uporabo v civilnem letalstvu
       - Drugi izmenični motorji, večfazni:
8501 52   - - z močjo nad 750 W do vključno 75 kW:
8501 52 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
8501 53   - - z močjo nad 75 kW:
8501 53 100 - - - z močjo nad 75 kW do vključno 150
       kW, za uporabo v civilnem letalstvu
       - - - drugi:
       - - - - drugi, z močjo:
8501 53 990 - - - - - nad 750 kW
       - Generatorji izmeničnega toka
       (alternatorji):
8501 64 000 - - z močjo nad 750 kVA
8502     Električni generatorski agregati in
       rotacijski konvertorji (pretvorniki)
       - Generatorski agregati z batnimi
       motorji z notranjim zgorevanjem na vžig s
       kompresijo (dieselski ali poldieselski
       motorji):
8502 13   - - z močjo nad 375 kVA:
       - - - drugi:
8502 13 910 - - - - z močjo nad 375 kVA do vključno
       750 kVA
8504     Električni transformatorji, statični
       konvertorji (npr. usmerniki) in
       indukcijske tuljave
       - Transformatorji s tekočim
       dielektrikom:
8504 22   - - z močjo nad 650 kVA do vključno
       10.000 kVA:
8504 22 100 - - - nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA
       - Drugi transformatorji:
8504 31   - - z močjo do vključno 1 kVA:
8504 31 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu
8504 32   - - z močjo nad 1 kVA do vključno 16
       kVA:
       - - - drugi:
8504 32 300 - - - - merilni transformatorji
8504 40   - Statični pretvorniki (konvertorji):
       - - drugi:
       - - - drugi:
8504 40 500 - - - - polikristalni polprevodniški
       usmerniki
       - - - - drugi:
       - - - - - drugi:
       - - - - - - razsmerniki (invertorji)
       (pretvarjajo enosmerno v izmenično
       napetost):
8504 40 960 - - - - - - - z zmogljivostjo do vključno
       7,5 kVA
8504 90   - Deli:
       - - transformatorjev in indukcijskih
       tuljav:
8504 90 050 - - - elektronski sklopi strojev iz tar.
       podšt. 8504 50 30
       - - - drugo:
8504 90 180 - - - - drugo
8505     Elektromagneti; trajni magneti in
       izdelki, ki so namenjeni, da po
       magnetenju postanejo trajni magneti;
       vpenjalne glave, vpenjalne naprave in
       podobna držala za obdelovance na osnovi
       elektromagnetov ali trajnih magnetov;
       elektromagnetne sklopke in zavore;
       elektromagnetne dvigalne glave
8505 90   - Drugo, vključno z deli:
8505 90 100 - - elektromagneti
8506     Primarne celice in primarne baterije
8506 80   - Druge:
8506 80 050 - - suhe cink - ogljikove baterije
       napetosti 5,5 V do vključno 6.5 V
8507     Električni akumulatorji, vključno s
       separatorji zanje, pravokotni ali ne,
       vključno s kvadratnimi
8507 30   - Kadmij-nikljevi akumulatorji:
8507 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu
8512     Električna oprema za razsvetljavo in
       signalizacijo (razen izdelkov iz tar. št.
       8539), vetrobranski brisalci, naprave za
       odmrznitev in naprave za razmeglitev, za
       kolesa in motorna vozila
8512 20 000 - Druga oprema za razsvetljavo in
       vizualno signalizacijo
8512 30 000 - Oprema za zvočno signalizacijo
8513     Prenosne električne svetilke z lastnim
       virom energije (npr. suhe baterije,
       akumulatorji ali elektromagneti), razen
       opreme za razsvetljavo iz tar. št. 8512
8513 10 000 - Svetilke
8516     Električni pretočni in akumulacijski
       grelniki vode in potopni grelniki;
       električni aparati za ogrevanje prostorov
       in električne naprave za ogrevanje tal;
       elektrotermični aparati za urejanje las
       (npr. aparati za sušenje las, aparati za
       kodranje las idr.) in aparati za sušenje
       rok; električni likalniki; druge
       gospodinjske elektrotermične naprave;
       električni grelni upori, razen tistih iz
       tar. št. 8545
       - Električni aparati za ogrevanje
       prostorov in električne naprave za
       ogrevanje tal:
8516 29   - - drugi:
       - - - drugi:
8516 29 910 - - - - z vgrajenimi ventilatorji
8516 80   - Električni grelni upori:
8516 80 100 - - montirani v preprosto izolirano
       ohišje z električnim priključkom,
       uporabljani za odmrzovanje ali odtajanje,
       za uporabo v civilnem letalstvu
       - - drugi:
8516 80 910 - - - vgrajeni v izoliranem ohišju
8516 80 990 - - - drugi
8517     Električni aparati za žično telefonijo in
       telegrafijo, vključno telefonski aparati
       z brezžično slušalko ter
       telekomunikacijski aparati za žične
       sisteme z nosilnim tokom ali za digitalne
       žične sisteme
       - Telefonski aparati (telefoni);
       videofoni:
8517 11 000 - - Žični telefonski aparati (telefoni) z
       brezžično slušalko
8517 19   - - drugi:
8517 19 900 - - - drugi
       - Stroji za faksimiliranje (telefaksi)
       in teleprinterji:
8517 21 000 - - stroji za faksimiliranje (telefaksi)
8517 30 00  - Komutacijski aparati (telefonske
       centrale) za telefonijo ali telegrafijo:
8517 30 009 - - drugi
8517 80   - Drugi aparati:
8517 80 900 - - drugi
8517 90   - Deli:
       - - aparatov za žične sisteme z nosilnim
       tokom iz tar. podšt. 8517 50:
8517 90 110 - - - elektronski sklopi
8517 90 190 - - - drugi
       - - drugi:
8517 90 820 - - - elektronski sklopi
8517 90 880 - - - drugi
8518     Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki,
       vključno z zvočniki v zvočnih omaricah;
       naglavne slušalke, slušalke za eno uho in
       kombinacije z mikrofonom; avdiofrekvenčni
       električni ojačevalniki; električni
       sestavi za ojačevanje zvoka
       - Zvočniki, vključno z zvočniki v
       zvočnih omaricah:
8518 21   - - zvočne omarice z enim zvočnikom:
8518 21 900 - - - druge
8518 90 000 - Deli
8520     Magnetofoni in drugi aparati za snemanje
       zvoka, z vgrajenimi enotami za
       reprodukcijo zvoka, ali brez njih
       - Drugi magnetofoni z vgrajenimi enotami
       za reprodukcijo zvoka:
8520 39   - - drugi:
8520 39 900 - - - drugi
8521     Aparati za snemanje in reprodukcijo
       slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV -
       sprejemno enoto) ali ne
8521 10   - Z magnetnim trakom:
       - - drugi:
8521 10 800 - - - drugi
8524     Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci
       z zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni,
       vključno z matricami in galvanskimi
       odtisi za proizvodnjo plošč, razen
       izdelkov iz 37. poglavja
       - Drugo:
8524 91 000 - - drugo za reprodukcijo fenomenov,
       razen zvočnih ali slikovnih
8531     Električni aparati za zvočno ali vizualno
       signalizacijo (npr.: zvonci, sirene,
       indikatorske table, alarmni aparati proti
       tatvini ali požaru), razen tistih iz tar.
       št. 8512 in 8530
8531 20   - Indikatorske table z vdelanimi
       napravami s tekočimi kristali ali
       svetlečimi diodami:
       - - druge:
8531 20 300 - - - s svetlečimi diodami (LED)
8532     Električni kondenzatorji, konstantni,
       spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni)
8532 30 00  - Spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni kondenzatorji):
8532 30 009 - - drugi
8533     Električni upori (vključno z reostati in
       potenciometri), razen grelnih uporov
8533 40   - Drugi spremenljivi upori, vključno z
       reostati in potenciometri:
8533 40 900 - - drugi
8535     Električni aparati za vklapljanje,
       izklapljanje ali zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.:
       stikala, varovalke, prenapetostni
       odvodniki, omejevalniki napetosti,
       dušilni elementi motečih valov,
       priključne razdelilne priprave in
       stikalne omare), za napetost nad 1.000 V
8535 30   - Ločilniki in odklopniki:
8535 30 100 - - za napetosti manjšo od 72,5 kV
8535 30 900 - - drugi
8535 90 000 - Drugo
8536     Električni aparati za vklapljanje in
       izklapljanje ali za zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.:
       stikala, releji, varovalke, dušilni
       elementi motečih valov, vtiči in
       vtičnice, okovi žarnic in razdelilne
       omarice), za napetosti do vključno 1.000
       V
8536 10   - Varovalke:
8536 10 900 - - za tokove nad 63 A
8536 20   - Avtomatski odklopniki tokokrogov:
8536 20 900 - - za tokove nad 63 A
8536 30   - Drugi aparati za zaščito električnih
       tokokrogov:
8536 30 300 - - za tokove od 16 A do vključno 125 A
8536 30 900 - - za tokove nad 125 A
       - Releji:
8536 49 00  - - drugi:
8536 49 001 - - - termoreleji za napetosti več kot
       60V, za temperaturno območje od 0 do 160
       stopinj C, vgrajeni v hermetično zaprto
       stekleno ohišje (ampulo), dolžine ampule,
       brez priključne žice, ne več kot 35 mm,
       namenjeni za vgradnjo v kompresorje za
       hladilnike
8536 49 009 - - - drugi
8536 50   - Druga stikala:
       - - druga:
       - - - za napetosti nad 60 V:
8536 50 110 - - - - pritisna stikala
8536 50 150 - - - - vrtljiva stikala
8536 50 190 - - - - druga
       - Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
8536 61   - - okovi žarnic:
8536 61 900 - - - drugi
8536 90   - Drugi aparati:
8536 90 850 - - drugi (npr. prenapetostni odvodniki)
8537     Table, plošče, pulti, mize, omare in
       druge osnove, opremljene z dvema ali več
       izdelki iz tar. št. 8535 in 85.36, za
       električno krmiljenje ali razdeljevanje
       električnega toka, vključno s tistimi z
       vgrajenimi instrumenti in aparati iz 90.
       poglavja in aparati za numerično
       krmiljenje, razen komutacijskih aparatov
       iz tar. št. 8517
8537 10   - Za napetost do vključno 1.000 V:
8537 10 100 - - numerične upravljalne plošče z
       vgrajenimi avtomatskimi napravami za
       obdelavo podatkov
       - - drugo:
8537 10 910 - - - krmilniki s pomnilnikom, ki se
       lahko programirajo
8537 10 990 - - - drugo (npr. programatorji za
       pralne in druge stroje, razen časovnih
       prekinjal iz tar. št. 91.07)
8537 20   - Za napetost nad 1.000 V:
8537 20 910 - - za napetosti od 1.000 V do vključno
       72,5 kV
8538     Deli, ki so izključno ali pretežno
       namenjeni za uporabo z aparati iz tar.
       št. 8535, 8536 in 8537
8538 90   - Drugi:
       - - za rezinske sonde iz tar. podšt.
       8536 90 20:
8538 90 190 - - - drugi
       - - drugi:
8538 90 990 - - - drugi
8539     Električne žarnice z nitko in električne
       žarnice na razelektrenje, vključno zaprte
       reflektorske žarnice z naparjenim
       zrcalom, ultravijolične in infrardeče
       žarnice; obločnice
       - Druge žarnice z nitko, brez
       ultravijoličnih in infrardečih žarnic:
8539 22   - - druge, z močjo do vključno 200 W in
       za napetosti nad 100 V:
8539 22 100 - - - reflektorske svetilke
8539 22 900 - - - druge
       - Žarnice na razelektrenje, razen
       ultravijoličnih žarnic:
8539 31   - - fluorescenčne, s termokatodo:
8539 31 90  - - - druge:
8539 31 909 - - - - druge
8541     Diode, tranzistorji in podobni
       polprevodniški elementi; fotoobčutljivi
       polprevodniški elementi, vključno
       fotonapetostne celice, sestavljene v
       module ali plošče ali ne; diode za
       sevanje svetlobe; montirani
       piezoelektrični kristali
8541 10 000 - Diode, razen fotoobčutljivih diod in
       diod za sevanje svetlobe
8542     Elektronska integrirana vezja in
       mikrosestavi
       - Monolitna integrirana vezja:
8542 13   - - MOS tipa:
8542 13 050 - - - čipi
       - - - drugo:
       - - - - pomnilniki:
8542 13 300 - - - - - UV izbrisljivi, programabilni,
       bralni pomnilniki (EPROM)
8544     Izolirana žica (vključno z lakirano žico
       ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli
       (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi
       izolirani električni vodniki, s
       konektorjem ali brez njega; kabli iz
       optičnih vlaken, izdelani iz posamično
       oplaščenih vlaken, kombinirani z
       električnimi vodniki ali ne, s
       konektorjem ali brez njega
       - Žica za navijanje:
8544 11   - - bakrena:
8544 11 900 - - - druga
       - Drugi električni vodniki, za nazivno
       napetost do vključno 80 V:
8544 41   - - s konektorji:
8544 41 100 - - - ki se uporabljajo za
       telekomunikacije
       - Drugi električni vodniki, za nazivno
       napetost nad 80 do vključno 1000 V:
8544 59   - - drugi:
       - - - drugi:
8544 59 800 - - - - za nazivno napetost nad 80 V,
       vendar manj kot 1.000 V
8544 60   - Drugi električni vodniki, za nazivno
       napetost nad 1.000 V:
8544 60 100 - - z bakrenimi vodniki
8544 70 000 - Kabli iz optičnih vlaken
8545     Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje
       za žarnice, oglje za baterije in drugi
       izdelki iz grafita ali drugega oglja, s
       kovino ali brez nje, za električne namene
       - Elektrode:
8545 19   - - druge:
8545 19 100 - - - elektrode za elektrolize
8546     Električni izolatorji iz kakršnega koli
       materiala
8546 20   - Iz keramičnih materialov:
       - - s kovinskimi deli:
8546 20 99  - - - drugi:
8546 20 999 - - - - drugi
8546 90   - Drugi:
8546 90 900 - - drugi
8547     Izolirni deli za električne stroje,
       naprave ali opremo, izdelani v celoti iz
       izolirnega materiala ali samo z manjšimi
       kovinskimi komponentami (npr. tulci z
       navojem), vdelanimi med stiskanjem
       izključno zaradi vezave, razen
       izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za
       električne vodnike in spojke zanje, iz
       navadnih kovin, obložene z izolirnim
       materialom
8547 10   - Izolirni deli iz keramičnih
       materialov:
8547 10 900 - - drugi
8547 90 000 - Drugo
9025     Hidrometri in podobni merilniki,
       termometri, pirometri, barometri,
       higrometri (vlagomeri) in psihrometri,
       tudi kombinacije teh instrumentov, z
       možnostjo registriranja ali brez nje
       - Termometri in pirometri, ki niso
       kombinirani z drugimi instrumenti:
9025 11   - - tekočinski, za direktno odčitavanje:
       - - - drugi:
9025 11 990 - - - - drugi
9026     Instrumenti in aparati za merjenje ali
       kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali
       drugih spremenljivih veličin pri
       tekočinah ali plinih (npr. merilniki
       pretoka, kazalniki nivoja, manometri,
       merilniki količine toplote), razen
       instrumentov in aparatov iz tar. št.
       9014, 9015, 9028 ali 9032
9026 10   - Za merjenje ali kontrolo pretoka ali
       nivoja tekočine:
       - - drugi:
       - - - elektronski:
9026 10 510 - - - - merilniki pretoka
       - - - drugi:
9026 10 910 - - - - merilniki pretoka
9026 10 990 - - - - drugi
9026 80   - Drugi instrumenti in aparati:
       - - drugi:
9026 80 990 - - - drugi
9030     Osciloskopi, spektralni analizatorji in
       drugi instrumenti in aparati za merjenje
       in kontrolo električnih veličin, razen
       merilnikov iz tar. št. 9028; instrumenti
       in aparati za merjenje ali odkrivanje
       alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih
       ali drugih ionizirajočih sevanj
9030 40   - Drugi instrumenti in aparati, posebej
       namenjeni za telekomunikacije (npr:
       instrumenti za merjenje presluha,
       instrumenti za merjenje ojačenja,
       instrumenti za merjenje popačenja,
       psofometri):
9030 40 900 - - drugi

              PRILOGA 6

------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje
oznaka
1         2
------------------------------------------------------------
8409     Deli, ki so primerni izključno ali pretežno
       za motorje iz tar. št. 8407 ali 8408
       - Drugi:
8409 91 000  - - primerni izključno ali pretežno za batne
       motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s
       svečko
8413     Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami
       ali brez njih, elevatorji za tekočine
8413 30    - Črpalke za gorivo, mazalne in hladilne
       medije batnih motorjev z notranjim
       zgorevanjem:
       - - druge:
8413 30 990  - - - druge
8413 50    - Druge tlačne črpalke z izmeničnim
       gibanjem:
       - - druge:
       - - - druge:
8413 50 900  - - - - druge
8413 60    - Druge tlačne črpalke z rotacijskim
       gibanjem:
       - - druge:
8413 60 300  - - - hidravlične enote
       - - - druge:
8413 60 900  - - - - druge
       - Druge črpalke; elevatorji za tekočine:
8413 82 000  - - elevatorji za tekočine
8415     Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na
       motorni pogon in elementi za spreminjanje
       temperature in vlažnosti, vključno s stroji,
       pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej
       regulirati
8415 90    - Deli:
8415 90 900  - - drugi
8421     Centrifuge, vključno sušilne centrifuge;
       naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
       tekočin ali plinov
       - Naprave in aparati za filtriranje in
       čiščenje plinov:
8421 31    - - filtri za vsesani zrak za motorje z
       notranjim zgorevanjem:
8421 31 900  - - - drugi
8481     Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
       kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
       vključno z redukcijskimi ventili in
       termostatsko krmiljenimi ventili
8481 40    - Varnostni ventili:
8481 40 900  - - drugi
8481 90 000  - Deli
8483     Transmisijske gredi (vključno odmične gredi
       in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za
       ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški in
       frikcijski prenosniki; navojna vretena s
       kroglicami ali valji; menjalniška ohišja in
       drugi menjalniki hitrosti, vključno
       pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in
       vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja);
       sklopke in gredne vezi (vključno križne in
       kardanski zglobi)
8483 10    - Transmisijske gredi (vključno odmične gredi
       in kolenaste gredi) in ročice:
       - - druge:
       - - - odmične in kolenaste gredi in ročice:
8483 10 570  - - - - druge
8483 10 800  - - - druge
8483 90    - Deli:
       - - drugi:
       - - - drugi:
8483 90 980  - - - - drugi
8504     Električni transformatorji, statični
       pretvorniki (npr. usmerniki) in indukcijske
       tuljave
       - Transformatorji s tekočim dielektrikom:
8504 21 000  - - z močjo do vključno 650 kVA:
       - Drugi transformatorji:
8504 31    - - z močjo do vključno 1 kVA:
       - - - drugi:
8504 31 900  - - - - drugi
8504 32    - - z močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:
       - - - drugi:
8504 32 900  - - - - drugi
8504 40    - Statični pretvorniki:
       - - drugi:
       - - - drugi:
       - - - - drugi:
8504 40 930  - - - - - polnilniki akumulatorjev
       - - - - - drugi:
8504 40 940  - - - - - - usmerniki
       - - druge:
8504 50 800  - - - druge
8607     Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov
       - Zavore in njihovi deli:
8607 21    - - zračne zavore in njihovi deli:
8607 21 900  - - - drugo
8607 29    - - drugo:
8607 29 100  - - - iz litega železa ali litega jekla
8607 29 900  - - - drugo
8607 30    - Vlečne naprave (s kavljem in drugo),
       odbojniki in njihovi deli:
8607 30 010  - - iz litega železa ali litega jekla
8607 30 990  - - druge
       - Drugi:
8607 99    - - drugi:
8607 99 900  - - - drugi
8607     Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov
       - Zavore in njihovi deli:
8607 21    - - zračne zavore in njihovi deli:
8607 21 900  - - - drugo
8607 29    - - drugo:
8607 29 100  - - - iz litega železa ali litega jekla
8607 29 900  - - - drugo
8607 30    - Vlečne naprave (s kavljem in drugo),
       odbojniki in njihovi deli:
8607 30 010  - - iz litega železa ali litega jekla
8607 30 990  - - druge
       - Drugi:
8607 99    - - drugi:
8607 99 900  - - - drugi
9030     Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi
       instrumenti in aparati za merjenje ali
       kontrolo električnih veličin, razen
       merilnikov iz tar.št. 9028; instrumenti in
       aparati za merjenje ali odkrivanje alfa,
       beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih
       ionizirajočih sevanj
       - Drugi instrumenti in aparati za merjenje in
       kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti
       ali moči, brez naprav za registriranje:
9030 39    - - drugi:
       - - - drugi:
       - - - - drugi:
9030 39 910  - - - - - voltmetri
9030 39 910  - - - - - drugi


AAA Zlata odličnost