Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4758. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov, stran 14865.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 9. seji dne 28. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka za posamezno odjemno mesto (v nadaljnjem besedilu: uporabnika), pri izgradnji vodovodov, ki jih v večinskem deležu financira Občina Prebold.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na novozgrajeno omrežje, ki bo v lasti Občine Prebold in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Višino prispevka določi in potrdi Občinski svet občine Prebold na predlog strokovnih služb občine.
4. člen
Za izgradnjo primarnega in sekundarnega vodovoda na področju, kjer se bo gradil vodovod, morajo bodoči uporabniki vodovoda sofinancirati eno tretjino sredstev vrednosti novega vodovoda, dve tretjini pa sofinancira Občina Prebold, kot bodoči lastnik infrastrukture v skladu s potrjenim letnim planom izgradnje vodovodov v proračunu Občine Prebold.
5. člen
Dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in Občine Prebold, kot bodočega lastnika infrastrukture potrdi Občinski svet občine Prebold. Med Občino Prebold in med bodočim uporabnikom se sklene pogodba o sofinanciranju investicije.
6. člen
V pogodbi se določi dinamika plačevanja investicije, velikost obrokov in stroški, ki jih ima Občina Prebold z zbiranjem denarja. Plačevanje mora biti zaključeno pred zaključkom del.
7. člen
Sredstva, ki se zbirajo na osnovi sofinanciranja uporabnikov so prihodek proračuna Občine Prebold. Sredstva so strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila zbrana.
8. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo vodovoda v svojem enotretjinskem deležu, so oproščeni plačila obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, kolikor je njihov delež sofinanciranja večji od višine navedenega prispevka.
9. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, mora uporabnik plačati tudi razliko med tem prispevkom in polno vrednostjo prispevka.
10. člen
Uporabniki, ki bi v času izgradnje primarnega in sekundarnega vodovoda lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju enotretjinskega deleža investicije in to iz kakršnih koli razlogov nočejo, se lahko priključijo na javni vodovod po zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo strošek sofinanciranja investicije povečanim za % rasti drobnoprodajnih cen od dneva dokončanja investicije do dneva plačila.
11. člen
Uporabniki, navedeni v 10. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investicije šele v času izvajanja investicije, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v normalni višini, kot ostali uporabniki.
12. člen
Uporabniki, ki v času izgradnje primarnega in sekundarnega vodovoda iz upravičenih razlogov niso mogli sofinancirati enotretjinskega deleža investicije, se lahko priključijo na javni vodovod pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo strošek sofinanciranja investicije.
13. člen
Uporabniki, navedeni v 12. členu tega odloka, ki bi se želeli sredi izvajanja investicije vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investicije, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v normalni višini, kot ostali uporabniki.
14. člen
Pod uporabnike, ki bi lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju investicije, se štejejo vsi tisti, ki imajo na področju, kjer se izvaja investicija legalno zgrajene objekte, oziroma so lastniki objektov, ki bi jih bilo možno priključiti na javni vodovod.
15. člen
O upravičenosti razlogov za nesodelovanje pri sofinanciranju investicije odloča Občinski svet občine Prebold za vsak primer posebej.
16. člen
Sredstva, ki se zberejo na način določen v 10., 11., 12. in 13. členu tega odloka, so prihodek proračuna Občine Prebold in jih ta lahko porabi za dodatna dela pri investiciji, za zagotavljanje enotretjinskega deleža financiranja investicije in za reševanje lokalne problematike vodooskrbe v tistem območju, kjer se izvaja investicija.
17. člen
Sofinanciranje izgradnje primarnega in sekundarnega vodovoda ne zajema izgradnjo vodovodnih priključkov. Te morajo v celoti financirati uporabniki sami.
18. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje določi in izvede upravljalec omrežja na osnovi potrdila Občine Prebold o plačanem prispevku za investicijo, plačanih stroških izdaje soglasja pri upravljalcu vodovodov in stroškov montaže priključka z ustreznim vodomerom.
19. člen
Pravica Občine Prebold, da si morajo uporabniki pridobiti njihovo soglasje za priklop na vodovodno omrežje in plačati delež sofinanciranja primarnega in sekundarnega omrežja, velja deset let od dneva začetka obratovanja sistema.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/99-01/01
Prebold, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost