Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4771. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek "ROMA" Vanča vas-Borejci, stran 14888.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Tišina, je Svet krajevne skupnosti Tišina na seji dne 22. 11. 1999 na podlagi sklepa zbora krajanov sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek “Roma” Vanča vas–Borejci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek “Roma” Vanča vas–Borejci.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 9. januarja 2000 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za naslednje namene:
– v naselju Borejci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, ureditev avtobusnih postajališč, asfaltiranje in modernizacija vaških cest, ulic in poljskih cest, vzdrževanje vodovodnega zajetja, vzdrževanje in nabava opreme za vaško-gasilski dom, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, vzdrževanje objektov v športno-rekreacijskem centru, vzdrževanje in ureditev komunalnih objektov in funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Gradišče: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, sanacija potoka Mokoš in jarkov, asfaltiranje in modernizacija vaških in poljskih cest, vzdrževanje vodovoda, ulične razsvetljave in pokopališča, sofinanciranje športnega društva;
– v naselju Rankovci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, izgradnja avtobusnega postajališča, ureditev parkirišča pri evangeličanskem pokopališču, pridobitev potrebnih dovoljenj za izgradnjo pločnikov ob regionalni cesti, asfaltiranje in modernizacija vaških in poljskih cest, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, sanacija potoka Dobel, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov in funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Tropovci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, modernizacija vaških cest in ulic, vzdrževanje in dograditev ulične razsvetljave, izgradnja objektov za šport in rekreacijo, sofinanciranje nabave in montaže vodomerov in funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Vanča vas: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, sanacija potoka Dobel, asfaltiranje in modernizacija vaških cest in ulic, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, sofinanciranje dejavnosti društev, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov in funkcionalna dejavnost naselja;
– v zaselku “Roma” Vanča vas–Borejci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, vzdrževanje in obnova vodovodnega zajetja, vzdrževanje ulične razsvetljave, asfaltiranje in modernizacija vaških cest in ulic, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja, sofinanciranje dejavnosti društva in vzdrževanje športnega objekta.
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa bo potrebno 200,000.000 SIT, od tega se bo v petih letih predvidoma zbralo 120,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi bodo zagotovili proračun Občine Tišina, proračun Republike Slovenije in sredstva občanov.
Prioritetni vrstni red izvajanja referendumskega programa določi Svet krajevne skupnosti Tišina.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 2. 2000 do 31. 1. 2005.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Tišina, v naseljih Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek “Roma” Vanča vas–Borejci, v naslednji višini:
– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestil plače, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 1% od pokojnin,
– 2% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu za zaposlene v tujini.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Zbrana sredstva s samoprispevkom so strogo namenska in se bodo uporabljala izključno za programe iz 2. člena tega sklepa. Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka ter nadzor nad izvajanjem del opravlja Svet krajevne skupnosti Tišina, ki najmanj enkrat letno poroča o tem na zboru krajanov.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani s stalnim prebivališčem v naseljih za katera je razpisan krajevni samoprispevek in so vpisani v splošni volilni imenik.
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Tišina. Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Svet krajevne skupnosti Tišina.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST TIŠINA
                          G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 9. 1. 2000 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 2. 2000 do 31. 1. 2005 za del območja Krajevne skupnosti Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas iz zaselek “Roma” Vanča vas–Borejci
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za naslednje namene:
– v naselju Borejci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, ureditev avtobusnih postajališč, asfaltiranje in modernizacija vaških cest, ulic in poljskih cest, vzdrževanje vodovodnega zajetja, vzdrževanje in nabava opreme za vaško-gasilski dom, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, vzdrževanje objektov v športno rekreacijskem centru, vzdrževanje in ureditev komunalnih objektov in funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Gradišče: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, sanacija potoka Mokoš in jarkov, asfaltiranje in modernizacija vaških in poljskih cest, vzdrževanje vodovoda, ulične razsvetljave in pokopališča, sofinanciranje športnega društva;
– v naselju Rankovci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, izgradnja avtobusnega postajališča, ureditev parkirišča pri evangeličanskem pokopališču, pridobitev potrebnih dovoljenj za izgradnjo pločnikov ob regionalni cesti, asfaltiranje in modernizacija vaških in poljskih cest, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, sanacija potoka Dobel, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov in funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Tropovci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, modernizacija vaških cest in ulic, vzdrževanje in dograditev ulične razsvetljave, izgradnja objektov za šport in rekreacijo, sofinanciranje nabave in montaže vodomerov in funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Vanča vas: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, sanacija potoka Dobel, asfaltiranje in modernizacija vaških cest in ulic, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, sofinanciranje dejavnosti društev, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov in funkcionalna dejavnost naselja;
– v zaselku “Roma” Vanča vas–Borejci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, vzdrževanje in obnova vodovodnega zajetja, vzdrževanje ulične razsvetljave, asfaltiranje in modernizacija vaških cest in ulic, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja, sofinanciranje dejavnosti društva in vzdrževanje športnega objekta.
Višina samoprispevka v vseh naseljih bi znašala:
– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestil plače, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 1% od pokojnin,
– 2% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu za zaposlene v tujini.
G L A S U J E M
                   “ZA”                “PROTI”
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Tišina.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajevne skupnosti Tišina, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tišina, dne 22. novembra 1999.
Predsednik
Sveta KS Tišina
Štefan Števanec l. r.

AAA Zlata odličnost