Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4766. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, stran 14882.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96) in izida referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah dne 31. 10. 1999 je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v skladu s 14. členom sklepa o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 74/99 in 79/99) sprejel na seji dne 10. 11. 1999
S K L E P
o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1. člen
Na podlagi odločitve občank in občanov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah dne 31. 10. 1999 se uvede občinski samoprispevek v denarju.
2. člen
Občinski samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2005.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo v celoti uporabila za:
– izgradnjo učilnic za 9-letno OŠ Vitomarci,
– izgradnjo telovadnice pri OŠ Vitomarci,
– izgradnjo vrtca v OŠ Vitomarci.
4. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so občani, ki stalno prebivajo na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, in sicer:
– vsi zaposleni po stopnji 2% od plače, nadomestila in plačila za pogodbena dela od neto prejemkov,
– občani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od neto prejemkov,
– občani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 8% od letnega KD negozdnih in gozdnih površin,
– upokojenci, in sicer 2% od pokojnin, izplačanih pri SPIZ,
– prejemniki pokojnin iz tujine v višini 800 SIT mesečno,
– zaposleni v tujini mesečno 1.500 SIT,
– lastniki vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah v višini 1.500 SIT mesečno.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbi 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačevalcu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Ptuj.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz šeste, sedme in osme alinee 4. člena tega sklepa, plačujejo samoprispevek štirikrat letno na račun Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, in sicer do 31. 3. za prvi kvartal, do 30. 6. za drugi kvartal, do 30. 9. za tretji kvartal in do 31. 12. za četrti kvartal tekočega leta. Občina pošlje tem zavezancem položnice za plačilo.
7. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka se nakazujejo na poseben žiro račun Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 52400-842-182-82266.
Občina lahko za določen čas sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenje s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in o tem najmanj enkrat letno poroča na krajevno običajen način.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad, izpostava Ptuj v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Vitomarci, dne 10. novembra 1999.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franc Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost