Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4763. Poslovnik o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, stran 14879.

Na podlagi 115. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) in 17. člena odloka o priznanjih in nagradi Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 94/99), je komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, dne 27. 9. 1999 sprejela
P O S L O V N I K
o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (v nadaljevanju: komisije), kriteriji, ki jih komisija upošteva pri pripravi predloga za podelitev priznanj oziroma nagrad, postopek podeljevanja ter vodenje evidence o občinskih priznanjih in nagradah.
2. člen
Komisija opravlja svoje naloge v skladu z 59. členom poslovnika Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 52/99).
3. člen
Komisija je pri svojem delu neodvisna in deluje po načelih strokovnosti, vestnosti in pravičnosti.
II. DELO KOMISIJE
4. člen
Delo komisije vodi predsednik komisije. V odsotnosti nadomešča predsednika namestnik predsednika.
5. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo komisije,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in predloge,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela komisije in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z občinskim svetom in županom,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.
– poroča o delu komisije.
6. člen
Komisija praviloma dela na sejah.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani komisije.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
7. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom komisije najpozneje sedem dni pred datumom seje. Izjemoma lahko sejo skliče tudi v krajšem roku. Vabilo z gradivom pošlje v vednost tudi županu.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
8. člen
Na seji komisije se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlogom za odsotnost ter navedbo stalnih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov komisije,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik komisije in zapisnikar.
9. člen
Predsednik komisije lahko v primerih, ko to opravičuje nujnost in ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno sejo, ki ima lahko samo eno točko dnevnega reda.
Korespondenčna seja se izvede tako, da se vsakemu članu komisije posreduje predlog sklepa po telefonu ali telefaksu, nakar le-ta izjasni oziroma glasuje na isti način.
O opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, ki ga obravnava komisija na prvi redni seji.
10. člen
Po opravljeni razpravi o posameznih točkah dnevnega reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Komisija veljavno sklepa, če je na seji prisotna večina članov komisije.
Odločitev je sprejeta, če za predlog glasuje večina navzočih članov komisije.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo večine članov komisije je lahko glasovanje tudi tajno.
11. člen
Zapisniki in druga gradiva za seje komisije se hranijo v občinski upravi. Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira.
Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, drugo gradivo pa 10 let.
12. člen
Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe komisije opravljajo delavci občinske uprave.
III. KRITERIJI IN POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZANJ IN NAGRAD
13. člen
Priznanja in nagrade Občine Ravne podeli občinski svet občine na predlog komisije.
14. člen
V skladu z odlokom komisija vsako leto objavi javni razpis, s katerim javno obvesti predlagatelje, da lahko v določenem roku podajo predloge za podelitev priznanj in nagrad.
Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravočasno. Predloge, ki so prispeli prepozno oziroma so bili podani že pred objavljenim javnim razpisom, komisija s sklepom ne obravnava in predlagatelja z ustrezno obrazložitvijo napoti na naslednji razpis.
15. člen
Če komisija ugotovi, da ima predlog formalne pomanjkljivosti, ki so bistvenega pomena za delo komisije, opozori predlagatelja, da le-te odpravi v roku 8 dni.
Komisija nato obravnava vse predloge in na koncu sprejme sklep o predlogu za podelitev priznanj in nagrad. Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu ter širšo utemeljitev predloga.
16. člen
Pri obravnavi posameznega predloga komisija oceni, ali so dosežki kandidata izredni in pomenijo prispevek k razvoju oziroma promociji občine v taki meri, kot predvideva odlok. Zlasti v primeru, ko je predlogov več kot je razpisanih nagrad in priznanj, komisija predloge rangira glede na pomembnost po naslednjih kriterijih:
a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine
– povprečen               0 točk
– nadpovprečen             10 točk
– izjemen                15 točk
b) prispevek promovira občino
– v regiji                5 točk
– v državi               10 točk
– v tujini               15 točk
c) prispevek ima pomen
– za lokalno skupnost          5 točk
– za državo               10 točk
– mednarodni              15 točk
d) objava prispevka
– v lokalnih sredstvih obveščanja           1 točka
– v nacionalnih sredstvih obveščanja         2 točki
– v strokovni literaturi               3 točke
17. člen
Komisija obvesti predlagatelje, katerih predlogi niso bili uvrščeni.
18. člen
Komisija in strokovni delavci, ki sodelujejo pri obravnavi predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad ne smejo dajati informacij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih.
19. člen
Priznanja in nagrade občine se vročajo na svečan način, v skladu z odlokom.
IV. VODENJE EVIDENCE
20. člen
Občina Ravne na Koroškem vodi kronološko evidenco o priznanjih in nagradah občine.
Evidenco vodi tajnik občine.
Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke o podeljenih priznanjih in nagradah za posamezno koledarsko leto.
V evidenco podeljenih priznanj in nagrad se vpišejo podatki o:
– predlagatelju,
– dobitnikih priznanj (ime, priimek oziroma firma, naslov, vrsta priznanja),
– dobitnikih nagrad (ime, priimek oziroma firma, naslov).
V. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Ta poslovnik sprejme komisija, veljati pa začne z dnem, ko je dal soglasje občinski svet občine. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta občine.
Št. 032-03-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 27. septembra 1999.
Predsednik
komisije
Milan Škafar l. r.
Soglasje občinskega sveta je bilo dano dne 7. oktobra 1999.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost