Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4760. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 1999, stran 14869.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 10. seji dne 29. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 51/99) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
-------------------------------------------------------------------------
                                  v SIT
-------------------------------------------------------------------------
A)    bilanca prihodkov in odhodkov
I.    skupaj prihodki                 989,359.101,53
II.    skupaj odhodki                  989,359.101,53
III.   proračunski primanjkljaj (I.–II.)               0
-------------------------------------------------------------------------
B)    račun finančnih terjatev in naložb
IV.    prejeta vračila danih posojil in prodaja
     kapitalskih deležev                1,232.800,00
V.    dana posojila in povečanje kapitalskih
     deležev                            0
VI.    prejeta minus dana posojila in
     spremembe kapitalskih deležev           1,232.800,00
VII.   skupni presežek (primanjkljaj)                0
-------------------------------------------------------------------------
C)    račun financiranja
VIII.   zadolževanje proračuna
IX.    odplačilo dolga                  9,261.354,00
X.    neto zadolževanje (VIII.–IX.)           –9,261.354,00
XI.    povečanje (zmanjšanje) sredstev na
     računih (III.+VI.+X.)              (8,028.554,00)
-------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02-2/98-20
Ravne na Koroškem, dne 29. novembra 1999.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost